24. lutego 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25 lutego 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Dziś roz­po­czy­na­my w naszej para­fii reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pod hasłem: w Jej obli­czu ujrzeć nadzie­ję… Pro­wa­dzi je dla nas głów­ny Eko­nom naszej die­ce­zji ks. Kano­nik Andrzej Szo­piń­ski z Pel­pli­na, któ­re­mu gorą­co dzię­ku­ję za przy­ję­cie zapro­sze­nia i poświę­co­ny czas, a tak­że za dobra­ną tema­ty­kę przy­go­to­wu­ją­ca nas rów­nież do roz­po­czę­cia pere­gry­na­cji obra­zu Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy. Na zakoń­cze­nie reko­lek­cji bło­go­sła­wień­stwo tego obra­zu. Wyło­żo­ne są listy, na któ­re moż­na się już zapi­sy­wać. Nasze podzię­ko­wa­nie mate­rial­ne za wygło­szo­ne reko­lek­cje zło­ży­my na kolek­tę w ponie­dzia­łek i wto­rek. Ostat­nie­go dnia będą do naby­cia książ­ki z roz­wa­ża­nia­mi ks. Andrze­ja, a tak­że mate­ria­ły pomoc­ni­cze o Mat­ce Bożej.

2. Reko­lek­cje dla dzie­ci i mło­dzie­ży będą prze­pro­wa­dzo­ne pod koniec roku szkolnego.

3. W Koście­le powszech­nym prze­ży­wa­my dziś nie­dzie­lę ad Gen­tes – Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Naszym wspar­ciem ducho­wym, a tak­że mate­rial­nym- poprzez zbiór­kę do puszek- obej­mu­je­my Pola­ków, któ­rzy gło­szą Ewan­ge­lię na krań­cach zie­mi. Oni bar­dzo czę­sto na wzór Chry­stu­sa cier­pią prze­śla­do­wa­nia, a za swo­ją posłu­gę pła­cą naj­wyż­szą cenę z wła­sne­go życia.

4. Kościół na róż­ne spo­so­by pra­gnie nam pomóc, aby­śmy ten świę­ty czas prze­ży­wa­li z jak naj­więk­szym pożyt­kiem. Przy­po­mi­nam, że w naszym koście­le w piąt­ki o godz. 17.00 razem z Chry­stu­sem i Jego bole­ją­cą Mat­ką prze­mie­rza­my Dro­gę krzy­żo­wą, a w każ­dą nie­dzie­lę po sumie roz­pa­mię­tu­je­my mękę Pana Jezu­sa pod­czas Gorz­kich żali. Wszyst­kich zachę­cam do licz­ne­go udzia­łu w tych nabożeństwach.

5. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca odwie­dzi­ny cho­rych od 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję w ciszy, któ­rą zakoń­czy­my nabo­żeń­stwem o 16.45. Oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej od godz. 16.00.

6. Za dzi­siej­sze wspar­cie misjo­na­rzy oraz za ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, zwłasz­cza za ufun­do­wa­nie kolej­nych 150 krze­wów lau­ro­wi­śni, za dary sto­łu oraz bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, a tak­że za wszel­ką życz­li­wość i zro­zu­mie­nie, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. 

7. Inten­cje mszalne. 

17. lutego 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 18 lutego 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Prze­ży­wa­my pierw­szą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu, cza­su nawró­ce­nia, poku­ty, prze­mia­ny myśle­nia i życia. Uczyń­my wszyst­ko, co moż­li­we, by ten czas nie był dla nas tyl­ko kolej­nym Wiel­kim Postem, ale dopro­wa­dził nas do pogłę­bie­nia ducho­wej rela­cji z Bogiem, któ­ry wycho­dzi nam naprze­ciw, aby nas odnaleźć.

2. We wszyst­kie piąt­ki Wiel­kie­go Postu będzie­my roz­wa­żać mękę Pana Jezu­sa w cza­sie dro­gi krzy­żo­wej o godz. 17.00. W każ­dą nie­dzie­lę po sumie gorz­kie żale. Za udział w tych nabo­żeń­stwach może­my uzy­skać odpust zupeł­ny, czy­li daro­wa­nie przez Boga kary docze­snej za grze­chy odpusz­czo­ne już co do winy. Oprócz udzia­łu w nabo­żeń­stwie nale­ży wypeł­nić zwy­kłe warun­ki uzy­ska­nia odpu­stu: musi­my wyklu­czyć przy­wią­za­nie do jakie­go­kol­wiek grze­chu, nawet powsze­dnie­go, musi­my być w sta­nie łaski uświę­ca­ją­cej, przy­jąć Komu­nię Świę­tą i pomo­dlić się w inten­cjach wyzna­czo­nych przez Ojca Świętego.

3. Już za tydzień roz­pocz­nie­my w naszej para­fii reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pod hasłem:

W Jej obli­czu ujrzeć nadzie­ję… Prze­pro­wa­dzi je głów­ny eko­nom naszej die­ce­zji ks. Kano­nik Andrzej Szo­piń­ski z Pel­pli­na. Gorą­co zapra­szam wszyst­kich doro­słych, a tak­że dzie­ci i mło­dzież do sko­rzy­sta­nia z tego daru wspól­nych ćwi­czeń ducho­wych. Kolek­ta na rzecz ks. Reko­lek­cjo­ni­sty w ponie­dzia­łek i wto­rek. Na zakoń­cze­nie zosta­nie pobło­go­sła­wio­ny obraz Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy. Tego dnia roz­pocz­nie się pere­gry­na­cja. Po Mszach św. odbie­rać będzie­my iko­nę wraz z modli­tew­ni­kiem i następ­ne­go dnia prze­ka­zy­wać ją kolej­nej rodzi­nie. W nie­dzie­lę zaś po ostat­niej Mszy św. do wtor­ku, a więc na dwa dni. Pro­szę, by wszyst­kie rodzi­ny przy­ję­ły Mary­ję pod swój dach. Pomóż­cie rów­nież zatrosz­czyć się o star­szych i cho­rych, któ­rzy sami nie mogą przy­być do świą­ty­ni. Rodzi­ny przyj­mu­ją­ce obraz zachę­ca się, by w cią­gu roku zamó­wi­ły dodat­ko­wą Mszę św. przez wsta­wien­nic­two Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w int. nowych powo­łań kapłań­skich oraz we wła­snych waż­nych sprawach.

4. Za kolek­tę gospo­dar­czo – inwe­sty­cyj­ną (1903,01 zł), za dzi­siejszą, prze­ło­żo­ną ze Śro­dy Popiel­co­wej zbiór­kę do puszek na pomoc dla Ukra­iny, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Cari­tas Pol­ska zapra­sza wszyst­kich, by w okre­sie Wiel­kie­go Postu włą­czy­li się w zbie­ra­nie jał­muż­ny, któ­ra w tym roku jest prze­zna­czo­na na remont i wypo­sa­że­nie ochron­ki para­fial­nej dla dzie­ci w Gusap w Papui Nowej Gwi­nei, gdzie posłu­gę peł­ni pocho­dzą­cy z naszej die­ce­zji, ze Skar­szew ks. Michał Szulc. Skar­bon­ki zosta­ną dostar­czo­ne w naj­bliż­szym cza­sie. Jał­muż­nę wiel­ko­post­ną moż­na rów­nież skła­dać do skrzyn­ki nowen­no­wej, aż do Nie­dzie­li Miło­sier­dzia.

5. Za tydzień przy­pa­da nie­dzie­la Ad gen­tes – Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Przed kościo­ła­mi zbiór­ka do puszek na potrzeby misji.

17. lutego 2024 · Możliwość komentowania Rekolekcje Wielkopostne została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

Rekolekcje-wielkopostne-2024.pdf

×
11. lutego 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 11 lutego 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:,

1. Każ­da nie­dzie­la jest wyjąt­ko­wą oka­zją do doj­rze­wa­nia naszej wia­ry, do pogłę­bia­nia i zacie­śnia­nia naszej oso­bi­stej rela­cji z Bogiem. Powie­rzaj­my Panu Jezu­so­wi tru­dy minio­ne­go tygo­dnia i nadzie­je na dni, któ­re otwie­ra przed nami. Niech On dzia­ła w naszych ser­cach, wów­czas codzien­ność wypeł­ni się dobrem.

2. We wto­rek zapra­szam na godzi­nę 15.00 na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, któ­ra będzie naszym dzięk­czy­nie­niem za dar Eucha­ry­stii w Koście­le w cią­gu całe­go roku (daw­ne czter­dzie­sto­go­dzin­ne nabożeństwo).

3. W tym roku Śro­da Popiel­co­wa zasło­ni nam litur­gicz­ne świę­to św. Cyry­la i Meto­de­go. W 1980 r. papież Jan Paweł II ogło­sił Ich współ­pa­tro­na­mi Euro­py. Tego same­go dnia tra­dy­cja wspo­mi­na Świę­te­go Walen­te­go, kapła­na rzym­skie­go, któ­ry w 269 roku poniósł śmierć męczeń­ską, gdyż pod­czas tor­tur nie chciał się wyrzec Chry­stu­sa. Na Zacho­dzie, zwłasz­cza w Anglii i Sta­nach Zjed­no­czo­nych, a od jakie­goś cza­su tak­że u nas przy­ję­ło się go czcić rów­nież jako patro­na zako­cha­nych. Kościół przy­po­mi­na o zacho­wa­niu postu ści­słe­go i prze­nie­sie­nie świę­to­wa­nia na czas karnawału.

4. Pamię­taj­my, że w Popie­lec obo­wią­zu­je post ści­sły, pole­ga­ją­cy na wstrze­mięź­li­wo­ści od pokar­mów mię­snych i spo­ży­ciu jed­ne­go posił­ku do syta w cią­gu dnia. Pozo­sta­łe posił­ki muszą zostać ogra­ni­czo­ne co do ilo­ści. Ten post obo­wią­zu­je wszyst­kich pomię­dzy 18. a 60. rokiem życia. 

5. Od Śro­dy Popiel­co­wej do pierw­szej nie­dzie­li Wiel­kie­go Postu włącz­nie trwać będą Kwar­tal­ne dni modlitw o ducha pokuty. 

6. Nasze ducho­we wiel­ko­post­ne ćwi­cze­nia wzmoc­ni udział w nabo­żeń­stwach pasyj­nych: w Dro­dze krzy­żo­wej, któ­rą w naszym koście­le będzie­my cele­bro­wa­li w piąt­ki o godz.17.00 oraz w Gorz­kich żalach odpra­wia­nych w każ­dą nie­dzie­lę po sumie. Za udział w tych nabo­żeń­stwach może­my uzy­skać odpust zupeł­ny, czy­li daro­wa­nie przez Boga kary docze­snej za grze­chy, któ­re zosta­ły odpusz­czo­ne co do winy. Odpust ten może­my ofia­ro­wać za sie­bie lub za zmarłych.

7. Ks. Pro­boszcz Piotr, ks. Jerzy i kle­ryk Bar­tosz wraz z gru­pą piel­grzy­mów, z Mal­ty gorą­co pozdra­wia­ją wszyst­kich para­fian oraz naszych dzi­siej­szych gości, a tak­że zapew­nia­ją o modli­tew­nej pamięci.

8. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną, za wszel­kie ofia­ry na rzecz para­fii i powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za bez­in­te­re­sow­ną pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

9. Inten­cje mszalne.

04. lutego 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 4 lutego 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Dziś przy sto­le Eucha­ry­stii gro­ma­dzi nas pią­ta nie­dzie­la w cią­gu roku litur­gicz­ne­go. Pamię­taj­my, że nikt z nas oso­bi­ście, ani cała nasza wspól­no­ta para­fial­na nie jest w sta­nie pogłę­bić swo­jej wię­zi z Bogiem bez Eucha­ry­stii. Dopie­ro tu, kar­miąc się praw­dzi­wą Miło­ścią, każ­dy chrze­ści­ja­nin uczy się ofiar­ne­go życia i wsłu­chu­je się w to, co mówi Kościół, któ­re­go zada­niem jest cią­głe przy­bli­ża­nie nas do zbawienia. 

2. Za tydzień, w nie­dzie­lę 11 lute­go, przy­pa­da litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z Lour­des. Dokład­nie tego dnia w 1858 roku, w czte­ry lata po ogło­sze­niu dogma­tu o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu, Mat­ka Naj­święt­sza obja­wi­ła się ubo­giej paster­ce, Ber­na­de­cie Soubi­ro­us i wzy­wa­ła do modli­twy oraz poku­ty. Lour­des zasły­nę­ło z licz­nych nawró­ceń i uzdro­wień, sta­jąc się w krót­kim cza­sie cen­trum kul­tu maryj­ne­go we Fran­cji. Dziś do Lour­des przy­by­wa­ją cho­rzy i zdro­wi piel­grzy­mi z całe­go świata.

3. Świę­to Mat­ki Bożej z Lour­des łączy­my z obcho­da­mi Świa­to­we­go Dnia Cho­rych. Mamy więc szcze­gól­ną oka­zję do pogłę­bie­nia posta­wy wraż­li­wo­ści, reflek­sji i czyn­ne­go dzia­ła­nia wobec cier­pią­cych i cho­rych, osa­mot­nio­nych, dla tych, któ­rych mamy bar­dzo bli­sko sie­bie, i dla tych, któ­rych nie zna­my. Współ­cze­sny świat bar­dzo potrze­bu­je wie­lu dobrych Samarytan. 

4. Przy­po­mi­nam, że rów­nież w każ­dą śro­dę kie­ru­je­my nasze proś­by do Tej, któ­rą nazy­wa­my Cudow­ną Lekar­ką w cho­ro­bach. W trud­nych, peł­nych lęków i obaw, nie­pew­no­ści i real­nych zagro­żeń współ­cze­snych cza­sach nie­ustan­nie, z wia­rą i ufno­ścią zwra­caj­my się do Maryi, naszej naj­lep­szej Mat­ki i Orę­dow­nicz­ki pew­nej u Boga. W lutym roz­pocz­nie­my w naszej para­fii pere­gry­na­cję Jej iko­ny. Pro­szę, aby zna­la­zła miej­sce w każ­dym domu i rodzinie. 

5. Dziś o 23.30 przed naszą świą­ty­nią zbiór­ka dla uda­ją­cych się na para­fial­ną piel­grzym­kę na Mal­tę . O pół­no­cy Msza św. Tra­dy­cyj­nie pod­czas moje­go wyjaz­du nie będzie czyn­ne biu­ro para­fial­ne. Dziś po każ­dej Mszy św. moż­na zała­twić wszyst­kie pil­ne spra­wy. W cią­gu tygo­dnia pro­szę o zgła­sza­nie się do Pani Alek­san­dry Kowa­lew­skiej, mamy nasze­go kle­ry­ka Bar­to­sza. Ona zaś usta­li kon­takt z zastę­pu­ją­cy­mi mnie kapłanami.

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej.

7. Za ofia­ry zło­żo­ne oraz wpła­co­ne na rzecz naszej para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc, zwłasz­cza za uprząt­nię­cie deko­ra­cji świą­tecz­nej oraz za wszel­ką życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na bie­żą­ce potrze­by parafii.

27. stycznia 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 28 stycznia 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Ostat­nia nie­dzie­la stycz­nia tra­dy­cyj­nie obcho­dzo­na jest jako Świa­to­wy Dzień Trę­do­wa­tych usta­no­wio­ny w 1954 roku. Módl­my się dzi­siaj za wszyst­kich dotknię­tych tą cho­ro­bą, aby zosta­li uzdro­wie­ni. Pro­śmy tak­że za tych, któ­rzy leczą i opie­ku­ją się cho­ry­mi, aby czy­ni­li to zawsze, sza­nu­jąc god­ność każ­de­go człowieka. 

2. Z racji zbli­ża­ją­cej się piel­grzym­ki na Mal­tę już w pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca na Mszę św. i spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na misje św.

3. W pią­tek, 2 lute­go, przy­pa­da świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go, popu­lar­nie zwa­ne świę­tem Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej. Będzie­my wspo­mi­nać dzień, kie­dy Mary­ja i Józef przy­nie­śli małe­go Jezu­sa do świą­ty­ni, aby ofia­ro­wać Go Panu. Pro­szę, by na litur­gię przy­nieść świe­ce, któ­re zosta­ną poświę­co­ne. Dzie­ci przy­go­to­wu­ją­ce się do I Komu­nii św. i kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia zapra­szam na wie­czor­ną Eucharystię. 

4. 2 lute­go obcho­dzi­my tak­że usta­no­wio­ny przez Świę­te­go Jana Paw­ła II Świa­to­wy Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Naszą modli­twą będzie­my wspie­rać wszyst­kich, któ­rzy odda­li się na służ­bę Bogu i ludziom w zgro­ma­dze­niach życia zakon­ne­go i insty­tu­tach świec­kich. Będzie­my pro­sić Boga o nowe powo­ła­nia do życia zakon­ne­go. Ofia­ry skła­da­ne na tacę prze­zna­czo­ne są na wpar­cie zako­nów klauzurowych. 

5. W pierw­szy pią­tek odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję w ciszy. Oka­zja do spo­wie­dzi św. od godz. 15.30.

6. W sobo­tę po Mszy św. o godz. 16.30 obrzęd bło­go­sła­wień­stwa przez wsta­wien­nic­two św. Bła­że­ja, chro­nią­ce­go od cho­rób gar­dła i głosu.

7. W nie­dzie­lę, 4 lute­go o 23.30 zbiór­ka przed naszym kościo­łem dla wszyst­kich uda­ją­cych się na Mal­tę. O pół­no­cy Msza św. z proś­bą o bez­piecz­ną podróż i bło­go­sła­wio­ne owo­ce naszej piel­grzym­ki oraz za para­fian i dobro­dzie­jów, a tak­że w inten­cjach wyzna­czo­nych przez piel­grzy­mów (moż­na zamó­wić intencje).

8. Za ofia­ry skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by parafii, za wszel­ką bez­in­te­re­sow­ną pomoc i życz­li­wość oraz za ofia­ry kolę­do­we na rzecz para­fii, mini­stran­tów i Pana orga­nisty, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Gorą­co dzię­ku­ję za ufun­do­wa­nie kie­li­cha, pusz­ki i mon­stran­cji, któ­re będą prze­zna­czo­ne do spra­wo­wa­nia kul­tu Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w powsta­ją­cym Domu Reko­lek­cyj­nym w Orzełku.

9. Wszyst­kim prze­ży­wa­ją­cym w naj­bliż­szym tygo­dniu dzień imie­nin, uro­dzin oraz inne jubi­le­usze życzę Boże­go świa­tła na dro­gach codzienności. 

10. Inten­cje mszalne.

21. stycznia 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 21 stycznia 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:,

1. Dziś trze­cia nie­dzie­la zwy­kła w roku kościel­nym, z ini­cja­ty­wy papie­ża Fran­cisz­ka od 2019 roku obcho­dzo­na jako Nie­dzie­la Sło­wa Boże­go. To szcze­gól­ne zapro­sze­nie, aby odkry­wać tajem­ni­cę Boga przez lek­tu­rę Pisma Świę­te­go. Papież przy­po­mi­na, że „Jezus Chry­stus puka do naszych drzwi przez Pismo Świę­te; jeśli słu­cha­my i otwie­ra­my drzwi umy­słu i ser­ca, wcho­dzi On w nasze życie i z nami zostaje”.

2. We wto­rek, 23 stycz­nia, w Koście­le kato­lic­kim w Pol­sce obcho­dzo­ny jest Dzień Isla­mu. To dzień wspól­nej modli­twy i szu­ka­nia tego, co łączy kato­li­ków i wyznaw­ców Allaha. 

3. W czwar­tek, 25 stycz­nia, przy­pa­da litur­gicz­ne świę­to Nawró­ce­nia Świę­te­go Paw­ła. Koń­czy ono Tydzień Powszech­nej Modli­twy o Jed­ność Chrześcijan.

4. W sobo­tę, 27 stycz­nia, obcho­dzo­ny jest Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Pamię­ci o Ofia­rach Holo­kau­stu. Ogar­nie­my modli­tew­ną pamię­cią wszyst­kich człon­ków naro­du żydow­skie­go, któ­rzy zgi­nę­li w wyni­ku hitle­row­skich zbrod­ni, a tak­że tych, któ­rzy nio­sąc im pomoc, zosta­li zamordowani. 

5. W przy­szłą nie­dzie­lę, 28 stycz­nia, będzie­my obcho­dzi­li Świa­to­wy Dzień Trę­do­wa­tych. Tego dnia dodat­ko­wa kolę­da dla osób, któ­re nie mogły przy­jąć wizy­ty dusz­pa­ster­skiej w wyzna­czo­nym ter­mi­nie (załącz­nik).

6. Para­fia pw. św. Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła w Kamie­niu zapra­sza na II Prze­gląd kolęd i pio­se­nek świą­tecz­nych. Szcze­gó­ły na plakacie.

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i lek­tu­ry pra­sy katolickiej.

8. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną (2424,90 zł), za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go, za ofia­ry kolę­do­we, któ­ry­mi mimo trudnych czasów się dzie­li­cie, rów­nież te dla p. Orga­ni­sty Ada­ma i naszych mini­stran­tów, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Poszu­ku­je­my ofia­ro­daw­cy na ufun­do­wa­nie do Kapli­cy w Orzeł­ku kie­li­cha i pusz­ki na komu­nię św. W kwiet­niu chce­my tam odpra­wić pierw­szą Mszę św.

9. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę otwar­to­ści na sło­wo Boga zapi­sa­ne na kar­tach Pisma Świę­te­go oraz trwa­nia w bli­sko­ści z Chrystusem. 

10. Inten­cje mszalne.

14. stycznia 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 14 stycznia 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:,

 

1. Świę­tem Chrztu Pań­skie­go w ubie­głą nie­dzie­lę zakoń­czył się litur­gicz­ny okres Naro­dze­nia Pań­skie­go. Nastę­pu­ją­ce po tej nie­dzie­li dni otwar­ły przed nam tak zwa­ny okres zwy­kły – w cią­gu roku, a dokład­nie jego pierw­szą część, któ­ra będzie trwa­ła aż do wtor­ku przed Śro­dą Popiel­co­wą. Litur­gicz­ny okres zwy­kły, róż­ni się od innych okre­sów posia­da­ją­cych wła­sny cha­rak­ter tym, że w tym cza­sie nie obcho­dzi się żad­nej szcze­gól­nej tajem­ni­cy Chry­stu­sa, lecz wspo­mi­na się – zwłasz­cza w nie­dzie­le – miste­rium Chry­stu­sa w całej jego peł­ni. Stąd też zauwa­żal­na zmia­na kolo­ru szat litur­gicz­nych na zielony.

2. W śro­dę, 17 stycz­nia, przy­pa­da Dzień Juda­izmu. W ten dzień zachę­cam do szcze­gól­ne­go pochy­le­nia się nad Pismem Świę­tym, aby tam szu­kać wspól­nych korze­ni i uczyć się od Abra­ha­ma, jak bez­gra­nicz­nie zawie­rzyć Panu Bogu.

3. Nato­miast w czwar­tek, 18 stycz­nia, w całym Koście­le roz­pocz­nie się Tydzień Powszech­nej Modli­twy o Jed­ność Chrze­ści­jan. Pan Jezus doma­ga się wza­jem­nej miło­ści: „To jest moje przy­ka­za­nie, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li, tak jak Ja was umi­ło­wa­łem”. Niech ta miłość sta­nie się naszym zna­kiem roz­po­znaw­czym w świe­cie na każ­dy dzień.

4. W nie­dzie­lę, 21 stycz­nia, przy­pa­da Dzień Bab­ci, a w ponie­dzia­łek, 22 stycz­nia – Dzień Dziad­ka. Pamię­taj­my i módl­my się w tych dniach za naszych kocha­nych Dziad­ków, tych żyją­cych i tych, któ­rzy już ode­szli do Domu Ojca. Bar­dzo czę­sto tyle im zawdzię­cza­my! Niech naszym podzię­ko­wa­niem będzie modli­twa, ofia­ro­wa­na Komu­nia Świę­ta i ser­decz­na pamięć.

5. Przy­szłą nie­dzie­lę z usta­no­wie­nia papie­ża Fran­cisz­ka będzie­my obcho­dzi­li jako Nie­dzie­lę Sło­wa Boże­go. Papież w 2019 roku usta­no­wił Nie­dzie­lę Sło­wa Boże­go po to, aby przez lek­tu­rę Pisma Świę­te­go wier­ni jesz­cze bar­dziej kształ­to­wa­li swo­ją chrze­ści­jań­ską postawę.

6. Wszyst­kich uda­ją­cych się na para­fial­ną Piel­grzym­kę na Mal­tę, pro­szę o wpła­ce­nie ostat­niej raty wraz z trans­fe­rem na lot­ni­sko w wyso­ko­ści 1630 zł. 

7. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne na potrze­by para­fii i powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za wszel­ką życz­li­wość, atmos­fe­rę i kolę­do­wą hoj­ność ser­ca, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Gorą­co dzię­ku­ję rów­nież za pomoc w przy­go­to­wa­niu kolę­dy deka­nal­nej, któ­rą w śro­dę odpra­wił w naszej para­fii i w Orzeł­ku, ks. Bp Arka­diusz Okroj. 

8. Pro­gram kolę­dy (załącz­nik).

9. Inten­cje mszalne.

06. stycznia 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 7 stycznia 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Chrzest Chry­stu­sa jest obja­wie­niem – epi­fa­nią. Jezus, któ­ry sta­je w sze­re­gu ludzi grzesz­nych i pra­gnie przy­jąć chrzest nawró­ce­nia z rąk Jana Chrzci­cie­la, obja­wia się świa­tu jako umi­ło­wa­ny Syn Boga, nazna­czo­ny mocą Ducha Świę­te­go, któ­ry przy­cho­dzi, by obja­wić Boga świa­tu. Ta nie­dzie­la koń­czy okres Naro­dze­nia Pańskiego.

2. Od wczo­raj trwa wizy­ta dusz­pa­ster­ska. Wyko­rzy­staj­my ten czas na wspól­ną modli­twę, roz­mo­wę, lep­sze, wza­jem­ne pozna­nie się i przy­ję­cie Boże­go bło­go­sła­wień­stwa dla naszych domów. To wyjąt­ko­wa oka­zja do tego. Zapra­szam do zapo­zna­nia się z całym pro­gra­mem kolęd.

3. Na śro­dę został wyzna­czo­ny dla naszej para­fii dzień kolę­dy dla kapła­nów nasze­go deka­na­tu pod prze­wod­nic­twem ks. Bp. Arka­diu­sza Okro­ja. Pro­szę o pomoc w przy­go­to­wa­niu tego wyda­rze­nia i dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy już się w to włączyli.

4. Zachę­cam do naby­wa­nia i lek­tu­ry pra­sy katolickiej. 

5. Za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by naszej para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na bie­żą­ce potrze­by parafii. 

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wam, a tak­że wszyst­kim para­fia­nom oraz gościom błogo­sła­wio­nej i pięk­nej niedzieli.

7. Inten­cje mszalne.

30. grudnia 2023 · Możliwość komentowania ROZKŁAD WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W 2024 R. została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

06.01.2024- Wyb. pod Jerzmionki

07.01.2024- Sta­ry Dwór 

08.01.2024- Mela­nó­wek

09.01.2024- Mela­no­wo

10.01.2024- Kolę­da deka­nal­na z ks. bp. Arka­diu­szem Okro­jem Ogo­rze­li­ny- ul. Pocz­to­wa (od 16.30)

11.01.2024- Wyb. pod Lich­no­wy i Oś. Sło­necz­ne: 3,5,7,9,11 i 13

12.01.2024- Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne 1,4,6,8 i 12

14.01.2024- Coł­dan­ki Wybudowanie

15.01.2024- Coł­dan­ki

16.01.2024- Ogo­rze­li­ny- Dwo­rzec, ul. Młyń­ska, ul. Ogrodowa,

ul. Zie­lo­na i ul. Choj­nic­ka cz.I

17.01.2024- Ogo­rze­li­ny- ul. Choj­nic­ka cz.II (do nr 23)

18.01.2024- Ogo­rze­li­ny- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.II i Kwiatowa

19.01.2024- Ogo­rze­li­ny- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.I i Boczna

21.01.2024- Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.II (od p. Kujaw­skich do p. Szczu­kow­skiej i dom nauczyciela

22.01.2024- Nowy Dwór- od Ogorzelin 

23.01.2024- Nowy Dwór- od Chojnic

24.01.2024- Wyb. pod Dąbrów­kę i Sławęcin

25.01.2024- Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.I (do p. Kujawskich)

26.01.2024- Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.III

28.01.2024-Kolę­dy dodat­ko­we na zgłoszenie

Kolę­dę (kapłan, p. Orga­ni­sta i mini­stran­ci) roz­po­czy­na­my w dni powsze­dnie od. godz. 14.30, a w poszcze­gól­ne nie­dzie­le oraz w Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go od 13.00. Jeśli prze­wi­dzia­ne są obia­dy to pół godzi­ny wcze­śniej. Jeśli ktoś chce nas ugo­ścić, to gorą­co Was pro­szę o uzgod­nie­nie wszel­kich poczę­stun­ków w danych miej­sco­wo­ściach, czy na poszcze­gól­nych uli­cach i zgła­sza­nie tego.

 

Bło­go­sła­wię z nadzie­ją na owoc­ne spotkanie!

Wasz ks. Piotr Bekisch- proboszcz