13. maja 2020 · Możliwość komentowania K o m u n i k a t Inicjatywa POMÓŻ SWOJEJ PARAFII została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

 

Akcja Kato­lic­ka Die­ce­zji Pel­pliń­skiej zachę­ca wszyst­kich Człon­ków, Sym­pa­ty­ków, Wier­nych Die­ce­zji Pel­pliń­skiej i wszyst­kich ludzi dobrej woli do włą­cze­nia się do akcji „POMÓŻ SWOJEJ PARAFII”.

Celem tej ini­cja­ty­wy jest wspie­ra­nie naszych para­fii, w tym trud­nym dla wszyst­kich cza­sie. Prze­każ­my dar ser­ca na kon­to para­fial­ne. Nasza taca — to nasz wkład w utrzy­ma­nie nasze­go kościo­ła, wyna­gro­dze­nie pra­cow­ni­ków para­fial­nych, opła­ce­nie remon­tów, opła­ce­nie rachun­ków i podat­ków itp. To pomoc potrze­bu­ją­cym, któ­rzy doświad­cza­ją pomo­cy w naszych para­fiach.

Pomóż­my swo­jej para­fii. Czyń­my dobro.

W imie­niu Zarzą­du DIAK Die­ce­zji Pel­pliń­skiej

/-/ Jani­na Kło­sow­ska

Pre­zes Zarzą­du Akcji Kato­lic­kiej Die­ce­zji Pel­pliń­skiej

 

Pel­plin, 13 maja 2020 r.

Zachę­ca­my, by załą­czo­ny pla­kat umie­ścić na stro­nach inter­ne­to­wych para­fii.

Visits: 133
11. kwietnia 2020 · Możliwość komentowania ŻYCZENIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO NA UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Sio­stry i Bra­cia!

Bra­cia Kapła­ni!

Oso­by Kon­se­kro­wa­ne!

Dro­dzy Dia­ko­ni i Kle­ry­cy!

W tym trud­nym cza­sie doświad­cze­nia naszej sła­bo­ści i ogra­ni­czo­no­ści, w smut­nym — a cza­sa­mi napa­wa­ją­cym lękiem — cza­sie pan­de­micz­nej cho­ro­by, któ­ra nie­któ­rych naszych bli­skich dopro­wa­dzi­ła do śmier­ci, w uciąż­li­wym doświad­cze­niu izo­la­cji i kwa­ran­tan­ny, sły­szy­my dzi­siaj głos prze­peł­nio­ny nadzie­ją: Alle­lu­ja! Jezus Zmar­twych­wstał! Praw­dzi­wie zmar­twych­wstał!

Przyj­mij­my ten okrzyk z wia­rą, że nasz Pan zwy­cię­żył śmierć, pie­kło i sza­ta­na, że jest sil­niej­szy od naszej sła­bo­ści. Wia­ra w cele­bro­wa­ne dzi­siaj Wiel­ka­noc­ne Miste­rium wspie­ra nas w odrzu­ca­niu lęku, ciem­no­ści i grze­chu oraz poma­ga sta­wać się ucznia­mi peł­ny­mi nadziei i wpa­tru­ją­cy­mi się w nasze­go Mistrza.

Niech zatem Chry­stus Zmar­twych­wsta­ły obda­rza Was dobrym zdro­wiem i siłą do podej­mo­wa­nia trud­nych wyzwań. Niech umoc­ni soli­dar­ność i wię­zi mię­dzy nami, niech da cier­pli­wość w trud­no­ściach i umac­nia nadzie­ję, któ­ra pro­wa­dzi do kon­kret­nych zna­ków miło­ści bliź­nie­go. Niech Pan odda­li od nas cho­ro­bę i da łaskę życia wiel­ka­noc­nym prze­sła­niem, iż Miłość wszyst­ko zwy­cię­ża.

Powie­rzam Was wszyst­kich Mat­ce Zmar­twych­wsta­łe­go Pana i z ser­ca Wam bło­go­sła­wię w imię Ojca i Syna i Ducha Świę­te­go.

Wasz biskup

+ Ryszard Kasy­na

Pel­plin, dnia 12 kwiet­nia 2020 r.

Visits: 2
05. kwietnia 2020 · Możliwość komentowania BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH PRZED POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Przed roz­po­czę­ciem moż­na zapa­lić świe­cę, sym­bol Chry­stu­sa zmar­twych­wsta­łe­go. Następ­nie
ojciec rodzi­ny lub pro­wa­dzą­cy modli­twę roz­po­czy­na sło­wa­mi:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go.
Wszy­scy odpo­wia­da­ją: Amen.
Pro­wa­dzą­cy modli­twę mówi:
Gro­ma­dzi­my się dzi­siaj w naszej rodzi­nie, aby świę­to­wać pamiąt­kę Zmar­twych­wsta­nia
nasze­go Pana, Jezu­sa Chry­stu­sa. On jako Zwy­cięz­ca powstał z gro­bu, aby rów­nież nam
ofia­ro­wać pokój i nadzie­ję.
Następ­nie ktoś z domow­ni­ków odczy­tu­je tekst Pisma Świę­te­go.
Z Ewan­ge­lii według świę­te­go Mar­ka.
Po upły­wie sza­ba­tu Maria Mag­da­le­na, Maria, mat­ka Jaku­ba, i Salo­me naku­pi­ły won­no­ści,
żeby pójść nama­ścić Jezu­sa. Wcze­snym ran­kiem, w pierw­szy dzień tygo­dnia przy­szły do
gro­bu, gdy słoń­ce wze­szło. Gdy spoj­rza­ły, zauwa­ży­ły, że kamień był odsu­nię­ty. Weszły więc
do gro­bu i ujrza­ły mło­dzień­ca, sie­dzą­ce­go po pra­wej stro­nie, ubra­ne­go w bia­łą sza­tę; i bar­dzo
się prze­stra­szy­ły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bój­cie się. Szu­ka­cie Jezu­sa z Naza­re­tu,
ukrzy­żo­wa­ne­go; powstał, nie ma Go tu. Oto miej­sce, gdzie Go zło­ży­li. Lecz idź­cie, powiedz­cie
Jego uczniom i Pio­tro­wi: „Idzie przed wami do Gali­lei, tam Go ujrzy­cie, jak wam powie­dział”».
Po odczy­ta­niu tek­stu pro­wa­dzą­cy modli­twę mówi:
Chry­stus zmar­twych­wstał i żyje mię­dzy nami. Dał nam moc, aby­śmy się sta­li dzieć­mi
Boży­mi, dla­te­go ośmie­la­my się mówić:
Wszy­scy: Ojcze nasz…
Pro­wa­dzą­cy modli­twę mówi:
Ogar­nij­my tak­że modli­twą i ser­cem wszyst­kich naszych krew­nych i przy­ja­ciół. Módl­my
się szcze­gól­nie o usta­nie epi­de­mii, za cho­rych i służ­by medycz­ne, za samot­nych,
opusz­czo­nych i przy­gnę­bio­nych, aby Zmar­twych­wsta­ły Pan otwo­rzył ich ser­ca na
nadzie­ję. Ogar­nij­my modli­twą cały świat i pro­śmy zwra­ca­jąc się do Maryi:
Wszy­scy: Zdro­waś Mary­jo…
Pro­wa­dzą­cy modli­twę: Pomó­dl­my się tak­że za zmar­łych. Wiecz­ny odpo­czy­nek, racz im
dać, Panie…
MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Pro­wa­dzą­cy modli­twę mówi:
Módl­my się.
Wysła­wia­my Cie­bie, Panie Jezu Chry­ste, któ­ry po swo­im zmar­twych­wsta­niu uka­za­łeś
się uczniom przy łama­niu chle­ba i zasia­dłeś z nimi do sto­łu. Bądź z nami, kie­dy z
wdzięcz­no­ścią będzie­my spo­ży­wać te dary: chleb przy­po­mi­na­ją­cy „chleb żywy, któ­ry
zstą­pił z nie­ba” i dają­cy życie świa­tu; mię­so, wędli­ny i wszel­kie pokar­my, któ­re
będzie­my jedli na pamiąt­kę baran­ka pas­chal­ne­go i potraw, jakie Ty spo­ży­łeś z
Apo­sto­ła­mi pod­czas Ostat­niej Wie­cze­rzy; jaj­ka, znak nowe­go życia i nasze­go
odro­dze­nia w chrzcie świę­tym. Pozwól nam z wia­rą prze­ży­wać Two­ją obec­ność mię­dzy
nami i dojść do wiecz­nej uczty w domu Ojca. Któ­ry żyjesz i kró­lu­jesz na wie­ki wie­ków.
Wszy­scy: Amen.
Na zakoń­cze­nie posił­ku moż­na wspól­nie odmó­wić modli­twę: Chwa­ła Ojcu i Syno­wi,
i Ducho­wi Świę­te­mu…
Moż­na tak­że zaśpie­wać odpo­wied­nią pieśń, np. Zwy­cięz­ca śmier­ci…

Visits: 40
03. marca 2020 · Możliwość komentowania Pismo Ministra Zdrowia została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii
Pismo Mini­stra Zdro­wia
Visits: 0
16. lutego 2020 · Możliwość komentowania Zamość — Lwów — Sandomierz (program) została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Zamość — Lwów — San­do­mierz (pro­gram)

Visits: 0
27. maja 2019 · Możliwość komentowania SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY 26 maja 2019 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. W kolej­ną nie­dzie­lę Wiel­ka­no­cy usły­sze­li­śmy obiet­ni­cę posła­nia uczniom Ducha Świę­te­go. Trze­cia Oso­ba Trój­cy Świę­tej pro­wa­dzi Kościół do peł­ne­go zjed­no­cze­nia z Chry­stu­sem i na spo­tka­nie z Bogiem Ojcem. Przy­go­tuj­my się na przy­ję­cie darów Ducha Świę­te­go poprzez odpra­wie­nie nowen­ny przed uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świę­te­go, któ­rą roz­pocz­nie­my w naj­bliż­szy pią­tek.

2. W dzi­siej­szej modli­twie szcze­gól­nie pamię­ta­my o naszych mat­kach z oka­zji ich świę­ta. Niech Naj­święt­sza Mary­ja Pan­na, wzór macie­rzyń­skie­go ser­ca, nie­ustan­nie wypra­sza potrzeb­ne dary, a wdzięcz­ność i miłość naj­bliż­szych zawsze radu­ją Wasze ser­ca.

Wię­cej »

Visits: 0
27. maja 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 26.05–2.06.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Ndz 7.45 dz-błag dla Józe­fa i Elż­bie­ty oraz całej rodzi­ny

9.30 dzięk­czyn­na za ura­to­wa­nie życia małe­go Fran­ka z proś­bą o siły i zdro­wie dla nie­go oraz rodzi­ców

NABOŻEŃSTO MAJOWE

11.00 + Wła­dy­sław – 21 r. śm. oraz Wacła­wa i Wal­de­mar Witasz­czyk

Wię­cej »

Visits: 1
19. maja 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY 19 maja 2019 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Przy­ka­za­nie miło­ści pozo­sta­wio­ne przez Chry­stu­sa swo­im uczniom po wszyst­kie wie­ki będzie oży­wia­ło wspól­no­tę Kościo­ła. Współ­cze­sne­mu świa­tu potrze­ba wyraź­ne­go świa­dec­twa i nowej inspi­ra­cji, jaką ludzie wia­ry odnaj­du­ją nie­ustan­nie w sło­wach Mistrza.

2. Trwa­ją nabo­żeń­stwa majo­we. Zapra­szam do tej for­my modli­twy zwłasz­cza tych, któ­rzy w tym roku z nie­go nie korzy­sta­li. Mamy prze­cież o co pro­sić Mat­kę nasze­go Boga. Wszyst­ko co nawet waż­ne w życiu odłóż­my na chwi­lę, by dotknąć tego co naj­waż­niej­sze.

Wię­cej »

Visits: 0
19. maja 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 19.05–26.05.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Ndz 7.45 + brat Hen­ryk, jego syn Krzysz­tof oraz rodzi­ce

NABOŻEŃSTO MAJOWE

9.30 + Zofia Per­szew­ska- z ok. ziem­skich ur. i imie­nin- int. od kole­żeń­stwa z pra­cy

11.00 o łaskę powro­tu do zdro­wia

Pon 18.30 o zdro­wie i Boże błog. w rodzi­nie

Wt 18.30 o zdro­wie i Boże błog. i opie­kę NMP dla człon­kiń Róży Różań­co­wej pw. św. Cecy­lii

Wię­cej »

Visits: 2
12. maja 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY 12 maja 2019 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Nie­dzie­la Dobre­go Paste­rza uka­zu­je nam Chry­stu­sa zatro­ska­ne­go o zba­wie­nie wszyst­kich, któ­rych powie­rza Mu Bóg Ojciec. Szcze­gól­nym zna­kiem tej paster­skiej miło­ści są sakra­men­ty św., któ­rych spra­wo­wa­nie Chry­stus pozo­sta­wia swo­im uczniom i ich następ­com. Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest szcze­gól­ną oka­zją do modli­twy o dobrych paste­rzy – gor­li­wych i świę­tych kapła­nów oraz o powo­ła­nia do życia kon­se­kro­wa­ne­go. Dzi­siej­sze nabo­żeń­stwo majo­we ofia­ru­je­my w tej wła­śnie inten­cji.

2. Nie­dzie­la Dobre­go Paste­rza roz­po­czy­na kwar­tal­ne dni modlitw o powo­ła­nia do służ­by w Koście­le. Tro­skę o nowe powo­ła­nia wyraź­my w tym tygo­dniu poprzez uczest­nic­two w nabo­żeń­stwach majo­wych i oso­bi­stą modli­twę.

Wię­cej »

Visits: 1