28. maja 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 28.05–4.03.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 4 r. śm.

9.30 + Cze­sław, Maria i Sta­ni­sław Lel­la oraz z rodzi­ny Placzyńskich

Nabo­żeń­stwo majo­we

11.00 dz-błag z oka­zji 46 uro­dzin i 21 r. świę­ceń kapłań­skich ks. Pio­tra- int. od Rady Parafialnej

Pon za para­fian i dobro­dzie­jów (poza parafią)

Wt 17.30 + Andrzej Drąż­kow­ski- r. śm.

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Adam, Ana­sta­zja i Janusz Kostkowscy

Śr 18.00 Nabo­żeń­stwo majo­we i nowenna

18.30 dz-błag dla Jana z oka­zji 88 r. urodzin

Czw 17.30 +Mał­go­rza­ta Korze­niew­ska- 1 gr.

18.00 Nabo­żeń­stwo czerwcowe

18.30 dz-błag dla Bar­ba­ry i Tadeusza

Pt 15.00 Godzi­na Miłosierdzia

17.00 Nabo­żeń­stwo czerwcowe

17.30 + Mał­go­rza­ta Korze­niew­ska- 2 gr.

18.30 + Fran­ci­szek Gem­ba- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Sob 17.30 + Mał­go­rza­ta Korze­niew­ska- 3 gr.

18.00 Nabo­żeń­stwo czerwcowe

18.30 + Zofia- r. śm. i Jan Landowscy

ndz 7.45 + Mał­go­rza­ta Korze­niew­ska- 4 gr.

Nabo­żeń­stwo czerwcowe

9.30 o Boże błog. i zdro­wie oraz opie­kę NMP dla dzie­ci i wnuków

11.00 w int. dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych i ich rodzin

20. maja 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 21.05–28.05.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Tekla Kołat­ka- 20 r. śm. i Józef

Nabo­żeń­stwo majo­we

9.30 + Mał­go­rza­ta i Ber­nard Peplińscy

11.00 + Wacła­wa, Wła­dy­sław i Wal­de­mar Witaszczyk

Pon za para­fian (poza parafią)

Wt 11.00 pogrzeb: + Fran­cisz­ka Rekowska

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Zofia- r. śm. i Józef Pasiń­scy oraz z rodziny

Śr 17.30 + Mar­ta, Robert i Hen­ryk Gap­pa oraz Wale­ria i Franciszek

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Hele­na i Tade­usz Nowakowie

Czw 17.00 Nabo­żeń­stwo majowe

17.30 dz-błag w dniu uro­dzin dla Alek­san­dry i ks. Pio­tra- int. od Przyjaciół

Pt 17.30 + Boże­na Woj­ta­la- int. od cór­ki Andżeliki

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Jadwi­ga Guzin­ska- r. śm.

Sob 17.30 + Jadwi­ga, Józef i Wie­sław Kiedrowicz

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Kazi­mierz i Kazi­mie­ra Narloch, Wero­ni­ka i Ryszard Łobo­da oraz Wale­ria Dziemecka

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 4 r. śm.

9.30 + Cze­sław, Maria i Sta­ni­sław Lel­la oraz z rodzi­ny Placzyńskich

Nabo­żeń­stwo majo­we

11.00 dz-błag z oka­zji 46 uro­dzin i 21 r. świę­ceń kapłań­skich ks. Pio­tra- int. od Rady Parafialnej

13. maja 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 14.05–21.05.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Hele­na i Ber­nard Kołodziejczyk

9.30 + Zofia, Cecy­lia, Domi­nik, Edmund Rudtka

11.00 + Jan Wielorański

Nabo­żeń­stwo majowe

Pon 17.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Zofia i Jan Leszczyścy

Wt 18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Wie­sła­wa, Bogu­sław, Justy­na i Edy­ta Jurak

Śr 18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Sta­ni­sław- 40 r. śm. oraz z rodzi­ny Lipiń­skich i Czaplewskich

Czw 17.30 + Robert Sko­row­ski i z rodziny

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + ojciec Józef i brat Andrzej

Pt 17.30 Ado­ra­cja w ciszy

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Jani­na Modrzejewska

Sob 17.30 + Ber­nard Niem­czyk- r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Ire­na Skór­czew­ska- r. śm. i Zdzi­sław Micha­łow­ski- w dniu ziem­skich uro­dzin

Ndz 7.45 + Tekla Kołat­ka- 20 r. śm. i Józef

Nabo­żeń­stwo majo­we

9.30 + Mał­go­rza­ta i Ber­nard Peplińscy

11.00 + Wła­cła­wa, Wła­dy­sław i Wal­de­mar Witaszczyk

07. maja 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 7.05–14.05.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Marian­na Szu­bert- r. śm. i z rodziny

9.30 + rodzi­ce: Hele­na i Jan oraz bra­cia: Adam i Łukasz Drąż­kow­scy

Nabo­żeń­stwo majowe 

11.00 + Jani­na i Syl­we­ster Niklarz

Pon 17.30 o pomyśl­ny prze­bieg ope­ra­cji i łaskę zdro­wia dla Joanny

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Sta­ni­sław Kowa­lik oraz rodzi­ce i rodzeń­stwo z oboj­ga stron

Wt 18.00 dz-błag dla Jadwi­gi Krau­śnik- int. od dzie­ci i wnuków

Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Leon i Maria Stopowie

Śr 10.00 dzięk­czyn­na za powsta­nie Soli­dar­no­ści Rol­ni­ków Indy­wi­du­al­nych na tere­nie Gmi­ny Choj­ni­ce (po Mszy św. poświę­ce­nie obelisku)

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Euge­niusz- r. śm., Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

Czw 17.00  Nabo­żeń­stwo majowe 

17.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

Pt 17.30 Ado­ra­cja w ciszy

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Zofia i Sta­ni­sław Jączyńscy

Sob 17.30 + Wik­tor, Kla­ra i Józef Hinz

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Tere­sa- r. śm., Wale­rian, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Hele­na i Ber­nard Kołodziejczyk

9.30 + Zofia, Cecy­lia, Domi­nik, Edmund Rudtka

11.00 + Jan Wielorański

Nabo­żeń­stwo majowe

30. kwietnia 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 30.04–7.05.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + rodzi­ce Fran­cisz­ka i Piotr, Mał­go­rza­ta i Jan, Maria Guen­ther oraz Euge­nia i Małgorzata

9.30 + z rodzi­ny Pest­ków i Szamotulskich

11.00 + Kry­sty­na, Edmund i Jolanta

Pon 18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 o świa­tło Ducha Świę­te­go i pomyśl­ne zda­nie egza­mi­nu maturalnego

Wt 18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Kry­sty­na Zakrzewska

Śr 7.45 + Ryszard Świesz­czak- z oka­zji ziem­skich urodzin

Nabo­żeń­stwo majowe

9.30 dz-błag dla Mar­ty- z oka­zji 80 r. urodzin

11.00 + Boże­na Szu­piń­ska- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Czw 18.00 Nabo­żeń­stwo majo­we i pierwszoczwartkowe 

18.30 + Jan- r. śm. i Ste­fa­nia Kujawscy

Pt 15.00 Godzi­na Miłosierdzia

18.00 Nabo­żeń­stwo majo­we i pierwszopiątkowe

18.30 + Ade­la, Józe­fa, Hali­na i Jan Drew­czyń­scy oraz z rodziny

Sob 17.30 + Ire­na Wir­kus- 8 r. śm.

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Jadwi­ga Kło­sow­ska- r. śm.

Ndz 7.45 + Marian­na Szu­bert- r. śm. i z rodziny

9.30 + rodzi­ce: Hele­na i Jan oraz bra­cia: Adam i Łukasz Drąż­kow­scy

Nabo­żeń­stwo majowe 

11.00 + Jani­na i Syl­we­ster Niklarz

23. kwietnia 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY 23 kwietnia 2023 została wyłączona · Kategorie:Intencje

1. Dziś trze­cia nie­dzie­la Wiel­ka­no­cy. Trwa­my w rado­ści ze zmar­twych­wsta­nia Chry­stu­sa. Niech moc Chry­stu­sa, któ­rej doświad­czy­li­śmy w Eucha­ry­stii, uzdal­nia nas do podej­mo­wa­nia codzien­nych obowiązków. 

2. Dziś w całej Pol­sce obcho­dzo­na jest po raz kolej­ny Nie­dzie­la Biblij­na, roz­po­czy­na­ją­ca Tydzień Biblij­ny. To zachę­ta do lek­tu­ry i roz­wa­ża­nia tek­stów Pisma Świętego. 

3. Jutro, w ponie­dzia­łek 24 kwiet­nia, będzie­my cele­bro­wa­li uro­czy­stość Świę­te­go Woj­cie­cha, bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski. Tego dnia nasza para­fia zosta­ła wyzna­czo­na do szcze­gól­nej łącz­no­ści z WSD w Pel­pli­nie i do modli­twy o powo­ła­nia. Od godz.17.30 do Mszy św. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Zapra­szam gorą­co do wspól­nej modli­twy w tak waż­nej intencji.

4. We wto­rek, 25 kwiet­nia, obcho­dzić będzie­my świę­to św. Mar­ka, Ewan­ge­li­sty. Po pierw­szej Mszy św. (ok. godz. 18.00) odpra­wi­my nabo­żeń­stwo o uro­dza­je. Do wspól­nej modli­twy zapra­szam zwłasz­cza rol­ni­ków. Tego dnia przy­pa­da rów­nież 11 r. śmier­ci sza­fa­rza moich świę­ceń kapłań­skich, pierw­sze­go bisku­pa pel­pliń­skie­go Jana Ber­nar­da Szla­gi. Pamię­taj­my o Nim w swo­ich modlitwach.

5. Wszyst­kich, któ­rzy zapi­sa­li się na para­fial­ną piel­grzym­kę do Włoch pro­szę o wpła­tę II raty i ewen­tu­al­ne uzu­peł­nie­nie doku­men­ta­cji. Brak wol­nych miejsc.

6. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go, za przy­go­to­wa­nie i prze­ży­cie Godzi­ny Miło­sier­dzia tu w para­fii i w Orzeł­ku, za oka­za­ną życz­li­wość oraz bez­in­te­re­sow­ną pomoc, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. 

7. Zapo­wie­dzi przed­mał­żeń­skie (załącz­nik).

8. Inten­cje mszalne.

23. kwietnia 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 23.04–30.04.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła oraz rodzi­ce Nakil­scy i Gruchałłowie

9.30 + Jerzy Wil­czek- w dniu ziem­skich uro­dzin i imienin

11.00 dzięk­czyn­na w 42 r. ślu­bu z proś­bą o Boże błog. i opie­kę NMP dla całej rodziny

Pon 17.30 Ado­ra­cja w inten­cji powołań

18.30 + Roman- 27 r. śm., Geno­we­fa i Józef Trzeciak

Wt 17.30 o szczę­śli­wą ope­ra­cję i łaskę zdro­wia dla Ewy

18.00 Nabo­żeń­stwo o urodzaje

18.30 + Edward Grze­bie­lu­cha, rodzi­ce z oboj­ga stron oraz Sta­ni­sław i Jadwi­ga Warochowscy

Śr 18.30 + rodzi­ce z oboj­ga stron: Ana­sta­zja i Piotr oraz Anie­la i Władysław

Czw 18.30 dzięk­czyn­na w 32 r. ślu­bu Jana i Marze­ny z proś­bą o Boże błog. i opie­kę NMP dla całej rodziny

Pt 18.00 Ado­ra­cja w ciszy

18.30 + Boże­na Woj­ta­la- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Sob 14.30 ślub­na: Aga­ta Guen­ther i Piotr Nawrocki

17.30 + Kor­dian

18.30 + Zyg­munt Pro­kop- w dniu ziem­skich uro­dzin, rodzi­ce Jani­na i Bole­sław Pro­kop oraz Anna i Wła­dy­sław Serowik

Ndz 7.45 + rodzi­ce Fran­cisz­ka i Piotr, Mał­go­rza­ta i Jan, Maria Guen­ther oraz Euge­nia i Małgorzata

9.30 + z rodzi­ny Pest­ków i Szamotulskich

11.00 + Kry­sty­na, Edmund i Jolanta

16. kwietnia 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 16.04–23.04.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Zofia- 1 r. śm. i Jan Szymańscy

9.30 + Anto­ni Berek- 38 r. śm. oraz Pela­gia i Lubomir

11.00 + Hali­na i Leon Kujaw­scy oraz Jan Wrycz Rekowski

Pon 18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

Wt 18.30 + Hono­ra­ta- 10 r. śm. i Cze­sław Szu­bert oraz Bene­dykt Sikora

Śr 18.30 + Zyg­munt i Alfons Peplińscy

Czw 18.30 + Kazi­mierz Pru­sa­czyk- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Pt 18.00 Ado­ra­cja w ciszy

18.30 + Ade­la, Ewa i Feliks Rin­gel oraz z rodziny

Sob 16.30 dz-błag w 30 r. ślu­bu Ire­ny i Kazimierza

17.30 + Wan­da i Zyg­munt- 7 r. śm.

18.30 + Sta­ni­sław Kowa­lik- r. śm.

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła oraz rodzi­ce Nakil­scy i Gruchałłowie

9.30 + Jerzy Wil­czek- w dniu ziem­skich uro­dzin i imienin

11.00 dzięk­czyn­na w 42 r. ślu­bu z proś­bą o Boże błog. i opie­kę NMP dla całej rodziny

08. kwietnia 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 9.04–16.04.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 6.00 za para­fian i dobrodziejów

9.30 + Adam i Geno­we­fa Kra­mek oraz Bro­ni­sław Kucharski

11.00 dz-błag dla całej rodziny

Pon 7.45 dz-błag w 15 r. ślu­bu Kata­rzy­ny i Rafała

9.30 dz-błag w 84 r. uro­dzin Marii

11.00 + Jerzy Husa­rek- nw dniu ziem­skich urodzin

Wt 17.30 + Edy­ta Jani­kow­ska- 3 r. śm.

18.30 + Maria, Mał­go­rza­ta i Fran­ci­szek Lelkowscy

Śr 18.30 + + z całej rodziny

Czw 18.00 + Euge­niusz Kost­kow­ski i z rodziny

Pt 17.30 o zdro­wie dla Joanny

18.00 Ado­ra­cja w ciszy

18.30 + rodzi­ce Ger­tru­da i Anto­ni Zielińscy 

Sob 17.30 + Tade­usz Kowal­ski- r. śm.

18.30 + Wale­rian- w dniu ziem­skich uro­dzin, Tere­sa, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Zofia- 1 r. śm. i Jan Szymańscy 

9.30 +Anto­ni Berek- 38 r. śm. , Pela­gia i Lubomir

11.00 + Hali­na i Leon Kujaw­scy oraz Jan Wrycz Rekowski

 

02. kwietnia 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 2.04–9.04.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Józef Kotliń­ski, Tade­usz i Hele­na Drew­czyń­scy oraz ++ z rodzin oboj­ga stron

9.30 + Bogu­sław i Hele­na oraz z rodzi­ny Gostomskich

Gorz­kie Żale

11.00 + Jani­na Modrze­jew­ska- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Pon 18.30 + Józef- r. śm. i Zofia Pasiń­scy oraz rodziny

Wt 10.00- 10.45 spo­wiedź św.

16.00- 16.45 spo­wiedź św.

18.30 o nawró­ce­nie zatwar­dzia­łych grzeszników

Śr 18.30 + Jan i Mar­ta Siko­ra oraz Jerzy i Józef Wilczek

Czw 18.30 dz-błag dla ks. Pro­bosz­cza Pio­tra w dniu usta­no­wie­nia kapłań­stwa- int. od Rady Parafialnej

Pt 18.30 LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU 

Gorz­kie Żale

Sob 20.00 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

Ndz 6.00 za para­fian i dobrodziejów

9.30 + Adam i Geno­we­fa Kra­mek oraz Bro­ni­sław Kucharski

11.00 dz-błag dla całej rodziny