16. czerwca 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 16.06–23.06.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:,

Ndz 7.45 + Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy, sio­stra Bar­ba­ra oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

9.30 + Anto­ni i Dominik

nabo­żeń­stwo czerw­cowe

11.00 + Ire­na Koź­lin­ka i z rodzi­ny

Pon za para­fian

Wt 17.30 o Boże błog. i łaskę zdro­wia dla Mar­ce­la- int. od rodziny

18.15 nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 + Zenon Szu­bert – w dniu ziem­skich uro­dzin oraz z rodziny

Śr 18.15 nabo­żeń­stwo czerw­cowe i nowen­na

18.30 + Jan- z ok. ziem­skich uro­dzin i imie­nin oraz Józe­fa i Ade­la Drewczyńscy

Czw 9.15 nabo­żeń­stwo czerw­co­we

9.30 w podzię­ko­wa­niu za odzy­ska­ne zdro­wie z proś­bą o potrzeb­ne łaski dla Igna­ce­go

 

Pt 7.30 msza św. na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go i katechetycznego

17.45 ado­ra­cja w ciszy

18.15 nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 + Cze­sław Lasz­kie­wicz- r. śm.

Sob 17.30 + cór­ka Klau­dia- 24 r. śm.

nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 + Robert Sta­sie­row­ski- z ok. Dnia Ojca- int. od córek

Ndz 7.45 + Jan i Antoni

9.30 + ojciec Jan i bab­cia Rozalia

11.00 + Zyk­fryd i Alfons- z oka­zji Dnia Ojca

nabo­żeń­stwo czerw­co­we

02. czerwca 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 2.06–9.06.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:,

Ndz 7.45 o szczę­śli­we rozwiązanie

9.30 + Zofia Perszewska

11.00 dz-błag w dniu 22 r. świę­ceń kapłań­skich i 47 r. uro­dzin ks. Pro­bosz­cza Pio­tra- int. od Rady Parafialnej

nabo­żeń­stwo czerw­co­we i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na

Pon 18.30 + Geno­we­fa, Józef i Roman Trze­ciak oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

nabo­żeń­stwo czerw­co­we i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na

Wt 18.30 + Robert Sta­sie­row­ski- int. od Przyjaciół

nabo­żeń­stwo czerw­co­we i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na

Śr 18.30 + Zofia i Jan Lan­dow­scy oraz z rodziny

nabo­żeń­stwo czerw­co­we i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na

Czw 18.30 w int. kle­ry­ka Bar­to­sza oraz o nowe powo­ła­nia kapłań­skie i zakonne

nabo­żeń­stwo czerw­co­we i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na

 

Pt 15.00 Godzi­na Miło­sier­dzia i ado­ra­cja w ciszy

18.15 nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 + Kry­sty­na Zakrzewska

Sob 17.30 + rodzi­ce Jan i Marian­na oraz sio­stra Janina

nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 + Alfons Brau­er- r. śm.

 

Ndz 7.45 dz-błag dla rodzi­ny Rolbieckich

nabo­żeń­stwo czerw­co­we

9.30 + Jadwi­ga Krau­śnik- int. od Zakła­du Pogrzebowego

11.00 dz-błag w 1 r. ślu­bu Kami­la i Karo­li­ny

05. maja 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 5.05–12.05.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:,

Ndz 7.45 w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu za ode­bra­ne łaski z proś­bą rodzi­ny o dalsze

9.30 + Jan – r. śm. i Ste­fa­nia Kujawscy

nabo­żeń­stwo majowe 

11.00 + Ire­na Wir­kus- 9 r. śm. i Józef

Pon 18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 dz-błag w 33 r. ślu­bu Jana i Marze­ny Leszczyńskich

Wt 17.30 + Ade­la, Hali­na- r. śm., Józe­fa i Jan Drewczyńscy

nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Kry­sty­na Zakrzewska

Śr 18.00 nabo­żeń­stwo majo­we i nowenna 

18.30 + Mał­go­rza­ta i Ber­nard Peplińscy

Czw 17.30 + Kazi­mierz Buchal­ski- 5 r. śm.

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Jadwi­ga Krau­śnik- w dniu ziem­skich ur.- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Pt 18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Euge­niusz- r. śm., Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

20.00 + Hen­ryk Sig­man­ski i Robert Sta­sie­row­ski (Orze­łek)

Sob 17.30 + Zofia i Sta­ni­sław Jączyńscy

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Tere­sa- r. śm., Wale­rian, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Hele­na i Ber­nard Kołodziejczyk

9.30 + Fran­ci­szek Gem­ba- z oka­zji 1 r. śm.

11.00 + Jadwi­ga Kłosowska

nabo­żeń­stwo majo­we

21. kwietnia 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 21.04–28.04.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:,

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła oraz rodzi­ce Nakiel­scy i Gruchałłowie

9.30 + Wie­sła­wa i Euge­niusz Rekow­scy oraz z rodziny

11.00 + Jerzy Husa­rek- z oka­zji ziem­skich uro­dzin i imienin

Pon za para­fian

Wt 18.30 + Edward Grze­bie­lu­cha i rodzi­ce z oboj­ga stron

Śr 18.30 + Jerzy Wil­czek- w dniu ziem­skich uro­dzin i imienin

Czw 9.30 + Marian Zakrzew­ski- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Pt 18.30 + Ana­sta­zja i Piotr Brau­er oraz Anie­la i Wła­dy­sław Mich

Sob 17.30 dz-błag dla dziad­ków Ire­ny i Kazi­mie­rza- int. od wnuków

18.30 w int. kle­ry­ka Bar­to­sza, za WSD w Pel­pli­nie oraz o nowe powołania

Ndz 7.45 + Fran­cisz­ka i Piotr Guen­ther oraz Mał­go­rza­ta i Jan Kamińscy

9.30 + Wanda i Zyg­munt- 8 r. śm.

11.00 dz-błag dla Kry­sty­ny i Jerze­go z oka­zji 43 r. ślubu

13. kwietnia 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 14.04–21.04.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Marian Zakrzew­ski-int. od uczest­ni­ków pogrzebu

9.30 + Adam i Geno­we­fa Kra­mek oraz Bro­ni­sław Kucharski

11.00 + Mał­go­rza­ta, Leon, Jan i Robert Skorowscy

Pon za para­fian

Wt 18.30 + Alfre­da Spir­ka- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Śr 18.30 + Zyg­munt i Alfons Peplińscy

Czw 9.30 + Zyg­munt Wen­der­ski- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Pt 17.30 + Roman Trze­ciak- r. śm. i z rodziny

19.00 + Robert Sta­sie­row­ski w dniu ziem­skich uro­dzin- int. od Przy­ja­ciół (Orze­łek)

Sob 16.30 dz-błag w 50 r. ślu­bu Marii i Aleksandra

18.30 +Agniesz­ka Rud­nik oraz Kla­ra i Alfons Stanke

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła oraz rodzi­ce Nakiel­scy i Gruchałłowie

9.30 + Wie­sła­wa i Euge­niusz Rekow­scy oraz z rodziny

11.00 + Jerzy Husa­rek- z oka­zji ziem­skich uro­dzin i imienin

30. marca 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 31.03–7.04.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 6.00 za para­fian i dobrodziejów

9.30 + Jan Beger, rodzi­ce Ger­tru­da i Leonard oraz z rodziny

11.00 + Hali­na i Leon Kujaw­scy oraz Jan Wrycz Rekowski

Pon 7.45 w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu i Mat­ce Naj­święt­szej za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla całej rodziny

9.30 +Tere­sa i Fran­ci­szek Wicianowscy

11.00 + Jerzy Husa­rek

Wt 18.30 + Trau­da Necel- w dniu ziem­skich urodzin

Śr 18.30 + Józef – r. śm. i Zofia Pasiń­scy oraz z rodziny

Czw 18.30 + Robert Sta­sie­row­ski- int. od Przyjaciół

Pt 18.30 przez wsta­wien­nic­two MBNP dz-błag dla rodzi­ny Kur­ców i Szu­piń­skich oraz o nowe powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

Sob 16.30 dz-błag w 6 r. ślu­bu Mar­ty i Józe­fa oraz dla całej rodzi­ny

17.30 + Cze­sław, z rodzi­ny Lel­la i Pla­czyń­skich oraz Władysław

18.30 + Mar­ta i Jan Siko­ra oraz Jerzy i Józef Wilczek

Ndz 7.45 + Miro­sła­wa Pastwa- z oka­zji ziem­skich urodzin

9.30 + Kry­sty­na Zakrzewska

11.00 + Bogu­sław Gostom­ski i z rodziny

23. marca 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 24.03–31.03.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:,

Ndz 7.45 + Cze­sław- r. śm., Anna, Kle­mens i Roman Żywiccy

9.30 + Józef War­din- r. śm.

Gorz­kie Żale

11.00 + Jan Stolt­mann- 16 r. śm. i rodzice 

Pon 17.30 + Fran­ci­szek- 6. r. śm.

Wt 17.30 + Zofia i Jan

Śr 11.00 pogrzeb: + Alfre­da Spirka

17.30 przez wsta­wien­nic­two MBNP dz-błag dla rodzi­ny oraz o nowe powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

Czw 18.30 dz-błag dla ks. Pro­bosz­cza Pio­tra w dniu usta­no­wie­nia kapłań­stwa- int. od Rady Para­fial­nej

Pt 18.30 Litur­gia Wiel­kie­go Piątku

Sob 19.00 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny ++ za dusze w czyść­cu cierpiące

Ndz 6.00 za para­fian i dobrodziejów

9.30 + Jan Beger, rodzi­ce Ger­tru­da i Leonard oraz z rodziny

11.00 + Hali­na i Leon Kujaw­scy oraz Jan Wrycz Rekowski

17. marca 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 17.03–24.03.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:,

Ndz 7.45 + Józef Sto­sik i brat Kazimierz 

9.30 + Domi­nik, Cecy­lia, Zofia i Edmund Rudt­ka oraz Andrzej Ignor

Gorz­kie Żale

11.00 + Adam i Ryszard Nowic­cy, Jerzy, Julian i Łucja Husa­rek oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

Pon za para­fian (poza parafią)

Wt 16.30 + ojco­wie: Józef Kie­drow­ski i Wie­sław Kubat

Śr 17.30 + Zofia i Anto­ni oraz Józef Łukowicz

Czw 17.30 + Józef Beh­rendt- 20 r. śm. , rodzi­ce oraz brat Mariusz

18.00 + Fran­ci­szek Drewek- 11 r. śm.

Pt 17.00 Dro­ga Krzyżowa

17.30 dzięk­czyn­na za łaskę zdro­wia, z proś­bą o Boże błog. dla całej rodziny

Sob 15.30 + Geno­we­fa Trze­ciak- 15 r. śm., Józef oraz Roman

17.45 + Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jarmoch

Ndz 7.45 + Cze­sław- r. śm., Anna, Kle­mens i Roman Żywiccy

9.30 + Józef War­din- r. śm.

Gorz­kie Żale

11.00 + Jan Stolt­mann- 16 r. śm. i rodzice 

04. lutego 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 4.02–11.02.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 dz-błag dla Igna­ce­go w 87 r. urodzin

9.30 + Robert Sta­sie­row­ski

11.00 + Maria Gem­ba- 17 r. śm.

Pon (poza para­fią)

Wt (poza para­fią)

Śr 18.30 + Sta­ni­sław- 18 r. śm. i Jadwi­ga Jarmoch

Czw (poza para­fią)

Pt 18.30 + Maria i Helena

Sob 17.30 + Łukasz Gostom­ski- r. śm. oraz Bogu­mi­ła i Zdzi­sław Michałowscy

Ndz 7.45 ++ Przy­ja­cie­le: Moni­ka, Marian i Bożena

9.30 + Marian- w dniu ziem­skich uro­dzin, Tere­sa, Wale­rian i Paweł Kak

11.00 + Hali­na, Marian, Cze­sław i Euge­niusz Kostkowscy

21. stycznia 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 21.01–28.01.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:,

Ndz 7.45 + dziad­ko­wie Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jarmoch

9.30 dz-błag dla Kry­sty­ny w dniu urodzin

11.00 + dziad­ko­wie: Jan Wrycz Rekow­ski i Wacław Gru­chał­ła

Pon 9.30 + Elż­bie­ta Styn

Wt 9.30 o zdro­wie i Boże błog. dla Bro­ni­sła­wa oraz całej rodziny

11.00 pogrzeb: + Adam Stefaniak

Śr 9.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

Czw 9.30 + Zofia i Jan oraz Teresa

Pt 9.30 o świa­tło Ducha Świę­te­go i wszel­kie potrzeb­ne łaski dla kle­ry­ka Bartosza

Sob 16.00 dz-błag w 15 r. ślu­bu Anny i Marcina

16.30 + Wal­de­mar, Wacła­wa i Wła­dy­sław Witaszczyk

17.30 + Ryszard Woj­ta­la- 14 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

Ndz 7.45 + dziad­ko­wie z oboj­ga stron

9.30 + rodzi­ców Siko­rów i Gwiź­dzie­lów oraz z rodziny

11.00 + Jadwi­ga- r. śm. i Wacław Kaproń