28. maja 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 28 maja 2023 r. została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Prze­ży­wa­my dziś uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go. W histo­rii Kościo­ła dzień Pięć­dzie­siąt­ni­cy był punk­tem zwrot­nym: obda­rze­ni dara­mi Ducha Świę­te­go apo­sto­ło­wie wyru­szy­li z wiel­ką żar­li­wo­ścią gło­sić świa­tu zmar­twych­wsta­łe­go Jezu­sa. Uro­czy­stość jest dopeł­nie­niem Wiel­ka­no­cy. Niech w naszym życiu umoc­nie­nie dara­mi Ducha Świę­te­go przy­no­si widocz­ne owoce.

2. Od czwart­ku zapra­szam na nabo­żeń­stwa czerw­co­we. W tym roku począ­tek mie­sią­ca zbie­ga się ze świę­tem ku czci Jezu­sa Chry­stu­sa, naj­wyż­sze­go i wiecz­ne­go Kapła­na, jedy­ne­go pośred­ni­ka u Ojca. Będzie­my modli­li się o uświę­ce­nie tych, któ­rych Chry­stus zapro­sił do kapłań­skiej wspól­no­ty ze sobą. Tego dnia przy­pa­da rów­nież Dzień Dziec­ka. Pamię­taj­my o naj­młod­szych, zwłasz­cza o tych, któ­rzy na co dzień nie doświad­cza­ją miłości.

3. W I pią­tek odwie­dzi­ny cho­rych o godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i Ado­ra­cję w ciszy. Od godz. 16.00 oka­zja do spo­wie­dzi św.

4. Za tydzień w naszej para­fii dzień pierw­szej Komu­nii św. Z racji ogra­ni­czo­nej ilo­ści miejsc w koście­le pro­szę, aby oso­by któ­re nie są bez­po­śred­nio zwią­za­ne z tą uro­czy­sto­ścią wybra­ły odpo­wied­nią dla sie­bie porę Mszy św. W czwar­tek zapra­szam o 15.00 do grun­tow­ne­go sprzą­ta­nia kościo­ła i obej­ścia. W sobo­tę o godz. 11.00 spo­wiedź dla dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych oraz ich rodzin.

5. W czwar­tek 8 czerw­ca przy­pa­da uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa. Pro­szę, aby każ­dy czuł się ducho­wo i mate­rial­nie odpo­wie­dzial­ny oraz włą­czył się do dzia­łań zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła. Ofia­ry moż­na skła­dać na ręce poszcze­gól­nych rad­nych miesz­ka­ją­cych w waszych rejo­nach lub w biu­rze para­fial­nym. Stra­ża­ków pro­szę o kie­ro­wa­nie ruchem. 

6. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są rów­nież do naby­cia nowe albu­my i śpiew­ni­ki na Boże Ciało.

7. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by naszej para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za wyko­na­ne pra­ce ( za nowy pod­świe­tla­ny krzyż i jego mon­taż w Orzeł­ku, za uży­cze­nie pod­no­śni­ka, za obło­że­nie fila­rów gra­ni­tem i posprzą­ta­nie po tych pra­cach naszej świą­ty­ni), a tak­że za pamięć o moich uro­dzi­nach i jubi­le­uszu świę­ceń kapłań­skich, kocha­nym para­fia­nom i gościom, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. 

8. Inten­cje mszal­ne.

28. maja 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 28.05–4.03.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 4 r. śm.

9.30 + Cze­sław, Maria i Sta­ni­sław Lel­la oraz z rodzi­ny Placzyńskich

Nabo­żeń­stwo majo­we

11.00 dz-błag z oka­zji 46 uro­dzin i 21 r. świę­ceń kapłań­skich ks. Pio­tra- int. od Rady Parafialnej

Pon za para­fian i dobro­dzie­jów (poza parafią)

Wt 17.30 + Andrzej Drąż­kow­ski- r. śm.

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Adam, Ana­sta­zja i Janusz Kostkowscy

Śr 18.00 Nabo­żeń­stwo majo­we i nowenna

18.30 dz-błag dla Jana z oka­zji 88 r. urodzin

Czw 17.30 +Mał­go­rza­ta Korze­niew­ska- 1 gr.

18.00 Nabo­żeń­stwo czerwcowe

18.30 dz-błag dla Bar­ba­ry i Tadeusza

Pt 15.00 Godzi­na Miłosierdzia

17.00 Nabo­żeń­stwo czerwcowe

17.30 + Mał­go­rza­ta Korze­niew­ska- 2 gr.

18.30 + Fran­ci­szek Gem­ba- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Sob 17.30 + Mał­go­rza­ta Korze­niew­ska- 3 gr.

18.00 Nabo­żeń­stwo czerwcowe

18.30 + Zofia- r. śm. i Jan Landowscy

ndz 7.45 + Mał­go­rza­ta Korze­niew­ska- 4 gr.

Nabo­żeń­stwo czerwcowe

9.30 o Boże błog. i zdro­wie oraz opie­kę NMP dla dzie­ci i wnuków

11.00 w int. dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych i ich rodzin

20. maja 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 21 maja 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś przy­pa­da uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. Świę­ty Łukasz w Dzie­jach Apo­stol­skich zano­to­wał, że Jezus w obec­no­ści Apo­sto­łów uniósł się w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Modli­my się dzi­siaj, aby Dobry Bóg „wzbu­dził w nas pra­gnie­nie nie­ba, gdzie Chry­stus, jako pierw­szy z ludzi, prze­by­wa z Bogiem”. 

2. Codzien­nie przy­go­to­wu­je­my się do uro­czy­sto­ści Zesła­nia Ducha Świę­te­go przez nowen­nę, któ­rą odma­wia­my w łącz­no­ści z nabo­żeń­stwem majowym. 

3. W śro­dę, 24 maja, przy­pa­da litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Wspo­mo­ży­ciel­ki Wier­nych. Jest to tak­że dzień modlitw za Kościół w Chinach. 

4. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 28 maja przy­pa­da uro­czy­stość Zesła­nia Ducha, któ­ra koń­czy okres Wielkanocy. 

5. W czwar­tek 8 czerw­ca przy­pa­da uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa. Za każ­dy ołtarz odpo­wie­dzial­na jest część para­fii. Pro­szę, aby każ­dy czuł się ducho­wo i mate­rial­nie odpo­wie­dzial­ny oraz włą­czył się do dzia­łań zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła. Przy­po­mi­nam rów­nież, że włą­cze­nie się w te przy­go­to­wa­nia jest nie tyle obo­wiąz­kiem ludzi głę­bo­ko wie­rzą­cych, ale ich dumą i odpo­wie­dzią na miłość Boga. I tak za I ołtarz odpo­wie­dzial­ni są miesz­kań­cy Mela­no­wa oraz ulic: Pocz­to­wej, Sta­re­go Dwo­ru i wybu­do­wa­nia pod Jerz­mion­ki. Za II ołtarz miesz­kań­cy Mela­nów­ka oraz ulic: Choj­nic­kej cz.I, Młyń­skiej, Ogro­do­wej, Sła­wę­ciń­skiej, Bocz­nej, Kwia­to­wej, Wybu­do­wa­nia pod Choj­ni­ce i Lich­no­wy oraz Dwo­rzec. Za ołtarz III miesz­kań­cy Os. Sło­necz­ne­go i ul. Choj­nic­ka cz.II oraz Wybu­do­wa­nia pod Dąbrów­kę i Sła­wę­cin. Za IV ołtarz miesz­kań­cy Nowe­go Dwo­ru, Coł­da­nek i ul. Obka­skiej. Pro­szę, aby sołec­two Nowy Dwór- Coł­dan­ki zaję­ło się przy­go­to­wa­niem ostat­nie­go ołta­rza. Ofia­ry moż­na skła­dać na ręce poszcze­gól­nych rad­nych miesz­ka­ją­cych w waszych rejo­nach lub w biu­rze para­fial­nym. Stra­ża­ków pro­szę o kie­ro­wa­nie ruchem. 

6. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną (2302 zł), za wszel­ką pomoc i wspar­cie, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Śpiew­ni­ki na Boże Cia­ło wyło­żo­ne na sto­li­ku w cenie 5 zł.

7. Gorą­co pro­szę o utrzy­ma­nie porząd­ku na cmen­ta­rzu. Nigdy nie było pozwo­le­nia na wyrzu­ca­nie śmie­ci pod pło­tem poza czy­sty­mi liść­mi jesie­nią, o czym zawsze osob­no informuję.

20. maja 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 21.05–28.05.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Tekla Kołat­ka- 20 r. śm. i Józef

Nabo­żeń­stwo majo­we

9.30 + Mał­go­rza­ta i Ber­nard Peplińscy

11.00 + Wacła­wa, Wła­dy­sław i Wal­de­mar Witaszczyk

Pon za para­fian (poza parafią)

Wt 11.00 pogrzeb: + Fran­cisz­ka Rekowska

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Zofia- r. śm. i Józef Pasiń­scy oraz z rodziny

Śr 17.30 + Mar­ta, Robert i Hen­ryk Gap­pa oraz Wale­ria i Franciszek

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Hele­na i Tade­usz Nowakowie

Czw 17.00 Nabo­żeń­stwo majowe

17.30 dz-błag w dniu uro­dzin dla Alek­san­dry i ks. Pio­tra- int. od Przyjaciół

Pt 17.30 + Boże­na Woj­ta­la- int. od cór­ki Andżeliki

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Jadwi­ga Guzin­ska- r. śm.

Sob 17.30 + Jadwi­ga, Józef i Wie­sław Kiedrowicz

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Kazi­mierz i Kazi­mie­ra Narloch, Wero­ni­ka i Ryszard Łobo­da oraz Wale­ria Dziemecka

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 4 r. śm.

9.30 + Cze­sław, Maria i Sta­ni­sław Lel­la oraz z rodzi­ny Placzyńskich

Nabo­żeń­stwo majo­we

11.00 dz-błag z oka­zji 46 uro­dzin i 21 r. świę­ceń kapłań­skich ks. Pio­tra- int. od Rady Parafialnej

13. maja 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY 14 maja 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś szó­sta nie­dzie­la Wiel­ka­no­cy. Niech udział w tajem­ni­cy pas­chal­nej Jezu­sa Chry­stu­sa, cele­bro­wa­nej w Eucha­ry­stii, umac­nia naszą miłość do Zmar­twych­wsta­łe­go Pana i poma­ga zacho­wy­wać Jego sło­wa w codzien­nym życiu. 

2. Jutro, w ponie­dzia­łek, począ­tek Dni modlitw o uro­dza­je i za kra­je gło­du­ją­ce. Przez trzy kolej­ne dni będzie­my pro­si­li o obfi­te plo­ny, bło­go­sła­wień­stwo Boże i sza­cu­nek dla pra­cu­ją­cych na roli, a tak­że o to, aby nigdzie na świe­cie nie bra­ko­wa­ło ludziom pod­sta­wo­wych środ­ków do życia. 

3. We wto­rek, 16 maja, przy­pa­da świę­to św. Andrze­ja Bobo­li, pre­zbi­te­ra i męczen­ni­ka, patro­na Polski.. 

4. W czwar­tek, 18 maja, przy­pa­da 103 rocz­ni­ca ziem­skich uro­dzin św. Jana Paw­ła II. Dzię­kuj­my Bogu za dar tego Wiel­kie­go Świad­ka Miłosierdzia.

 

5. W pią­tek, 19 maja roz­pocz­nie­my nowen­nę przed uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świętego. 

6. Oso­by, któ­re nie ukoń­czy­ły jesz­cze kur­su przed­mał­żeń­skie­go, a pla­nu­ją w tym lub przy­szłym roku zawrzeć sakra­men­tal­ny zwią­zek mał­żeń­ski zapra­sza­my na „Week­end dla narze­czo­nych” w Dużej Cer­kwi­cy w dniach 9–11 czerw­ca br. Szcze­gó­ły i zapi­sy na stro­nie www.dobry-początek.pl.

7. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną, za zbiór­kę do puszek prze­zna­czo­ną na ubez­pie­cze­nie naszej zabyt­ko­wej świą­ty­ni i całe­go mie­nia para­fial­ne­go (827 zł), za ofia­ry indy­wi­du­al­ne prze­zna­czo­ne na potrze­by naszej para­fii, a tak­że na powsta­ją­cy Dom Reko­lek­cyj­ny w Orzeł­ku, za wszel­ką życz­li­wość i zro­zu­mie­nie, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Zapo­wie­dzi przed­mał­żeń­skie (załącz­nik).

9. Inten­cje mszalne.

13. maja 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 14.05–21.05.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Hele­na i Ber­nard Kołodziejczyk

9.30 + Zofia, Cecy­lia, Domi­nik, Edmund Rudtka

11.00 + Jan Wielorański

Nabo­żeń­stwo majowe

Pon 17.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Zofia i Jan Leszczyścy

Wt 18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Wie­sła­wa, Bogu­sław, Justy­na i Edy­ta Jurak

Śr 18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Sta­ni­sław- 40 r. śm. oraz z rodzi­ny Lipiń­skich i Czaplewskich

Czw 17.30 + Robert Sko­row­ski i z rodziny

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + ojciec Józef i brat Andrzej

Pt 17.30 Ado­ra­cja w ciszy

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Jani­na Modrzejewska

Sob 17.30 + Ber­nard Niem­czyk- r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Ire­na Skór­czew­ska- r. śm. i Zdzi­sław Micha­łow­ski- w dniu ziem­skich uro­dzin

Ndz 7.45 + Tekla Kołat­ka- 20 r. śm. i Józef

Nabo­żeń­stwo majo­we

9.30 + Mał­go­rza­ta i Ber­nard Peplińscy

11.00 + Wła­cła­wa, Wła­dy­sław i Wal­de­mar Witaszczyk

07. maja 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY 7 maja 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś pią­ta nie­dzie­la Wiel­ka­no­cy. Po raz kolej­ny gro­ma­dzi­my się na Świę­tej Wie­cze­rzy, aby pokrze­piać się sło­wem Bożym i Chle­bem eucha­ry­stycz­nym. Umoc­nie­ni Boży­mi dara­mi będzie­my wkra­czać w nowe wyzwa­nia kolej­ne­go tygo­dnia i dawać świa­dec­two wia­ry w Zmar­twych­wsta­łe­go Pana. 

2. W ponie­dzia­łek, 8 maja, przy­pa­da uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa, Bisku­pa i Męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Polski. 

3. Gorą­co zapra­szam na codzien­ne nabo­żeń­stwa majo­we. Tyle róż­nych inten­cji towa­rzy­szy nasze­mu życiu. Wyko­rzy­staj­my kolej­ną szan­sę, któ­rą daje nam Chry­stus oraz Jego i nasza Mat­ka, Maryja.

4. W śro­dę zapra­szam na godz. 10.00 na Mszę św., a potem na poświę­ce­nie obe­li­sku upa­mięt­nia­ją­ce­go powsta­nie Soli­dar­no­ści Rol­ni­ków Indy­wi­du­al­nych na tere­nie Gmi­ny Chojnice.

5. Wszyst­kich uda­ją­cych się na para­fial­ną piel­grzym­kę do Włoch pro­szę o wpła­tę 2 czę­ści zalicz­ki. W przy­szłym roku w dniach od 2 do 10 lute­go ( ferie zimo­we woje­wódz­twa pomor­skie­go) orga­ni­zu­je­my piel­grzym­kę do Zie­mi Świę­tej. Pro­gram szcze­gó­ło­wy i cena będą poda­ne w naj­bliż­szych dniach. Licz­ba miejsc ograniczona. 

6. Za dzi­siej­szą zbiór­kę do puszek na ubez­pie­cze­nie naszej zabyt­ko­wej świą­ty­ni i całe­go mie­nia para­fial­ne­go, za wszel­kie ofia­ry prze­ka­za­ne na potrze­by para­fii i powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za życz­li­wość i wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na pły­ty gra­ni­to­we osła­nia­ją­ce fila­ry naszej świą­ty­ni i ich montaż.

7. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści Bożych darów oraz opie­ki Naj­święt­szej Maryi Panny.

8. Inten­cje mszalne.

07. maja 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 7.05–14.05.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Marian­na Szu­bert- r. śm. i z rodziny

9.30 + rodzi­ce: Hele­na i Jan oraz bra­cia: Adam i Łukasz Drąż­kow­scy

Nabo­żeń­stwo majowe 

11.00 + Jani­na i Syl­we­ster Niklarz

Pon 17.30 o pomyśl­ny prze­bieg ope­ra­cji i łaskę zdro­wia dla Joanny

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Sta­ni­sław Kowa­lik oraz rodzi­ce i rodzeń­stwo z oboj­ga stron

Wt 18.00 dz-błag dla Jadwi­gi Krau­śnik- int. od dzie­ci i wnuków

Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Leon i Maria Stopowie

Śr 10.00 dzięk­czyn­na za powsta­nie Soli­dar­no­ści Rol­ni­ków Indy­wi­du­al­nych na tere­nie Gmi­ny Choj­ni­ce (po Mszy św. poświę­ce­nie obelisku)

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Euge­niusz- r. śm., Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

Czw 17.00  Nabo­żeń­stwo majowe 

17.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

Pt 17.30 Ado­ra­cja w ciszy

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Zofia i Sta­ni­sław Jączyńscy

Sob 17.30 + Wik­tor, Kla­ra i Józef Hinz

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Tere­sa- r. śm., Wale­rian, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Hele­na i Ber­nard Kołodziejczyk

9.30 + Zofia, Cecy­lia, Domi­nik, Edmund Rudtka

11.00 + Jan Wielorański

Nabo­żeń­stwo majowe

30. kwietnia 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY 30 kwietnia 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś czwar­ta nie­dzie­la Wiel­ka­no­cy, któ­rą nazy­wa­my popu­lar­nie Nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza. Prze­ży­wa­my Świa­to­wy Dzień Modlitw o Powo­ła­nia Kapłań­skie i Zakon­ne. Pro­si­my Jezu­sa Chry­stu­sa, Dobre­go Paste­rza, aby nie zabra­kło gło­si­cie­li Ewan­ge­lii i sza­fa­rzy sakra­men­tów świę­tych. Naszą modli­twą obej­mu­je­my wszyst­kich, któ­rzy odpo­wie­dzie­li na głos Boże­go wezwa­nia i przy­go­to­wu­ją się do kapłań­stwa w naszym die­ce­zjal­nym semi­na­rium. Ta dzi­siej­sza nie­dzie­la roz­po­czy­na Kwar­tal­ne dni modlitw o powo­ła­nia do służ­by w Kościele. 

2. Ser­decz­nie zapra­szam na nabo­żeń­stwa majo­we, aby śpie­wem Lita­nii lore­tań­skiej wypra­szać wsta­wien­nic­two Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w naszych codzien­nych potrze­bach. Tych, któ­rzy nie mogą uczest­ni­czyć w tych spo­tka­niach tu w koście­le, zachę­cam do modli­twy przy przy­droż­nych kaplicz­kach oraz w domach rodzin­nych. Kan­dy­da­ci do I komu­nii św. mają obo­wią­zek uczest­nic­twa w nabo­żeń­stwa przy­naj­mniej dwa razy w tygodniu. 

3. W śro­dę obcho­dzić będzie­my uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Kró­lo­wej Pol­ski, głów­nej patron­ki naszej Ojczy­zny i Świę­to Kon­sty­tu­cji 3 maja. Msze św. w porząd­ku niedzielnym. 

4. W czwar­tek zapra­szam na nabo­żeń­stwo majo­we i Eucha­ry­stię, a potem na spo­tka­nie Żywy Róża­niec. Przez wsta­wien­nic­two św. Flo­ria­na modlić się będzie­my rów­nież w inten­cji naszych Stra­ża­ków. Tego dnia kolek­ta na misje święte.

5. W I pią­tek odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia połą­czo­ną z Ado­ra­cją w ciszy. Od godz. 17.00 oka­zja do spo­wie­dzi świętej.

6. W sobo­tę obcho­dzić będzie­my świę­to świę­tych Apo­sto­łów Fili­pa i Jakuba.

7. Za wszel­kie ofia­ry prze­ka­za­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień zbiór­ka do puszek na ubez­pie­cze­nie nasze­go kościo­ła i całe­go mie­nia para­fial­ne­go, któ­re zbio­ro­wo wyli­czo­no na kwo­tę 2100 zł.

8. Inten­cje mszalne.

30. kwietnia 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 30.04–7.05.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + rodzi­ce Fran­cisz­ka i Piotr, Mał­go­rza­ta i Jan, Maria Guen­ther oraz Euge­nia i Małgorzata

9.30 + z rodzi­ny Pest­ków i Szamotulskich

11.00 + Kry­sty­na, Edmund i Jolanta

Pon 18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 o świa­tło Ducha Świę­te­go i pomyśl­ne zda­nie egza­mi­nu maturalnego

Wt 18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Kry­sty­na Zakrzewska

Śr 7.45 + Ryszard Świesz­czak- z oka­zji ziem­skich urodzin

Nabo­żeń­stwo majowe

9.30 dz-błag dla Mar­ty- z oka­zji 80 r. urodzin

11.00 + Boże­na Szu­piń­ska- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Czw 18.00 Nabo­żeń­stwo majo­we i pierwszoczwartkowe 

18.30 + Jan- r. śm. i Ste­fa­nia Kujawscy

Pt 15.00 Godzi­na Miłosierdzia

18.00 Nabo­żeń­stwo majo­we i pierwszopiątkowe

18.30 + Ade­la, Józe­fa, Hali­na i Jan Drew­czyń­scy oraz z rodziny

Sob 17.30 + Ire­na Wir­kus- 8 r. śm.

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Jadwi­ga Kło­sow­ska- r. śm.

Ndz 7.45 + Marian­na Szu­bert- r. śm. i z rodziny

9.30 + rodzi­ce: Hele­na i Jan oraz bra­cia: Adam i Łukasz Drąż­kow­scy

Nabo­żeń­stwo majowe 

11.00 + Jani­na i Syl­we­ster Niklarz