26. grudnia 2020 · Możliwość komentowania ROZKŁAD MSZY ŚW. KOLĘDOWYCH O GODZ. 17.30 W 2021 R. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

04.01.2021 (ponie­dzia­łek)- Wyb. pod Lich­no­wy i Oś. Sło­necz­ne: 3,5,7,9,11 i 13

05.01.2021 ( wto­rek)- Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne 1,4,6,8 i 12

07.01.2021 (czwar­tek)- Coł­dan­ki i Coł­dan­ki Wyb.

08.01.2021 (pią­tek)- ul. Pocz­to­wa i ul. Choj­nic­ka cz.II (do nr 21)

11.01.2021 (ponie­dzia­łek)- Nowy Dwór (całość)

12.01.2021 (wto­rek)- Mela­nó­wek

13.01.2021 (śro­da)- Mela­no­wo

14.01.2021 (czwar­tek)- Dwo­rzec, ul.Młyńska, ul. Ogro­do­wa, ul. Zie­lo­na i ul. Choj­nic­ka cz.I

15.01.2021 (pią­tek)- Wyb. Jerz­mion­ki i Sta­ry Dwór

19.01.2021 (wto­rek)- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.I i Bocz­na

20.01.2021 (śro­da)- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.II i Kwia­to­wa

21.01.2021 (czwar­tek)- ul. Oka­ska cz.I i cz.II i dom Nauczy­cie­la

22.01.2021 (pią­tek)- ul. Obka­ska cz.III oraz Wyb. Pod Dąbrów­kę i Sła­wę­cin

Poświę­ce­nia nowych domów oraz miesz­kań, a tak­że odwie­dzi­ny nowo zamiesz­ka­łych para­fian odbę­dą się po indy­wi­du­al­nym zgło­sze­niu!!!

21. listopada 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 22 listopada 2020 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Dzi­siaj przy­pa­da uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa, Kró­la Wszech­świa­ta. Do kalen­da­rza litur­gicz­ne­go zosta­ła wpro­wa­dzo­na przez papie­ża Piu­sa XI w 1925 roku, na zakoń­cze­nie przy­pa­da­ją­ce­go wów­czas Roku Jubi­le­uszo­we­go. W odno­wio­nej litur­gii Kościół obcho­dzi tę uro­czy­stość w ostat­nią nie­dzie­lę roku kościel­ne­go dla pod­kre­śle­nia, że wszyst­ko ma swój począ­tek i będzie mia­ło swo­je uko­ro­no­wa­nie w Chry­stu­sie.

2. Dziś po sumie wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Odmó­wi­my Lita­nię do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa oraz Akt poświę­ce­nia rodza­ju ludz­kie­go Ser­cu Pana Jezu­sa. Za udział w tym nabo­żeń­stwie może­my uzy­skać odpust zupeł­ny pod zwy­kły­mi warun­ka­mi.

3. Czas przy­go­to­wać się do Adwen­tu – okre­su rado­sne­go i poboż­ne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana Jezu­sa. W przy­szłą nie­dzie­lę, 29 listo­pa­da, roz­pocz­nie­my ten pięk­ny czas. Już dziś zapra­szam na codzien­ne Rora­ty, któ­re w naszej para­fii tra­dy­cyj­nie prze­ży­wać będzie­my z Małym Gościem Nie­dziel­nym. Tego­rocz­ne spo­tka­nia adwen­to­we przy­bli­żą nam tajem­ni­cę Mszy św. Pod­czas Rorat będzie­my mogli nauczyć się jesz­cze poboż­niej w niej uczest­ni­czyć oraz przy­po­mni­my sobie, że każ­da Eucha­ry­stia jest ofia­rą Jezu­sa Chry­stu­sa, praw­dzi­wie obec­ne­go pod posta­cią Naj­święt­szej Hostii. Pozna­my też ludzi, dla któ­rych Msza św. była naj­waż­niej­szą chwi­lą każ­de­go dnia i naj­więk­szą świę­to­ścią.

4. Za dzi­siej­sze ofia­ry zło­żo­ne do pusz­ki na pomoc Kościo­ło­wi Prze­śla­do­wa­ne­mu w Repu­bli­ce Środ­ko­wo­afry­kań­skiej, za dodat­ko­we ofia­ry prze­zna­czo­ne na remont dachu naszej świą­ty­ni, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Trwa­ją­ce pra­ce oraz pod­sta­wo­we utrzy­ma­nie para­fii moż­na wspie­rać poprzez wpła­tę na kon­to. Bank Spół­dziel­czy w Choj­ni­cach: 93 8146 0003 0000 0967 2000 0001.

5. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są do naby­cia świe­ce Cari­tas oraz opłat­ki wigi­lij­ne, a tak­że kalen­da­rze die­ce­zjal­ne.

6. Inten­cje mszal­ne.

 

Intencje mszalne 22.11–29.11.2020 r.

Ndz 7.45 + Hen­ryk Gap­pa- 2 r. śm.

9.30 + Edmund Kieł­piń­ski- 1 r. śm. oraz Jaro­sław i Rado­sław

11.00 + Leon Pry­ba

Pon 17.30 dz-błag w dniu uro­dzin Toma­sza

18.00 + Ire­na i Edwin Paw­lak- int. od syna Sła­wo­mi­ra z rodzi­ną

Wt 17.30 + Zofia i Jan Lesz­czyń­scy oraz o zdro­wie i siły dla Hen­ry­ka

18.00 dz-błag w dniu 87 r. uro­dzin Jani­ny Pie­kar­skiej

Śr 17.30 + Elż­bie­ta i Igna­cy Modrze­jew­scy

Czw 17.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

18.00 w pew­nej inten­cji

Pt 17.30 dz-błag dla rodzi­ny, z proś­bą o łaskę nawró­ce­nia grzesz­ni­ków oraz o zdro­wie i szczę­śli­wą ope­ra­cję dla Bro­ni­sła­wa

18.00 + Ire­na i Edwin Paw­lak- int. od syna Krzysz­to­fa z rodzi­ną

Sob 16.30 + Maria Zakrzew­ska- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

17.30 + Jan Drąż­kow­ski- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther, rodzi­ce z oboj­ga stron i rodzeń­stwo

9.30 dz-błag z oka­zji uro­dzin Wan­dy

11.00 + Wal­de­mar Witasz­czyk- z oka­zji ziem­skich uro­dzin

27. września 2020 · Możliwość komentowania PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH W PARAFII PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W OGORZELINACH 27 WRZEŚNIA‑1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Nie­dzie­la — 27.09.2020 r.

7.45- Msza św. z nauką ogól­ną

9.30- Msza św. z nauką ogól­ną

11.00- Msza św. z nauką ogól­ną

Ponie­dzia­łek- 28.09.2020 r.

9.30- Msza św. z nauką ogól­ną

18.30- Msza św. z nauką ogól­ną

Spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia

Wto­rek- 29.09.2020 r.

9.30- Msza św. z nauką ogól­ną

18.30- Msza św. z nauką ogól­ną

Spo­tka­nie dla uczniów (kla­sy 3 i 4) i ich rodzi­ców

Śro­da- 30.09.2020 r.

9.30- Msza św. z nauką ogól­ną

18.00- Nabo­żeń­stwo na cmen­ta­rzu

18.30- Msza św. z nauką ogól­ną

Czwar­tek- 1.10.2020 r.

9.00 – Nabo­żeń­stwo różań­co­we (oka­zja do spo­wie­dzi św.)

9.30- Msza św. z nauką ogól­ną i z błog. na zakoń­cze­nie misji

18.00- Nabo­żeń­stwo różań­co­we (oka­zja do spo­wie­dzi św.)

18.30- Msza św. z nauką ogól­ną i z błog. na zakoń­cze­nie misji

20. września 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 20 WRZEŚNIA 2020 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Dziś w naszej para­fii prze­ży­wa­my dorocz­ny odpust Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go. Sumę odpu­sto­wą w naszej inten­cji odpra­wi ks. Pra­łat Marian Szcze­piń­ski z Koście­rzy­ny. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób pomo­gli w przy­go­to­wa­niu tej uro­czy­sto­ści. Po Mszy św. zapra­szam gości na poczę­stu­nek do naszej Para­fial­nej Kawia­ren­ki, znaj­du­ją­cej się pod ple­ba­nią. O godz.15.00 odbę­dzie się poświę­ce­nie nowe­go krzy­ża na pla­cu budo­wy Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku. Niech krzyż Chry­stu­sa, któ­ry dziś tak czę­sto bywa oplu­wa­ny i nisz­czo­ny, będzie dla nas oraz przy­szłych poko­leń, świa­dec­twem głę­bo­kiej wia­ry i ufno­ści w bez­gra­nicz­ne Boże Miło­sier­dzie. Zapra­szam Was wszyst­kich rów­nież na to poświę­ce­nie, będą­ce nie­ja­ko dopeł­nie­niem nasze­go para­fial­ne­go świę­ta.

2. Za tydzień w naszej para­fii roz­pocz­ną się misje świę­te. Popro­wa­dzi je ks. dr Woj­ciech Kar­dyś, pro­boszcz z Lal­ków i wykła­dow­ca Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w Pel­pli­nie. Nich to będzie tak­że moment powro­tu do chrze­ści­jań­skiej gor­li­wo­ści, zwłasz­cza dla tych, któ­rzy utra­ci­li ją w cza­sie pan­de­mii. Zapra­szam Was wszyst­kich, kocha­ni para­fia­nie i goście, na te świę­te dni.

3. W śro­dę zapra­szam na Mszę św., a po niej na spo­tka­nie wszyst­kich kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia. Obec­ność obo­wiąz­ko­wa.

4. Za dzi­siej­szą zbiór­kę do puszek na Zie­mię Świę­tą, za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach nasze­go kościo­ła (3108,05 zł), za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za dary sto­łu i ofia­ry na przy­go­to­wa­nie odpu­stu, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce- zwłasz­cza za nowy krzyż, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Na dzień odpu­stu przy­go­to­wa­ne jest tak­że sto­isko para­fial­ne, na któ­rym sprze­da­wa­ne są książ­ki oraz inne drob­ne pamiąt­ki. Zachę­cam do sko­rzy­sta­nia.

6. Inten­cje mszal­ne.

20. września 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 20.09–27.09.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Ndz 7.45 + Regi­na Zakrzew­ska

9.30 + Fran­ci­szek Otto

12.00 SUMA ODPUSTOWA w int. para­fian i dobro­dzie­jów

Pon 18.30 + Józef i Anna Beh­rendt oraz z rodzi­ny

Wt 18.30 + Piotr Modrzyń­ski- int. od bra­ta­nic Elż­bie­ty i Urszu­li z rodzi­na­mi

Śr 18.30 + ks. Fran­ci­szek Husa­rek- r. śm.

Czw 17.30 + Zofia i Jan Lesz­czyń­scy

18.30 + Ber­nard Niem­czyk- w dniu ziem­skich ur.

Pt 17.30 + Boże­na Oszek

18.30 + dzia­dek Janusz, Ana­sta­zja i Adam Kost­kow­scy

Sob 17.30 + Piotr- 15 r. śm.

18.30 + Łukasz Gostom­ski- w dniu ziem­skich uro­dzin, Ire­na, Józef, Krzysz­tof, Bogu­mi­ła i Zdzi­sław

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- w dniu ziem­skich uro­dzin

9.30 + Mar­cjan­na, Józef i z rodzi­ny

11.00 + Łucja- r. śm, Julian i Jerzy Husa­rek

09. sierpnia 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 9 sierpnia 2020 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Wyko­rzy­staj­my nasze waka­cyj­ne wędrów­ki, piel­grzym­ki, indy­wi­du­al­ny odpo­czy­nek na stwo­rze­nie wła­ści­wej ducho­wej atmos­fe­ry, nie­zbęd­nej, aby odczuć bli­ską obec­ność Boga i umoc­nić naszą wia­rę.

2. Pro­szę o modli­tew­ne wspar­cie tych, któ­rzy z róż­nych stron Pol­ski wyru­szy­li na piel­grzy­mie szla­ki pro­wa­dzą­ce na Jasną Górę, do nasze­go naro­do­we­go sank­tu­arium.

3. W ponie­dzia­łek, 10 sierp­nia, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym przy­pa­da świę­to Świę­te­go Waw­rzyń­ca, dia­ko­na Kościo­ła rzym­skie­go, męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na naszej die­ce­zji.

4. W sobo­tę, 15 sierp­nia, przy­pa­da uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. W Pol­sce ta uro­czy­stość jest zna­na i obcho­dzo­na jako świę­to Mat­ki Bożej Ziel­nej. Na litur­gię przy­no­si­my bukie­ty ziół, kwia­tów i warzyw, któ­re zosta­ną pobło­go­sła­wio­ne. Sam gest bło­go­sła­wie­nia rze­czy jest oka­zją do wychwa­la­nia Stwór­cy za wszel­kie otrzy­ma­ne dary. W tę uro­czy­stość dzię­ku­je­my za dar pierw­szych zbio­rów wła­śnie w dniu, w któ­rym Mary­ja osią­ga peł­nię zba­wie­nia. Ofia­ruj­my Jej nasze ser­ca i codzien­ny trud przy­bli­ża­nia się do Boga.

5. W tę maryj­ną uro­czy­stość tra­dy­cyj­nie pamię­cią się­ga­my do naszej histo­rii, aby wspo­mi­nać „Cud nad Wisłą” z 1920 roku. Pamię­taj­my, że zma­ga­nia o wła­ści­we miej­sce Pol­ski wśród naro­dów Euro­py i świa­ta cią­gle jesz­cze trwa­ją. Pole­caj­my Kró­lo­wej Pol­ski losy nasze­go naro­du.

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

7. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach naszej świą­ty­ni, za wszel­kie indy­wi­du­al­ne ofia­ry wspie­ra­ją­ce para­fię i budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Inten­cje mszal­ne.

NABÓR DO WYŻSZEGO SEMINARIUM   DUCHOWNEGO

Wyż­sze Semi­na­rium Duchow­ne Die­ce­zji Pel­pliń­skiej infor­mu­je o warun­kach nabo­ru na rok aka­de­mic­ki 2020/2021.

Kan­dy­da­ci, w tym tego­rocz­ni matu­rzy­ści, powin­ni do 18 sierp­nia 2020 r. zgło­sić się na roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną (umó­wio­ną wcze­śniej tele­fo­nicz­nie – tel.: 58 536 16 64) i oso­bi­ście zło­żyć w Rek­to­ra­cie Semi­na­rium nastę­pu­ją­ce doku­men­ty:

  1. poda­nie o przy­ję­cie, skie­ro­wa­ne do J. E. Ks. Bisku­pa Die­ce­zjal­ne­go Ryszar­da Kasy­ny, Bisku­pa Pel­pliń­skie­go;

  2. wła­sno­ręcz­nie napi­sa­ny życio­rys;

  3. świa­dec­twa moral­no­ści wysta­wio­ne przez Księ­dza Pro­bosz­cza i Kate­che­tę;

  4. świa­dec­two doj­rza­ło­ści w ory­gi­na­le i odpis;

  5. świa­dec­two ukoń­cze­nia nauki reli­gii, jeśli przed­miot ten nie wid­nie­je na świa­dec­twie ukoń­cze­nia szko­ły śred­niej;

  6. skró­co­ny odpis aktu uro­dze­nia;

  7. metry­kę chrztu i bierz­mo­wa­nia;

  8. kopię dowo­du oso­bi­ste­go (dwa egzem­pla­rze) i ksią­żecz­ki woj­sko­wej;

  9. czte­ry aktu­al­ne foto­gra­fie legi­ty­ma­cyj­ne.

Alum­ni Pel­pliń­skie­go Semi­na­rium są jed­no­cze­śnie stu­den­ta­mi Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu. W związ­ku z tym, po roz­mo­wie kwa­li­fi­ka­cyj­nej w Rek­to­ra­cie Semi­na­rium, kan­dy­da­ci są zobo­wią­za­ni do zare­je­stro­wa­nia się na stro­nie inter­ne­to­wej Uni­wer­sy­te­tu (irk.umk.pl) i sta­wie­nia się na roz­mo­wie kwa­li­fi­ka­cyj­nej Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go UMK, któ­ra odbę­dzie 20 sierp­nia o godz. 9.00 w budyn­ku Wydzia­łu (Toruń, ul. Gaga­ri­na 37).

 

02. sierpnia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 2.08–9.08.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Ndz 7.45 dz-błag dla Tere­sy z ok. 70 r. ur. oraz ++ Mario­la, Fran­ci­szek, Kry­sty­na i Julian­na

9.30 + Adam, Ana­sta­zja i Janusz Kost­kow­scy oraz dziad­ko­wie Feliks i Zofia

11.00 z ok. zbli­ża­ją­ce­go się Dnia Pro­bosz­cza, dzię­ku­jąc za 5 lat posłu­gi ks. Pio­tra w naszej para­fii, z proś­bą o Boże błog., opie­kę NMP oraz wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia- int. Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwi­gi

Pon (poza para­fią) o zdro­wie i siły dla Mar­ka

Wt (poza para­fią) w int. wszyst­kich pro­bosz­czów

Śr (poza para­fią) + Aldo­na Pokryw­ka

Czw 18.30 + Jan i Mar­ta Siko­ra oraz Jerzy Wil­czek

Pt 18.30 + Wero­ni­ka i Feliks Zyg­mań­scy oraz z rodzi­ny

Sob 16.00 ślub: Piotr Kor­nac­ki i Moni­ka Rze­piń­ska

17.30 dz-błag dla Domi­ni­ka w 18 r. ur.

18.30 + Danu­ta Laska- 1 r. śm.

Ndz 7.45 dz-błag w 22 r. ślu­bu Alek­san­dry i Pio­tra oraz dla całej rodzi­ny

9.30 o nowe powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyj­ne

11.00 dz-błag dla Geno­we­fy i Bro­ni­sła­wa w 75 r. ur.

13. maja 2020 · Możliwość komentowania K o m u n i k a t Inicjatywa POMÓŻ SWOJEJ PARAFII została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

 

Akcja Kato­lic­ka Die­ce­zji Pel­pliń­skiej zachę­ca wszyst­kich Człon­ków, Sym­pa­ty­ków, Wier­nych Die­ce­zji Pel­pliń­skiej i wszyst­kich ludzi dobrej woli do włą­cze­nia się do akcji „POMÓŻ SWOJEJ PARAFII”.

Celem tej ini­cja­ty­wy jest wspie­ra­nie naszych para­fii, w tym trud­nym dla wszyst­kich cza­sie. Prze­każ­my dar ser­ca na kon­to para­fial­ne. Nasza taca — to nasz wkład w utrzy­ma­nie nasze­go kościo­ła, wyna­gro­dze­nie pra­cow­ni­ków para­fial­nych, opła­ce­nie remon­tów, opła­ce­nie rachun­ków i podat­ków itp. To pomoc potrze­bu­ją­cym, któ­rzy doświad­cza­ją pomo­cy w naszych para­fiach.

Pomóż­my swo­jej para­fii. Czyń­my dobro.

W imie­niu Zarzą­du DIAK Die­ce­zji Pel­pliń­skiej

/-/ Jani­na Kło­sow­ska

Pre­zes Zarzą­du Akcji Kato­lic­kiej Die­ce­zji Pel­pliń­skiej

 

Pel­plin, 13 maja 2020 r.

Zachę­ca­my, by załą­czo­ny pla­kat umie­ścić na stro­nach inter­ne­to­wych para­fii.

11. kwietnia 2020 · Możliwość komentowania ŻYCZENIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO NA UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Sio­stry i Bra­cia!

Bra­cia Kapła­ni!

Oso­by Kon­se­kro­wa­ne!

Dro­dzy Dia­ko­ni i Kle­ry­cy!

W tym trud­nym cza­sie doświad­cze­nia naszej sła­bo­ści i ogra­ni­czo­no­ści, w smut­nym — a cza­sa­mi napa­wa­ją­cym lękiem — cza­sie pan­de­micz­nej cho­ro­by, któ­ra nie­któ­rych naszych bli­skich dopro­wa­dzi­ła do śmier­ci, w uciąż­li­wym doświad­cze­niu izo­la­cji i kwa­ran­tan­ny, sły­szy­my dzi­siaj głos prze­peł­nio­ny nadzie­ją: Alle­lu­ja! Jezus Zmar­twych­wstał! Praw­dzi­wie zmar­twych­wstał!

Przyj­mij­my ten okrzyk z wia­rą, że nasz Pan zwy­cię­żył śmierć, pie­kło i sza­ta­na, że jest sil­niej­szy od naszej sła­bo­ści. Wia­ra w cele­bro­wa­ne dzi­siaj Wiel­ka­noc­ne Miste­rium wspie­ra nas w odrzu­ca­niu lęku, ciem­no­ści i grze­chu oraz poma­ga sta­wać się ucznia­mi peł­ny­mi nadziei i wpa­tru­ją­cy­mi się w nasze­go Mistrza.

Niech zatem Chry­stus Zmar­twych­wsta­ły obda­rza Was dobrym zdro­wiem i siłą do podej­mo­wa­nia trud­nych wyzwań. Niech umoc­ni soli­dar­ność i wię­zi mię­dzy nami, niech da cier­pli­wość w trud­no­ściach i umac­nia nadzie­ję, któ­ra pro­wa­dzi do kon­kret­nych zna­ków miło­ści bliź­nie­go. Niech Pan odda­li od nas cho­ro­bę i da łaskę życia wiel­ka­noc­nym prze­sła­niem, iż Miłość wszyst­ko zwy­cię­ża.

Powie­rzam Was wszyst­kich Mat­ce Zmar­twych­wsta­łe­go Pana i z ser­ca Wam bło­go­sła­wię w imię Ojca i Syna i Ducha Świę­te­go.

Wasz biskup

+ Ryszard Kasy­na

Pel­plin, dnia 12 kwiet­nia 2020 r.

05. kwietnia 2020 · Możliwość komentowania BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH PRZED POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Przed roz­po­czę­ciem moż­na zapa­lić świe­cę, sym­bol Chry­stu­sa zmar­twych­wsta­łe­go. Następ­nie
ojciec rodzi­ny lub pro­wa­dzą­cy modli­twę roz­po­czy­na sło­wa­mi:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go.
Wszy­scy odpo­wia­da­ją: Amen.
Pro­wa­dzą­cy modli­twę mówi:
Gro­ma­dzi­my się dzi­siaj w naszej rodzi­nie, aby świę­to­wać pamiąt­kę Zmar­twych­wsta­nia
nasze­go Pana, Jezu­sa Chry­stu­sa. On jako Zwy­cięz­ca powstał z gro­bu, aby rów­nież nam
ofia­ro­wać pokój i nadzie­ję.
Następ­nie ktoś z domow­ni­ków odczy­tu­je tekst Pisma Świę­te­go.
Z Ewan­ge­lii według świę­te­go Mar­ka.
Po upły­wie sza­ba­tu Maria Mag­da­le­na, Maria, mat­ka Jaku­ba, i Salo­me naku­pi­ły won­no­ści,
żeby pójść nama­ścić Jezu­sa. Wcze­snym ran­kiem, w pierw­szy dzień tygo­dnia przy­szły do
gro­bu, gdy słoń­ce wze­szło. Gdy spoj­rza­ły, zauwa­ży­ły, że kamień był odsu­nię­ty. Weszły więc
do gro­bu i ujrza­ły mło­dzień­ca, sie­dzą­ce­go po pra­wej stro­nie, ubra­ne­go w bia­łą sza­tę; i bar­dzo
się prze­stra­szy­ły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bój­cie się. Szu­ka­cie Jezu­sa z Naza­re­tu,
ukrzy­żo­wa­ne­go; powstał, nie ma Go tu. Oto miej­sce, gdzie Go zło­ży­li. Lecz idź­cie, powiedz­cie
Jego uczniom i Pio­tro­wi: „Idzie przed wami do Gali­lei, tam Go ujrzy­cie, jak wam powie­dział”».
Po odczy­ta­niu tek­stu pro­wa­dzą­cy modli­twę mówi:
Chry­stus zmar­twych­wstał i żyje mię­dzy nami. Dał nam moc, aby­śmy się sta­li dzieć­mi
Boży­mi, dla­te­go ośmie­la­my się mówić:
Wszy­scy: Ojcze nasz…
Pro­wa­dzą­cy modli­twę mówi:
Ogar­nij­my tak­że modli­twą i ser­cem wszyst­kich naszych krew­nych i przy­ja­ciół. Módl­my
się szcze­gól­nie o usta­nie epi­de­mii, za cho­rych i służ­by medycz­ne, za samot­nych,
opusz­czo­nych i przy­gnę­bio­nych, aby Zmar­twych­wsta­ły Pan otwo­rzył ich ser­ca na
nadzie­ję. Ogar­nij­my modli­twą cały świat i pro­śmy zwra­ca­jąc się do Maryi:
Wszy­scy: Zdro­waś Mary­jo…
Pro­wa­dzą­cy modli­twę: Pomó­dl­my się tak­że za zmar­łych. Wiecz­ny odpo­czy­nek, racz im
dać, Panie…
MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Pro­wa­dzą­cy modli­twę mówi:
Módl­my się.
Wysła­wia­my Cie­bie, Panie Jezu Chry­ste, któ­ry po swo­im zmar­twych­wsta­niu uka­za­łeś
się uczniom przy łama­niu chle­ba i zasia­dłeś z nimi do sto­łu. Bądź z nami, kie­dy z
wdzięcz­no­ścią będzie­my spo­ży­wać te dary: chleb przy­po­mi­na­ją­cy „chleb żywy, któ­ry
zstą­pił z nie­ba” i dają­cy życie świa­tu; mię­so, wędli­ny i wszel­kie pokar­my, któ­re
będzie­my jedli na pamiąt­kę baran­ka pas­chal­ne­go i potraw, jakie Ty spo­ży­łeś z
Apo­sto­ła­mi pod­czas Ostat­niej Wie­cze­rzy; jaj­ka, znak nowe­go życia i nasze­go
odro­dze­nia w chrzcie świę­tym. Pozwól nam z wia­rą prze­ży­wać Two­ją obec­ność mię­dzy
nami i dojść do wiecz­nej uczty w domu Ojca. Któ­ry żyjesz i kró­lu­jesz na wie­ki wie­ków.
Wszy­scy: Amen.
Na zakoń­cze­nie posił­ku moż­na wspól­nie odmó­wić modli­twę: Chwa­ła Ojcu i Syno­wi,
i Ducho­wi Świę­te­mu…
Moż­na tak­że zaśpie­wać odpo­wied­nią pieśń, np. Zwy­cięz­ca śmier­ci…