16. czerwca 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 16.06–23.06.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:,

Ndz 7.45 + Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy, sio­stra Bar­ba­ra oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

9.30 + Anto­ni i Dominik

nabo­żeń­stwo czerw­cowe

11.00 + Ire­na Koź­lin­ka i z rodzi­ny

Pon za para­fian

Wt 17.30 o Boże błog. i łaskę zdro­wia dla Mar­ce­la- int. od rodziny

18.15 nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 + Zenon Szu­bert – w dniu ziem­skich uro­dzin oraz z rodziny

Śr 18.15 nabo­żeń­stwo czerw­cowe i nowen­na

18.30 + Jan- z ok. ziem­skich uro­dzin i imie­nin oraz Józe­fa i Ade­la Drewczyńscy

Czw 9.15 nabo­żeń­stwo czerw­co­we

9.30 w podzię­ko­wa­niu za odzy­ska­ne zdro­wie z proś­bą o potrzeb­ne łaski dla Igna­ce­go

 

Pt 7.30 msza św. na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go i katechetycznego

17.45 ado­ra­cja w ciszy

18.15 nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 + Cze­sław Lasz­kie­wicz- r. śm.

Sob 17.30 + cór­ka Klau­dia- 24 r. śm.

nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 + Robert Sta­sie­row­ski- z ok. Dnia Ojca- int. od córek

Ndz 7.45 + Jan i Antoni

9.30 + ojciec Jan i bab­cia Rozalia

11.00 + Zyk­fryd i Alfons- z oka­zji Dnia Ojca

nabo­żeń­stwo czerw­co­we

09. czerwca 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 9.06–16.06.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 dz-błag dla rodzi­ny Rolbieckich

nabo­żeń­stwo czerw­co­we

9.30 + Jadwi­ga Krau­śnik- int. od Zakła­du Pogrzebowego

11.00 dz-błag w 1 r. ślu­bu Kami­la i Karo­li­ny

Pon za para­fian

Wt 17.30 o Boże błog. i zdro­wie, a tak­że o dary Ducha Świę­te­go i opie­kę NMP dla Andrze­ja

18.15 nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, z proś­bą o zakoń­cze­nie budo­wy tego dzieła

Śr 18.15 nabo­żeń­stwo czerw­cowe

18.30 o Boże błog., opie­kę NMP i wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia dla człon­kiń Róży Różań­co­wej pw. św Jadwi­gi oraz za zmar­łe członkinie

Czw 17.30 + Maria i Fran­ci­szek Gem­ba- z oka­zji ziem­skich urodzin

18.15 nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 + Euge­niusz Kost­kow­ski oraz z rodziny

Pt 17.45 ado­ra­cja w ciszy

18.15 nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 + Hali­na- r. śm. i Sta­ni­sław Jurak

20.00 + Robert Sta­sie­row­ski i Hen­ryk Sig­man­ski (Orze­łek)

Sob 17.30 + Wale­ria, Jan, Jadwiga,Antoni i Euge­niusz Cie­pli­ko­wie oraz Maria i Roman Stramoll

nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 + Jan Wrycz Rekowski

Ndz 7.45 + Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy, sio­stra Bar­ba­ra oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

9.30 + Anto­ni i Dominik

nabo­żeń­stwo czerw­cowe

11.00 + Ire­na Koź­lin­ka i z rodzi­ny

02. czerwca 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 2.06–9.06.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:,

Ndz 7.45 o szczę­śli­we rozwiązanie

9.30 + Zofia Perszewska

11.00 dz-błag w dniu 22 r. świę­ceń kapłań­skich i 47 r. uro­dzin ks. Pro­bosz­cza Pio­tra- int. od Rady Parafialnej

nabo­żeń­stwo czerw­co­we i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na

Pon 18.30 + Geno­we­fa, Józef i Roman Trze­ciak oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

nabo­żeń­stwo czerw­co­we i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na

Wt 18.30 + Robert Sta­sie­row­ski- int. od Przyjaciół

nabo­żeń­stwo czerw­co­we i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na

Śr 18.30 + Zofia i Jan Lan­dow­scy oraz z rodziny

nabo­żeń­stwo czerw­co­we i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na

Czw 18.30 w int. kle­ry­ka Bar­to­sza oraz o nowe powo­ła­nia kapłań­skie i zakonne

nabo­żeń­stwo czerw­co­we i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na

 

Pt 15.00 Godzi­na Miło­sier­dzia i ado­ra­cja w ciszy

18.15 nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 + Kry­sty­na Zakrzewska

Sob 17.30 + rodzi­ce Jan i Marian­na oraz sio­stra Janina

nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 + Alfons Brau­er- r. śm.

 

Ndz 7.45 dz-błag dla rodzi­ny Rolbieckich

nabo­żeń­stwo czerw­co­we

9.30 + Jadwi­ga Krau­śnik- int. od Zakła­du Pogrzebowego

11.00 dz-błag w 1 r. ślu­bu Kami­la i Karo­li­ny

26. maja 2024 · Możliwość komentowania BIAŁY TYDZIEŃ 2024 r. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ogorzelinach została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

 Inten­cje modlitw – każ­de­go dnia zapra­sza­my poszcze­gól­nych gości

 Ponie­dzia­łek- za cho­rych (modli­twa indy­wi­du­al­na w domu)

Wto­rek (18.00 )– za rodzi­ców, rodzeń­stwo, wycho­waw­ców i katechetów

Śro­da (18.00) – za misjo­na­rzy i o nowe powo­ła­nia (ofia­ry na misje święte)

Czwar­tek (9.30) – za Ojca Świę­te­go, Bisku­pów i kapłanów 

Pią­tek (18.30)-  dzięk­czyn­na za dar I Komu­nii Św. (roz­da­nie pamią­tek i słod­ka słod­ka nie­spo­dzian­ka w kawiarence)

Sobo­ta (17.30)- za bab­cie, dziad­ków i chrzestnych 

Nie­dzie­la (11.00)– dzięk­czyn­na za ks. Pro­bosz­cza Pio­tra w dniu 22 r. świę­ceń kapłańskich

26. maja 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 26.05–2.06.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Jadwi­ga- r. śm., Jan i Ryszard Guzinscy

9.30 + Włady­sław, Wacła­wa i Wal­de­mar Witaszczyk

nabo­żeń­stwo majowe 

11.00 w int. Dzie­ci Pierw­szo­ko­mu­nij­nych i ich rodzin

Pon w int. chrze­śnia­ka Anto­sia z oka­zji I Komu­nii św.

Wt 18.00 nabo­żeń­stwo majowe

18.30 w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu i Mat­ce Naj­święt­szej za łaskę zdro­wia  z proś­bą o Boże błog. w rodzinie

Śr 17.30 w podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski w 89 r. uro­dzin Jana z proś­bą o zdro­wie i Boże błog. dla całej rodziny 

18.00 nabo­żeń­stwo majo­we i nowenna 

18.30 + Adam, Ana­sta­zja i Janusz Kostkowscy

Czw 7.45 + Alfre­da Spir­ka- int. od Zakła­du Pogrzebowego

9.30 dz-błag w 30 r. ślu­bu Ane­ty i Andrzeja

nabo­żeń­stwo majo­we i pro­ce­sja Boże­go Ciała

Pt 18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

nabo­żeń­stwo majo­we i pro­ce­sja eucharystyczna

Sob 17.30 + Piotr Modrzyń­ski- 4 r. śm.

nabo­żeń­stwo czerw­co­we i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na

18.30 + Rafał Drąż­kow­ski- z oka­zji ziem­skich uro­dzin, rodzi­ce Jan i Hele­na oraz z rodziny

Ndz 7.45 o szczę­śli­we rozwiązanie

9.30 + Zofia Perszewska

11.00 dz-błag w dniu 22 r. świę­ceń kapłań­skich i 47 uro­dzin ks. Pro­bosz­cza Pio­tra- int. od Rady Parafialnej

nabo­żeń­stwo czerw­co­we i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na

19. maja 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 19.05–26.05.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther oraz Euge­nia i Małgorzata

nabo­żeń­stwo majowe 

9.30 + Wik­to­ria, bra­cia Żuraw i z rodziny

11.00 + Jani­na i Syl­we­ster Niklarz

Pon za para­fian

Wt 17.30 + Ber­nard Niem­czyk i rodzi­ce z oboj­ga stron

18.00 nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Wik­tor, Kla­ra i Józef Hinz

 

Śr 18.00 nabo­żeń­stwo majo­we i nowenna 

18.30 + Hele­na i Tade­usz Nowak

Czw 17.30 + ks. Jan Paw­łow­ski w 50 r. świę­ceń kapłań­skich oraz dziad­ko­wie Aloj­zy i Bro­ni­sła­wa Teszka

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Geno­we­fa Lesz­czyń­ska- z oka­zji Dnia Matki

 

Pt 17.30 o Boże błog. , zdro­wie i opie­kę NMP dla Andrze­ja Błaszczyka

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Zofia- r. śm. i Józef Pasińscy

 

Sob 17.30 + Boże­na Woj­ta­la- z oka­zji Dnia Matki

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 o Boże błog. i zdro­wie dla ks. Pio­tra w dniu uro­dzin i z oka­zji rocz­ni­cy świę­ceń kapłań­skich- int. od Przyjaciół

 

Ndz 7.45 + Jadwi­ga- r. śm., Jan i Ryszard Guzinscy

9.30 + Włady­sław, Wacła­wa i Wal­de­mar Witaszczyk

nabo­żeń­stwo majowe 

11.00 w int. Dzie­ci Pierw­szo­ko­mu­nij­nych i ich rodzin

12. maja 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 12.05–19.05.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Hele­na i Ber­nard Kołodziejczyk

9.30 + Fran­ci­szek Gem­ba- z oka­zji 1 r. śm.

11.00 + Jadwi­ga Kłosowska

nabo­żeń­stwo majo­we

Pon 18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 przez wsta­wien­nic­two MBNP dz-błag dla rodzi­ny Kowal­skich i Przy­by­la­ków oraz o nowe powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

Wt 18.00 nabo­żeń­stwo majowe

18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy 

Śr 18.00 nabo­żeń­stwo majo­we i nowenna 

18.30 + + z rodziny

Czw 18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Zofia i Jan oraz rodzeństwo

Pt 17.30 + rodzi­ce: Tere­sa i Józef, bra­cia: Jan i Andrzej Hope, Zofia Pasz­kie­wicz oraz z rodziny

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 +Andrzej Drąż­kow­ski- 10 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

Sob 16.30 dz-błag w 25 r. ślu­bu Andrze­ja i Anny Półczyńskich

17.30 + Tere­sa, Maria i Mirosława

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Fran­cisz­ka Rekow­ska- r. śm. i Benedykt

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther oraz Euge­nia i Małgorzata

nabo­żeń­stwo majowe 

9.30 + Wik­to­ria, bra­cia Żuraw i z rodziny

11.00 + Jani­na i Syl­we­ster Niklarz

05. maja 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 5.05–12.05.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:,

Ndz 7.45 w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu za ode­bra­ne łaski z proś­bą rodzi­ny o dalsze

9.30 + Jan – r. śm. i Ste­fa­nia Kujawscy

nabo­żeń­stwo majowe 

11.00 + Ire­na Wir­kus- 9 r. śm. i Józef

Pon 18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 dz-błag w 33 r. ślu­bu Jana i Marze­ny Leszczyńskich

Wt 17.30 + Ade­la, Hali­na- r. śm., Józe­fa i Jan Drewczyńscy

nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Kry­sty­na Zakrzewska

Śr 18.00 nabo­żeń­stwo majo­we i nowenna 

18.30 + Mał­go­rza­ta i Ber­nard Peplińscy

Czw 17.30 + Kazi­mierz Buchal­ski- 5 r. śm.

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Jadwi­ga Krau­śnik- w dniu ziem­skich ur.- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Pt 18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Euge­niusz- r. śm., Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

20.00 + Hen­ryk Sig­man­ski i Robert Sta­sie­row­ski (Orze­łek)

Sob 17.30 + Zofia i Sta­ni­sław Jączyńscy

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Tere­sa- r. śm., Wale­rian, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Hele­na i Ber­nard Kołodziejczyk

9.30 + Fran­ci­szek Gem­ba- z oka­zji 1 r. śm.

11.00 + Jadwi­ga Kłosowska

nabo­żeń­stwo majo­we

28. kwietnia 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 28.04–5.05.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Fran­cisz­ka i Piotr Guen­ther oraz Mał­go­rza­ta i Jan Kamińscy

9.30 + Wanda i Zyg­munt- 8 r. śm.

11.00 dz-błag dla Kry­sty­ny i Jerze­go z oka­zji 43 r. ślubu

Pon 18.30 w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu i Mat­ce Naj­święt­szej za zdro­wie z proś­bą o potrzeb­ne łaski dla całej rodziny

Wt 16.00 dz-błag w 80 r. uro­dzin Marty

18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

Śr 18.00 nabo­żeń­stwo majo­we i nowenna 

18.30 + Zyg­munt Pro­kop- z oka­zji ziem­skich uro­dzin, Jani­na i Bole­sław Pro­kop oraz Anna i Wła­dy­sław Serowik

Czw 17.30 w int. kle­ry­ka Bar­to­sza, WSD w Pel­pli­nie oraz o nowe powo­ła­nia

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Marian­na Szu­bert oraz Miro­sław- r. śm.

Pt 7.45 w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu i Mat­ce Naj­święt­szej za wszel­kie ode­bra­ne łaski z proś­bą o zdro­wie dla Bronisława

nabo­żeń­stwo majowe 

9.30 + Ade­la, Feliks i Ewa Rin­gel oraz z rodziny

11.00 + Fran­ci­szek- 1 r. śm. i Maria Gem­ba- w dniu ziem­skich urodzin

Sob 16.30 w int. OSP Ogorzeliny

17.30 + Robert Sta­sie­row­ski- int. od Przyjaciół

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Zdzi­sław Micha­łow­ski- w dniu ziem­skich ur. i Ire­na Skór­czew­ska- r. śm.

Ndz 7.45 w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu za ode­bra­ne łaski z proś­bą rodzi­ny o dalsze

9.30 + Jan – r. śm. i Ste­fa­nia Kujawscy

nabo­żeń­stwo majowe 

11.00 + Ire­na Wir­kus- 9 r. śm. i Józef

21. kwietnia 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 21.04–28.04.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:,

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła oraz rodzi­ce Nakiel­scy i Gruchałłowie

9.30 + Wie­sła­wa i Euge­niusz Rekow­scy oraz z rodziny

11.00 + Jerzy Husa­rek- z oka­zji ziem­skich uro­dzin i imienin

Pon za para­fian

Wt 18.30 + Edward Grze­bie­lu­cha i rodzi­ce z oboj­ga stron

Śr 18.30 + Jerzy Wil­czek- w dniu ziem­skich uro­dzin i imienin

Czw 9.30 + Marian Zakrzew­ski- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Pt 18.30 + Ana­sta­zja i Piotr Brau­er oraz Anie­la i Wła­dy­sław Mich

Sob 17.30 dz-błag dla dziad­ków Ire­ny i Kazi­mie­rza- int. od wnuków

18.30 w int. kle­ry­ka Bar­to­sza, za WSD w Pel­pli­nie oraz o nowe powołania

Ndz 7.45 + Fran­cisz­ka i Piotr Guen­ther oraz Mał­go­rza­ta i Jan Kamińscy

9.30 + Wanda i Zyg­munt- 8 r. śm.

11.00 dz-błag dla Kry­sty­ny i Jerze­go z oka­zji 43 r. ślubu