25. stycznia 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 26 stycznia 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siej­sza, ostat­nia nie­dzie­la stycz­nia, tra­dy­cyj­nie obcho­dzo­na jest w Koście­le jako Świa­to­wy Dzień Trę­do­wa­tych, usta­no­wio­ny w 1954 roku. Wie­my, jak strasz­na w skut­kach jest ta cho­ro­ba. Sta­raj­my się więc pomóc cho­rym na trąd, aby byli lecze­ni w posza­no­wa­niu ludz­kiej god­no­ści. Dziś na świe­cie trę­do­wa­ty­mi opie­ku­ją się głów­nie chrze­ści­jań­scy misjo­na­rze. Wspie­raj­my ich naszy­mi modli­twa­mi i ofia­ra­mi.

2. Dziś przy­pa­da też Dzień Isla­mu – pro­śmy Trój­je­dy­ne­go Boga – Pana wszyst­kich naro­dów, o świa­tło Ducha Świę­te­go, aby­śmy potra­fi­li patrzeć na sie­bie z miło­ścią i zro­zu­mie­niem, choć­by przez pamięć o naszym wspól­nym ojcu wia­ry – Abra­ha­mie.

3. W przy­szłą nie­dzie­lę, 2 lute­go, będzie­my obcho­dzi­li świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go, w naszej pol­skiej tra­dy­cji nazy­wa­ne świę­tem Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej. To pamiąt­ka obrzę­du, jakie­mu zgod­nie z żydow­skim pra­wem w czter­dzie­stym dniu po uro­dze­niu Pana Jezu­sa pod­da­li się Mary­ja i Józef. Zanie­śli Dzie­ciąt­ko do świą­ty­ni jero­zo­lim­skiej, aby przed­sta­wić Je Bogu i zło­żyć ofia­rę. Tego dnia na uro­czy­stą litur­gię przy­nie­śmy świe­ce zwa­ne grom­ni­ca­mi. Zosta­ną one pobło­go­sła­wio­ne, aby przez cały rok, a zwłasz­cza w chwi­lach trwo­gi i cier­pie­nia, przy­po­mi­na­ły nam o Jezu­sie – Świa­tło­ści Naro­dów, któ­ry nie­ustan­nie oświe­ca dro­gi nasze­go życia. Kan­dy­da­ci do I Komu­nii św. przyj­dą ze świe­ca­mi na Mszę św. o godz.11.00. Tego dnia kolę­dy dodat­ko­we na zgło­sze­nie.

4. Z ini­cja­ty­wy Świę­te­go Jana Paw­ła II świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go jest tak­że Świa­to­wym Dniem Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Naszą modli­twą obej­mie­my oso­by poświę­co­ne Bogu i ludziom w róż­nych zako­nach i zgro­ma­dze­niach. Tego dnia będzie­my pro­sić o licz­ne i świę­te powo­ła­nia do życia zakon­ne­go w naszych rodzi­nach i we wspól­no­cie para­fial­nej. Wes­prze­my też mate­rial­nie bory­ka­ją­ce się z trud­no­ścia­mi klasz­to­ry i domy zakon­ne.

5. W zakry­stii i biu­rze para­fial­nym moż­na naby­wać albu­my o Kar­dy­na­le Ste­fa­nie Wyszyń­skim, któ­ry 7 czerw­ca zosta­nie ogło­szo­ny bło­go­sła­wio­nym.

6. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za te prze­zna­czo­ne na nowy dach kościo­ła oraz za wyko­na­ne pra­ce i wszel­ką życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

7. Plan kolę­dy (załącz­nik).

8. Inten­cje mszal­ne.

25. stycznia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 26.01–2.02.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 25 gr.

9.30 dz-błag dla Zofii z oka­zji 94 r. ur.

11.00 + Zofia i Józef Pasiń­scy oraz z rodzi­ny

Pon 9.30 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 26 gr.

Wt 17.30 + Jani­na Kurze­lew­ska- 3 r. śm.

18.00 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 27 gr.

Śr 17.30 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 28 gr.

Czw 17.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

18.00+ Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 29 gr.

Pt 17.30 + Beata- r. śm i Wła­dy­sław Zemsta oraz z rodzi­ny

18.00 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 30 gr.

Sob 15.00 dz-błag w 80 r. ur. Jana

16.30 + Łukasz Gostom­ski- 8 r. śm oraz Zdzi­sław i Bogu­mi­ła Micha­łow­scy w r. śm.

17.30 + Dariusz Zagra­biń­ski

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- 8 r. śm.

9.30 + Elż­bie­ta i Igna­cy Modrze­jew­scy

11.00 dz-błag w 30 r. ur. Justy­ny oraz za szczę­śli­we naro­dze­nie wnu­cząt

20. stycznia 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 19 stycznia 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. W Koście­le trwa Tydzień Powszech­nej Modli­twy o Jed­ność Chrze­ści­jan. Pan Jezus doma­ga się wza­jem­nej miło­ści: „To jest moje przy­ka­za­nie, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li, tak jak Ja was umi­ło­wa­łem”. Niech ta miłość sta­nie się naszym zna­kiem roz­po­znaw­czym w świe­cie.

2. Cho­ciaż Tydzień Powszech­nej Modli­twy o Jed­ność Chrze­ści­jan zakoń­czy się w sobo­tę, 25 stycz­nia, nie usta­waj­my w wysił­kach na rzecz jej cał­ko­wi­te­go przy­wró­ce­nia. Takiej jed­no­ści pra­gnie sam Pan Jezus, a jej brak jest zgor­sze­niem dla współ­cze­sne­go świa­ta i wie­lu źle nasta­wia do Chry­stu­so­we­go Kościo­ła. Dla­te­go w tej inten­cji ofia­ruj­my nasze modli­twy, Komu­nie św. oraz cier­pie­nia.

Wię­cej »

20. stycznia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 19.01–26.01.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 18 gr.

9.30 + dziad­ko­wie Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jar­moch

11.00 + Wal­de­mar- r. śm., Wacła­wa i Wła­dy­sław Witasz­czyk

Pon 9.30 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 19 gr.

10.00 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i Boże błog. dla Doro­ty i Jej rodzi­ny

Wię­cej »

12. stycznia 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 12 stycznia 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Wspo­mnie­nie wyda­rze­nia nad Jor­da­nem, gdzie Pan Jezus przy­jął chrzest, a tak­że gdzie Bóg potwier­dził, że jest On Jego Synem, koń­czy okres Naro­dze­nia Pań­skie­go. Od jutra w litur­gii roz­po­czy­na się tzw. okres zwy­kły – w cią­gu roku. Jed­nak w naszej tra­dy­cji prze­dłu­ża­my śpie­wa­nie kolęd do 2 lute­go, czy­li do świę­ta Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go.

2. Wspo­mi­na­jąc chrzest Pana Jezu­sa w Jor­da­nie, myśli­my tak­że o naszym chrzcie, któ­ry jest począt­kiem i fun­da­men­tem chrze­ści­jań­skie­go życia. Przy­ję­cie tego sakra­men­tu jest dla nas jed­no­cze­śnie wiel­kim zobo­wią­za­niem. Musi­my bowiem podą­żać dro­gą coraz więk­sze­go upo­dab­nia­nia się do Chry­stu­sa, to zna­czy kochać Go coraz wię­cej i uczyć się od Nie­go, jak kochać bliź­nich.

Wię­cej »

12. stycznia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 12.01–19.01.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 11 gr.

9.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o łaskę zdro­wia i siły dla ks. Pio­tra oraz o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku

11.00 + Hali­na i Mak­sy­mi­lian Świen­n­cy

Pon 9.30 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 12 gr.

Wt 9.30 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 13 gr.

Wię­cej »

12. stycznia 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 5 stycznia 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Prze­ży­wa­my radość z naro­dze­nia Pań­skie­go, choć to już dru­ga nie­dzie­la po Świę­tach Boże­go Naro­dze­nia.

2. Jutro, 6 stycz­nia, przy­pa­da uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, w naszej tra­dy­cji zwa­na świę­tem Trzech Kró­li. Przy­po­mi­na nam ona, że Syn Boży przy­szedł do ludzi wszyst­kich naro­dów, ras i języ­ków. Tego dnia w koście­le pobło­go­sła­wi­my kadzi­dło i kre­dę. Są przy­go­to­wa­ne spe­cjal­ne zesta­wy, zawie­ra­ją­ce samo­za­pal­ny węgie­lek. Kadzi­dło pro­szę roz­pa­lić na żaro­od­por­nym naczy­niu w dzień kolę­dy, a kre­dą ozna­czyć drzwi naszych domów i miesz­kań. Kolek­ta tego dnia oraz wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne do „Anioł­ka” przy żłób­ku są prze­zna­czo­ne na misje św.

Wię­cej »

12. stycznia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 5.01.–12.01.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 4 gr.

9.30 + Sta­ni­sław Rożek- 3 r. śm.

11.00 dz-błag w 50 r. ur. Boże­ny

Pon 7.45 + Kle­mens Żywic­ki- r. śm., Anna, Hele­na, Roman i Cze­sław

9.30 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 5 gr.

Wię­cej »

29. grudnia 2019 · Możliwość komentowania ROZKŁAD WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W 2020 R. została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

06.01.2020- Wyb. pod Jerz­mion­ki

07.01.2020- Sta­ry Dwór

08.01.2020- Ogo­rze­li­ny- ul. Pocz­to­wa (od godz.16.30)

09.01.2020- Wyb. pod Dąbrów­kę i Sła­wę­cin

10.01.2020- Wyb. pod Lich­no­wy i Oś. Sło­necz­ne: 3,5,7,9,11 i 13

12.01.2020- Coł­dan­ki Wybu­do­wa­nie

13.01.2020- Coł­dan­ki

14.01.2020- Mela­no­wo

15.01.2020- Mela­nó­wek

16.01.2020- Ogo­rze­li­ny- Dwo­rzec, ul.Młyńska, ul. Ogro­do­wa, ul. Zie­lo­na i ul. Choj­nic­ka cz.I

17.01.2020- Ogo­rze­li­ny- ul. Choj­nic­ka cz.II (uwa­ga zmia­na!- do nr 23)

19.01.2020- Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.II (od p. Kujaw­skich do p. Gaw­kow­skie­go i dom nauczy­cie­la

20.01.2020- Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne 1,4,6,8 i 12

21.01.2020- Ogo­rze­li­ny- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.I i Bocz­na

22.01.2020- Ogo­rze­li­ny- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.II i Kwia­to­wa

23.01.2020- Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.I (do p. Kujaw­skich)

24.01.2020- Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.III

26.01.2020- Nowy Dwór- od Choj­nic

27.01.2020- Nowy Dwór- od Ogo­rze­lin

2.02.2020- Kolę­dy dodat­ko­we na zgło­sze­nie

Kolę­dę (kapłan, p. Orga­ni­sta i mini­stran­ci) roz­po­czy­na­my w dni powsze­dnie od. godz. 14.30, a w poszcze­gól­ne nie­dzie­le od 13.00. Obia­dy pół godzi­ny wcze­śniej. Gorą­co pro­szę o uzgod­nie­nie wszel­kich poczę­stun­ków w danych miej­sco­wo­ściach, czy na poszcze­gól­nych uli­cach i zgła­sza­nie tego.

29. grudnia 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTESKIE NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 29 grudnia 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Razem z Mary­ją i Józe­fem zło­ży­li­śmy Naj­święt­szą Ofia­rę Jezu­sa. Poło­ży­li­śmy na ołta­rzu wszyst­kie rado­ści i tro­ski naszych rodzin. Wzmoc­nie­ni Bożym bło­go­sła­wień­stwem i pew­ni opie­ki Świę­tej Rodzi­ny wnie­śmy Boży pokój do naszych domów.

2. We wto­rek zapra­szam wszyst­kich para­fian i gości na godz. 16.00 na Mszę św. i nabo­żeń­stwo dzięk­czyn­no- bła­gal­ne koń­czą­ce­go się 2019 roku. Tego dnia kolek­ta będzie prze­zna­czo­na na ogro­dze­nie cmen­ta­rza.

3. Śro­do­wa uro­czy­stość Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, ogło­szo­na z ini­cja­ty­wy papie­ża bł. Paw­ła VI, jest obcho­dzo­na jako Świa­to­wy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludz­kość cią­gle potrze­bu­ją poko­ju. Nie szczędź­my cza­su i ser­ca na modli­twę w tej inten­cji przez wsta­wien­nic­two Maryi. Tra­dy­cyj­nie nie będzie Mszy św. o godz. 7.45, a dodat­ko­wa o 16.00.

Wię­cej »