24. lutego 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 25.02–3.03.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Adam Ste­fa­niak- int. od Zakła­du Pogrzebowego

9.30 + rodzi­ce Ire­na i Sta­ni­sław w r. śm.

+ Iwo­na i Hen­ryk oraz z rodzin oboj­ga stron

Gorz­kie Żale

11.00 + Kazi­mierz Pru­sa­czyk- r. śm. i Łucja- z oka­zji ziem­skich urodzin

Pon 8.30 w int. Kle­ry­ka Bar­to­sza oraz o nowe powo­ła­nia kapłań­skie i zakonne

17.30 + Tade­usz Kowal­ski oraz Maria i Teresa

Wt 8.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

17.30 w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu i Mat­ce Naj­święt­szej za łaskę zdro­wia z proś­bą o Boże błog. dla całej rodziny

Śr 17.30 + Boże­na Szu­piń­ska- 1 r. śm.

Czw 17.30 + Ewa Janik- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Pt 17.00 Dro­ga Krzyżowa

17.30 dz-błag dla Hele­ny w 85 r. urodzin

Sob 16.30 dz-błag dla Kry­sty­ny w 60 r. urodzin

17.30 + Bogu­mi­ła Micha­łow­ska- w dniu ziem­skich uro­dzin i z rodziny

Ndz 7.45 + Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy, s. Bar­ba­ra oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

9.30 + Sabi­na i Kazi­mierz Mar­czyk oraz rodziny

Gorz­kie Żale

11.00 + Józef Kotliń­ski oraz Hele­na i Tade­usz Drewczyńscy

17. lutego 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 18.02–25.02.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Miro­sła­wa Pastwa

9.30 + Jan Beger

Gorz­kie Żale

11.00 + Jan Kubiak i cór­ka Ali­cja

Pon 17.30 o Boże błog. i łaskę zdro­wia dla Andrze­ja Stoltmanna

Wt 17.30 + Adam Ste­fa­niak- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

18.00 w int. Andrze­ja- o pomyślne zakoń­cze­nie lecze­nia oraz o łaskę zdro­wia i opie­kę NMP

Śr 17.30 z proś­bą o uwol­nie­nie z nało­gu i zdro­wie dla braci

Czw 17.30 + Hele­na Zakrzew­ska- z oka­zji ziem­skich urodzin

Pt 17.00 Dro­ga Krzyżowa

17.30 + Miro­sław Ziół­kow­ski- z oka­zji ziem­skich uro­dzin i w 1 r. śm.

Sob 16.30 + z rodzin: Dre­wek, Ste­fa­niak, Szczu­biał, Nowak i Kisała

17.30 + Hele­na i Andrzej, z rodzi­ny Pla­czyń­skich i Lel­la oraz Władysław

Ndz 7.45 + Adam Ste­fa­niak- int. od Zakła­du Pogrzebowego

9.30 + rodzi­ce Ire­na i Sta­ni­sław w r. śm.

+ Iwo­na i Hen­ryk oraz z rodzin oboj­ga stron

Gorz­kie Żale

11.00 + Kazi­mierz Pru­sa­czyk- r. śm. i Łucja- z oka­zji ziem­skich uro­dzin

11. lutego 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 11.02–18.02.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 ++ Przy­ja­cie­le: Moni­ka, Marian i Bożena

9.30 + Marian- w dniu ziem­skich uro­dzin, Tere­sa, Wale­rian i Paweł Kak

11.00 + Hali­na, Marian, Cze­sław i Euge­niusz Kostkowscy

Pon za para­fian (poza para­fią)

Wt 17.30 + Boże­na Woj­ta­la – 1 r. śm.

Śr 9.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

17.30 + Elż­bie­ta i Igna­cy Modrzejewscy

Czw 17.30 + Maria Beh­rendt- r. śm.

Pt 17.00 Dro­ga Krzyżowa

17.30 + cór­ka Klau­dia- w dniu ziem­skich uro­dzin oraz ojco­wie Sta­ni­sław i Fran­ci­szek

Sob 17.30 + Adam Jaś­kie­wicz

Ndz 7.45 + Miro­sła­wa Pastwa

9.30 + Jan Beger

Gorz­kie Żale

11.00 + Jan Kubiak i cór­ka Alicja

 

04. lutego 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 4.02–11.02.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 dz-błag dla Igna­ce­go w 87 r. urodzin

9.30 + Robert Sta­sie­row­ski

11.00 + Maria Gem­ba- 17 r. śm.

Pon (poza para­fią)

Wt (poza para­fią)

Śr 18.30 + Sta­ni­sław- 18 r. śm. i Jadwi­ga Jarmoch

Czw (poza para­fią)

Pt 18.30 + Maria i Helena

Sob 17.30 + Łukasz Gostom­ski- r. śm. oraz Bogu­mi­ła i Zdzi­sław Michałowscy

Ndz 7.45 ++ Przy­ja­cie­le: Moni­ka, Marian i Bożena

9.30 + Marian- w dniu ziem­skich uro­dzin, Tere­sa, Wale­rian i Paweł Kak

11.00 + Hali­na, Marian, Cze­sław i Euge­niusz Kostkowscy

27. stycznia 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 28.01–4.02.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + dziad­ko­wie z oboj­ga stron

9.30 + rodzi­ców Siko­rów i Gwiź­dzie­lów oraz z rodziny

11.00 + Jadwi­ga- r. śm. i Wacław Kaproń

 

Pon 17.30 + Beata- r. śm. i Wła­dy­sław Zemsta oraz z rodziny

Wt 17.30 w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu i Mat­ce Naj­święt­szej za łaskę zdro­wia z proś­bą o Boże błog. dla całej rodziny

Śr 17.30 + Edy­ta Jani­kow­ska- z oka­zji ziem­skich uro­dzin i r. śm. oraz Bog­dan Kaszu­bow­ski- w r. śm.

Czw 17.30 + Jan i Zofia

Pt 15.00 Godzi­na Miło­sier­dzia i Ado­ra­cja w ciszy

16.30 + Jerzy Krauśnik

17.30 + Jani­na- r. śm., Edward i Krzysz­tof Kurzelewscy

Sob 16.30 + Kry­sty­na Zakrzewska

17.30 dz-błag w 18 r. uro­dzin Julii

Ndz 7.45 dz-błag dla Igna­ce­go w 87 r. urodzin

9.30 + Robert Sta­sie­row­ski

11.00 + Maria Gem­ba- r. śm.

21. stycznia 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 21.01–28.01.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:,

Ndz 7.45 + dziad­ko­wie Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jarmoch

9.30 dz-błag dla Kry­sty­ny w dniu urodzin

11.00 + dziad­ko­wie: Jan Wrycz Rekow­ski i Wacław Gru­chał­ła

Pon 9.30 + Elż­bie­ta Styn

Wt 9.30 o zdro­wie i Boże błog. dla Bro­ni­sła­wa oraz całej rodziny

11.00 pogrzeb: + Adam Stefaniak

Śr 9.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

Czw 9.30 + Zofia i Jan oraz Teresa

Pt 9.30 o świa­tło Ducha Świę­te­go i wszel­kie potrzeb­ne łaski dla kle­ry­ka Bartosza

Sob 16.00 dz-błag w 15 r. ślu­bu Anny i Marcina

16.30 + Wal­de­mar, Wacła­wa i Wła­dy­sław Witaszczyk

17.30 + Ryszard Woj­ta­la- 14 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

Ndz 7.45 + dziad­ko­wie z oboj­ga stron

9.30 + rodzi­ców Siko­rów i Gwiź­dzie­lów oraz z rodziny

11.00 + Jadwi­ga- r. śm. i Wacław Kaproń

14. stycznia 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 14.01–21.01.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- r. śm.

9.30 + Ber­nard Lipkowski

11.00 + Miro­sław Daniels- 14 r. śm.

Pon 9.30 + Hele­na Połom i z rodziny

Wt 9.30 + Maria i Fran­ci­szek Gemba

Śr 9.30 + Stanisław‑r. śm. i Hali­na Jurak

Czw 9.30 + Miro­sła­wa Pastwa

Pt 9.30 + Hen­ryk i Jani­na Sigmanscy

Sob 16.30 + Mate­usz Kisa­ła- z oka­zji ziem­skich urodzin

17.30 + Iwo­na Gier­szew­ska oraz z rodzi­ny Narlo­chów i Gierszewskich

Ndz 7.45 + dziad­ko­wie Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jarmoch

9.30 dz-błag dla Kry­sty­ny w dniu urodzin

11.00 + dziad­ko­wie: Jan Wrycz Rekow­ski i Wacław Gru­chał­ła

06. stycznia 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 7.01–14.01.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Kon­rad

9.30 + Kry­sty­na Zakrzewska

11.00 + Ste­fan i Adam Mrugalscy

Pon 8.30 o zdro­wie i Boże błog. w rodzinie

Wt 9.30 + Wio­let­ta Warm­ke- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Śr 9.30 za para­fian i dobrodziejów 

Czw 9.30 + Hele­na Zakrzew­ska- int. od Zakła­du Pogrzebowego

 

Pt 9.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla

ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu

Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

 

Sob 17.30 + Sta­ni­sław Olesz­czuk i z rodziny

18.30 + Kle­mens- r. śm., Anna, Roman i Cze­sław Żywiccy

 

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- r. śm.

9.30 + Ber­nard Lipkowski

11.00 + Miro­sław Daniels- 14 r. śm.

 

30. grudnia 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 31.12.2023–7.01.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:,

Ndz 7.45 + Ire­na i Sta­ni­sław Kostkowscy

9.30 + Zofia War­din- z oka­zji ziem­skich uro­dzin i w 5 r. śm.

11.00 dzięk­czyn­na za cały 2023 r.

 

Pon 11.00 + Rajn­hard, Hali­na, Kazi­mierz i Andrzej Sochaczewscy

16.00 o Boże błog. i zdro­wie dla Tere­sy oraz całej rodziny

Wt 17.30 + Wio­let­ta Warm­ke- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Śr 17.30 + Euge­niusz Jurak

Czw 17.30 + Hele­na Zakrzew­ska- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

 

Pt 17.30 + Robert Sta­sie­row­ski- int. od Przyjaciół

Sob 7.45 + Geno­we­fa i Feliks Mucha oraz z rodziny

9.30 + Robert Sko­row­ski oraz Zyg­munt i Wan­da Adrich

11.00 + Hali­na i Gabriel oraz Mak­sy­mi­lian Święccy

 

Ndz 7.45 + Kon­rad

9.30 + Kry­sty­na Zakrzewska

11.00 + Ste­fan i Adam Mrugalscy

 

24. grudnia 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 24.12–31.12.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 dz-błag w 40 r. ślu­bu Bar­na­de­ty i Ryszar­da Kobierowskich

9.30 + Fran­ci­szek i Anna Otto oraz Mie­czy­sła­wa Pagiel

11.00 + Jerzy Husarek

22.00 dz-błag dla rodziny

 

Pon 0.00 za para­fian i dobrodziejów

9.30 ++ z rodzi­ny Pest­ków i Szamotulskich

11.00 + Jan Kubiak

Wt 7.45 dz-błag dla Iwo­ny i Rafa­ła oraz całej rodziny

9.30 + Anto­ni- 8 r. śm.

11.00 + Jan Wrycz Rekowski

 

Śr 17.30 + Wal­de­mar i Arka­diusz Szyrk oraz Jerzy, Jadwi­ga, Hen­ryk, Mie­czy­sław. Sta­ni­sław i Wanda

Czw + Kon­rad (poza parafią)

 

Pt + Elż­bie­ta (poza parafią)

Sob 16.30 + Boże­na Kani­kow­ska- w dniu ziem­skich urodzin

17.30 + Zofia i Józef Pasiń­scy oraz z rodziny

 

Ndz 7.45 + Ire­na i Sta­ni­sław Kostkowscy

9.30 + Zofia War­din- z oka­zji ziem­skich uro­dzin i w 5 r. śm.

11.00 dzięk­czyn­na za cały 2023 r.