Liturgia w naszym kościele

Tutej­sza wspól­no­ta para­fial­na i dusz­pa­ster­ska, któ­ra jest otwar­ta i życz­li­wa dla wszyst­kich odwie­dza­ją­cych naszą wio­skę, zapra­sza do wspól­nej modli­twy w tym zabyt­ko­wym koście­le. Pra­gnąc słu­żyć posłu­gą dusz­pa­ster­ską, poda­je­my porzą­dek sta­łych nabo­żeństw i posług religijnych:

Msze św.:

w nie­dzie­lę i święta

- godz. 7:45, 9:30 — Suma, 11:00

w świę­ta nakazane

- godz. 9:00, 18:30 (17:30 zimą)

w dni powszednie

- godz. 18:30, (17:30 zimą)
— godz. 8:30 (wtor­ki i czwartki)

Nabożeństwa:

- w pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca — modli­twy o powo­ła­nia kapłań­skie i zakonne

- w każ­dy czwar­tek po mszy św. modli­twa przez wsta­wien­nic­two św. Jana Paw­ła II z uca­ło­wa­niem relikwii.

- w pierw­szy pią­tek mie­sią­ca o godzi­nie 15:00 Godzi­na Miło­sier­dzia z ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, nabo­żeń­stwo do Ser­ca Jezu­so­we­go i Msza św.

- w każ­dą śro­dę o godz. 18:30 (17:30 zimą) nowen­na do MBNP

- w maju i paź­dzier­ni­ku — nabo­żeń­stwa maryj­ne: w dni powsze­dnie po Mszy św.

Spowiedzi św.:

- codzien­nie przed każ­dą Mszą św.

- w sobo­tę od godz. 18:00 (17:00 zimą)

- w pierw­szy pią­tek mie­sią­ca od godz. 17:00 (16:00 zimą)

Chrzty:

Sakra­men­tu Chrztu św. udzie­la­my, w każ­dą dru­gą nie­dzie­lę mie­sią­ca lub w innym, usta­lo­nym wcze­śniej, dogod­nym terminie.

Odwiedziny chorych:

W każ­dy pierw­szy pią­tek mie­sią­ca od godzi­ny 9:00, a w wypad­kach nagłych — na każ­de oso­bi­ste zgłoszenie.

Odpust:

Pod­wyż­sze­nie Krzy­ża Świę­te­go — w nie­dzie­lę po 14 września.

Przed odpu­stem w czwar­tek, pią­tek i sobo­tę o godzi­nie 18:00 Tri­du­um przy­go­to­wu­ją­ce wier­nych do uro­czy­sto­ści odpu­sto­wych z uca­ło­wa­niem reli­kwii świad­ków miłosierdzia.

W dniu odpu­stu o godzi­nie 15:00 Godzi­na Miłosierdzia.