19. maja 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 19 maja 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:,

 

1. Prze­ży­wa­my dziś uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go. W histo­rii Kościo­ła dzień Pięć­dzie­siąt­ni­cy był punk­tem zwrot­nym: obda­rze­ni dara­mi Ducha Świę­te­go apo­sto­ło­wie wyru­szy­li z wiel­ką żar­li­wo­ścią gło­sić świa­tu zmar­twych­wsta­łe­go Jezu­sa. Uro­czy­stość jest dopeł­nie­niem Wiel­ka­no­cy. Niech w naszym życiu umoc­nie­nie dara­mi Ducha Świę­te­go przy­no­si widocz­ne owoce.

2. Za tydzień w naszej para­fii dzień pierw­szej Komu­nii św. Z racji ogra­ni­czo­nej ilo­ści miejsc w koście­le pro­szę, aby oso­by któ­re nie są bez­po­śred­nio zwią­za­ne z tą uro­czy­sto­ścią wybra­ły odpo­wied­nią dla sie­bie porę Mszy św. W śro­dę zapra­szam o 15.00 do grun­tow­ne­go sprzą­ta­nia kościo­ła i obej­ścia. W sobotę o godz. 11.00 spo­wiedź dla dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych oraz ich rodzin.

3. Gorą­co zapra­szam na codzien­ne nabo­żeń­stwa majo­we, a tak­że do zapi­sy­wa­nia się na pere­gry­na­cję iko­ny Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy.

4. W czwar­tek 30 maja przy­pa­da uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa. Pro­szę, aby każ­dy czuł się ducho­wo i mate­rial­nie odpo­wie­dzial­ny oraz włą­czył się do dzia­łań zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła. Ofia­ry moż­na skła­dać na ręce poszcze­gól­nych rad­nych miesz­ka­ją­cych w waszych rejo­nach lub w biu­rze para­fial­nym. Stra­ża­ków pro­szę o kie­ro­wa­nie ruchem. 

5. Zachę­cam do nabywania śpiew­ników na Boże Ciało.

6. Za kolek­tę gospo­dar­czo – inwe­sty­cyj­ną (2422,29 zł i 5 euro), za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by naszej para­fii oraz powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za wyko­na­ne pra­ce i za sta­łą tro­skę o naszą świą­ty­nię, kocha­nym para­fia­nom i gościom, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. 

7. Inten­cje mszal­ne.

19. maja 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 19.05–26.05.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther oraz Euge­nia i Małgorzata

nabo­żeń­stwo majowe 

9.30 + Wik­to­ria, bra­cia Żuraw i z rodziny

11.00 + Jani­na i Syl­we­ster Niklarz

Pon za para­fian

Wt 17.30 + Ber­nard Niem­czyk i rodzi­ce z oboj­ga stron

18.00 nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Wik­tor, Kla­ra i Józef Hinz

 

Śr 18.00 nabo­żeń­stwo majo­we i nowenna 

18.30 + Hele­na i Tade­usz Nowak

Czw 17.30 + ks. Jan Paw­łow­ski w 50 r. świę­ceń kapłań­skich oraz dziad­ko­wie Aloj­zy i Bro­ni­sła­wa Teszka

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Geno­we­fa Lesz­czyń­ska- z oka­zji Dnia Matki

 

Pt 17.30 o Boże błog. , zdro­wie i opie­kę NMP dla Andrze­ja Błaszczyka

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Zofia- r. śm. i Józef Pasińscy

 

Sob 17.30 + Boże­na Woj­ta­la- z oka­zji Dnia Matki

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 o Boże błog. i zdro­wie dla ks. Pio­tra w dniu uro­dzin i z oka­zji rocz­ni­cy świę­ceń kapłań­skich- int. od Przyjaciół

 

Ndz 7.45 + Jadwi­ga- r. śm., Jan i Ryszard Guzinscy

9.30 + Włady­sław, Wacła­wa i Wal­de­mar Witaszczyk

nabo­żeń­stwo majowe 

11.00 w int. Dzie­ci Pierw­szo­ko­mu­nij­nych i ich rodzin

12. maja 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 12 maja 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:,

1. Dziś przy­pa­da uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. Świę­ty Łukasz w Dzie­jach Apo­stol­skich zano­to­wał, że Jezus w obec­no­ści Apo­sto­łów uniósł się w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Modli­my się, aby Dobry Bóg „wzbu­dził w nas pra­gnie­nie nie­ba, gdzie Chry­stus, jako pierw­szy z ludzi, prze­by­wa z Bogiem”. 

2. Codzien­nie przy­go­to­wu­je­my się do uro­czy­sto­ści Zesła­nia Ducha Świę­te­go przez nowen­nę, któ­rą odma­wia­my w łącz­no­ści z nabo­żeń­stwem majowym. 

3. We wto­rek, 14 maja, przy­pa­da świę­to św. Macie­ja apo­sto­ła, a w czwar­tek, 16 maja, św. Andrze­ja Bobo­li, pre­zbi­te­ra i męczen­ni­ka, patro­na Polski. 

4. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 19 maja, przy­pa­da uro­czy­stość Zesła­nia Ducha, któ­ra koń­czy okres Wielkanocy. 

5. W czwar­tek, 30 maja, przy­pa­da uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa. Za każ­dy ołtarz odpo­wie­dzial­na jest część para­fii. Pro­szę, aby każ­dy czuł się ducho­wo i mate­rial­nie odpo­wie­dzial­ny oraz włą­czył się do dzia­łań zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła. Przy­po­mi­nam rów­nież, że włą­cze­nie się w te przy­go­to­wa­nia jest nie tyle obo­wiąz­kiem ludzi głę­bo­ko wie­rzą­cych, ale ich dumą i odpo­wie­dzią na miłość Boga. I tak za I ołtarz odpo­wie­dzial­ni są miesz­kań­cy Mela­no­wa oraz ulic: Pocz­to­wej, Sta­re­go Dwo­ru i wybu­do­wa­nia pod Jerz­mion­ki. Za II ołtarz miesz­kań­cy Mela­nów­ka oraz ulic: Choj­nic­kej cz.I, Młyń­skiej, Ogro­do­wej, Sła­wę­ciń­skiej, Bocz­nej, Kwia­to­wej, Wybu­do­wa­nia pod Choj­ni­ce i Lich­no­wy oraz Dwo­rzec. Za ołtarz III miesz­kań­cy Os. Sło­necz­ne­go i ul. Choj­nic­ka cz.II oraz Wybu­do­wa­nia pod Dąbrów­kę i Sła­wę­cin. Za IV ołtarz miesz­kań­cy Nowe­go Dwo­ru, Coł­da­nek i ul. Obka­skiej. Pro­szę, aby sołec­two Nowy Dwór- Coł­dan­ki zaję­ło się przy­go­to­wa­niem ostat­nie­go ołta­rza. Ofia­ry moż­na skła­dać na ręce poszcze­gól­nych rad­nych miesz­ka­ją­cych w waszych rejo­nach lub w biu­rze para­fial­nym. Stra­ża­ków pro­szę o kie­ro­wa­nie ruchem. 

6. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną, za wszel­ką pomoc i wspar­cie na rzecz para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, zwłasz­cza za przy­go­to­wa­nie tam Eucha­ry­stii i poczę­stun­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Śpiew­ni­ki na Boże Cia­ło wyło­żo­ne na stoliku.

8. Gorą­co pro­szę o utrzy­ma­nie porząd­ku na cmen­ta­rzu. Nigdy nie było pozwo­le­nia na wyrzu­ca­nie śmie­ci pod pło­tem poza czy­sty­mi liść­mi jesie­nią, o czym zawsze osob­no informuję.

9. Inten­cje mszalne.

12. maja 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 12.05–19.05.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Hele­na i Ber­nard Kołodziejczyk

9.30 + Fran­ci­szek Gem­ba- z oka­zji 1 r. śm.

11.00 + Jadwi­ga Kłosowska

nabo­żeń­stwo majo­we

Pon 18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 przez wsta­wien­nic­two MBNP dz-błag dla rodzi­ny Kowal­skich i Przy­by­la­ków oraz o nowe powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

Wt 18.00 nabo­żeń­stwo majowe

18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy 

Śr 18.00 nabo­żeń­stwo majo­we i nowenna 

18.30 + + z rodziny

Czw 18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Zofia i Jan oraz rodzeństwo

Pt 17.30 + rodzi­ce: Tere­sa i Józef, bra­cia: Jan i Andrzej Hope, Zofia Pasz­kie­wicz oraz z rodziny

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 +Andrzej Drąż­kow­ski- 10 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

Sob 16.30 dz-błag w 25 r. ślu­bu Andrze­ja i Anny Półczyńskich

17.30 + Tere­sa, Maria i Mirosława

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Fran­cisz­ka Rekow­ska- r. śm. i Benedykt

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther oraz Euge­nia i Małgorzata

nabo­żeń­stwo majowe 

9.30 + Wik­to­ria, bra­cia Żuraw i z rodziny

11.00 + Jani­na i Syl­we­ster Niklarz

05. maja 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY 6 maja 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Dziś szó­sta nie­dzie­la Wiel­ka­no­cy. Niech udział w tajem­ni­cy pas­chal­nej Jezu­sa Chry­stu­sa, cele­bro­wa­nej w Eucha­ry­stii, umac­nia naszą miłość do Zmar­twych­wsta­łe­go Pana i poma­ga zacho­wy­wać Jego sło­wa w codzien­nym życiu. 

2. Jutro roz­pocz­nie­my Dni modlitw o uro­dza­je i za kra­je gło­du­ją­ce. Przez trzy kolej­ne dni będzie­my pro­si­li o obfi­te plo­ny, bło­go­sła­wień­stwo Boże i sza­cu­nek dla pra­cu­ją­cych na roli, a tak­że o to, aby nigdzie na świe­cie nie bra­ko­wa­ło ludziom pod­sta­wo­wych środ­ków do życia.

3. W ponie­dzia­łek, 6 maja, obcho­dzić będzie­my świę­to Świę­tych Apo­sto­łów Fili­pa i Jaku­ba Młodszego.

4. W śro­dę, 8 maja, przy­pa­da uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa, bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Polski.

5. W pią­tek, 10 maja roz­pocz­nie­my nowen­nę przed uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świę­te­go. Tego dnia na godz. 20.00 zapra­szam do Orzeł­ka na Mszę św. i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne wolon­ta­riu­szy oraz Przy­ja­ciół powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go. O 19.30 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i krót­ka ado­ra­cja połą­czo­na z koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia i nabo­żeń­stwem majo­wym. Moż­na zgła­szać chęć dostar­cze­nia ciasta.

6. Za dzi­siej­szą zbiór­kę do puszek prze­zna­czo­ną na ubez­pie­cze­nie naszej zabyt­ko­wej świą­ty­ni i całe­go mie­nia para­fial­ne­go, za ofia­ry indy­wi­du­al­ne prze­zna­czo­ne na potrze­by naszej para­fii oraz na powsta­ją­cy Dom Reko­lek­cyj­ny w Orzeł­ku, za wszel­ką życz­li­wość i zro­zu­mie­nie, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na bie­żą­ce utrzy­ma­nie parafii.

7. Inten­cje mszalne.

05. maja 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 5.05–12.05.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:,

Ndz 7.45 w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu za ode­bra­ne łaski z proś­bą rodzi­ny o dalsze

9.30 + Jan – r. śm. i Ste­fa­nia Kujawscy

nabo­żeń­stwo majowe 

11.00 + Ire­na Wir­kus- 9 r. śm. i Józef

Pon 18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 dz-błag w 33 r. ślu­bu Jana i Marze­ny Leszczyńskich

Wt 17.30 + Ade­la, Hali­na- r. śm., Józe­fa i Jan Drewczyńscy

nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Kry­sty­na Zakrzewska

Śr 18.00 nabo­żeń­stwo majo­we i nowenna 

18.30 + Mał­go­rza­ta i Ber­nard Peplińscy

Czw 17.30 + Kazi­mierz Buchal­ski- 5 r. śm.

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Jadwi­ga Krau­śnik- w dniu ziem­skich ur.- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Pt 18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Euge­niusz- r. śm., Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

20.00 + Hen­ryk Sig­man­ski i Robert Sta­sie­row­ski (Orze­łek)

Sob 17.30 + Zofia i Sta­ni­sław Jączyńscy

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Tere­sa- r. śm., Wale­rian, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Hele­na i Ber­nard Kołodziejczyk

9.30 + Fran­ci­szek Gem­ba- z oka­zji 1 r. śm.

11.00 + Jadwi­ga Kłosowska

nabo­żeń­stwo majo­we

28. kwietnia 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY 28 kwietnia 2024 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii · Tagi:

1. Dziś pią­ta nie­dzie­la Wiel­ka­no­cy. Po raz kolej­ny gro­ma­dzi­my się na Świę­tej Wie­cze­rzy, aby pokrze­piać się sło­wem Bożym i Chle­bem eucha­ry­stycz­nym. Umoc­nie­ni Boży­mi dara­mi będzie­my wkra­czać w nowe wyzwa­nia kolej­ne­go tygo­dnia i dawać świa­dec­two wia­ry w Zmar­twych­wsta­łe­go Pana. 

2. Gorą­co zapra­szam na codzien­ne nabo­żeń­stwa majo­we. Tyle róż­nych inten­cji towa­rzy­szy nasze­mu życiu. Wyko­rzy­staj­my kolej­ną szan­sę, któ­rą daje nam Chry­stus oraz Jego i nasza Mat­ka, Mary­ja. Kan­dy­da­ci do I komu­nii św. i bierz­mo­wa­nia mają obo­wią­zek uczest­nic­twa w nabo­żeń­stwach przy­naj­mniej dwa razy w tygodniu.

3. W śro­dę we wspo­mnie­nie św. Józe­fa, rze­mieśl­ni­ka zapra­szam na nabo­żeń­stwo majo­we i Eucha­ry­stię, a potem na spo­tka­nie cały Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na misje święte.

4. W pią­tek obcho­dzić będzie­my uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Kró­lo­wej Pol­ski, głów­nej patron­ki naszej Ojczy­zny i Świę­to Kon­sty­tu­cji 3 maja. Msze św. w porząd­ku nie­dziel­nym. Z racji tej uro­czy­sto­ści odwie­dzi­ny cho­rych w czwar­tek od godz. 9.00, a oka­zja do spo­wie­dzi św. od godz. 17.00.

5. W sobo­tę przy­pa­da litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Flo­ria­na. O godz.16.30 zapra­szam do szcze­gól­nej modli­twy w inten­cji naszych Strażaków.

6. Gorą­co wciąż zachę­cam do zapi­sy­wa­nia się i przyj­mo­wa­nia do swo­ich domów iko­ny Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy. Dzię­ku­ję tym, któ­rzy już z tego daru skorzystali.

7. Zapra­szam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Do naby­cia rów­nież nowe albumy.

8. Za wszel­kie ofia­ry prze­ka­za­ne na potrze­by para­fii i powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za życz­li­wość i wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na ubez­pie­cze­nie naszej zabyt­ko­wej świą­ty­ni i całe­go mie­nia para­fial­ne­go, któ­re zbio­ro­wo wyce­nio­no na kwo­tę 2350 zł.

9. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści Bożych darów oraz opie­ki Naj­święt­szej Maryi Panny.

10. Inten­cje mszalne.

28. kwietnia 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 28.04–5.05.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Fran­cisz­ka i Piotr Guen­ther oraz Mał­go­rza­ta i Jan Kamińscy

9.30 + Wanda i Zyg­munt- 8 r. śm.

11.00 dz-błag dla Kry­sty­ny i Jerze­go z oka­zji 43 r. ślubu

Pon 18.30 w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu i Mat­ce Naj­święt­szej za zdro­wie z proś­bą o potrzeb­ne łaski dla całej rodziny

Wt 16.00 dz-błag w 80 r. uro­dzin Marty

18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

Śr 18.00 nabo­żeń­stwo majo­we i nowenna 

18.30 + Zyg­munt Pro­kop- z oka­zji ziem­skich uro­dzin, Jani­na i Bole­sław Pro­kop oraz Anna i Wła­dy­sław Serowik

Czw 17.30 w int. kle­ry­ka Bar­to­sza, WSD w Pel­pli­nie oraz o nowe powo­ła­nia

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Marian­na Szu­bert oraz Miro­sław- r. śm.

Pt 7.45 w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu i Mat­ce Naj­święt­szej za wszel­kie ode­bra­ne łaski z proś­bą o zdro­wie dla Bronisława

nabo­żeń­stwo majowe 

9.30 + Ade­la, Feliks i Ewa Rin­gel oraz z rodziny

11.00 + Fran­ci­szek- 1 r. śm. i Maria Gem­ba- w dniu ziem­skich urodzin

Sob 16.30 w int. OSP Ogorzeliny

17.30 + Robert Sta­sie­row­ski- int. od Przyjaciół

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Zdzi­sław Micha­łow­ski- w dniu ziem­skich ur. i Ire­na Skór­czew­ska- r. śm.

Ndz 7.45 w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu za ode­bra­ne łaski z proś­bą rodzi­ny o dalsze

9.30 + Jan – r. śm. i Ste­fa­nia Kujawscy

nabo­żeń­stwo majowe 

11.00 + Ire­na Wir­kus- 9 r. śm. i Józef

21. kwietnia 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY 21 kwietnia 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Dziś czwar­ta nie­dzie­la Wiel­ka­no­cy, któ­rą nazy­wa­my popu­lar­nie Nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza. Prze­ży­wa­my Świa­to­wy Dzień Modlitw o Powo­ła­nia Kapłań­skie i Zakon­ne. Pro­si­my Jezu­sa Chry­stu­sa, Dobre­go Paste­rza, aby nie zabra­kło gło­si­cie­li Ewan­ge­lii i sza­fa­rzy sakra­men­tów świę­tych. Naszą modli­twą obej­mu­je­my kle­ry­ka Bar­to­sza oraz wszyst­kich, któ­rzy odpo­wie­dzie­li na głos Boże­go wezwa­nia i przy­go­to­wu­ją się do kapłań­stwa w naszym die­ce­zjal­nym semi­na­rium. Ta dzi­siej­sza nie­dzie­la roz­po­czy­na Kwar­tal­ne dni modlitw o powo­ła­nia do służ­by w Kościele.

2. We wto­rek przy­pa­da uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski, a w czwar­tek świę­to św. Mar­ka, ewangelisty.

3. W śro­dę o 17.30 zapra­szam na Ado­ra­cję i modli­twy w inten­cji nasze­go Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w Pel­pli­nie oraz nowych powołań. 

4. Już dziś zapra­szam na nabo­żeń­stwa majo­we, aby śpie­wem Lita­nii lore­tań­skiej wypra­szać wsta­wien­nic­two Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w naszych codzien­nych potrze­bach. Tych, któ­rzy nie będą mogli uczest­ni­czyć w tych spo­tka­niach tu w koście­le, zachę­cam do modli­twy przy przy­droż­nych kaplicz­kach oraz w domach rodzin­nych. Kan­dy­da­ci do I komu­nii św. i bierz­mo­wa­nia mają obo­wią­zek uczest­nic­twa w nabo­żeń­stwach przy­naj­mniej dwa razy w tygodniu. 

5. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na bie­żą­ce wydat­ki para­fii (2609,50 zł), za wszel­kie ofia­ry prze­ka­za­ne i wpła­co­ne na potrze­by powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­nego oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Wszyst­kim wolon­ta­riu­szom i dobro­dzie­jom dzię­ku­ję rów­nież gorą­co za pomoc w przy­go­to­wa­niu Mszy św. i poczę­stun­ku w Orzeł­ku. Fre­kwen­cja prze­kro­czy­ła nasze naj­śmiel­sze oczekiwania.

6. Inten­cje mszalne.

21. kwietnia 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 21.04–28.04.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:,

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła oraz rodzi­ce Nakiel­scy i Gruchałłowie

9.30 + Wie­sła­wa i Euge­niusz Rekow­scy oraz z rodziny

11.00 + Jerzy Husa­rek- z oka­zji ziem­skich uro­dzin i imienin

Pon za para­fian

Wt 18.30 + Edward Grze­bie­lu­cha i rodzi­ce z oboj­ga stron

Śr 18.30 + Jerzy Wil­czek- w dniu ziem­skich uro­dzin i imienin

Czw 9.30 + Marian Zakrzew­ski- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Pt 18.30 + Ana­sta­zja i Piotr Brau­er oraz Anie­la i Wła­dy­sław Mich

Sob 17.30 dz-błag dla dziad­ków Ire­ny i Kazi­mie­rza- int. od wnuków

18.30 w int. kle­ry­ka Bar­to­sza, za WSD w Pel­pli­nie oraz o nowe powołania

Ndz 7.45 + Fran­cisz­ka i Piotr Guen­ther oraz Mał­go­rza­ta i Jan Kamińscy

9.30 + Wanda i Zyg­munt- 8 r. śm.

11.00 dz-błag dla Kry­sty­ny i Jerze­go z oka­zji 43 r. ślubu