19. maja 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY 19 maja 2019 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Przy­ka­za­nie miło­ści pozo­sta­wio­ne przez Chry­stu­sa swo­im uczniom po wszyst­kie wie­ki będzie oży­wia­ło wspól­no­tę Kościo­ła. Współ­cze­sne­mu świa­tu potrze­ba wyraź­ne­go świa­dec­twa i nowej inspi­ra­cji, jaką ludzie wia­ry odnaj­du­ją nie­ustan­nie w sło­wach Mistrza.

2. Trwa­ją nabo­żeń­stwa majo­we. Zapra­szam do tej for­my modli­twy zwłasz­cza tych, któ­rzy w tym roku z nie­go nie korzy­sta­li. Mamy prze­cież o co pro­sić Mat­kę nasze­go Boga. Wszyst­ko co nawet waż­ne w życiu odłóż­my na chwi­lę, by dotknąć tego co naj­waż­niej­sze.

3. W pią­tek przy­pa­da wspo­mnie­nie NMP Wspo­mo­ży­ciel­ki Wier­nych. Papież Bene­dykt XVI usta­no­wił to wspo­mnie­nie dniem modli­twy za Kościół w Chi­nach. Odpo­wiedz­my na ten apel papie­ża. W tej inten­cji odpra­wi­my nabo­żeń­stwo majo­we.

4. Wsta­wien­nic­twu Pani Lore­tań­skiej pole­cam wszyst­kich sole­ni­zan­tów i jubi­la­tów nowe­go tygo­dnia.

5. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na remont naszych orga­nów skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać (2230,40 zł). Dzię­ku­ję rów­nież gorą­co kocha­nym para­fia­nom i gościom za indy­wi­du­al­ne ofia­ry skła­da­ne na potrze­by naszej wspól­no­ty oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce — zwłasz­cza te w ogro­dzie ple­ba­nij­nym i w koście­le, a tak­że za dary sto­łu i wszel­ką życz­li­wość. Ofia­ry wpła­ca­ne na kon­to a prze­zna­czo­ne na cele kul­tu reli­gij­ne­go moż­na w zezna­niu rocz­nym odpi­sać od podat­ku.

6. Po prze­pro­wa­dze­niu eks­per­ty­zy i uzy­ska­niu sto­sow­nych doku­men­tów, w tym tygo­dniu na cmen­ta­rzu wycię­to świer­ki, któ­re zatra­ci­ły już walor este­tycz­ne­go żywo­pło­tu, upo­rząd­ko­wa­no teren i zasa­dzo­no tuje. Pra­ce prze­pro­wa­dzo­no bar­dzo spraw­nie i wzo­ro­wo, z zacho­wa­niem warun­ków bez­pie­czeń­stwa. Bóg zapłać za to kolej­ne dzie­ło. Pamię­taj­my, że każ­dy cmen­tarz, to nie tyl­ko wizy­tów­ka gospo­da­rza, ale przede wszyst­kim para­fian oraz osób, któ­re odwie­dza­ją to miej­sce wiecz­ne­go spo­czyn­ku. Naszych dro­gich zmar­łych, w nowej czę­ści cmen­ta­rza, będzie­my grze­bać z zacho­wa­niem kolej­no­ści.

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

8. Inten­cje mszal­ne.

19. maja 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 19.05–26.05.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Ndz 7.45 + brat Hen­ryk, jego syn Krzysz­tof oraz rodzi­ce

NABOŻEŃSTO MAJOWE

9.30 + Zofia Per­szew­ska- z ok. ziem­skich ur. i imie­nin- int. od kole­żeń­stwa z pra­cy

11.00 o łaskę powro­tu do zdro­wia

Pon 18.30 o zdro­wie i Boże błog. w rodzi­nie

Wt 18.30 o zdro­wie i Boże błog. i opie­kę NMP dla człon­kiń Róży Różań­co­wej pw. św. Cecy­lii

Śr 18.30 + Dago­bert- 20 r. śm., Anna i Jan

Czw 18.30 + Andrzej Drąż­kow­ski- 5 r. śm.

Pt 17.30 + Mar­ta, Robert i Hen­ryk Gap­pa

18.30 + Zofia- 5 r. śm. i Józef Pasiń­scy

Sob 17.30 + rodzi­ce Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jar­moch

18.30 za wsta­wien­nic­twem Świad­ków Miło­sier­dzia z proś­bą o wszel­kie łaski potrzeb­ne dla ks. Pro­bosz­cza w dniu uro­dzin oraz o zdro­wie i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla rodzi­ców- int. od Rady Para­fial­nej oraz przy­ja­ciół

Ndz 7.45 dz-błag dla Józe­fa i Elż­bie­ty oraz całej rodzi­ny

9.30 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz

NABOŻEŃSTO MAJOWE

11.00 + Wła­dy­sław – 21 r. śm. oraz Wacła­wa i Wal­de­mar Witasz­czyk

12. maja 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY 12 maja 2019 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Nie­dzie­la Dobre­go Paste­rza uka­zu­je nam Chry­stu­sa zatro­ska­ne­go o zba­wie­nie wszyst­kich, któ­rych powie­rza Mu Bóg Ojciec. Szcze­gól­nym zna­kiem tej paster­skiej miło­ści są sakra­men­ty św., któ­rych spra­wo­wa­nie Chry­stus pozo­sta­wia swo­im uczniom i ich następ­com. Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest szcze­gól­ną oka­zją do modli­twy o dobrych paste­rzy – gor­li­wych i świę­tych kapła­nów oraz o powo­ła­nia do życia kon­se­kro­wa­ne­go. Dzi­siej­sze nabo­żeń­stwo majo­we ofia­ru­je­my w tej wła­śnie inten­cji.

2. Nie­dzie­la Dobre­go Paste­rza roz­po­czy­na kwar­tal­ne dni modlitw o powo­ła­nia do służ­by w Koście­le. Tro­skę o nowe powo­ła­nia wyraź­my w tym tygo­dniu poprzez uczest­nic­two w nabo­żeń­stwach majo­wych i oso­bi­stą modli­twę.

Wię­cej »

16. kwietnia 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 14 kwietnia2019 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Nie­dzie­lą Pal­mo­wą roz­po­czy­na­my Wiel­ki Tydzień, dorocz­ny obchód miste­rium pas­chal­ne­go Chry­stu­sa.

2. W naszym koście­le spo­wiedź z udzia­łem zapro­szo­nych kapła­nów z deka­na­tu we Wiel­ki Wto­rek, 16 kwiet­nia. Rano od godz. 9.30 do 10.15 dla osób star­szych i dla tych wszyst­kich, któ­rzy potem pra­cu­ją, a dla pozo­sta­łych od 16.30 do 18.00.

3. W Wiel­ką Śro­dę na godz.15.00 zapra­szam do pomo­cy w gene­ral­nym sprzą­ta­niu kościo­ła oraz w przy­go­to­wa­niu deko­ra­cji Gro­bu Pań­skie­go i ołta­rza wysta­wie­nia. Roz­pocz­nie­my od kon­kur­su na naj­pięk­niej­szą pal­mę. Zapra­szam wszyst­kich, któ­rzy je wyko­na­li wraz z rodzi­na­mi oraz oso­by zain­te­re­so­wa­ne.

Wię­cej »

16. kwietnia 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 14.04–21.04.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Ndz 7.45 + Ger­tru­da i Jan Finc

9.30 dz-błag dla Patry­ka w 18 r. ur.

GORZKIE ŻALE

11.00 + Piotr Dre­wek i z rodzi­ny

Pon 18.30 + ks. Pra­łat Alek­san­der Kłos- int. od Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwi­gi

Wię­cej »

07. kwietnia 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7 kwietnia 2019 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Koją­ce spoj­rze­nie Chry­stu­sa i sło­wa prze­ba­cze­nia, któ­rych doświad­czy­ła kobie­ta cudzo­łoż­na, odkry­wa­ją przed nami naj­głęb­szy sens Wiel­kie­go Postu. Pan Bóg pra­gnie nam prze­ba­czyć i daro­wać nowe życie w Jezu­sie Chry­stu­sie.

2. Źró­dłem Boże­go prze­ba­cze­nia jest pozo­sta­wio­ny dla nas na zie­mi sakra­ment poku­ty. Pozwól­my Bogu obda­ro­wać się prze­ba­cze­niem, by w ten spo­sób dobrze przy­go­to­wać się na nad­cho­dzą­ce świę­ta. Spo­wiedź w naszym koście­le z udzia­łem zapro­szo­nych kapła­nów deka­na­tu we Wiel­ki Wto­rek tj. 16 kwiet­nia. Rano od godz. 9.30 do 10.15, a popo­łu­dniu od 16.30 do 18.00.

Wię­cej »

02. kwietnia 2019 · Możliwość komentowania Adoracja „24 GODZINY DLA PANA” 5/6 kwietnia 2019 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

18.00–19.00 Mela­nó­wek

19.00–20.00 Mela­no­wo

20.00–21.00 Coł­dan­ki

21.00–22.00 Coł­dan­ki Wybu­do­wa­nie

22.00–23.00 Wyb. pod Jerz­mion­ki

23.00–0.00 Nowy Dwór- od Ogo­rze­lin

0.00–1.00 Nowy Dwór- od Choj­nic

1.00–2.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.III

Wię­cej »

22. marca 2019 · Możliwość komentowania PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH W PARAFII PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W OGORZELINACH 24- 27 MARCA 2019 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

III Niedziela Wielkiego Postu- 24.03.2019 r.

7.45- Msza św. z nauką ogól­ną

9.30- Msza św. z nauką ogól­ną Gorz­kie Żale

11.00- Msza św. z nauką ogól­ną

Nauka dla dzie­ci (obo­wiąz­ko­wo kan­dy­da­ci do I Komu­nii św.)

Ponie­dzia­łek- 25.03.2019 r.

Wię­cej »

18. marca 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 17 marca 2019 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Wyda­rze­nia z Góry Prze­mie­nie­nia są zapo­wie­dzią osta­tecz­ne­go obja­wie­nia chwa­ły Chry­stu­sa. Zanim jed­nak sta­nie­my się na nowo świad­ka­mi zwy­cię­stwa Chry­stu­sa nad grze­chem i śmier­cią, musi­my oczy­ścić nasze ser­ca przez post, modli­twę i jał­muż­nę.

2. Dzi­siej­sza nie­dzie­la Ad Gen­tes to Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Uczyń­my oso­bi­sty, ducho­wy wysi­łek, wspie­ra­jąc dzie­ło gło­sze­nia Ewan­ge­lii aż po krań­ce zie­mi. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne dziś do puszek na wspar­cie dzieł podej­mo­wa­nych przez misjo­na­rzy.

Wię­cej »

18. marca 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa pasyjne 17.03–24.03.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Ndz 7.45 + Bar­ba­ra Tuło­dziec­ka- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

9.30 + Fran­ci­szek Łuka­szew­ski- 14 r. śm., Mario­la- 28 r. śm. Kry­sty­na- 24 r. śm. i Julian­na Żeszo­ta- 10 r. śm.

GORZKIE ŻALE

11.00 + Krzysz­tof Kowa­lew­ski oraz Jan i Ryszard Guzin­scy

Wię­cej »