25. lipca 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SIEDEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 25 lipca 2021 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Jezus może speł­nić nasze proś­by, prze­mie­nić nasze życie, dosłow­nie doko­nać cudu, o ile z peł­nym zaufa­niem potra­fi­my zło­żyć w Jego dło­nie to, co cza­sa­mi okre­śla­my jako „nie­wie­le”. Uczmy się od apo­sto­łów posta­wy zawie­rze­nia, z któ­rą zło­ży­li w dło­nie Jezu­sa pięć chle­bów i dwie ryby. Jezus nakar­mił tłu­my. Doko­nał cudu. Czy w naszym życiu nie mógł­by doko­nać takich znaków?

2. Dziś koń­czy się XXII tydzień św. Krzysz­to­fa pod hasłem: W dro­gę do Źró­dła Życia. MIVA Pol­ska zachę­ca do włą­cze­nia się w akcję : Poda­ruj 1 gr za 1 km bez­piecz­nej jaz­dy na środ­ki trans­por­tu dla misjo­na­rzy. Two­je podzię­ko­wa­nie za szczę­śli­we podró­że. Bóg zapłać za zło­żo­ne do puszek ofia­ry. Po każ­dej Mszy św. poświę­ce­nie pojaz­dów i bło­go­sła­wień­stwo kierowców.

3. Biskup pel­pliń­ski Ryszard Kasy­na pod­jął decy­zję, aby nasza die­ce­zja włą­czy­ła się w pomoc poszko­do­wa­nym gwał­tow­ny­mi burza­mi i powo­dzia­mi, zarów­no w naszej ojczyź­nie, jak i w Niem­czech, Bel­gii i Holan­dii. W związ­ku z powyż­szym dzi­siej­sza nie­dzie­la jest obcho­dzo­na w Koście­le w Pol­sce jako dzień soli­dar­no­ści z poszko­do­wa­ny­mi w powo­dziach i nawał­ni­cach. War­to pamię­tać, że czte­ry lata temu wie­le rodzin z naszej die­ce­zji doświad­czy­ło podob­nej tra­ge­dii z powo­du nawał­ni­cy, a potem pomo­cy ludzi dobrej woli. Cari­tas Pol­ska zachę­ca do włą­cze­nia się pomoc dla tych, któ­rzy ucier­pie­li i stra­ci­li nie tyl­ko dach nad gło­wą, ale czę­sto wszyst­ko co posia­da­li. Za tydzień zbiór­ka do puszek na ten szczyt­ny cel.

4. Trwa czas urlo­pów, waka­cji dany nam przez Boga, aby­śmy zatrosz­czy­li się o ubo­ga­ce­nie swo­jej ducho­wo­ści. War­to rozej­rzeć się wokół, by odkryć miej­sca szcze­gól­nie upodo­ba­ne przez Boga. Znajdź­my czas na budo­wa­nie pięk­nych rela­cji z bli­ski­mi. Waka­cje to czas żniw, zbio­rów róż­nych plo­nów. Pamię­taj­my o cięż­kiej pra­cy rol­ni­ków, któ­ra czę­sto nie jest doce­nia­na, a słu­ży nam wszyst­kim. Sza­nuj­my ich trud.

5. Pra­gnę ser­decz­nie podzię­ko­wać za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne w minio­nych tygo­dniach na cele wspól­no­ty para­fial­nej i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku. Niech dobry Bóg swo­im bło­go­sła­wień­stwem wyna­gra­dza waszą hojność.

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej.

7. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne 25.07–1.08.2021 r.

Ndz 7.45 + Marian­na Szu­bert i Adam Zych- w dniu ziem­skich urodzin

9.30 + Marian- 4 r. śm., Tere­sa, Wale­rian i Paweł Kak

11.00 o szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla Pauliny

Pon 18.30 + Agniesz­ka, Kon­rad i Edward Rekowscy

Wt 11.00 pogrzeb: + Jan Rozwadowski

18.30 + Jadwi­ga Guzin­ska- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Śr 18.30 + Albin Narloch- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Czw 18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

Pt 18.30 + Jan, Mał­go­rza­ta, Leon i Robert

Sob 18.30 + Jan, Wale­ria, Jadwi­ga, Anto­ni i Euge­niusz Cie­pli­ko­wie oraz Maria i Roman Stramol

Ndz 7.45 + Miro­sła­wa i Anto­ni Jeżew­scy oraz z rodziny

9.30 + Józe­fa i Ste­fan Klo­skow­scy oraz Ste­fa­nia i Jan Kujawscy

11.00 + Kry­sty­na Zakrzew­ska oraz rodzi­ce Maria i Czesław

 

 

 

21. lipca 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 18 lipca 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Ks. Kano­ni­ko­wi Andrze­jo­wi Szo­piń­skie­mu, któ­ry jest Głów­nym Eko­no­mem naszej Die­ce­zji, dzię­ku­ję za dzi­siej­szą obec­ność, wygło­szo­ne sło­wo Boże oraz za uro­czy­ste poświę­ce­nie nowe­go dachu, wie­ży i ele­wa­cji naszej zabyt­ko­wej świątyni.

2. Jak miło brzmią w naszych uszach sło­wa Jezu­sa z dzi­siej­szej Ewan­ge­lii: „Pójdź­cie wy sami osob­no na pust­ko­wie i wypocz­nij­cie nie­co” (Mk 6,31). Aby­śmy mogli podej­mo­wać wyzwa­nia zwią­za­ne z powo­ła­niem, potrze­bu­je­my cza­su na odpo­czy­nek, ale tak­że na zaak­cen­to­wa­nie spraw ducho­wych, dzię­ki któ­rym ota­cza­ją­cy nas świat – dzie­ło Boga – nabie­ra wyjąt­ko­we­go bla­sku. Uczyń­my wszyst­ko, by nie zagu­bić ducho­we­go wymia­ru swo­je­go życia. Bóg nam bło­go­sła­wi w cza­sie wypo­czyn­ku, lecz zadbaj­my tak­że o odpo­wied­nie miej­sce i czas dla Nie­go w swo­im życiu.

3. Dziś roz­po­czy­na się XXII tydzień św. Krzysz­to­fa pod hasłem: W dro­gę do Źró­dła Życia. MIVA Pol­ska zachę­ca do włą­cze­nia się w akcję : Poda­ruj 1 gr za 1 km bez­piecz­nej jaz­dy na środ­ki trans­por­tu dla misjo­na­rzy. Two­je podzię­ko­wa­nie za szczę­śli­we podró­że. Za tydzień przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na ten cel. Po każ­dej Mszy św., tak­że w sobo­tę poświę­ce­nie pojaz­dów i bło­go­sła­wień­stwo kierowców.

4. 20 sierp­nia nasza para­fia orga­ni­zu­je let­ni wypo­czy­nek dla mini­stran­tów i dzie­ci z kół­ka misyj­ne­go. Zapi­sy w tygo­dniu po Mszach św.

5. W imie­niu wła­snym oraz naszych Soł­ty­sów pro­szę gospo­da­rzy, aby przed roz­po­czę­ciem żniw przy­go­to­wa­li kło­sy zbóż, któ­re będą potrzeb­ne do wyko­na­nia wień­ca dożynkowego.

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia, wraz z ks. Andrze­jem, życzy­my obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wam wszyst­kim miłej i bło­go­sła­wio­nej niedzieli.

7. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę nowej ele­wa­cji naszej świą­ty­ni ( 2354,50 zł), za ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz na budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce oraz przy­go­to­wa­nie dzi­siej­szej uro­czy­sto­ści w każ­dym jej wymia­rze, kocha­nym para­fia­nom, rodzi­nie, a tak­że naszym gościom, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne 18.07–25.07.2021 r.

Ndz 7.45 + Ber­nard- r. śm. i Tere­sa Januszewscy

9.30 + Julian­na Żeszo­ta- 13 r. śm.

11.00 1) dz-błag dla Pau­li­ny i Bła­że­ja w rocz­ni­cę ślubu

2) za para­fian i doro­dzie­jów oraz o zdro­wie i Boże błog. dla mamy Marii Bekisch w dniu 70 r. urodzin

Pon 17.30 dz-błag w 35 r. ślu­bu Mie­czy­sła­wa i Gra­ży­ny Wardin

18.30 + Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jarmoch

Wt 18.30 + brat Stanisław

Śr 18.30 o zdro­wie, siły i Boże błog. oraz wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia dla człon­kiń Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwigi

Czw 12.00 pogrzeb: Gabriel Świencki

17.30 + Tade­usz Zdoń­czyk- 4 r. śm.

18.30 + Hen­ryk Sigmanski

Pt 16.00 ślub: Mate­usz Dudek i Mag­da­le­na Jakóbczak

17.30 dz-błag w 18 r. uro­dzin Moniki

18.30 + Ber­nard, Hele­na i Anna Ginter

Sob 16.30 dz-błag w 10 r. ślu­bu Moni­ki i Rado­sła­wa Hałasowskich

17.30 + Jan Wrycz Rekowski

18.30 dzięk­czyn­na z proś­bą o zdro­wie, Boże błog., dary Ducha Świę­te­go i opie­kę NMP w 10 r. ślu­bu San­dry i Toma­sza Witaszczyków

Ndz 7.45 + Marian­na Szu­bert i Adam Zych- w dniu ziem­skich urodzin

9.30 + Marian- 4 r. śm., Tere­sa, Wale­rian i Paweł Kak

11.00 o szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla Pauliny

11. lipca 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 11 lipca 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. W okre­sie waka­cyj­nym gro­ma­dzi­my się na Eucha­ry­stii, by ze źró­dła, jakim jest Bóg, zaczerp­nąć siły i przy­jąć wszel­kie dary i łaski dla nas przy­go­to­wa­ne. Nie­za­leż­nie od róż­nych sytu­acji, któ­re poja­wia­ją się na dro­dze naszej wia­ry, odkry­wa­my, że Bóg nigdy nie zmie­nia swo­je­go wybo­ru i zawsze prze­rzu­ca mosty mię­dzy sobą a naszym życiem.

2. W naszej histo­rii są róż­ne, czę­sto bar­dzo bole­sne, kar­ty. Dziś prze­ży­wa­my Naro­do­wy Dzień Pamię­ci Ofiar Ludo­bój­stwa doko­na­ne­go przez ukra­iń­skich nacjo­na­li­stów na oby­wa­te­lach II Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej – świę­to pań­stwo­we poświę­co­ne pamię­ci ofiar rze­zi wołyń­skiej i innych mor­dów doko­ny­wa­nych w cza­sie II woj­ny świa­to­wej. Módl­my się za tych, któ­rzy ponie­śli śmierć, oraz o to, żeby już nigdy nie doszło do podob­nej zbrodni.

3. W cza­sie let­nich wędró­wek po ojczyź­nie czę­sto dostrze­ga­my tych, dla któ­rych jest to okres wytę­żo­nej pra­cy na przy­kład na roli, czy na róż­nych budo­wach. Módl­my się, żeby w tym cza­sie Bóg szcze­gól­nie im błogosławił.

4. Odpust para­fial­ny ku czci Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej odbę­dzie się w Zamar­tem 16 lip­ca o godz. 12.00. Z nasze­go kościo­ła para­fial­ne­go o godz. 10.00, po dwu­let­niej prze­rwie wyru­szy pie­sza piel­grzym­ka. Oso­by, któ­re chcia­ły­by wra­cać busem pro­szę, by to jesz­cze zgła­sza­ły. Dar­mo­wy bus będzie pod­sta­wio­ny przed Sank­tu­arium o godz. 14.00. Kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia jeden raz w cyklu przy­go­to­wa­nia do tego sakra­men­tu, a więc w tym lub przy­szłym roku mają obo­wią­zek uczest­ni­cze­nia w pielgrzymce.

5. Za tydzień w nie­dzie­lę 18 lip­ca po Mszy św. o godz.11.00 odbę­dzie się uro­czy­ste poświę­ce­nie nowe­go dachu, wie­ży i ele­wa­cji nasze­go kościo­ła. Zapra­szam kocha­nych para­fian i gości do wspól­ne­go prze­ży­cia tej histo­rycz­nej chwili.

6. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę ele­wa­cji, za wszel­kie ofia­ry prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc w wie­lu pra­cach, za ufun­do­wa­nie reno­wa­cji figu­ry Mat­ki Bożej, któ­rą dziś z bli­ska może­my podzi­wiać w naszej świą­ty­ni, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

7. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­tych darów i opie­ki Bożej Opatrzności.

8. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne 11.07–18.07.2021 r.

Ndz 7.45 + Tere­sa Janu­szew­ska- int. od Zakła­du Pogrzebowego

9.30 + Piotr Drewek

11.00 + Wacła­wa- r. śm., Wła­dy­sław i Wal­de­mar Witaszczyk

Pon 18.30 dz-błag dla Iwo­ny w dniu urodzin

Wt 18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

Śr 18.30 + + człon­ki­nie Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwigi

Czw 18.30 + Krzysz­tof- w dniu ziem­skich uro­dzin i Gra­ży­na Rożek

Pt 12.00 za para­fian, dobro­dzie­jów i piel­grzy­mów ( Zamarte)

18.30 + Mela­nia Mruk- int. od Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwigi

Sob 15.00 ślub: Kac­per Win­kow­ski i Moni­ka Brauer

16.30 ślub: Michał Jeżew­ski i Nata­lia Wit­kow­ska- Mucha

18.30 + Julian- r. śm., Łucja i Jerzy Husarek

Ndz 7.45 + Ber­nard- r. śm. i Tere­sa Januszewscy

9.30 + Julian­na Żeszo­ta- 13 r. śm.

11.00 1) dz-błag dla Pau­li­ny i Bła­że­ja w rocz­ni­cę ślubu

2) za para­fian i doro­dzie­jów oraz o zdro­wie i Boże błog. dla mamy Marii Bekisch w dniu 70 r. urodzin

06. lipca 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 4 lipca 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Czas waka­cji, urlo­pów, odpo­czyn­ku jest oka­zją do pogłę­bia­nia rela­cji z Bogiem przez modli­twę, lek­tu­rę Pisma Świę­te­go, cele­bro­wa­nie nie­dzie­li i spo­tka­nia na Eucha­ry­stii, na któ­re wcze­śniej, z powo­du zabie­ga­nia, musie­li­śmy zna­leźć czas. Teraz może­my go zapla­no­wać, by spo­tkać Jezu­sa, któ­ry jest naszym bra­tem podob­nym do nas we wszyst­kim prócz grzechu.

2. W śro­dę na Mszę św. a potem na nowen­nę i spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Po wie­lu mie­sią­cach prze­rwy i obostrzeń sani­tar­nych powra­ca­my do nasze­go ryt­mu. Tego dnia kolek­ta na misje święte.

3. Odpust para­fial­ny ku czci Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej odbę­dzie się w Zamar­tem 16 lip­ca o godz. 12.00. Z nasze­go kościo­ła para­fial­ne­go o godz. 10.00, po dwu­let­niej prze­rwie wyru­szy pie­sza piel­grzym­ka. Oso­by, któ­re chcia­ły­by wra­cać busem pro­szę, by to zgło­si­ły. Kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia jeden raz w cyklu przy­go­to­wa­nia do tego sakra­men­tu, a więc w tym lub przy­szłym roku mają obo­wią­zek uczest­ni­cze­nia w pielgrzymce.

4. Za twa tygo­dnie w nie­dzie­lę 18 lip­ca po Mszy św. o godz.11.00 odbę­dzie się uro­czy­ste poświę­ce­nie nowe­go dachu, wie­ży i ele­wa­cji nasze­go kościo­ła. Zapra­szam kocha­nych para­fian i gości do wspól­ne­go prze­ży­cia tej histo­rycz­nej chwi­li. Po ludz­ku to rzecz nie­moż­li­wa, by w nie­speł­na 7 mie­się­cy doko­nać takie­go remon­tu. Dzię­ki Bożej Opatrz­no­ści i ludziom o wiel­kim ser­cu, któ­rych cechu­je głę­bo­ka wia­ra, nie ma rze­czy nie­moż­li­wych. Nich Bóg nam to poli­czy, gdy będzie nas sądził. 

5. Za ofia­ry zło­żo­ne tydzień temu do pusz­ki na ubez­pie­cze­nie nasze­go kościo­ła i całe­go mie­nia para­fial­ne­go (987,31 zł), za wszel­kie ofia­ry prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc w pra­cach porząd­ko­wych wokół kościo­ła (nowe traw­ni­ki) i ple­ba­nii, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta inwe­sty­cyj­no- gospo­dar­cza prze­zna­czo­na na spła­tę ele­wa­cji naszej świą­ty­ni. Pole­cam ją waszej ofiarności. 

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­tych darów i opie­ki Bożej Opatrzności.

7. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne

4.07–11.07.2021 r.

Ndz 7.45 + Wie­sław Kubat

9.30 + ojciec Antoni

11.00 + Zofia i Józef Pasiń­scy oraz z rodziny 

Pon 18.30 + Hali­na, Marian, Cze­sław i Euge­niusz Kostkowscy

Wt 17.30 + Albin Narloch- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

18.30 + Jan Lesz­czyń­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

Śr 18.30 + Zofia Orłow­ska- int. od Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwigi

Czw 18.30 + Anna i Józef Beh­rendt oraz Teo­fi­la i Jan Jeżewscy

Pt 18.30 + Mela­nia Mruk- int. od Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwigi

Sob 14.30 ślub: Bar­tosz i Julia Drewczyńscy

18.30 + Marian- r. śm., Tere­sa, Wale­rian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Tere­sa Janu­szew­ska- int. od Zakła­du Pogrzebowego

9.30 + Piotr Drewek

11.00 + Wacła­wa- r. śm., Wła­dy­sław i Wal­de­mar Witaszczyk 

30. czerwca 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 27 czerwca 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Jed­nym z owo­ców Eucha­ry­stii jest nasze uzdro­wie­nie. Doko­nu­je się w głę­bo­kiej jed­no­ści z Bogiem i nie od razu skut­ki Jego dzia­ła­nia są widocz­ne. Cza­sa­mi trze­ba dystan­su, cza­su, a przede zaufa­nia Bogu, któ­re wzmac­nia naszą wia­rę w życiu codzien­nym. Po wyj­ściu ze Mszy św., pobło­go­sła­wie­ni przez Boga, umoc­nie­ni Jego sło­wem i cia­łem, jeste­śmy prze­świad­cze­ni, że On jest zawsze z nami, że nam bło­go­sła­wi i uzdra­wia nas mocą swo­ich sakramentów.

2. Koń­czy się czer­wiec – mie­siąc szcze­gól­nej modli­twy do Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­sa. Mamy za co Boga uwiel­biać i za co prze­pra­szać. Zapra­szam na ostat­nie w tym mie­sią­cu nabo­żeń­stwa czerwcowe.

3. We wto­rek 29 czerw­ca uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. Tego dnia w spo­sób szcze­gól­ny pamię­taj­my o Pio­trze naszych cza­sów, papie­żu Fran­cisz­ku. O godz. 12.00 odpust w Kamie­niu Kraj. pod prze­wod­nic­twem ks. Bpa Ryszar­da Kasy­ny. Kolek­ta tej uro­czy­sto­ści tra­dy­cyj­nie prze­zna­czo­na na rzecz Sto­li­cy Apostolskiej.

4. Za dzi­siej­szą zbiór­kę do puszek prze­zna­czo­ną na ubez­pie­cze­nie naszej zabyt­ko­wej świą­ty­ni i całe­go mie­nia para­fial­ne­go, za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz na budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a zwłasz­cza za indy­wi­du­al­ne wspar­cie trwa­ją­cych remon­tów, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce i wszel­ką życz­li­wość, kocha­nym moim para­fia­nom i gościom skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej.

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej niedzieli.

7. Zapo­wie­dzi przed­mał­żeń­skie (załącz­nik).

8. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne i nabożeństwa 27.06–4.07.2021 r.

Ndz 7.45 dz-błag dla Iwo­ny i Mar­ka w r. ślubu

9.30 + Jadwi­ga, Tere­sa i Franciszek

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

11.00 + Jerzy Husa­rek- 27 gr.

Pon 17.30 + Jerzy Husa­rek- 28 gr.

18.00 KORONKA i NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 dz-błag dla ks. Pio­tra z oka­zji imienin

Wt 9.30 + Jerzy Husa­rek- 29 gr.

18.00 KORONKA i NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 dz-błag w dniu imie­nin ks. Prob. Pio­tra- int. od Rady Parafialnej

Śr 17.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska- int. od męża z rodziną.

18.00 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE z NOWENNĄ

18.30 + Jerzy Husa­rek- 30 gr.

Czw 17.30 dz-błag dla Micha­ła i Moni­ki z ok. rocz­ni­cy ślu­bu oraz dla rodziny

18.30 + Mar­ta, Jan i Jerzy

Pt 18.30 + Ryszard Guzin­ski- 5 r. śm.

Sob 15.00 ślub: Wal­de­mar Paty­na i Lucy­na Kroplewska

18.30 + Andrzej Wir­kus, Kla­ra i Piotr Lemań­czyk oraz Paweł Gruber

Ndz 7.45 + Wie­sław Kubat

9.30 + ojciec Antoni

11.00 + Zofia i Józef Pasiń­scy oraz z rodziny

20. czerwca 2021 · Możliwość komentowania DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 20 czerwca 2021 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Eucha­ry­stia, w któ­rej uczest­ni­czy­my, jest cudem doko­nu­ją­cym się na naszych oczach, lecz rzad­ko tak o niej myśli­my. Może gdy­by wśród nas Jezus doko­nał tak spek­ta­ku­lar­ne­go zna­ku jak ucie­sze­nie burzy na jezio­rze Gene­za­ret, przy­pa­dli­by­śmy Mu do stóp. A tu, na tym ołta­rzu, w cza­sie każ­dej Eucha­ry­stii doko­nu­je się cud: Bóg sta­je wśród nas i jest dla nas pokarmem.

2. Nabo­żeń­stwo czerw­co­we codzien­nie. Zadbaj­my o to, byśmy choć raz rodzin­nie sta­nę­li przed obli­czem Jezu­sa uta­jo­ne­go w Naj­święt­szym Sakramencie.

3. W śro­dę 23 czerw­ca w Rzy­mie roz­pocz­nie się 10. Świa­to­we Spo­tka­nie Rodzin pod hasłem „Miłość rodzin­na: powo­ła­nie i dro­ga do świętości”.

4. W śro­dę prze­ży­je­my tak­że Dzień Ojca. Na Mszach św. w szcze­gól­ny spo­sób będzie­my się modlić za wszyst­kich ojców w naszej para­fii, by wzo­rem św. Józe­fa odważ­nie podej­mo­wa­li wyzwa­nia wyni­ka­ją­ce z ich powołania.

5. W czwar­tek 24 czerw­ca przy­pa­da uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzci­cie­la, któ­ry wzy­wał do nawró­ce­nia i przy­go­to­wał dro­gę Jezu­so­wi. Wska­zał Jezu­sa jako Baran­ka Bożego.

6. W pią­tek zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go. Zapra­szam o godz. 7.30 na Mszę św. dzięk­czyn­ną za wszel­kie dary i łaski, któ­rych Bóg udzie­lił nam w tym roku, za pięk­ną pra­cę wycho­waw­czą naszych nauczy­cie­li, peda­go­gów, pra­cow­ni­ków szko­ły, za rze­tel­ną pra­cę dzie­ci i mło­dzie­ży, uwień­czo­ną dobry­mi wyni­ka­mi. Oka­zja do spo­wie­dzi św. codzien­nie od 17.00 do 17.30.

7. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień.

8. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję naszej świą­ty­ni (tydzień temu zebra­li­śmy 2276,79 zł), za ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne na ten cel oraz na budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce oraz wszel­ką życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

9. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne i nabożeństwa 20.06–27.06.2021 r.

Ndz 7.45 + Zenon Szu­bert- w dniu ziem­skich urodzin.

9.30 + Mario­la Łuka­szew­ska- 31 r. śm.

11.00 + Jerzy Husa­rek- 20 gr.

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

Pon 17.30 + Jerzy Husa­rek- 21 gr.

18.00 KORONKA i NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 + Hen­ryk Sigmanski

Wt 17.30 + Jerzy Husa­rek- 22 gr.

18.00 KORONKA i NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 + cór­ka Klau­dia- 21 r. śm.

Śr 17.30 + Jerzy Husa­rek- 23 gr.

18.00 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE z NOWENNĄ

18.30 + Jani­na Sig­man­ska- z ok. ziem­skich imienin

Czw 17.30 + Jerzy Husa­rek- 24 gr.

18.00 KORONKA i NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 + Jan Wrycz Rekow­ski- w dniu ziem­skich imienin

Pt 7.30 Msza św. na zakoń­cze­nie Roku Szkolnego

17.30 + Jerzy Husa­rek- 25 gr.

18.00 KORONKA i NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla  ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

Sob 17.30 + Jerzy Husa­rek- 26 gr.

18.00 KORONKA i NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 + Hele­na, Ste­fan i Leszek Wyro­wiń­scy oraz Beata Zemsta

.Ndz 7.45 dz-błag dla Iwo­ny i Mar­ka w r. ślubu

9.30 + Jadwi­ga, Tere­sa i Franciszek

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

11.00 + Jerzy Husa­rek- 27 gr.

 

 

08. czerwca 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DZIESIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 6 czerwca 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Eucha­ry­stia nie­dziel­na jest dla każ­de­go z nas źró­dłem i cen­trum życia ducho­we­go. Bóg powie­rza nam sie­bie w dro­dze do nie­ba, jest pokar­mem, któ­ry daje życie. Bądź­my wdzięcz­ni, że Bóg jest na wycią­gnię­cie ręki, że nigdy o nas nie zapo­mi­na i sta­le czu­wa nad nami.

2. Dziś obcho­dzi­my Dzień Dzięk­czy­nie­nia. Praw­dzi­wym wotum jest Pol­ska wdzięcz­na Bogu za odzy­ska­ną wol­ność. Idea Dnia Dzięk­czy­nie­nia jest kon­ty­nu­acją histo­rycz­nej ini­cja­ty­wy Sej­mu Czte­ro­let­nie­go z 1792 r.

3. Trwa­my w okta­wie Boże­go Cia­ła. Codzien­nie nabo­żeń­stwo czerw­co­we z procesją.

4. W pią­tek 11 czerw­ca uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Jest to tak­że Świa­to­wy Dzień Modlitw o Uświę­ce­nie Kapła­nów. Tego dnia po pro­ce­sji obrzęd bło­go­sła­wień­stwa wian­ków. Kolek­ta prze­zna­czo­na na misje święte.

5. W sobo­tę wspo­mni­my Nie­po­ka­la­ne Ser­ce Naj­święt­szej Maryi Panny.

6. Za twa tygo­dnie w nie­dzie­lę 20 czerw­ca po Mszy św. o godz.11.00 odbę­dzie się uro­czy­ste poświę­ce­nie nowe­go dachu i wie­ży nasze­go kościo­ła. Zapra­szam kocha­nych para­fian i gości do wspól­ne­go prze­ży­cia tej histo­rycz­nej chwili.

7. Gorą­ce Bóg zapłać za indy­wi­du­al­ne ofia­ry skła­da­ne na potrze­by naszej para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, a tak­że za dary sto­łu i wszel­ką życz­li­wość. Dzię­ku­ję za ofia­ry zło­żo­ne na ręce Radych Para­fial­nych, któ­re zosta­ły prze­ka­za­ne na przy­go­to­wa­nie 4 ołta­rzy na Boże Cia­ło. To co zbie­gło zosta­ło prze­zna­czo­ne na potrze­by trwa­ją­cych remon­tów. Tym spo­so­bem każ­dy, kto z róż­nych wzglę­dów nie uczest­ni­czy sys­te­ma­tycz­nie w życiu para­fii, może się włą­czyć w jej rytm. Sym­bo­licz­ny gest pomno­żo­ny przez licz­bę rodzin para­fii, daję ogrom­ny wkład. Nie chcąc pomi­nąć niko­go, bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy zatrosz­czy­li się o opra­wę uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła, któ­ra jest wyra­zem naszej wia­ry i miło­ści do Boga, któ­ry żyje dla nas w Naj­święt­szym Sakra­men­cie. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na nową ele­wa­cję naszej świątyni.

8. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej.

9. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne i nabożeństwa 6.06–13.06.2021 r.

Ndz 7.45 dz-błag dla Jana oraz + Ire­na Wirkus

9.30 + Jerzy Husa­rek- 6 gr.

11.00 dz-błag w 50 r. ślu­bu Anto­nie­go i Bernardyny

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE i PROCESJA

Pon 17.30 + Jerzy Husa­rek- 7 gr.

18.00 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE i PROCESJA

18.30 + Alfons Brau­er- r. śm

Wt 17.30 + Jerzy Husa­rek- 8 gr.

18.00 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE i PROCESJA

18.30 + Teo­fil i Per­tro­ne­la Zakrzewscy

Śr 17.30 + Marian Kost­kow­ski- r. śm i z rodziny

18.00 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE z NOWENNĄ i PROCESJA

18.30 + Jerzy Husa­rek- 9 gr.

Czw 9.30 + Jerzy Husa­rek- 10 gr.

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

Pt 17.15 + Jerzy Husa­rek- 11 gr.

18.00 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE i PROCESJA

18.30 + ojciec Edward, dziad­ko­wie Mar­ta i Fran­ci­szek oraz Anna i Jakub

Sob 17.30 + Anto­ni i Miro­sła­wa Jeżew­scy- int. od syna

18.00 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 + Jerzy Husa­rek- 12 gr.

Ndz 7.45 + Jerzy Husa­rek- 13 gr.

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

9.30 + rodzi­ce Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy oraz sio­stra Barbara

11.00 + Hali­na – r. śm. i Sta­ni­sław Jurak

31. maja 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 30 maja 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Sta­je­my dziś wobec naj­więk­szej tajem­ni­cy wia­ry, któ­ra mówi, że jest jeden Bóg w trzech Oso­bach: Ojca, Syna i Ducha Świę­te­go. Pró­buj­my zro­zu­mieć tę praw­dę nie tyle umy­słem, ile świa­tłem wia­ry, bowiem nie o zro­zu­mie­nie cho­dzi, ale o tajem­ni­cę miło­ści, któ­ra spa­ja Oso­by Boskie i w któ­rej my tak­że mamy swo­je miejsce.

2. Jutro ostat­ni dzień maja. Zapra­szam na maryj­ne nabożeństwo.

3. W naj­bliż­szy czwar­tek uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa. Po Mszy św. o 9.30 wyru­szy­my uli­ca­mi z pro­ce­sją do czte­rech ołta­rzy. „… zagro­dy nasze widzieć przy­cho­dzi i jak się Jego dzie­ciom powo­dzi” – będzie­my śpie­wać tego dnia. Zatroszcz­my się o przy­stro­je­nie miesz­kań, domów, by powi­tać Pana Jezu­sa ukry­te­go w Naj­święt­szym Sakra­men­cie, któ­ry przy­cho­dzi do nas z bło­go­sła­wień­stwem. Do udzia­łu w pro­ce­sji zapra­szam całą asy­stę. Dziew­czyn­ki pro­szę do sypa­nia kwia­tów, chłop­ców zaś do funk­cji dzwon­ni­ków. O zabez­pie­cze­nie tra­sy pro­szę naszych stra­ża­ków. Pró­ba sypa­nia kwiat­ków we wto­rek o godz.17.00.

4. Przez całą okta­wę Boże­go Cia­ła zapra­szam na nabo­żeń­stwo czerw­co­we połą­czo­ne z procesją.

5. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca oka­zja do spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej wyna­gra­dza­ją­cej. Spo­wiedź od 16.30 do 17.15. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Modlić się będzie­my szcze­gól­nie o nawró­ce­nie naszej para­fii. Odwie­dzi­ny cho­rych na zgło­sze­nie. Two­rzy­my nową listę tych, któ­rzy co mie­siąc będą zapra­sza­li kapła­na z sakra­men­ta­mi świętymi.

6. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz na budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za indy­wi­du­al­ne wspar­cie trwa­ją­cych remon­tów, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, zwłasz­cza za deko­ra­cję komu­nij­ną i wszel­ką życz­li­wość, kocha­nym para­fia­nom i gościom skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej.

8. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej niedzieli.

9. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne i nabożeństwa 30.05–6.06.2021 r.

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 2 r. śm.

9.30 dz-błag z oka­zji uro­dzin i 19 r. świę­ceń kapłań­skich ks. Pro­bosz­cza Pio­tra- int. od Rady Parafialnej

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

11.00 w int. Dzie­ci Pierw­szo­ko­mu­nij­nych i ich rodzin

Pon 18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 dz-błag dla Bar­ba­ry i Tade­usza oraz + Tade­usz Czarnowski

Wt 17.30 + Jerzy Husa­rek- 1 gr.

18.00 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 + Piotr Modrzyń­ski- 1 r. śm.

Śr 17.30 + Jerzy Husa­rek- 2 gr.

18.00 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE z NOWENNĄ

18.30 dz-błag w dniu 19 r. świę­ceń kapłań­skich ks. Pro­bosz­cza Pio­tra- int. od Przyjaciół

Czw 7.45 + Zofia- 20 r. śm. i Jan

9.30 + Jerzy Husa­rek- 3 gr.

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE i PROCESJA

Pt 17.30 + Jerzy Husa­rek- 4 gr.

18.00 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE i PROCESJA

18.30 + Józef i Józe­fa Kału­ża oraz Zofia Perszewska

Sob 15.00 ślub: Damian Wir­kus i Mar­ty­na Willigalla

17.30 + Jerzy Husa­rek- 5 gr.

18.00 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE i PROCESJA

18.30 + rodzi­ce Jan i Kazi­mie­ra Kar­ta­siń­scy oraz Robert Skorowski

Ndz 7.45 dz-błag dla Jana oraz + Ire­na Wirkus

9.30 + Jerzy Husa­rek- 6 gr.

11.00 dz-błag w 50 r. ślu­bu Anto­nie­go i Bernardyny

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE i PROCESJA

23. maja 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 23 maja 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Prze­ży­wa­my dziś uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go. W histo­rii Kościo­ła dzień Pięć­dzie­siąt­ni­cy był punk­tem zwrot­nym: obda­rze­ni dara­mi Ducha Świę­te­go apo­sto­ło­wie wyru­szy­li z wiel­ką żar­li­wo­ścią gło­sić świa­tu zmar­twych­wsta­łe­go Jezu­sa. Uro­czy­stość jest dopeł­nie­niem Wiel­ka­no­cy. Niech w naszym życiu umoc­nie­nie dara­mi Ducha Świę­te­go przy­no­si widocz­ne owoce.

2. Jutro będzie­my obcho­dzi­li świę­to Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Mat­ki Kościo­ła. To rów­nież dzień modlitw za Kościół w Chinach.

3. W śro­dę 26 maja – Dzień Mat­ki. To dzię­ki mat­kom żyje­my, to one trosz­czy­ły się, i sta­le trosz­czą, o nas, z ojca­mi kształ­tu­ją naszą oso­bo­wość. Na Mszy św. w spo­sób szcze­gól­ny będzie­my ota­czać modli­twą wszyst­kie mat­ki naszej para­fii i pro­sić, by w zdro­wiu, rado­ści i poko­ju serc wypeł­nia­ły nie­zwy­kłą misję miło­ści wobec każ­de­go czło­wie­ka, dzię­ki któ­rej czło­wiek nigdy nie pogu­bi się we współ­cze­snym świecie.

4. W czwar­tek 27 maja pra­gnie­my uczcić Chry­stu­sa, naj­wyż­sze­go i wiecz­ne­go Kapła­na, jedy­ne­go pośred­ni­ka u Ojca. Tego dnia będzie­my się modlić o uświę­ce­nie tych, któ­rych Chry­stus zapro­sił do kapłań­skiej wspól­no­ty ze sobą przez sakra­ment święceń.

5. Za tydzień w naszej para­fii dzień pierw­szej Komu­nii św. Z racji ogra­ni­czo­nej ilo­ści miejsc w koście­le pro­szę, aby oso­by któ­re nie są bez­po­śred­nio zwią­za­ne z tą uro­czy­sto­ścią wybra­ły odpo­wied­nią dla sie­bie porę Mszy św. W sobo­tę o godz. 11.00 spo­wiedź dla dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych oraz dla ich rodzi­ców i chrzestnych.

6. W czwar­tek 3 czerw­ca przy­pa­da uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa. Za każ­dy ołtarz odpo­wie­dzial­na jest część para­fii. Pro­szę, aby każ­dy czuł się ducho­wo i mate­rial­nie odpo­wie­dzial­ny oraz włą­czył się do dzia­łań zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła. I tak za I ołtarz odpo­wie­dzial­ni są miesz­kań­cy Mela­no­wa oraz ulic: Pocz­to­wej, Sta­re­go Dwo­ru i wybu­do­wa­nia pod Jerz­mion­ki. Za II ołtarz miesz­kań­cy Mela­nów­ka oraz ulic: Choj­nic­kej cz.I, Młyń­skiej, Ogro­do­wej, Sła­wę­ciń­skiej, Bocz­nej, Kwia­to­wej, Wybu­do­wa­nia pod Choj­ni­ce i Lich­no­wy oraz Dwo­rzec. Za ołtarz III miesz­kań­cy Os. Sło­necz­ne­go i ul. Choj­nic­ka cz.II oraz Wybu­do­wa­nia pod Dąbrów­kę i Sła­wę­cin. Za IV ołtarz miesz­kań­cy Nowe­go Dwo­ru, Coł­da­nek i ul. Obka­skiej. Pro­szę, aby sołec­two Nowy Dwór- Coł­dan­ki zaję­ło się przy­go­to­wa­niem ostat­nie­go ołta­rza. Ofia­ry moż­na skła­dać na ręce poszcze­gól­nych rad­nych miesz­ka­ją­cych w waszych rejo­nach lub w biu­rze para­fial­nym. Stra­ża­ków pro­szę o kie­ro­wa­nie ruchem.

7. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz na budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a zwłasz­cza za indy­wi­du­al­ne wspar­cie trwa­ją­cych remon­tów, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce i wszel­ką życz­li­wość, kocha­nym moim para­fia­nom i gościom skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Wszyst­kich was pro­szę o modli­twę, a tych któ­rzy mogą o wspar­cie finan­so­we aktu­al­nych robót.

8. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Dziś nowy Piel­grzym i Misyj­ne Drogi.

9. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej niedzieli.

10. Zapo­wie­dzi przed­mał­żeń­skie (załącz­nik).

11. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszal­ne i nabo­żeń­stwa 23.05–30.05.2021 r.

Ndz 7.45 dz-błag dla dzie­ci i wnucząt

9.30 + Hele­na, Ste­fan i Leszek Wyro­wiń­scy oraz Beata Zemsta

11.00 + Wła­dy­sław- r. śm. oraz Wacła­wa i Wal­de­mar Witaszczyk

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Pon 18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Hele­na i Tade­usz Nowakowie

Wt 17.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

17.30 dz-błag w dniu uro­dzin i zbli­ża­ją­cej się 19 r. świę­ceń kapłań­skich ks. Pro­bosz­cza Pio­tra- int. od Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwigi 

Śr 17.30 + Jadwi­ga, Józef i Wie­sław Kiedrowicz

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE z NOWENNĄ

18.30 + + przy­ja­cie­le Moni­ka, Marian i Bożena

Czw 17.30 + mama Maria- r. śm.

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Adam, Ana­sta­zja i Janusz Kostkowscy

Pt 18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska- int. od męża z rodziną

Sob 17.30 + Ambro­ży Meyer

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Andrzej- w dniu ziem­skich uro­dzin i Jadwi­ga Lemańczyk

Ndz 7.45 + Maria Guen­her- 2 r. śm.

9.30 dz-błag z oka­zji uro­dzin i 19 r. świę­ceń kapłań­skich ks. Pro­bosz­cza Pio­tra- int. od Rady Parafialnej

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

11.00 w int. dzie­ci komu­nij­nych i ich rodzin

18. maja 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 16 maja 2021 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pana Jezu­sa uświa­da­mia nam, że Chry­stus uwiel­bio­ny, prze­by­wa­ją­cy z Bogiem jest rów­no­cze­śnie z nami przez wszyst­kie dni, aż do skoń­cze­nia świa­ta. Żyje w Koście­le, nie­ustan­nie uobec­nia się w cza­sie każ­dej Eucha­ry­stii. Przy­ję­cie tej praw­dy poma­ga nam trwać w dzięk­czy­nie­niu i uświę­cać codzienność.

2. Przez cały maj codzien­nie nabo­żeń­stwo majo­we. Zapra­szam wszyst­kich ser­decz­nie do naszej świą­ty­ni, a tych któ­rzy nie mogą tu przy­być, zgod­nie ze zwy­cza­jem naszych przod­ków, pro­szę o modli­twę przy kaplicz­kach, krzy­żach lub w swo­ich domach.

3. Trwa­my w nowen­nie przed uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świę­te­go, któ­rą prze­ży­wać będzie­my za tydzień. Módl­my się, aby w każ­dym z nas Bóg odno­wił dary i cha­ry­zma­ty. Zachę­cam do szcze­gól­nej modli­twy w inten­cji mło­dzie­ży przy­go­to­wu­ją­cej się do przy­ję­cia sakra­men­tu bierzmowania.

4. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję naszej świą­ty­ni (tydzień temu zebra­li­śmy 2095 zł i 1 euro), za ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne na ten cel oraz na budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Wszyst­kich para­fian i ludzi dobrej woli pro­szę o modli­twę, a tych któ­rzy mogą o wspar­cie finan­so­we trwa­ją­cych robót.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Dziś nowy Piel­grzym i Misyj­ne Drogi.

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej niedzieli.

7. Inten­cje mszalne.

 

Inten­cje mszal­ne i nabożeństwa

16.05–23.05.2021 r.

Ndz 7.45 + Tere­sa- r. śm., Wale­rian, Marian i Paweł Kak

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

9.30 + Ire­na Skór­czew­ska- r. śm., Zdzi­sław Micha­łow­ski- w dniu ziem­skich uro­dzin oraz z rodziny

11.00 + Jan Wrycz Rekowski

Pon 17.30 + ojciec Jan Wie­lo­rań­ski oraz o szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla Julity

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 dz-błag dla Zofii z oka­zji urodzin

Wt 17.30 + Ber­nard Niem­czyk- 9 r. śm.

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + mąż Hen­ryk, rodzi­ce Mar­ta i Fran­ci­szek, Zofia i Fran­ci­szek oraz Anna i Hen­ryk

Śr 18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE z NOWENNĄ

18.30 + + dusze w czyść­cu cierpiące

Czw 17.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 dz-błag w 18 r. uro­dzin Julii

Pt 17.30 + Andrzej Drąż­kow­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + ojciec Józef Neubauer

Sob 17.30 + Hen­ryk Sigmanski

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + rodzi­ce Zofia- 6 r. śm. i Józef Pasińscy

Ndz 7.45 dz-błag dla dzie­ci i wnucząt

9.30 + Hele­na, Ste­fan i Leszek Wyro­wiń­scy oraz Beata Zemsta

11.00 + Wła­dy­sław- r. śm. oraz Wacła­wa i Wal­de­mar Witaszczyk

NABOŻEŃSTWO MAJOWE