07. kwietnia 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7 kwietnia 2019 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Koją­ce spoj­rze­nie Chry­stu­sa i sło­wa prze­ba­cze­nia, któ­rych doświad­czy­ła kobie­ta cudzo­łoż­na, odkry­wa­ją przed nami naj­głęb­szy sens Wiel­kie­go Postu. Pan Bóg pra­gnie nam prze­ba­czyć i daro­wać nowe życie w Jezu­sie Chry­stu­sie.

2. Źró­dłem Boże­go prze­ba­cze­nia jest pozo­sta­wio­ny dla nas na zie­mi sakra­ment poku­ty. Pozwól­my Bogu obda­ro­wać się prze­ba­cze­niem, by w ten spo­sób dobrze przy­go­to­wać się na nad­cho­dzą­ce świę­ta. Spo­wiedź w naszym koście­le z udzia­łem zapro­szo­nych kapła­nów deka­na­tu we Wiel­ki Wto­rek tj. 16 kwiet­nia. Rano od godz. 9.30 do 10.15, a popo­łu­dniu od 16.30 do 18.00.

Wię­cej »

07. kwietnia 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa pasyjne7.04–14.04.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 dz-błag w 1 r. ślu­bu Mar­ty i Józe­fa

9.30 + Adam i Geno­we­fa Kra­mek oraz Bro­ni­sław Kuchar­ski

GORZKIE ŻALE

11.00 dz-błag dla całej rodzi­ny

Pon 18.30 + Tade­usz Mruk- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Wt 18.30 + Józef Lewiń­ski- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

Śr 18.30 + Tade­usz Kowal­ski- 14 . śm.

Wię­cej »

02. kwietnia 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 31 marca 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Czwar­ta Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu nazy­wa­na jest nie­dzie­lą Læta­re, co ozna­cza „ciesz­cie się”. Zbli­ża­ją się bowiem świę­te dni pas­chal­ne, pod­czas któ­rych Bóg oka­że swo­je miło­sier­dzie.

2. W śro­dę na Mszę św. , nowen­nę i spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na Misje świę­te.

Wię­cej »

02. kwietnia 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa pasyjne31.03–7.04.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + o. Leonard- 30 r. śm. i z rodzi­ny

9.30 + Józef Kotliń­ski, Tade­usz Drew­czyń­ski oraz z rodzin ob. stron

GORZKIE ŻALE

11.00 + Mar­ta i Sta­ni­sław Pila­rek

Wię­cej »

24. marca 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 24 marca 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siej­sza Ewan­ge­lia przy­na­gla nas do wkro­cze­nia na dro­gę nawró­ce­nia. Czas Wiel­kie­go Postu stwa­rza ku temu wie­le nie­po­wta­rzal­nych oka­zji – jest bowiem cza­sem łaski od Pana.

2. Odpo­wia­da­jąc za wezwa­nie Chry­stu­sa: „Nawra­caj­cie się, bli­skie jest kró­le­stwo nie­bie­skie”, roz­po­czy­na­my para­fial­ne i szkol­ne reko­lek­cje wiel­ko­post­ne. Szcze­gó­ło­wy plan nauk i nabo­żeństw wywie­szo­ny jest w gablo­cie i na stro­nie inter­ne­to­wej. Raz jesz­cze witam pośród nas ks. Mar­ci­na Kun­dę z Pel­pli­na.

Wię­cej »

24. marca 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa pasyjne24.03–31.03.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 +Edward, Fran­ci­szek i Mar­ta Wir­kus oraz Jakub i Anna Jaż­dżew­scy

9.30 + Jan Stolt­mann — 11 r. śm. oraz rodzi­ce Ste­fa­nia i Ber­nard

GORZKIE ŻALE

11.00 + Cze­sław- 20 r. śm, Anna, Kle­mens, Roman i Hele­na Żywic­cy

Pon 8.30 ++ człon­ki­nie Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwi­gi

Wię­cej »

17. lutego 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 17.02–24.02.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Edward Wir­kus- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

9.30 + Ste­fa­nia, Zyg­munt, Sta­ni­sław, Fran­cisz­ka i Lidia Wie­se

11.00 + Krzysz­tof Kowa­lew­ski oraz Jan i Ryszard Guzin­scy

Pon 17.30 o łaskę zdro­wia dla małe­go Fran­cisz­ka oraz o siły dla Jego rodzi­ców i bli­skich

Wię­cej »

20. stycznia 2019 · Możliwość komentowania DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 20 stycznia 2019 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie
 1. Naj­święt­sza Ofia­ra Chry­stu­sa, któ­rej pamiąt­kę spra­wo­wa­li­śmy, zjed­no­czy­ła nas wokół ołta­rza. W Tygo­dniu Powszech­nej Modli­twy o Jed­ność Chrze­ści­jan pro­śmy dobre­go Boga, aby wszy­scy wyznaw­cy Chry­stu­sa sta­no­wi­li „jed­no ser­ce i jed­ne­go ducha”, dając w ten spo­sób czy­tel­ne świa­dec­two wobec świa­ta.
  2. W Pana­mie trwa­ją Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży. Zapra­szam do śle­dze­nia rela­cji ze spo­tka­nia papie­ża z mło­dzie­żą oraz do modli­twy w inten­cji Ojca św. i mło­dych całe­go świa­ta.
  3. Dobie­ga­ją koń­ca tego­rocz­ne odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie rodzin naszej para­fii. Wraz z panem Bog­da­nem i mini­stran­ta­mi, ser­decz­nie dzię­ku­ję za chwi­le wspól­nej modli­twy, budu­ją­ce świa­dec­two wia­ry, ser­decz­ne przy­ję­cie oraz zło­żo­ne ofia­ry. Wszyst­kich, któ­rzy nie mogli przy­jąć kolę­dy w wyzna­czo­nym ter­mi­nie, a pra­gną zapro­sić kapła­na do swo­ich domów, pro­szę o kon­takt.
  4. Zbli­ża się okres ferii zimo­wych. Zachę­cam rodzi­ców, aby zatrosz­czy­li się o moż­li­wość uczest­nic­twa w nie­dziel­nej Eucha­ry­stii dzie­ci i mło­dzie­ży bio­rą­cych udział w róż­nych for­mach wypo­czyn­ku zimo­we­go.
  5. W ponie­dzia­łek obcho­dzi­my Dzień Bab­ci, a we wto­rek Dzień Dziad­ka. Wszyst­kim skła­dam naj­ser­decz­niej­sze życze­nia i zapra­szam do szcze­gól­nej modli­twy pod­czas Mszy św. Będzie­my się modlić o zdro­wie i potrzeb­ne łaski dla żyją­cych oraz o radość nie­ba dla zmar­łych.
  6. Sole­ni­zan­tów i jubi­la­tów tygo­dnia ota­czam ser­decz­ną modli­twą.
  7. Za kolek­tę gospo­dar­czo-inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na kapi­tal­ny remont orga­nów, za ofia­ry indy­wi­du­al­ne i te kolę­do­we skła­da­ne na potrze­by para­fii, za gościn­ność i dary sto­łu oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce w para­fii i w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Są wokół nas ludzie obo­jęt­ni i zło­śli­wi, któ­rym nie po dro­dze do świą­ty­ni i naszych wspól­nych spraw, ale zde­cy­do­wa­na więk­szość czu­je i rozu­mie, co to zna­czy odpo­wie­dzial­ność przed Bogiem, za to wszyst­ko co nam daje, a co jest naszą wiel­ką dumą. Dzię­ku­ję, że jeste­ście bli­sko mnie i Kościo­ła, szcze­gól­nie wte­dy gdy po ludz­ku wyda­je się, że już nic nie da się zro­bić i ofia­ro­wać. To praw­dzi­wa wyobraź­nia miło­sier­dzia. Każ­de­go dnia Bogu za was dzię­ku­ję.
  8. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.
  9. Inten­cje mszal­ne.

Wię­cej »

13. stycznia 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 13 stycznia 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Obcho­dzo­ne dzi­siaj świę­to Chrztu Pań­skie­go przy­po­mi­na nam o wła­snym chrzcie, poprzez któ­ry Pan Bóg ogło­sił nas swo­imi przy­bra­ny­mi dzieć­mi i umoc­nił darem Ducha Świę­te­go. Koń­cząc okres Boże­go Naro­dze­nia, wyrusz­my na dro­gi codzien­ne­go życia, dając świa­dec­two przy­ję­cia Syna Boże­go do naszych serc.

2. Trwa­ją odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie rodzin naszej para­fii. Plan kolę­dy na naj­bliż­sze dni.

3. W czwar­tek 17 stycz­nia roz­po­czy­na­ją się XXXIV Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży w Pana­mie, odby­wa­ją­ce się pod hasłem „Oto Ja, słu­żeb­ni­ca Pań­ska, niech mi się sta­nie według sło­wa twe­go!”. W duchu łącz­no­ści z mło­dzie­żą całe­go świa­ta módl­my się o goto­wość przy­ję­cia sło­wa Boże­go i pod­ję­cia róż­nych darów powo­ła­nia przez mło­de poko­le­nie uczniów Chry­stu­sa.

4. Odpo­wia­da­jąc na pra­gnie­nie same­go Chry­stu­sa, któ­ry modlił się do Boga Ojca za swo­ich uczniów, „aby byli jed­no”, w naj­bliż­szy pią­tek roz­po­czy­na­my Tydzień Powszech­nej Modli­twy o Jed­ność Chrze­ści­jan. Włącz­my się to dzie­ło poprzez wspól­no­to­wą i oso­bi­stą modli­twę.

5. Zachę­cam do lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej. Do naby­cia nowy Piel­grzym i gaze­ty o tema­ty­ce misyj­nej, a dla dzie­ci Mały Piel­grzym.

6. Wszyst­kim, któ­rzy obcho­dzą w zbli­ża­ją­cych się dniach imie­ni­ny, uro­dzi­ny czy jubi­le­usze, życzę wszel­kie­go bło­go­sła­wień­stwa i opie­ki Świad­ków Miło­sier­dzia.

7. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną, prze­zna­czo­ną na remont naszych orga­nów, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne, kolę­do­we oraz za wyko­na­ne pra­ce i ludz­ką życz­li­wość, a tak­że za zro­zu­mie­nie spraw naszej wspól­no­ty para­fial­nej, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Niech Bóg sto­kroć wam wyna­gro­dzi.

8. Inten­cje mszal­ne.

13. stycznia 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 13.01–20.01.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Tere­sa Lepak – 12 gr.

11.00 + Krzysz­tof Kowa­lew­ski oraz Jan i Ryszard Guzin­scy

9.30 + Kle­mens-1 r. śm. Anna, Cze­sław, Roman i Hele­na Żywic­cy

Pon 8.30 + Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

9.00 + Tere­sa Lepak – 13 gr.

Wt 8.30 + Tere­sa Lepak –14 gr.

Śr 16.00 + Tere­sa Lepak – 15 gr.

Czw 8.30 + Tere­sa Lepak – 16 gr.

Pt 8.30 + Tere­sa Lepak – 17 gr.

Sob 16.30 + Miro­sław Daniels- 9 r. śm.

17.30 + Ryszard Woj­ta­la- 9 r. śm., Józef i Fran­cisz­ka Stolt­mann

+ Tere­sa Lepak – 18 gr. ( poza para­fią)

Ndz 7.45 + dziad­ko­wie Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jar­moch

9.30 + Piotr Dre­wek i Sta­ni­sław Zdro­jew­ski- 1 r. śm.

11.00 + Hali­na i Mak­sy­mi­lian Świenc­cy

+ Tere­sa Lepak – 19 gr. (poza para­fią)