23. kwietnia 2019 · Możliwość komentowania NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 21 kwietnia 2019 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. W ten rado­sny dzień zmar­twych­wsta­nia Jezu­sa Chry­stu­sa przy­szli­śmy do nasze­go para­fial­ne­go kościo­ła, aby wyśpie­wać rado­sne Alle­lu­ja. Chce­my razem z całym stwo­rze­niem dzię­ko­wać za dzie­ło odku­pie­nia, za Chry­stu­so­we zwy­cię­stwo nad śmier­cią, grze­chem i sza­ta­nem. Od puste­go gro­bu, Dro­gim Para­fia­nom i Gościom, pra­gnę prze­ka­zać naj­ser­decz­niej­sze życze­nia, aby zmar­twych­wsta­ły Pan i Zba­wi­ciel opro­mie­niał swo­ją łaską i bło­go­sła­wień­stwem każ­dą chwi­lę życia i by udzie­lał zdro­wia i wszel­kich potrzeb­nych darów.

2. Jutro Ponie­dzia­łek w okta­wie Wiel­ka­no­cy. Msze Świę­te jak w każ­dą nie­dzie­lę. Kolek­ta z dru­gie­go dnia świąt będzie prze­zna­czo­na na Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski. Cho­ciaż tyl­ko jutro jest dzień wol­ny od pra­cy, posta­raj­my się
w naszych domach i rodzi­nach utrzy­mać świą­tecz­ny cha­rak­ter całej pas­chal­nej okta­wy – do przy­szłej nie­dzie­li włącz­nie. Przy­wróć­my w naszych rodzi­nach wiel­ka­noc­ne pozdro­wie­nie Chry­stus zmar­twych­wstał! Alle­lu­ja! Praw­dzi­wie zmar­twych­wstał! Alle­lu­ja! I w dniach okta­wy się nim pozdra­wiaj­my.

3. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na remont naszych orga­nów skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Pra­gnę podzię­ko­wać za przy­go­to­wa­nie nasze­go kościo­ła do prze­ży­wa­nia tych naj­waż­niej­szych świąt chrze­ści­jań­skich: za jego posprzą­ta­nie, przy­go­to­wa­nie deko­ra­cji oraz śpie­wów Tri­du­um Pas­chal­ne­go, a więc Panu Orga­ni­ście, stra­ża­kom, dziew­czyn­kom sypią­cym kwiat­ki, mło­dzie­ży, mini­stran­tom oraz wszyst­kim pozo­sta­łym zaan­ga­żo­wa­nym wier­nym. Skła­dam rów­nież gorą­ce Bóg zapłać kocha­nym para­fia­nom i gościom za indy­wi­du­al­ne ofia­ry skła­da­ne na potrze­by naszej para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, a tak­że za dary sto­łu i wszel­ką życz­li­wość. Niech Wam wszyst­kim dobry Bóg wyna­gro­dzi obfi­to­ścią swo­jej łaski.

4. W przy­szłą nie­dzie­lę będzie­my obcho­dzić nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go i roz­pocz­nie­my Tydzień Miło­sier­dzia. Przed kościo­ła­mi naszej ojczy­zny zbiór­ka do puszek na cele dobro­czyn­ne. Tego dnia o 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia. Litur­gicz­nie będzie to dru­ga rocz­ni­ca poświę­ce­nia Kapli­cy Miło­sier­dzia, w któ­rej już na zawsze my i następ­ne poko­le­nia będzie­my wypra­szać potrzeb­ne nam i innym łaski. Po zakoń­cze­niu nabo­żeń­stwa dla wszyst­kich chęt­nych Eks­tre­mal­na Dro­ga Krzy­żo­wa z Orzeł­ka do Ogo­rze­lin. Wyj­ście o godz. 16.15.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

6. Inten­cje mszal­ne.

23. kwietnia 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 21.04–28.04.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Ndz 6.00 za para­fian i dobro­dzie­jów

9.30 + Kazi­mierz Błach i syn Kazi­mierz

11.00 + Julian i Łucja Husa­rek

Pon 7.45 + Roman Trze­ciak- r. śm.

9.30 + Adam i Ryszard Nowic­cy

11.00 + Ryszard – z ok. ziem­skich ur. i Jan Guzin­scy oraz Krzysz­tof Kowa­lew­ski

Wt 18.30 + Sta­ni­sław Kowa­lik oraz rodzi­ce i rodzeń­stwo z ob.. stron

Śr 18.30 + rodzi­ce z ob. stron: Anie­la i Wła­dy­sław oraz Ana­sta­zja i Piotr

Czw 8.30 + Jerzy Wil­czek- z ok. ziem­skich ur. i imie­nin

9.00 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o łaskę zdro­wia dla Danu­ty Lipiń­skiej

Pt 17.30 o łaskę zdro­wia i Boże błog. dla Marii i Mał­go­rza­ty

18.30 + Zyg­munt i Alfons Pepliń­scy

Sob 17.30 o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę NMP dla człon­kiń Róży Różań­co­wej pw. św. Kata­rzy­ny

18.30 + Adam, Ana­sta­zja i Janusz Kost­kows­scy

Ndz 7.45 + z rodzi­ny Pest­ków i Sza­mo­tul­skich

9.30 + Zyg­munt Wie­se — z oka­zji ziem­skich ur. oraz dz-błag dla Ire­ny w dniu 65 r. ur.

11.00 + Zyg­munt- r. śm i Wan­da Misz­ka

16. kwietnia 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 14 kwietnia2019 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Nie­dzie­lą Pal­mo­wą roz­po­czy­na­my Wiel­ki Tydzień, dorocz­ny obchód miste­rium pas­chal­ne­go Chry­stu­sa.

2. W naszym koście­le spo­wiedź z udzia­łem zapro­szo­nych kapła­nów z deka­na­tu we Wiel­ki Wto­rek, 16 kwiet­nia. Rano od godz. 9.30 do 10.15 dla osób star­szych i dla tych wszyst­kich, któ­rzy potem pra­cu­ją, a dla pozo­sta­łych od 16.30 do 18.00.

3. W Wiel­ką Śro­dę na godz.15.00 zapra­szam do pomo­cy w gene­ral­nym sprzą­ta­niu kościo­ła oraz w przy­go­to­wa­niu deko­ra­cji Gro­bu Pań­skie­go i ołta­rza wysta­wie­nia. Roz­pocz­nie­my od kon­kur­su na naj­pięk­niej­szą pal­mę. Zapra­szam wszyst­kich, któ­rzy je wyko­na­li wraz z rodzi­na­mi oraz oso­by zain­te­re­so­wa­ne.

Wię­cej »

16. kwietnia 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 14.04–21.04.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Ndz 7.45 + Ger­tru­da i Jan Finc

9.30 dz-błag dla Patry­ka w 18 r. ur.

GORZKIE ŻALE

11.00 + Piotr Dre­wek i z rodzi­ny

Pon 18.30 + ks. Pra­łat Alek­san­der Kłos- int. od Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwi­gi

Wię­cej »

07. kwietnia 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7 kwietnia 2019 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Koją­ce spoj­rze­nie Chry­stu­sa i sło­wa prze­ba­cze­nia, któ­rych doświad­czy­ła kobie­ta cudzo­łoż­na, odkry­wa­ją przed nami naj­głęb­szy sens Wiel­kie­go Postu. Pan Bóg pra­gnie nam prze­ba­czyć i daro­wać nowe życie w Jezu­sie Chry­stu­sie.

2. Źró­dłem Boże­go prze­ba­cze­nia jest pozo­sta­wio­ny dla nas na zie­mi sakra­ment poku­ty. Pozwól­my Bogu obda­ro­wać się prze­ba­cze­niem, by w ten spo­sób dobrze przy­go­to­wać się na nad­cho­dzą­ce świę­ta. Spo­wiedź w naszym koście­le z udzia­łem zapro­szo­nych kapła­nów deka­na­tu we Wiel­ki Wto­rek tj. 16 kwiet­nia. Rano od godz. 9.30 do 10.15, a popo­łu­dniu od 16.30 do 18.00.

Wię­cej »

07. kwietnia 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa pasyjne7.04–14.04.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 dz-błag w 1 r. ślu­bu Mar­ty i Józe­fa

9.30 + Adam i Geno­we­fa Kra­mek oraz Bro­ni­sław Kuchar­ski

GORZKIE ŻALE

11.00 dz-błag dla całej rodzi­ny

Pon 18.30 + Tade­usz Mruk- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Wt 18.30 + Józef Lewiń­ski- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

Śr 18.30 + Tade­usz Kowal­ski- 14 . śm.

Wię­cej »

02. kwietnia 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 31 marca 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Czwar­ta Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu nazy­wa­na jest nie­dzie­lą Læta­re, co ozna­cza „ciesz­cie się”. Zbli­ża­ją się bowiem świę­te dni pas­chal­ne, pod­czas któ­rych Bóg oka­że swo­je miło­sier­dzie.

2. W śro­dę na Mszę św. , nowen­nę i spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na Misje świę­te.

Wię­cej »

02. kwietnia 2019 · Możliwość komentowania Adoracja „24 GODZINY DLA PANA” 5/6 kwietnia 2019 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

18.00–19.00 Mela­nó­wek

19.00–20.00 Mela­no­wo

20.00–21.00 Coł­dan­ki

21.00–22.00 Coł­dan­ki Wybu­do­wa­nie

22.00–23.00 Wyb. pod Jerz­mion­ki

23.00–0.00 Nowy Dwór- od Ogo­rze­lin

0.00–1.00 Nowy Dwór- od Choj­nic

1.00–2.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.III

Wię­cej »

02. kwietnia 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa pasyjne31.03–7.04.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + o. Leonard- 30 r. śm. i z rodzi­ny

9.30 + Józef Kotliń­ski, Tade­usz Drew­czyń­ski oraz z rodzin ob. stron

GORZKIE ŻALE

11.00 + Mar­ta i Sta­ni­sław Pila­rek

Wię­cej »

24. marca 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 24 marca 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siej­sza Ewan­ge­lia przy­na­gla nas do wkro­cze­nia na dro­gę nawró­ce­nia. Czas Wiel­kie­go Postu stwa­rza ku temu wie­le nie­po­wta­rzal­nych oka­zji – jest bowiem cza­sem łaski od Pana.

2. Odpo­wia­da­jąc za wezwa­nie Chry­stu­sa: „Nawra­caj­cie się, bli­skie jest kró­le­stwo nie­bie­skie”, roz­po­czy­na­my para­fial­ne i szkol­ne reko­lek­cje wiel­ko­post­ne. Szcze­gó­ło­wy plan nauk i nabo­żeństw wywie­szo­ny jest w gablo­cie i na stro­nie inter­ne­to­wej. Raz jesz­cze witam pośród nas ks. Mar­ci­na Kun­dę z Pel­pli­na.

Wię­cej »