27. marca 2021 · Możliwość komentowania WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO DOTYCZĄCE CELEBRACJI WIELKIEGO TYGODNIA AD 2021 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii
 1. W Wiel­ki Czwar­tek nale­ży opu­ścić obrzęd obmy­cia nóg.
 2. W Wiel­ki Pią­tek w modli­twie wier­nych nale­ży dodać jako przed­ostat­nie wezwa­nie o usta­nie epi­de­mii (tekst w załączniku). 
 3. Akt ado­ra­cji Krzy­ża przez poca­łu­nek nale­ży ogra­ni­czyć wyłącz­nie do cele­bran­sa litur­gii wiel­ko­piąt­ko­wej. Pozo­sta­li uczest­ni­cy wspól­nie odda­ją cześć Krzy­żo­wi przez podej­ście i ukłon lub przyklęknięcie. 
 4. Na zakoń­cze­nie litur­gii wiel­ko­piąt­ko­wej przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem śpie­wa się suplikacje. 
 5. Przy Gro­bie Pań­skim nale­ży umie­ścić infor­ma­cję, że cześć Krzy­żo­wi odda­wa­na jest wyłącz­nie przez ukłon lub przyklęknięcie. 
 6. W Wiel­ką Sobo­tę w para­fiach bło­go­sła­wień­stwo pokar­mów na stół wiel­ka­noc­ny powin­no odby­wać się ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem obostrzeń sanitarnych. 
 7. Pozo­sta­łe obrzę­dy nale­ży cele­bro­wać zgod­nie z prze­pi­sa­mi litur­gicz­ny­mi, prze­strze­ga­jąc zarzą­dzeń władz pań­stwo­wych doty­czą­cych licz­by uczest­ni­ków zgro­ma­dze­nia oraz innych ogra­ni­czeń sani­tar­nych. Na drzwiach wej­ścio­wych do kościo­ła nale­ży umie­ścić wyraź­ną infor­ma­cję doty­czą­cą ogra­ni­cze­nia licz­by osób. Taką infor­ma­cję nale­ży rów­nież umie­ścić na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.
  Nale­ży pamię­tać o zabez­pie­cze­niu wyjść ewa­ku­acyj­nych z kościo­ła, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi przepisami.
 8. Przed spra­wo­wa­niem litur­gii nale­ży dokład­nie umyć ręce oraz zdezynfekować
  je w zakry­stii. Zale­ca się uży­wa­nie wyłącz­nie ręcz­ni­ków jed­no­ra­zo­wych – papie­ro­wych. Kapła­ni dezyn­fe­ku­ją rów­nież ręce przed udzie­la­niem Komu­nii świę­tej oraz po. Wszy­scy posłu­gu­ją­cy — w tym kapła­ni z wyjąt­kiem głów­ne­go celebransa
  — w cza­sie litur­gii mają zasło­nię­te usta i nos.
 9. Pro­bosz­czo­wie są zachę­ca­ni do orga­ni­zo­wa­nia trans­mi­sji Mszy Świętych
  oraz nabo­żeństw z para­fii, aby wier­ni mogli trwać w łącz­no­ści ze swo­ją wspól­no­tą. Trans­mi­sja powin­na być na żywo bez jej archiwizowania.

Na czas owoc­ne­go prze­ży­wa­nia miste­riów Męki, Śmier­ci i Zmar­twych­wsta­nia nasze­go Pana z ser­ca bło­go­sła­wię.

 

+ Ryszard Kasyna 

 

 

16. marca 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 14 marca 2021 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Życie cią­gle sta­wia przed nami nowe wyzwa­nia. Są one oka­zją do głęb­szej reflek­sji nad war­to­ścia­mi i zasa­da­mi, któ­ry­mi się kie­ru­je­my. Wiel­ki Post wzy­wa każ­de­go z nas do zre­wi­do­wa­nia życia, posta­wie­nia sobie pyta­nia, czy napraw­dę idzie­my śla­dem Bożych dro­go­wska­zów. Żyć to sta­wać się czło­wie­kiem, a dla wie­rzą­cych – sta­wać się chrze­ści­ja­ni­nem. To pro­ces, któ­ry doko­nu­je się w nas nie­ustan­nie. Na tej dro­dze wpa­truj­my się w Jezu­sa, któ­ry pod­czas roz­mo­wy z Niko­de­mem mówi jasno i kon­kret­nie: trze­ba się na nowo naro­dzić, aby żyć.

2. W pią­tek 19 mar­ca będzie­my obcho­dzić uro­czy­stość św. Józe­fa, oblu­bień­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Ten dzień może­my nazwać dniem męż­czyzn. Otocz­my modli­twą wszyst­kich walecz­nych męż­czyzn: kawa­le­rów, mężów, ojców, dziad­ków. Tego dnia pro­śmy Boga o wszel­kie łaski dla nich, by codzien­nie wypeł­nia­li powo­ła­nie, do jakie­go zosta­li wezwani. 

3. W cza­sie tego­rocz­ne­go Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my chęt­nych do pod­ję­cia ducho­we­go i fizycz­ne­go wyzwa­nia pod­czas Eks­tre­mal­nej Dro­gi Krzy­żo­wej, któ­ra odbę­dzie się 19 mar­ca. Do wybo­ru dwie tra­sy: bł. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki (45 km) lub bł. ks. Wła­dy­sła­wa Buko­wiń­skie­go (15 km). W naszej para­fii łączy­my ten dzień z ini­cja­ty­wą Papie­ża Fran­cisz­ka 24 GODZINY DLA PANA. Po wie­czor­nej Mszy św. wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i ado­ra­cja przy udzia­le poszcze­gól­nych ulic i miej­sco­wo­ści. Bez­po­śred­nio po wysta­wie­niu akt zawie­rze­nia rodzin św. Józe­fo­wi w prze­ży­wa­nym Roku, któ­ry jest Mu poświę­co­ny. Plan ado­ra­cji i wszel­kie szcze­gó­ły umiesz­czo­ne są w gablo­cie ogło­szeń i stro­nie internetowej.

4. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję nasze­go kościo­ła, za ofia­ry zło­żo­ne tydzień temu do puszek na rzecz misji świę­tych, a tak­że za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne prze­ka­za­ne oraz wpła­co­ne na cele wspól­no­ty para­fial­nej i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. 

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej. 

6. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej oraz wsta­wien­nic­twa św. Józefa. 

7. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszal­ne 14.03–21.03.2021 r.

Ndz 7.45 + Józef Kotliń­ski i Tade­usz Drew­czyń­ski oraz z rodzin z oboj­ga stron

9.30 dz-błag w 70 r. uro­dzin

GORZKIE ŻALE

11.00 + rodzi­ce Ire­na i Sta­ni­sław- r. śm.

Pon 16.30 + Ryszard- 3 r. śm. i Edward Sini­ło oraz Kazi­mierz Bigos

17.30 + Ste­fa­nia i Jan Kujawscy

Wt 16.30 o zdro­wie i Boże błog.

17.30 + Robert Sko­row­ski- w dniu ziem­skich ur. oraz z rodzi­ny Adrich i Gzela

Śr 10.00 pogrzeb: + Tere­sa Januszewska

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od kole­gi Edka z rodziną

Czw 17.30 + Tere­sa Lepak oraz Ste­fa­nia i Bro­ni­sław Domian

Pt 16.30 + Józef i Józe­fa Kału­ża, rodzi­ce i z rodzi­ny Mikołajewskich

17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 dz-błag z oka­zji 50 r. uro­dzin i imie­nin Józefa

Sob 16.30 + Hele­na Gostom­ska- int. od pra­cow­ni­ków Polipolu

17.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Ndz 7.45 + Cze­sław – r. śm., Anna, Kle­mens i Roman Żywic­cy oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

9.30 + Geno­we­fa i Józef Trze­ciak ‑r. śm.

GORZKIE ŻALE

11.00 + Jan ‑13 r. śm. oraz Ste­fa­nia i Ber­nard Stoltmann

 

07. marca 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7 marca 2021 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Czas Wiel­kie­go Postu to czas naszej meta­noi, któ­ra ozna­cza prze­mia­nę życia, pod­ję­cie nowych wyzwań, pra­cę nad swo­ją ducho­wo­ścią, a przede wszyst­kim zmia­nę myśle­nia pod wpły­wem sło­wa, któ­re kie­ru­je do nas Bóg. 

2. Jutro 8 mar­ca pod­czas Mszy św. modlić się będzie­my w inten­cji kobiet oraz ich misji w rodzi­nach, Koście­le i świecie.

3. W śro­dę na Mszę św. a po niej na spo­tka­nie zapra­szam uczniów klas 6 i 7, czy­li kan­dy­da­tów do bierzmowania. 

4. W sobo­tę przy­pad­nie 8. rocz­ni­ca wybo­ru papie­ża Fran­cisz­ka na Sto­li­cę Pio­tro­wą. Niech nasza modli­twa będzie wyra­zem miło­ści do Gło­wy Kościo­ła powszechnego.

5. W cza­sie tego­rocz­ne­go Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my chęt­nych do pod­ję­cia ducho­we­go i fizycz­ne­go wyzwa­nia pod­czas Eks­tre­mal­nej Dro­gi Krzy­żo­wej, któ­ra odbę­dzie się 19 mar­ca. Do wybo­ru dwie tra­sy: bł. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki (45 km) lub bł. ks. Wła­dy­sła­wa Buko­wiń­skie­go (15 km). W naszej para­fii łączy­my ten dzień z ini­cja­ty­wą Papie­ża Fran­cisz­ka 24 GODZINY DLA PANA. Po wie­czor­nej Mszy św. wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i ado­ra­cja przy udzia­le poszcze­gól­nych ulic i miej­sco­wo­ści. Bez­po­śred­nio po wysta­wie­niu akt zawie­rze­nia rodzin św. Józe­fo­wi w prze­ży­wa­nym Roku, któ­ry jest Mu poświę­co­ny. Jeśli komuś zdro­wie nie pozwa­la ruszyć na tra­sę EDK, to zapra­szam do świą­ty­ni. Niech niko­go nie zabrak­nie, bo to nasza szan­sa. Plan ado­ra­cji i wszel­kie szcze­gó­ły zosta­ną umiesz­czo­ne w gablo­cie ogłoszeń.

6. Pra­gnę ser­decz­nie podzię­ko­wać za dzi­siej­sze ofia­ry do puszek na rzecz misji świę­tych, a tak­że za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne oraz wpła­co­ne na kon­to na cele wspól­no­ty para­fial­nej i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku. Bóg zapłać rów­nież za posprzą­ta­nie tere­nu po zakoń­czo­nych pra­cach przy wymia­nie dachów kościo­ła, kapli­cy przed­po­grze­bo­wej oraz toa­le­ty i stu­dzien­ki na cmen­ta­rzu. Dzię­ki tym pra­com wra­ca­my do codzien­nej moż­li­wo­ści nawie­dza­nia Kapli­cy Miło­sier­dzia i nasze­go kościo­ła. Zachę­cam wszyst­kich do pomo­cy Cari­tas Pol­ska poprzez zbie­ra­nie jał­muż­ny wiel­ko­post­nej. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na na nową ele­wa­cję nasze­go kościoła.

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i lek­tu­ry pra­sy katolickiej.

8. Inten­cje mszalne.

Ado­ra­cja „24 GODZINY DLA PANA” 19/20 mar­ca 2021 r.

18.00–19.00 Mela­nó­wek

19.00–20.00 Mela­no­wo

20.00–21.00 Coł­dan­ki

21.00–22.00 Coł­dan­ki Wybudowanie 

22.00–23.00 Wyb. pod Jerzmionki

23.00–0.00 Nowy Dwór- od Ogorzelin

0.00–1.00 Nowy Dwór- od Chojnic

1.00–2.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.III

2.00–3.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.II

3.00–4.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.I

4.00–5.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.II i Kwiatowa

5.00–6.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.I i Boczna

6.00–7.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Pocztowa

7.00–8.00 Wyb. pod Dąbrów­kę i Sławęcin

8.00–9.00 Sta­ry Dwór

9.00–10.00 Ogo­rze­li­ny- Dwo­rzec, ul.Młyńska, ul. Ogro­do­wa i ul. Choj­nic­ka cz.I

10.00–11.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Choj­nic­ka cz.II

11.00–12.00 Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne: 1,4,6,8 i 12

12.00–13.00 Wyb. Pod Lich­no­wy i oś. Sło­necz­ne: 3,5,7,9,11 i 13

13.00–14.00 Kół­ko misyj­ne i kan­dy­da­ci do I Komu­nii św.

14.00–15.00 „Oca­ale­nie” i kan­dy­da­ci do bierzmowania 

15.00–16.00 Żywy Różaniec

16.15- zakoń­cze­nie adoracji

 

W CZASIE TEGOROCZNEGO WIELKIEGO POSTU ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO PODJĘCIA DUCHOWEGO I FIZYCZNEGO WYZWANIA PODCZAS

EKSTREMALNEJ DROGI KRZYŻOWEJ, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ – 19 MARCA i ROZPOCZNIE W ZAMARTEM 

ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ I OBOWIĄZUJĄCE OBOSTRZENIA, W TYM ROKU EDK ZACZYNAMY ADORACJĄ KTÓRA BĘDZIE TRWAŁA OD 19.30 DO 20.30. KAŻDY Z UCZESTNIKÓW PO MODLITWIE OSOBISTEJ BĘDZIE MÓGŁ W DOWOLNYM MOMENCIE WYRUSZYĆ NA EDK 

DO WYBORUDWIE TRASY

TRASA 45km bł .ks. Jerze­go Popie­łusz­ki: SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ W ZAMARTEM + NIWY + GRONOWSKI MŁYN + WITKOWSKI MŁYN + ORZEŁEK + OBKASKI MŁYN + OBKAS + CZARNA GÓRA + DĄBRÓWKA + OGORZELINY + COŁDANKI + MOSZCZENICA + DORĘGOWICE + ZAMARTE (ADORACJA)

TRASA 15 km bł. ks.Władysława Buko­wiń­skie­go: krót­szy wariant tra­sy, któ­ry zaczy­na się w Orzeł­ku i koń­czy się w koście­le w Ogo­rze­li­nach (ADORACJA, wysta­wio­ne relikwie). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

WAŻNE INFORMACJE

 • EDK TO INDYWIDUALNA FORMA MEDYTACJI W DRODZE
 • JEST PRZEZNACZONA DLA OSÓB DOROSŁYCH, KTÓRE BIORĄ NA SIEBIE SAME ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POKONYWANIE TRASY EDK
 • OSOBY NIEPEŁNOLETNIE MOGĄ IŚĆ Z PEŁNOLETNIM OPIEKUNEM
 • NA TRASIE OBOWIĄZUJE REGUŁA MILCZENIA, IDZIEMY W ODSTĘPACH ZAPEWNIAJĄCYCH INDYWIDUALNE POKONYWANIE TRASY Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO
 • PODEJMUJĄC DECYZJĘ WYRUSZENIA NA EDK TRZEBA SIĘ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWAĆ I ZABRAĆ ZE SOBĄ: ROZWAŻANIA, LATARKĘ (NAJLEPIEJ CZOŁOWĄ), MAPĘ TRASY, CEPŁE UBRANIE (Z ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI), WYGODNE BUTY, PROWIANT, TERMOS Z GORĄCYM PICIEM, NAŁADOWANY TELEFON KOMÓRKOWY, PODSTAWOWE OPATRUNKI
 • NALEŻY POWIADOMIĆ BLISKICH O SWOIM WYJŚCIU I ZAPEWNIĆ SOBIE TRANSPORT POWROTNY TAKŻE W PRZYPADKU PRZERWANIA TRASY 
 • NA DROGĘ MOŻNA ZROBIĆ SWÓJ SYMBOLICZNY KRZYŻ

JEŚLI CHCESZ UCZESTNICZYĆ W EDK ZAMARTE MUSISZ SIĘ ZAPISAĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ www.edk.org.pl. PO ZAPISANIU ODPOWIEDNIO SIĘ PRZYGOTUJ !!! ROZWAŻANIA ORAZ MAPĘ BĘDZIESZ MÓGŁ POBRAĆ ZE STRONY. MOŻESZ TEŻ ZAKUPIĆ PAKIET EDK (15zł) I ODEBRAĆ GO PRZED ADORACJĄ W KRUCHCIE KOŚCIOŁA W ZAMARTEM (ROZWAŻANIA, OPASKA ODBLASKOWA, PAMIĄTKOWA ZAPINKA). SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O EDK ZAMARTE MOŻESZ TEŻ OBSERWOWAĆ NA FACEBOOKU EDK­Za­mar­te.

 

Intencje mszalne 7.03–14.03.2021 r.

Ndz 7.45 + Marian­na i Zenon Szu­bert oraz z rodziny

9.30 + Adam i Geno­we­fa Kra­mek oraz Bro­ni­sław Kucharski

GORZKIE ŻALE

11.00 + Boże­na Kani­kow­ska- r. śm.

Pon 17.30 + Zofia i Anto­ni oraz Jan i Józef

Wt 16.30 + Jan Olter oraz rodzi­ce Fran­cisz­ka i Ber­nard- int. od kuzyn­ki Elż­bie­ty z rodziną

17.30 + Jadwi­ga i Edmund Pestka

Śr 17.30 + Beata Zemsta, Hele­na i Ste­fan oraz Leszek Wyrowińscy

Czw 16.30 w podzię­ko­wa­niu Mat­ce Naj­święt­szej i Świad­kom Miło­sier­dzia za ode­bra­ne łaski z proś­bą o zdro­wie, siły i pomyśl­ny prze­szczep dla Marka

17.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska- int. od męża z rodziną

Pt 17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 + Jadwi­ga Lemań­czyk- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Sob 16.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla Ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku z proś­bą o szczę­śli­we zakoń­cze­nie dzieła

17.30 + Wale­rian- r. śm., Tere­sa, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Józef Kotliń­ski i Tade­usz Drew­czyń­ski oraz z rodzin z oboj­ga stron

9.30 dz-błag w 70 r. uro­dzin

GORZKIE ŻALE

11.00 + rodzi­ce Ire­na i Sta­ni­sław- r. śm.

 

 

 

 

26. grudnia 2020 · Możliwość komentowania ROZKŁAD MSZY ŚW. KOLĘDOWYCH O GODZ. 17.30 W 2021 R. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

04.01.2021 (ponie­dzia­łek)- Wyb. pod Lich­no­wy i Oś. Sło­necz­ne: 3,5,7,9,11 i 13

05.01.2021 ( wto­rek)- Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne 1,4,6,8 i 12

07.01.2021 (czwar­tek)- Coł­dan­ki i Coł­dan­ki Wyb.

08.01.2021 (pią­tek)- ul. Pocz­to­wa i ul. Choj­nic­ka cz.II (do nr 21)

11.01.2021 (ponie­dzia­łek)- Nowy Dwór (całość)

12.01.2021 (wto­rek)- Melanówek

13.01.2021 (śro­da)- Melanowo

14.01.2021 (czwar­tek)- Dwo­rzec, ul.Młyńska, ul. Ogro­do­wa, ul. Zie­lo­na i ul. Choj­nic­ka cz.I

15.01.2021 (pią­tek)- Wyb. Jerz­mion­ki i Sta­ry Dwór

19.01.2021 (wto­rek)- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.I i Boczna

20.01.2021 (śro­da)- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.II i Kwiatowa

21.01.2021 (czwar­tek)- ul. Oka­ska cz.I i cz.II i dom Nauczyciela

22.01.2021 (pią­tek)- ul. Obka­ska cz.III oraz Wyb. Pod Dąbrów­kę i Sławęcin

Poświę­ce­nia nowych domów oraz miesz­kań, a tak­że odwie­dzi­ny nowo zamiesz­ka­łych para­fian odbę­dą się po indy­wi­du­al­nym zgłoszeniu!!!

21. listopada 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 22 listopada 2020 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Dzi­siaj przy­pa­da uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa, Kró­la Wszech­świa­ta. Do kalen­da­rza litur­gicz­ne­go zosta­ła wpro­wa­dzo­na przez papie­ża Piu­sa XI w 1925 roku, na zakoń­cze­nie przy­pa­da­ją­ce­go wów­czas Roku Jubi­le­uszo­we­go. W odno­wio­nej litur­gii Kościół obcho­dzi tę uro­czy­stość w ostat­nią nie­dzie­lę roku kościel­ne­go dla pod­kre­śle­nia, że wszyst­ko ma swój począ­tek i będzie mia­ło swo­je uko­ro­no­wa­nie w Chrystusie.

2. Dziś po sumie wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Odmó­wi­my Lita­nię do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa oraz Akt poświę­ce­nia rodza­ju ludz­kie­go Ser­cu Pana Jezu­sa. Za udział w tym nabo­żeń­stwie może­my uzy­skać odpust zupeł­ny pod zwy­kły­mi warunkami.

3. Czas przy­go­to­wać się do Adwen­tu – okre­su rado­sne­go i poboż­ne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana Jezu­sa. W przy­szłą nie­dzie­lę, 29 listo­pa­da, roz­pocz­nie­my ten pięk­ny czas. Już dziś zapra­szam na codzien­ne Rora­ty, któ­re w naszej para­fii tra­dy­cyj­nie prze­ży­wać będzie­my z Małym Gościem Nie­dziel­nym. Tego­rocz­ne spo­tka­nia adwen­to­we przy­bli­żą nam tajem­ni­cę Mszy św. Pod­czas Rorat będzie­my mogli nauczyć się jesz­cze poboż­niej w niej uczest­ni­czyć oraz przy­po­mni­my sobie, że każ­da Eucha­ry­stia jest ofia­rą Jezu­sa Chry­stu­sa, praw­dzi­wie obec­ne­go pod posta­cią Naj­święt­szej Hostii. Pozna­my też ludzi, dla któ­rych Msza św. była naj­waż­niej­szą chwi­lą każ­de­go dnia i naj­więk­szą świętością.

4. Za dzi­siej­sze ofia­ry zło­żo­ne do pusz­ki na pomoc Kościo­ło­wi Prze­śla­do­wa­ne­mu w Repu­bli­ce Środ­ko­wo­afry­kań­skiej, za dodat­ko­we ofia­ry prze­zna­czo­ne na remont dachu naszej świą­ty­ni, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Trwa­ją­ce pra­ce oraz pod­sta­wo­we utrzy­ma­nie para­fii moż­na wspie­rać poprzez wpła­tę na kon­to. Bank Spół­dziel­czy w Choj­ni­cach: 93 8146 0003 0000 0967 2000 0001.

5. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są do naby­cia świe­ce Cari­tas oraz opłat­ki wigi­lij­ne, a tak­że kalen­da­rze diecezjalne.

6. Inten­cje mszalne.

 

Intencje mszalne 22.11–29.11.2020 r.

Ndz 7.45 + Hen­ryk Gap­pa- 2 r. śm.

9.30 + Edmund Kieł­piń­ski- 1 r. śm. oraz Jaro­sław i Radosław

11.00 + Leon Pryba

Pon 17.30 dz-błag w dniu uro­dzin Tomasza

18.00 + Ire­na i Edwin Paw­lak- int. od syna Sła­wo­mi­ra z rodziną

Wt 17.30 + Zofia i Jan Lesz­czyń­scy oraz o zdro­wie i siły dla Henryka

18.00 dz-błag w dniu 87 r. uro­dzin Jani­ny Piekarskiej

Śr 17.30 + Elż­bie­ta i Igna­cy Modrzejewscy

Czw 17.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

18.00 w pew­nej intencji

Pt 17.30 dz-błag dla rodzi­ny, z proś­bą o łaskę nawró­ce­nia grzesz­ni­ków oraz o zdro­wie i szczę­śli­wą ope­ra­cję dla Bronisława

18.00 + Ire­na i Edwin Paw­lak- int. od syna Krzysz­to­fa z rodziną

Sob 16.30 + Maria Zakrzew­ska- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

17.30 + Jan Drąż­kow­ski- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther, rodzi­ce z oboj­ga stron i rodzeństwo

9.30 dz-błag z oka­zji uro­dzin Wandy

11.00 + Wal­de­mar Witasz­czyk- z oka­zji ziem­skich urodzin

27. września 2020 · Możliwość komentowania PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH W PARAFII PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W OGORZELINACH 27 WRZEŚNIA‑1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Nie­dzie­la — 27.09.2020 r.

7.45- Msza św. z nauką ogólną

9.30- Msza św. z nauką ogólną

11.00- Msza św. z nauką ogólną

Ponie­dzia­łek- 28.09.2020 r.

9.30- Msza św. z nauką ogólną

18.30- Msza św. z nauką ogólną

Spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do bierzmowania

Wto­rek- 29.09.2020 r.

9.30- Msza św. z nauką ogólną

18.30- Msza św. z nauką ogólną

Spo­tka­nie dla uczniów (kla­sy 3 i 4) i ich rodziców 

Śro­da- 30.09.2020 r.

9.30- Msza św. z nauką ogólną

18.00- Nabo­żeń­stwo na cmentarzu

18.30- Msza św. z nauką ogólną

Czwar­tek- 1.10.2020 r.

9.00 – Nabo­żeń­stwo różań­co­we (oka­zja do spo­wie­dzi św.)

9.30- Msza św. z nauką ogól­ną i z błog. na zakoń­cze­nie misji

18.00- Nabo­żeń­stwo różań­co­we (oka­zja do spo­wie­dzi św.)

18.30- Msza św. z nauką ogól­ną i z błog. na zakoń­cze­nie misji

20. września 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 20 WRZEŚNIA 2020 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Dziś w naszej para­fii prze­ży­wa­my dorocz­ny odpust Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go. Sumę odpu­sto­wą w naszej inten­cji odpra­wi ks. Pra­łat Marian Szcze­piń­ski z Koście­rzy­ny. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób pomo­gli w przy­go­to­wa­niu tej uro­czy­sto­ści. Po Mszy św. zapra­szam gości na poczę­stu­nek do naszej Para­fial­nej Kawia­ren­ki, znaj­du­ją­cej się pod ple­ba­nią. O godz.15.00 odbę­dzie się poświę­ce­nie nowe­go krzy­ża na pla­cu budo­wy Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku. Niech krzyż Chry­stu­sa, któ­ry dziś tak czę­sto bywa oplu­wa­ny i nisz­czo­ny, będzie dla nas oraz przy­szłych poko­leń, świa­dec­twem głę­bo­kiej wia­ry i ufno­ści w bez­gra­nicz­ne Boże Miło­sier­dzie. Zapra­szam Was wszyst­kich rów­nież na to poświę­ce­nie, będą­ce nie­ja­ko dopeł­nie­niem nasze­go para­fial­ne­go święta.

2. Za tydzień w naszej para­fii roz­pocz­ną się misje świę­te. Popro­wa­dzi je ks. dr Woj­ciech Kar­dyś, pro­boszcz z Lal­ków i wykła­dow­ca Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w Pel­pli­nie. Nich to będzie tak­że moment powro­tu do chrze­ści­jań­skiej gor­li­wo­ści, zwłasz­cza dla tych, któ­rzy utra­ci­li ją w cza­sie pan­de­mii. Zapra­szam Was wszyst­kich, kocha­ni para­fia­nie i goście, na te świę­te dni.

3. W śro­dę zapra­szam na Mszę św., a po niej na spo­tka­nie wszyst­kich kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia. Obec­ność obowiązkowa.

4. Za dzi­siej­szą zbiór­kę do puszek na Zie­mię Świę­tą, za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach nasze­go kościo­ła (3108,05 zł), za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za dary sto­łu i ofia­ry na przy­go­to­wa­nie odpu­stu, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce- zwłasz­cza za nowy krzyż, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Na dzień odpu­stu przy­go­to­wa­ne jest tak­że sto­isko para­fial­ne, na któ­rym sprze­da­wa­ne są książ­ki oraz inne drob­ne pamiąt­ki. Zachę­cam do skorzystania.

6. Inten­cje mszalne.

20. września 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 20.09–27.09.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Ndz 7.45 + Regi­na Zakrzewska

9.30 + Fran­ci­szek Otto

12.00 SUMA ODPUSTOWA w int. para­fian i dobrodziejów

Pon 18.30 + Józef i Anna Beh­rendt oraz z rodziny

Wt 18.30 + Piotr Modrzyń­ski- int. od bra­ta­nic Elż­bie­ty i Urszu­li z rodzinami

Śr 18.30 + ks. Fran­ci­szek Husa­rek- r. śm.

Czw 17.30 + Zofia i Jan Leszczyńscy

18.30 + Ber­nard Niem­czyk- w dniu ziem­skich ur.

Pt 17.30 + Boże­na Oszek

18.30 + dzia­dek Janusz, Ana­sta­zja i Adam Kostkowscy

Sob 17.30 + Piotr- 15 r. śm.

18.30 + Łukasz Gostom­ski- w dniu ziem­skich uro­dzin, Ire­na, Józef, Krzysz­tof, Bogu­mi­ła i Zdzisław

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- w dniu ziem­skich urodzin

9.30 + Mar­cjan­na, Józef i z rodziny

11.00 + Łucja- r. śm, Julian i Jerzy Husarek

09. sierpnia 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 9 sierpnia 2020 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Wyko­rzy­staj­my nasze waka­cyj­ne wędrów­ki, piel­grzym­ki, indy­wi­du­al­ny odpo­czy­nek na stwo­rze­nie wła­ści­wej ducho­wej atmos­fe­ry, nie­zbęd­nej, aby odczuć bli­ską obec­ność Boga i umoc­nić naszą wiarę.

2. Pro­szę o modli­tew­ne wspar­cie tych, któ­rzy z róż­nych stron Pol­ski wyru­szy­li na piel­grzy­mie szla­ki pro­wa­dzą­ce na Jasną Górę, do nasze­go naro­do­we­go sanktuarium.

3. W ponie­dzia­łek, 10 sierp­nia, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym przy­pa­da świę­to Świę­te­go Waw­rzyń­ca, dia­ko­na Kościo­ła rzym­skie­go, męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na naszej diecezji.

4. W sobo­tę, 15 sierp­nia, przy­pa­da uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. W Pol­sce ta uro­czy­stość jest zna­na i obcho­dzo­na jako świę­to Mat­ki Bożej Ziel­nej. Na litur­gię przy­no­si­my bukie­ty ziół, kwia­tów i warzyw, któ­re zosta­ną pobło­go­sła­wio­ne. Sam gest bło­go­sła­wie­nia rze­czy jest oka­zją do wychwa­la­nia Stwór­cy za wszel­kie otrzy­ma­ne dary. W tę uro­czy­stość dzię­ku­je­my za dar pierw­szych zbio­rów wła­śnie w dniu, w któ­rym Mary­ja osią­ga peł­nię zba­wie­nia. Ofia­ruj­my Jej nasze ser­ca i codzien­ny trud przy­bli­ża­nia się do Boga.

5. W tę maryj­ną uro­czy­stość tra­dy­cyj­nie pamię­cią się­ga­my do naszej histo­rii, aby wspo­mi­nać „Cud nad Wisłą” z 1920 roku. Pamię­taj­my, że zma­ga­nia o wła­ści­we miej­sce Pol­ski wśród naro­dów Euro­py i świa­ta cią­gle jesz­cze trwa­ją. Pole­caj­my Kró­lo­wej Pol­ski losy nasze­go narodu.

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej.

7. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach naszej świą­ty­ni, za wszel­kie indy­wi­du­al­ne ofia­ry wspie­ra­ją­ce para­fię i budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Inten­cje mszalne.

NABÓR DO WYŻSZEGO SEMINARIUM   DUCHOWNEGO

Wyż­sze Semi­na­rium Duchow­ne Die­ce­zji Pel­pliń­skiej infor­mu­je o warun­kach nabo­ru na rok aka­de­mic­ki 2020/2021.

Kan­dy­da­ci, w tym tego­rocz­ni matu­rzy­ści, powin­ni do 18 sierp­nia 2020 r. zgło­sić się na roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną (umó­wio­ną wcze­śniej tele­fo­nicz­nie – tel.: 58 536 16 64) i oso­bi­ście zło­żyć w Rek­to­ra­cie Semi­na­rium nastę­pu­ją­ce dokumenty:

 1. poda­nie o przy­ję­cie, skie­ro­wa­ne do J. E. Ks. Bisku­pa Die­ce­zjal­ne­go Ryszar­da Kasy­ny, Bisku­pa Pelplińskiego;

 2. wła­sno­ręcz­nie napi­sa­ny życiorys;

 3. świa­dec­twa moral­no­ści wysta­wio­ne przez Księ­dza Pro­bosz­cza i Katechetę;

 4. świa­dec­two doj­rza­ło­ści w ory­gi­na­le i odpis;

 5. świa­dec­two ukoń­cze­nia nauki reli­gii, jeśli przed­miot ten nie wid­nie­je na świa­dec­twie ukoń­cze­nia szko­ły średniej;

 6. skró­co­ny odpis aktu urodzenia; 

 7. metry­kę chrztu i bierzmowania;

 8. kopię dowo­du oso­bi­ste­go (dwa egzem­pla­rze) i ksią­żecz­ki wojskowej;

 9. czte­ry aktu­al­ne foto­gra­fie legitymacyjne.

Alum­ni Pel­pliń­skie­go Semi­na­rium są jed­no­cze­śnie stu­den­ta­mi Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu. W związ­ku z tym, po roz­mo­wie kwa­li­fi­ka­cyj­nej w Rek­to­ra­cie Semi­na­rium, kan­dy­da­ci są zobo­wią­za­ni do zare­je­stro­wa­nia się na stro­nie inter­ne­to­wej Uni­wer­sy­te­tu (irk.umk.pl) i sta­wie­nia się na roz­mo­wie kwa­li­fi­ka­cyj­nej Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go UMK, któ­ra odbę­dzie 20 sierp­nia o godz. 9.00 w budyn­ku Wydzia­łu (Toruń, ul. Gaga­ri­na 37).

 

02. sierpnia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 2.08–9.08.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Ndz 7.45 dz-błag dla Tere­sy z ok. 70 r. ur. oraz ++ Mario­la, Fran­ci­szek, Kry­sty­na i Julianna

9.30 + Adam, Ana­sta­zja i Janusz Kost­kow­scy oraz dziad­ko­wie Feliks i Zofia

11.00 z ok. zbli­ża­ją­ce­go się Dnia Pro­bosz­cza, dzię­ku­jąc za 5 lat posłu­gi ks. Pio­tra w naszej para­fii, z proś­bą o Boże błog., opie­kę NMP oraz wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia- int. Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwigi

Pon (poza para­fią) o zdro­wie i siły dla Marka

Wt (poza para­fią) w int. wszyst­kich proboszczów

Śr (poza para­fią) + Aldo­na Pokrywka

Czw 18.30 + Jan i Mar­ta Siko­ra oraz Jerzy Wilczek

Pt 18.30 + Wero­ni­ka i Feliks Zyg­mań­scy oraz z rodziny

Sob 16.00 ślub: Piotr Kor­nac­ki i Moni­ka Rzepińska

17.30 dz-błag dla Domi­ni­ka w 18 r. ur.

18.30 + Danu­ta Laska- 1 r. śm.

Ndz 7.45 dz-błag w 22 r. ślu­bu Alek­san­dry i Pio­tra oraz dla całej rodziny

9.30 o nowe powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

11.00 dz-błag dla Geno­we­fy i Bro­ni­sła­wa w 75 r. ur.