12. lipca 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 12 lipca 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś przy­pa­da kolej­na lip­co­wa nie­dzie­la. W cza­sie waka­cji i urlo­pów nie zapo­mi­naj­my o świę­to­wa­niu dnia Pań­skie­go. Niech na tra­sach waka­cyj­nych wędró­wek nie zabrak­nie świą­tyń. W każ­dej z nich na spo­tka­nie z nami cze­ka Zba­wi­ciel – Jezus Chry­stus. Pamię­taj­my, aby nasze zacho­wa­nie w cza­sie ich zwie­dza­nia było nace­cho­wa­ne powa­gą i należ­ną czcią dla Boga obec­ne­go w Naj­święt­szym Sakra­men­cie. Pamię­taj­my o god­nym stro­ju, o ciszy i choć­by krót­kiej modli­twie uwiel­bie­nia.

2. W czwar­tek, 16 lip­ca, w litur­gii wspo­mi­na­my Naj­święt­szą Mary­ję Pan­nę z Góry Kar­mel. Wła­śnie na Górze Kar­mel (pół­noc­no-zachod­ni Izra­el) ducho­wi syno­wie pro­ro­ka Elia­sza pro­wa­dzi­li gor­li­we życie modli­twy. Z powo­du prze­śla­do­wań prze­nie­śli się do Euro­py i dali począ­tek nowe­mu zako­no­wi – kar­me­li­tów, któ­ry wpi­sał się w histo­rię i ducho­we obli­cze Kościo­ła. Świę­ci, któ­rych wyda­ły zako­ny kar­me­li­tań­skie, nale­żą do naj­po­pu­lar­niej­szych. W tym gro­nie jest Świę­ta Tere­sa od Dzie­ciąt­ka Jezus, a spo­śród Pola­ków zna­ny jest Świę­ty Rafał Kali­now­ski. Tego dnia tra­dy­cyj­nie prze­ży­wać będzie­my odpust ku czci Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej w Zamar­tem. W tym roku nie będzie pie­szych piel­grzy­mek na to wyda­rze­nie. Ojco­wie pro­szą o indy­wi­du­al­ne przy­by­wa­nie, z zacho­wa­niem wszel­kich wymo­gów bez­pie­czeń­stwa. Sumie odpu­sto­wej o godz. 12.00 będzie prze­wod­ni­czył ks. Biskup Arka­diusz Okroj.

3. Za tydzień roz­pocz­nie się XXI tydzień św. Krzysz­to­fa pod hasłem: Umoc­nie­ni Eucha­ry­stią nie­sie­my Chry­stu­sa. MIVA pol­ska zachę­ca do włą­cze­nia się w akcję: Poda­ruj 1 gr za 1 km bez­piecz­nej jaz­dy na środ­ki trans­por­tu dla misjo­na­rzy. Two­je podzię­ko­wa­nie za szczę­śli­we podró­że. Przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na ten cel. Po każ­dej Mszy św., tak­że w sobo­tę poświę­ce­nie pojaz­dów i bło­go­sła­wień­stwo kie­row­ców.

4. Naszych gości, a tak­że wszyst­kich obcho­dzą­cych w tym tygo­dniu jakie­kol­wiek jubi­le­usze i rocz­ni­ce, zapew­niam o ducho­wej pamię­ci oraz modli­twie.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

6. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach nasze­go kościo­ła, za indy­wi­du­al­ne wspar­cie tego remon­tu oraz za ofia­ry prze­ka­za­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, jak rów­nież za wszel­ką pomoc i wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

7. Inten­cje mszal­ne.

12. lipca 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 12.07–19.07.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 dz-błag dla całej rodzi­ny

9.30 dz-błag w dniu ur. Iwo­ny

11.00 + Wacła­wa i Wła­dy­sław oraz Wal­de­mar Witasz­czyk

Pon 18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Wt 18.30 + Ber­na­de­ta Krau­se

Śr 18.30 o zdro­wie i szczę­śli­wą ope­ra­cje dla cór­ki Ali­ny

Czw 12.00 ( Zamar­te) w int. para­fian i dobro­dzie­jów

Pt 15.00 ślub­na: Miko­łaj Sig­man­ski i Mał­go­rza­ta Jeżew­ska

18.30 + dzia­dek Edward oraz Mar­ta, Fran­ci­szek, Anna i Jakub

Sob 17.30 + Maria Beh­rendt

18.30 + rodzi­ce Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jar­moch

Ndz 7.45 + Ber­nard Janu­szew­ski

9.30 dz-błag w 75 r. ur. Ire­ny

11.00 + Krzysz­tof- z ok. ziem­skich ur. i Gra­ży­na Rożek

05. lipca 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 5 lipca 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś przy­pa­da pierw­sza lip­co­wa nie­dzie­la. Niech trwa­ją­ce waka­cje i urlo­py będą oka­zją do pogłę­bie­nia wia­ry prze­ży­wa­nej w bez­po­śred­nim kon­tak­cie z przy­ro­dą. Przez pięk­no zie­mi prze­ma­wia do nas sam Stwór­ca. Zechciej­my dla Nie­go otwo­rzyć nasze ser­ca i umy­sły. Jed­no­cze­śnie nie zapo­mi­naj­my, że każ­dy z nas, jako kato­lik, ma obo­wią­zek uczest­ni­cze­nia w nie­dziel­nej Mszy św., któ­ra jest źró­dłem ożyw­czej łaski, przy­no­si pokój i zba­wie­nie.

2. W ponie­dzia­łek, 6 lip­ca, w litur­gicz­ne wspo­mnie­nie bło­go­sła­wio­nej Marii Tere­sy Ledó­chow­skiej, przy­pa­da świę­to patro­nal­ne Apo­stol­stwa Cho­rych, zwią­za­ne ze wspo­mnie­niem Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Uzdro­wie­nia Cho­rych. Naszą modli­tew­ną pamię­cią obej­mij­my tych, któ­rzy sta­ra­ją się poma­gać ducho­wo wszyst­kim cho­rym, cier­pią­cym i senio­rom z naszej wspól­no­ty para­fial­nej.

3. W sobo­tę, 11 lip­ca, obcho­dzi­my świę­to Świę­te­go Bene­dyk­ta (480–547), opa­ta, patro­na Euro­py. Zało­żo­ny przez nie­go zakon przy­czy­nił się do pogłę­bie­nia życia reli­gij­ne­go w Koście­le, ale i sze­ro­ko rozu­mia­nej kul­tu­ry. Ora et labo­ra – Módl się i pra­cuj! – to spo­sób św. Bene­dyk­ta na dobre chrze­ści­jań­skie życie.

4. Nie zapo­mi­naj­my też o tych, dla któ­rych lato jest cza­sem wytę­żo­nej pra­cy, zwłasz­cza o pra­cu­ją­cych na roli, na budo­wach, w szpi­ta­lach, trans­por­cie, pozo­sta­ją­cych na koniecz­nych dyżu­rach. Módl­my się, aby Pan Bóg bło­go­sła­wił w ich tru­dzie. Oni czę­sto pra­cu­ją, aby inni mogli wypo­czy­wać.

5. 16 lip­ca tra­dy­cyj­nie prze­ży­wać będzie­my odpust ku czci Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej w Zamar­tem. W tym roku nie będzie pie­szych piel­grzy­mek na to wyda­rze­nie. Ojco­wie pro­szą o indy­wi­du­al­ne przy­by­wa­nie, z zacho­wa­niem wszel­kich wymo­gów bez­pie­czeń­stwa. Sumie odpu­sto­wej o godz. 12.00 będzie prze­wod­ni­czył ks. Biskup Arka­diusz Okroj.

6. Przy­po­mi­nam, że w dniach od 6 do 10 lip­ca nie będzie czyn­ne biu­ro para­fial­ne. W nagłych przy­pad­kach nale­ży się kon­tak­to­wać z oo. Kar­me­li­ta­mi z Zamar­te­go.

7. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne na potrze­by para­fii i powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc w trwa­ją­cych pra­cach, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo – inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na nowy dach naszej świą­ty­ni. Pole­cam ją Waszej ofiar­no­ści, dzię­ku­jąc jed­no­cze­śnie za dodat­ko­we wspar­cie tego dzie­ła.

8. Inten­cje mszal­ne.

05. lipca 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 5.07–12.07.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + rodzi­ce Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy oraz Robert Sko­row­ski

9.30 + Hele­na i Ber­nard Koło­dziej­czyk

11.00 + Zofia i Józef Pasiń­scy oraz z rodzi­ny

Pon 19.00 + Anna i Jan Cie­ślik oraz z rodzi­ny

Wt bez Mszy św.

Śr 19.00 dz-błag dla rodzi­ny

Czw bez Mszy św.

Pt 19.00 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o łaskę zdro­wia i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy Tego dzie­ła

Sob 17.30 + Ambro­ży Mey­er

18.30 + Julian — r. śm., Łucja i Jerzy Husa­rek

Ndz 7.45 dz-błag dla całej rodzi­ny

9.30 dz-błag w dniu ur. Iwo­ny

11.00 + Wacła­wa i Wła­dy­sław oraz Wal­de­mar Witasz­czyk

29. czerwca 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIETRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 28 czerwca 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Koń­czy się czer­wiec – mie­siąc naszej szcze­gól­nej modli­twy do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Jed­nak nadal pamię­taj­my o powin­no­ści wyna­gra­dza­nia Boże­mu Ser­cu za popeł­nia­ne grze­chy, za wszel­kie znie­wa­gi i nasze bra­ki w wie­rze, nadziei i miło­ści.

2. Jutro, 29 czerw­ca, przy­pa­da uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. W kalen­da­rzu litur­gicz­nym czci­my ich razem, bo są dwo­ma wiel­ki­mi fila­ra­mi, na któ­rych wspar­ty jest Kościół rzym­ski. Tra­dy­cja gło­si, że ponie­śli śmierć męczeń­ską tego same­go dnia. Przez ich wsta­wien­nic­two będzie­my pole­cać Bożej opie­ce wie­rzą­cych, zwłasz­cza paste­rzy Chry­stu­so­wej owczar­ni. Swo­imi modli­twa­mi obej­mij­my rów­nież papie­ża Fran­cisz­ka – Pio­tra naszych cza­sów. Kolek­ta tej Uro­czy­sto­ści prze­zna­czo­na jest na Sto­li­cę Apo­stol­ską. O godz. 12.00 odpust para­fial­ny w Kamie­niu Kra­jeń­skim.

3. W śro­dę na Mszę św., a po niej na spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na Misje św.

4. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją pierw­szy czwar­tek i pią­tek mie­sią­ca. W czwar­tek dzię­ku­je­my za dar Eucha­ry­stii i kapłań­stwa, pro­si­my o nowe i świę­te powo­ła­nia do pra­cy w Koście­le. W pią­tek pra­gnie­my wypeł­nić proś­bę Pana Jezu­sa o modli­twę wyna­gra­dza­ją­cą za grze­chy nasze i całe­go świa­ta, co uczy­ni­my pod­czas Mszy św. i nabo­żeń­stwa. Oka­zja do spo­wie­dzi św. w czwar­tek od 16.30 do 17.30. Odwie­dzi­ny cho­rych w pią­tek od godz.9.00.

5. W pią­tek, 3 lip­ca, obcho­dzi­my świę­to Świę­te­go Toma­sza, któ­ry poko­nał nie­moc wła­snej wia­ry i, jak gło­si tra­dy­cja, zaniósł naukę Chry­stu­sa aż do Indii, gdzie zgi­nął śmier­cią męczeń­ską.

6. W dniach od 6 do 10 lip­ca nie będzie czyn­ne biu­ro para­fial­ne. Pro­szę, by do tego cza­su poza­ła­twiać wia­do­me już spra­wy. W nagłych przy­pad­kach nale­ży się kon­tak­to­wać z oo. Kar­me­li­ta­mi z Zamar­te­go.

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej oraz róż­nych albu­mów.

8. Za wszel­kie ofia­ry prze­ka­zy­wa­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, zwłasz­cza za te dodat­ko­we na nowy dach naszej świą­ty­ni, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, w spo­sób szcze­gól­ny przy nowym pło­cie cmen­tar­nym, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

9. Inten­cje mszal­ne.

29. czerwca 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 28.06–5.07.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Bole­sław Zakrzew­ski- z ok. ziem­skich ur.

9.30 dz-błag dla Paw­ła w 86 r. ur

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

11.00 + Andrzej Wir­kus, Kla­ra i Piotr Lemań­czyk oraz Paweł Gru­ber

Pon 9.30 + Jan Drew­czyń­ski- z ok. ziem­skich uro­dzin i imie­nin

18.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 przez wsta­wien­nic­two patro­nów dnia za nasze­go ks. Pro­bosz­cza Pio­tra z proś­bą o zdro­wie, opie­kę i Boże błog.- int. od Rady Para­fial­nej

Wt 17.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

18.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 + Fran­ci­szek, Jadwi­ga, Tere­sa i z rodzi­ny

Śr 17.30 + Piotr Modrzyń­ski- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

18.00 KORONKA I NOWENNA

18.30 + Hali­na, Marian, Cze­sław i Euge­niusz Kost­kow­scy

Czw 17.30 dz-błag dla Jerze­go i Ire­ny w 40 r. ślu­bu

18.30 + Ryszard Guzin­ski- r. śm.

Pt 16.00 ślub: Krzysz­tof Zamoż­ny i Juli­ta Jeżew­ska

18.30 dz-błag dla rodzi­ny Niklarz

Sob 16.00 ślub: Zdzi­sław Bzow­ski i Klau­dia Kasi­mir

17.30 + Adam, Ana­sta­zja i Janusz Kost­kow­scy oraz Feliks i Zofia

18.30 + Marian- r. śm., Tere­sa, Wale­rian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + rodzi­ce Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy oraz Robert Sko­row­ski

9.30 + Hele­na i Ber­nard Koło­dziej­czyk

11.00 + Zofia i Józef Pasiń­scy oraz z rodzi­ny

20. czerwca 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 21 czerwca 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Trwa czer­wiec – mie­siąc naszej szcze­gól­nej modli­twy do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Przez udział w nabo­żeń­stwach czerw­co­wych wyna­gra­dza­my Boże­mu Ser­cu za grze­chy nasze i bliź­nich, wszel­kie znie­wa­gi i bra­ki w wie­rze. Dzię­ku­je­my za Boże miło­sier­dzie i pro­si­my o wytchnie­nie oraz pocie­chę w codzien­nych tro­skach. Pamię­taj­my, że Ser­ce Jezu­so­we jest jedy­nym źró­dłem zdol­nym roz­grzać ser­ca ludzi do miło­ści Boga i bliź­nie­go.

2. We wto­rek, 23 czerw­ca, obcho­dzi­my Dzień Ojca. Naszy­mi modli­twa­mi obej­mie­my wszyst­kich ojców, aby god­nie i z miło­ścią wypeł­nia­li swo­je obo­wiąz­ki w codzien­nych sta­ra­niach o wła­sne rodzi­ny. Ojców, któ­rzy pra­gną po Boże­mu wypeł­niać swo­je powo­ła­nie, zapra­szam na Mszę św. z zawie­rze­niem św. Józe­fo­wi.

3. W śro­dę, 24 czerw­ca, przy­pa­da uro­czy­stość Naro­dze­nia Świę­te­go Jana Chrzci­cie­la, któ­ry przy­go­to­wał dro­gę Panu Jezu­so­wi. Cie­sząc się naro­dzi­na­mi tego Wiel­kie­go Pro­ro­ka, war­to zasta­no­wić się nad swo­im życiem, nad zgod­no­ścią naszych czy­nów, słów i postaw z wyzna­wa­ną przez nas wia­rą i poboż­no­ścią. Tego dnia na Mszę św. o 18.30, a po niej na spo­tka­nie zapra­szam wszyst­kich kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia.

4. Zbli­ża się koniec roku kate­che­tycz­ne­go i szkol­ne­go. Przy­po­mi­nam, że każ­de dzie­ło, aby przy­nio­sło dobre owo­ce, by było dobrze zakoń­czo­ne, powin­no być ofia­ro­wa­ne Panu Bogu. War­to w modli­twach nie tyl­ko pro­sić, ale i dzię­ko­wać za otrzy­ma­ne dobro, za prze­ży­ty czas. Niech nie zabrak­nie tego dzięk­czy­nie­nia w nad­cho­dzą­cych dniach. Będzie­my też pro­sić o dobre prze­ży­cie waka­cji. Z racji, że w tym roku o róż­nych porach będą mia­ły miej­sce zakoń­cze­nia poszcze­gól­nych klas, zapra­szam dzie­ci, mło­dzież, rodzi­ców, dziad­ków, nauczy­cie­li oraz pra­cow­ni­ków szkół na wie­czor­ną Mszę św. Oka­zja do spo­wie­dzi św. od wtor­ku do piąt­ku od godz. 17.00 do 17.30.

5. Pamię­taj­my, że od Pana Boga i Jego przy­ka­zań nie ma waka­cji, a na urlop war­to zabrać ze sobą róża­niec, modli­tew­nik oraz Pismo Świę­te. Nie zapo­mi­naj­my też, że każ­da nie­dzie­la jest dro­go­wska­zem na waka­cyj­nej dro­dze.

6. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach kościo­ła ( 2359 zł.), za wszel­kie indy­wi­du­al­ne ofia­ry zło­żo­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za bez­in­te­re­sow­ną pomoc, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

7. Inten­cje mszal­ne.

20. czerwca 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 21.06–28.06.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + dzia­dek Tade­usz Kowal­ski

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

9.30 + Jan Beger- int. od dzie­ci

11.00 dz-błag. dla Jana oraz + Ire­na- z ok. ziem­skich ur.

Pon 18.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 + cór­ka Klau­dia- 20 r. śm.

Wt 17.30 + Zyk­fryd i Alfons

18.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 + Jan Kubiak- z ok. ziem­skich imie­nin

Śr 17.30 + Jani­na Sig­man­ska- w dniu ziem­skich imie­nin

18.00 NOWENNA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 + Ste­fan i Leszek Wyro­wiń­scy oraz Beata Zemsta

Czw 17.30 + Jan i Zofia Lesz­czyń­scy

18.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 + Jakub, Fran­ci­szek, Roza­lia i Ger­tru­da Ostrow­scy

Pt 18.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 + Cze­sław Lasz­kie­wicz

Sob 16.30 + Bog­dan Laska- 25 r. śm.

17.30 dz-błag w r. ślu­bu Iwo­ny i Mar­ka

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 dz-błag dla Boże­ny i Maria­na

Ndz 7.45 + Bole­sław Zakrzew­ski- z ok. ziem­skich ur.

9.30 dz-błag dla Paw­ła w 86 r. ur

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

11.00 + Andrzej Wir­kus, Kla­ra i Piotr Lemań­czyk oraz Paweł Gru­ber

14. czerwca 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEJEDENASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 14 czerwca 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Trwa okta­wa Boże­go Cia­ła. Codzien­nie gro­ma­dzi­my się w naszym koście­le na Eucha­ry­stii, a po niej cele­bru­je­my nabo­żeń­stwo czerw­co­we do Ser­ca Pana Jezu­sa i podą­ża­my w pro­ce­sji za Chry­stu­sem uta­jo­nym w Naj­święt­szym Sakra­men­cie. Zachę­cam wszyst­kich para­fian do licz­ne­go udzia­łu w tej naszej wspól­no­to­wej modli­twie. Tym bar­dziej w tym roku po trud­nych mie­sią­cach, jak­by natu­ral­nym odru­chem osób głę­bo­ko wie­rzą­cych stał się głód i tęsk­no­ta za Eucha­ry­stią.

2. W czwar­tek, 18 czerw­ca, zakoń­cze­nie tra­dy­cyj­nej okta­wy uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła wraz z obrzę­dem bło­go­sła­wień­stwa wian­ków.

3. W pią­tek, 19 czerw­ca, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym przy­pa­da uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Jest to też Świa­to­wy Dzień Modlitw o Uświę­ce­nie Kapła­nów.

4. W sobo­tę, 20 czerw­ca, w litur­gii przy­pa­da wspo­mnie­nie Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Tego dnia przy­pa­da rów­nież Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Uchodź­cy. Przy­po­mnij­my: uchodź­ca, to oso­ba, któ­ra z powo­du obaw przed prze­śla­do­wa­niem ze wzglę­du na rasę, reli­gię, naro­do­wość, poglą­dy poli­tycz­ne pozo­sta­je poza swo­im kra­jem i nie może liczyć na ochro­nę swo­ich praw w kra­ju ojczy­stym. Takich osób na całym świe­cie są set­ki tysię­cy. W naszych modli­twach sta­raj­my się przy­nieść im ulgę w ich cier­pie­niach.

5. W nie­dzie­lę 21 czerw­ca oo. Kar­me­li­ci z Zamar­te­go zapra­sza­ją na otwar­cie sezo­nu moto­cy­klo­we­go. Szcze­gó­ły na pla­ka­cie. Tego dnia u nas po Mszy św. o godz.11.00 spo­tka­nie dla dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Komu­nii św.

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

7. Wszyst­kich jubi­la­tów i sole­ni­zan­tów tego tygo­dnia, a tak­że naszych gości oraz dobro­dzie­jów pole­cam Jezu­so­we­mu Ser­cu i zapew­niam o modli­tew­nej pamię­ci.

8. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach kościo­ła, za ofia­ry dodat­ko­we w koper­tach na ten cel, za wszel­kie indy­wi­du­al­ne ofia­ry prze­ka­za­ne lub wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a zwłasz­cza za pomoc w przy­go­to­wa­niu Uro­czy­sto­ści Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

9. Inten­cje mszal­ne.

14. czerwca 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 14.06–21.06.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 dz-błag w 18 r. ur. Domi­ni­ki

9.30 + Hali­na- r. śm. i Sta­ni­sław Jurak

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE I PROCESJA

11.00 + rodzi­ce Zofia i Anto­ni oraz Jan i Józef

Pon 18.30 o zdro­wie i Boże błog. dla Fran­cisz­ka oraz ++ rodzi­ce Michał i Anna

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE I PROCESJA

Wt 18.30 + Zenon Szu­bert- w dniu ziem­skich ur.

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE I PROCESJA

Śr 18.30 + Ire­na Koź­lin­ka

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE, NOWENNA I PROCESJA

Czw 18.30 + Ber­na­de­ta Krau­se

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE I PROCESJA

Pt 18.30 dz-błag dla Elż­bie­ty w 70 r. ur.

Sob 17.30 + Jan, Wale­ria, Jadwi­ga, Anto­ni i Euge­niusz Cie­pli­ko­wie oraz Maria Stra­mol

18.30 + rodzi­ce Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jar­moch

Ndz 7.45 + dzia­dek Tade­usz Kowal­ski

9.30 + Jan Beger- int. od dzie­ci

11.00 dz-błag. dla Jana oraz + Ire­na- z ok. ziem­skich ur.