Jego Eks­ce­len­cja ksiądz Biskup Ryszard Kasy­na 13 paź­dzier­ni­ka 2015 roku, mając na uwa­dze potrze­by wier­nych Die­ce­zji Pel­pliń­skiej zgod­nie z kano­nem 114 § Kodek­su Pra­wa Kano­nicz­ne­go powo­łał do ist­nie­nia Die­ce­zjal­ne Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej i Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej w Orzeł­ku z sie­dzi­bą w Ogo­rze­li­nach i nadał mu kościel­ną oso­bo­wość praw­ną. Ksiądz Piotr Bekisch został mia­no­wa­ny jego dyrektorem.

Cen­trum powsta­je jako Dom Reko­lek­cyj­no-Wypo­czyn­ko­wy Die­ce­zji Pel­pliń­skiej i będzie pro­wa­dzi­ło swo­ją dzia­łal­ność w opar­ciu o zatwier­dzo­ny sta­tut. Ksiądz Biskup udzie­la wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w dzia­łal­ność Cen­trum swo­je­go błogosławieństwa.

Wszyst­kich przy­ja­ciół i ludzi dobrej woli pro­si­my o pomoc i wspar­cie budowy.

Numer kon­ta: 26 8146 0003 0000 0971 2000 0010