09. maja 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY 9 maja 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Świę­to­wa­nie nie­dzie­li to świę­to­wa­nie obec­no­ści Jezu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go wśród nas. Oddał życie, aby nas zba­wić, aby­śmy mie­li życie. Jego ofia­ra wyma­ga naszej odpo­wie­dzi, dla­te­go zachę­caj­my się nawza­jem do auten­tycz­ne­go życia wia­rą na co dzień. Tak żyły pierw­sze wspól­no­ty. Trwaj­my w rado­ści Wiel­kiej Nocy.

2. Od jutra do śro­dy włącz­nie do nabo­żeństw majo­wych włą­cza­my naszą szcze­gól­ną modli­twę o uro­dza­je oraz za kra­je gło­du­ją­ce.

3. W naj­bliż­szy czwar­tek, 13 maja, wspo­mnie­nie Mat­ki Bożej Fatim­skiej i kolej­na rocz­ni­ca zama­chu na Jana Paw­ła II w 1981 r.

4. W pią­tek roz­pocz­nie­my nowen­nę przed uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świę­te­go. Módl­my się, by w każ­dym z nas Bóg odno­wił dary i cha­ry­zma­ty. Zachę­cam do modli­twy w inten­cji mło­dzie­ży, któ­ra przy­go­to­wu­je się do przy­ję­cia sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia.

5. W przy­szłą nie­dzie­lę będzie­my prze­ży­wa­li uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pana Jezu­sa.

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej nie­dzie­li.

7. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję nasze­go kościo­ła, a tak­że za ofia­ry prze­ka­za­ne oraz wpła­co­ne na cele wspól­no­ty para­fial­nej i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Po uzy­ska­niu wszel­kich, sto­sow­nych doku­men­tów od Woje­wódz­kie­go Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków przy­stę­pu­je­my do robót zwią­za­nych z nową ele­wa­cją naszej świą­ty­ni oraz dodat­ko­wych prac, bez­po­śred­nio z tym łączą­cych się. Wszyst­kich pro­szę o modli­twę, a tych któ­rzy mogą o dowol­ne wspar­cie finan­so­we tego dzie­ła.

8. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

9. Inten­cje mszal­ne.

Inten­cje mszal­ne i nabo­żeń­stwa 9.05–16.05.2021 r.

Ndz 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od Józe­fa i Elż­bie­ty

9.30 + Euge­niusz- r. śm., Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

11.00 + Marian­na Szu­bert- r. śm.

Pon 9.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

10.00 dzięk­czyn­na w 40 r. reje­stra­cji Soli­dar­no­ści Chłop­skiej

Wt 18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 dzięk­czyn­na za szczę­śli­wą ope­ra­cję i ode­bra­ne łaski

Śr 17.30 + Anna, Hele­na, Ste­fan i Leszek Wyro­wiń­scy

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE z NOWENNĄ

18.30 + Jadwi­ga Kaproń – int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Czw 17.30 + Roza­lia i Edmund Borow­scy

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 o zdro­wie, Boże błog. i potrzeb­ne łaski

Pt 17.30 przez wsta­wien­nic­two bł. Wła­dy­sła­wa Buko­wiń­skie­go o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy.

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 dz-błag dla taty Kazi­mie­rza w dniu uro­dzin

Sob 17.30 + Zofię i Jana Lesz­czyń­skich oraz o zdro­wie dla Han­ny i Jadwi­gi

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + brat Mar­cin- 10 r. śm.

Ndz 7.45 + Tere­sa- r. śm., Wale­rian, Marian i Paweł Kak

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

9.30 + Ire­na Skór­czew­ska- r. śm., Zdzi­sław Micha­łow­ski- w dniu ziem­skich uro­dzin oraz z rodzi­ny

11.00 + Jan Wrycz Rekow­ski

03. maja 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY 2 maja 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Kościół jest wspól­no­tą zako­rze­nio­ną w Chry­stu­sie, któ­ry jest krze­wem win­nym, a my jeste­śmy lato­ro­śla­mi. War­to uświa­da­miać sobie tę ewan­ge­licz­ną praw­dę i świad­czyć o niej swo­im życiem. A każ­de uczest­nic­two w Eucha­ry­stii jest nie­ustan­nym wzra­sta­niem w miło­ści.

2. Roz­po­czę­li­śmy maj, mie­siąc poświę­co­ny szcze­gól­nej czci Mat­ki Bożej. Każ­de­go dnia zapra­szam na nabo­żeń­stwo majo­we.

3. Jutro, 3 maja, uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Kró­lo­wej Pol­ski, głów­nej patron­ki nasze­go naro­du. Przez lata ta uro­czy­stość jed­no­czy­ła nas wokół sank­tu­arium jasno­gór­skie­go, o któ­rym św. Jan Paweł II, powie­dział że tam bije ser­ce nasze­go naro­du. Tego dnia Msze św. w porząd­ku nie­dziel­nym.

4. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca. Pro­śmy w modli­twie o nowe powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyj­ne.

5. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca odwie­dzi­ny cho­rych na zgło­sze­nie. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Oka­zja do spo­wie­dzi św. od 17.00 do 18.00.

6. Pra­gnę ser­decz­nie podzię­ko­wać za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne na cele wspól­no­ty para­fial­nej i na budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo-inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na nową ele­wa­cję nasze­go kościo­ła. Bóg zapłać za pomoc i zro­zu­mie­nie.

7. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień. A wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej nie­dzie­li.

8. Zachę­cam do naby­wa­nia pra­sy kato­lic­kiej oraz ksią­żek i albu­mów.

9. Inten­cje mszal­ne.

Inten­cje mszal­ne i nabo­żeń­stwa 2.05–9.05.2021 r.

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther, rodzi­ce Fran­cisz­ka i Piotr Guen­ther oraz teścio­wie Mał­go­rza­ta i Jan Kamiń­scy

9.30 + Ger­tru­da, Fran­ci­szek i Euge­niusz Wiel­gosz

11.00 dz-błag dla rodzi­ny

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Pon 7.45 + Ire­na Wir­kus- 6 r. śm.

9.30 + z rodzi­ny Pest­ków i Sza­mo­tul­skich

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

11.00 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od rodzi­ny Lepa­ków

Wt 17.30 o zdro­wie i siły dla Anto­nie­go

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Jan- r. śm. i Ste­fa­nia Kujaw­scy

Śr 18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Mał­go­rza­ta i Ber­nard

Czw 17.30 + Józef i Anna Beh­rendt oraz z rodzi­ny

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 o szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla cór­ki Pau­li­ny i o zdro­wie dla dziec­ka

Pt 18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 dz-błag dla całej rodzi­ny Abra­ham

Sob 17.30 + Kazi­mierz i Krzysz­tof Buchal­scy

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Sta­ni­sław i Sta­ni­sła­wa Bor­kow­scy

Ndz 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od Józe­fa i Elż­bie­ty

9.30 + Euge­niusz- r. śm., Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

11.00 + Marian­na Szu­bert- r. śm.

 

25. kwietnia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY 25 kwietnia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Prze­ży­wa­my dziś Nie­dzie­lę Dobre­go Paste­rza, któ­ra roz­po­czy­na kwar­tal­ne dni modlitw o powo­ła­nia do służ­by w Koście­le. Nasz Pan, Jezus Chry­stus, nazy­wa sie­bie dobrym paste­rzem, któ­ry zna swo­je owce po imie­niu i odda­je za nie życie. Potrze­bu­je­my wciąż nowych ludzi, któ­rzy tak jak Chry­stus podej­mą w Koście­le służ­bę gło­sze­nia sło­wa i spra­wo­wa­nia sakra­men­tów.

2. W naj­bliż­szą sobo­tę roz­pocz­nie się maj, mie­siąc poświę­co­ny szcze­gól­nej czci Mat­ki Bożej. Każ­de­go dnia zapra­szam na nabo­żeń­stwa majo­we. Tych, któ­rzy mogą do kościo­ła, a pozo­sta­łych tra­dy­cyj­nie przy krzy­żach, kaplicz­kach lub w swo­ich domach. W naszej świą­ty­ni porzą­dek nabo­żeństw nastę­pu­ją­cy: w dni powsze­dnie pół godzi­ny przed ostat­nią Mszą św., a w poszcze­gól­ne nie­dzie­le po wyzna­czo­nych Mszach św.

3. Pra­gnę ser­decz­nie podzię­ko­wać za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne w minio­nych tygo­dniach na tacę i do skar­bo­nek, na cele wspól­no­ty para­fial­nej i na budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a zwłasz­cza za indy­wi­du­al­ne ofia­ry na nową ele­wa­cję nasze­go kościo­ła. Pra­ce zwią­za­ne z tą inwe­sty­cją chce­my roz­po­cząć już w maju. Dzię­ku­ję rów­nież tym, któ­rzy ze wzglę­du na stan zdro­wia nie uczest­ni­czą sys­te­ma­tycz­nie w nie­dziel­nej Eucha­ry­stii, ale czu­ją się odpo­wie­dzial­ni i wspie­ra­ją swo­ją para­fię. Niech dobry Bóg wyna­gra­dza swo­im bło­go­sła­wień­stwem waszą wiel­ką hoj­ność i wraż­li­wość ser­ca.

4. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień. A wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej nie­dzie­li.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia pra­sy kato­lic­kiej oraz ksią­żek i albu­mów. Zapra­szam do samo­ob­słu­gi.

6. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne i nabożeństwa 25.04–2.05.2021 r.

Ndz 7.45 + Wan­da i Zyg­munt Misz­ka- 5 r. śm.

9.30 + Wie­sła­wa Rekow­ska- 10 r. śm., Maria, Euge­niusz i Kazi­mierz

11.00 dz-błag w 30 r. ślu­bu Marze­ny i Jana

Pon 18.30 + Jadwi­ga Kaproń- int. od Kry­sty­ny

Wt 17.30 + przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

18.30 dz-błag dla całej rodzi­ny

Śr 18.30 dz-błag dla rodzi­ny

Czw 18.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska- int, od męża z rodzi­ną

Pt 17.30 dz-błag w dniu uro­dzin Mar­ty

18.30 + Jan Sze­la

Sob 16.30 w int. OSP Ogo­rze­li­ny

17.30 + Zofia i Sta­ni­sław Jączyń­scy- r. śm.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Zyg­munt Pro­kop- w dniu ziem­skich uro­dzin

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther, rodzi­ce Fran­cisz­ka i Piotr Guen­ther oraz teścio­wie Mał­go­rza­ta i Jan Kamiń­scy

9.30 + Ger­tru­da, Fran­ci­szek i Euge­niusz Wiel­gosz

11.00 dz-błag dla rodzi­ny

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18. kwietnia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY 18 kwietnia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Jeste­śmy Kościo­łem piel­grzy­mu­ją­cym w dro­dze do nie­bie­skiej ojczy­zny. Chry­stus gro­ma­dzi nas na uczcie eucha­ry­stycz­nej, wyja­śnia nam pisma, w sakra­men­tal­nych zna­kach sam sta­je się pokar­mem, byśmy nie usta­li w dro­dze. W roz­po­czy­na­ją­cym się Tygo­dniu Biblij­nym pro­śmy Pana Jezu­sa szcze­gól­nie o to, aby pozwo­lił nam jesz­cze bar­dziej uko­chać i zro­zu­mieć Pismo Świę­te. Wygo­spo­da­ruj­my nie­co wię­cej cza­su, aby­śmy mogli się­gać po Biblię.

2. We wto­rek w naszej para­fii przy­pa­da dzień Ado­ra­cji w inten­cji powo­łań. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i modli­twy w int. z proś­bą o nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne oraz misyj­ne, zwłasz­cza z naszej para­fii i rodzin. Pole­cać też będzie­my nie­przy­ja­ciół i wro­gów Chry­stu­so­we­go Kościo­ła.

3. W pią­tek uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski. Głów­ne uro­czy­sto­ści odbę­dą się w Gnieź­nie. W tym dniu podzię­ku­je­my Bogu za dzie­ło ewan­ge­li­za­cji, któ­re­go doko­nał św. Woj­ciech.

4. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję naszej świą­ty­ni (1738 zł), za ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne na ten cel oraz na budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, zwłasz­cza upo­rząd­ko­wa­nie drzew owo­co­wych w ogro­dzie, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Gorą­co dzię­ku­ję naszym stra­ża­kom za zaan­ga­żo­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie zbiór­ki elek­tro­zło­mu na rzecz misji świę­tych. Wszyst­kich para­fian i ludzi dobrej woli pro­szę o modli­twę, a tych któ­rzy mogą o wspar­cie finan­so­we robót zwią­za­nych z nową ele­wa­cją naszej świą­ty­ni.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Na sto­li­ku wyło­żo­ne są modli­tew­ni­ki do św. Józe­fa. Pro­szę zabie­rać po 1 egzem­pla­rzu dla każ­dej rodzi­ny, a jeśli ktoś chce dodat­ko­wo zabrać wię­cej to pro­szę o samo­ob­słu­gę. Koszt 5 zł. Są rów­nież nowe albu­my o św. Józe­fie po 30 zł.

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej nie­dzie­li.

7. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 18.04–25.04.2021 r.

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła oraz rodzi­ce Nakiel­scy i Gru­chał­ło­wie

9.30 + Zyg­munt i Alfons Pepliń­scy

11.00 + Jan Wrycz Rekow­ski

Pon 17.30 + Edward Grze­bie­lu­cha i rodzi­ce z oboj­ga stron

18.30 + rodzi­ce Ana­sta­zja i Piotr oraz Anie­la i Wła­dy­sław

Wt 17.30 + ks. Kano­nik Sta­ni­sław Lament

18.30 dz-błag dla Kla­ry w dniu 3 r. uro­dzin

Śr 17.30 dz-błag dla człon­kiń Róży Różań­co­wej pw. św. Kata­rzy­ny

18.30 + Roman Trze­ciak- 26 r. śm. i rodzi­ce

Czw 17.30 + Euge­niusz Les­snau

18.30 + Hen­ryk Sig­man­ski

Pt 18.30 + Jadwi­ga i Edmund Pest­ka

Sob 17.30 dz-błag w 80 r. uro­dzin Albi­na

18.30 + Jerzy – w dniu ziem­skich uro­dzin i imie­nin

Ndz 7.45 + Wan­da i Zyg­munt Misz­ka- 5 r. śm.

9.30 + Wie­sła­wa- 10 r. śm., Maria, Euge­niusz i Kazi­mierz

11.00 dz-błag w 30 r. ślu­bu Marze­ny i Jana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. kwietnia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 11 kwietnia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dru­ga nie­dzie­la Wiel­ka­no­cy jest obcho­dzo­na jako Nie­dzie­la Miło­sier­dzia Boże­go. Pan Jezus dał grzesz­ni­kom świę­to Miło­sier­dzia jako ostat­nią deskę ratun­ku. Z dobrze odpra­wio­ną spo­wie­dzią i Komu­nią Świę­tą, przy­ję­tą w tym dniu, jest zwią­za­na obiet­ni­ca zupeł­ne­go odpusz­cze­nia win i kar. Doświad­cza­my nie­ustan­nie miło­sier­dzia Boże­go, dla­te­go może­my uczyć się być miło­sier­ny­mi dla bra­ci i sióstr. Ojciec Świę­ty Jan Paweł II zachę­cał nas tymi sło­wa­mi: „Trze­ba tę iskrę Bożej łaski roz­nie­cać. Trze­ba prze­ka­zy­wać świa­tu ogień miło­sier­dzia. W miło­sier­dziu Boga świat znaj­dzie pokój, a czło­wiek szczę­ście! To zada­nie powie­rzam wam, dro­dzy bra­cia i sio­stry, Kościo­ło­wi w Kra­ko­wie i w Pol­sce oraz wszyst­kim czci­cie­lom Boże­go miło­sier­dzia […]. Bądź­cie świad­ka­mi miło­sier­dzia!” (Kra­ków-Łagiew­ni­ki, 17.08.2002)

2. O 15.00 zapra­szam do wspól­nej modli­twy pod­czas Godzi­ny Miło­sier­dzia. Pro­szę o wypi­sa­nie kar­tek z inten­cja­mi. Bóg nie­ustan­nie nas zaska­ku­je swo­im miło­sier­dziem, oka­zy­wa­nym nam w prze­róż­ny spo­sób. Niech nasza modli­twa będzie wyra­zem naszej wdzięcz­no­ści.

3. Gorą­co zachę­cam do wspar­cia misji poprzez zbiór­kę zuży­te­go sprzę­tu elek­trycz­ne­go i elek­tro­nicz­ne­go. Sprzęt moż­na dostar­czyć na par­king przed naszą OSP w czwar­tek od 18.00 do 20.00 i w pią­tek od 8.00 do 10.00. Szcze­gó­ły na ulot­kach i pla­ka­tach.

4. Wydział Eko­no­micz­ny Kurii Die­ce­zjal­nej w Pel­pli­nie ogła­sza prze­targ na dzier­ża­wę zie­mi rol­nej w Ogo­rze­li­nach. Ofer­ty w zamknię­tych koper­tach nale­ży zło­żyć w kurii do koń­ca kwiet­nia. Ogól­ne infor­ma­cje moż­na uzy­skać w naszym biu­rze para­fial­nym, a szcze­gó­ły u głów­ne­go Eko­no­ma w Pel­pli­nie.

5. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję nasze­go kościo­ła, za ofia­ry zło­żo­ne do puszek na cele dobro­czyn­ne, a tak­że za wszel­kie ofia­ry prze­ka­za­ne oraz wpła­co­ne na cele wspól­no­ty para­fial­nej i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Zło­ży­łem już kom­plet doku­men­tów w Gdań­sku i w naj­bliż­szych tygo­dniach powin­ni­śmy uzy­skać decy­zję oraz pozwo­le­nie Woje­wódz­kie­go Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków na prze­pro­wa­dze­nie w/w prac. Wszyst­kich pro­szę o modli­twę, a tych któ­rzy mogą o indy­wi­du­al­ne wspar­cie finan­so­we tego dzie­ła.

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

7. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 11.04–18.04.2021 r.

Ndz 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski

9.30 dz-błag w 82 r. uro­dzin Marii

11.00 + Jerzy Husa­rek- r. ziem­skich uro­dzin

Pon 17.30 + Euge­niusz Kost­kow­ski- 2 r. śm.

18.30 + Mela­nia Mruk- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Wt 17.30 + Mał­go­rza­ta, Leon, Jan i Robert Sko­row­scy

18.30 + Tere­sa Janu­szew­ska- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

Śr 17.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Cen­trum Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy

18.30 dz-błag w 18 r. uro­dzin Jaku­ba

Czw 17.30 o zdro­wie i Boże błog. dla cio­ci Elż­bie­ty

18.30 ++ za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Pt 17.30 dzięk­czyn­na za zdro­wie i otrzy­ma­ne łaski

18.30 dz-błag w 18 r. uro­dzin Pio­tra

Sob 17.30 dzięk­czyn­na za dzie­ci i wnu­ki Szy­mo­na i Anto­nie­go z proś­bą o Boże błog. oraz opie­kę NMP

18.30 + Wale­rian- w dniu ziem­skich uro­dzin, Tere­sa, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła oraz rodzi­ce Nakiel­scy i Gru­chał­ło­wie

9.30 + Zyg­munt i Alfons Pepliń­scy

11.00 + Jan Wrycz Rekow­ski

07. kwietnia 2021 · Możliwość komentowania NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 4 kwietnia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. W ten rado­sny dzień zmar­twych­wsta­nia Jezu­sa Chry­stu­sa przy­szli­śmy do nasze­go para­fial­ne­go kościo­ła, aby wyśpie­wać rado­sne Alle­lu­ja. Chce­my razem z całym stwo­rze­niem dzię­ko­wać za dzie­ło odku­pie­nia, za Chry­stu­so­we zwy­cię­stwo nad śmier­cią, grze­chem i sza­ta­nem. Od puste­go gro­bu, Dro­gim Para­fia­nom i Gościom, pra­gnę prze­ka­zać naj­ser­decz­niej­sze życze­nia, aby zmar­twych­wsta­ły Pan i Zba­wi­ciel opro­mie­niał swo­ją łaską i bło­go­sła­wień­stwem każ­dą chwi­lę życia i by udzie­lał zdro­wia oraz wszel­kich potrzeb­nych darów.

2. Jutro Ponie­dzia­łek w okta­wie Wiel­ka­no­cy. Msze św. jak w każ­dą nie­dzie­lę. Kolek­ta z dru­gie­go dnia świąt będzie prze­zna­czo­na na Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski. Cho­ciaż tyl­ko jutro jest dzień wol­ny od pra­cy, posta­raj­my się w naszych domach i rodzi­nach utrzy­mać świą­tecz­ny cha­rak­ter całej pas­chal­nej okta­wy – do przy­szłej nie­dzie­li włącz­nie. Przy­wróć­my w naszych rodzi­nach wiel­ka­noc­ne pozdro­wie­nie Chry­stus zmar­twych­wstał! Alle­lu­ja! Praw­dzi­wie zmar­twych­wstał! Alle­lu­ja! I w dniach okta­wy się nim pozdra­wiaj­my.

3. Pra­gnę podzię­ko­wać za przy­go­to­wa­nie nasze­go kościo­ła do prze­ży­wa­nia tych naj­waż­niej­szych świąt chrze­ści­jań­skich: za jego posprzą­ta­nie, przy­go­to­wa­nie deko­ra­cji oraz śpie­wów i całej litur­gii Tri­du­um Pas­chal­ne­go. Skła­dam rów­nież gorą­ce Bóg zapłać kocha­nym para­fia­nom i gościom za indy­wi­du­al­ne ofia­ry skła­da­ne na potrze­by naszej para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, a tak­że za dary sto­łu i wszel­ką życz­li­wość. Niech Wam wszyst­kim dobry Bóg wyna­gro­dzi obfi­to­ścią swo­jej łaski. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na nową ele­wa­cję naszej świą­ty­ni. Wszy­scy, któ­rzy z oba­wy o wła­sne zdro­wie i życie nie uczest­ni­czą aktu­al­nie w żywej litur­gii, mogą wes­przeć para­fię poprzez wpła­tę na kon­to: Bank Spół­dziel­czy w Choj­ni­cach: 93 8146 0003 0000 0967 2000 0001.

4. Już za tydzień będzie­my obcho­dzić nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go i roz­pocz­nie­my Tydzień Miło­sier­dzia. Przed kościo­ła­mi naszej ojczy­zny zbiór­ka do puszek na cele dobro­czyn­ne. Tego dnia o 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia. Tyle trud­nych i bole­snych spraw w naszych rodzi­nach, Ojczyź­nie i na świe­cie. Pro­szę o wypi­sy­wa­nie inten­cji, któ­re odczy­ta­my na począt­ku nabo­żeń­stwa. Litur­gicz­nie będzie to czwar­ta rocz­ni­ca poświę­ce­nia Kapli­cy Miło­sier­dzia, w któ­rej już na zawsze my i następ­ne poko­le­nia będzie­my wypra­szać potrzeb­ne nam i innym łaski.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

6. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 4.04–11.04.2021 r.

Ndz 6.00 w int. para­fian i dobro­dzie­jów

9.30 + Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy

11.00 + Łucja, Julian i Jerzy Husa­rek

Pon 7.45 + Bogu­sław, Jan, Edmund i Michał

9.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od Rady Para­fial­nej

11.00 + Adam i Ryszard Nowic­cy

Wt 17.30 + Cze­sław oraz rodzi­ny Lel­la i Pla­czyń­skich

18.30 + Jan, Mar­ta, Jerzy i Józef

Śr 18.30 + dziad­ków z oboj­ga stron

Czw 8.30 dz-błag w rodzi­nie

9.00 dz-błag w rodzi­nie Pest­ków

Pt 17.30 dz-błag dla Łucji z oka­zji uro­dzin

18.30 dz-błag dla taty Tade­usza z oka­zji uro­dzin

Sob 15.00 dz-błag w 70 r. ślu­bu Fran­cisz­ka i Marii Gem­bów

18.30 + Tade­usz Kowal­ski

Ndz 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski

9.30 dz-błag w 82r. uro­dzin Marii

11.00 + Jerzy Husa­rek- r. ziem­skich uro­dzin

27. marca 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 28 marca 2021 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Nie­dzie­lą Pal­mo­wą roz­po­czy­na­my Wiel­ki Tydzień, dorocz­ny obchód miste­rium pas­chal­ne­go Chry­stu­sa.

2. W naszym koście­le spo­wiedź z udzia­łem jed­ne­go zapro­szo­ne­go kapła­na z deka­na­tu dziś od godz. 13.00 do14.00. Zachę­cam do sko­rzy­sta­nia z tego Boże­go daru miło­sier­dzia.

3. W Wiel­ką Śro­dę na godz.15.00 zapra­szam do pomo­cy w gene­ral­nym sprzą­ta­niu kościo­ła oraz w przy­go­to­wa­niu deko­ra­cji Gro­bu Pań­skie­go i ołta­rza wysta­wie­nia.

4. Świę­te Tri­du­um Pas­chal­ne roz­pocz­nie się w Wiel­ki Czwar­tek wie­czo­rem o godz. 18.30 Mszą św. Wie­cze­rzy Pań­skiej. Będzie­my dzię­ko­wać za dwa sakra­men­ty: Eucha­ry­stię i kapłań­stwo. Kolek­ta z tej Mszy św. jest naszym włą­cze­niem się w jał­muż­nę wiel­ko­post­ną, któ­rą wspie­ra­my oso­by naj­uboż­sze w naszej Ojczyź­nie oraz misje świę­te. Po zakoń­czo­nej litur­gii prze­nie­sie­my pro­ce­syj­nie Naj­święt­szy Sakra­ment do przy­go­to­wa­ne­go ołta­rza ado­ra­cji, daw­niej nazy­wa­ne­go „ciem­ni­cą”. Ado­ra­cja potrwa do godz. 22.00.

5. W Wiel­ki Pią­tek ado­ra­cja od godz. 9.30. Zaraz po wysta­wie­niu przez 45 min oka­zja do spo­wie­dzi św. Tego dnia Kościół nie spra­wu­je Mszy św. Zapra­sza jed­nak wier­nych do udzia­łu w litur­gii Męki Pań­skiej, któ­rej szczy­to­wym momen­tem jest ado­ra­cja krzy­ża świę­te­go. Za uczcze­nie krzy­ża w tym dniu może­my dostą­pić łaski odpu­stu zupeł­ne­go pod zwy­kły­mi warun­ka­mi. W tym roku odda­my cześć krzy­żo­wi przez przy­klęk­nię­cie lub głę­bo­ki ukłon. W naszym koście­le para­fial­nym litur­gię roz­pocz­nie­my o godz. 18.30. Na zakoń­cze­nie litur­gii Męki Pań­skiej prze­nie­sie­my Naj­święt­szy Sakra­ment do przy­go­to­wa­ne­go Gro­bu Boże­go, gdzie ado­ra­cja trwać będzie do godz. 22.00. Przy­po­mi­nam też, że w Wiel­ki Pią­tek wier­ni mię­dzy 18. a roz­po­czę­ciem 60. roku życia, oprócz wstrze­mięź­li­wo­ści od pokar­mów mię­snych, są zobo­wią­za­ni do zacho­wa­nia postu ści­słe­go, czy­li do spo­ży­cia jed­ne­go posił­ku do syta oraz dwóch skrom­nych posił­ków w cią­gu dnia. Ofia­ry zło­żo­ne przy ado­ra­cji krzy­ża, są prze­zna­czo­ne na rato­wa­nie Bazyl­ki Gro­bu Pań­skie­go w Jero­zo­li­mie oraz innych miejsc świę­tych. O godz. 20.00 pro­szę, aby Róże Różań­co­we popro­wa­dzi­ły śpiew trzech czę­ści Gorz­kich Żali.

6. Wiel­ka Sobo­ta jest rów­nież dniem, gdy nie spra­wu­je się Eucha­ry­stii. Wszy­scy wier­ni są zapro­sze­ni do modli­twy i sku­pie­nia, do ado­ra­cji Chry­stu­sa Eucha­ry­stycz­ne­go w przy­go­to­wa­nym Gro­bie Pań­skim. Zapra­szam od godz. 9.30. na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Posta­raj­my się zna­leźć czas
w przed­świą­tecz­nym zabie­ga­niu na indy­wi­du­al­ną modli­twę przed naszym Panem i Zba­wi­cie­lem. Do peł­nie­nia war­ty zapra­szam naszych Stra­ża­ków.

7. Bło­go­sła­wień­stwo pokar­mów na stół wiel­ka­noc­ny o godz.10.00, 12.00 i 17.00. Przy­cho­dzą­cych do świą­ty­ni, zwłasz­cza tych, któ­rzy robią to oka­zjo­nal­nie zapra­szam do choć­by krót­kiej ado­ra­cji. Pro­szę, by tego dnia skła­dać do kosza przed ołta­rzem pod­pi­sa­ne skar­bon­ki Cari­tas z jał­muż­ną wiel­ko­post­ną. Kupo­ny z tych skar­bo­nek wezmą udział w loso­wa­niu nagród. Spo­wiedź tego dnia o godz. 10.15 do 11.00.

8. Wie­czo­rem w sobo­tę po zacho­dzie słoń­ca, o godz. 20.00 roz­pocz­nie­my naj­waż­niej­szą litur­gię roku kościel­ne­go – litur­gię Wigi­lii Pas­chal­nej. Będzie­my cele­bro­wać noc Pas­chy Pana – noc Jego przej­ścia ze śmier­ci do życia. Będzie­my cele­bro­wać Jego zmar­twych­wsta­nie, Jego zwy­cię­stwo nad śmier­cią, grze­chem i sza­ta­nem. Litur­gię roz­pocz­nie­my od poświę­ce­nia ognia i zapa­le­nia pas­cha­łu, będzie­my słu­chać sło­wa Boże­go, znów po kil­ku tygo­dniach zaśpie­wa­my rado­sne Alle­lu­ja, a tak­że weź­mie­my udział w poświę­ce­niu wody i odno­wi­my chrzciel­ne przy­rze­cze­nia, za co może­my uzy­skać odpust zupeł­ny. Całość zwień­czy uro­czy­sta litur­gia eucha­ry­stycz­na. Na tę litur­gię pro­szę o przy­nie­sie­nie pas­cha­li­ków.

9. W wiel­ka­noc­ny pora­nek Nie­dzie­li Zmar­twych­wsta­nia o godz. 6.00 uro­czy­stą pro­ce­sją rezu­rek­cyj­ną, któ­ra jest dopeł­nie­niem noc­nej litur­gii, biciem dzwo­nów i rado­snym śpie­wem ogło­si­my wszyst­kim, że Pan zmar­twych­wstał i jest z nami. Po pro­ce­sji cele­bro­wać będzie­my Eucha­ry­stię. Zapra­szam do udzia­łu całą asy­stę wraz z dziew­czyn­ka­mi sypią­cy­mi kwiat­ki. W Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny Msze św. według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Kolek­ta tego dnia prze­zna­czo­na będzie na Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski.

10. Odwie­dzi­ny cho­rych z komu­nią św. wiel­ka­noc­ną na zgło­sze­nie w pią­tek 9 kwiet­nia. Pro­szę was, aby­ście zadba­li o tych, któ­rzy ze wzglę­du na wiek oraz stan zdro­wia nie mogą sami przy­być do świą­ty­ni.

11. Za ofia­ry na kwia­ty i deko­ra­cję do Gro­bu Pań­skie­go, za wszel­kie indy­wi­du­al­nie ofia­ry skła­da­ne oraz wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, za dary sto­łu oraz za życz­li­wość i pomoc para­fian i gości, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

12. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Na sto­li­ku wyło­żo­ne są książ­ki o św. Józe­fie oraz o Wiel­ka­no­cy w cenie 15 zł, a tak­że pas­cha­li­ki po 7 zł.

13. Inten­cje mszal­ne.

Inten­cje mszal­ne 28.03–4.04.2021 r.

Ndz 7.45 + Tere­sa i Ber­nard Janu­szew­scy oraz dziad­ko­wie

9.30 + mąż Jan Beger, rodzi­ce Ger­tru­da i Leonard oraz rodzeń­stwo

GORZKIE ŻALE

11.00 + Jan Wrycz Rekow­ski

Pon 17.30 + dziad­ko­wie Anna i Jan Lemań­czyk

18.30 dz-błag dla całej rodzi­ny

Wt 17.30 + za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

18.30 + Edy­ta Jani­kow­ska- 1 r. śm.

Śr 18.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od Józe­fa i Elż­bie­ty

Czw 18.30 dz-błag dla ks. Pro­bosz­cza Pio­tra- int. od Rady Para­fial­nej

Pt 18.30 LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

Sob 20.00 + Józef — 2 r. śm. i Zofia Pasiń­scy

Ndz 6.00 w int. para­fian i dobro­dzie­jów

9.30 + Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy

11.00 + Łucja, Julian i Jerzy Husa­rek

 

 

 

27. marca 2021 · Możliwość komentowania WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO DOTYCZĄCE CELEBRACJI WIELKIEGO TYGODNIA AD 2021 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii
 1. W Wiel­ki Czwar­tek nale­ży opu­ścić obrzęd obmy­cia nóg.
 2. W Wiel­ki Pią­tek w modli­twie wier­nych nale­ży dodać jako przed­ostat­nie wezwa­nie o usta­nie epi­de­mii (tekst w załącz­ni­ku).
 3. Akt ado­ra­cji Krzy­ża przez poca­łu­nek nale­ży ogra­ni­czyć wyłącz­nie do cele­bran­sa litur­gii wiel­ko­piąt­ko­wej. Pozo­sta­li uczest­ni­cy wspól­nie odda­ją cześć Krzy­żo­wi przez podej­ście i ukłon lub przy­klęk­nię­cie.
 4. Na zakoń­cze­nie litur­gii wiel­ko­piąt­ko­wej przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem śpie­wa się supli­ka­cje.
 5. Przy Gro­bie Pań­skim nale­ży umie­ścić infor­ma­cję, że cześć Krzy­żo­wi odda­wa­na jest wyłącz­nie przez ukłon lub przy­klęk­nię­cie.
 6. W Wiel­ką Sobo­tę w para­fiach bło­go­sła­wień­stwo pokar­mów na stół wiel­ka­noc­ny powin­no odby­wać się ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem obostrzeń sani­tar­nych.
 7. Pozo­sta­łe obrzę­dy nale­ży cele­bro­wać zgod­nie z prze­pi­sa­mi litur­gicz­ny­mi, prze­strze­ga­jąc zarzą­dzeń władz pań­stwo­wych doty­czą­cych licz­by uczest­ni­ków zgro­ma­dze­nia oraz innych ogra­ni­czeń sani­tar­nych. Na drzwiach wej­ścio­wych do kościo­ła nale­ży umie­ścić wyraź­ną infor­ma­cję doty­czą­cą ogra­ni­cze­nia licz­by osób. Taką infor­ma­cję nale­ży rów­nież umie­ścić na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii.
  Nale­ży pamię­tać o zabez­pie­cze­niu wyjść ewa­ku­acyj­nych z kościo­ła, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi.
 8. Przed spra­wo­wa­niem litur­gii nale­ży dokład­nie umyć ręce oraz zde­zyn­fe­ko­wać
  je w zakry­stii. Zale­ca się uży­wa­nie wyłącz­nie ręcz­ni­ków jed­no­ra­zo­wych – papie­ro­wych. Kapła­ni dezyn­fe­ku­ją rów­nież ręce przed udzie­la­niem Komu­nii świę­tej oraz po. Wszy­scy posłu­gu­ją­cy — w tym kapła­ni z wyjąt­kiem głów­ne­go cele­bran­sa
  — w cza­sie litur­gii mają zasło­nię­te usta i nos.
 9. Pro­bosz­czo­wie są zachę­ca­ni do orga­ni­zo­wa­nia trans­mi­sji Mszy Świę­tych
  oraz nabo­żeństw z para­fii, aby wier­ni mogli trwać w łącz­no­ści ze swo­ją wspól­no­tą. Trans­mi­sja powin­na być na żywo bez jej archi­wi­zo­wa­nia.

Na czas owoc­ne­go prze­ży­wa­nia miste­riów Męki, Śmier­ci i Zmar­twych­wsta­nia nasze­go Pana z ser­ca bło­go­sła­wię.

 

+ Ryszard Kasy­na

 

 

24. marca 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21 marca 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Wezwa­nie do nawró­ce­nia jest zachę­tą do nie­ustan­ne­go odkry­wa­nia pięk­na i głę­bi Eucha­ry­stii. W Wiel­kim Poście ta dro­ga pro­wa­dzi do źró­dła, któ­rym jest Ewan­ge­lia Jezu­sa Chry­stu­sa. Zbli­ża­my się do świąt, wkra­cza­my w czas inten­syw­niej­sze­go roz­wa­ża­nia męki nasze­go Pana. Zasło­ni­li­śmy krzy­że w świą­ty­ni, by na nowo odsło­nić je przed naszy­mi oczy­ma w Wiel­ki Pią­tek. Nie­chaj ten czas będzie szcze­gól­nym cza­sem wyci­sze­nia i towa­rzy­sze­nia Jezu­so­wi w Jego cier­pie­niu i męce.

2. W czwar­tek 25 mar­ca uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go – dokład­nie dzie­więć mie­się­cy przed Bożym Naro­dze­niem. Jest to Dzień Świę­to­ści Życia i Dzień Ducho­wej Adop­cji Dziec­ka Poczę­te­go. Wspie­raj­my modli­twą tych, któ­rzy wal­czą w obro­nie życia od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci. Kolek­ta tego dnia na wspar­cie Fun­da­cji Małych Stó­pek.

 

3. Za tydzień prze­ży­wać będzie­my Nie­dzie­lę Pal­mo­wą. Na każ­dej Mszy św. obrzęd bło­go­sła­wień­stwa palm, a o godz. 11.00, jeśli warun­ki pogo­do­we pozwo­lą, rów­nież pro­ce­sja wokół naszej świą­ty­ni. Tego dnia od 13.00 do 14.00 oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej. Ze wzglę­du na wpro­wa­dzo­ne obostrze­nia sani­tar­ne do pomo­cy przy­bę­dzie dodat­ko­wo tyl­ko jeden kapłan z nasze­go deka­na­tu. Zapra­szam, by sko­rzy­stać oraz nie odkła­dać na póź­niej tego sakra­men­tu.

4. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję naszej świą­ty­ni (2368 zł), za ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Gorą­co dzię­ku­ję orga­ni­za­to­rom oraz wszyst­kim, któ­rzy wzię­li udział w EDK, jak rów­nież czu­wa­ją­cym na noc­nej ado­ra­cji i łączą­cym się z nami ducho­wo. Cari­tas Pol­ska zapra­sza dzie­ci, mło­dzież i doro­słych, by w okre­sie Wiel­kie­go Postu włą­czy­li się w pomoc oso­bom ubo­gim i misjom świę­tym poprzez zbie­ra­nie jał­muż­ny wiel­ko­post­nej, któ­rą moż­na skła­dać do spe­cjal­nych papie­ro­wych skar­bo­nek lub do skrzyn­ki nowen­no­wej. Za tydzień kolek­ta na deko­ra­cję i kwia­ty do Gro­bu Pań­skie­go.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Na sto­li­ku wyło­żo­ne są nowe, bar­dzo cie­ka­we książ­ki pt. Wszyst­ko o Wiel­ka­no­icy, Wszy­sko o św. Józe­fie oraz Modli­twy do św. Józe­fa. Cena 15 zł. Zapra­szam do samo­ob­słu­gi.

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej nie­dzie­li.

7. Inten­cje mszal­ne.

Inten­cje mszal­ne

21.03–28.03.2021 r.

Ndz 7.45 + Cze­sław – r. śm., Anna, Kle­mens i Roman Żywic­cy oraz dziad­ko­wie

z oboj­ga stron

9.30 + Geno­we­fa i Józef Trze­ciak ‑r. śm.

GORZKIE ŻALE

11.00 + Jan ‑13 r. śm. oraz Ste­fa­nia i Ber­nard Stolt­mann

Pon

Wt 16.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

17.30 + dziad­ko­wie Jan i Wan­da Lisek

Śr 17.30 + Zofia ‑1 r. śm. i Jan Lesz­czyń­scy

Czw 16.30 + Hen­ryk Sig­man­ski

17.30 + Józef War­din- r. śm. i ziem­skich uro­dzin

Pt 17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 + Fran­ci­szek Przy­bysz- 3 r. śm.

Sob 16.30 ++ z rodzi­ny Lipiń­skich i Cza­plew­skich

17.30 + Hele­na Gostom­ska- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

.

Ndz 7.45 + Tere­sa i Ber­nard Janu­szew­scy oraz dziad­ko­wie

9.30 + mąż Jan Beger, rodzi­ce Ger­tru­da i Leonard oraz rodzeń­stwo

GORZKIE ŻALE

11.00 + Jan Wrycz Rekow­ski

 

 

 

16. marca 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 14 marca 2021 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Życie cią­gle sta­wia przed nami nowe wyzwa­nia. Są one oka­zją do głęb­szej reflek­sji nad war­to­ścia­mi i zasa­da­mi, któ­ry­mi się kie­ru­je­my. Wiel­ki Post wzy­wa każ­de­go z nas do zre­wi­do­wa­nia życia, posta­wie­nia sobie pyta­nia, czy napraw­dę idzie­my śla­dem Bożych dro­go­wska­zów. Żyć to sta­wać się czło­wie­kiem, a dla wie­rzą­cych – sta­wać się chrze­ści­ja­ni­nem. To pro­ces, któ­ry doko­nu­je się w nas nie­ustan­nie. Na tej dro­dze wpa­truj­my się w Jezu­sa, któ­ry pod­czas roz­mo­wy z Niko­de­mem mówi jasno i kon­kret­nie: trze­ba się na nowo naro­dzić, aby żyć.

2. W pią­tek 19 mar­ca będzie­my obcho­dzić uro­czy­stość św. Józe­fa, oblu­bień­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Ten dzień może­my nazwać dniem męż­czyzn. Otocz­my modli­twą wszyst­kich walecz­nych męż­czyzn: kawa­le­rów, mężów, ojców, dziad­ków. Tego dnia pro­śmy Boga o wszel­kie łaski dla nich, by codzien­nie wypeł­nia­li powo­ła­nie, do jakie­go zosta­li wezwa­ni.

3. W cza­sie tego­rocz­ne­go Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my chęt­nych do pod­ję­cia ducho­we­go i fizycz­ne­go wyzwa­nia pod­czas Eks­tre­mal­nej Dro­gi Krzy­żo­wej, któ­ra odbę­dzie się 19 mar­ca. Do wybo­ru dwie tra­sy: bł. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki (45 km) lub bł. ks. Wła­dy­sła­wa Buko­wiń­skie­go (15 km). W naszej para­fii łączy­my ten dzień z ini­cja­ty­wą Papie­ża Fran­cisz­ka 24 GODZINY DLA PANA. Po wie­czor­nej Mszy św. wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i ado­ra­cja przy udzia­le poszcze­gól­nych ulic i miej­sco­wo­ści. Bez­po­śred­nio po wysta­wie­niu akt zawie­rze­nia rodzin św. Józe­fo­wi w prze­ży­wa­nym Roku, któ­ry jest Mu poświę­co­ny. Plan ado­ra­cji i wszel­kie szcze­gó­ły umiesz­czo­ne są w gablo­cie ogło­szeń i stro­nie inter­ne­to­wej.

4. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję nasze­go kościo­ła, za ofia­ry zło­żo­ne tydzień temu do puszek na rzecz misji świę­tych, a tak­że za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne prze­ka­za­ne oraz wpła­co­ne na cele wspól­no­ty para­fial­nej i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

6. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej oraz wsta­wien­nic­twa św. Józe­fa.

7. Inten­cje mszal­ne.

Inten­cje mszal­ne 14.03–21.03.2021 r.

Ndz 7.45 + Józef Kotliń­ski i Tade­usz Drew­czyń­ski oraz z rodzin z oboj­ga stron

9.30 dz-błag w 70 r. uro­dzin

GORZKIE ŻALE

11.00 + rodzi­ce Ire­na i Sta­ni­sław- r. śm.

Pon 16.30 + Ryszard- 3 r. śm. i Edward Sini­ło oraz Kazi­mierz Bigos

17.30 + Ste­fa­nia i Jan Kujaw­scy

Wt 16.30 o zdro­wie i Boże błog.

17.30 + Robert Sko­row­ski- w dniu ziem­skich ur. oraz z rodzi­ny Adrich i Gze­la

Śr 10.00 pogrzeb: + Tere­sa Janu­szew­ska

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od kole­gi Edka z rodzi­ną

Czw 17.30 + Tere­sa Lepak oraz Ste­fa­nia i Bro­ni­sław Domian

Pt 16.30 + Józef i Józe­fa Kału­ża, rodzi­ce i z rodzi­ny Miko­ła­jew­skich

17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 dz-błag z oka­zji 50 r. uro­dzin i imie­nin Józe­fa

Sob 16.30 + Hele­na Gostom­ska- int. od pra­cow­ni­ków Poli­po­lu

17.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Ndz 7.45 + Cze­sław – r. śm., Anna, Kle­mens i Roman Żywic­cy oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

9.30 + Geno­we­fa i Józef Trze­ciak ‑r. śm.

GORZKIE ŻALE

11.00 + Jan ‑13 r. śm. oraz Ste­fa­nia i Ber­nard Stolt­mann