Ziemia Święta

Ziemia Święta

Chorwacja (10 dni)

Zamość — Lwów — Sandomierz (program)

Praga — program pielgrzymki do Pragi w dniach 5–8 sierpnia 2019 r.

Piel­grzym­ka

STOCZEK KLASZTORNY- ŚWIĘTA LIPKA – TROKI

WILNO

DZIEŃ 1

Wyjazd z Ogo­rze­lin o godz. 5.00, prze­jazd do Stocz­ka Klasz­tor­ne­go – zwie­dza­nie kom­plek­su klasz­tor­ne­go, w któ­rym wię­zio­ny był Pry­mas Tysiąc­le­cia –Czci­god­ny Słu­ga Boży, Ste­fan Kar­dy­nał Wyszyń­ski; następ­nie na tra­sie Świę­ta Lip­ka – nawie­dze­nie tam­tej­sze­go sank­tu­arium maryj­ne­go, w mia­rę moż­li­wo­ści posłu­cha­nie kon­cer­tu orga­no­we­go; prze­jazd na obia­do­ko­la­cję i noc­leg w Wil­nie.

 DZIEŃ 2

Zwie­dza­nie Wil­na: Kościół św. św. Pio­tra i Paw­ła – zwa­ny „per­łą wileń­skie­go baro­ku”, czas wol­ny, domek św. Fau­sty­ny, cmen­tarz na Ros­sie; obia­do­ko­la­cja i noc­leg w Wilnie.

DZIEŃ 3

Śnia­da­nie, ciąg dal­szy zwie­dza­nia Wil­na - prze­wod­ni­kiem lokal­nym – w pro­gra­mie: sank­tu­arium Ostro­bram­skie, cer­kiew św. Trój­cy, cer­kiew św. Ducha, ratusz, kate­dra św. Sta­ni­sła­wa; wie­ża TV. Czas wol­ny na oso­bi­ste odkry­wa­nie mia­sta lub na degu­sta­cję spe­cja­łów litew­skich; obia­do­ko­la­cja i noc­leg za Wil­nem (agro­tu­ry­sty­ka).

 DZIEŃ 4

Śnia­da­nie, prze­jazd do Trok Kościół Mat­ki Bożej Troc­kiej. ( w tym roku 300- lecie koro­na­cji obra­zu), Troc­ki Park Naro­do­wy nad jez. Gaw­le – zamek XIV-XV w. i rej stat­kiem oraz degu­sta­cja kibi­nów – lokal­ne­go spe­cja­łu). Następ­nie wyjazd w dro­gę powrot­ną do Ogo­rze­lin; Pla­no­wa­ny przy­jazd w póź­nych godzi­nach wieczornych. 

Ter­min: 6.08.–9.08.2018

Cena:730 zł (min. 45 osób) 

Świad­cze­nia:

- 3 noc­le­gi: 2 w hote­lu w Wil­nie – poko­je 2,3 oso­bo­we z łazien­ka­mi; 1 w agro­tu­ry­sty­ce za Wil­nem – poko­je 2- 4 os. z łazienkami; 

- wyży­wie­nie typu HB – 3 śnia­da­nia, 3 obiadokolacje, 

- ubez­pie­cze­nie

- prze­wod­nik lokal­ny na Litwie (4 dni),

-wszyst­kie bile­ty wstępu