20. października 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZW. 20 października 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. „Czy Syn Czło­wie­czy znaj­dzie wia­rę na zie­mi, gdy przyj­dzie?” – pyta­nie wybrzmie­wa­ją­ce w dzi­siej­szą nie­dzie­lę może zna­leźć wie­le odpo­wie­dzi. Osta­tecz­nie spro­wa­dza się jed­nak do pyta­nia o naszą ducho­wą kon­dy­cję. Podej­muj­my nie­ustan­nie trud goto­wo­ści na spo­tka­nie z Panem.

2. Roz­po­czę­li­śmy dzi­siaj Tydzień Misyj­ny. Wpi­su­je się on w trwa­ją­cy nad­zwy­czaj­ny mie­siąc misyj­ny. Otocz­my modli­twą wszyst­kie dzia­ła misyj­ne Kościo­ła. Bóg zapłać za zło­żo­ne dzi­siaj ofia­ry na potrze­by misji. Do koń­ca mie­sią­ca do skrzyn­ki nowen­no­wej i w biu­rze para­fial­nym moż­na skła­dać ofia­ry na przy­bo­ry szkol­ne dla Kame­ruń­skiej para­fii Koudan­deng, w któ­rej pra­cu­je zna­na nam i gorą­co pozdra­wia­ją­ca s. Ida Bujak.

3. We wto­rek litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Jana Paw­ła II. Zapra­szam do udzia­łu we Mszy św. oraz do oso­bi­ste­go się­ga­nia do ducho­we­go dzie­dzic­twa świę­te­go papie­ża. Po Eucha­ry­stii uca­ło­wa­nie reli­kwii.

4. Zbli­ża się czas listo­pa­do­wej modli­twy za zmar­łych. Wycho­dząc ze świą­ty­ni, moż­na zabie­rać kart­ki wypo­min­ko­we. Ofia­ry w cało­ści będą prze­zna­czo­ne na powsta­ją­ce ogro­dze­nie cmen­ta­rza. Gorą­co za nie dzię­ku­ję. W sobo­tę na godz. 11.00 zapra­szam do prac porząd­ko­wych na cmen­ta­rzu wszyst­kich kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia.

5. Pole­cam lek­tu­rę pra­sy kato­lic­kiej oraz książ­ki i inne pamiąt­ki oraz zni­cze. Są tak­że kalen­da­rze die­ce­zjal­ne. Małe po 7 zł, a duże i trój­dziel­ne po 10 zł.

6. Za ofia­ry zło­żo­ne tydzień temu na kolek­tę gospo­dar­czo – inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na ogro­dze­nie cmen­ta­rza (2575,20 zł), za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­nie skła­da­ne czy wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go, za dary sto­łu oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. W Orzeł­ku trwa­ją pra­cę zwią­za­ne z poło­że­niem więź­by dacho­wej i pokry­cia dachu bla­cho­da­chów­ką. Koniecz­ne jest zabez­pie­cze­nie budyn­ku sto­lar­ką okien­ną. Poszu­ku­je­my spon­so­rów na choć­by jed­no okno lub jego część. Zapy­taj­cie w waszych śro­do­wi­skach pra­cy oraz pośród zna­jo­mych i przy­ja­ciół czy ktoś może w tej spra­wie pomóc.

7. Jest już nowa księ­ga inten­cji na 2020 rok. Zapra­szam do zama­wia­nia Mszy św. Każ­dy z nas ma z pew­no­ścią za co dzię­ko­wać i o co pro­sić Dobre­go Boga.

8. Inten­cje mszal­ne.

20. października 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 20.10–27.10.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 dzięk­czyn­na za ura­to­wa­ne życie Iwo­ny

9.30 + rodzi­ce i rodzeń­stwo z ob. stron

11.00 w int. misji i misjo­na­rzy

Nabo­żeń­stwo różań­co­we

Pon 16.30 Nabo­żeń­stwo różań­co­we dla dzie­ci i mło­dzie­ży

18.00 Nabo­żeń­stwo różań­co­we

18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Wt 18.00 Nabo­żeń­stwo różań­co­we

18.30 + Grze­gorz Buka­ła- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

Śr 18.00 Nabo­żeń­stwo różań­co­we

18.30 + Jani­na Sig­man­ska- 4 r. śm.

Czw 18.00 Nabo­żeń­stwo różań­co­we

18.30 dz-błag w 60 r. ślu­bu Jadwi­gi i Jerze­go

Pt 16.30 Nabo­żeń­stwo różań­co­we dla dzie­ci i mło­dzie­ży

18.00 Nabo­żeń­stwo różań­co­we

18.30 + Ste­fan Rożek

Sob 15.00 dz-błag w 50 r. ślu­bu Leoka­dii i Edwar­da Narlo­chów

16.00 dz-błag w 60 r. ślu­bu Hali­ny i Jana Zakrzew­skich

18.00 Nabo­żeń­stwo różań­co­we

18.30 + Józef- 1 r. śm. i Ire­na Skór­czew­ska ‑w dniu ziem­skich ur.

Ndz 7.45 + Ber­nard Janu­szew­ski i dziad­ko­wie

Nabo­żeń­stwo różań­co­we

9.30 + Maria i Leon Sto­pa

11.00 + Tade­usz Kowal­ski- z ok. ziem­skich imie­nin

18. października 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZW. 13 października 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. W całej Pol­sce obcho­dzi­my dzi­siaj Dzień Papie­ski. Tego­rocz­ne prze­sła­nie brzmi Wstań­cie, chodź­my! Nio­sąc w ser­cach pamięć o św. Janie Paw­le II, przy­ja­cie­lu mło­dzie­ży, wiel­kim wycho­waw­cy wie­lu poko­leń, pra­gnie­my włą­czyć się w dzie­ło sty­pen­dial­ne Fun­da­cji „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”. Bóg zapłać za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne na ten cel.

2. W ponie­dzia­łek obcho­dzi­my Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej. Nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków oświa­ty zapra­szam do wspól­nej modli­twy.

3. Ser­decz­ną myślą i modli­twą ota­cza­my rodzi­ny prze­ży­wa­ją­ce cierp­nie z powo­du utra­ty dziec­ka poczę­te­go. We wto­rek prze­ży­wać będzie­my Dzień Dziec­ka Utra­co­ne­go. Zachę­cam do modli­twy za stra­pio­nych rodzi­ców.

Wię­cej »

18. października 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 13.10–20.10.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Ste­fan Daniels- r. śm., Miro­sław, Kla­ra i Wan­da

9.30 + Jan Beger, Roza­lia i z rodzi­ny

Nabo­żeń­stwo różań­co­we

11.00 + Krzysz­tof Kowa­lew­ski-10 r. śm.

Pon 16.30 Nabo­żeń­stwo różań­co­we dla dzie­ci i mło­dzie­ży

18.00 Nabo­żeń­stwo różań­co­we

18.30 + Grze­gorz Bana­sik- w dniu ziem­skich ur.

Wt 8.00 Nabo­żeń­stwo różań­co­we Wię­cej »

06. października 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZW. 6 października 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę Pan Jezus pod­kre­śla nie­oce­nio­ną moc wia­ry. W paź­dzier­ni­ko­wym cza­sie modli­twy różań­co­wej, roz­wa­ża­jąc tajem­ni­ce z życia Chry­stu­sa i Mat­ki Bożej, odra­dza­my i umac­nia­my naszą wia­rę. Niech nie zabrak­nie oso­bi­ste­go wysił­ku w pomna­ża­niu daru, któ­ry otrzy­ma­li­śmy na chrzcie św.

2. Tego­rocz­ny paź­dzier­nik został ogło­szo­ny przez papie­ża Fran­cisz­ka nad­zwy­czaj­nym mie­sią­cem misyj­nym. Oka­zją do tego jest 100. rocz­ni­ca uka­za­nia się misyj­nej ency­kli­ki „Maxi­mum illud” papie­ża Bene­dyk­ta XV. Dla całe­go Kościo­ła ma to być czas zde­cy­do­wa­ne­go oży­wie­nia nasze­go zapa­łu do tego, by dzie­lić się wia­rą i Chry­stu­sem. To mie­siąc misyj­ne­go nawró­ce­nia Kościo­ła. Niech więc inten­cje misyj­ne będą obec­ne w naszej modli­twie wspól­nej i oso­bi­stej.

Wię­cej »

06. października 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 06.10–13.06.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- w dniu ziem­skich ur.

Nabo­żeń­stwo różań­co­we

9.30 + Jan Siko­ra- w dniu ziem­skich ur.

11.00 + rodzi­ce Bry­gi­da i Łucjan oraz brat Mariusz- w 1 r. śm.

Pon 16.30 Nabo­żeń­stwo różań­co­we dla dzie­ci i mło­dzie­ży

18.00 Nabo­żeń­stwo różań­co­we Wię­cej »

01. października 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZW. 29 września 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. We wto­rek roz­po­czy­na się paź­dzier­nik, mie­siąc różań­co­wy. Mary­ja w obja­wie­niach czę­sto zachę­ca­ła, aby­śmy odma­wia­li róża­niec. Idąc za Jej wezwa­niem, zachę­cam do codzien­ne­go roz­wa­ża­nia tajem­nic różań­co­wych pod­czas nabo­żeń­stwa, któ­re odpra­wiać będzie­my w dni powsze­dnie pół godz. przed Mszą św., w sobo­tę o 18.00, a w poszcze­gól­ne nie­dzie­le, co tydzień po innej Mszy św. Dzie­ci i mło­dzież będą przy­cho­dzić na dodat­ko­we nabo­żeń­stwa różań­co­we dwa razy w tygo­dniu, a mia­no­wi­cie w ponie­dział­ki i piąt­ki na godz. 16.30, a w tym tygo­dniu wyjąt­ko­wo we wto­rek i pią­tek. Obo­wiąz­ko­wo kan­dy­da­ci do I Komu­nii św. i bierz­mo­wa­nia. Dla naj­młod­szych przy­go­to­wa­ne są obraz­ki. Poświę­ce­nie różań­ców dla dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych i wszyst­kich pozo­sta­łych chęt­nych we wto­rek przed każ­dym nabo­żeń­stwem. W tym roku Paź­dzier­nik będzie rów­nież w Koście­le powszech­nym nad­zwy­czaj­nym mie­sią­cem misyj­nym. Ser­decz­nie zapra­szam do szcze­gól­nej modli­twy i ofiar­no­ści na rzecz misji.

2. Poju­trze roz­po­czy­na się tak­że nowy rok aka­de­mic­ki. Pole­caj­my stu­den­tów i wykła­dow­ców szkół wyż­szych opie­ce Pana Jezu­sa, nasze­go jedy­ne­go boskie­go Nauczy­cie­la. Módl­my się, aby roz­wo­jo­wi inte­lek­tu­al­ne­mu mło­de­go czło­wie­ka zawsze towa­rzy­szył jego roz­wój ducho­wy.

Wię­cej »

01. października 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 29.09–06.10.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + + z rodzin Lel­la i Tusz­kie­wicz

9.30 + Jan Szu­piń­ski- rocz­ni­ca ziem­skich ur.

11.00 + Łucja- r. śm. i Julian Husa­rek

Pon 18.30 dz-błag w 18 r. ur. Remi­giu­sza

Wt 18.30 + rodzi­ce Mar­ta i Józef Lemań­czyk oraz brat Kazi­mierz

Śr 18.30 + Grze­gorz i Paweł Kar­piń­scy

Wię­cej »

22. września 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZW. 22 września 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Odczy­ta­na dzi­siaj Ewan­ge­lia zachę­ca nas do reflek­sji nad naszym sto­sun­kiem do dóbr docze­snych. Praw­dzi­wa wol­ność ser­ca, któ­rą pro­po­nu­je i ofia­ro­wu­je nam Chry­stus, pozwa­la nam bez­piecz­nie korzy­stać z ziem­skich dóbr, nie zatra­ca­jąc jed­no­cze­śnie wraż­li­wo­ści na dru­gie­go czło­wie­ka i spra­wy ducho­we.

2. W tym tygo­dniu w ponie­dzia­łek wspo­mi­na­my św. Pio z Pie­trel­ci­ny, wytrwa­łe­go spo­wied­ni­ka i kie­row­ni­ka ducho­we­go. Zachę­cam do korzy­sta­nia z sakra­men­tu poku­ty w naszej świą­ty­ni w dni powsze­dnie pól godzi­ny przed Mszą św.

3. Zapra­szam do naby­wa­nia pra­sy kato­lic­kiej, a tak­że ksią­żek i pamią­tek wyło­żo­nych na sto­li­ku pod chó­rem.

Wię­cej »

22. września 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 22.09–29.09.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther

9.30 dz-błag w 80 r. ur. Ger­tru­dy

11.00 + Krzysz­tof Kowa­lew­ski oraz Jan i Ryszard Guzin­scy

Pon 18.30 + ks. Fran­ci­szek Husa­rek- r. śm.

Wt 8.30 + Jan Lesz­czyń­ski i rodzi­ce z ob. stron Wię­cej »