19. sierpnia 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 18 sierpnia 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Prze­sła­nie litur­gii Sło­wa uświa­da­mia nam, że wier­ność Bogu może czę­sto stać w opo­zy­cji do świa­ta. Bycie kon­se­kwent­nym w wie­rze i obro­na war­to­ści chrze­ści­jań­skich napo­ty­ka­ją opór. Jed­no­cze­śnie, jak przy­po­mi­na nam frag­ment z Księ­gi Jere­mia­sza, nasze życie jest w ręku Boga, któ­ry trosz­czy się o swo­je wier­ne słu­gi. Z nową odwa­gą trwaj­my przy Ewan­ge­lii i Koście­le oraz bądź­my odważ­ny­mi świad­ka­mi.

2. Trwa okres let­nie­go wypo­czyn­ku. Msze św. w naszym koście­le według waka­cyj­ne­go porząd­ku. Wszyst­kim odpo­czy­wa­ją­cym na waka­cjach i urlo­pach oraz naszym gościom życzy­my rado­ści i pięk­nych chwil w gro­nie rodzi­ny i przy­ja­ciół. W spo­sób szcze­gól­ny witam nasze­go ziom­ka ks. Grze­go­rza, życząc Mu jed­no­cze­śnie bez­piecz­ne­go i spo­koj­ne­go urlo­pu.

3. W pią­tek 23 sierp­nia, w 80. rocz­ni­cę pod­pi­sa­nia pak­tu Rib­ben­trop-Moło­tow, obcho­dzi­my Euro­pej­ski Dzień Pamię­ci Ofiar Sta­li­ni­zmu i Nazi­zmu. Wzy­wa­jąc orę­dow­nic­twa męczen­ni­ków obu zbrod­ni­czych sys­te­mów, pro­śmy o powrót Euro­py do jej chrze­ści­jań­skich korze­ni i toż­sa­mo­ści.

4. Zachę­cam do lek­tu­ry waka­cyj­nych nume­rów pra­sy kato­lic­kiej.

5. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tygo­dnia wraz z ks. Grze­go­rzem, skła­da­my ser­decz­ne życze­nia i zapew­nia­my o pamię­ci przed Panem.

6. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na dokoń­cze­nie remon­tu naszych orga­nów (2485,70 zł.), za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii i powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za bez­in­te­re­sow­ną pomoc w wie­lu pra­cach, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­ję tym wszyst­kim, któ­rzy mimo swo­ich obo­wiąz­ków i trosk, potra­fią podać pomoc­ną dłoń. Każ­da, choć­by drob­na rzecz, gdy zaan­ga­żu­je się w nią spo­ro osób, ura­sta do ran­gi wiel­kie­go dzie­ła. Niech Bóg wam to wyna­gro­dzi- teraz obfi­to­ścią swo­ich łask, a kie­dyś nie­bem. Za tydzień zbiór­ka do puszek na ubez­pie­cze­nie nasze­go zabyt­ko­we­go kościo­ła i całe­go mie­nia para­fial­ne­go. Skład­kę wyli­czo­no na 1700 zł. Pro­szę o zro­zu­mie­nie i pomoc.

7. Inten­cje mszal­ne.

19. sierpnia 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 18.08–25.08.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Kry­sty­na Wen­der­ska- 4 r. śm.

9.30 dz-błag w 18 r. ur. Patry­cji

11.00 dz-błag dla całej rodzi­ny, ze szcze­gól­ną proś­bą o łaskę zdro­wia dla syna

Pon 18.30 + Anna i Jan oraz Dago­bert

Wt 18.30 + Hali­na, Marian, Cze­sław i Euge­niusz Kost­kow­scy

Śr 18.30 + Maria Guen­ther- z ok. ziem­skich ur.

Czw 18.30 + Grze­gorz Kar­piń­ski- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

Pt 18.30 + Marian­na i Mie­czy­sław Jurak oraz Maria i Jan Kurc

Sob 17.00 dz-błag w 25 r. ślu­bu Ane­ty i Andrze­ja

18.30 dz-błag dla Jana w 77 r. ur.

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

9.30 + Jan Szu­piń­ski- 4 r. śm.

11.00 + Piotr Dre­wek

13. sierpnia 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 11 sierpnia 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Goto­wość na przyj­ście Pana, o któ­rej mówi dzi­siej­sza Ewan­ge­lia, nie może napa­wać nas lękiem i nie­po­ko­jem. Naj­lep­szym jej zna­kiem jest peł­ne entu­zja­zmu zaan­ga­żo­wa­nia w życie Kościo­ła oraz stan łaski uświę­ca­ją­cej. Wyko­rzy­staj­my czas waka­cyj­ne­go odpo­czyn­ku tak­że na budo­wa­nie głę­bo­kiej wię­zi z Chry­stu­sem i Jego Kościo­łem.

2. Sierp­nio­wy mie­siąc, nazna­czo­ny licz­ny­mi piel­grzy­ma­mi do maryj­nych sank­tu­ariów, zwłasz­cza na Jasną Górę osią­ga swój punkt kul­mi­na­cyj­ny. Pamię­taj­my w modli­twie zwłasz­cza o pąt­ni­kach naszej die­ce­zji, któ­rzy swój wysi­łek i trud ofia­ru­ją tak­że za nas.

Wię­cej »

13. sierpnia 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 11.08–18.08.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Wero­ni­ka i Feliks Zyg­mań­scy oraz z rodzi­ny

9.30 + Bru­non- 19 r. śm. i Tere­sa Lewan­dow­scy

11.00 + Gra­ży­na i Krzysz­tof Rożek- 9 r. śm

Pon 18.30 + Krzysz­tof Kowa­lew­ski- w dniu ziem­skich ur oraz Jan i Ryszard Guzin­scy

Wt 18.30 +Edward Wir­kus- z ok. ziem­skich ur.

Wię­cej »

04. sierpnia 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 4 sierpnia 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Naszą szcze­gól­ną pamię­cią i modli­twą ota­cza­my dzi­siaj wszyst­kich księ­ży pro­bosz­czów, wzy­wa­jąc orę­dow­nic­twa św. Jana Marii Vian­neya, ich patro­na.

2. Wszyst­kich para­fian i gości zachę­cam do ducho­wej łącz­no­ści z piel­grzy­ma­mi, któ­rzy od kil­ku dni wędru­ją na Jasną Górę. Niech Mat­ka Boże upra­sza nam ducho­wych darów. Gru­py z naszej die­ce­zji dotrą do Czę­sto­cho­wy 13 sierp­nia.

3. Zbiór­ka dla uda­ją­cych się na para­fial­ną piel­grzym­kę do Pra­gi dziś o pół­no­cy, a pół godzi­ny póź­niej ruszy­my w tra­sę. Zapew­nia­my o pamię­ci w modli­twie.

Wię­cej »

04. sierpnia 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 4.08–11.08.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Miro­sła­wa i Anto­ni Jeżew­scy

9.30 za ks. Pio­tra w dniu pro­bosz­cza, w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu za dotych­cza­so­wą służ­bę, z proś­bą o bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę na dal­sze lata pra­cy dusz­pa­ster­skiej – int. od Rady Para­fial­nej

11.00 + Jan i Dariusz Brze­żyń­scy

Pon Msza św. poza para­fią

Wt Msza św. poza para­fią

Wię­cej »

02. sierpnia 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SIEDEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 28 lipca 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Wraz z ucznia­mi Chry­stu­sa wypo­wia­da­my dzi­siaj sło­wa: „Panie, naucz nas modlić się”. Życie ducho­we, któ­re nie­usta­nie pró­bu­je­my w nas roz­wi­jać, jest bowiem nie tyl­ko owo­cem naszych sta­rań i wysił­ków, ale nade wszyst­ko darem same­go Boga. Wie­rzy­my, że przez udział w nie­dziel­nej Eucha­ry­stii Pan umoc­ni w nas pra­gnie­nie modli­twy.

2. Trwa okres let­nie­go wypo­czyn­ku. Msze św. w naszym koście­le według waka­cyj­ne­go porząd­ku. Wszyst­kim odpo­czy­wa­ją­cym na waka­cjach i urlo­pach oraz naszym gościom życzy­my rado­ści i pięk­nych chwil w gro­nie rodzi­ny i przy­ja­ciół. W spo­sób szcze­gól­ny witam pośród nas ks. Jana Nowa­ka z Kra­ko­wa, życząc by zawsze czuł się tu dobrze i chęt­nie do nas wra­cał.

Wię­cej »

02. sierpnia 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 28.07–4.08.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Anna i Jakub Jaż­dżew­scy, Edward, Mar­ta i Fran­ci­szek Wir­kus oraz rodzeń­stwo

9.30 + Kata­rzy­na i Bro­ni­sław Narloch oraz Piotr Kowal

11.00 + Mar­ta, Józef i Wła­dy­sław

Pon 18.30 + Zbi­gniew Zakrzew­ski- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Wt 18.30 + Kazi­mierz Buchal­ski- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Wię­cej »

23. lipca 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 21 lipca 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Biblij­ny obraz Chry­stu­sa przyj­mu­ją­ce­go zapro­sze­nie do domu swo­ich przy­ja­ciół: Mar­ty, Marii i Łaza­rza jesz­cze wyraź­niej uka­zu­je nam Pana Boga, któ­ry pra­gnie być obec­ny w ser­cu i życiu każ­de­go czło­wie­ka. Niech przez udział w dzi­siej­szej Eucha­ry­stii Pan Bóg zago­ści w naszych ser­cach.

2. Dziś roz­po­czy­na się XX tydzień św. Krzysz­to­fa pod hasłem: Ochrzcze­ni i posła­ni nie­sie­my Chry­stu­sa. MIVA pol­ska zachę­ca do włą­cze­nia się w akcję : Poda­ruj 1 gr za 1 km bez­piecz­nej jaz­dy na środ­ki trans­por­tu dla misjo­na­rzy. Two­je podzię­ko­wa­nie za szczę­śli­we podró­że. Przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na ten cel. Po każ­dej Mszy św. poświę­ce­nie pojaz­dów i bło­go­sła­wień­stwo kie­row­ców.

Wię­cej »

17. lipca 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 14 lipca 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Przy­po­wieść o miło­sier­nym Sama­ry­ta­ni­nie uświa­da­mia nam, że chrze­ści­jań­ska miłość do bliź­nich wyra­ża się nie tyl­ko przez gesty, ale spo­sób postrze­ga­nia innych ludzi. Tego nowe­go patrze­nia na czło­wie­ka uczy nas Chry­stus, nie­ustan­nie ofia­ru­jąc się za nas Ojcu pod­czas każ­dej Eucha­ry­stii.

2. We wto­rek 16 lip­ca o godz. 12.00 prze­ży­wać będzie­my odpust para­fial­ny ku czci Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej w Zamar­tem. Z nasze­go kościo­ła wyru­szy pie­sza piel­grzym­ka o 10.00. O godz. 14.00 pod­sta­wio­ny będzie auto­kar do Ogo­rze­lin i Kęso­wa. Mszę św. będę tam spra­wo­wał w inten­cjach nie­sio­nych przez piel­grzy­mów oraz za naszą para­fię.

3. Zbli­ża się czas pie­szej piel­grzym­ki na Jasną Górę. Wszyst­kich, któ­rzy pra­gną podą­żać do stóp Jasno­gór­skiej Pani, pro­szę o kon­takt. Bliż­sze infor­ma­cje na tabli­cy ogło­szeń.

Wię­cej »