28. lutego 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 28 lutego 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. W cen­trum litur­gii dru­giej nie­dzie­li Wiel­kie­go Postu Kościół sta­wia Jezu­sa, któ­ry na górze Tabor ujaw­nia trzem wybra­nym uczniom praw­dę, że jest umi­ło­wa­nym Synem Boga Ojca. Oni pozna­li praw­dę o Jezu­sie, któ­ry ich wezwał i za któ­rym podą­ży­li. Niech czas postu będzie dla nas oka­zją nie­ustan­ne­go odkry­wa­nia praw­dy o Tym, któ­ry na ołta­rzach naszych świą­tyń ofia­ro­wu­je się Bogu za nas, sta­je się pokar­mem na życie wiecz­ne.

2. Jak co roku dru­ga nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu to nie­dzie­la Ad Gen­tes – Dzień Modlitw, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Pra­gnie­my pamię­tać, że obec­nie na misjach w 99 kra­jach pra­cu­je 1883 pol­skich misjo­na­rzy i misjo­na­rek. Są świad­ka­mi praw­dy, że Bóg jest miło­ścią i kocha każ­de­go bez wyjąt­ku. Za tydzień będzie moż­na wes­przeć ich dzie­ło ofia­rą do puszek.

3. 1 mar­ca to Naro­do­wy Dzień Pamię­ci „Żoł­nie­rzy Wyklę­tych”, któ­rzy są nazy­wa­ni tak­że żoł­nie­rza­mi nie­złom­ny­mi. Przez lata sta­ra­no się wyma­zać pamięć o nich z histo­rii nasze­go naro­du. Ich miłość do ojczy­zny, nie­złom­na wal­ka o nie­pod­le­głość i suwe­ren­ność Pol­ski po zakoń­cze­niu II woj­ny świa­to­wej, ofia­ra życia zasłu­gu­ją na naszą pamięć, a przede wszyst­kim na peł­ną miło­ści modli­twę.

4. W pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca, 4 mar­ca, prze­ży­wać będzie­my świę­to św. Kazi­mie­rza (1458–1484), kró­le­wi­cza, poboż­ne­go czci­cie­la Nie­po­ka­la­nej i Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu oraz głów­ne­go patro­na Litwy.

5. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej od godz.15.30 do 16.30. Odwie­dzi­ny cho­rych na zgło­sze­nie. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, któ­rą zakoń­czy­my nabo­żeń­stwem do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa..

6. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za bez­in­te­re­sow­ną pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Cari­tas Pol­ska zachę­ca wszyst­kie rodzi­ny do włą­cze­nia się dzie­ło jał­muż­ny wiel­ko­post­nej. Skar­bon­ki wyło­żo­ne są na sto­li­ku.

7. Dziś do naby­cia nowy dwu­mie­sięcz­nik Misyj­ne Dro­gi.

8. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej nie­dzie­li.

9. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 28.02–7.03.2021 r.

Ndz 7.45 + Jan Wrycz Rekow­ski- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

9.30 + Ire­na Paw­lak- 28 gr.

GORZKIE ŻALE

11.00 + Piotr, Ste­fa­nia i Sta­ni­sław Soko­łow­scy oraz Zofia, Józef i Jan Tyda

Pon 16.30 + Ire­na Paw­lak- 29 gr.

17.30 + Hele­na i Tade­usz Nowa­ko­wie

Wt 17.30 + Ire­na Paw­lak- 30 gr.

18.30 + Jadwi­ga Kaproń- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

Śr 17.30 + Kry­sty­na, Edmund i Jolan­ta Pila­rek

Czw 17.30 + Maria i Bole­sław Guziń­scy oraz Maria Schwe­min

Pt 16.30 + Aldo­na – 1 r. śm. i Józef Pokryw­ka

17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 + Jan Skwie­raw­ski- 9 r. śm. i Zdzi­sła­wa Jaros- 3 r. śm.

Sob 16.30 + rodzi­ce Sta­ni­sław i Jadwi­ga Jar­mo­cho­wie

17.30 + Bogu­mi­ła Micha­łow­ska- w dniu ziem­skich uro­dzin i z rodzi­ny

Ndz 7.45 + Marian­na i Zenon Szu­bert oraz z rodzi­ny

9.30 + Adam, Geno­we­fa Kra­mek oraz Bro­ni­sław Kuchar­ski

GORZKIE ŻALE

11.00 + Boże­na Kani­kow­ska- r. śm.

 

 

 

21. lutego 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I Niedziela Wielkiego Postu – 21 lutego 2021 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Prze­ży­wa­my pierw­szą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu, cza­su nawró­ce­nia, poku­ty, prze­mia­ny myśle­nia i życia. Od pierw­szych wie­ków Kościo­ła wyko­rzy­sty­wa­no ten czas szcze­gól­nie na przy­go­to­wa­nie kan­dy­da­tów do chrztu i odno­wie­nia skut­ków tego sakra­men­tu. Uczyń­my wszyst­ko, co moż­li­we, by ten czas nie był dla nas tyl­ko kolej­nym Wiel­kim Postem, ale dopro­wa­dził nas do pogłę­bie­nia ducho­wej rela­cji z Bogiem, któ­ry wycho­dzi nam naprze­ciw, aby nas odna­leźć.

2. We wszyst­kie piąt­ki Wiel­kie­go Postu będzie­my roz­wa­żać mękę Pana Jezu­sa w cza­sie dro­gi krzy­żo­wej o godz. 17.00. W każ­dą nie­dzie­lę po sumie o godz. 9.30 gorz­kie żale. Za udział w gorz­kich żalach, a tak­że w dro­dze krzy­żo­wej może­my uzy­skać odpust zupeł­ny, czy­li daro­wa­nie przez Boga kary docze­snej za grze­chy odpusz­czo­ne już co do winy. Oprócz udzia­łu w nabo­żeń­stwie nale­ży wypeł­nić zwy­kłe warun­ki uzy­ska­nia odpu­stu: musi­my wyklu­czyć przy­wią­za­nie do jakie­go­kol­wiek grze­chu, nawet powsze­dnie­go, musi­my być w sta­nie łaski uświę­ca­ją­cej, przy­jąć Komu­nię Świę­tą i pomo­dlić się w inten­cjach wyzna­czo­nych przez Ojca Świę­te­go.

3. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję naszej świą­ty­ni (2147 zł), za ofia­ry indy­wi­du­al­nie zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Cari­tas Pol­ska zapra­sza wszyst­kich, a więc dzie­ci, mło­dzież i doro­słych, by w okre­sie Wiel­kie­go Postu włą­czy­li się w pomoc oso­bom ubo­gim i misjom świę­tym poprzez zbie­ra­nie jał­muż­ny. Skar­bon­ki moż­na zabie­rać ze sto­li­ka. Jał­muż­nę wiel­ko­post­ną moż­na rów­nież skła­dać do skrzyn­ki nowen­no­wej, aż do Nie­dzie­li Miło­sier­dzia.

4. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

5. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim spo­koj­nej i bło­go­sła­wio­nej nie­dzie­li.

6. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 21.02–28.02.2021 r.

Ndz 7.45 + Ire­na Paw­lak- 21 gr.

9.30 + mąż Jan Beger

GORZKIE ŻALE

11.00 + cór­ka Klau­dia- w dniu ziem­skich uro­dzin oraz ojco­wie Sta­ni­sław i Fran­ci­szek

Pon 16.30 + Ire­na Paw­lak- 22 gr.

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski

Wt 16.30 + Ire­na Paw­lak- 23 gr.

17.30 + Danu­ta Wensier­ska- r. śm.

Śr 16.30 + Jan Wrycz Rekow­ski- int. od rodzi­ny

17.30 + Ire­na Paw­lak- 24 gr.

Czw 16.30 + Ire­na Paw­lak- 25 gr.

17.30 +Zofia i Jan Lesz­czyń­scy

Pt 17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 + Ire­na Paw­lak- 26 gr.

Sob 16.30 + Ire­na Paw­lak- 27 gr.

17.30 +Maria Beh­rendt- r.śm., Wan­da i Zby­sław Janow­scy oraz Anna i Woj­ciech

Ndz 7.45 + Jan Wrycz Rekow­ski- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

9.30 + Ire­na Paw­lak- 28 gr.

GORZKIE ŻALE

11.00 + Piotr, Ste­fa­nia i Sta­ni­sław Soko­łow­scy oraz Zofia, Józef i Jan Tyda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. lutego 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 14 lutego 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. W Chry­stu­sie ist­nie­je jed­ność – jest Bogiem-czło­wie­kiem. Wie­lo­krot­nie w Ewan­ge­lii widzi­my Jezu­sa, któ­ry prze­ja­wia czy­sto ludz­kie emo­cje i zacho­wa­nia, pochy­la się nad każ­dym czło­wie­kiem, z wiel­ką miło­ścią litu­je się nad ludź­mi. Taki rów­nież jest Bóg: pochy­la się nad każ­dą ludz­ką bie­dą, dosko­na­le rozu­mie naszą sytu­ację. Każ­da Eucha­ry­stia jest dzięk­czy­nie­niem za to, że Bóg jest wśród ludu. Teraz i zawsze.

2. Roz­po­czy­na­my dzi­siaj 54. Tydzień Modlitw o Trzeź­wość Naro­du. Niech modli­twa i pochy­le­nie się nad tym pro­ble­mem obu­dzą wraż­li­wość naszych serc.

3. Wspo­mi­na­my św. Walen­te­go, patro­na ludzi zako­cha­nych, ale tak­że cho­rych i cier­pią­cych na róż­ne dole­gli­wo­ści psy­chicz­ne. Za jego wsta­wien­nic­twem pro­śmy w inten­cji zako­cha­nych, by nie myli­li zako­cha­nia z pożą­da­niem, oraz o zdro­wie dla tych, któ­rzy bory­ka­ją się z pro­ble­ma­mi natu­ry psy­chicz­nej.

4. W śro­dę Popie­lec, któ­rym roz­pocz­nie­my Wiel­ki Post, czas szcze­gól­ne­go zgłę­bia­nia tajem­ni­cy cier­pie­nia i zbaw­czej śmier­ci na krzy­żu nasze­go Pana, Jezu­sa Chry­stu­sa. To rów­nież czas wyci­sze­nia i głęb­szej reflek­sji nad swo­im życiem, jego celem i codzien­no­ścią. Tego dnia obo­wią­zu­je post ści­sły.

5. We wszyst­kie piąt­ki Wiel­kie­go Postu będzie­my roz­wa­żać mękę Pana Jezu­sa w cza­sie dro­gi krzy­żo­wej o godz. 17.00. W każ­dą nie­dzie­lę po sumie gorz­kie żale. Wra­ca­my do ryt­mu, że w sobo­ty jed­na, ostat­nia Msza św. odpra­wia­na jest z litur­gią nie­dziel­ną.

6. Zachę­cam do lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej. Prze­ży­wa­my, ogło­szo­ny przez papie­ża Fran­cisz­ka, Rok Świę­te­go Józe­fa. Dla każ­dej rodzi­ny przy­go­to­wa­ny jest obra­zek z modli­twą. Moż­na je zabie­rać ze sto­li­ka. Zachę­cam do wspól­no­to­we­go odma­wia­nia tej modli­twy w waszych domach.

7. Za ofia­ry zebra­ne tydzień temu do puszek jako pomoc na odbu­do­wę spa­lo­nej świą­ty­ni w Kaspa­ru­sie, za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję nasze­go kościo­ła oraz za wszel­ką pomoc, życz­li­wość i wspar­cie, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej oraz wsta­wien­nic­twa Świad­ków Miło­sier­dzia.

9. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 14.02–21.02.2021 r.

Ndz 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od Przy­ja­ciół

9.30 + Domi­nik, Cecy­lia, Zofia Rudt­ka i Andrzej Ignor

11.00 + Ire­na Paw­lak- 14 gr.

Pon 16.30 + Ire­na Paw­lak- 15 gr.

17.30 + Marian Kak- z ok. ziem­skich uro­dzin oraz Tere­sa, Wale­rian i Paweł

Wt 16.30 + Ire­na Paw­lak- 16 gr.

17.30 + Mela­nia Mruk- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

Śr 11.00 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

16.30 + Ire­na Paw­lak- 17 gr.

17.30 + Łucja, Alfons i Hen­ryk Pest­ka

Czw 16.30 + Ire­na Paw­lak- 18 gr.

17.30 + ks. Kano­nik Krzysz­tof Sta­chow­ski

Pt 16.30 + Ire­na Paw­lak- 19 gr.

17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 + wszyst­kich zmar­łych z rodzi­ny

Sob 15.00 dz-błag. w 1 r. uro­dzin Anto­nie­go

16.30 + Ire­na Paw­lak- 20 gr.

17.30 dz-błag. w dniu uro­dzin syna Dawi­da, z proś­bą o dar wia­ry

Ndz 7.45 + Ire­na Paw­lak- 21 gr.

9.30 + mąż Jan Beger

GORZKIE ŻALE

11.00 + cór­ka Klau­dia- w dniu ziem­skich uro­dzin oraz ojco­wie Sta­ni­sław i Fran­ci­szek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08. lutego 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 7 lutego 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Chry­stus w cza­sie Eucha­ry­stii uczy nas modli­twy. Wie­lo­krot­nie wska­zy­wał, że trze­ba na nią zna­leźć nie tyl­ko miej­sce, lecz tak­że czas. Uczy­my się w tym koście­le, jak w ser­cu i w codzien­no­ści budo­wać świą­ty­nię, w któ­rej będzie­my spo­ty­kać Boga twa­rzą w twarz na modli­twie i wsłu­chi­wać się w Jego sło­wa.

2. W czwar­tek wspo­mnie­nie Mat­ki Bożej z Lour­des – Świa­to­wy Dzień Cho­re­go. W 1858 r., czte­ry lata po ogło­sze­niu dogma­tu o nie­po­ka­la­nym poczę­ciu Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, w gro­cie Mas­sa­biel­le Ber­na­det­cie Soubi­ro­us obja­wi­ła się Mat­ka Boża, któ­ra przed­sta­wi­ła się jako Nie­po­ka­la­ne Poczę­cie oraz wezwa­ła do nawró­ce­nia i pro­si­ła o modli­twę. Pod­czas Mszy św. w szcze­gól­ny spo­sób będzie­my się modlić za cho­rych z naszej para­fii i rodzin.

3. Zachę­cam do lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej.

4. Za dzi­siej­sze ofia­ry do puszek zło­żo­ne na odbu­do­wę spa­lo­nej świą­ty­ni w Kaspa­ru­sie, za wszel­kie ofia­ry prze­ka­za­ne, a tak­że wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za wyko­na­ne pra­ce, a zwłasz­cza za sprząt­nie­cie deko­ra­cji świą­tecz­nej, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na nową ele­wa­cję nasze­go kościo­ła.

5. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień.

6. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 7.02–14.02.2021 r.

Ndz 7.45 + Ire­na Paw­lak- 7 gr.

9.30 + ks. Pra­łat Alek­san­der Kłos- r. śm.- int. od rodzi­ny Kujaw­skich

11.00 + Maria Gem­ba

Pon 16.30 + Ire­na Paw­lak- 8 gr.

17.30 + rodzi­ce Sta­ni­sław ‑15 r. śm i Jadwi­ga Jar­moch

Wt 16.30 + Ire­na Paw­lak- 9 gr.

17.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska oraz rodzi­ce Cze­sław i Maria

Śr 16.30 + Ire­na Paw­lak- 10 gr.

17.30 + Hali­na Wyro­wiń­ska- int. od cór­ki z rodzi­ną

Czw 16.30 + Ire­na Paw­lak- 11 gr.

17.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy

Pt 16.30 + Ire­na Paw­lak- 12 gr.

17.30 + Jan Guzin­ski- 25 r. śm.

Sob 16.30 + Ire­na Paw­lak- 13 gr.

17.30 + Jan Wrycz Rekow­ski

Ndz 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od Przy­ja­ciół

9.30 + Domi­nik, Cecy­lia, Zofia Rudt­ka i Andrzej Ignor

11.00 + Ire­na Paw­lak- 14 gr.

31. stycznia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 31 stycznia 2021 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Ostat­nia nie­dzie­la stycz­nia to Świa­to­wy Dzień Trę­do­wa­tych. Na trąd cho­ru­ją tysią­ce ludzi, któ­rzy czę­sto z powo­du tej cho­ro­by są wyklu­cza­ni ze spo­łe­czeń­stwa, spy­cha­ni na mar­gi­nes życia. Pomó­dl­my się dzi­siaj w inten­cji trę­do­wa­tych, a tak­że ich opie­ku­nów, któ­rzy z wiel­ką miło­ścią codzien­nie się nimi opie­ku­ją.

2. We wto­rek 2 lute­go świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go i Świa­to­wy Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Pamię­taj­my o oso­bach kon­se­kro­wa­nych, któ­re odda­ły życie w służ­bie Bogu i Kościo­ło­wi. War­to wspo­mnieć o set­kach domów pomo­cy, domów dziec­ka, przed­szko­li, szkół, ośrod­ków wycho­waw­czych, szpi­ta­li i hospi­cjów, w któ­rych codzien­nie słu­żą oso­by kon­se­kro­wa­ne będą­ce dzię­ki temu świad­ka­mi Boga peł­ne­go miło­ści i miło­sier­dzia. Pod­czas Mszy św. bło­go­sła­wień­stwo świec. Dzie­ci przy­go­to­wu­ją­ce się do I Komu­nii św. przyj­dą na godz. 17.30.

3. W śro­dę 3 lute­go wspo­mnie­nie św. Bła­że­ja, bisku­pa i męczen­ni­ka, patro­na cho­rych na gar­dło.

4. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej pół godzi­ny przed każ­dą Mszą św. Odwie­dzi­ny cho­rych na zgło­sze­nie. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.

5. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za oka­za­ną pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień w naszej die­ce­zji przed kościo­ła­mi odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na odbu­do­wę spa­lo­nej świą­ty­ni w Kaspa­ru­sie.

6. Wszyst­kich, któ­rzy 1% podat­ku mogą wes­przeć nasze­go cho­re­go, małe­go para­fia­ni­na Mak­sy­mi­lian­ka, pro­si­my o pomoc. Szcze­gó­ły na pla­ka­cie i na ulot­kach wyło­żo­nych na sto­li­ku.

7. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej nie­dzie­li.

8. Zapo­wie­dzi przed­mał­żeń­skie.

9. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 31.01–7.02.2021 r.

Ndz 7.45 dz-błag z oka­zji 84 r. uro­dzin Igna­ce­go

9.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od rodzi­ny Beki­schów

11.00 + Zofia i Jan Lesz­czyń­scy

Pon 16.30 + Ire­na Paw­lak- 1 gr.

17.30 dz-błag w 90 r. uro­dzin Jani­ny

Wt 16.30 + Ire­na Paw­lak- 2 gr.

17.30 + Elż­bie­ta i Igna­cy Modrze­jew­scy

Śr 11.00 pogrzeb: + Jadwi­ga Kaproń

16.30 + Ire­na Paw­lak- 3 gr.

17.30 + Hali­na Kost­kow­ska- r. śm. i z rodzi­ny

Czw 16.30 + Ire­na Paw­lak- 4 gr.

17.30 + Jerzy Krau­śnik

Pt 16.30 + mąż Jan- 8. r. śm. i cór­ka Ali­cja- 9 r. śm.

17.30 + Ire­na Paw­lak- 5 gr.

Sob 16.30 + Ire­na Paw­lak- 6 gr.

17.30 + Bogu­mi­ła i Zdzi­sław Micha­łow­scy- 2 r. śm., Łukasz Gostom­ski i z rodzi­ny

Ndz 7.45 + Ire­na Paw­lak- 7 gr.

9.30 + ks. Pra­łat Alek­san­der Kłos- r. śm.- int. od rodzi­ny Kujaw­skich

11.00 + Maria Gem­ba

25. stycznia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 24 stycznia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:,

1. Dziś, decy­zją papie­ża Fran­cisz­ka, po raz dru­gi obcho­dzi­my w Koście­le Nie­dzie­lę Sło­wa Boże­go. Prze­ży­wa­my ją, aby zro­zu­mieć nie­wy­czer­pal­ne bogac­two pocho­dzą­ce z nie­ustan­ne­go dia­lo­gu mię­dzy Bogiem a Jego ludem.

2. Trwa Tydzień Powszech­nej Modli­twy o Jed­ność Chrze­ści­jan. Nie może­my się ogra­ni­czać do modli­twy, lecz pod jej wpły­wem mamy zmie­niać swo­je postę­po­wa­nie. Pamię­taj­my o sło­wach Pana Jezu­sa: „ …chwa­łę, któ­rą Mi dałeś, prze­ka­za­łem im, aby sta­no­wi­li jed­no, tak jak My jed­no sta­no­wi­my. Ja w nich, a Ty we Mnie!”.

3. Jutro świę­to Nawró­ce­nia św. Paw­ła, apo­sto­ła Jezu­sa. Gor­li­wy fary­ze­usz i prze­śla­dow­ca pierw­sze­go Kościo­ła, po tym, jak uka­zał mu się zmar­twych­wsta­ły Chry­stus, został Jego uczniem i poświę­cił resz­tę życia sze­rze­niu Ewan­ge­lii. Dzię­ki temu stał się apo­sto­łem naro­dów.

4. Zakoń­czy­li­śmy czas Mszy św. kolę­do­wych. Dzię­ku­ję ser­decz­nie wszyst­kim za wspól­no­tę modli­twy i ofia­ry, któ­re w cało­ści zosta­ną prze­zna­czo­ne na nową ele­wa­cję nasze­go kościo­ła.

5. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim pięk­nej i bło­go­sła­wio­nej nie­dzie­li.

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej.

7. Za dzi­siej­sze ofia­ry do puszek prze­zna­czo­ne dla poszko­do­wa­nych w trzę­sie­niu zie­mi w Chor­wa­cji, za wszel­kie indy­wi­du­al­ne ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za oka­za­ną pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 24.01–31.01.2021 r.

Ndz 7.45 + Jan Wrycz Rekow­ski- int. od rodzi­ny

9.30 + Ire­na Paw­lak-int. od Wspól­no­ty Domo­we­go Kościo­ła

11.00 + Wal­de­mar oraz Wacła­wa i Wła­dy­sław Witasz­czyk

Pon 17.30 + Jadwi­ga Lemań­czyk- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

18.30 + Ryszard Woj­ta­la-11 r. śm. oraz Józef i Fran­cisz­ka Stolt­mann

Wt 16.30 o szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla Mał­go­si i zdro­wie dla dziec­ka

17.30 + Józef i Mar­cjan­na

Śr 16.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

17.30 + Jan Wrycz Rekow­ski

Czw 16.30 o Boże błog. dla mamy Jadwi­gi w dniu uro­dzin

17.30 + Jani­na – r. śm. i Edward Kurze­lew­scy

Pt 17.30 dzięk­czyn­na za ura­to­wa­ne życie z proś­bą o Boże błog. i zdro­wie dla Macie­ja i Joan­ny

18.00 + Miro­sław- 11 r. śm., Ste­fan, Wan­da i Kla­ra Daniels

Sob 16.30 + Ire­na – w dniu ziem­skich uro­dzin

17.30 + Beata- r. śm. i Wła­dy­sław Zemsta oraz z rodzi­ny Wyro­wiń­skich

Ndz 7.45 dz-błag z oka­zji 84 r. uro­dzin Igna­ce­go

9.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od rodzi­ny Beki­schów

11.00 + Zofia i Jan Lesz­czyń­scy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. stycznia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 17 stycznia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. W ponie­dzia­łek roz­po­czął się okres zwy­kły w litur­gii Kościo­ła. Chry­stus wzy­wa nas, aby­śmy przez reali­za­cję powo­ła­nia, wypeł­nia­nie codzien­nych obo­wiąz­ków dawa­li o Nim świa­dec­two, żeby inni tak­że mogli Go odna­leźć. Prze­ży­wa­my dziś Dzień Juda­izmu, dla­te­go modli­my się szcze­gól­nie za jego wyznaw­ców. Jan Paweł powie­dział do Żydów w rzym­skiej syna­go­dze: „Jeste­ście naszy­mi umi­ło­wa­ny­mi brać­mi i w pewien spo­sób, moż­na by powie­dzieć, naszy­mi star­szy­mi brać­mi”. Pamię­taj­my, że w naro­dzie żydow­skim naro­dził się nasz Mesjasz Pan.

2. Jutro roz­pocz­nie się Tydzień Powszech­nej Modli­twy o Jed­ność Chrze­ści­jan pod hasłem „Trwaj­cie w mojej miło­ści, a przy­nie­sie­cie obfi­ty owoc”. Pan Jezus dał nam przy­kład modli­twy, aby­śmy byli jed­no. Niech ten czas będzie dla nas oka­zją do modli­twy i reflek­sji nad tym, czy wyko­rzy­stu­je­my wszyst­kie dary i umie­jęt­no­ści, żeby­śmy byli zna­kiem jed­no­ści w dzi­siej­szym świe­cie.

3. W czwar­tek 21 stycz­nia będzie­my obcho­dzi­li Dzień Bab­ci, a następ­ne­go dnia Dzień Dziad­ka. Pamię­taj­my o kocha­nych bab­ciach i dziad­kach. Oni zawsze mają dla nas czas i oka­zu­ją nam miłość. Niech pamięć, dobre sło­wa, modli­twa, będą wyra­zem naszej szcze­gól­nej miło­ści.

4. Miesz­kań­cy, któ­rzy nie mogli uczest­ni­czyć we Mszy św. kolę­do­wej swo­jej uli­cy, mogą się dołą­czyć inne­go dnia.

5. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Maryi oraz wsta­wien­nic­twa Świad­ków Miło­sier­dzia na każ­dy dzień.

6. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję wie­ży naszej świą­ty­ni (2141 zł), za ofia­ry kolę­do­we oraz te indy­wi­du­al­nie skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za cia­sta dla pra­cow­ni­ków, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Cari­tas Pol­ska pro­si o wspar­cie poszko­do­wa­nych w trzę­sie­niu zie­mi w Chor­wa­cji. Za tydzień w naszej Ojczyź­nie zbiór­ka do puszek na ten cel.

7. Inten­cje mszal­ne.

ROZKŁAD MSZY ŚW. KOLĘDCOWYCH O GODZ. 17.30 W 2021 R.

04.01.2021 (ponie­dzia­łek)- Wyb. pod Lich­no­wy i Oś. Sło­necz­ne: 3,5,7,9,11 i 13

05.01.2021 ( wto­rek)- Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne 1,4,6,8 i 12

07.01.2021 (czwar­tek)- Coł­dan­ki i Coł­dan­ki Wyb.

08.01.2021 (pią­tek)- ul. Pocz­to­wa i ul. Choj­nic­ka cz.II (do nr 21)

11.01.2021 (ponie­dzia­łek)- Nowy Dwór (całość)

12.01.2021 (wto­rek)- Mela­nó­wek

13.01.2021 (śro­da)- Mela­no­wo

14.01.2021 (czwar­tek)- Dwo­rzec, ul.Młyńska, ul. Ogro­do­wa, ul. Zie­lo­na i ul. Choj­nic­ka cz.I

15.01.2021 (pią­tek)- Wyb. pod Jerz­mion­ki i Sta­ry Dwór

19.01.2021 (wto­rek)- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.I i Bocz­na

20.01.2021 (śro­da)- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.II i Kwia­to­wa

21.01.2021 (czwar­tek)- ul. Oka­ska cz.I i cz.II i Dom Nauczy­cie­la

22.01.2021 (pią­tek)- ul. Obka­ska cz.III oraz Wyb. Pod Dąbrów­kę i Sła­wę­cin

Poświę­ce­nia nowych domów oraz miesz­kań, a tak­że odwie­dzi­ny nowo zamiesz­ka­łych para­fian odbę­dą się po indy­wi­du­al­nym zgło­sze­niu!!!

 

Intencje mszalne 17.01–24.01.2021 r.

 

Ndz 7.45 + Kle­mens Żywic­ki- 3 r. śm., Anna, Cze­sław i Roman

9.30 + Sta­ni­sław i Hali­na Jurak

11.00 + rodzi­ce Jan i Hele­na, bra­cia Adam i Łukasz oraz z rodzi­ny

Pon 17.30 nie będzie Mszy św.

Wt 11.00 pogrzeb: + Mela­nia Mruk

17.30 w int. miesz­kań­ców ul. Sła­wę­ciń­skiej cz. I i Bocz­nej

Śr 17.30 w int. miesz­kań­ców ul. Sła­wę­ciń­skiej cz.II i Kwia­to­wej

Czw 17.30 w int. miesz­kań­ców ul. Obka­skiej cz.I i II oraz Domu Nauczy­cie­la

Pt 17.30 w int. miesz­kań­ców ul. Obka­skiej cz.III oraz Wyb. pod Dąbrów­kę i Sła­wę­cin

Sob 16.30 dz-błag w 50 r. ślu­bu Urszu­li i Paw­ła Modrze­jew­skich

17.30 + dziad­ko­wie Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jar­moch

Ndz 7.45 + Jan Wrycz Rekow­ski- int. od rodzi­ny

9.30 + Ire­na Paw­lak-int. od Wspól­no­ty Domo­we­go Kościo­ła

11.00 + Wal­de­mar oraz Wacła­wa i Wła­dy­sław Witasz­czyk

 

 

 

 

 

 

 

 

11. stycznia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 10 stycznia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Chrzest Chry­stu­sa tak­że jest obja­wie­niem – epi­fa­nią. Jezus, któ­ry sta­je w sze­re­gu ludzi grzesz­nych i pra­gnie przy­jąć chrzest nawró­ce­nia z rąk Jana Chrzci­cie­la, obja­wia się świa­tu jako umi­ło­wa­ny Syn Boga, nazna­czo­ny mocą Ducha Świę­te­go, któ­ry przy­cho­dzi, by obja­wić Boga świa­tu. Ta nie­dzie­la koń­czy okres Naro­dze­nia Pań­skie­go.

2. W ramach tego­rocz­nej wizy­ty dusz­pa­ster­skiej zapra­szam na Msze św. kolę­do­we, któ­rych cały plan dostęp­ny jest w gablo­cie ogło­szeń oraz na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii i naszym FB. Zebra­ne ofia­ry w cało­ści prze­zna­cza­my na nową ele­wa­cję kościo­ła. Pra­ce te roz­pocz­nie­my po uzy­ska­niu pozwo­le­nia Pomor­skie­go Woje­wódz­kie­go Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków. Dzię­ku­ję Wam gorą­co za zro­zu­mie­nie oraz hoj­ne i życz­li­we ser­ca.

3. Zachę­cam do naby­wa­nia i lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej.

4. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę mate­ria­łów budow­la­nych wyko­rzy­sta­nych na nową ele­wa­cję wie­ży nasze­go kościo­ła, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by naszej para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za ofia­ry kolę­do­we oraz za wyko­na­ne pra­ce, a tak­że za słod­ko­ści dla pra­cow­ni­ków, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Niech Bóg sto­kroć wam wyna­gro­dzi tu na zie­mi, a kie­dyś przyj­mie do nie­ba.

5. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień. Bło­go­sła­wio­nej i pięk­nej nie­dzie­li.

6. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 10.01–17.01.2021 r.

Ndz 7.45 + Fran­ci­szek Łuka­szew­ski- r. śm.

9.30 + Fran­cisz­ka, Sta­ni­sław, Zdzi­sław i Roza­lia Wie­se

11.00 + Zofia Orłow­ska- int. od sąsia­dów z Domu Nauczy­cie­la

Pon 17.30 w int. miesz­kań­ców Nowe­go Dwo­ru

Wt 17.30 w int. miesz­kań­ców Mela­nów­ka

Śr 17.30 w int. miesz­kań­ców Mela­no­wa

Czw 17.30 w int. miesz­kań­ców ul. Choj­nic­kiej cz.I, Dwor­ca, Młyń­skiej, Ogro­do­wej i Zie­lo­nej

Pt 17.30 w int. miesz­kań­ców Wyb. pod Jerz­mion­ki i Sta­re­go Dwo­ru

Sob 16.30 + Ire­na Paw­lak- int. od pra­cow­ni­ków Medycz­nej Szko­ły Poli­ce­al­nej w Choj­ni­cach

17.30 + Wacław Gru­chał­ła- r. śm.

Ndz 7.45 + Kle­mens Żywic­ki- 3 r. śm., Anna, Cze­sław i Roman

9.30 + Sta­ni­sław i Hali­na Jurak

11.00 + rodzi­ce Jan i Hele­na, bra­cia Adam i Łukasz oraz z rodzi­ny

02. stycznia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 3 stycznia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. W pierw­szą nie­dzie­lę nowe­go roku pra­gnie­my powie­rzyć Chry­stu­so­wi ten nowy czas. Jesz­cze w kli­ma­cie Boże­go Naro­dze­nia dostrze­ga­my Jezu­sa, któ­ry przy­cho­dzi aby nas odku­pić, by nadać sens naszym dniom, by uka­zać per­spek­ty­wę wiecz­no­ści, do któ­rej jeste­śmy zapro­sze­ni.

2. W śro­dę, 6 stycz­nia, przy­pa­da uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, w naszej tra­dy­cji zwa­na świę­tem Trzech Kró­li. Przy­po­mi­na nam ona, że Syn Boży przy­szedł do ludzi wszyst­kich naro­dów, ras i języ­ków. Tego dnia w koście­le pobło­go­sła­wi­my kadzi­dło i kre­dę. Są przy­go­to­wa­ne spe­cjal­ne zesta­wy, zawie­ra­ją­ce samo­za­pal­ny węgie­lek. Kadzi­dło pro­szę roz­pa­lić na żaro­od­por­nym naczy­niu w dzień Mszy św. kolę­do­wej, a kre­dą ozna­czyć drzwi naszych domów i miesz­kań. Kolek­ta tego dnia oraz wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne do „Anioł­ka” przy żłób­ku są prze­zna­czo­ne na misje św.

3. Odwie­dzi­ny cho­rych na zgło­sze­nie w pią­tek 8 stycz­nia. Oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej w dni powsze­dnie pół godz. przed Mszą św.

4. Wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­ną kolę­dą, będzie mia­ła tym razem inny cha­rak­ter. W poszcze­gól­ne dni będzie spra­wo­wa­na Msza św. za miesz­kań­ców dane­go rejo­nu lub uli­cy. Pro­szę, aby­ście przy­no­si­li w bute­lecz­kach lub innych naczy­niach wodę, któ­rą poświę­ci­my w koście­le, a Wy dopeł­nia­jąc obrzę­dy w obec­no­ści całej rodzi­ny, po wspól­nej modli­twie, pokro­pi­cie nią wasze domy i miesz­ka­nia. Cały plan Mszy św. kolę­do­wych dostęp­ny w gablo­cie ogło­szeń oraz na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii i naszym FB. Zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem ks. Bisku­pa Die­ce­zjal­ne­go w tym roku ofia­ry kolę­do­we w cało­ści zosta­ją prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii, co w naszej wspól­no­cie prak­ty­ko­wa­li­śmy od począt­ku. Zebra­ne ofia­ry prze­zna­czy­my na nową ele­wa­cję kościo­ła. Dzię­ku­ję za zro­zu­mie­nie oraz wasze hoj­ne i życz­li­we ser­ca.

5. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne, a ostat­nio czę­sto wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za cia­sta dla pra­cow­ni­ków oraz za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na spła­tę mate­ria­łów wyko­rzy­sta­nych do odno­wie­nia tyn­ków i ele­wa­cji wie­ży nasze­go kościo­ła. Pra­ce te oraz kil­ka innych dodat­ko­wych robót wyko­na­no wyko­rzy­stu­jąc rusz­to­wa­nia, tak aby unik­nąć w przy­szło­ści zbęd­nych kosz­tów oraz ochro­nić i zabez­pie­czyć wyko­na­ne dotąd remon­ty.

6. Inten­cje mszal­ne.

Inten­cje mszal­ne 3.01.–10.01.2021 r.

Ndz 7.45 + Sta­ni­sław Rożek- 4 r. śm.

9.30 + Zofia War­din- 2 r. śm. i z oka­zji ziem­skich uro­dzin

11.00 + Hali­na i Mak­sy­mi­lian Święc­cy

Pon 16.30 o łaskę zdro­wia dla Danu­ty

17.30 w int. miesz­kań­ców Wyb. pod Lich­no­wy i Oś. Sło­necz­ne­go: 3,5,7,9,11,13

Wt 17.30 w int. miesz­kań­ców Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne­go: 1,4,6,8 i 12

Śr 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od syna Mar­ka z rodzi­ną

9.30 + Hele­na, Ste­fan i Leszek Wyro­wiń­scy oraz Beata Zemsta

11.00 w int. misji i misjo­na­rzy oraz o nowe powo­ła­nia

Czw 16.30 dz-błag dla całej rodzi­ny oraz o szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla cór­ki

17.30 w int. miesz­kań­ców Coł­da­nek

Pt 17.30 w int. miesz­kań­ców ul. Pocz­to­wej i Choj­nic­kiej cz.II

Sob 16.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Ndz 7.45 + Fran­ci­szek Łuka­szew­ski- r. śm.

9.30 + Fran­cisz­ka, Sta­ni­sław, Zdzi­sław i Roza­lia Wie­se

11.00 + Zofia Orłow­ska- int. od sąsia­dów z Domu Nauczy­cie­la

26. grudnia 2020 · Możliwość komentowania ROZKŁAD MSZY ŚW. KOLĘDOWYCH O GODZ. 17.30 W 2021 R. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

04.01.2021 (ponie­dzia­łek)- Wyb. pod Lich­no­wy i Oś. Sło­necz­ne: 3,5,7,9,11 i 13

05.01.2021 ( wto­rek)- Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne 1,4,6,8 i 12

07.01.2021 (czwar­tek)- Coł­dan­ki i Coł­dan­ki Wyb.

08.01.2021 (pią­tek)- ul. Pocz­to­wa i ul. Choj­nic­ka cz.II (do nr 21)

11.01.2021 (ponie­dzia­łek)- Nowy Dwór (całość)

12.01.2021 (wto­rek)- Mela­nó­wek

13.01.2021 (śro­da)- Mela­no­wo

14.01.2021 (czwar­tek)- Dwo­rzec, ul.Młyńska, ul. Ogro­do­wa, ul. Zie­lo­na i ul. Choj­nic­ka cz.I

15.01.2021 (pią­tek)- Wyb. Jerz­mion­ki i Sta­ry Dwór

19.01.2021 (wto­rek)- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.I i Bocz­na

20.01.2021 (śro­da)- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.II i Kwia­to­wa

21.01.2021 (czwar­tek)- ul. Oka­ska cz.I i cz.II i dom Nauczy­cie­la

22.01.2021 (pią­tek)- ul. Obka­ska cz.III oraz Wyb. Pod Dąbrów­kę i Sła­wę­cin

Poświę­ce­nia nowych domów oraz miesz­kań, a tak­że odwie­dzi­ny nowo zamiesz­ka­łych para­fian odbę­dą się po indy­wi­du­al­nym zgło­sze­niu!!!