27. marca 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 29 marca 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Od dzi­siej­szej – pią­tej nie­dzie­li Wiel­kie­go Postu – zmie­nia się cha­rak­ter tego okre­su litur­gicz­ne­go. Cały czas towa­rzy­szy­ło nam wezwa­nie Kościo­ła do nawró­ce­nia i poku­ty, sko­rzy­sta­nia z łaski prze­ba­cze­nia, któ­rą miło­sier­ny Bóg pra­gnie nas obda­rzyć. Teraz Wiel­ki Post nabie­ra cha­rak­te­ru pasyj­ne­go. Od dziś w koście­le zasła­nia­my krzy­że. Sku­pi­my się na roz­wa­ża­niu męki Pań­skiej, stąd jesz­cze więk­sza zachę­ta do udzia­łu w nabo­żeń­stwach Dro­gi krzy­żo­wej i Gorz­kich żali za pomo­cą środ­ków spo­łecz­ne­go prze­ka­zu.

2. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek, pierw­szy pią­tek i pierw­sza sobo­ta mie­sią­ca. W czwar­tek dzię­ku­je­my za dar Eucha­ry­stii i kapłań­stwa, pro­si­my o nowe i świę­te powo­ła­nia do pra­cy w Koście­le, tak­że z naszej wspól­no­ty para­fial­nej. W I pią­tek spo­wiedź w kapli­cy Miło­sier­dzia w godzi­nach od 12.00 do 12.30, a tak­że od 16.00 do 18.00. O 15.00 Godzi­na Miło­sier­dzia i Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w inten­cji usta­nia epi­de­mii i o nowe powo­ła­nia. Cho­rych z sakra­men­ta­mi odwie­dzę w póź­niej­szym ter­mi­nie. W nagłych przy­pad­kach pro­szę usta­lić odwie­dzi­ny tele­fo­nicz­nie. Każ­dy z para­fian, kto poza wyzna­czo­ny­mi godzi­na­mi chciał­by sko­rzy­stać z sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia lub umó­wić się na roz­mo­wę pro­szę by rów­nież uczy­nił to tele­fo­nicz­nie. Każ­de­go dnia słu­żę pomo­cą. Biu­ro para­fial­ne w waż­nych spra­wach czyn­ne po Mszy św.

3. Przy­szła nie­dzie­la, 5 kwiet­nia, będzie już Nie­dzie­lą Męki Pań­skiej – Nie­dzie­lą Pal­mo­wą. Pod­czas Mszy św. bło­go­sła­wień­stwo palm i gałą­zek wierz­bo­wych bez pokro­pie­nia.

4. Oso­by, któ­re sys­te­ma­tycz­nie wspie­ra­ją para­fię poprzez ofia­ry skła­da­ne na kolek­tę i wszel­kie inne potrze­by, pro­szę by wpła­ca­ły je na nasze para­fial­ne kon­to: Bank Spół­dziel­czy w Choj­ni­cach 938146 0003 0000 0967 2000 0001. Bóg zapłać za pomoc w tych dla wszyst­kich trud­nych chwi­lach naszej wspól­nej ziem­skiej piel­grzym­ki.

5. Pra­sa kato­lic­ka wyło­żo­na na sto­li­ku. Pro­szę Was o samo­ob­słu­gę. Są rów­nież pas­cha­li­ki wiel­ka­noc­ne, któ­re moż­na zapa­lić w Wigi­lię Pas­chal­ną w swo­ich domach, by w ten spo­sób jed­no­czyć się z całym Kościo­łem.

6. Wszyst­kich dro­gich para­fian i dobro­dzie­jów zapew­niam o ducho­wej łącz­no­ści i modli­twie. Pod­czas każ­dej Eucha­ry­stii, pod­czas dzięk­czy­nie­nia po Komu­nii św. na krót­ką chwi­lę zamy­kam oczy i widzę każ­de­go na swo­im miej­scu. Pamię­taj­cie o mnie w modli­twie. Bło­go­sła­wię Was mocą Chry­stu­so­we­go Kapłań­stwa.

7. Inten­cje mszal­ne.

27. marca 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństw 29.03–5.04.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Wie­sław Kubat- 3 r. śm.

9.30 + rodzi­ce Ger­tru­da i Leonard, rodzeń­stwo oraz Jan

GORZKIE ŻALE

11.00 + Józef War­din

Pon 18.30 + Zofia Lesz­czyń­ska

Wt 18.30 + Bru­non Jani­kow­ski oraz z rodzi­ny Jani­kow­skich i Dro­biń­skich

Śr 18.30 + Jerzy Krau­śnik- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Czw 18.30 + Bogu­sław, Edward, Jan i Michał Gostom­scy

Pt 18.00 DROGA KRZYŻOWA

18.30 + Józef – 1 r. śm. i Zofia Pasiń­scy

Sob 17.30 dz-błag dla Lesz­ka, Ange­li­ki i Tymo­na oraz całej rodzi­ny

18.30 + Józef- 30 r. śm. i Tekla Kołat­ka

Ndz 7.45 + Maria, rodzi­ce Fran­cisz­ka i Pio­tr­Gu­en­ther, Mał­go­rza­ta i Jan Kamiń­scy oraz rodzeń­stwo

9.30 + Adam i Geno­we­fa Kra­mek oraz Bro­ni­sław Kuchar­ski

GORZKIE ŻALE

11.00 + Maria i Mał­go­rza­ta- r. śm. oraz Fran­ci­szek Lej­kow­scy

21. marca 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 22 marca 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siej­sza – już czwar­ta nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu – róż­ni się nie­co od pozo­sta­łych. W tra­dy­cji Kościo­ła nazy­wa­my ją nie­dzie­lą Laeta­re, czy­li nie­dzie­lą rado­ści. W poło­wie Wiel­kie­go Postu Kościół wzy­wa wier­nych do rado­ści, aby wszy­scy podej­mu­ją­cy trud prze­mia­ny ser­ca wytrwa­li w tym nie­ła­twym codzien­nym wysił­ku.

2. We wto­rek, 24 mar­ca, obcho­dzi­my Naro­do­wy Dzień Pamię­ci Pola­ków ratu­ją­cych Żydów pod oku­pa­cją nie­miec­ką. Wybór daty nawią­zu­je do dnia, w któ­rym Niem­cy w 1944 roku w Mar­ko­wej zamor­do­wa­li rodzi­nę Ulmów: Józe­fa i Wik­to­rię oraz ich dzie­ci, wraz z ukry­wa­ją­cy­mi się u nich Żyda­mi.

3. Mimo że okres Wiel­kie­go Postu jest w litur­gii cza­sem uprzy­wi­le­jo­wa­nym i raczej nie obcho­dzi się w tym cza­sie żad­nych świąt i wspo­mnień, są jed­nak wyjąt­ki od tej regu­ły. Nale­ży do nich obchód uro­czy­sto­ści Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, któ­rą będzie­my prze­ży­wa­li w naj­bliż­szą śro­dę, 25 mar­ca. W tę uro­czy­stość cele­bru­je­my począ­tek nasze­go odku­pie­nia. Syn Boży wcie­lił się w łono Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, aby wyzwo­lić nas spod pano­wa­nia grze­chu i zła. Pamię­taj­my tego dnia o modli­twie nie tyl­ko za poczę­te dzie­ci, ale rów­nież za ich mat­ki i ojców. Pro­śmy, aby życie było sza­no­wa­ne od poczę­cia aż do natu­ral­nej śmier­ci.

4. Przy­po­mi­nam, że w tym szcze­gól­nym cza­sie, w któ­rym z racji epi­de­mii w świą­ty­ni nie może prze­by­wać jed­no­cze­śnie wię­cej niż 50 osób, każ­de­go dnia od połu­dnia otwar­ty jest nasz kościół i Kapli­ca Miło­sier­dzia. Zachę­cam wszyst­kich, któ­rzy prze­cho­dzą obok oraz tych, któ­rzy mają w sobie głę­bo­kie pra­gnie­nie spo­tka­nia się z Bogiem, aby weszli do świą­ty­ni i w ciszy pomo­dli­li się. Oka­zja do spo­wie­dzi św. każ­de­go dnia, rów­nież w nie­dzie­lę pół godzi­ny przed Mszą św. czy nabo­żeń­stwem. Sakra­ment poku­ty i pojed­na­nia jest spra­wo­wa­ny w Kapli­cy Miło­sier­dzia. Zapra­szam tym gorę­cej, że w tym roku nie będzie dnia spo­wie­dzi św. z udzia­łem zapro­szo­nych kapła­nów. Nie odkła­daj­my waż­nych ducho­wych spraw na potem. Jesz­cze bar­dziej niż o wła­sne cia­ło, trze­ba zadbać o swo­ją duszę.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

6. Bóg zapłać za wszel­ką pomoc i wspar­cie. Dziś szcze­gól­nie dzię­ku­ję tym, któ­rzy z racji uza­sad­nio­nej nie­obec­no­ści na nie­dziel­nej Eucha­ry­stii wpła­ca­ją ofia­ry prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go na nasze kon­to.

7. Inten­cje mszal­ne.

21. marca 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 22.03–29.03.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Cze­sław- r. śm. oraz Anna, Kle­mens, Hele­na i Roman

9.30 + Geno­we­fa- r. śm. i Józef Trze­ciak- 25 r. śm.

GORZKIE ŻALE

11.00 + Jan Stolt­mann- 12 r. śm. oraz Ste­fa­nia i Ber­nard

Pon 17.30 + Józef Beh­rendt- 16 r. śm.

Wt 17.30 o zdro­wie i Boże błog. dla rodzi­ny

Śr 17.30 + Józef i Anna Beh­rendt oraz Teo­fi­la i Jan Jeżew­scy

Czw 17.30 dz-błag dla rodzi­ny

Pt 17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Sob 16.30 + Fran­ci­szek Otto i Mie­czy­sła­wa Pagiel

17.30 + Jadwi­ga, Wła­dy­sław, Roman i Tade­usz Cheł­mow­scy

Ndz 7.45 + Wie­sław Kubat- 3 r. śm.

9.30 + rodzi­ce Ger­tru­da i Leonard, rodzeń­stwo oraz Jan

GORZKIE ŻALE

11.00 + Józef War­din

17. marca 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 15 marca 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Pamię­taj­my, że naj­waż­niej­szym zada­niem w świę­tym cza­sie Wiel­kie­go Postu jest nasze nawró­ce­nie. Cho­dzi o nawró­ce­nie we wszyst­kich wymia­rach nasze­go życia oso­bi­ste­go, rodzin­ne­go i spo­łecz­ne­go. Potrze­ba wie­le poko­ry i sil­nej wia­ry w Boże miło­sier­dzie. Nawró­ce­nie ma się doko­nać zwłasz­cza w naszym ser­cu.

2. Wiel­ki Post jest cza­sem dobrych posta­no­wień, odwró­ce­nia się od zła i czy­nie­nia dobra. War­to, żeby te posta­no­wie­nia mia­ły bar­dzo kon­kret­ny wymiar. Niech to będzie codzien­na dodat­ko­wa chwi­la prze­zna­czo­na na lek­tu­rę Pisma Świę­te­go, na roz­my­śla­nie męki i śmier­ci Pana Jezu­sa, na modli­twę i zasta­no­wie­nie się nad wła­snym życiem oraz postę­po­wa­niem. Zachę­cam, by każ­de­go dnia o godz. 20.30 w domach cały­mi rodzi­na­mi odma­wia­no róża­niec pro­sząc o zdro­wie i zatrzy­ma­nie epi­de­mii.

3. W tym roku mamy na wrze­sień zapla­no­wa­ne misje para­fial­ne, co mam nadzie­ję z pomo­cą Bożej Opatrz­no­ści prze­ży­je­my, nato­miast z powo­du zamknię­cia szkół w przy­szłym tygo­dniu nie odbę­dą się szkol­ne reko­lek­cje wiel­ko­post­ne. Odwo­ła­na zosta­ła rów­nież Eks­tre­mal­na Dro­ga Krzy­żo­wa.

4. W czwar­tek, 19 mar­ca, przy­pa­da uro­czy­stość Świę­te­go Józe­fa, Oblu­bień­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny i opie­ku­na Pana Jezu­sa. Kie­dy wokół tyle trud­no­ści, codzien­nych kło­po­tów, war­to zwra­cać się o pomoc do Świę­te­go Józe­fa nie tyl­ko w dniu jego świę­ta, ale tak­że w każ­dy wto­rek szcze­gól­nie jemu poświę­co­ny. Świę­ty Józef jest też patro­nem dobrej śmier­ci. Według tra­dy­cji odszedł z tego świa­ta w ramio­nach same­go Pana Jezu­sa. Jego wsta­wien­nic­twu będzie­my zatem pole­cać wszyst­kich kona­ją­cych.

5. W duchu wiel­ko­post­nej soli­dar­no­ści wspie­raj­my w tym cza­sie dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­nych insty­tu­cji Kościo­ła, zwłasz­cza Cari­tas, któ­ra poma­ga naj­uboż­szym w całej Pol­sce oraz bied­nym Pola­kom na obczyź­nie. Przy­go­to­wa­ne zosta­ły skar­bon­ki na jał­muż­nę. Pro­szę wszyst­kich: dzie­ci, mło­dzież i doro­słych, by włą­czy­li się w tę akcję.

6. Zachę­cam do lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej.

7. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną z zeszłej nie­dzie­li prze­zna­czo­ną na nowy dach nasze­go kościo­ła (2544,15 zł), rów­nież za te w koper­tach, za wszel­kie ofia­ry prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za wyko­na­ne bez­in­te­re­sow­nie pra­ce i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Inten­cje mszal­ne

17. marca 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 15.03–22.03.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Józef Kotliń­ski, Tade­usz Drew­czyń­ski i z rodzin z ob. stron

9.30 + rodzi­ce i rodzeń­stwo

GORZKIE ŻALE

11.00 + Ste­fa­nia i Jan Kujaw­scy

Pon 17.30 + Józef Neu­bau­er- z ok. ziem­skich ur. oraz Tere­sa i Zyk­fryd

Wt 17.30 + Ber­na­de­ta Krau­se

Śr 17.30 o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę NMP dla Paw­ła i Hele­ny

Czw 17.30 + Józef Cza­piew­ski- w dniu ziem­skich imie­nin

Pt 17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 + Jerzy Husa­rek

Sob 16.30 + Edmund Lan­dow­ski oraz Zofia i Zyg­munt Bzow­scy

17.30 + Wale­rian- r. śm., Tere­sa, Marian i Paweł Kak oraz dziad­ko­wie

Ndz 7.45 + Cze­sław- r. śm. oraz Anna, Kle­mens, Hele­na i Roman

9.30 + Geno­we­fa- r. śm. i Józef Trze­ciak- 25 r. śm.

GORZKIE ŻALE

11.00 + Jan Stolt­mann- 12 r. śm. oraz Ste­fa­nia i Ber­nard

13. marca 2020 · Możliwość komentowania KOMUNIKAT KSIĘDZA BISKUPA DIECEZJALNEGO RYSZARDA KASYNY została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo i dobro wier­nych, niniej­szym posta­na­wiam, że wska­za­nia zawar­te w Zarzą­dze­niu nr 1/2020 Rady Sta­łej KEP z dnia 12 mar­ca br. (w załą­cze­niu) obo­wią­zu­ją na tere­nie die­ce­zji pel­pliń­skiej.

W związ­ku z powyż­szym:

1.udzielam dys­pen­sy od obo­wiąz­ku nie­dziel­ne­go uczest­nic­twa we Mszy Świę­tej do dnia 29 mar­ca br. włącz­nie, zgod­nie z p. 1 ww. zarzą­dze­nia Rady Sta­łej KEP;
2. wszyst­kie wizy­ta­cje i bierz­mo­wa­nia do dnia 29 mar­ca br. włącz­nie zosta­ją prze­nie­sio­ne na jesień 2020 r.; szcze­gó­ło­we ter­mi­ny zosta­ną poda­ne zain­te­re­so­wa­nym księ­żom pro­bosz­czom w póź­niej­szym cza­sie;
3. przy­po­mi­na się, iż odwo­ła­ne obec­nie reko­lek­cje szkol­ne — zgod­nie z pra­wem oświa­to­wym  — moż­na, w mia­rę moż­li­wo­ści, zor­ga­ni­zo­wać w szko­łach w innym ter­mi­nie, któ­ry pro­bosz­czo­wie powin­ni usta­lić z dyrek­to­ra­mi szkół;
4. cele­bra­cja die­ce­zjal­na XXXV Świa­to­we­go Dnia Mło­dzie­ży zosta­je prze­nie­sio­na z Nie­dzie­li Pal­mo­wej, 5 kwiet­nia br. w Koście­rzy­nie na obcho­dy „Przy­sta­ni – warsz­ta­tów dla duszy” dnia 20 czerw­ca br. w Pel­pli­nie;
5. w cza­sie Mszy Świę­tych w modli­twie wier­nych nale­ży dodać wezwa­nie w inten­cji cho­rych, ich naj­bliż­szych i całej służ­by zdro­wia, a w cza­sie śpie­wa­nia Supli­ka­cji w inten­cji powo­łań dołą­czyć inten­cję o odda­le­nie cho­ro­by i powstrzy­ma­nie epi­de­mii.
 

 

+Ryszard Kasy­na 

Biskup Pel­pliń­ski

 

Pel­plin, 12 mar­ca 2020 r. 

13. marca 2020 · Możliwość komentowania Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

Z wia­rą w Opatrz­ność Bożą i w tro­sce o życie i zdro­wie spo­łe­czeń­stwa i w nawią­za­niu do komu­ni­ka­tów Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski podej­mu­je­my decy­zję o wpro­wa­dze­niu pre­wen­cyj­nych środ­ków ostroż­no­ści w sytu­acji zagro­że­nia koro­na­wi­ru­sem.

Kościół od dwóch tysiąc­le­ci słu­ży oso­bom cho­rym i potrze­bu­ją­cym, nawet w cza­sach epi­de­mii, nie rezy­gnu­jąc z gło­sze­nia Ewan­ge­lii oraz spra­wo­wa­nia sakra­men­tów świę­tych.

1. Mając na uwa­dze zagro­że­nie zdro­wia oraz życia (zgod­nie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodek­su Pra­wa Kano­nicz­ne­go), reko­men­du­je­my bisku­pom die­ce­zjal­nym udzie­le­nie dys­pen­sy od obo­wiąz­ku nie­dziel­ne­go uczest­nic­twa we Mszy Świę­tej do dnia 29 mar­ca br. nastę­pu­ją­cym wier­nym:

a. oso­bom w pode­szłym wie­ku,
b. oso­bom z obja­wa­mi infek­cji (np. kaszel, katar, pod­wyż­szo­na tem­pe­ra­tu­ra, itp.),
c. dzie­ciom i mło­dzie­ży szkol­nej oraz doro­słym, któ­rzy spra­wu­ją nad nimi bez­po­śred­nią opie­kę,
d. oso­bom, któ­re czu­ją oba­wę przed zara­że­niem.

Sko­rzy­sta­nie z dys­pen­sy ozna­cza, że nie­obec­ność na Mszy nie­dziel­nej we wska­za­nym cza­sie nie jest grze­chem. Jed­no­cze­śnie zachę­ca­my, aby oso­by korzy­sta­ją­ce z dys­pen­sy trwa­ły
na oso­bi­stej i rodzin­nej modli­twie. Zachę­ca­my też do ducho­wej łącz­no­ści ze wspól­no­tą Kościo­ła poprzez trans­mi­sje radio­we, tele­wi­zyj­ne lub inter­ne­to­we.

2. W cza­sie litur­gii do dnia 29 mar­ca br. nale­ży prze­strze­gać w kościo­łach nastę­pu­ją­cych zasad:

a. kapła­ni i nad­zwy­czaj­ni sza­fa­rze Komu­nii Świę­tej przed roz­po­czę­ciem litur­gii powin­ni dokład­nie umyć ręce i kie­ro­wać się zasa­da­mi higie­ny,
b. przy­po­mi­na­my, że prze­pi­sy litur­gicz­ne Kościo­ła prze­wi­du­ją przyj­mo­wa­nie Komu­nii Świę­tej na rękę, do cze­go teraz zachę­ca­my,
c. znak poko­ju nale­ży prze­ka­zy­wać przez ski­nie­nie gło­wy, bez poda­wa­nia rąk,
d. cześć Krzy­żo­wi nale­ży odda­wać przez przy­klęk­nię­cie lub głę­bo­ki skłon, bez kon­tak­tu bez­po­śred­nie­go,
e. nale­ży powstrzy­mać się ponad­to od odda­wa­nia czci reli­kwiom poprzez poca­łu­nek lub dotknię­cie,
f. na krat­ki kon­fe­sjo­na­łów nale­ży nało­żyć folie ochron­ne,
g. rezy­gnu­je­my z napeł­nia­nia kro­piel­nic kościel­nych wodą świę­co­ną.

3. W obec­nej sytu­acji przy­po­mi­na­my, że „tak jak szpi­ta­le leczą cho­ro­by cia­ła, tak kościo­ły słu­żą m.in. lecze­niu cho­rób ducha, dla­te­go jest nie­wy­obra­żal­ne, aby­śmy nie modli­li się
w naszych kościo­łach” (Komu­ni­kat Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski,
abp. S. Gądec­kie­go, 10.03.2020). W związ­ku z tym zachę­ca­my wszyst­kich wier­nych, aby poza litur­gią nawie­dza­li kościo­ły na gor­li­wą modli­twę oso­bi­stą. Pole­ca­my dusz­pa­ste­rzom:

a. aby kościo­ły pozo­sta­wa­ły otwar­te w cią­gu dnia,
b. aby kapła­ni trosz­czy­li się o dodat­ko­we oka­zje do spo­wie­dzi i ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu,
c. aby – przy zacho­wa­niu nale­ży­tych zasad higie­ny – kapła­ni i nad­zwy­czaj­ni sza­fa­rze odwie­dza­li cho­rych i star­szych para­fian z posłu­gą sakra­men­tal­ną.

4. Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że do dnia 29 mar­ca br.:

a. litur­gie z udzie­le­niem sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia prze­nie­sio­ne zosta­ją na ter­mi­ny póź­niej­sze,
b. zawie­szo­ne zosta­ją piel­grzym­ki matu­rzy­stów na Jasną Górę oraz reko­lek­cje szkol­ne orga­ni­zo­wa­ne przez para­fie. Jed­no­cze­śnie pro­si­my środ­ki spo­łecz­ne­go prze­ka­zu oraz duchow­nych o pro­po­zy­cje reko­lek­cji w Inter­ne­cie, któ­re w ten spo­sób mogą być prze­ży­wa­ne w domu,
c. spra­wy reko­lek­cji dla doro­słych oraz orga­ni­za­cję innych spo­tkań pozo­sta­wia się roz­trop­ne­mu roze­zna­niu księ­ży pro­bosz­czów.

Pro­si­my o soli­dar­ność z oso­ba­mi star­szy­mi i potrze­bu­ją­cy­mi, np. poprzez pomoc w zaku­pach. Pro­si­my wszyst­kich ludzi wie­rzą­cych o modli­twę w inten­cji ochro­ny przed cho­ro­ba­mi, a tak­że o pokój serc i łaskę głę­bo­kie­go nawró­ce­nia dla każ­de­go z nas. Dobre­mu Bogu pole­caj­my wszyst­kich zmar­łych na sku­tek koro­na­wi­ru­sa. Módl­my się o zdro­wie dla cho­rych, tych, któ­rzy się nimi opie­ku­ją, leka­rzy i per­so­ne­lu medycz­ne­go oraz wszyst­kich służb sani­tar­nych. Módl­my się o wyga­śnię­cie epi­de­mii. Zgod­nie z Tra­dy­cją Kościo­ła zachę­ca­my do śpie­wa­nia w naszych kościo­łach supli­ka­cji „Świę­ty Boże, Świę­ty Moc­ny… Od powie­trza, gło­du, ognia i woj­ny, zacho­waj nas Panie”.

Rada Sta­ła Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski

War­sza­wa, 12 mar­ca 2020 r.

11. marca 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 8 marca 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś przy­pa­da dru­ga nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu. Kościół na róż­ne spo­so­by pra­gnie nam pomóc, aby­śmy ten świę­ty czas prze­ży­wa­li z jak naj­więk­szym pożyt­kiem. Przy­po­mi­nam, że w naszym koście­le w każ­dy pią­tek o godz. 17.00 razem z Chry­stu­sem i Jego bole­ją­cą Mat­ką prze­mie­rza­my Dro­gę krzy­żo­wą, a w nie­dzie­le po sumie roz­pa­mię­tu­je­my mękę Pana Jezu­sa pod­czas Gorz­kich żali. Wszyst­kich zachę­cam do licz­ne­go udzia­łu w tych nabo­żeń­stwach.

2. W Koście­le powszech­nym prze­ży­wa­my nie­dzie­lę ad Gen­tes – Dzień Modlitw, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Naszym wspar­ciem ducho­wym , a tak­że mate­rial­nym- poprzez zbiór­kę do puszek- obej­mu­je­my tych, któ­rzy gło­szą Ewan­ge­lię na krań­cach zie­mi. Oni bar­dzo czę­sto na wzór Chry­stu­sa cier­pią prze­śla­do­wa­nia i pła­cą naj­wyż­szą cenę z wła­sne­go życia za swo­ją posłu­gę.

3. Dzi­siaj, 8 mar­ca, obcho­dzi­my też Dzień Kobiet. Choć to świec­ka tra­dy­cja, pamię­taj­my w modli­twach o wszyst­kich nie­wia­stach, zwłasz­cza o mat­kach wie­lo­dziet­nych rodzin, o samot­nych pan­nach i wdo­wach, o kobie­tach poni­ża­nych w wie­lu czę­ściach świa­ta. Msza św. w int. Kobiet jutro o 16.30. Zapra­szam.

4. W tym roku po raz kolej­ny wie­le tysię­cy wier­nych podej­mie trud noc­nej wędrów­ki połą­czo­nej z roz­wa­ża­niem męki Chry­stu­sa. Eks­tre­mal­na Dro­ga Krzy­żo­wa jest szcze­gól­ną ini­cja­ty­wą pozwa­la­ją­ca ode­rwać się od codzien­nych spraw, by w ciszy i samot­no­ści roz­ma­wiać z Bogiem. 27 mar­ca o 19.30 roz­po­czę­cie Mszą św. w Zamar­tem. Do wybo­ru róż­ne opcje tra­sy o dłu­go­ści od 15 do 43 km. Bliż­sze infor­ma­cje na temat tej for­my Dro­gi Krzy­żo­wej na pla­ka­cie oraz na stro­nie inter­ne­to­wej (www.edk.org.pl).

5. W pią­tek, 13 mar­ca, przy­pa­da 7. rocz­ni­ca wybo­ru papie­ża Fran­cisz­ka na Sto­li­cę Pio­tro­wą. Powie­rzaj­my go Bożej Opatrz­no­ści oraz opie­ce Mat­ki Naj­święt­szej w naszych oso­bi­stych modli­twach, aby bez­piecz­nie i w wier­no­ści Ewan­ge­lii pro­wa­dził Kościół przez burz­li­we współ­cze­sne cza­sy.

6. Za kolek­tę gospo­dar­czo-inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach nasze­go kościo­ła, za dzi­siej­sze wspar­cie misjo­na­rzy oraz za ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go, za dary sto­łu i wyko­na­ne pra­ce, a tak­że za wszel­ką życz­li­wość i zro­zu­mie­nie, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­ję za prze­ka­za­ne ofia­ry na zakup kolej­ne­go, 13 okna do Orzeł­ka.

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

8. Inten­cje mszal­ne.

11. marca 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 8.03–15.03.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Jadwi­ga i Józef oraz Wie­sław Kie­dro­wicz

9.30 + Cecy­lia i Domi­nik Rudt­ka oraz Andrzej Ignor

GORZKIE ŻALE

11.00 + Ryszard Sini­ło- 2 r. śm., Edward oraz Kazi­mierz Bigos

Pon 16.30 w int. Kobiet oraz ich misji w rodzi­nie, Koście­le i świe­cie

17.30 + Beata Zemsta- r. ziem­skich ur., Ste­fan i Leszek Wyro­wiń­scy

Wt 8.30 + z rodzi­ny Synak i Kie­dro­wicz

Śr 17.30 + Maria Beh­rendt- 20 r. śm.

Czw 17.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o łaskę zdro­wia i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych oraz o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku

Pt 17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 + Miro­sław Drew­czyń­ski

Sob 16.30 + Zdzi­sław Wie­se- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

17.30 + Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jar­moch

Ndz 7.45 + Józef Kotliń­ski, Tade­usz Drew­czyń­ski i z rodzin z ob. stron

9.30 + rodzi­ce i rodzeń­stwo

GORZKIE ŻALE

11.00 + Ste­fa­nia i Jan Kujaw­scy