Parafia Rzymskokatolicka

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ogorzelinach

ul. Sławęcińska 2

89–665 Ogorzeliny

Proboszcz: ks. Piotr Bekisch

tel. (52)3987986

Ofia­ry na potrze­by para­fii moż­na skła­dać na konto:

93 8146 0003 0000 0967 2000 0001

Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy swo­ją modli­twą oraz ofia­ra­mi ducho­wy­mi i mate­rial­ny­mi wspie­ra­ją naszą świą­ty­nię i dzie­ła przy niej wyro­słe. Bóg zapłać!