28. kwietnia 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY 28 kwietnia 2024 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii · Tagi:

1. Dziś pią­ta nie­dzie­la Wiel­ka­no­cy. Po raz kolej­ny gro­ma­dzi­my się na Świę­tej Wie­cze­rzy, aby pokrze­piać się sło­wem Bożym i Chle­bem eucha­ry­stycz­nym. Umoc­nie­ni Boży­mi dara­mi będzie­my wkra­czać w nowe wyzwa­nia kolej­ne­go tygo­dnia i dawać świa­dec­two wia­ry w Zmar­twych­wsta­łe­go Pana. 

2. Gorą­co zapra­szam na codzien­ne nabo­żeń­stwa majo­we. Tyle róż­nych inten­cji towa­rzy­szy nasze­mu życiu. Wyko­rzy­staj­my kolej­ną szan­sę, któ­rą daje nam Chry­stus oraz Jego i nasza Mat­ka, Mary­ja. Kan­dy­da­ci do I komu­nii św. i bierz­mo­wa­nia mają obo­wią­zek uczest­nic­twa w nabo­żeń­stwach przy­naj­mniej dwa razy w tygodniu.

3. W śro­dę we wspo­mnie­nie św. Józe­fa, rze­mieśl­ni­ka zapra­szam na nabo­żeń­stwo majo­we i Eucha­ry­stię, a potem na spo­tka­nie cały Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na misje święte.

4. W pią­tek obcho­dzić będzie­my uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Kró­lo­wej Pol­ski, głów­nej patron­ki naszej Ojczy­zny i Świę­to Kon­sty­tu­cji 3 maja. Msze św. w porząd­ku nie­dziel­nym. Z racji tej uro­czy­sto­ści odwie­dzi­ny cho­rych w czwar­tek od godz. 9.00, a oka­zja do spo­wie­dzi św. od godz. 17.00.

5. W sobo­tę przy­pa­da litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Flo­ria­na. O godz.16.30 zapra­szam do szcze­gól­nej modli­twy w inten­cji naszych Strażaków.

6. Gorą­co wciąż zachę­cam do zapi­sy­wa­nia się i przyj­mo­wa­nia do swo­ich domów iko­ny Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy. Dzię­ku­ję tym, któ­rzy już z tego daru skorzystali.

7. Zapra­szam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Do naby­cia rów­nież nowe albumy.

8. Za wszel­kie ofia­ry prze­ka­za­ne na potrze­by para­fii i powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za życz­li­wość i wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na ubez­pie­cze­nie naszej zabyt­ko­wej świą­ty­ni i całe­go mie­nia para­fial­ne­go, któ­re zbio­ro­wo wyce­nio­no na kwo­tę 2350 zł.

9. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści Bożych darów oraz opie­ki Naj­święt­szej Maryi Panny.

10. Inten­cje mszalne.

27. listopada 2022 · Możliwość komentowania Włochy została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii, Ogłoszenia duszpasterskie
Wło­chy (11 dni) z odpoczynkiem(1)
10. sierpnia 2022 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 7 sierpnia 2022 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Dziś kolej­na waka­cyj­na nie­dzie­la, dzie­więt­na­sta nie­dzie­la w roku litur­gicz­nym. Modli­my się wspól­nie, aby Bóg umoc­nił w naszych ser­cach ducha przy­bra­nych dzie­ci, aby­śmy mogli osią­gnąć obie­ca­ne dzie­dzic­two. Niech nasze dobre pra­gnie­nia wspo­ma­ga tak­że orę­dow­nic­two Maryi, któ­ra w róż­nych sank­tu­ariach gro­ma­dzi rze­sze pielgrzymów. 

2. Wszyst­kich, któ­rzy nie mogą uczest­ni­czyć w piel­grzym­ce, zapra­szam do ducho­we­go piel­grzy­mo­wa­nia i wpie­ra­nia oso­bi­stą modli­twą i cier­pie­niem piel­grzy­mu­ją­cych do róż­nych sank­tu­ariów maryj­nych, szcze­gól­nie na Jasną Górę. 

3. W śro­dę, 10 sierp­nia, w litur­gii obcho­dzi­my świę­to Świę­te­go Waw­rzyń­ca, dia­ko­na i męczen­ni­ka z III wie­ku, głów­ne­go Patro­na naszej Die­ce­zji Peplińskiej. 

4. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści Boże­go bło­go­sła­wień­stwa oraz opie­ki Mat­ki Najświętszej.

5. Za ofia­ry zło­żo­ne oraz wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, a tak­że za wszel­ką życz­li­wość i pomoc, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na na nową posadz­kę naszej świą­ty­ni. Dzię­ku­ję rów­nież za indy­wi­du­al­ne ofia­ry zło­żo­ne na ten cel.

6. Inten­cje mszalne.

26. marca 2022 · Możliwość komentowania PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH W PARAFII PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W OGORZELINACH 27–30 MARCA 2022 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

IV Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu- 27.03.2022 r.

7.45- Msza św. z nauką ogólną

9.30- Msza św. z nauką ogólną

Gorz­kie Żale

11.00- Msza św. z nauką ogólną

Nauka dla dzie­ci (do kl. 4 włącznie)

Ponie­dzia­łek- 28.03.2022 r.

16.30 Msza św. z nauką dla dzie­ci (do kl. 4 włącznie)

17.30- Msza św. z nauką dla mło­dzie­ży (kl. 5–8, szko­ły ponadpodstawowe)

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i zawie­rze­nie mło­dzie­ży św. Józe­fo­wi

Wto­rek- 29.03.2022 r.

9.15- Koron­ka do Boże­go Miłosierdzia

9.30- Msza św. z nauką ogólną

17.15- Koron­ka do Boże­go Miłosierdzia

17.30- Msza św. z nauką ogólną

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

20.30 Róża­niec i pro­ce­sja ze świe­ca­mi w inten­cji poko­ju na Ukra­inie oraz o łaskę nawró­ce­nia opraw­ców i wro­gów naszej Ojczyzny

21.00 Apel Jasnogórski

 

Śro­da- 30.03.2022 r.

9.15- Koron­ka do Boże­go Miłosierdzia

9.30- Msza św. z nauką ogól­ną i z błog. na zakoń­cze­nie rekolekcji

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w inten­cji nawró­ce­nia para­fii i o nowe powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyj­ne (do wie­czor­nej Mszy św.)

17.15- Koron­ka do Boże­go Miłosierdzia

17.30- Msza św. z nauką ogól­ną i z błog. na zakoń­cze­nie reko­lek­cji (rów­nież dzie­ci i młodzież)

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy

 

05. grudnia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 5 grudnia 2021r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Dziś dru­ga nie­dzie­la Adwen­tu. Trwa­my w rado­snym cza­sie ocze­ki­wa­nia na spo­tka­nie z Panem. Jed­no­cze­śnie już po raz 22. obcho­dzi­my Dzień modli­twy i pomo­cy mate­rial­nej Kościo­ło­wi na Wscho­dzie. Wpie­ra­my modli­twą i ofia­rą wspól­no­ty chrze­ści­jan miesz­ka­ją­cych za naszą wschod­nią gra­ni­cą. Bóg zapłać za oka­za­ne wsparcie.

2. Jutro, w ponie­dzia­łek, 6 grud­nia, w litur­gii przy­pa­da wspo­mnie­nie Świę­te­go Miko­ła­ja, bisku­pa. To dzień, kie­dy obda­ro­wu­je­my się pre­zen­ta­mi. Niech nigdy nie zabrak­nie życz­li­wo­ści i dobro­ci wobec wszyst­kich, szcze­gól­nie naj­bar­dziej potrzebujących.

3. W śro­dę, 8 grud­nia, będzie­my obcho­dzi­li uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. W tym dniu Kościół upa­mięt­nia tajem­ni­cę Maryi, któ­ra jako jedy­na z ludzi zosta­ła poczę­ta bez zma­zy grze­chu pier­wo­rod­ne­go. Ta praw­da wia­ry towa­rzy­szy Kościo­ło­wi od same­go począt­ku. Dzi­siaj jej wyra­zem jest tak­że śpiew Godzi­nek o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Zapra­szam na nie w śro­dę o godz. 9.00. Tra­dy­cyj­nie w to świę­to o 12.00 Godzi­na Łaski. W ramach gru­dnio­we­go spo­tka­nia zapra­szam na nią Żywy Róża­niec oraz wszyst­kich chęt­nych. Na wie­czor­nej Mszy św. poświę­ce­nie meda­li­ków dla dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Komu­nii św. Tego dnia kolek­ta na misje święte.

4. W pią­tek zale­głe odwie­dzi­ny chorych.

5. Po Mszach św. moż­na nabyć świe­ce Wigi­lij­ne­go Dzie­ła Pomo­cy Dzie­ciom. Zachę­ca­my do wspar­cia tej ini­cja­ty­wy. W zakry­stii są tak­że do naby­cia pobło­go­sła­wio­ne opłat­ki, a od przy­szłej nie­dzie­li sian­ko na stół wigi­lij­ny przy­go­to­wa­ne przez kół­ko misyjne.

6. Wszyst­kim para­fia­nom i gościom, a szcze­gól­nie sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom życzę wzra­sta­nia w miło­ści ku Bogu, któ­ry uczy­nił dla nas wiel­kie rze­czy, oraz opie­ki Niepokalanej.

7. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na wspar­cie para­fii i powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za upo­min­ki i sło­dy­cze oraz ofia­ry na codzien­ne spo­tka­nia rorat­nie, za wspar­cie na utrzy­ma­nie ogrze­wa­nia kościo­ła, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Tak wie­lu mamy ludzi o wraż­li­wym ser­cu. Każ­de­go dnia Bogu za Was dzię­ku­ję. Zaraz po nowym roku, chce­my roz­po­cząć pra­ce wykoń­cze­nio­we na par­te­rze w Orzeł­ku. Zwra­cam się z proś­bą o pomoc w zna­le­zie­niu dobro­dzie­jów, któ­rzy ufun­du­ją koniecz­ne wypo­sa­że­nie litur­gicz­ne kapli­cy, a więc taber­na­ku­lum, mon­stran­cję, kie­lich, pusz­kę, krzyż z figu­rą Chry­stu­sa, pła­sko­rzeź­by do ołta­rza i ambo­ny oraz poszcze­gól­ne sta­cje Dro­gi Krzy­żo­wej. Lista i ceny tych sakral­nych przed­mio­tów są wywie­szo­ne w gablo­cie. W tym miej­scu dzię­ku­ję za ofia­ro­wa­ny nowy obraz Jezu­sa Miło­sier­ne­go, któ­ry jest wier­ną kopią tego z Łagiew­nik. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na na spła­tę ele­wa­cji naszej świątyni.

8. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszal­ne 5.12–12.12.2021 r.

Ndz 7.45 + Hen­ryk i brat Edward

9.30 + Tere­sa- 5 r. śm. i Bru­non Lewandowscy

11.00 + Sta­ni­sła­wa i Tade­usz Łoś oraz Hele­na i Jan Cichaczewscy

Pon 16.30 o szczę­śli­wą ope­ra­cję i łaskę zdro­wia dla cór­ki Hani

17.30 + Zenon Czer­niaw­ski- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Wt 16.30 o zdro­wie i Boże błog. dla Edmun­da Szyszki

17.30 + Andrzej Staw­ski- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Śr 9.30 + Maria Guenther

12.00–13.00 Godzi­na Łaski

17.30 + Feliks

Czw 17.30 + z rodzi­ny Gar­stec­kich, Lan­dow­skich, Borow­skich i Leszczyńskich

Pt 17.30 + Bene­dykt Rekow­ski- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Sob 16.30 + rodzi­ce Cze­sła­wa i Kon­stan­ty Dzie­rzyk, Kon­rad, Roman oraz Ire­na i Józef

17.30 + Józef Skór­czew­ski- w dniu ziem­skich uro­dzin oraz z rodziny

Ndz 7.45 + rodzi­ce i rodzeń­stwo z oboj­ga stron

9.30 + Ryszard Wie­se- 1 r. śm.

11.00 + Ber­nard Lip­kow­ski- 9 r. śm.

Módl­my się o zna­le­zie­nie dobro­dzie­jów na wypo­sa­że­nie Kapli­cy Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzełku:

Taber­na­ku­lum pod­świe­tla­ne z okien­kiem do ado­ra­cji- 6250 zł
Mon­stran­cja pozła­ca­na- 3300 zł lub:
Mon­stran­cja głę­bo­ko zło­co­na- 5000 zł

Kie­lich mszal­ny pozła­ca­ny- 1500 zł lub:
Kie­lich mszal­ny głę­bo­ko zło­co­ny – 3000 zł

Pusz­ka pozła­ca­na na komu­nię świę­tą- 1500 zł lub:
Pusz­ka głę­bo­ko zło­co­na na komu­nię świę­tą – 3000 zł

Krzyż z rzeź­bio­ną figu­rą Chry­stu­sa- 2000 zł
Pła­sko­rzeź­ba Ostat­niej Wie­cze­rzy (do ołta­rza gł.)- 3000 zł
Pła­sko­rzeź­ba Chry­stu­sa puka­ją­ce­go (do ambo­ny)- 1500 zł
Rzeź­bio­ne sta­cje Dro­gi Krzy­żo­wej (14 sta­cji)- 750 zł/ szt

23. września 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 19 WRZEŚNIA 2021 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Dziś w naszej para­fii prze­ży­wa­my dorocz­ny odpust Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go. Sumę odpu­sto­wą w naszej inten­cji odpra­wi ks. Leszek Przy­byl­ski Inspek­tor do spraw szkol­nic­twa i wycho­wa­nia oraz Dyrek­tor Micha­lic­kie­go Zespo­łu Szkół w Miej­scu Pia­sto­wym. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób pomo­gli w przy­go­to­wa­niu tej uro­czy­sto­ści. Po Mszy św. zapra­szam gości na poczę­stu­nek do naszej Para­fial­nej Kawia­ren­ki, znaj­du­ją­cej się pod ple­ba­nią. O 15.00 w koście­le Godzi­na Miło­sier­dzia, a o 16.00 spo­tka­nie przy Krzy­żu w Orzeł­ku. Zapra­szam wszyst­kich tych, któ­rzy chcą zoba­czyć postę­py prac i pomo­dlić się tam cząst­ką różańca.

2. W śro­dę zapra­szam na Mszę św., a po niej na spo­tka­nie wszyst­kich kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia, a w przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 11.00 spo­tka­nie dla dzie­ci kla­sy trze­ciej i ich rodziców.

3. Nasza para­fia orga­ni­zu­je w przy­szłym roku Piel­grzym­kę do Medju­go­rie i Chor­wa­cji. Pro­gram wywie­szo­ny w gablo­cie oraz wyło­żo­ne są kart­ki na sto­li­ku. Zosta­ło kil­ka ostat­nich miejsc.

4. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę nowej ele­wa­cji nasze­go kościo­ła (2304,50 zł), za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za dary sto­łu i ofia­ry na przy­go­to­wa­nie odpu­stu, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Na dzień odpu­stu przy­go­to­wa­ne jest tak­że sto­isko para­fial­ne, na któ­rym sprze­da­wa­ne są albu­my, kub­ki oraz inne drob­ne pamiąt­ki. Zachę­cam do skorzystania.

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia oraz naszym dzi­siej­szym gościom życzę obfi­to­ści łask Bożych, opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej oraz wsta­wien­nic­twa Świad­ków Miło­sier­dzia na każ­dy dzień, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej nie­dzie­li oraz rado­sne­go prze­ży­wa­nia dzi­siej­sze­go odpustu.

7. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne 19.09–26.09.2021 r.

Ndz 7.45 dz-błag dla Mar­ka w dniu urodzin

9.30 + Fran­ci­szek Otto

12.00 SUMA ODPUSTOWA w int. para­fian i dobrodziejów

Pon 18.30 + Hali­na Socha­czew­ska- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Wt 18.30 + Hen­ryk Sigmanski

Śr 18.30 + ks. Fran­ci­szek Husarek

Czw 17.30 + Tere­sa Guber­nat- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

Pt 17.30 + Ber­nard Niem­czyk i rodzi­ce z oboj­ga stron

18.30 + Łucja – r. śm., Julian i Jerzy Husarek

Sob 15.00 dz-błag w 25 r. ślu­bu Grze­go­rza i Bar­ba­ry Drewczyńskich

18.30 + Łukasz Gostom­ski w dniu ziem­skich uro­dzin i z rodziny

Ndz 7.45 + Anna- r. śm., Kle­mens, Cze­sław, Roman Żywic­cy i dziad­ko­wie z oboj­ga stron

9.30 + Mar­cjan­na i Józef oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

11.00 + Jan Wrycz Rekowski

 

 

 

27. marca 2021 · Możliwość komentowania WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO DOTYCZĄCE CELEBRACJI WIELKIEGO TYGODNIA AD 2021 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii
 1. W Wiel­ki Czwar­tek nale­ży opu­ścić obrzęd obmy­cia nóg.
 2. W Wiel­ki Pią­tek w modli­twie wier­nych nale­ży dodać jako przed­ostat­nie wezwa­nie o usta­nie epi­de­mii (tekst w załączniku). 
 3. Akt ado­ra­cji Krzy­ża przez poca­łu­nek nale­ży ogra­ni­czyć wyłącz­nie do cele­bran­sa litur­gii wiel­ko­piąt­ko­wej. Pozo­sta­li uczest­ni­cy wspól­nie odda­ją cześć Krzy­żo­wi przez podej­ście i ukłon lub przyklęknięcie. 
 4. Na zakoń­cze­nie litur­gii wiel­ko­piąt­ko­wej przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem śpie­wa się suplikacje. 
 5. Przy Gro­bie Pań­skim nale­ży umie­ścić infor­ma­cję, że cześć Krzy­żo­wi odda­wa­na jest wyłącz­nie przez ukłon lub przyklęknięcie. 
 6. W Wiel­ką Sobo­tę w para­fiach bło­go­sła­wień­stwo pokar­mów na stół wiel­ka­noc­ny powin­no odby­wać się ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem obostrzeń sanitarnych. 
 7. Pozo­sta­łe obrzę­dy nale­ży cele­bro­wać zgod­nie z prze­pi­sa­mi litur­gicz­ny­mi, prze­strze­ga­jąc zarzą­dzeń władz pań­stwo­wych doty­czą­cych licz­by uczest­ni­ków zgro­ma­dze­nia oraz innych ogra­ni­czeń sani­tar­nych. Na drzwiach wej­ścio­wych do kościo­ła nale­ży umie­ścić wyraź­ną infor­ma­cję doty­czą­cą ogra­ni­cze­nia licz­by osób. Taką infor­ma­cję nale­ży rów­nież umie­ścić na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.
  Nale­ży pamię­tać o zabez­pie­cze­niu wyjść ewa­ku­acyj­nych z kościo­ła, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi przepisami.
 8. Przed spra­wo­wa­niem litur­gii nale­ży dokład­nie umyć ręce oraz zdezynfekować
  je w zakry­stii. Zale­ca się uży­wa­nie wyłącz­nie ręcz­ni­ków jed­no­ra­zo­wych – papie­ro­wych. Kapła­ni dezyn­fe­ku­ją rów­nież ręce przed udzie­la­niem Komu­nii świę­tej oraz po. Wszy­scy posłu­gu­ją­cy — w tym kapła­ni z wyjąt­kiem głów­ne­go celebransa
  — w cza­sie litur­gii mają zasło­nię­te usta i nos.
 9. Pro­bosz­czo­wie są zachę­ca­ni do orga­ni­zo­wa­nia trans­mi­sji Mszy Świętych
  oraz nabo­żeństw z para­fii, aby wier­ni mogli trwać w łącz­no­ści ze swo­ją wspól­no­tą. Trans­mi­sja powin­na być na żywo bez jej archiwizowania.

Na czas owoc­ne­go prze­ży­wa­nia miste­riów Męki, Śmier­ci i Zmar­twych­wsta­nia nasze­go Pana z ser­ca bło­go­sła­wię.

 

+ Ryszard Kasyna 

 

 

16. marca 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 14 marca 2021 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Życie cią­gle sta­wia przed nami nowe wyzwa­nia. Są one oka­zją do głęb­szej reflek­sji nad war­to­ścia­mi i zasa­da­mi, któ­ry­mi się kie­ru­je­my. Wiel­ki Post wzy­wa każ­de­go z nas do zre­wi­do­wa­nia życia, posta­wie­nia sobie pyta­nia, czy napraw­dę idzie­my śla­dem Bożych dro­go­wska­zów. Żyć to sta­wać się czło­wie­kiem, a dla wie­rzą­cych – sta­wać się chrze­ści­ja­ni­nem. To pro­ces, któ­ry doko­nu­je się w nas nie­ustan­nie. Na tej dro­dze wpa­truj­my się w Jezu­sa, któ­ry pod­czas roz­mo­wy z Niko­de­mem mówi jasno i kon­kret­nie: trze­ba się na nowo naro­dzić, aby żyć.

2. W pią­tek 19 mar­ca będzie­my obcho­dzić uro­czy­stość św. Józe­fa, oblu­bień­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Ten dzień może­my nazwać dniem męż­czyzn. Otocz­my modli­twą wszyst­kich walecz­nych męż­czyzn: kawa­le­rów, mężów, ojców, dziad­ków. Tego dnia pro­śmy Boga o wszel­kie łaski dla nich, by codzien­nie wypeł­nia­li powo­ła­nie, do jakie­go zosta­li wezwani. 

3. W cza­sie tego­rocz­ne­go Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my chęt­nych do pod­ję­cia ducho­we­go i fizycz­ne­go wyzwa­nia pod­czas Eks­tre­mal­nej Dro­gi Krzy­żo­wej, któ­ra odbę­dzie się 19 mar­ca. Do wybo­ru dwie tra­sy: bł. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki (45 km) lub bł. ks. Wła­dy­sła­wa Buko­wiń­skie­go (15 km). W naszej para­fii łączy­my ten dzień z ini­cja­ty­wą Papie­ża Fran­cisz­ka 24 GODZINY DLA PANA. Po wie­czor­nej Mszy św. wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i ado­ra­cja przy udzia­le poszcze­gól­nych ulic i miej­sco­wo­ści. Bez­po­śred­nio po wysta­wie­niu akt zawie­rze­nia rodzin św. Józe­fo­wi w prze­ży­wa­nym Roku, któ­ry jest Mu poświę­co­ny. Plan ado­ra­cji i wszel­kie szcze­gó­ły umiesz­czo­ne są w gablo­cie ogło­szeń i stro­nie internetowej.

4. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję nasze­go kościo­ła, za ofia­ry zło­żo­ne tydzień temu do puszek na rzecz misji świę­tych, a tak­że za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne prze­ka­za­ne oraz wpła­co­ne na cele wspól­no­ty para­fial­nej i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. 

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej. 

6. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej oraz wsta­wien­nic­twa św. Józefa. 

7. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszal­ne 14.03–21.03.2021 r.

Ndz 7.45 + Józef Kotliń­ski i Tade­usz Drew­czyń­ski oraz z rodzin z oboj­ga stron

9.30 dz-błag w 70 r. uro­dzin

GORZKIE ŻALE

11.00 + rodzi­ce Ire­na i Sta­ni­sław- r. śm.

Pon 16.30 + Ryszard- 3 r. śm. i Edward Sini­ło oraz Kazi­mierz Bigos

17.30 + Ste­fa­nia i Jan Kujawscy

Wt 16.30 o zdro­wie i Boże błog.

17.30 + Robert Sko­row­ski- w dniu ziem­skich ur. oraz z rodzi­ny Adrich i Gzela

Śr 10.00 pogrzeb: + Tere­sa Januszewska

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od kole­gi Edka z rodziną

Czw 17.30 + Tere­sa Lepak oraz Ste­fa­nia i Bro­ni­sław Domian

Pt 16.30 + Józef i Józe­fa Kału­ża, rodzi­ce i z rodzi­ny Mikołajewskich

17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 dz-błag z oka­zji 50 r. uro­dzin i imie­nin Józefa

Sob 16.30 + Hele­na Gostom­ska- int. od pra­cow­ni­ków Polipolu

17.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Ndz 7.45 + Cze­sław – r. śm., Anna, Kle­mens i Roman Żywic­cy oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

9.30 + Geno­we­fa i Józef Trze­ciak ‑r. śm.

GORZKIE ŻALE

11.00 + Jan ‑13 r. śm. oraz Ste­fa­nia i Ber­nard Stoltmann

 

07. marca 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7 marca 2021 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Czas Wiel­kie­go Postu to czas naszej meta­noi, któ­ra ozna­cza prze­mia­nę życia, pod­ję­cie nowych wyzwań, pra­cę nad swo­ją ducho­wo­ścią, a przede wszyst­kim zmia­nę myśle­nia pod wpły­wem sło­wa, któ­re kie­ru­je do nas Bóg. 

2. Jutro 8 mar­ca pod­czas Mszy św. modlić się będzie­my w inten­cji kobiet oraz ich misji w rodzi­nach, Koście­le i świecie.

3. W śro­dę na Mszę św. a po niej na spo­tka­nie zapra­szam uczniów klas 6 i 7, czy­li kan­dy­da­tów do bierzmowania. 

4. W sobo­tę przy­pad­nie 8. rocz­ni­ca wybo­ru papie­ża Fran­cisz­ka na Sto­li­cę Pio­tro­wą. Niech nasza modli­twa będzie wyra­zem miło­ści do Gło­wy Kościo­ła powszechnego.

5. W cza­sie tego­rocz­ne­go Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my chęt­nych do pod­ję­cia ducho­we­go i fizycz­ne­go wyzwa­nia pod­czas Eks­tre­mal­nej Dro­gi Krzy­żo­wej, któ­ra odbę­dzie się 19 mar­ca. Do wybo­ru dwie tra­sy: bł. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki (45 km) lub bł. ks. Wła­dy­sła­wa Buko­wiń­skie­go (15 km). W naszej para­fii łączy­my ten dzień z ini­cja­ty­wą Papie­ża Fran­cisz­ka 24 GODZINY DLA PANA. Po wie­czor­nej Mszy św. wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i ado­ra­cja przy udzia­le poszcze­gól­nych ulic i miej­sco­wo­ści. Bez­po­śred­nio po wysta­wie­niu akt zawie­rze­nia rodzin św. Józe­fo­wi w prze­ży­wa­nym Roku, któ­ry jest Mu poświę­co­ny. Jeśli komuś zdro­wie nie pozwa­la ruszyć na tra­sę EDK, to zapra­szam do świą­ty­ni. Niech niko­go nie zabrak­nie, bo to nasza szan­sa. Plan ado­ra­cji i wszel­kie szcze­gó­ły zosta­ną umiesz­czo­ne w gablo­cie ogłoszeń.

6. Pra­gnę ser­decz­nie podzię­ko­wać za dzi­siej­sze ofia­ry do puszek na rzecz misji świę­tych, a tak­że za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne oraz wpła­co­ne na kon­to na cele wspól­no­ty para­fial­nej i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku. Bóg zapłać rów­nież za posprzą­ta­nie tere­nu po zakoń­czo­nych pra­cach przy wymia­nie dachów kościo­ła, kapli­cy przed­po­grze­bo­wej oraz toa­le­ty i stu­dzien­ki na cmen­ta­rzu. Dzię­ki tym pra­com wra­ca­my do codzien­nej moż­li­wo­ści nawie­dza­nia Kapli­cy Miło­sier­dzia i nasze­go kościo­ła. Zachę­cam wszyst­kich do pomo­cy Cari­tas Pol­ska poprzez zbie­ra­nie jał­muż­ny wiel­ko­post­nej. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na na nową ele­wa­cję nasze­go kościoła.

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i lek­tu­ry pra­sy katolickiej.

8. Inten­cje mszalne.

Ado­ra­cja „24 GODZINY DLA PANA” 19/20 mar­ca 2021 r.

18.00–19.00 Mela­nó­wek

19.00–20.00 Mela­no­wo

20.00–21.00 Coł­dan­ki

21.00–22.00 Coł­dan­ki Wybudowanie 

22.00–23.00 Wyb. pod Jerzmionki

23.00–0.00 Nowy Dwór- od Ogorzelin

0.00–1.00 Nowy Dwór- od Chojnic

1.00–2.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.III

2.00–3.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.II

3.00–4.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.I

4.00–5.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.II i Kwiatowa

5.00–6.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.I i Boczna

6.00–7.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Pocztowa

7.00–8.00 Wyb. pod Dąbrów­kę i Sławęcin

8.00–9.00 Sta­ry Dwór

9.00–10.00 Ogo­rze­li­ny- Dwo­rzec, ul.Młyńska, ul. Ogro­do­wa i ul. Choj­nic­ka cz.I

10.00–11.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Choj­nic­ka cz.II

11.00–12.00 Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne: 1,4,6,8 i 12

12.00–13.00 Wyb. Pod Lich­no­wy i oś. Sło­necz­ne: 3,5,7,9,11 i 13

13.00–14.00 Kół­ko misyj­ne i kan­dy­da­ci do I Komu­nii św.

14.00–15.00 „Oca­ale­nie” i kan­dy­da­ci do bierzmowania 

15.00–16.00 Żywy Różaniec

16.15- zakoń­cze­nie adoracji

 

W CZASIE TEGOROCZNEGO WIELKIEGO POSTU ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO PODJĘCIA DUCHOWEGO I FIZYCZNEGO WYZWANIA PODCZAS

EKSTREMALNEJ DROGI KRZYŻOWEJ, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ – 19 MARCA i ROZPOCZNIE W ZAMARTEM 

ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ I OBOWIĄZUJĄCE OBOSTRZENIA, W TYM ROKU EDK ZACZYNAMY ADORACJĄ KTÓRA BĘDZIE TRWAŁA OD 19.30 DO 20.30. KAŻDY Z UCZESTNIKÓW PO MODLITWIE OSOBISTEJ BĘDZIE MÓGŁ W DOWOLNYM MOMENCIE WYRUSZYĆ NA EDK 

DO WYBORU DWIE TRASY

TRASA 45km bł .ks. Jerze­go Popie­łusz­ki: SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ W ZAMARTEM + NIWY + GRONOWSKI MŁYN + WITKOWSKI MŁYN + ORZEŁEK + OBKASKI MŁYN + OBKAS + CZARNA GÓRA + DĄBRÓWKA + OGORZELINY + COŁDANKI + MOSZCZENICA + DORĘGOWICE + ZAMARTE (ADORACJA)

TRASA 15 km bł. ks.Władysława Buko­wiń­skie­go: krót­szy wariant tra­sy, któ­ry zaczy­na się w Orzeł­ku i koń­czy się w koście­le w Ogo­rze­li­nach (ADORACJA, wysta­wio­ne relikwie). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

WAŻNE INFORMACJE

 • EDK TO INDYWIDUALNA FORMA MEDYTACJI W DRODZE
 • JEST PRZEZNACZONA DLA OSÓB DOROSŁYCH, KTÓRE BIORĄ NA SIEBIE SAME ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POKONYWANIE TRASY EDK
 • OSOBY NIEPEŁNOLETNIE MOGĄ IŚĆ Z PEŁNOLETNIM OPIEKUNEM
 • NA TRASIE OBOWIĄZUJE REGUŁA MILCZENIA, IDZIEMY W ODSTĘPACH ZAPEWNIAJĄCYCH INDYWIDUALNE POKONYWANIE TRASY Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO
 • PODEJMUJĄC DECYZJĘ WYRUSZENIA NA EDK TRZEBA SIĘ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWAĆ I ZABRAĆ ZE SOBĄ: ROZWAŻANIA, LATARKĘ (NAJLEPIEJ CZOŁOWĄ), MAPĘ TRASY, CEPŁE UBRANIE (Z ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI), WYGODNE BUTY, PROWIANT, TERMOS Z GORĄCYM PICIEM, NAŁADOWANY TELEFON KOMÓRKOWY, PODSTAWOWE OPATRUNKI
 • NALEŻY POWIADOMIĆ BLISKICH O SWOIM WYJŚCIU I ZAPEWNIĆ SOBIE TRANSPORT POWROTNY TAKŻE W PRZYPADKU PRZERWANIA TRASY 
 • NA DROGĘ MOŻNA ZROBIĆ SWÓJ SYMBOLICZNY KRZYŻ

JEŚLI CHCESZ UCZESTNICZYĆ W EDK ZAMARTE MUSISZ SIĘ ZAPISAĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ www.edk.org.pl. PO ZAPISANIU ODPOWIEDNIO SIĘ PRZYGOTUJ !!! ROZWAŻANIA ORAZ MAPĘ BĘDZIESZ MÓGŁ POBRAĆ ZE STRONY. MOŻESZ TEŻ ZAKUPIĆ PAKIET EDK (15zł) I ODEBRAĆ GO PRZED ADORACJĄ W KRUCHCIE KOŚCIOŁA W ZAMARTEM (ROZWAŻANIA, OPASKA ODBLASKOWA, PAMIĄTKOWA ZAPINKA). SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O EDK ZAMARTE MOŻESZ TEŻ OBSERWOWAĆ NA FACEBOOKU EDK­Za­mar­te.

 

Intencje mszalne 7.03–14.03.2021 r.

Ndz 7.45 + Marian­na i Zenon Szu­bert oraz z rodziny

9.30 + Adam i Geno­we­fa Kra­mek oraz Bro­ni­sław Kucharski

GORZKIE ŻALE

11.00 + Boże­na Kani­kow­ska- r. śm.

Pon 17.30 + Zofia i Anto­ni oraz Jan i Józef

Wt 16.30 + Jan Olter oraz rodzi­ce Fran­cisz­ka i Ber­nard- int. od kuzyn­ki Elż­bie­ty z rodziną

17.30 + Jadwi­ga i Edmund Pestka

Śr 17.30 + Beata Zemsta, Hele­na i Ste­fan oraz Leszek Wyrowińscy

Czw 16.30 w podzię­ko­wa­niu Mat­ce Naj­święt­szej i Świad­kom Miło­sier­dzia za ode­bra­ne łaski z proś­bą o zdro­wie, siły i pomyśl­ny prze­szczep dla Marka

17.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska- int. od męża z rodziną

Pt 17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 + Jadwi­ga Lemań­czyk- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Sob 16.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla Ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku z proś­bą o szczę­śli­we zakoń­cze­nie dzieła

17.30 + Wale­rian- r. śm., Tere­sa, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Józef Kotliń­ski i Tade­usz Drew­czyń­ski oraz z rodzin z oboj­ga stron

9.30 dz-błag w 70 r. uro­dzin

GORZKIE ŻALE

11.00 + rodzi­ce Ire­na i Sta­ni­sław- r. śm.

 

 

 

 

26. grudnia 2020 · Możliwość komentowania ROZKŁAD MSZY ŚW. KOLĘDOWYCH O GODZ. 17.30 W 2021 R. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

04.01.2021 (ponie­dzia­łek)- Wyb. pod Lich­no­wy i Oś. Sło­necz­ne: 3,5,7,9,11 i 13

05.01.2021 ( wto­rek)- Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne 1,4,6,8 i 12

07.01.2021 (czwar­tek)- Coł­dan­ki i Coł­dan­ki Wyb.

08.01.2021 (pią­tek)- ul. Pocz­to­wa i ul. Choj­nic­ka cz.II (do nr 21)

11.01.2021 (ponie­dzia­łek)- Nowy Dwór (całość)

12.01.2021 (wto­rek)- Melanówek

13.01.2021 (śro­da)- Melanowo

14.01.2021 (czwar­tek)- Dwo­rzec, ul.Młyńska, ul. Ogro­do­wa, ul. Zie­lo­na i ul. Choj­nic­ka cz.I

15.01.2021 (pią­tek)- Wyb. Jerz­mion­ki i Sta­ry Dwór

19.01.2021 (wto­rek)- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.I i Boczna

20.01.2021 (śro­da)- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.II i Kwiatowa

21.01.2021 (czwar­tek)- ul. Oka­ska cz.I i cz.II i dom Nauczyciela

22.01.2021 (pią­tek)- ul. Obka­ska cz.III oraz Wyb. Pod Dąbrów­kę i Sławęcin

Poświę­ce­nia nowych domów oraz miesz­kań, a tak­że odwie­dzi­ny nowo zamiesz­ka­łych para­fian odbę­dą się po indy­wi­du­al­nym zgłoszeniu!!!