08. stycznia 2022 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 9 stycznia 2022 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś w litur­gii cele­bru­je­my świę­to Chrztu Pań­skie­go. Jezus sta­je w gro­nie grzesz­ni­ków, aby przy­jąć chrzest nawró­ce­nia od Jana. Od tej chwi­li roz­po­czy­na publicz­ną dzia­łal­ność, gło­sze­nie kró­le­stwa Boże­go i wzy­wa­nie do nawrócenia.

2. Dzi­siej­szy dzień to oka­zja, aby wspo­mnieć sakra­ment chrztu świę­te­go. Chrzest Jano­wy był zapo­wie­dzią praw­dzi­we­go chrztu. Przez ten sakra­ment zosta­li­śmy złą­cze­ni z Chry­stu­sem i włą­cze­ni do Kościo­ła. Niech dzi­siej­szy dzień będzie dniem wdzięcz­no­ści za naszych rodzi­ców, rodzi­ców chrzest­nych, któ­rzy wyzna­jąc wia­rę, przy­nie­śli nas do świą­ty­ni, aby­śmy mogli dostą­pić odro­dze­nia z wody i Ducha Świętego.

3. Dziś koń­czy się litur­gicz­ny okres Naro­dze­nia Pań­skie­go. Kolę­dy tra­dy­cyj­nie moż­na śpie­wać do 2 lutego.

4. W śro­dę, 12 stycz­nia, Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy po Mszy św. o godz. 16.30.

5. Msze św. kolę­do­we od ponie­dział­ku do piąt­ku o 17.30. Poświę­ce­nie nowych domów i miesz­kań na zaproszenie.

6. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści Bożych łask oraz wzra­sta­nia w wie­rze, nadziei i miłości.

7. Za dzi­siej­sze ofia­ry na kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę ostat­niej raty za nową ele­wa­cję naszej świą­ty­ni, za ofia­ry kolę­do­we, rów­nież te dla mini­stran­tów, za wszel­kie wpar­cie para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za wyko­na­ne pra­ce, za dary sto­łu oraz wszel­ką życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Pona­wiam swo­ją proś­bę o pomoc w poszu­ka­niu dobro­dzie­jów na wypo­sa­że­nie Kapli­cy w Orzeł­ku. Dzię­ku­ję za dotych­cza­so­we ufun­do­wa­nie Taber­na­ku­lum, obra­zu Jezu­sa Miło­sier­ne­go oraz 10 sta­cji Dro­gi Krzyżowej.

8. zachę­cam do naby­wa­nia i lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej. Dziś do odbio­ru nowy Pielgrzym.

9. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne 9.02–16.01.2022 r.

Ndz 7.45 + Tere­sa- 8 gr.

9.30 + Miro­sław-13 r. śm., Ste­fan, Kla­ra i Wan­da Daniels

11.00 + Ste­fan i Adam Mrugalscy

Pon 16.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku z proś­bą o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

+ Tere­sa- 9 gr. (poza parafią)

17.30 w int. miesz­kań­ców Nowe­go Dwo­ru (całość)

Wt 16.30 + Tere­sa- 10 gr.

17.30 w int. miesz­kań­ców Wyb. pod Lich­no­wy i Oś. Sło­necz­ne­go 3, 5, 9, 11 i 13

Śr 16.30 + Tere­sa- 11 gr.

17.30 w int. miesz­kań­ców Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne­go 1,4,6,8 i 12

Czw 16.30 + Tere­sa- 12 gr.

17.30 w inten­cji miesz­kań­ców Dwor­ca, ul. Młyń­skiej, ul. Ogro­do­wej,  ul. Zie­lo­nej i ul. Choj­nic­kiej cz.I

Pt 16.30 + Tere­sa- 13 gr.

17.30 w int. miesz­kań­ców Melanówka

Sob 16.30 + Tere­sa- 14 gr.

17.30 + Hen­ryk- z oka­zji ziem­skich imie­nin i Jani­na Sigmanscy

Ndz 7.45 + Tere­sa- 15 gr.

9.30 + Piotr Pasz­ke- int. od żony i córek

11.00 + Ade­la, Feliks i Ewa oraz z rodziny

 

ROZKŁAD MSZY ŚW. KOLĘDOWYCH O GODZ. 17.30 W 2022 R.

03.01.2022 (ponie­dzia­łek)- Wyb. pod Jerz­mion­ki i Sta­ry Dwór

04.01.2022 (wto­rek)- Coł­dan­ki i Coł­dan­ki Wyb.

05.01.2022 (śro­da)- ul. Pocz­to­wa i ul. Choj­nic­ka cz.II

10.01.2022 (ponie­dzia­łek)- Nowy Dwór (całość)

11.01.2022 (wto­rek)- Wyb. pod Lich­no­wy i Oś Słoneczne:3, 5,7,9,11 i 13

12.01.2022 ( śro­da)- Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne 1,4,6,8 i 12

13.01.2022 (czwar­tek)- Dwo­rzec, ul.Młyńska, ul. Ogro­do­wa, ul. Zie­lo­na i ul. Choj­nic­ka cz.I

14.01.2022 (pią­tek) Melanówek

17.01.2022 (ponie­dzia­łek) Melanowo

18.01.2022 (wto­rek)- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.I i Boczna

19.01.2022 (śro­da)- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.II i Kwiatowa

20.01.2022 (czwar­tek)- ul. Oka­ska cz.I i cz.II oraz Dom Nauczyciela

21.01.2022 (pią­tek)- ul. Obka­ska cz.III oraz Wyb. Pod Dąbrów­kę i Sławęcin

Poświę­ce­nia nowych domów oraz miesz­kań, a tak­że odwie­dzi­ny nowo zamiesz­ka­łych para­fian odbę­dą się po indy­wi­du­al­nym zgłoszeniu!!!

03. stycznia 2022 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 stycznia 2022 została wyłączona · Kategorie:Intencje

1. W pierw­szą nie­dzie­lę nowe­go roku pra­gnie­my powie­rzyć Chry­stu­so­wi ten nowy czas. Jesz­cze w kli­ma­cie Boże­go Naro­dze­nia dostrze­ga­my Jezu­sa, któ­ry przy­cho­dzi, aby nas odku­pić, by nadać sens naszym dniom, by uka­zać per­spek­ty­wę wiecz­no­ści, do któ­rej jeste­śmy zaproszeni.

2. W czwar­tek, 6 stycz­nia, przy­pa­da uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, w naszej tra­dy­cji zwa­na świę­tem Trzech Kró­li. Przy­po­mi­na nam ona, że Syn Boży przy­szedł do ludzi wszyst­kich naro­dów, ras i języ­ków. Tego dnia w koście­le pobło­go­sła­wi­my kadzi­dło i kre­dę. Są przy­go­to­wa­ne spe­cjal­ne zesta­wy, zawie­ra­ją­ce samo­za­pal­ny węgie­lek. Kadzi­dło pro­szę roz­pa­lić na żaro­od­por­nym naczy­niu w dzień Mszy św. kolę­do­wej, a kre­dą ozna­czyć drzwi naszych domów i miesz­kań. Kolek­ta tego dnia oraz wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne do „Anioł­ka” przy żłób­ku są prze­zna­czo­ne na misje św.

3. Odwie­dzi­ny cho­rych w pią­tek od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej od godz. 16.30.

4. Wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­ną kolę­dą, będzie mia­ła , jak rok temu, inny cha­rak­ter. W poszcze­gól­ne dni będzie spra­wo­wa­na Msza św. za miesz­kań­ców dane­go rejo­nu lub uli­cy. Pro­szę, aby­ście przy­no­si­li w bute­lecz­kach lub innych naczy­niach wodę, któ­rą poświę­ci­my w koście­le, a Wy dopeł­nia­jąc obrzę­dy w obec­no­ści całej rodzi­ny, po wspól­nej modli­twie, pokro­pi­cie nią wasze domy i miesz­ka­nia. Cały plan Mszy św. kolę­do­wych dostęp­ny w gablo­cie ogło­szeń oraz na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii i naszym FB. Ofia­ry kolę­do­we, będą prze­zna­czo­ne w cało­ści na potrze­by nasze­go kościo­ła. Pro­szę rów­nież o wspar­cie naszych mini­stran­tów, któ­rzy po bło­go­sła­wień­stwie kolę­do­wym będą sta­li z pusz­ką przy głów­nych drzwiach świą­ty­ni. Poświę­ce­nie nowych domów i miesz­kań na zaproszenie.

5. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go, za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­ję gorą­co za ufun­do­wa­nie kolej­nych sta­cji Dro­gi Krzy­żo­wej do Orzeł­ka. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na spła­tę ostat­niej raty nowej ele­wa­cji nasze­go kościoła.

6. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszal­ne 2.01–9.02.2022 r.

Ndz 7.45 + Ire­na i Sta­ni­sław Kostkowscy

9.30 + Zofia Wardin

11.00 + Tere­sa- 1 gr.

Pon 16.30 + Euge­niusz Jurak

+ Tere­sa- 2 gr. (poza parafią)

17.30 w int. miesz­kań­ców Wybu­do­wa­nia pod Jerz­mion­ki i Sta­re­go Dworu

Wt 16.30 + Tere­sa- 3 gr.

17.30 w int. miesz­kań­ców Coł­da­nek i Coł­da­nek Wybudowania

Śr 16.30 + Tere­sa- 4 gr.

17.30 w int. miesz­kań­ców ul. Pocz­to­wej i Choj­nic­kiej cz.II

Czw 7.45 + Tere­sa- 5 gr.

9.30 + Hen­ryk Sigmanski

11.00 + Jerzy, Łucja i Julian Husa­rek, Adam i Ryszard Nowic­cy oraz Roman Jażdżewski

Pt 17.30 + Tere­sa- 6 gr.

Sob 16.30 + Tere­sa- 7 gr.

17.30 + dzia­dek Tade­usz Kowalski

Ndz 7.45 + Tere­sa- 8 gr.

9.30 + Miro­sław-13 r. śm., Ste­fan, Kla­ra i Wan­da Daniels

11.00 + Ste­fan i Adam Mrugalscy

 

ROZKŁAD MSZY ŚW. KOLĘDOWYCH O GODZ. 17.30 W 2022 R.

03.01.2022 (ponie­dzia­łek)- Wyb. pod Jerz­mion­ki i Sta­ry Dwór

04.01.2022 (wto­rek)- Coł­dan­ki i Coł­dan­ki Wyb.

05.01.2022 (śro­da)- ul. Pocz­to­wa i ul. Choj­nic­ka cz.II

10.01.2022 (ponie­dzia­łek)- Nowy Dwór (całość)

11.01.2022 (wto­rek)- Wyb. pod Lich­no­wy i Oś Słoneczne:3, 5,7,9,11 i 13

12.01.2022 ( śro­da)- Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne 1,4,6,8 i 12

13.01.2022 (czwar­tek)- Dwo­rzec, ul.Młyńska, ul. Ogro­do­wa, ul. Zie­lo­na i ul. Choj­nic­ka cz.I

14.01.2022 (pią­tek) Melanówek

17.01.2022 (ponie­dzia­łek) Melanowo

18.01.2022 (wto­rek)- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.I i Boczna

19.01.2022 (śro­da)- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.II i Kwiatowa

20.01.2022 (czwar­tek)- ul. Oka­ska cz.I i cz.II oraz Dom Nauczyciela

21.01.2022 (pią­tek)- ul. Obka­ska cz.III oraz Wyb. Pod Dąbrów­kę i Sławęcin

Poświę­ce­nia nowych domów oraz miesz­kań, a tak­że odwie­dzi­ny nowo zamiesz­ka­łych para­fian odbę­dą się po indy­wi­du­al­nym zgłoszeniu!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

24. grudnia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 26 grudnia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś Nie­dzie­la Świę­tej Rodzi­ny: Jezu­sa, Maryi i Józe­fa. Módl­my się w inten­cji wszyst­kich rodzin naszej para­fii, szcze­gól­nie tych, któ­re prze­ży­wa­ją trud­ny czas. Na każ­dej Mszy św. obrzęd odno­wie­nia przy­rze­czeń małżeńskich.

2. Zbli­ża się koniec roku. 31 grud­nia zapra­szam o godz. 16.00 na dzięk­czyn­ne nabo­żeń­stwo eucha­ry­stycz­ne, w cza­sie któ­re­go podzię­ku­je­my za dary i łaski otrzy­ma­ne w minio­nym roku, będzie­my bła­gać Boga o prze­ba­cze­nie wszyst­kich naszych grze­chów popeł­nio­nych indy­wi­du­al­nie i spo­łecz­nie, a tak­że pro­sić o bło­go­sła­wień­stwo Boże na roz­po­czy­na­ją­cy się nowy rok. Po nabo­żeń­stwie będę spra­wo­wał Eucha­ry­stię w tej intencji.

3. W sobo­tę 1 stycz­nia uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki. Tra­dy­cyj­nie nie będzie Mszy św. ran­nej, a popo­łu­dniu dodat­ko­wa o godz. 16.00. Jest to rów­nież Świa­to­wy Dzień Modlitw o Pokój. Cią­gle sły­szy­my o nowych kon­flik­tach, któ­re wybu­cha­ją w róż­nych miej­scach świa­ta. W cza­sie modli­twy o pokój módl­my się tak­że o opa­mię­ta­nie dla tych, któ­rzy dla wła­snych inte­re­sów sie­ją nie­po­kój i wywo­łu­ją konflikty.

4. Wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­ną kolę­dą, będzie mia­ła, jak rok temu, inny cha­rak­ter. W poszcze­gól­ne dni będzie spra­wo­wa­na Msza św. za miesz­kań­ców dane­go rejo­nu lub uli­cy. Będzie wspól­ne kolę­do­wa­nie i udzie­lo­ne zosta­nie bło­go­sła­wień­stwo reli­kwia­mi św. Jana Paw­ła II dla rodzin, któ­re pod­cho­dzić będą do ołta­rza. Poświę­ce­nie nowych domów lub miesz­kań oraz ofi­cjal­ne zapi­sa­nie do para­fii, po indy­wi­du­al­nym zapro­sze­niu. Cały plan Mszy św. kolę­do­wych dostęp­ny w gablo­cie ogło­szeń oraz na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii i naszym FB.

5. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne, a ostat­nio czę­sto wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za sło­dy­cze do paczek na zakoń­cze­nie Rorat, za wyko­na­ne pra­ce i świą­tecz­ne deko­ra­cje, za cho­in­ki, a tak­że za przy­go­to­wa­nie świą­ty­ni, obej­ścia i ple­ba­nii na świę­ta Boże­go Naro­dze­nia, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia oraz Wam wszyst­kim życzę obfi­to­ści łask od Sło­wa, któ­re sta­ło się Cia­łem i zamiesz­ka­ło mię­dzy nami. Życzę spo­koj­nej i bło­go­sła­wio­nej niedzieli.

7. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszal­ne 26.12.2021 r.- 2.01.2022 r.

Ndz 7.45 + Józef Sto­sik- 40 r. śm.

9.30 + Jani­na- r. śm. i Kon­rad Koźlinka

11.00 dz-błag w 25 r. ślu­bu Iwo­ny i Rafa­ła Jarosów

Pon 17.30 + Hali­na Socha­czew­ska i Łucja Pru­sa­czyk- int. od sąsiadów

Wt 17.30 + Wie­sław Chró­stow­ski- 18 r. śm.

Śr 17.30 + Boże­na Kani­kow­ska- w dniu ziem­skich urodzin

Czw 16.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

17.30 + Zofia, Anto­ni i Józef Łukowicz

Pt 16.00 Nabo­żeń­stwo na zakoń­cze­nie Roku 2021 

16.30 za para­fian i dobrodziejów

Sob 9.30 + Rajn­hard Sochaczewski

11.00 + Stanisław

16.00 + Mie­czy­sław Jurak

Ndz 7.45 + Ire­na i Sta­ni­sław Kostkowscy

9.30 + Zofia Wardin

11.00 + Tere­sa- 1 gr.

ROZKŁAD MSZY ŚW. KOLĘDOWYCH O GODZ. 17.30 W 2022 R.

03.01.2022 (ponie­dzia­łek)- Wyb. pod Jerz­mion­ki i Sta­ry Dwór

04.01.2022 (wto­rek)- Coł­dan­ki i Coł­dan­ki Wyb.

05.01.2022 (śro­da)- ul. Pocz­to­wa i ul. Choj­nic­ka cz.II

10.01.2022 (ponie­dzia­łek)- Nowy Dwór (całość)

11.01.2022 (wto­rek)- Wyb. pod Lich­no­wy i Oś Słoneczne:3, 5,7,9,11 i 13

12.01.2022 ( śro­da)- Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne 1,4,6,8 i 12

13.01.2022 (czwar­tek)- Dwo­rzec, ul.Młyńska, ul. Ogro­do­wa, ul. Zie­lo­na i ul. Choj­nic­ka cz.I

14.01.2022 (pią­tek) Melanówek

17.01.2022 (ponie­dzia­łek) Melanowo

18.01.2022 (wto­rek)- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.I i Boczna

19.01.2022 (śro­da)- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.II i Kwiatowa

20.01.2022 (czwar­tek)- ul. Oka­ska cz.I i cz.II oraz Dom Nauczyciela

21.01.2022 (pią­tek)- ul. Obka­ska cz.III oraz Wyb. Pod Dąbrów­kę i Sławęcin

Poświę­ce­nia nowych domów oraz miesz­kań, a tak­że odwie­dzi­ny nowo zamiesz­ka­łych para­fian odbę­dą się po indy­wi­du­al­nym zgłoszeniu!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. grudnia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 19 grudnia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś czwar­ta – ostat­nia nie­dzie­la Adwen­tu. Wyko­rzy­staj­my te kil­ka dni adwen­to­we­go ocze­ki­wa­nia na ducho­we przy­go­to­wa­nie do uro­czy­sto­ści Naro­dze­nia Pań­skie­go. Modli­my się, aby nasza gor­li­wość wzra­sta­ła w mia­rę zbli­ża­nia się świę­ta oraz aby­śmy god­nie obcho­dzi­li tajem­ni­cę naro­dzin Syna Boże­go. Od godz. 13.00 do 14.00 oka­zja do spo­wie­dzi św. Zapraszamy.

2. Do czwart­ku włącz­nie zapra­sza­my na Msze św. rorat­ne o godz. 17.30.

3. W pią­tek, 24 grud­nia, wraz z bli­ski­mi zasią­dzie­my przy wigi­lij­nym sto­le. Zadbaj­my o reli­gij­ny wymiar tej wie­cze­rzy. Niech towa­rzy­szy nam modli­twa, czy­ta­nie frag­men­tu Ewan­ge­lii Świę­te­go Łuka­sza o naro­dze­niu Chry­stu­sa, łama­nie opłat­kiem oraz śpiew kolęd. Zacho­waj­my tra­dy­cyj­ny post­ny cha­rak­ter wie­cze­rzy. Niech będzie to czas rodzin­ne­go spo­tka­nia, prze­peł­nio­ny życz­li­wo­ścią, dobro­cią, a tak­że oka­zja do pojed­na­nia w naszych małych wspól­no­tach. Pamię­taj­my w modli­twie tak­że o tych, któ­rych w tym roku przy sto­le wigi­lij­nym zabraknie. 

4. Świę­to­wa­nie tajem­ni­cy naro­dze­nia Pań­skie­go roz­pocz­nie­my Mszą św. wigi­lii Uro­czy­sto­ści Naro­dze­nia Pań­skie­go o 22.00. O pół­no­cy, cele­bro­wać będzie­my Paster­kę. Pozo­sta­łe Msze św. o godz. 9.30 i 11.00.

5. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 26 grud­nia, w dru­gi dzień świąt, przy­pa­da świę­to Świę­tej Rodzi­ny: Jezu­sa, Maryi i Józe­fa. Msze św. będą spra­wo­wa­ne w naszej świą­ty­ni według sta­łe­go porząd­ku. Tego dnia zbiór­ka do puszek na KUL.

6. W zakry­stii są jesz­cze do naby­cia świe­ce Wigi­lij­ne­go Dzie­ła Pomo­cy Dzie­ciom, pobło­go­sła­wio­ne opłat­ki na stół wigi­lij­ny oraz sian­ko przy­go­to­wa­ne przez kół­ko misyjne.

7. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzy­my otwar­to­ści na przy­cho­dzą­ce­go Pana, posłu­szeń­stwa Jego zbaw­czej woli oraz gor­li­we­go wypeł­nia­nia codzien­nych obowiązków. 

8. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną (1812 zł), za wszel­kie wspar­cie para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Gorą­co pro­szę o pomoc w przy­go­to­wa­niu cho­inek i deko­ra­cji na święta.

9. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszalne 

19.12–26.12.2021 r.

Ndz 7.45 + rodzi­ce Leoka­dia i Kle­mens Żuraw oraz bracia

9.30 + Alfons- r. śm. oraz Zyg­munt Peplińscy

11.00 + Jerzy Husarek

Pon 17.30 + Ade­la, Feliks i Ewa

Wt 17.30 + Jan Drew­czyń­ski- 5 r. śm.

Śr 17.30 + Hen­ryk Sigmanski

Czw 17.30 + Jan Kubiak

Pt 22.00 + Jan Wrycz Rekowski

Sob 0.00 za para­fian i dobrodziejów

9.30 + z rodzi­ny Pest­ków i Szamotulskich

11.00 + bab­cia Maria, dzia­dek Edward, rodzi­ce Wik­tor i Mał­go­rza­ta oraz

Hen­ry­ka Nowakowska

Ndz 7.45 + Józef Sto­sik- 40 r. śm.

9.30 + Jani­na- r. śm. i Kon­rad Koźlinka

11.00 dz-błag w 25 r. ślu­bu Iwo­ny i Rafa­ła Jarosów

 

 

14. grudnia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 12 grudnia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś trze­cia nie­dzie­la Adwen­tu, od pierw­szych słów anty­fo­ny na wej­ście: „Raduj­cie się zawsze w Panu (…)” nazy­wa­na po łaci­nie „Gau­de­te”. Sło­wa te zosta­ły zaczerp­nię­te z Listu Świę­te­go Paw­ła do Fili­pian i wyra­ża­ją adwen­to­wą radość z bli­sko­ści Pana. Pod­kre­śla ją rów­nież sto­so­wa­ny dziś różo­wy kolor szat liturgicznych. 

2. W dniu dzi­siej­szym roz­po­czy­na­my kwar­tal­ne dni modlitw o chrze­ści­jań­skie życie rodzin. Będzie­my wypra­szać Bożą pomoc, aby nasze rodzi­ny były śro­do­wi­skiem wzro­stu wia­ry, nadziei i miłości. 

3. Jutro, 13 grud­nia, przy­pa­da kolej­na rocz­ni­ca wpro­wa­dze­nia sta­nu wojen­ne­go w Pol­sce. Módl­my się za wszyst­kie ofia­ry tego trud­ne­go cza­su naszej histo­rii oraz o Boże bło­go­sła­wień­stwo i pokój dla naszej ojczyzny.

4. Od piąt­ku, 17 grud­nia, roz­po­czy­na­my dru­gą część Adwen­tu, któ­ra sta­no­wi bez­po­śred­nie przy­go­to­wa­nie do uro­czy­sto­ści Naro­dze­nia Pań­skie­go. To tak­że dzień 85. uro­dzin papie­ża Fran­cisz­ka. Pamię­taj­my w naszej modli­twie o następ­cy Świę­te­go Pio­tra i wypra­szaj­my obfi­tość Bożych darów w pro­wa­dze­niu owczar­ni Chrystusowej.

5. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Po Mszach św. moż­na nabyć świe­ce Wigi­lij­ne­go Dzie­ła Pomo­cy, a tak­że pobło­go­sła­wio­ne opłat­ki na stół wigi­lij­ny oraz sian­ko przy­go­to­wa­ne przez kół­ko misyjne. 

6. Wszyst­kim jubi­la­tom i sole­ni­zan­tom tego tygo­dnia życzę Bożej rado­ści oraz doświad­cze­nia tego, że Bóg jest z nami i nie­ustan­nie się o nas troszczy. 

7. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę nowej ele­wa­cji naszej świą­ty­ni, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne, a czę­sto wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za pomoc w odśnie­ża­niu oraz za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­ję rów­nież za upo­min­ki adwen­to­we dla dzie­ci, a tak­że za ofia­ry skła­da­ne w cza­sie Mszy św. rorat­nich, dzię­ki któ­rym może­my każ­de­go dnia ogrzać kościół. Dziś szcze­gól­nie dzię­ku­ję za dobro­dzie­jów, któ­rzy ufun­do­wa­li już taber­na­ku­lum i 5 Sta­cji Dro­gi Krzy­żo­wej do Orzełka.

8. Za tydzień w nie­dzie­lę od godz. 13.00 do 14.00 oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej. Przy­bę­dzie tyl­ko jeden lub dwóch kapła­nów z dekanatu.

9. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszal­ne 12.12–19.12.2021 r.

Ndz 7.45 + rodzi­ce i rodzeń­stwo z oboj­ga stron

9.30 + Ryszard Wie­se- 1 r. śm.

11.00 + Ber­nard Lip­kow­ski- 7 r. śm.

Pon 18.00 + Łucja Pru­sa­czyk – w dniu ziem­skich imienin

Wt 18.00 + Roman Dzierzyk

Śr 18.00 + Roman- r. śm., Anna, Kle­mens i Cze­sław Żywiccy

Czw 18.00 + Tere­sa Guber­nat- int. od Moni­ki i Witol­da Kra­je­wi­czów oraz rodzi­ny z Jerzykowa

Pt 18.00 + Hen­ryk Pest­ka- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Sob 16.30 + Jadwi­ga Lemań­czyk- 1 r. śm.

17.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o siły i zdro­wie dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku z proś­bą o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

Ndz 7.45 + rodzi­ce Leoka­dia i Kle­mens Żuraw oraz bracia

9.30 + Alfons- r. śm. oraz Zyg­munt Peplińscy

11.00 + Jerzy Husarek

 

 

 

05. grudnia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 5 grudnia 2021r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Dziś dru­ga nie­dzie­la Adwen­tu. Trwa­my w rado­snym cza­sie ocze­ki­wa­nia na spo­tka­nie z Panem. Jed­no­cze­śnie już po raz 22. obcho­dzi­my Dzień modli­twy i pomo­cy mate­rial­nej Kościo­ło­wi na Wscho­dzie. Wpie­ra­my modli­twą i ofia­rą wspól­no­ty chrze­ści­jan miesz­ka­ją­cych za naszą wschod­nią gra­ni­cą. Bóg zapłać za oka­za­ne wsparcie.

2. Jutro, w ponie­dzia­łek, 6 grud­nia, w litur­gii przy­pa­da wspo­mnie­nie Świę­te­go Miko­ła­ja, bisku­pa. To dzień, kie­dy obda­ro­wu­je­my się pre­zen­ta­mi. Niech nigdy nie zabrak­nie życz­li­wo­ści i dobro­ci wobec wszyst­kich, szcze­gól­nie naj­bar­dziej potrzebujących.

3. W śro­dę, 8 grud­nia, będzie­my obcho­dzi­li uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. W tym dniu Kościół upa­mięt­nia tajem­ni­cę Maryi, któ­ra jako jedy­na z ludzi zosta­ła poczę­ta bez zma­zy grze­chu pier­wo­rod­ne­go. Ta praw­da wia­ry towa­rzy­szy Kościo­ło­wi od same­go począt­ku. Dzi­siaj jej wyra­zem jest tak­że śpiew Godzi­nek o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Zapra­szam na nie w śro­dę o godz. 9.00. Tra­dy­cyj­nie w to świę­to o 12.00 Godzi­na Łaski. W ramach gru­dnio­we­go spo­tka­nia zapra­szam na nią Żywy Róża­niec oraz wszyst­kich chęt­nych. Na wie­czor­nej Mszy św. poświę­ce­nie meda­li­ków dla dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Komu­nii św. Tego dnia kolek­ta na misje święte.

4. W pią­tek zale­głe odwie­dzi­ny chorych.

5. Po Mszach św. moż­na nabyć świe­ce Wigi­lij­ne­go Dzie­ła Pomo­cy Dzie­ciom. Zachę­ca­my do wspar­cia tej ini­cja­ty­wy. W zakry­stii są tak­że do naby­cia pobło­go­sła­wio­ne opłat­ki, a od przy­szłej nie­dzie­li sian­ko na stół wigi­lij­ny przy­go­to­wa­ne przez kół­ko misyjne.

6. Wszyst­kim para­fia­nom i gościom, a szcze­gól­nie sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom życzę wzra­sta­nia w miło­ści ku Bogu, któ­ry uczy­nił dla nas wiel­kie rze­czy, oraz opie­ki Niepokalanej.

7. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na wspar­cie para­fii i powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za upo­min­ki i sło­dy­cze oraz ofia­ry na codzien­ne spo­tka­nia rorat­nie, za wspar­cie na utrzy­ma­nie ogrze­wa­nia kościo­ła, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Tak wie­lu mamy ludzi o wraż­li­wym ser­cu. Każ­de­go dnia Bogu za Was dzię­ku­ję. Zaraz po nowym roku, chce­my roz­po­cząć pra­ce wykoń­cze­nio­we na par­te­rze w Orzeł­ku. Zwra­cam się z proś­bą o pomoc w zna­le­zie­niu dobro­dzie­jów, któ­rzy ufun­du­ją koniecz­ne wypo­sa­że­nie litur­gicz­ne kapli­cy, a więc taber­na­ku­lum, mon­stran­cję, kie­lich, pusz­kę, krzyż z figu­rą Chry­stu­sa, pła­sko­rzeź­by do ołta­rza i ambo­ny oraz poszcze­gól­ne sta­cje Dro­gi Krzy­żo­wej. Lista i ceny tych sakral­nych przed­mio­tów są wywie­szo­ne w gablo­cie. W tym miej­scu dzię­ku­ję za ofia­ro­wa­ny nowy obraz Jezu­sa Miło­sier­ne­go, któ­ry jest wier­ną kopią tego z Łagiew­nik. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na na spła­tę ele­wa­cji naszej świątyni.

8. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszal­ne 5.12–12.12.2021 r.

Ndz 7.45 + Hen­ryk i brat Edward

9.30 + Tere­sa- 5 r. śm. i Bru­non Lewandowscy

11.00 + Sta­ni­sła­wa i Tade­usz Łoś oraz Hele­na i Jan Cichaczewscy

Pon 16.30 o szczę­śli­wą ope­ra­cję i łaskę zdro­wia dla cór­ki Hani

17.30 + Zenon Czer­niaw­ski- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Wt 16.30 o zdro­wie i Boże błog. dla Edmun­da Szyszki

17.30 + Andrzej Staw­ski- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Śr 9.30 + Maria Guenther

12.00–13.00 Godzi­na Łaski

17.30 + Feliks

Czw 17.30 + z rodzi­ny Gar­stec­kich, Lan­dow­skich, Borow­skich i Leszczyńskich

Pt 17.30 + Bene­dykt Rekow­ski- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Sob 16.30 + rodzi­ce Cze­sła­wa i Kon­stan­ty Dzie­rzyk, Kon­rad, Roman oraz Ire­na i Józef

17.30 + Józef Skór­czew­ski- w dniu ziem­skich uro­dzin oraz z rodziny

Ndz 7.45 + rodzi­ce i rodzeń­stwo z oboj­ga stron

9.30 + Ryszard Wie­se- 1 r. śm.

11.00 + Ber­nard Lip­kow­ski- 9 r. śm.

Módl­my się o zna­le­zie­nie dobro­dzie­jów na wypo­sa­że­nie Kapli­cy Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzełku:

Taber­na­ku­lum pod­świe­tla­ne z okien­kiem do ado­ra­cji- 6250 zł
Mon­stran­cja pozła­ca­na- 3300 zł lub:
Mon­stran­cja głę­bo­ko zło­co­na- 5000 zł

Kie­lich mszal­ny pozła­ca­ny- 1500 zł lub:
Kie­lich mszal­ny głę­bo­ko zło­co­ny – 3000 zł

Pusz­ka pozła­ca­na na komu­nię świę­tą- 1500 zł lub:
Pusz­ka głę­bo­ko zło­co­na na komu­nię świę­tą – 3000 zł

Krzyż z rzeź­bio­ną figu­rą Chry­stu­sa- 2000 zł
Pła­sko­rzeź­ba Ostat­niej Wie­cze­rzy (do ołta­rza gł.)- 3000 zł
Pła­sko­rzeź­ba Chry­stu­sa puka­ją­ce­go (do ambo­ny)- 1500 zł
Rzeź­bio­ne sta­cje Dro­gi Krzy­żo­wej (14 sta­cji)- 750 zł/ szt

29. listopada 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 28 listopada 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Pierw­sza Nie­dzie­la Adwen­tu roz­po­czy­na nowy rok litur­gicz­ny. Kościół zapra­sza nas do prze­ży­wa­nia na nowo histo­rii zba­wie­nia, któ­ra znaj­du­je swo­je odzwier­cie­dle­nie w litur­gii Ludu Boże­go. Roz­po­czę­ty Adwent przy­po­mi­na nam nie tyl­ko o zbli­ża­ją­cych się Świę­tach Boże­go Naro­dze­nia, ale nade wszyst­ko wzy­wa do goto­wo­ści na powtór­ne przyj­ście Zba­wi­cie­la na koń­cu czasów. 

2. Nowy rok litur­gicz­ny i dusz­pa­ster­ski w Koście­le w Pol­sce będzie­my prze­ży­wać pod hasłem: „ Posła­ni w poko­ju Chrystusa”. 

3. Udział we Mszach Świę­tych rorat­nych niech będzie naszą odpo­wie­dzią na zachę­tę do cią­głe­go czu­wa­nia. W tym roku Rora­ty prze­ży­wać będzie­my pod hasłem: „Dro­ga do Betle­jem”. Spo­tka­nia roz­po­czy­nać się będą Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia o godz. 17.15, a w sobo­ty o 16.15. Ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych niech tra­dy­cyj­nie przy­go­to­wu­ją kolo­ro­we ser­dusz­ka, a na nich wypi­szą dobre uczyn­ki i adwen­to­we posta­no­wie­nia. Dzie­ci będą zbie­ra­ły ele­men­ty ukła­dan­ki. Każ­de­go dnia loso­wa­nie nagród. Kan­dy­da­ci do I Komu­nii św. i bierz­mo­wa­nia będą uczest­ni­czyć w Rora­tach przy­naj­mniej dwa razy w tygo­dniu. Zachę­cam, by przy­cho­dzić codzien­nie i przy­pro­wa­dzać innych. Pro­szę wszyst­kich, tak­że doro­słych, o przy­no­sze­nie lam­pio­nów, a tak­że by nimi roz­świe­tlać dro­gę do kościo­ła. Będzie to pięk­ne świa­dec­two zwłasz­cza dla tych, któ­rzy tę dro­gę zgu­bi­li oraz dla wszyst­kich, któ­rzy zapo­mi­na­ją o tym co w życiu naj­waż­niej­sze. Moż­na rów­nież przy­no­sić upo­min­ki i sło­dy­cze na nagrody.

4.We wto­rek, 30 listo­pa­da, przy­pa­da świę­to św. Andrze­ja Apo­sto­ła. Niech zgiełk andrzej­ko­wych zabaw, jakie się w tym cza­sie orga­ni­zu­je, nie zagłu­szy naszej modli­twy przez wsta­wien­nic­two tego szcze­gól­ne­go patro­na. Kościół zachę­ca, by tego dnia uczest­ni­czyć we Mszy św. nie z obo­wiąz­ku, ale z potrze­by serca.

5.W I pią­tek mie­sią­ca odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00. O 15.00 Godzi­na Miło­sier­dzia i ado­ra­cja. Oka­zja do spo­wie­dzi św. od godz. 16.30.

6. Przy­szła nie­dzie­la to od wie­lu lat Dzień Modli­twy i Pomo­cy Kościo­ło­wi na Wscho­dzie, w kra­jach byłe­go Związ­ku Sowiec­kie­go. W naszej Ojczyź­nie do puszek będą zbie­ra­ne ofia­ry na ten cel. 

7. Zachę­cam do lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej. Do naby­cia są wigi­lij­ne świe­ce Cari­tas. Dochód z ich sprze­da­ży jest mate­rial­nym wspar­ciem osób ubo­gich. W zakry­stii i biu­rze para­fial­nym moż­na nabyć poświę­co­ne opłatki.

8. Za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Ofia­ry skła­da­ne pod­czas Mszy św. rorat­nich, tak jak co roku będą prze­zna­czo­ne na utrzy­ma­nie ogrze­wa­nia, któ­re włą­czać będzie­my w grud­niu każ­de­go dnia. Moż­na jesz­cze wes­przeć kato­lic­ką szko­łę w Kouda­deng w Kame­ru­nie, gdzie pra­cu­je s. Ida. 

9. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom nad­cho­dzą­cych dni życzę obfi­to­ści Bożych darów.

10. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszal­ne 28.11–5.12.2021 r.

Ndz 7.45 + rodzi­ce Kle­mens i Anna Żywic­cy- w dniu ziem­skich urodzin

9.30 dz-błag dla Wan­dy w dniu 90 r. urodzin

11.00 dz-błag dla Boże­ny w 60 r. uro­dzin- int. od dzieci

Pon 16.30 o Boże błog. i pomy­śne wyni­ki badań dla Wik­to­ra i Szy­mo­na oraz o zdro­wie dla Filipa

17.30 + Tere­sa Guber­nat- int. od Ewy Kein Kra­je­wicz oraz Micha­ła i Mar­ty z Pozna­nia

Wt 16.30 o zdro­wie i pomyśl­ną ope­ra­cję dla Jerze­go Marcinkiewicza

17.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska- 1 r. śm.

Śr 17.30 + za dusze w czyść­cu cierpiące

Czw 17.30 + ojciec Edward- r. śm. i z rodziny

Pt 17.30 + Hali­na Socha­czew­ska- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Sob 16.30 dz-błag dla Bar­ba­ry w dniu imienin

17.30 + Domi­nik Grzon­kow­ski i Jadwi­ga Wysocka

Ndz 7.45 + Hen­ryk i brat Edward

9.30 + Tere­sa- 5 r. śm. i Bru­non Lewandowscy

11.00 + Sta­ni­sła­wia i Tade­usz Łoś oraz Hele­na i Jan Cichaczewscy

 

 

 

20. listopada 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 21 listopada 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Mamy Kró­la! Jest nim Jezus Chry­stus – Zba­wi­ciel, Król wszech­świa­ta. Nale­ży­my do kró­lew­skie­go rodu i z Chry­stu­sem mamy udział w kró­lew­skim kapłań­stwie. Zna­kiem Jego kró­lo­wa­nia nie jest jed­nak koro­na, lecz krzyż zba­wie­nia, któ­ry wisi na ścia­nach naszych domów, jest wpi­sa­ny w nasze ser­ca i któ­rym zna­czy­my sie­bie, gdy sta­je­my do modli­twy. A ponie­waż szla­chec­two zobo­wią­zu­je, niech świa­do­mość przy­na­leż­no­ści do kró­lew­skie­go rodu mobi­li­zu­je nas do god­ne­go życia.

2. Kolej­ny rok litur­gicz­ny koń­czy­my uro­czy­sto­ścią Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Za publicz­ne odmó­wie­nie aktu poświę­ce­nia rodza­ju ludz­kie­go Chry­stu­so­wi Kró­lo­wi może­my dziś uzy­skać odpust zupeł­ny. Trze­ba tak­że speł­nić zwy­kłe warun­ka­mi otrzy­ma­nia odpu­stu. Akt poświę­ce­nia odmó­wi­my przed bło­go­sła­wień­stwem na każ­dej Mszy św. 

3. Do koń­ca listo­pa­da w zakry­stii i biu­rze moż­na skła­dać wypo­min­ki roczne. 

4. Od jutra do śro­dy biu­ro para­fial­ne będzie nie­czyn­ne. Będę w tym cza­sie na reko­lek­cjach kapłań­skich. Pil­ne spra­wy pro­szę zała­twiać wyłącz­nie po Mszach św. z ks. Pro­bosz­czem Pio­trem z Kęso­wa, któ­ry będzie mnie zastępował.

5. W przy­szłą nie­dzie­lę roz­po­czy­na­my Adwent, czas rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Rora­ty w naszym koście­le codzien­nie o 17.15 roz­po­czy­nać będzie­my Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia. W tym roku wraz z Małym Gościem Nie­dziel­nym powę­dru­je­my Dro­gą do Betle­jem. Zapla­nuj­my sobie i bli­skim dobrze ten adwen­to­wy, pięk­ny czas. Nie zmar­nuj­my ani chwili.

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej niedzieli.

7. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę nowej ele­wa­cji naszej świą­ty­ni (2205,52 zł), za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne oraz wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­ję rów­nież za środ­ki z dzi­siej­szej zbiór­ki do puszek, któ­re zosta­ną prze­zna­czo­ne — za pośred­nic­twem Cari­tas — na finan­so­wa­nie dzia­łań pomo­co­wych na tere­nach przy­gra­nicz­nych pod­czas kry­zy­su migra­cyj­ne­go. Moż­na jesz­cze skła­dać ofia­ry na przy­bo­ry szkol­ne dla kato­lic­kiej szko­ły w Koun­da­deng w Kame­ru­nie, gdzie pra­cu­je s. Ida, któ­ra aktu­al­nie prze­by­wa w Pol­sce na urlopie. 

8. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszal­ne 21.11–28.11.2021 r.

Ndz 7.45 dz-błag z oka­zji 42 r. ślubu

9.30 + Jani­na Sig­man­ska- w dniu ziem­skich uro­dzin i Hen­ryk- 1 r. śm.

11.00 + Ryszard Loroch- r. śm.

Pon 18.00 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia i św. Cecy­lii z proś­bą o Boże błog.i zdro­wie dla syna Bar­to­sza oraz o szczę­śli­we ukoń­cze­nie Stu­dium Orga­ni­stow­skie­go w Pelplinie

Wt 18.00 + Danu­ta Kra­jew­ska- int. od rodzi­ny Kujawskich

Śr 18.00 + Hen­ryk Sig­man­ski- z oka­zji 1 r. śm.

Czw 16.30 + Leon Pry­ba- w dniu ziem­skich urodzin

17.30 + Iwo­na Gier­szew­ska- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Pt 16.30 + Jan i Zofia oraz rodzi­ce z oboj­ga stron 

17.30 + za dusze w czyść­cu cierpiące

Sob 16.30 + Igna­cy i Elż­bie­ta Modrzejewscy

17.30 + Jan Wrycz Rekow­ski- 1 r. śm.

Ndz 7.45 + rodzi­ce Kle­mens i Anna Żywic­cy- w dniu ziem­skich urodzin

9.30 dz-błag dla Wan­dy w dniu 90 r. urodzin

11.00 dz-błag dla Boże­ny w 60 r. uro­dzin- int. od dzieci

15. listopada 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 14 listopada 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Żyje­my w cza­sach osta­tecz­nych, bo nasze życie na tym świe­cie jest tyl­ko eta­pem piel­grzym­ki ku nie­bie­skiej ojczyź­nie, gdzie miej­sca przy­go­to­wał nam Bóg. Wobec wyda­rzeń, któ­re cza­sem mają cechy apo­ka­lip­tycz­ne, w ser­cu czło­wie­ka poja­wia się strach i nie­po­kój. Nie może­my jed­nak zapo­mnieć, że Chry­stus nas odku­pił, że jeste­śmy wezwa­ni, by przy­jąć Jego per­spek­ty­wę. Świat się zmie­nia, lecz sło­wo Boga trwa na wie­ki. Każ­dy nasz udział w Eucha­ry­stii jest wyra­zem naszej czuj­no­ści, ufno­ści i goto­wo­ści na spo­tka­nie z Panem.

2. Obcho­dzi­my dziś Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym. W tym roku obej­mu­je­my szcze­gól­ną modli­twą prze­śla­do­wa­nych chrze­ści­jan w Liba­nie. Obcho­dzi­my tak­że Świa­to­wy Dzień Ubo­gich, usta­no­wio­ny przez papie­ża Fran­cisz­ka w 2016 r. na zakoń­cze­nie Jubi­le­uszo­we­go Roku Miło­sier­dzia. Niech nasze ser­ca i oczy będą wraż­li­we na tyle, by dostrze­gać potrze­bu­ją­cych i ubo­gich, któ­rzy cza­sem żyją bli­sko nas. Zachę­cam, by włą­czać się w róż­ne akcje cha­ry­ta­tyw­ne orga­ni­za­cji spo­łecz­nych i kościel­nych. Dzię­ku­ję za ofia­ry zło­żo­ne dziś do puszek.

3. W przy­szłą nie­dzie­lę zakoń­czy­my rok litur­gicz­ny uro­czy­sto­ścią Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Tego dnia o godz. 12.00 odpust w Jeleńczu.

4. Wszyst­kich, któ­rzy zapi­sa­li się na para­fial­ną piel­grzym­kę do Chor­wa­cji, pro­szę o pod­pi­sa­nie umo­wy i wpła­tę zalicz­ki w wyso­ko­ści 1350 zł.

5. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę nowej ele­wa­cji naszej świą­ty­ni, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne oraz wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za pomoc w przy­go­to­wa­niu i prze­pro­wa­dze­niu Syno­du na szcze­blu para­fial­nym, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Na nie­dzie­lę, 21 listo­pa­da 2021 r., zosta­ła ogło­szo­na w Koście­le ogól­no­pol­ska zbiór­ka fun­du­szy na rzecz migran­tów z gra­ni­cy pol­sko-bia­ło­ru­skiej. Środ­ki zbie­ra­ne pod­czas tej kwe­sty zosta­ną prze­zna­czo­ne — za pośred­nic­twem Cari­tas — na finan­so­wa­nie dzia­łań pomo­co­wych na tere­nach przy­gra­nicz­nych pod­czas kry­zy­su migracyjnego. 

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Na sto­li­ku wyło­żo­ne są kart­ki z pyta­nia­mi syno­dal­ny­mi, któ­re moż­na tak­że odna­leźć na stro­nie para­fial­nej i FB. Mamy nie­po­wta­rzal­ną szan­sę mieć swój głos w życiu Kościo­ła. Zachę­cam, by zapo­znać się z pyta­nia­mi i odpo­wie­dzieć cho­ciaż­by na nie­któ­re z nich. Kart­ki moż­na skła­dać do wysta­wio­ne­go koszy­ka do przy­szłej niedzieli.

7. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszal­ne 14.11–21.11.2021 r.

Ndz 7.45 dzięk­czyn­na z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę NMP dla rodziny

9.30 + Jan Siko­ra- 12 r. śm., Mar­cjan­na, Józef i Benedykt

11.00 + z rodzi­ny Pry­bów i Kloskowskich

Pon 11.00 pogrzeb: + Bene­dykt Rekowski

17.30 dz-błag dla Bła­że­ja w dniu urodzin

Wt 17.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

Śr 17.30 + Gabriel Świenc­ki- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Czw 17.30 + Andrzej Lemań­czyk- r. śm., Jani­na i Leonard oraz Roman Dzierzyk 

Pt 16.30 + Anna, Józef i Jerzy Wilczek

17.30 + Jan Roz­wa­dow­ski- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Sob 16.30 dz-błag w 25 r. ślu­bu Lucy­ny i Pio­tra Nowaków

17.30 + Hen­ryk Gap­pa- 3 r. śm.

Ndz 7.45 dz-błag z oka­zji 42 r. ślubu

9.30 + Jani­na Sig­man­ska- w dniu ziem­skich uro­dzin i Hen­ryk- 1 r. śm.

11.00 + Ryszard Loroch- r. śm.

Pytania synodalne

 1. Co Cię zachwy­ca w Kościele?
 2. W jaki spo­sób naj­bar­dziej doświad­czasz Boga w Kościele?
 3. Co Cię smu­ci w Kościele?
 4. Co przy­sła­nia Boga obec­ne­go w Kościele?
 5. Jak myślisz, cze­go pra­gnie dzi­siaj Duch Świę­ty od Kościoła?
 6. Co jest dzi­siaj naj­więk­szą trud­no­ścią w Kościele?
 7. Jak sądzisz, do kogo Kościół nie dociera?
 8. Jak sądzisz, co spra­wia, że ludzie odcho­dzą z Kościoła?
 9. Co może­my zro­bić, aby Ci, któ­rzy odsu­nę­li się od Kościo­ła do Nie­go powrócili?
 10. W jaki spo­sób z miło­ścią nale­ży gło­sić praw­dę o Jezu­sie Chry­stu­sie osobom:
 • inne­go wyznania,
 • o odmien­nych poglądach,
 • ochrzczo­nym niepraktykującym, 
 • żyją­cym w związ­kach niesakramentalnych.
 1. Jaka jest sku­tecz­ność mediów kato­lic­kich? Co na to wpływa?
 2. W jaki spo­sób Kościół powi­nien być obec­ny w mediach i Internecie?
 3. Kie­dy i jak możesz się wypo­wie­dzieć w Kościele?
 4. Czy czu­jesz się wysłu­cha­ny w Koście­le? W czym to się przejawia?
 5. Co utrud­nia głę­bo­kie prze­ży­wa­nie Mszy Świętej?
 6. W jaki spo­sób uczest­ni­czyć w Eucha­ry­stii, aby prze­mie­nia­ła życie?
 7. Jak sądzisz, jakie zagro­że­nia wią­żą się z posłu­gą kapłana?
 8. Czy wspie­rasz kapła­nów, aby byli zaan­ga­żo­wa­ny­mi słu­ga­mi Jezu­sa Chry­stu­sa? Jeśli tak, to w jaki sposób?
 9. Czy para­fie oraz kapła­ni trosz­cząc się o zba­wie­nie ludzi współ­pra­cu­ją ze sobą? Jak wyglą­da ta współpraca?
 10. Jakie są moc­ne i sła­be stro­ny Two­jej wspól­no­ty parafialnej? 
 11. Czy i jaki mam kon­takt z księż­mi z parafii?
 12. Jakie zada­nia może pod­jąć oso­ba świec­ka w Two­jej parafii?
 13. Co para­fia może zro­bić dla Ciebie?
 14. W jaki spo­sób może­my roz­wi­nąć współ­pra­cę pomię­dzy świec­ki­mi a kapła­na­mi, aby jed­ni i dru­dzy czu­li się odpo­wie­dzial­ni za Kościół?

 

31. października 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA 31 października 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Archi­tek­tu­ra wie­lu współ­cze­snych świą­tyń może nas zachwy­cać i pro­wa­dzić do głę­bo­kich reflek­sji nad isto­tą wia­ry. To tyl­ko budow­le, lecz poświę­co­ne sta­ją się prze­strze­nią spo­tka­nia Boga z czło­wie­kiem. Dzi­siaj obcho­dzi­my uro­czy­stość Rocz­ni­cy Poświę­ce­nia Wła­sne­go Kościo­ła w tych świą­ty­niach, któ­rych data poświę­ce­nia nie jest zna­na. To rów­nież oka­zja do uświa­do­mie­nia sobie, że gdy modli­my się w świą­ty­ni, cele­bru­je­my Mszę św., jeste­śmy przez Boga uświę­ca­ni, by dawać świa­dec­two we współ­cze­snym świe­cie. Niech będzie to przy­czyn­kiem nasze­go dzięk­czy­nie­nia Panu Bogu i uwiel­bia­nia Go. Dzię­ku­ję tym wszyst­kim, któ­rzy rozu­mie­ją te spra­wy i w cią­gu roku trosz­czą się w jaki­kol­wiek spo­sób o nasz kościół oraz jego otoczenie.

2. Jutrzej­sza uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych będzie mia­ła bar­dzo rado­sny cha­rak­ter, bowiem będzie­my wspo­mi­na­li tych, któ­rzy żyli przed nami i po wypeł­nie­niu woli Bożej osią­gnę­li wiecz­ne szczę­ście prze­by­wa­nia z Bogiem w nie­bie. W tym dniu mamy obo­wią­zek uczest­ni­cze­nia we Mszy św. Nie będzie tra­dy­cyj­nie Mszy św. o 11.00, ale o 14.30, a po niej na naszym cmen­ta­rzu para­fial­nym pro­ce­sja żałob­na za wszyst­kich zmarłych.

3. We wto­rek 2 listo­pa­da – Dzień Zadusz­ny. W litur­gii Kościół wspo­mi­na wszyst­kich wier­nych zmar­łych, któ­rzy poprze­dzi­li nas na dro­dze wia­ry. O 16.00 będzie­my się za nich modlić w cza­sie różań­ca wypo­min­ko­we­go i na Mszy św. zbiorowej.

4. Od 1 do 8 listo­pa­da włącz­nie moż­na codzien­nie zyskać odpust zupeł­ny za poboż­ne nawie­dze­nie cmen­ta­rza i odmó­wie­nie modli­twy za zmar­łych. Trze­ba tak­że speł­nić zwy­kłe warun­ka­mi otrzy­ma­nia odpu­stu, czy­li być w sta­nie łaski uświę­ca­ją­cej, przy­jąć Komu­nię Świę­tą, pomo­dlić się w inten­cjach wyzna­czo­nych przez papie­ża, wyklu­czyć przy­wią­za­nie do jakie­go­kol­wiek grze­chu. Odpust moż­na ofia­ro­wać wyłącz­nie za zmarłych.

5. W śro­dę na róża­niec, Mszę św., a po niej na spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na misje św.

6. Przez cały listo­pad w zakry­stii i kan­ce­la­rii przyj­mo­wa­ne będą wypo­min­ki roczne.

7. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca od godz. 9.00 odwie­dzi­ny cho­rych. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę miło­sier­dzia i ado­ra­cję. Oka­zja do spo­wie­dzi św. od 16.00 do 17.00.

8. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne oraz wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, tak­że za wyko­na­ne pra­ce, zwłasz­cza te porząd­ko­we na cmen­ta­rzu wraz z wywie­zie­niem liści, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Jutro po połu­dniu zbiór­ka do puszek na wywóz śmie­ci i utrzy­ma­nie nasze­go cmen­ta­rza. Do koń­ca listo­pa­da moż­na skła­dać ofia­ry na przy­bo­ry szkol­ne dla dzie­ci z kato­lic­kiej szko­ły w Kun­da­deng w Kamerunie.

9. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są rów­nież do naby­cia kalen­da­rze misyj­ne, a na sto­li­ku wyło­żo­ne są róż­ne albu­my i inne pamiąt­ki. Pro­szę o samoobsługę.

10. Sole­ni­zan­tów i jubi­la­tów nowe­go tygo­dnia zapew­niam o modli­tew­nej pamię­ci oraz życzę wszel­kie­go dobra i Boże­go błogosławieństwa.

11. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne 31.10–7.11.2021 r.

Ndz 7.45 + Tere­sa Kowal­ska, Maria i Fran­ci­szek Zakrzew­scy oraz z rodziny

9.30 + Jani­na Sig­man­ska- 6 r. śm. Nabo­żeń­stwo różańcowe

11.00 + Kry­sty­na Zakrzew­ska- int. od męża z rodziną

Pon 7.45 + Jadwi­ga Kłosowska

9.30 + Jan Beger, rodzi­ce Ger­tru­da i Leonard oraz rodzeństwo

14.30 + Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy, dziad­ko­wie z oboj­ga stron i s. Bar­ba­ra Pro­ce­sja za zamrłych

Wt 9.30 za zmar­łych według int. Ojca Świętego

16.00 Róża­niec wypominkowy

16.30 Msza św. zbio­ro­wa za zmarłych

17.30 + Sta­ni­sła­wa i Edmund, Roman oraz z rodziny

Śr 17.00 Róża­niec wypominkowy

17.30 + Tere­sa Guber­nat- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Czw 17.00 Róża­niec wypominkowy

17.30 + Hen­ryk Pest­ka- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Pt 17.00 Róża­niec wypominkowy

17.30 + Mar­ta, Robert i Hen­ryk Gap­pa oraz Wale­ria i Fran­ci­szek Walczak

Sob 16.00 Róża­niec wypominkowy

16.30 + Anna i Józef Beh­rendt oraz Teo­fi­la i Jan Jeżewscy

17.30 + Paweł- r. śm., Tere­sa, Wale­rian i Marian Kak

Ndz 7.45 + rodzi­ce i rodzeń­stwo z oboj­ga stron

9.30 + rodzi­ce Ger­tru­da- w dniu ziem­skich uro­dzin i Jan

11.00 + Tere­sa Lepak