28. stycznia 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 29.01–5.02.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Gere­tru­da Żarek- 28 gr.

9.30 + Jadwi­ga- 2 r. śm. i Wacław Kaproń

11.00 + Wal­de­mar- 14 r. śm., Wacła­wa i Wła­dy­sław Witaszczyk

Pon 16.30 + Gere­tru­da Żarek- 29 gr.

17.30 + Beata- r. śm. i Wła­dy­sław Zemsta oraz z rodzi­ny Wyrowińskich

Wt 16.30 + Gere­tru­da Żarek- 30 gr.

17.30 o Boże błog. i zdro­wie dla Marii z oka­zji uro­dzin i imie­nin oraz dla Fran­cisz­ka

Śr 17.30 + Elż­bie­ta i Igna­cy Modrzejewscy

Czw 9.30 dz-błag w 86 r. uro­dzin Ignacego

17.30 + Mał­go­rza­ta i Leon oraz Jan i Robert Skorowscy

Pt 16.30 + Jerzy Krau­śnik oraz ks. Edward Skow­roń­ski i ks. Tade­usz Zygmunt

17.30 + Jan Kubiak i Ali­cja- r. śm.

Sob 16.30 + Jan- 9 r. śm. i Zofia Lesz­czyń­scy oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

17.30 + Bogu­mi­ła i Zdzi­sław Micha­łow­scy oraz Łukasz Gostom­ski- r. śm.

Ndz 7.45 dz-błag dla całej rodziny

9.30 o Boże błog. i zdro­wie dla Teresy

11.00 + Roman Strem­lau i Jan Cza­plew­ski- z oka­zji ziem­skich urodzin

25. stycznia 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 22.01–29.01.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + dzia­dek Tade­usz Kowal­ski oraz cio­cie: Maria Zakrzew­ska i Tere­sa Kowal­ska

9.30 + Ryszard Woj­ta­la- 13 r. śm.

11.00 + dziad­ko­wie: Wacław Gru­chał­ła i Jan Wrycz Rekowski

+ Gere­tru­da Żarek- 21 gr. (poza parafią)

Pon 9.30 + Gere­tru­da Żarek- 22 gr.

Wt 9.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

10.00 + Gere­tru­da Żarek- 23 gr.

Śr 9.30 + Gere­tru­da Żarek- 24 gr.

10.00 + Zofia i Jan

Czw 9.30 + Mar­cjan­na i Józef oraz z rodziny

10.00 + Gere­tru­da Żarek- 25 gr.

Pt 9.30 + Gere­tru­da Żarek- 26 gr.

Sob 15.30 + Gere­tru­da Żarek- 27 gr.

16.30 + Jani­na- r. śm., Edward i Krzysz­tof Kurzelewscy

17.30 + dziad­ko­wie oboj­ga stron

Ndz 7.45 + Gere­tru­da Żarek- 28 gr.

9.30 + Jadwi­ga- 2 r. śm. i Wacław Kaproń

11.00 + Wal­de­mar- 14 r. śm., Wacła­wa i Wła­dy­sław Witaszczyk

09. stycznia 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 8.01–15.01.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- r. śm.

9.30 + Geno­we­fa Grze­go­lec- int. od Zakła­du Pogrzebowego

11.00 + Hali­na i Gabriel oraz Mak­sy­mi­lian Święccy

+ Gere­tru­da Żarek- 7 gr. (poza parafią)

Pon 9.30 + Gere­tru­da Żarek- 8 gr.

Wt 9.30 + Gere­tru­da Żarek- 9 gr.

10.00 o zdro­wie i szczę­śli­wą ope­ra­cję dla Stanisława

Śr  9.30 + Gere­tru­da Żarek- 10 gr.

Czw 9.30 + Gere­tru­da Żarek- 11 gr.

Pt  9.30 + Gere­tru­da Żarek- 12 gr.

10.00 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, z proś­bą o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy tego dzieła

Sob 15.00 dz-błag w 80 r. uro­dzin Heleny

16.30 + Gere­tru­da Żarek- 13 gr.

17.30 + Kle­mens- r. śm., Anna, Cze­sław i Roman Żywiccy

Ndz 7.45 + Iwo­na Gier­szew­ska oraz z rodzi­ny Narlo­chów i Gierszewskich

9.30 + Gere­tru­da Żarek- 14 gr.

11.00 + Jerzy, Julian i Łucja Husa­rek, Ryszard i Adam Nowic­cy oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

01. stycznia 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 1.01–8.01.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 9.30 + Rajn­hard, Hali­na i Kazi­mierz Sochaczewscy 

11.00 + Sta­ni­sław Rożek- 6 r. śm.

16.00 o zdro­wie i Boże błog. dla Tere­sy i całej rodziny

Pon 16.30 + Gere­tru­da Żarek- 1 gr.

17.30 +Kry­sty­na Zakrzew­ska- int. od syna Toma­sza z rodziną

Wt 9.30 + Euge­niusz Jurak

10.00 + Gere­tru­da Żarek- 2 gr.

Śr 16.30 + Gere­tru­da Żarek- 3 gr.

17.30 o Boże błog. i łaskę zdro­wia dla Marii

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Czw 16.30 + Gere­tru­da Żarek- 4 gr.

17.30 + Maria- r. śm., Jan, Kazi­mierz Kucz­kow­scy oraz dziadkowie

Pt 7.45 + Danu­ta- w dniu ziem­skich imie­nin, Marian i syn Zbi­gniew oraz o Boże błog. całej rodziny

9.30 + Zofia War­din- z oka­zji ziem­skich uro­dzin i w 4 r. śm.

11.00 + Mie­czy­sław i Cze­sła­wa oraz z rodzi­ny + Gere­tru­da Żarek- 5 gr. (poza parafią) 

Sob 15.30 + Gere­tru­da Żarek- 6 gr.

16.30 o zdro­wie i Boże. błog dla Wiktorii

17.30 dzięk­czyn­na w 30 r. ślu­bu Boże­ny i Jaro­sła­wa, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę NMP

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- r. śm.

9.30 + Geno­we­fa Grze­go­lec- int. od Zakła­du Pogrzebowego

11.00 + Hali­na i Gabriel oraz Mak­sy­mi­lian Święccy

+ Gere­tru­da Żarek- 7 gr. (poza parafią)

24. grudnia 2022 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 25.12.2022–1.01.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 0.00 za para­fian i dobrodziejów

9.30 + Ste­fan- 10 r. śm. i Adam Mrugalscy

11.00 + Jan Kubiak – w dniu ziem­skich urodzin

Pon 7.45 + Ire­na- 10 r. śm. i Sta­ni­sław Kostkowscy

9.30 dz-błag dla Iwo­ny i Rafa­ła w dniu rocz­ni­cy ślu­bu oraz ++ Ger­tru­dę i Jana Skwie­raw­skich, Zdzi­sła­wę i Józe­fa Jaro­sów, Jani­nę i Jana Piekarskich

11.00 + Jerzy Husarek

Wt 17.30 + Wal­de­mar i Arka­diusz Szyrk

Śr 16.30 o łaskę zdro­wia dla Joanny

17.00 NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

17.30 + Boże­na Kani­kow­ska- w dniu ziem­skich urodzin

Czw 16.00 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące 

16.30 o Boże błog. i łaskę zdrowia

Pt 16.30 ADORACJACISZY

17.30 + Grze­gorz

Sob 16.00 Nabo­żeń­stwo dzięk­czyn­no-bła­gal­ne za 2022 r.

16.30 za para­fian i dobrodziejów

Ndz 9.30 + Rajn­hard, Hali­na i Kazi­mierz Sochaczewscy 

11.00 + Sta­ni­sław Rożek- 6 r. śm.

16.00 o zdro­wie i Boże błog. dla Tere­sy i całej rodziny

19. grudnia 2022 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 18.12–25.12.2022 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Piotr Drewek

9.30 + Alfons i Zyg­munt Peplińscy

11.00 + Leoka­dia, Kle­mens, Wik­to­ria i bra­cia z rodzi­ny Żuraw

Pon 17.30 + Maria Buka­ła- int. od bra­to­wej Leoka­dii z rodziną

Wt 17.30 + + z rodzi­ny Lan­dow­skich, Gar­stec­kich, Borow­skich i Leszczyńskich

Śr 17.30 + Jan- r. śm., Józe­fa i Ade­la Drewczyńscy

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

18.30 + Bru­non i Elż­bie­ta, Roman i Ewa oraz z rodzi­ny Rzep­kow­skich i Noch

Czw 17.30 + Krzysz­tof, Lecho­sław, Elż­bie­ta, Roman, Geno­we­fa i Gabriela

Pt 16.30 ADORACJACISZY

17.30 dz-błag z oka­zji 70 r. urodzin

Sob 22.00 + Jan Wrycz Rekowski

Ndz 0.00 za para­fian i dobrodziejów

9.30 + Ste­fan- 10 r. śm. i Adam Mrugalscy

11.00 + Jan Kubiak – w dniu ziem­skich urodzin

11. grudnia 2022 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 11.12–18.12.2022 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + rodzi­ce i rodzeń­stwo z oboj­ga stron

9.30 + Maria, Sta­ni­sław i Cze­sław Lel­la oraz z rodzi­ny Placzyńskich

11.00 + Marian­na i Igna­cy Sto­po­wie oraz Kla­ra i Jan Czapiewscy

Pon 16.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku z proś­bą o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

17.30 + Ber­nard Lipkowski

Wt 17.30 + Danu­ta Krajewska

Śr 17.30 + Tere­sa i Ber­nard Januszewscy

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Czw 17.30 + Roman Dzierzyk

Pt 15.30 ADORACJACISZY

16.30 + Kazi­mierz Socha­czew­ski- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Sob 16.30 + Jadwi­ga – r. śm. i Andrzej Lemańczyk

17.30 + Roman- r. śm, Anna, Kle­mens i Cze­sław Żywiccy

Ndz 7.45 + Piotr Drewek

9.30 + Alfons i Zyg­munt Peplińscy

11.00 + Leoka­dia, Kle­mens, Wik­to­ria i bra­cia z rodzi­ny Żuraw

09. grudnia 2022 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 4.12–11.12.2022 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Sta­ni­sław Jurak- z oka­zji ziem­skich ur. i z rodziny

9.30 + Danu­ta Manczikowska

11.00 + Jani­na i Syl­we­ster Niklarz

Pon 16.30 + Geno­we­fa Grze­go­lec- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

17.30 + Maria Buka­ła- int. od sio­strze­ni­cy Zdzi­sła­wy z rodziną

Wt 16.30 o zdro­wie dla Joanny

17.30 + Jadwi­ga Kali­now­ska- int. od wnuków

Śr 17.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska i rodzi­ce — int. od męża z rodziną

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Czw 11.00 + z rodzi­ny Pry­bów i Kloskowskich

12.00–13.00 GODZINA ŁASKI

17.30 dzięk­czyn­na za lata prze­ży­te w Ogo­rze­li­nach z proś­bą o Boże błog. dla rodzi­ny

Pt 15.30 ADORACJACISZY

16.00 o zdro­wie dla Pawła

Sob 16.30 + Jadwi­ga Kali­now­ska- int. od Zakła­du Pogrzebowego

17.30 + Sta­ni­sław Sur­ma oraz o zdro­wie i Boże błog. dla całej rodziny

Ndz 7.45 + rodzi­ce i rodzeń­stwo z oboj­ga stron

9.30 + Maria, Sta­ni­sław i Cze­sław Lel­la oraz z rodzi­ny Placzyńskich

11.00 + Marian­na i Igna­cy Sto­po­wie oraz Kla­ra i Jan Czapiewscy

27. listopada 2022 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 27.11–4.12.2022 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther, rodzi­ce: Fran­cisz­ka i Piotr oraz Mał­go­rza­ta i Jan

9.30 + Miro­sła­wa i Anto­ni Jeżew­scy- int. od syna Tadeusza

11.00 + Cze­sław Pepliń­ski- 1 r. śm.

+ Krzysz­tof Miklas- 27 gr. (poza parafią)

Pon 16.30 + Krzysz­tof Miklas- 28 gr.

17.30 dz-błag dla Wan­dy w dniu urodzin

Wt 16.30 + Krzysz­tof Miklas- 29 gr. 

17.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

Śr 16.30 + Krzysz­tof Miklas- 30 gr. 

17.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska- 2 r. śm. – int. od męża z rodziną

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Czw16.30 + Kazi­mierz Socha­czew­ski- int. od sąsiadów

17.30 + dzia­dek Józef Kam­row­ski- r. śm.

Pt 15.00–17.00 GODZINA MIŁOSIERDZIA I ADORACJACISZY

17.30 + Sta­ni­sła­wa, Edmund i Wik­to­ria oraz z rodzi­ny Żuraw

Sob 16.30 + Tere­sa Lewa­dow­ska- r. śm. i Zyg­munt Kro­plew­ski- w dniu ziem­skich ur.

17.30 +Józef- w dniu ziem­skich ur. i z rodziny

Ndz 7.45 + Sta­ni­sław Jurak- z oka­zji ziem­skich ur. i z rodziny

9.30 + Danu­ta Manczikowska

11.00 + Jani­na i Syl­we­ster Niklarz

20. listopada 2022 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 20.11–27.11.2022 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + mąż Hen­ryk- 30 r. śm.

9.30 + Ryszard Loroch- r. śm.

11.00 + Jan Wrycz Rekow­ski- 2 r. śm.

+ Krzysz­tof Miklas- 20 gr. (poza parafią)

Pon 16.30 + Hen­ryk i Jani­na Sigmanscy

17.30 + Krzysz­tof Miklas- 21 gr. 

Wt 16.00 + Krzysz­tof Miklas- 22 gr. 

16.30 dz-błag w 43 r. ślu­bu Marii i Czesława

Śr  16.30 + Krzysz­tof Miklas- 23 gr. 

17.30 o zdro­wie dla Joanny

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

 

Czw 16.30 + Krzysz­tof Miklas- 24 gr.

17.30 + Zofia i Jan Leszczyńscy

 

Pt 16.30 + Krzysz­tof Miklas- 25 gr.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTUCISZY

17.30 + Hen­ryk Gap­pa- 4 r. śm.

Sob 15.30 + Zofia Per­szew­ska- 6 r. śm.

16.30 + Krzysz­tof Miklas- 26 gr. 

17.30 + Elż­bie­ta i Igna­cy Modrzejewscy

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther, rodzi­ce: Fran­cisz­ka i Piotr oraz Mał­go­rza­ta i Jan

9.30 + Miro­sła­wa i Anto­ni Jeżew­scy- int. od syna Tadeusza

11.00 + Cze­sław Pepliń­ski- 1 r. śm.

+ Krzysz­tof Miklas- 27 gr. (poza parafią)