28. stycznia 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 29 stycznia 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Ostat­nia nie­dzie­la stycz­nia tra­dy­cyj­nie obcho­dzo­na jest jako Świa­to­wy Dzień Trę­do­wa­tych usta­no­wio­ny w 1954 roku. Módl­my się dzi­siaj za wszyst­kich dotknię­tych tą cho­ro­bą, aby zosta­li uzdro­wie­ni. Pro­śmy tak­że za tych, któ­rzy leczą i opie­ku­ją się cho­ry­mi, aby czy­ni­li to zawsze, sza­nu­jąc god­ność każ­de­go człowieka. 

2.W śro­dę na Mszę św. i spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na misje św.

3. W czwar­tek, 2 lute­go, przy­pa­da świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go, popu­lar­nie zwa­ne świę­tem Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej. Będzie­my wspo­mi­nać dzień, kie­dy Mary­ja i Józef przy­nie­śli małe­go Jezu­sa do świą­ty­ni, aby ofia­ro­wać Go Panu. Pro­szę, by na litur­gię przy­nieść świe­ce, któ­re zosta­ną poświę­co­ne. Dzie­ci przy­go­to­wu­ją­ce się do I Komu­nii św. i kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia zapra­szam na wie­czor­ną Eucha­ry­stię. Na sto­li­ku wyło­żo­ne są pach­ną­ce świe­ce, któ­re są wyko­na­ne praw­dzi­we­go wosku psz­cze­le­go w cenie 12 zł, a tak­że okap­ni­ki ochron­ne po 3 zł. Do naby­cia są rów­nież nowe albu­my. Pro­szę o samoobsługę.

4. 2 lute­go obcho­dzi­my tak­że usta­no­wio­ny przez Świę­te­go Jana Paw­ła II Świa­to­wy Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Naszą modli­twą będzie­my wspie­rać wszyst­kich, któ­rzy odda­li się na służ­bę Bogu i ludziom w zgro­ma­dze­niach życia zakon­ne­go i insty­tu­tach świec­kich. Będzie­my pro­sić Boga o nowe powo­ła­nia do życia zakon­ne­go. Ofia­ry skła­da­ne na tacę prze­zna­czo­ne są na wpar­cie zako­nów klauzurowych. 

5. W pierw­szy pią­tek odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję w ciszy. Oka­zja do spo­wie­dzi św. pół godzi­ny przed każ­dą Eucha­ry­stią, a po nich obrzęd bło­go­sła­wień­stwa św. Bła­że­ja, chro­nią­ce­go od cho­rób gar­dła i głosu.

6. Za ofia­ry skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by naszej para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, w któ­rym roz­po­czę­li­śmy kolej­ne pra­ce remon­to­wo- budow­la­ne na 1 pię­trze, za wszel­ką bez­in­te­re­sow­ną pomoc i życz­li­wość oraz za ofia­ry kolę­do­we na rzecz para­fii, mini­stran­tów i orga­ni­stów, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. 

7. Wszyst­kim prze­ży­wa­ją­cym w naj­bliż­szym tygo­dniu dzień imie­nin, uro­dzin oraz inne jubi­le­usze życzę Boże­go świa­tła na dro­gach codzienności. 

8. Inten­cje mszalne.

28. stycznia 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 29.01–5.02.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Gere­tru­da Żarek- 28 gr.

9.30 + Jadwi­ga- 2 r. śm. i Wacław Kaproń

11.00 + Wal­de­mar- 14 r. śm., Wacła­wa i Wła­dy­sław Witaszczyk

Pon 16.30 + Gere­tru­da Żarek- 29 gr.

17.30 + Beata- r. śm. i Wła­dy­sław Zemsta oraz z rodzi­ny Wyrowińskich

Wt 16.30 + Gere­tru­da Żarek- 30 gr.

17.30 o Boże błog. i zdro­wie dla Marii z oka­zji uro­dzin i imie­nin oraz dla Fran­cisz­ka

Śr 17.30 + Elż­bie­ta i Igna­cy Modrzejewscy

Czw 9.30 dz-błag w 86 r. uro­dzin Ignacego

17.30 + Mał­go­rza­ta i Leon oraz Jan i Robert Skorowscy

Pt 16.30 + Jerzy Krau­śnik oraz ks. Edward Skow­roń­ski i ks. Tade­usz Zygmunt

17.30 + Jan Kubiak i Ali­cja- r. śm.

Sob 16.30 + Jan- 9 r. śm. i Zofia Lesz­czyń­scy oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

17.30 + Bogu­mi­ła i Zdzi­sław Micha­łow­scy oraz Łukasz Gostom­ski- r. śm.

Ndz 7.45 dz-błag dla całej rodziny

9.30 o Boże błog. i zdro­wie dla Teresy

11.00 + Roman Strem­lau i Jan Cza­plew­ski- z oka­zji ziem­skich urodzin

25. stycznia 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 23 stycznia 2022 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la w całym Koście­le powszech­nym obcho­dzo­na jest jako Nie­dzie­la Sło­wa Boże­go. W liście apo­stol­skim z wrze­śnia 2019 roku usta­na­wia­ją­cym tę nie­dzie­lę papież Fran­ci­szek napi­sał: „Cią­głe czy­ta­nie Pisma Świę­te­go i uczest­nic­two w Eucha­ry­stii pozwa­la­ją roz­po­znać oso­by nale­żą­ce do sie­bie nawzajem”.

2. Z oka­zji przy­pa­da­ją­ce­go w sobo­tę Dnia Bab­ci i w dzi­siej­szą nie­dzie­lę Dnia Dziad­ka ser­decz­ną pamię­cią obej­mij­my nasze dro­gie bab­cie i dro­gich dziad­ków, módl­my się za tych żyją­cych i tych, któ­rzy ode­szli już do Pana.

3. W całym Koście­le trwa Tydzień Powszech­nej Modli­twy o Jed­ność Chrze­ści­jan. Doma­ga się jej od nas sam Jezus, ucząc: „To jest moje przy­ka­za­nie, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li, tak jak Ja was umi­ło­wa­łem”. Czyż na takie wezwa­nie może­my być obo­jęt­ni!? Tak bar­dzo upra­gnio­na przez Pana Jezu­sa jed­ność zosta­ła znisz­czo­na przez ludz­ką pychę i jest zgor­sze­niem dla świa­ta. Dla­te­go nie usta­waj­my w wysił­kach na rzecz jej przy­wró­ce­nia. W tej inten­cji ofia­ruj­my nasze modli­twy, tru­dy i cierpienia.

4. W śro­dę, 25 stycz­nia, przy­pa­da świę­to Nawró­ce­nia św. Paw­ła Apo­sto­ła. Przez jego wsta­wien­nic­two pro­śmy o łaskę, aby Pan rów­nież nas zechciał nawró­cić. Tego nawró­ce­nia potrze­bu­je­my na co dzień.

5. Wszyst­kich uda­ją­cych się na para­fial­ną Piel­grzym­kę do Włoch pro­szę o pod­pi­sa­nie umo­wy i wpła­tę zaliczki.

6. Pro­gram kolę­dy. (załącz­nik)

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Na sto­li­ku wyło­żo­ne są rów­nież nowe albumy.

8. Za wszel­kie ofia­ry prze­ka­za­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, zwłasz­cza za hoj­ność kolę­do­wą w każ­dym jej wymia­rze, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

9. Inten­cje mszalne.

25. stycznia 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 22.01–29.01.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + dzia­dek Tade­usz Kowal­ski oraz cio­cie: Maria Zakrzew­ska i Tere­sa Kowal­ska

9.30 + Ryszard Woj­ta­la- 13 r. śm.

11.00 + dziad­ko­wie: Wacław Gru­chał­ła i Jan Wrycz Rekowski

+ Gere­tru­da Żarek- 21 gr. (poza parafią)

Pon 9.30 + Gere­tru­da Żarek- 22 gr.

Wt 9.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

10.00 + Gere­tru­da Żarek- 23 gr.

Śr 9.30 + Gere­tru­da Żarek- 24 gr.

10.00 + Zofia i Jan

Czw 9.30 + Mar­cjan­na i Józef oraz z rodziny

10.00 + Gere­tru­da Żarek- 25 gr.

Pt 9.30 + Gere­tru­da Żarek- 26 gr.

Sob 15.30 + Gere­tru­da Żarek- 27 gr.

16.30 + Jani­na- r. śm., Edward i Krzysz­tof Kurzelewscy

17.30 + dziad­ko­wie oboj­ga stron

Ndz 7.45 + Gere­tru­da Żarek- 28 gr.

9.30 + Jadwi­ga- 2 r. śm. i Wacław Kaproń

11.00 + Wal­de­mar- 14 r. śm., Wacła­wa i Wła­dy­sław Witaszczyk

09. stycznia 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 8 stycznia 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Chrzest Chry­stu­sa jest obja­wie­niem – epi­fa­nią. Jezus, któ­ry sta­je w sze­re­gu ludzi grzesz­nych i pra­gnie przy­jąć chrzest nawró­ce­nia z rąk Jana Chrzci­cie­la, obja­wia się świa­tu jako umi­ło­wa­ny Syn Boga, nazna­czo­ny mocą Ducha Świę­te­go, któ­ry przy­cho­dzi, by obja­wić Boga świa­tu. Ta nie­dzie­la koń­czy okres Naro­dze­nia Pańskiego.

2. Trwa wizy­ta dusz­pa­ster­ska. Zapra­szam do zapo­zna­nia się programem.

3. Na 30 mar­ca br. został wyzna­czo­ny dla naszej para­fii dzień wizy­ta­cji kano­nicz­nej i bierz­mo­wa­nia. Uro­czy­sto­ściom tym będzie prze­wod­ni­czył Ks. Bp Ryszard Kasy­na. Pro­szę o pomoc w przy­go­to­wa­niu tego wydarzenia.

4. Zachę­cam do naby­wa­nia i lek­tu­ry pra­sy katolickiej. 

5. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę gra­ni­to­wych scho­dów w naszej świą­ty­ni oraz obu­do­wę fila­rów, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by naszej para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za ofia­ry kolę­do­we, rów­nież te dla orga­ni­stów i mini­stran­tów, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Niech Bóg sto­kroć wyna­gro­dzi tu na zie­mi hoj­ność Waszych serc, a kie­dyś przyj­mie do nieba.

6. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień. Bło­go­sła­wio­nej i pięk­nej niedzieli.

7. Inten­cje mszalne.

09. stycznia 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 8.01–15.01.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- r. śm.

9.30 + Geno­we­fa Grze­go­lec- int. od Zakła­du Pogrzebowego

11.00 + Hali­na i Gabriel oraz Mak­sy­mi­lian Święccy

+ Gere­tru­da Żarek- 7 gr. (poza parafią)

Pon 9.30 + Gere­tru­da Żarek- 8 gr.

Wt 9.30 + Gere­tru­da Żarek- 9 gr.

10.00 o zdro­wie i szczę­śli­wą ope­ra­cję dla Stanisława

Śr  9.30 + Gere­tru­da Żarek- 10 gr.

Czw 9.30 + Gere­tru­da Żarek- 11 gr.

Pt  9.30 + Gere­tru­da Żarek- 12 gr.

10.00 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, z proś­bą o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy tego dzieła

Sob 15.00 dz-błag w 80 r. uro­dzin Heleny

16.30 + Gere­tru­da Żarek- 13 gr.

17.30 + Kle­mens- r. śm., Anna, Cze­sław i Roman Żywiccy

Ndz 7.45 + Iwo­na Gier­szew­ska oraz z rodzi­ny Narlo­chów i Gierszewskich

9.30 + Gere­tru­da Żarek- 14 gr.

11.00 + Jerzy, Julian i Łucja Husa­rek, Ryszard i Adam Nowic­cy oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

01. stycznia 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 1 stycznia 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Z wiel­kim smut­kiem przy­ję­li­śmy wia­do­mość o śmier­ci eme­ry­to­wa­ne­go papie­ża Bene­dyk­ta XVI. Dzię­kuj­my Bogu, rów­nież w swo­ich indy­wi­du­al­nych modli­twach, za Jego dłu­gie życie oraz pięk­ny i mądry pontyfikat.

2. W pierw­szy dzień Nowe­go Roku Pań­skie­go 2023 Kościół cele­bru­je litur­gicz­ną uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki. Dziś sta­je­my obok Maryi, pro­sząc Trój­je­dy­ne­go Boga o bło­go­sła­wień­stwo dla naszych rodzin, dla ojczy­zny i całe­go świa­ta. Nie wie­my, jaki ten rok będzie, ani co przy­nie­sie. Ale z wie­lo­wie­ko­wych doświad­czeń nasze­go naro­du wyni­ka, że Mat­ka Boga i nasza Mat­ka nigdy nas nie zawio­dła, zwłasz­cza w trud­nych chwi­lach. Wpa­truj­my się w Nią. Ona nosi­ła pod swo­im Ser­cem Źró­dło i Począ­tek nasze­go życia – Jezu­sa Chry­stu­sa, przez któ­re­go wszyst­ko się sta­ło, a bez Nie­go nic się nie sta­ło i nadal się nie dzie­je. Ona od począt­ku trwa­ła przy danym Bogu sło­wie, od zwia­sto­wa­nia, poprzez Betle­jem­ską Noc, aż po Gol­go­tę, wpi­su­jąc się w Boże dzie­ło odku­pie­nia. Pro­śmy Mary­ję, aby zba­wie­nie ofia­ro­wa­ne każ­de­mu z nas przez Jej Syna nie zosta­ło zmarnowane.

3. W Betle­jem anio­ło­wie gło­si­li chwa­łę Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Mary­ja, wyda­jąc na świat Boże­go Syna, sta­je się Kró­lo­wą Poko­ju. Dla­te­go dzi­siej­sza uro­czy­stość Bożej Rodzi­ciel­ki z ini­cja­ty­wy papie­ża Świę­te­go Paw­ła VI (list z 1967 r.) jest obcho­dzo­na jako Świa­to­wy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludz­kość cią­gle potrze­bu­ją pokoju. 

4. U pro­gu tego nowe­go kalen­da­rzo­we­go roku jesz­cze bar­dziej otwórz­my się na miłość Bożą, aby mogła napeł­nić nasze domy, nasze rodzi­ny i stać się w nas źró­dłem życia Boże­go, z któ­re­go będą czer­pać inni. W ten spo­sób stwa­rza­my szan­sę speł­nie­nia się naszych naj­lep­szych życzeń, aby budu­jąc dom naszej rodzi­ny, naszej wspól­no­ty para­fial­nej i naszej ojczy­zny, pro­mie­nio­wać Bożym szczę­ściem, nie­za­leż­nie od tego, co posia­da­my i jaką dro­gą Pan Bóg nas pro­wa­dzi. Niech ten kolej­ny, roz­po­czy­na­ją­cy się rok 2023 dla nas wszyst­kich , dla naszych rodzin i gości, dla naszej wspól­no­ty para­fial­nej i dla naszej ojczy­zny będzie cza­sem praw­dzi­wie błogosławionym!

5. W śro­dę na wie­czor­ną Mszę św., a po niej na nowen­nę i spo­tka­nie zapra­szam Żywy Różaniec.

6. W pią­tek, 6 stycz­nia, przy­pa­da uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, w naszej tra­dy­cji zwa­na świę­tem Trzech Kró­li, któ­ra przy­po­mi­na, że Syn Boży przy­szedł do ludzi wszyst­kich naro­dów, ras i języ­ków. Tego dnia w koście­le pobło­go­sła­wi­my kadzi­dło i kre­dę, któ­rą – zgod­nie z daw­nym pol­skim zwy­cza­jem – na drzwiach naszych domostw kre­śli­my pierw­sze lite­ry imion Mędr­ców ze Wscho­du: Kac­pra, Mel­chio­ra i Bal­ta­za­ra: C + M + B, doda­jąc cyfry Roku Pań­skie­go, ale co tłu­ma­czy­my rów­nież jako proś­bę, aby Chry­stus pobło­go­sła­wił nasz dom: „Chri­stus man­tio­nem bene­di­cat”. Takie ozna­ko­wa­nie drzwi naszych domów posia­da ran­gę świa­dec­twa wia­ry wobec naszych bra­ci i sióstr, któ­rzy od nas tego świa­dec­twa żąda­ją i na nie ocze­ku­ją. W uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go rok­rocz­nie obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Pomo­cy Misjom i Misyj­ny Dzień Dzie­ci. Kolek­ta będzie prze­zna­czo­na na misje, jak rów­nież wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne do Anioł­ka przy żłóbku.

7. Z racji przy­pa­da­ją­cej piąt­ko­wej uro­czy­sto­ści odwie­dzi­ny cho­rych w czwar­tek od godz.9.00. Oka­zja do spo­wie­dzi św. pół godz. przed Mszą św.

8. W przy­szłą nie­dzie­lę będzie­my obcho­dzić świę­to Chrztu Pań­skie­go, któ­re koń­czy litur­gicz­ny okres Naro­dze­nia Pańskiego.

9. W naszej Para­fii roz­po­czy­na­ją się dorocz­ne odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie, tak zwa­na kolę­da. Pamię­taj­my, że kapłan przy­cho­dzi do naszych domów i miesz­kań, a przede wszyst­kim do rodzin z bło­go­sła­wień­stwem Bożym. Cało­ścio­wy plan wywie­szo­ny w gablocie.

10. Za wszel­kie ofia­ry prze­ka­za­ne na potrze­by para­fii oraz powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za pomoc, zro­zu­mie­nie i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na na spła­tę zamon­to­wa­nych już gra­ni­to­wych scho­dów w naszej świą­ty­ni oraz obu­do­wę fila­rów. Ofia­ry kolę­do­we w cało­ści będą prze­ka­za­ne na inwe­sty­cje w para­fii. Módl­my się w tych dniach szcze­gól­nie za tych, któ­rzy nie zna­jąc dobrze Kościo­ła, ata­ku­ją go oraz posłu­gu­ją­cych w nim kapła­nów i oso­by świeckie.

11. Inten­cje mszalne.

01. stycznia 2023 · Możliwość komentowania ROZKŁAD WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W 2023 R. została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

03.01.2023- Mela­no­wo

06.01.2023- Wyb. pod Jerzmionki

08.01.2023- Sta­ry Dwór

09.01.2023- Mela­nó­wek

10.01.2023- Wyb. pod Lich­no­wy i Oś. Sło­necz­ne: 3,5,7,9,11 i 13

11.01.2023- Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne 1,4,6,8 i 12

12.01.2023- Ogo­rze­li­ny- ul. Pocztowa

13.01.2023- Coł­dan­ki

15.01.2023- Coł­dan­ki Wybudowanie

16.01.2023- Ogo­rze­li­ny- Dwo­rzec, ul. Młyń­ska, ul. Ogro­do­wa, ul. Zie­lo­na i ul. Choj­nic­ka cz.I

17.01.2023- Ogo­rze­li­ny- ul. Choj­nic­ka cz.II (do nr 23)

18.01.2023- Ogo­rze­li­ny- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.II i Kwiatowa

19.01.2023- Kolę­da deka­nal­na z ks. Bp. Ryszar­dem Kasyną

20.01.2023- Ogo­rze­li­ny- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.I i Boczna

22.01.2023- Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.II (od p. Kujaw­skich do p. Gaw­kow­skie­go i dom nauczyciela

23.01.2023- Nowy Dwór- od Ogorzelin

24.01.2023- Nowy Dwór- od Chojnic

25.01.2023- Wyb. pod Dąbrów­kę i Sławęcin

26.01.2023- Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.I (do p. Kujawskich)

27.01.2023- Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.III

29.01.2023-Kolędy dodat­ko­we na zgłoszenie

Kolę­dę (kapłan, p. Orga­ni­sta i mini­stran­ci) roz­po­czy­na­my w dni powsze­dnie od. godz. 14.30, a w poszcze­gól­ne nie­dzie­le od 13.00. Jeśli prze­wi­dzia­ne są obia­dy to pół godzi­ny wcze­śniej. Gorą­co Was pro­szę o uzgod­nie­nie wszel­kich poczę­stun­ków w danych miej­sco­wo­ściach, czy na poszcze­gól­nych uli­cach i zgła­sza­nie tego.

Bło­go­sła­wię z nadzie­ją na owoc­ne spotkanie!

Wasz ks. Piotr Bekisch- proboszcz

01. stycznia 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 1.01–8.01.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 9.30 + Rajn­hard, Hali­na i Kazi­mierz Sochaczewscy 

11.00 + Sta­ni­sław Rożek- 6 r. śm.

16.00 o zdro­wie i Boże błog. dla Tere­sy i całej rodziny

Pon 16.30 + Gere­tru­da Żarek- 1 gr.

17.30 +Kry­sty­na Zakrzew­ska- int. od syna Toma­sza z rodziną

Wt 9.30 + Euge­niusz Jurak

10.00 + Gere­tru­da Żarek- 2 gr.

Śr 16.30 + Gere­tru­da Żarek- 3 gr.

17.30 o Boże błog. i łaskę zdro­wia dla Marii

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Czw 16.30 + Gere­tru­da Żarek- 4 gr.

17.30 + Maria- r. śm., Jan, Kazi­mierz Kucz­kow­scy oraz dziadkowie

Pt 7.45 + Danu­ta- w dniu ziem­skich imie­nin, Marian i syn Zbi­gniew oraz o Boże błog. całej rodziny

9.30 + Zofia War­din- z oka­zji ziem­skich uro­dzin i w 4 r. śm.

11.00 + Mie­czy­sław i Cze­sła­wa oraz z rodzi­ny + Gere­tru­da Żarek- 5 gr. (poza parafią) 

Sob 15.30 + Gere­tru­da Żarek- 6 gr.

16.30 o zdro­wie i Boże. błog dla Wiktorii

17.30 dzięk­czyn­na w 30 r. ślu­bu Boże­ny i Jaro­sła­wa, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę NMP

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- r. śm.

9.30 + Geno­we­fa Grze­go­lec- int. od Zakła­du Pogrzebowego

11.00 + Hali­na i Gabriel oraz Mak­sy­mi­lian Święccy

+ Gere­tru­da Żarek- 7 gr. (poza parafią)

24. grudnia 2022 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NARODZENIE PAŃSKIE 25 grudnia 2022 r. została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

l. Pod­czas dzi­siej­szej Mszy Świę­tej z wiel­ką rado­ścią śpie­wa­li­śmy Chwa­ła na wyso­ko­ści Bogu Sło­wa­mi tego hym­nu uwiel­bi­li­śmy Boga wszech­mo­gą­ce­go za dar naro­dzin Syna, któ­ry zstą­pił z nie­do­stęp­nej świa­tło­ści i stał się jed­nym z nas. Niech te świę­ta dla wszyst­kich Dro­gich Para­fian i Gości będą peł­ne bło­go­sła­wień­stwa Boże­go i miło­ści, któ­rą przy­no­si ze sobą Boży Syn pod nasze pol­skie dachy, w nasze rodzi­ny i ser­ce każ­de­go z nas. Niech ta Boża radość i miłość prze­dłu­ża się na kolej­ne dni nasze­go świę­to­wa­nia i na całą, nie­raz trud­ną codzien­ność. Aby prze­żyć tę tajem­ni­cę praw­dzi­wie po chrze­ści­jań­sku, nie ogra­ni­czaj­my się tyl­ko do zewnętrz­nych obrzę­dów i zwy­cza­jów. Zechciej­my dotrzeć do źró­dła tej rado­ści, do samej Tajem­ni­cy Wcie­le­nia Boże­go. Prze­ży­waj­my te świę­ta w gro­nie rodzin­nym, pochy­le­ni nad Dobrą Nowi­ną zwia­stu­ją­cą pokój i miłość. Szczęść Wam Boże.

2. Niech prze­ja­wem takie­go prze­ży­wa­nia tych świąt będzie wspól­ne śpie­wa­nie kolęd i pasto­ra­łek. To pięk­ny pol­ski zwy­czaj, nie­ste­ty, zani­ka­ją­cy już w naszych rodzi­nach i w naszej współ­cze­snej kulturze.

3. Okta­wa Boże­go Naro­dze­nia jest bar­dzo boga­ta w litur­gicz­ne wspo­mnie­nia. W dru­gi dzień uro­czy­sto­ści Naro­dze­nia Pań­skie­go tra­dy­cyj­nie czci­my Świę­te­go Szcze­pa­na, pierw­sze­go męczen­ni­ka. We wto­rek, 27 grud­nia, wspo­mi­na­my Świę­te­go Jana Apo­sto­ła i naj­więk­sze­go teo­lo­ga wśród Ewan­ge­li­stów. Jano­wy Pro­log o Sło­wie, któ­re sta­ło się Cia­łem, jest wyróż­nia­ją­cym się tek­stem w bożo­na­ro­dze­nio­wej litur­gii sło­wa. A w śro­dę, 28 grud­nia, wspo­mi­na­my Świę­tych Mło­dzian­ków Męczen­ni­ków. Niech ten dzień będzie oka­zją do gor­liw­szych modlitw w inten­cji posza­no­wa­nia nie­win­ne­go, zwłasz­cza nie­na­ro­dzo­ne­go jesz­cze życia. Zaś w pią­tek, 30 grud­nia, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym umiesz­czo­no świę­to Świę­tej Rodzi­ny: Jezu­sa, Maryi i Józe­fa. Wspól­nie będzie­my pro­sić Świę­tą Rodzi­nę o świę­tość naszych rodzin. W cza­sie Mszy św. odno­wie­nie przy­rze­czeń mał­żeń­skich, a po niej bło­go­sła­wień­stwo małych dzie­ci. Zapra­szam całe rodzi­ny na tę Eucha­ry­stię. Tego dnia nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mięsnych.

5. W dru­gi dzień świąt Naro­dze­nia Pań­skie­go, czy­li w przy­pa­da­ją­ce w ponie­dzia­łek świę­to Świę­te­go Szcze­pa­na, dia­ko­na i męczen­ni­ka, tra­dy­cyj­nie skła­da­my ofia­ry na potrze­by Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go i szkół kato­lic­kich naszej diecezji.

6. W Syl­we­stra zapra­szam na godz. 16.00 na nabo­żeń­stwo dzięk­czyn­no- bła­gal­ne za mija­ją­cy 2022 r. W Nowy Rok nie będzie poran­nej Mszy św., ale tra­dy­cyj­nie dodat­ko­wa o godz. 16.00.

7. W naj­bliż­szym cza­sie w naszej para­fii roz­pocz­ną się odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie, zwa­ne kolę­dą. Pra­gnie­my odwie­dzić naszych para­fian, aby zanieść do ich domów i rodzin bło­go­sła­wień­stwo Boże. Będzie to przede wszyst­kim wizy­ta dusz­pa­ster­ska, pod­czas któ­rej zapra­szam wszyst­kich do wspól­nej modli­twy. Kolę­da ma tak­że słu­żyć lep­sze­mu wza­jem­ne­mu pozna­niu się, zbli­że­niu dusz­pa­ste­rza do powie­rzo­nych jego tro­sce para­fian i odwrot­nie. Niech to będzie oka­zja do roz­mo­wy o rado­ściach i smut­kach odwie­dza­nych rodzin oraz o wspól­nych spra­wach całej naszej wspól­no­ty para­fial­nej (załącz­nik).

8. Za wszel­kie ofia­ry oraz za pomoc w przy­go­to­wa­niu świą­ty­ni i ple­ba­nii na świę­ta, za życze­nia i upo­min­ki, a tak­że za dary sto­łu i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

9. Inten­cje mszalne.