14. września 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZW. 13 września 2020 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś w naszej para­fii dzień I Komu­nii św. Dzie­ciom, ich rodzi­nom oraz wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli w przy­go­to­wa­niu tej uro­czy­sto­ści gorą­co dzię­ku­ję.

2. Jutro, 14 wrze­śnia przy­pa­da świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go upa­mięt­nia­ją­ce odna­le­zie­nie reli­kwii krzy­ża, na któ­rym umarł i doko­nał zba­wie­nia świa­ta nasz Pan Jezus Chry­stus. Dla nas jest to dzień wyjąt­ko­wy i dla­te­go 20 wrze­śnia prze­ży­wać będzie­my dorocz­ny odpust pod prze­wod­nic­twem ks. Pra­ła­ta Maria­na Szcze­piń­skie­go z Koście­rzy­ny. Na sumę zapra­szam do pomo­cy całą asy­stę wraz z dziew­czyn­ka­mi sypią­cy­mi kwiat­ki. Niech nie zabrak­nie niko­go. Zapro­ście rów­nież waszych krew­nych i gości. Od czwart­ku do sobo­ty włącz­nie zapra­szam na wie­czor­ne Msze św., a po nich na Tri­du­um przy­go­to­wu­ją­ce nas do uro­czy­sto­ści odpu­sto­wej. Modlić się będzie­my przez wsta­wien­nic­two naszych „Świad­ków Miło­sier­dzia”. Spo­wiedź św. z udzia­łem zapro­szo­nych kapła­nów w sobo­tę od godz.16.00 do 16.45. W dniu odpu­stu o godz.15.00 odbę­dzie się poświę­ce­nie nowe­go krzy­ża na pla­cu budo­wy Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku. Niech krzyż Chry­stu­sa, któ­ry dziś tak czę­sto bywa oplu­wa­ny i nisz­czo­ny, będzie dla nas oraz przy­szłych poko­leń, świa­dec­twem głę­bo­kiej wia­ry i ufno­ści w bez­gra­nicz­ne Boże Miło­sier­dzie. Zapra­szam Was wszyst­kich rów­nież na to poświę­ce­nie, będą­ce nie­ja­ko dopeł­nie­niem nasze­go para­fial­ne­go świę­ta.

3. Prze­ka­zu­ję naj­lep­sze życze­nia obcho­dzą­cym w tym tygo­dniu imie­ni­ny, uro­dzi­ny i wszel­kie jubi­le­usze.

4. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach nasze­go kościo­ła, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go, za dary sto­łu i ofia­ry na przy­go­to­wa­nie odpu­stu, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Zwy­cza­jo­wa zbiór­ka ofiar na Zie­mię Świę­tą, zwią­za­na z ado­ra­cją Krzy­ża w Wiel­ki Pią­tek i Wiel­ką Sobo­tę, ze wzglę­du na stan pan­de­mii nie mogła się odbyć w tra­dy­cyj­nym wymia­rze. Z tego wzglę­du, Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek pod­jął decy­zję, aby prze­pro­wa­dzić ją we wrze­śniu, gdy obcho­dzo­ne jest świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go. Za tydzień przed kościo­łem zbiór­ka na ten cel.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Od zeszłe­go roku na dzień odpu­stu przy­go­to­wa­ne będzie tak­że sto­isko para­fial­ne, na któ­rym sprze­da­wa­ne będą książ­ki oraz inne drob­ne pamiąt­ki. Zachę­cam do sko­rzy­sta­nia.

Inten­cje mszal­ne

13.09–20.09.2020 r.

Ndz 7.45 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o siły i zdro­wie dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy tego dzie­ła

9.30 + Jan Beger – 1 r. śm.

11.00 w int. dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych i ich rodzin

Pon 18.30 + Bar­ba­ra Dzie­rzyk- 13 r. śm.

Wt 18.30 + Hele­na i Tade­usz Nowak

Śr 18.30 dz-błag w 41 r. ślu­bu

Czw 18.30 + Zyg­munt Pro­kop- 2 r. śm.

Pt 18.30 dz-błag z ok. uro­dzin Mar­ka

Sob 17.30 + Ber­na­de­ta Krau­se

18.30 dz-błag z ok.urodzin San­dry

Ndz 7.45 + Regi­na Zakrzew­ska

9.30 + Fran­ci­szek Otto

12.00 SUMA ODPUSTOWA w int. para­fian i dobro­dzie­jów

07. września 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 6 września 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Od począt­ku wrze­śnia modli­my się o pokój i dobre wycho­wa­nie mło­de­go poko­le­nia. War­to więc dziś przy­po­mnieć sło­wa Świę­te­go Jana Paw­ła II: „Osią­gnie­my pokój, wycho­wu­jąc do poko­ju! Kościół nie prze­sta­je powta­rzać: pokój jest obo­wiąz­kiem”. W zbli­ża­ją­cą się rocz­ni­cę ter­ro­ry­stycz­ne­go zama­chu w Nowym Jor­ku, 11 wrze­śnia, obej­mij­my pamię­cią ofia­ry tej i innych tra­ge­dii, któ­rych źró­dłem zawsze jest nie­na­wiść.

2. Wrze­sień, podob­nie jak sier­pień, prze­mie­rza­my z Mary­ją. W naj­bliż­szy wto­rek, 8 wrze­śnia, przy­pa­da jed­no z naj­star­szych świąt maryj­nych: Naro­dze­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. W naszej pol­skiej tra­dy­cji zna­ne jest jako świę­to Mat­ki Bożej Siew­nej. Pole­ca­jąc Bożej Opatrz­no­ści, przy­szło­rocz­ne plo­ny, pamię­taj­my, że i my jeste­śmy „upraw­ną rolą”, na któ­rą pada ziar­no sło­wa Boże­go. Po Mszach św. poświę­ce­nie ziar­na na zasiew. Tego dnia o godz. 11.00 odpust w Wiel­kiej Klo­ni, a w nie­dzie­lę 13 wrze­śnia pod tym samym tytu­łem o godz. 12.00 odpust w Zamar­tem.

3. Za tydzień w naszej para­fii dzień pierw­szej Komu­nii św. Z racji ogra­ni­czo­nej ilo­ści miejsc w koście­le pro­szę, aby oso­by któ­re nie są bez­po­śred­nio zwią­za­ne z tą uro­czy­sto­ścią wybra­ły odpo­wied­nią dla sie­bie porę Mszy św.

4. We wto­rek na godz. 15.00 pro­szę rodzi­ców dzie­ci komu­nij­nych o pomoc w grun­tow­nym sprzą­ta­niu kościo­ła i obej­ścia.

5. W sobo­tę od godz. 11.00 spo­wiedź dla dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych oraz dla ich rodzin.

6. Od 27 wrze­śnia do 1 paź­dzier­ni­ka w naszej wspól­no­cie prze­ży­wać będzie­my misje para­fial­ne, któ­re nale­ży prze­pro­wa­dzić raz na dzie­sięć lat. Współ­cze­sny świat potrze­bu­ję uzdro­wie­nia i nawró­ce­nia. Od tego nie jest wol­na tak­że nasza para­fia i każ­dy z nas. Już dziś zapro­ście na te świę­te dni swo­ich domow­ni­ków, sąsia­dów czy zna­jo­mych. Sko­rzy­staj­my z tego daru i cza­su łaski.

7. Za wszel­kie ofia­ry prze­ka­zy­wa­ne oraz wpła­ca­ne na potrze­by naszej para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, pomoc i życz­li­wość oraz hoj­ne ser­ca, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na nowy dach naszej świą­ty­ni. Pole­cam ją waszej ofiar­no­ści.

8. Inten­cje mszal­ne.

07. września 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 6.09–13.09.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Piotr Modrzyń­ski- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

9.30 + Ste­fan i Adam Mru­gal­scy

11.00 + Gra­ży­na, Piotr i Michał- w dniu ziem­skich ur. oraz Krzysz­tof Rożek

Pon 17.30 + Jadwi­ga Pest­ka- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

18.30 + rodzi­ce i rodzeń­stwo

Wt 9.30 + Józe­fa- r. śm. oraz Jan i Ade­la Drew­czyń­scy

18.30 dz-błag w dniu uro­dzin Pau­li­ny

Śr 18.30 + Andrzej, Józef i Leoka­dia oraz z rodzi­ny Drąż­kow­skich

Czw 17.30 o zdro­wie i siły dla Pio­tra z ok. uro­dzin

18.30 + Ste­fa­nia- r. śm. i Jan Kujaw­scy

Pt 17.30 dz-błag z ok. 40 r. uro­dzin Mie­czy­sła­wa Wir­ku­sa

18.30 + Ste­fan- r. śm. ‚Hele­na, Anna, Leszek Wyro­wiń­scy

Sob 16.00 ślub: Rado­sław Wen­der­ski i Domi­ni­ka Saj­kow­ska

18.30 + Anna- r. śm., Kle­mens, Hele­na, Roman i Cze­sław Żywic­cy

Ndz 7.45 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o siły i zdro­wie dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy tego dzie­ła

9.30 + Jan Beger – 1 r. śm.

11.00 w int. dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych i ich rodzin

31. sierpnia 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROK 30 sierpnia 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Waka­cje, urlo­py dobie­ga­ją koń­ca. Na pro­gu nowe­go roku szkol­ne­go Kościół ape­lu­je o doło­że­nie wszel­kich sta­rań, aby uczest­nic­two dzie­ci i mło­dzie­ży w kate­che­zie szkol­nej było od same­go począt­ku peł­ne świa­do­me­go zaan­ga­żo­wa­nia. Wzrost wia­ry i wraż­li­wość na pra­wo Boże nie doko­nu­je się oka­zjo­nal­nie, ale przez sys­te­ma­tycz­ne słu­cha­nie i roz­wa­ża­nie sło­wa Boże­go na kate­che­zie i pod­czas nie­dziel­nej Eucha­ry­stii, któ­ra jest oso­bi­stym spo­tka­niem z Panem. Przy tej oka­zji przy­po­mi­nam rodzi­com, że edu­ka­cja szkol­na i kate­che­tycz­na powin­na być przed­mio­tem ich szcze­gól­nej tro­ski. Rodzi­na jest pierw­szym miej­scem, w któ­rym dzie­ci zdo­by­wa­ją wycho­wa­nie, tak­że reli­gij­ne. Szko­ła, kate­che­za i Kościół nigdy nie zastą­pią rodzi­ców. Zapra­szam do sko­rzy­sta­nia ze spo­wie­dzi św. jutro w ponie­dzia­łek od godz. 17.30.

2. We wto­rek przy­pa­da 81. rocz­ni­ca wybu­chu II woj­ny świa­to­wej. Naszą powin­no­ścią jest pamię­tać o pole­głych w obro­nie Ojczy­zny na fron­tach i w obo­zach oraz o pomor­do­wa­nych po zakoń­czo­nej woj­nie w wię­zie­niach poli­tycz­nych. Pro­śmy Pana, aby ofia­ra ich życia nie była darem­na. Tego dnia w Radzi­miu- miej­scu zbio­ro­wej egze­ku­cji, o godz. 16.00 będzie spra­wo­wa­na Msza św. żałob­na za zmar­łych i pomor­do­wa­nych.

3. W dniu 1 wrze­śnia z ini­cja­ty­wy papie­ża Fran­cisz­ka od 2015 roku w Koście­le obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Modlitw o Ochro­nę Stwo­rze­nia. Jest to odpo­wiedź na trwa­ją­cy w świe­cie kry­zys eko­lo­gicz­ny, gło­śne woła­nie o ochro­nę dóbr natu­ral­nych na naszej pla­ne­cie i mądre, racjo­nal­ne ich wyko­rzy­sty­wa­nie.

4.W śro­dę na Mszę św. a potem na spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na misje św. O godz. 17.00 pró­ba dzie­ci przed I Komu­nią św.

5. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia. Spo­wiedź św. od 16.30.

6. Za wszel­kie ofia­ry prze­ka­zy­wa­ne oraz wpła­ca­ne na potrze­by naszej para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

7. Wszyst­kich jubi­la­tów i sole­ni­zan­tów, a tak­że utru­dzo­nych rol­ni­ków otocz­my naszą życz­li­wo­ścią i modli­twą, pro­sząc jed­no­cze­śnie o to, by niko­mu na świe­cie nie zabra­kło codzien­ne­go chle­ba.

8. Inten­cje mszal­ne.

31. sierpnia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 30.08–6.09.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Euge­niusz, Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

9.30 + Miro­sła­wa i Anto­ni Jeżew­scy

11.00 + Józef i Jadwi­ga oraz Wie­sław Kie­dro­wicz

Pon 18.30 + Zenon Szu­bert- r. śm.,dziadkowie Julian­na i Józef oraz Marian­na i Fran­ci­szek

Wt 7.30 w int. dzie­ci, mło­dzie­ży oraz pra­cow­ni­ków szko­ły na roz­po­czę­cie nowe­go roku szkol­ne­go i kate­che­tycz­ne­go

18.30 + Jan Szu­piń­ski- int. od wnu­ków Syn­tii i Remi­giu­sza

Śr 18.30 w int. Bar­to­sza z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski oraz świa­tło Ducha Świę­te­go na nowy rok szkol­ny i kate­che­tycz­ny

Czw 17.30 + Jan i Hen­ryk oraz dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Pt 17.30 + Hele­na Wyro­wiń­ska- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

18.30 o licz­ne powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyj­ne- int. Róży Różań­co­wej  pw. św. Cecy­lii

Sob 16.00 dz-błag w 50 r. ślu­bu Tere­sy i Wła­dy­sła­wa

18.30 + Jani­na Sig­man­ska, Hali­na i Jan Miszew­scy oraz Mał­go­rza­ta i Bła­żej

Ndz 7.45 + Piotr Modrzyń­ski- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

9.30 + Ste­fan i Adam Mru­gal­scy

11.00 + Gra­ży­na, Piotr i Michał- w dniu ziem­skich ur. oraz Krzysz­tof Rożek

22. sierpnia 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZW. 23 sierpnia 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Przed nami ostat­ni tydzień sierp­nia – dla wie­lu ostat­nie dni urlo­pów i waka­cji. Sta­raj­my się jak naj­le­piej wyko­rzy­sty­wać ten czas na pogłę­bie­nie naszych wza­jem­nych rela­cji rodzin­nych czy przy­ja­ciel­skich, na dobrą lek­tu­rę i budu­ją­ce roz­mo­wy.

2. Dzi­siaj przy­pa­da Euro­pej­ski Dzień Pamię­ci Ofiar Sta­li­ni­zmu i Nazi­zmu. Po raz pierw­szy był publicz­nie obcho­dzo­ny dopie­ro w 2011 roku w War­sza­wie. Dziś, gdy tak czę­sto pod­wa­ża się fak­ty histo­rycz­ne, pró­bu­je się nagi­nać histo­rię w imię tzw. popraw­no­ści poli­tycz­nej, nie może­my o tym zapo­mi­nać. Módl­my się o dobre owo­ce ich cier­pień dla przy­szłych poko­leń.

3. W ponie­dzia­łek, 24 sierp­nia, w litur­gii przy­pa­da świę­to Świę­te­go Bar­tło­mie­ja, Apo­sto­ła. Tra­dy­cja gło­si, że zaniósł Ewan­ge­lię aż do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeń­ską.

4. W śro­dę ponow­nie nasze myśli i ser­ca skie­ru­je­my na Jasną Górę, aby uczcić Naj­święt­szą Mary­ję Pan­nę Czę­sto­chow­ską. Świę­ty Jan Paweł II mówił: „Na Jasną Górę przy­cho­dzi­my do Mat­ki Boga z wie­lo­wie­ko­wym już depo­zy­tem nasze­go zawie­rze­nia, któ­re jest dzie­dzic­twem całych poko­leń”. To nasze zawie­rze­nie Pani Jasno­gór­skiej pono­wi­my rów­nież pod­czas Nowen­ny.

5. W sobo­tę, 29 sierp­nia, w litur­gii wspo­mi­na­my Męczeń­stwo Świę­te­go Jana Chrzci­cie­la. Tego dnia krót­kim prze­mar­szem o godz. 14.55 roz­pocz­nie­my nasze dzięk­czy­nie­nie za tego­rocz­ne zbio­ry. Pamię­taj­my, że nie tyl­ko zmę­cze­ni rol­ni­cy, ale każ­dy czło­wiek ma obo­wią­zek modlić się i dzię­ko­wać Stwór­cy za dar codzien­ne­go chle­ba.

6. Zachę­cam do lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej.

7. Sole­ni­zan­tów i jubi­la­tów tygo­dnia powie­rzam szcze­gól­nie opie­ce Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej i Świad­ków Miło­sier­dzia.

8. Za dzi­siej­szą zbiór­kę do puszek na pomoc poszko­do­wa­nym w Bej­ru­cie, za ofia­ry prze­ka­zy­wa­ne i wpła­ca­ne na potrze­by naszej para­fii, a tak­że Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za ofia­ry w koper­tach prze­zna­czo­ne na nowy dach naszej świą­ty­ni oraz za wszel­ką pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg.

9. Inten­cje mszal­ne.

22. sierpnia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 23.08–30.08.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Józef Jaros- 5 r. śm. i Ger­tru­da Skwie­raw­ska- 2 r. śm.

9.30 + Sta­ni­sław Woj­ta­la- 20 r. śm.

11.00 + rodzi­ce Jani­na i Syl­we­ster Niklarz

Pon 17.30 o zdro­wie i siły dla Mar­ka

18.30 o zdro­wie i Boże błog. dla człon­kiń Róży Różań­co­wej pw. św. Cecy­lii

Wt 17.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

18.30 + Edy­ta Jani­kow­ska- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Śr 17.30 + rodzi­ce Marian­na i Mie­czy­sław Jurak, Maria i Jan Kurc

18.00 Koron­ka i Nowen­na

18.30 dz-błag w 3 r. ślu­bu Doro­ty i Łuka­sza oraz dla Fran­ka

Czw 17.30 o zdro­wie i siły dla Mar­ka

18.30 + Mar­ta i Sta­ni­sław Pila­rek oraz Zofia i Jan Lesz­czyń­scy

Pt 17.30 + Edwin i rodzi­ce z oboj­ga stron

18.30 + Bru­non- r. śm. i Tere­sa Lewan­dow­scy oraz Hele­na i Józef Dzia­mec­cy

Sob 15.00 dzięk­czyn­na za tego­rocz­ne zbio­ry

16.30 dz-błag w 50 r. ślu­bu Marii i Bru­no­na Narlo­chów

18.30 + Edward Kurze­lew­ski

Ndz 7.45 + Euge­niusz, Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

9.30 + Miro­sła­wa i Anto­ni Jeżew­scy

11.00 + Józef i Jadwi­ga oraz Wie­sław Kie­dro­wicz

17. sierpnia 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 16 sierpnia 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. W sierp­niu tak czę­sto nasze myśli i modli­twy kie­ru­je­my do Mat­ki Bożej. W nad­cho­dzą­cą sobo­tę, 22 sierp­nia, będzie­my rado­wa­li się Mary­ją – Kró­lo­wą. Pamię­taj­my, że Mary­ja jest Kró­lo­wą wszyst­kich, gdyż wyda­ła na świat Syna – Kró­la i Pana wszyst­kie­go.

2. W naszych modli­twach nie zapo­mi­naj­my o piel­grzy­mach oraz o wypo­czy­wa­ją­cych na waka­cjach. Pro­śmy Mat­kę Boga i naszą o ich wzrost ducho­wy, dobry, ubo­ga­ca­ją­cy wypo­czy­nek i szczę­śli­wy powrót do domu.

3. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tygo­dnia skła­dam ser­decz­ne życze­nia i zapew­niam o pamię­ci modli­tew­nej.

4. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach nasze­go kościo­ła (2495,13 zł.), za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii i powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za bez­in­te­re­sow­ną pomoc w wie­lu pra­cach, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. W czwar­tek oso­bi­ście odwie­dzi­łem Urząd Kon­ser­wa­tor­ski w Gdań­sku i uzy­ska­łem wszel­kie nie­zbęd­ne pozwo­le­nia na prze­pro­wa­dze­nie zapla­no­wa­nych prac zwią­za­nych z wymia­ną dachu świą­ty­ni. Liczę, że nasz wspól­ny wysi­łek i przy­zna­ne dota­cje pozwo­lą w krót­kim cza­sie na reali­za­cję tego wiel­kie­go pro­jek­tu, któ­ry wyce­nio­no wstęp­nie na 499 tys. zł. Poda­ję do infor­ma­cji, że zgod­nie z naka­zem Woje­wódz­kie­go Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków kościół zosta­nie pokry­ty dachów­ką kar­pio­wą, a wie­ża i oryn­no­wa­nie mają zostać wyko­na­ne z tytan-cyn­ku. Dzię­ku­ję tym wszyst­kim, któ­rzy mimo swo­ich obo­wiąz­ków i wydat­ków, potra­fią podać pomoc­ną dłoń. Każ­da, choć­by drob­na rzecz, gdy zaan­ga­żu­je się w nią spo­ro osób, ura­sta do ran­gi ogrom­ne­go dzie­ła. Niech Bóg wam to wyna­gro­dzi- teraz obfi­to­ścią swo­ich łask, a kie­dyś nie­bem.

5. Cari­tas Pol­ska włą­czy­ła się natych­miast w pomoc ducho­wą i mate­rial­ną dla poszko­do­wa­nych w Bej­ru­cie. Za tydzień przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na ten cel. Niech nie zabrak­nie w nas wraż­li­wo­ści na ludz­ką krzyw­dę.

6. Inten­cje mszal­ne.

17. sierpnia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 16.08–23.08.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 dz-błag dla ks. Pro­bosz­cza Pio­tra w 5 r. posłu­gi w naszej para­fii- int. od rodzi­ny Łuka­szew­skich

9.30 + Józef Grab­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

11.00 + Tere­sa Arendt- 1 r. śm.

Pon 17.30 + Andrzej Pron­dziń­ski

18.30 + Teo­fil i Petro­ne­la Zakrzew­scy

Wt 17.30 o zdro­wie i siły dla Mar­ka

18.30 + Ber­na­de­ta Krau­se

Śr 18.30 ++ z rodzin z oboj­ga stron

Czw 17.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o Boże błog., zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku z proś­bą o szczę­śli­we zakoń­cze­nie tego dzie­ła

18.30 + Ber­nard Lip­kow­ski

Pt 18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia za ++ człon­ki­nie Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwi­gi

Sob 16.30 dz-błag w 50 r. ślu­bu Zeno­na i Zofii

18.30 dz-błag w 3 r. ślu­bu Patry­cji i Dawi­da z proś­bą o szczę­śli­we roz­wią­za­nie

Ndz 7.45 + Józef Jaros- 5 r. śm. i Ger­tru­da Skwie­raw­ska- 2 r. śm.

9.30 + Sta­ni­sław Woj­ta­la- 20 r. śm.

11.00 + rodzi­ce Jani­na i Syl­we­ster Niklarz

09. sierpnia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 9.08–16.08.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 dz-błag w 22 r. ślu­bu Alek­san­dry i Pio­tra oraz dla całej rodzi­ny

9.30 o nowe powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyj­ne

11.00 dz-błag dla Geno­we­fy i Bro­ni­sła­wa w 75 r. ur.

Pon 18.30 + Jerzy Wil­czek- 16 r. śm.

Wt 11.00 pogrzeb: + Jadwi­ga Pest­ka

18.30 + rodzi­ce Gra­ży­na i Krzysz­tof Rożek- 10 r. śm.

Śr 17.30 + Maria Guen­ther- w dniu ziem­skich ur.

18.00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia i Nowen­na

18.30 + dziad­ków Łuka­siuk i Jar­moch oraz z rodzi­ny

Czw 17.30 + Ste­fan i Józe­fa Klo­skow­scy oraz Jan i Ste­fa­nia Kujaw­scy

18.30 dz-błag w 1 r. ślu­bu Alek­san­dry i Prze­my­sła­wa

Pt 16.00 ślub: Ceza­ry Woj­ta­la i Aga­ta Har­ka­ła

17.30 dz-błag dla Mak­sy­mi­lia­na w dniu imie­nin

18.30 + Maria Guen­ther- int. od sąsia­dów

Sob 9.30 + rodzi­ce Pepliń­scy i Buła­wa

11.00 + Alfons- 25 r. śm i Łucja Pest­ka

15.00 ślub: Filip Gru­nau i Aga­ta Kowal­ska

Ndz 7.45 dz-błag dla ks. Pro­bosz­cza Pio­tra w 5 r. posłu­gi w naszej para­fii- int. od rodzi­ny Łuka­szew­skich

9.30 + Józef Grab­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

11.00 + Tere­sa Arendt- 1 r. śm.