03. grudnia 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 3 grudnia 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Nowy rok litur­gicz­ny i dusz­pa­ster­ski w Koście­le w Pol­sce będzie­my prze­ży­wać pod hasłem: Uczest­ni­czę we wspól­no­cie Kościo­ła.

2. W tym roku Rora­ty prze­ży­wać będzie­my pod hasłem: Fran­cisz­ko­wy plac budo­wy. Spo­tka­nia roz­po­czy­nać się będą Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia o godz. 17.15, a w sobo­ty o 16.15. Ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych niech tra­dy­cyj­nie przy­go­to­wu­ją kolo­ro­we ser­dusz­ka, a na nich wypi­szą dobre uczyn­ki i adwen­to­we posta­no­wie­nia. Dzie­ci będą zbie­ra­ły ele­men­ty ukła­dan­ki. Każ­de­go dnia loso­wa­nie nagród. Kan­dy­da­ci do I Komu­nii św. i bierz­mo­wa­nia będą uczest­ni­czyć w Rora­tach przy­naj­mniej dwa razy w tygo­dniu. Odłóż­my inne, dodat­ko­we zaję­cia, by w tym krót­kim cza­sie Adwen­tu każ­de­go dnia być w koście­le. Pro­szę wszyst­kich, rów­nież doro­słych, o przy­no­sze­nie lam­pio­nów, a tak­że by nimi roz­świe­tlać dro­gę do kościo­ła. Będzie to pięk­ne świa­dec­two zwłasz­cza dla tych, któ­rzy tę dro­gę zagu­bi­li oraz dla wszyst­kich, któ­rzy zapo­mi­na­ją o tym co w życiu najważniejsze.

3. W najbliż­szą śro­dę, 6 grud­nia, o wsta­wien­nic­two poprosi­my Świę­te­go Miko­ła­ja, bisku­pa Miry. Niech to litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Świę­te­go Bisku­pa uspo­so­bi nas tak­że do sze­ro­kie­go otwar­cia oczu i ser­ca na te dzie­ci, o któ­rych bli­scy zapo­mnie­li albo się ich wypar­li. Ale niech oprócz wie­lu poda­run­ków nie zabrak­nie tak­że daru naszej modli­twy w ich inten­cji. Zapra­szam Żywy Róża­niec. Po Mszy św. wspól­nie odmó­wi­my cząst­kę różań­ca połą­czo­ną z nowen­ną. Tego dnia kolek­ta na misje święte.

4. W pią­tek przy­pa­da uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP. Na 12.00 zapra­szam na Godzi­nę Łaski. Tego dnia nie będzie dodat­ko­wej Ado­ra­cji w ciszy. Na wie­czor­nej Mszy św. poświę­ce­nie meda­li­ków dla dzie­ci komunijnych.

5. Przy­szła nie­dzie­la to od wie­lu lat Dzień Modli­twy i Pomo­cy Kościo­ło­wi na Wscho­dzie. W naszej Ojczyź­nie do puszek będą zbie­ra­ne ofia­ry na ten cel. 

6. Za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za upo­min­ki i sło­dy­cze na rora­ty, za wyko­na­nie pięk­nej deko­ra­cji, a tak­że za ofia­ry na jubi­le­usz dla s. Idy, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Kolek­ty z rorat będą prze­zna­czo­ne na codzien­ne ogrza­nie kościo­ła. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na bie­żą­ce rachunki.

7. W zakry­stii i biu­rze moż­na naby­wać poświę­co­ne opłat­ki i świe­ce cari­tas, a od następ­nej nie­dzie­li rów­nież sian­ko po obrus wigilijny.

8. W dniach 9 i 10 grud­nia nasza para­fia będzie bra­ła udział w Choj­nic­kim Jar­mar­ku Bożo­na­ro­dze­nio­wym. Głów­nym celem udzia­łu jest pro­mo­cja powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku. Uczy­nić to chce­my pod hasłem: Razem uskrzy­dl­my Orzeł­ka. Zachę­ca­my do włą­cze­nia się w tę akcję.

03. grudnia 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 3.12–10.12.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + rodzi­ce i rodzeń­stwo z oboj­ga stron

9.30 + Alfons i Zyg­munt Peplińscy

11.00 + Sta­ni­sław Jurak i z rodziny

 

Pon 17.30 + Robert Sta­sie­row­ski- int. od Przyjaciół

Wt 17.30 + Fran­ci­szek Dre­wek- z oka­zji ziem­skich urodzin

Śr 17.30 + Robert Sta­sie­row­ski- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Czw 17.30 + Jani­na- r. śm. i Syl­we­ster Niklarz

 

Pt 11.00 + Maria Guen­ther oraz rodzi­ce: Fran­cisz­ka i Piotr

12.00–13.00 Godzi­na Łaski

17.30 dz-błag dla całej rodzi­ny Krzosków

Sob 16.30 + Maria Gemba

17.30 + Jan, Zofia i Salo­mea Landowscy

 

Ndz 7.45 + Edward i Bar­ba­ra Gesler­scy oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

9.30 + Tere­sa- r. śm. i Bru­non Lewan­dow­scy oraz Zyg­munt Kro­plew­ski- w dniu ziem­skich urodzin

11.00 + Kle­mens i Leoka­dia, Wik­to­ria, bra­cia Zuraw oraz z rodziny

28. listopada 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 26 listopada 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Dziś ostat­nia nie­dzie­la roku litur­gicz­ne­go, w któ­rą obcho­dzi­my uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa, Kró­la Wszech­świa­ta. Na proś­bę papie­ża Fran­cisz­ka mło­dzież gro­ma­dzi się, aby obcho­dzić Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży. Ogar­nij­my ludzi mło­dych ser­decz­ną modli­twą, aby wzra­sta­li w wie­rze, nadziei i miło­ści oraz zawsze żyli w bli­sko­ści Chrystusa.

2. Po sumie wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, Lita­nia do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa oraz Akt poświę­ce­nia rodza­ju ludz­kie­go Ser­cu Pana Jezu­sa. Za odmó­wie­nie tego aktu dzi­siaj moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny pod zwy­kły­mi warunkami.

3.W czwar­tek, 30 listo­pa­da, przy­pa­da świę­to św. Andrze­ja Apo­sto­ła. Niech zgiełk andrzej­ko­wych zabaw, jakie się w tym cza­sie orga­ni­zu­je, nie zagłu­szy naszej modli­twy przez wsta­wien­nic­two tego szcze­gól­ne­go patro­na. Kościół zachę­ca, by tego dnia uczest­ni­czyć we Mszy św. nie z obo­wiąz­ku, ale z potrze­by serca.

4. W I pią­tek odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i Ado­ra­cję w ciszy. Oka­zja do spo­wie­dzi św. od 16.30.

5. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę przy­pa­da pierw­sza nie­dzie­la Adwen­tu. Roz­pocz­nie­my czas rado­sne­go ocze­ki­wa­nia i przy­go­to­wa­nia na spo­tka­nie z Panem. Naj­pierw na powtór­ne przyj­ście Chry­stu­sa na koń­cu cza­sów, a tak­że na świę­to­wa­nie pierw­sze­go przyj­ścia Pana na ziemię. 

6. Za wszel­ką pomoc i wpar­cie para­fii oraz powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. W zakry­stii są już do naby­cia poświę­co­ne opłat­ki wigi­lij­ne oraz świe­ce Cari­tas, z któ­rych dochód prze­zna­czo­ny jest na pomoc dla ubo­gich. (duże po 25 zł, a małe po 12 zł).

7. W dniach 9 i 10 grud­nia nasza para­fia będzie bra­ła udział w Choj­nic­kim Jar­mar­ku Bożo­na­ro­dze­nio­wym. Głów­nym celem udzia­łu jest pro­mo­cja powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku. Uczy­nić to chce­my pod hasłem: Razem uskrzy­dl­my Orzeł­ka. Zachę­ca­my do wspar­cia tej akcji poprzez wolon­ta­riat. Potrzeb­ne rów­nież cia­sta i drob­ne, kier­ma­szo­we upominki.

8. W sobo­tę, 16 grud­nia zaprzy­jaź­nio­na z nami s. Ida Bujak z Kame­ru­nu, obcho­dzić będzie w rodzin­nej miej­sco­wo­ści w Ryb­nie 25 ‑lecie ślu­bów wie­czy­stych. Pro­szę, by i z naszej para­fii uda­ła się dele­ga­cja na tę uro­czy­stość. Wszyst­kich, któ­rzy chcą się dołą­czyć do daru dla Sio­stry pro­szę o kon­takt. Dzię­ku­ję rodzi­nom, któ­re już się zaangażowały.

9. Inten­cje mszalne.

28. listopada 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 26.11–3.12.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Cze­sław Pepliń­ski, Bro­ni­sław i Bogu­mi­ła Pół­czyń­scy oraz Woj­ciech Domerdz­ki

9.30 + Marian­na i Igna­cy Stopowie

11.00 + Jan Wrycz Rekow­ski- 3 r. śm.

Pon za para­fian (poza parafią)

Wt 16.30 + Idzi Kowa­lew­ski- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

17.30 dz-błag w 92 r. uro­dzin Wandy

Śr 17.30 + Hele­na Gostom­ska i z rodziny

Czw 17.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska- r. śm.

Pt 15.00 Godzi­na Miło­sier­dzia i Ado­ra­cja w ciszy

17.30 + Anto­ni Kacz­ma­rek- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Sob 16.30 o zdro­wie i Boże błog. Dla Józe­fa i Elżbiety

17.30 + Danu­ta Manczikowska

Ndz 7.45 + rodzi­ce i rodzeń­stwo z oboj­ga stron

9.30 + Alfons i Zyg­munt Peplińscy

11.00 + Sta­ni­sław Jurak i z rodziny

21. listopada 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZW. W CIĄGU ROKU 19.11. 2023 r. została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś trzy­dzie­sta trze­cia nie­dzie­la zwy­kła w cią­gu roku litur­gicz­ne­go. Z ini­cja­ty­wy papie­ża Fran­cisz­ka obcho­dzo­ny jest Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. To szcze­gól­na oka­zja, aby zauwa­żyć cier­pią­cych z powo­du bra­ku pod­sta­wo­wych środ­ków do życia. Wszyst­kie te oso­by ogar­nia­my modlitwą. 

2. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 26 listo­pa­da, przy­pa­da uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa, Kró­la Wszech­świa­ta. Będzie to ostat­nia nie­dzie­la roku litur­gicz­ne­go. O godz. 12.00 odpust w Jeleń­czu. A o 15.00 w Kamie­niu Kra­jeń­skim prze­ży­wać będzie­my, w łącz­no­ści z Papie­żem Fran­cisz­kiem, Deka­nal­ny Dzień Mło­dzie­ży. Zapro­sze­ni na to spo­tka­nie są wszy­scy mło­dzi kocha­ją­cy Kościół i Chry­stu­sa , a obo­wiąz­ko­wo kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia. Rodzi­ców pro­szę o zapew­nie­nie im transportu.

3. Kart­ki na wypo­min­ki rocz­ne moż­na skła­dać do koń­ca listo­pa­da, a w razie koniecz­no­ści w cią­gu całe­go roku.

4. Wszyst­kim jubi­la­tom i sole­ni­zan­tom życzę wraż­li­wo­ści na Boże natchnie­nia, odwa­gi w dawa­niu świa­dec­twa wia­ry oraz opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień. 

5. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną (2567,71 zł i 1 euro), za wszel­kie indy­wi­du­al­ne ofia­ry zło­żo­ne na potrze­by para­fii i powsta­ją­ce­go domu Reko­lek­cyj­ne­go, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, zwłasz­cza za upo­rząd­ko­wa­nie pla­cu i posa­dze­nie kolej­nych krze­wów w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. W zakry­stii są już do naby­cia opłat­ki wigi­lij­ne oraz świe­ce Cari­tas, z któ­rych dochód prze­zna­czo­ny jest na pomoc dla ubo­gich. (duże po 25 zł, a małe po 12 zł).

6. W sobo­tę, 16 grud­nia zaprzy­jaź­nio­na z nami s. Ida Bujak z Kame­ru­nu, obcho­dzić będzie w rodzin­nej miej­sco­wo­ści w Ryb­nie 25 ‑lecie ślu­bów wie­czy­stych. Pro­szę, by i z naszej para­fii uda­ła się dele­ga­cja na tę uro­czy­stość (moż­na się zgła­szać). Wszyst­kich, któ­rzy chcą się dołą­czyć do daru dla Sio­stry pro­szę o kontakt.

7. Inten­cje mszalne.

21. listopada 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 19.11–26.11.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Ste­fa­nia, Hele­na i Bro­ni­sław Gołuń­scy oraz z rodziny

9.30 + Anna, Józef i Jerzy Wilczek

11.00 + Jani­na Modrzejewska

Pon za para­fian (poza parafią)

Wt 16.30 + Leon Pry­ba- r. śm.

17.30 + Ryszard Loroch- r. śm.

Śr 17.30 + Anna i Kle­mens Żywic­cy – w dniu ziem­skich urodzin

Czw 16.30 + Jan i Zofia Leszczyńscy

17.30 o łaskę zdro­wia dla Joanny

Pt 17.00 Ado­ra­cja w ciszy

17.30 + Danu­ta Kra­jew­ska- r. śm.

Sob 16.30 + Hen­ryk Gap­pa- 5 r. śm.

17.30 + Elż­bie­ta i Igna­cy Modrzejewscy

Ndz 7.45 + Cze­sław Pepliń­ski, Bro­ni­sław i Bogu­mi­ła Pół­czyń­scy oraz Woj­ciech Domerdz­ki

9.30 + Marian­na i Igna­cy Stopowie

11.00 + Jan Wrycz Rekow­ski- 3 r. śm.

21. listopada 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 12.11. 2023 r. została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś trzy­dzie­sta dru­ga nie­dzie­la zwy­kła w cią­gu roku litur­gicz­ne­go. Obcho­dzi­my XV Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym. Naszą modli­twą i ofia­rą wspie­ra­my chrze­ści­jan z Bli­skie­go Wscho­du, któ­rzy nie mogą swo­bod­nie wyzna­wać swo­jej wia­ry. Z powo­du wia­ry cier­pią prze­śla­do­wa­nie, a nie­jed­no­krot­nie tak­że odda­ją życie. 

2. Żyje­my w cza­sach osta­tecz­nych, bo nasze życie na tym świe­cie jest tyl­ko eta­pem piel­grzym­ki ku nie­bie­skiej ojczyź­nie, gdzie miej­sca przy­go­to­wał nam Bóg. Wobec wyda­rzeń, któ­re cza­sem mają cechy apo­ka­lip­tycz­ne, w ser­cu czło­wie­ka poja­wia się strach i nie­po­kój. Nie może­my jed­nak zapo­mnieć, że Chry­stus nas odku­pił, że jeste­śmy wezwa­ni, by przy­jąć Jego per­spek­ty­wę. Świat się zmie­nia, lecz sło­wo Boga trwa na wie­ki. Każ­dy nasz udział w Eucha­ry­stii jest wyra­zem naszej czuj­no­ści, ufno­ści i goto­wo­ści na spo­tka­nie z Panem.

3. Kart­ki na wypo­min­ki rocz­ne moż­na skła­dać do koń­ca listopada.

4. Oso­by, któ­re zapi­sa­ły się na naszą piel­grzym­kę na Mal­tę pro­szę o dostar­cze­nie umów i wpła­tę II raty. Miejsc wol­nych brak.

5. Wszyst­kim jubi­la­tom i sole­ni­zan­tom życzę wraż­li­wo­ści na Boże natchnie­nia, odwa­gi w dawa­niu świa­dec­twa wia­ry, opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień oraz wsta­wien­nic­twa Świad­ków Miło­sier­dzia.

6. Za dzi­siej­sze ofia­ry do pusz­ki na rzecz Kościo­ła Prze­śla­do­wa­ne­go, za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na ogrze­wa­nie kościo­ła i ple­ba­nii, za wszel­kie indy­wi­du­al­ne ofia­ry zło­żo­ne na potrze­by para­fii i powsta­ją­ce­go domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. 

7. Inten­cje mszalne.

21. listopada 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 12.11–19.11.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 o Boże błog. i zdro­wie dla mamy Lidii 

9.30 + Jan Siko­ra-14 r. śm., Mar­cjan­na, Józef i Benedykt

11.00 + Bene­dykt Rekow­ski-2 r. śm.

Pon 17.30 + Idzi Kowa­lew­ski- w dniu ziem­skich uro­dzin

Wt 16.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra i wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku z proś­bą o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

17.30 + Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jarmoch

Śr 17.30 o zdro­wie i Boże błog. dla całej rodzi­ny oraz w podzię­ko­wa­niu za tego­rocz­ne zbiory

Czw 17.30 + Fran­ci­szek Gemba

Pt 16.45 Ado­ra­cja w ciszy

17.30 dz-błag dla Domi­ni­ka z oka­zji 18 r. urodzin

Sob 16.30 + Andrzej- r. śm., Jadwi­ga Lemań­czyk oraz Leonard, Jani­na i Roman Dzie­rzyk

17.30 + Hen­ryk- r. śm. i Jani­na Sigmanscy

 

Ndz 7.45 + Ste­fa­nia, Hele­na i Bro­ni­sław Gołuń­scy oraz z rodziny

9.30 + Anna, Józef i Jerzy Wilczek

11.00 + Jani­na Modrzejewska

05. listopada 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 5 listopada 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Dziś trzy­dzie­sta pierw­sza nie­dzie­la zwy­kła w roku kościel­nym. Bła­ga­my Boga, aby dał nam bez prze­szko­dy dążyć do zba­wie­nia, któ­re obiecuje.

2. W śro­dę na wie­czor­ną Mszę św. i spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na misje święte.

3. W czwar­tek, 9 listo­pa­da, przy­pa­da świę­to Poświę­ce­nia Bazy­li­ki Late­rań­skiej. Bazy­li­ka na Late­ra­nie jest kościo­łem kate­dral­nym bisku­pa Rzy­mu, czy­li papie­ża. Nad wej­ściem wid­nie­je napis w języ­ku łaciń­skim: „Mat­ka i Gło­wa wszyst­kich kościo­łów Mia­sta i Świa­ta”. Do XIV wie­ku sta­no­wi­ła ona cen­trum życia Kościo­ła. To świę­to to tak­że wyraz naszej jed­no­ści z następ­cą Świę­te­go Pio­tra – papie­żem Franciszkiem.

4. W sobo­tę, 11 listo­pa­da, przy­pa­da Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. O godz. 11.00 zapra­szam na wspól­ną modli­twę w inten­cji naszej ojczy­zny. Modli­tew­ną pamię­cią będzie­my ogar­niać wszyst­kich, któ­rzy zgi­nę­li w wal­ce o jej wol­ność. Niech zewnętrz­nym zna­kiem nasze­go świę­to­wa­nia będzie wywie­szo­na fla­ga narodowa. 

5. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 12 listo­pa­da, przy­pa­da obcho­dzo­ny od 2009 roku Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym (zawsze w dru­gą nie­dzie­lę listo­pa­da). Przed kościo­ła­mi zbiór­ka do puszek na cier­pią­cy Kościół prze­śla­do­wa­ny na Bli­skim Wscho­dzie.

6. Wszyst­kim jubi­la­tom i sole­ni­zan­tom życzę otwar­to­ści na Boże sło­wo oraz odwa­gi w podej­mo­wa­niu codzien­nych obowiązków.

7. Za ofia­ry wypomin­ko­we, za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. W spo­sób szcze­gól­ny dzię­ku­ję za ufun­do­wa­nie żywo­pło­tu z lau­ro­wi­śni, zie­mi i trans­por­tu jej, a tak­że za zło­że­nie mebli. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na na ogrze­wa­nie kościo­ła, któ­re włą­czać będzie­my od Adwen­tu i ple­ba­nii.

8. Inten­cje mszalne.

05. listopada 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 5.11–12.11.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + rodzi­ce i rodzeń­stwo z oboj­ga stron

9.30 + Jadwi­ga Wysoc­ka i Domi­nik Grzonkowski

11.00 + Józef Pokryw­ka- r. śm.

 

Pon za para­fian (poza parafią)

Wt 17.30 + Kry­sty­na Zakrzewska

Śr 17.30 + Tere­sa Lepak- r. śm.

Czw 16.30 o szczę­śli­wą adop­cję

17.30 + Ire­na- r. śm. i Edwin Pawlak

 

Pt 16.45 Ado­ra­cja w ciszy

17.30 + Rain­hard- r. ziem­skich uro­dzin, Hali­na i Kazi­mierz Sochaczewscy

Sob 11.00 w int. Ojczyzny

17.30 + Paweł- r. śm., Tere­sa, Wale­rian i Marian Kak

 

Ndz 7.45 o Boże błog. i zdro­wie dla mamy Lidii 

9.30 + Jan Siko­ra-14 r. śm., Mar­cjan­na, Józef i Benedykt

11.00 + Bene­dykt Rekow­ski-2 r. śm.