10. września 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 10.09–17.09.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- w dniu ziem­skich urodzin

9.30 + Ste­fa­nia- r. śm. i Jan Kujawscy

11.00 + Kazi­mierz Lemań­czyk i Józef Stosik

+ Witold Paz­da i Edward Wirkus

Pon 18.30 dz-błag dla rodziny

Wt 18.30 przez wsta­wien­nic­two świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku z proś­bą o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

Śr 18.30 dz-błag w 30 r. ślu­bu Han­ny i Adama

Czw 18.30 + Zofia i Józef Pasiń­scy oraz z rodzi­ny Tri­du­um I (przez wsta­wien­nic­two św. Jana Paw­ła II

Pt 18.30 + Mar­cjan­na i Józef, bra­cia oraz z rodzi­ny Tri­du­um II (przez wsta­wien­nic­two św. Faustyny) 

Sob 17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- w dniu ziem­skich uro­dzin Tri­du­um III (przez wsta­wien­nic­two bł. Wła­dy­sła­wa Bukowińskiego)

18.30 + Jan Beger – r. śm. oraz rodzice

Ndz 7.45 + Fran­ci­szek i Anna Otto

9.30 dz-błag w 44 r. ślu­bu

12.00 suma odpu­sto­wa w int. para­fian i dobro­dzie­jów oraz o świa­tło Ducha Świę­te­go dla nasze­go kle­ry­ka Bartosza

 

03. września 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 3.09–10.09.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

 

Ndz 7.45 + Sabi­na Mar­czyk- 1 r. śm., Maria, Wie­sła­wa, Kazi­mierz i Eugeniusz

9.30 dzięk­czyn­na, z proś­bą o Boże błog. i zdro­wie dla Bar­ba­ry i Grze­go­rza i całej rodziny

11.00 + Ste­fan i Adam Mrugalscy

Pon 7.30 Msza na roz­po­czę­cie nowe­go roku szkol­ne­go i katechetycznego

17.30 dzięk­czyn­na Marze­ny i Krzysz­to­fa w 30 r. ślu­bu z proś­bą o Boże błog. i zdro­wie dla całej rodziny

18.30 + Maria Gem­ba- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Wt 18.30 + Wacław- r. śm. i Jadwi­ga Kaproń

Śr 18.30 dz-błag w r. ślu­bu Elż­bie­ty i Józefa

Czw 18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

Pt 9.30 + Kazi­mie­ra i Lucjan Lewan­dow­scy i Jerzy Gajc

17.45 Ado­ra­cja w ciszy

18.30 + Józe­fa, Ade­la i Jan Drewczyńscy

Sob 17.30 dz-błag w 80 r. uro­dzin Anto­nie­go i w 50 r. uro­dzin Krzysztofa

18.30 + Kry­sty­na Zakrzewska

 

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- w dniu ziem­skich urodzin

9.30 + Ste­fa­nia- r. śm. i Jan Kujawscy

11.00 + Kazi­mierz Lemań­czyk i Józef Stosik

 

27. sierpnia 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 27.08–3.09.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Fran­cisz­ka Rekow­ska- int. od rodzi­ny Rekow­skich z Torunia

9.30 + Marian­na i Tomasz Kaproń

11.00 + Jan Wrycz Rekow­ski- z ok. ziem­skich urodzin

Pon 18.30 + za dusze w czyść­cu cierpiące

Wt 18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

Śr 18.30 + Anie­la Cie­siel­ska i Józef Behrendt

Czw 14.00 ślub: Dawid Paz­da i Wero­ni­ka Narloch

18.30 + Zenon Szu­bert- r. śm. i z rodziny

Pt 15.00 Godzi­na Miło­sier­dzia i ado­ra­cja w ciszy

17.30 o zdro­wie i Boże błog. dla całej rodzi­ny oraz przyjaciół

18.30 + Cze­sław Lasz­kie­wicz- w dniu ziem­skich urodzin

Sob 17.30 + Gra­ży­na Rożek- w dniu ziem­skich urodzin

18.30 dz-błag w 1 r. ślu­bu Pio­tra i Klaudii 

 

Ndz 7.45 + Sabi­na Mar­czyk- 1 r. śm., Maria, Wie­sła­wa, Kazi­mierz i Eugeniusz

9.30 dzięk­czyn­na, z proś­bą o Boże błog. i zdro­wie dla Bar­ba­ry i Grzegorza

i całej rodziny

11.00 + Ste­fan i Adam Mrugalscy

27. sierpnia 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 20.08–27.08.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Jan- r. śm. i Boże­na Szupińscy

9.30 + Janina Modrze­jew­ska

11.00 + Jadwi­ga Kaproń – z oka­zji ziem­skich urodzin

Pon 18.30 + Aloj­zy i Maria Gar­stec­cy oraz z rodziny

Wt 18.30 + Fran­cisz­ka Rekowska- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Śr 18.30 + Hali­na- r. śm i Rajn­hard oraz Kazi­mierz – z ok. ziem­skich urodzin 

Socha­czew­scy

Czw 9.30 + Wale­ria i Józef Trzebiatowscy

Pt 17.30 + Ber­nard Lipkowski

18.00 Ado­ra­cja w ciszy

18.30 + Jani­na i Hen­ryk Sigmanscy

Sob 15.00 Msza dożyn­ko­wa

17.30 + Mar­ta i Sta­ni­sław Pilarek

18.30 + Edward- r. śm., Jani­na i Krzysz­tof Kurzelewscy

 

Ndz 7.45 + Fran­cisz­ka Rekow­ska- int. od rodzi­ny Rekow­skich z Torunia

9.30 + Marian­na i Tomasz Kaproń

11.00 + Jan Wrycz Rekow­ski- z ok. ziem­skich urodzin

 

13. sierpnia 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 13.08–20.08.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- z oka­zji ziem­skich uro­dzin i imienin

9.30 + Jadwi­ga, Józef i Wie­sław Kiedrowicz

11.00 + rodzi­ce Gra­ży­na i Krzysz­tof Rożek- 13 r. śm.

Pon 17.30 + Kazi­mierz Socha­czew­ski- r. śm.

18.30 dz-błag dla Mak­sy­mi­lia­na w dniu imienin

Wt 7.45 + Bene­dykt Rekowski

9.30 + Tere­sa- r. śm. i Zykfryd

11.00 + Alfons i Łucja oraz Hen­ryk Pestka

Śr 18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku z proś­bą o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

Czw 8.30 + Kon­rad

Pt 17.30 + Wale­ria, Jadwi­ga, Jan, Anto­ni, Euge­niusz Cie­pli­ko­wie oraz Roman i Maria Stramol

18.00 Ado­ra­cja w ciszy

18.30 o nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyj­ne- int. Róży Różań­co­wej pw. św. Cecylii 

Sob 15.00 ślub: Mate­usz Pastwa i Jago­da Sokołowska

17.30 dz-błag w 40 r. uro­dzin Moni­ki- int. od mamy i rodzeństwa

18.30 + Hele­na i Ste­fan Wyrowińscy

Ndz 7.45 + Jan- r. śm. i Boże­na Szupińscy

9.30 + Janina Modrze­jew­ska

11.00 + Jadwi­ga Kaproń – z oka­zji ziem­skich urodzin

07. sierpnia 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 6.08–13.08.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:,

Ndz 7.45 + Euge­nia Tyma- 29 gr.

9.30 + Bru­non- r. śm. i Tere­sa Lewandowscy

11.00 dz-błag w 60 r. uro­dzin Mirosława

Pon 17.00 + Euge­nia Tyma- 30 gr.

17.30 o łaskę zdro­wia dla Joanny

18.30 + Kry­sty­na Zakrzewska

Wt 17.30 + Tade­usz Knit­ter- 1 r. śm.

18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia z proś­bą o Boże błog. i zdro­wie dla Alek­san­dry i Pio­tra oraz o wszel­kie potrzeb­ne łaski dla syna Bar­to­sza

Śr 12.00 pogrzeb: + Maria Gemba

18.30 + Jerzy Wil­czek- 19 r. śm.

Czw 18.30 + Iwo­na Gier­szew­ska- r. śm.

Pt 17.30 + Józe­fa i Ste­fan Klo­skow­scy oraz Ste­fa­nia i Jan Kujawscy

18.30 + Sta­ni­sła­wa Wen­der­ska oraz Petro­ne­la i Teo­fil Zakrzewscy

Sob 17.30 + Fran­ci­szek Gem­ba- int. od Zakła­du Pogrzebowego

18.30 + Ire­na Bonin oraz z rodzin oboj­ga stron

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- z oka­zji ziem­skich uro­dzin i imienin

9.30 + Jadwi­ga, Józef i Wie­sław Kiedrowicz

11.00 + rodzi­ce Gra­ży­na i Krzysz­tof Rożek- 13 r. śm.

30. lipca 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 30.07–6.08.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Euge­nia Tyma- 22 gr.

9.30 + Mar­ta i Józef Leszczyńscy

11.00 + Mar­ta i Fran­ci­szek Lemańczyk

Pon 17.00 + Euge­nia Tyma- 23 gr.

17.30 + Jadwi­ga, Tere­sa i Fran­ci­szek oraz z rodziny

18.30 + Ali­cja i Jan

Wt 17.30 + Paweł Mich- 1 r. śm.

18.30 + Euge­nia Tyma- 24 gr.

Śr 18.30 + Euge­nia Tyma- 25 gr.

Czw 15.00 ślub­na: Kac­per Sre­ber­ski i Kin­ga Czarnowska

18.30 + Euge­nia Tyma- 26 gr.

Pt 17.30 + Euge­nia Tyma- 27 gr.

18.30 dz-błag dla ks. Pio­tra w dniu pro­bosz­cza- int. od Rady Parafialnej

Sob 16.30 + Euge­nia Tyma- 28 gr. 

17.30 dz-błag dla Kry­sty­ny Woj­ta­li w 85 r. urodzin

18.30 + Leoka­dia i Józef Drążkowscy

 

Ndz 7.45 + Euge­nia Tyma- 29 gr.

9.30 + Bru­non- r. śm. i Tere­sa Lewandowscy

11.00 dz-błag w 60 r. uro­dzin Mirosława

23. lipca 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 23.07–30.07.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Ber­nard- r. śm i Tere­sa Januszewscy

9.30 + Marian- 6 r. śm., Tere­sa, Wale­rian i Paweł Kak

11.00 + Euge­nia Tyma- 15 gr.

Pon 17.30 + Euge­nia Tyma- 16 gr.

18.30 +Marian­na Szu­bert i Adam Zych‑w dniu ziem­skich uro­dzin oraz ++ z rodzi­ny

Wt 18.30 + Euge­nia Tyma- 17 gr.

Śr 18.30 + Euge­nia Tyma- 18 gr.

Czw 17.30 + Euge­nia Tyma- 19 gr.

18.30 w podzię­ko­wa­niu za otrzy­ma­ne łaski z proś­bą o Boże błog. i zdro­wie dla całej rodziny

Pt 15.30 + Euge­nia Tyma- 20 gr.

16.00 Ado­ra­cja w ciszy i spo­wiedź św.

16.30 + Ber­nard, Hele­na i Anna Ginter

Sob 17.30 + Euge­nia Tyma- 21 gr.

18.30 + Marian- r. śm. , Tere­sa, Wale­rian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Euge­nia Tyma- 22 gr.

9.30 + Mar­ta i Józef Leszczyńscy

11.00 + Mar­ta i Fran­ci­szek Lemańczyk

16. lipca 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 16.07–23.07.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Euge­nia Tyma- 8 gr.

9.30 + Jani­na Modrzejewska

11.00 + Jan i Dariusz Brzeżyńscy

Pon 17.30 + Hali­na i Jan Miszew­scy, Mał­go­rza­ta i Sta­ni­sław Kowal­scy oraz Bła­żej Chrzan

18.30 + Euge­nia Tyma- 9 gr.

Wt 17.30 + Euge­nia Tyma- 10 gr.

18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

23.00 w int. Piel­grzy­mów uda­ją­cych się do Włoch

Śr 18.30 + Euge­nia Tyma- 11 gr.

Czw 18.30 + Euge­nia Tyma- 12 gr.

Pt 17.45 Ado­ra­cja w ciszy i spo­wiedź św.

18.30 + Euge­nia Tyma- 13 gr.

Sob 17.30 + Euge­nia Tyma- 14 gr.

18.30 + Adam , Ana­sta­zja i Janusz Kostkowscy

Ndz 7.45 + Ber­nard- r. śm i Tere­sa Januszewscy

9.30 + Marian- 6 r. śm., Tere­sa, Wale­rian i Paweł Kak

11.00 + Euge­nia Tyma- 15 gr.

09. lipca 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 9.07–16.07.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Euge­nia Tyma- 1 gr.

9.30 dz-błag dla Elż­bie­ty i Józe­fa z oka­zji urodzin

11.00 + Wacła­wa- r. śm., Wła­dy­sław i Wal­de­mar Witaszczyk

Pon 18.30 + Euge­nia Tyma- 2 gr.

Wt 18.30 + Euge­nia Tyma- 3 gr.

Śr 17.30 + Euge­nia Tyma- 4 gr.

18.30 + Ewa, Ade­la i Feliks Rin­gel oraz z rodziny

Czw 17.30 + Euge­nia Tyma- 5 gr.

18.30 + Hele­na Gostom­ska- w dniu ziem­skich urodzin

Pt 17.00 + Euge­nia Tyma- 6 gr.

17.30 o łaskę zdro­wia dla Joanny

18.00 Ado­ra­cja w ciszy 

18.30 + Hen­ryk Wyro­wiń­ski i z rodziny

Sob 12.00 + Euge­nia Tyma- 7 gr. (Zamar­te)

17.30 + Krzysz­tof Rożek- w dniu ziem­skich urodzin

18.30 + Julian- r. śm. , Łucja i Jerzy Husarek

Ndz 7.45 + Euge­nia Tyma- 8 gr.

9.30 + Jani­na Modrzejewska

11.00 + Jan i Dariusz Brzeżyńscy