17. lipca 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 14 lipca 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Przy­po­wieść o miło­sier­nym Sama­ry­ta­ni­nie uświa­da­mia nam, że chrze­ści­jań­ska miłość do bliź­nich wyra­ża się nie tyl­ko przez gesty, ale spo­sób postrze­ga­nia innych ludzi. Tego nowe­go patrze­nia na czło­wie­ka uczy nas Chry­stus, nie­ustan­nie ofia­ru­jąc się za nas Ojcu pod­czas każ­dej Eucha­ry­stii.

2. We wto­rek 16 lip­ca o godz. 12.00 prze­ży­wać będzie­my odpust para­fial­ny ku czci Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej w Zamar­tem. Z nasze­go kościo­ła wyru­szy pie­sza piel­grzym­ka o 10.00. O godz. 14.00 pod­sta­wio­ny będzie auto­kar do Ogo­rze­lin i Kęso­wa. Mszę św. będę tam spra­wo­wał w inten­cjach nie­sio­nych przez piel­grzy­mów oraz za naszą para­fię.

3. Zbli­ża się czas pie­szej piel­grzym­ki na Jasną Górę. Wszyst­kich, któ­rzy pra­gną podą­żać do stóp Jasno­gór­skiej Pani, pro­szę o kon­takt. Bliż­sze infor­ma­cje na tabli­cy ogło­szeń.

4. Za tydzień roz­pocz­nie się XX tydzień św. Krzysz­to­fa pod hasłem: Ochrzcze­ni i posła­ni nie­sie­my Chry­stu­sa. MIVA pol­ska zachę­ca do włą­cze­nia się w akcję : Poda­ruj 1 gr za 1 km bez­piecz­nej jaz­dy na środ­ki trans­por­tu dla misjo­na­rzy. Two­je podzię­ko­wa­nie za szczę­śli­we podró­że. Przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na ten cel. Po każ­dej Mszy św., tak­że w sobo­tę poświę­ce­nie pojaz­dów i bło­go­sła­wień­stwo kie­row­ców.

5. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na dokoń­cze­nie remon­tu naszych orga­nów, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii i budo­wa­ne­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za bez­in­te­re­sow­ną pomoc przy wie­lu pra­cach, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są gaze­ty o tema­ty­ce misyj­nej, a dla dzie­ci Mały Piel­grzym.

7. Sole­ni­zan­tów i jubi­la­tów nowe­go tygo­dnia powie­rzam opie­ce świę­tych patro­nów, życząc speł­nie­nia wszel­kich dobrych marzeń i pla­nów.

8. Inten­cje mszal­ne.

17. lipca 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 14.07–21.07.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Jan oraz Leon i Mał­go­rza­ta Sko­row­scy

9.30 + Józef i Urszu­la Bola

11.00 + Krzysz­tof- w dniu ziem­skich ur. i Gra­ży­na Rożek

Pon 18.30 + Zbi­gniew Zakrzew­ski- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

Wt 18.30 + Edwin Paw­lak- r. śm. oraz rodzi­ce z ob. stron

Śr 16.30 ślub: Jaro­sław Wie­se i Boże­na Micha­łow­ska

18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i Boże błog. dla Rena­ty

Czw 18.30 + Kazi­mierz Buchal­ski- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

Pt 18.30 + dziad­ków Łuka­siuk i Jar­moch oraz z rodzi­ny

Sob 17.30 + Wisła­wa, Bogu­sław i Justy­na Jurak oraz Edy­ta Igiel­ska

18.30 + Łukasz Gostom­ski, Ire­na, Józef i Krzysz­tof Skór­czew­scy oraz Bogu­mi­ła i Zdzi­sław Micha­łow­scy

Ndz 7.45 + Ber­nard Janu­szew­ski- r. śm.

9.30 dz-błag dla Mie­czy­sła­wa i Gra­ży­ny War­din w 33 r. ślu­bu

11.00 + Jan Cza­plew­ski- r. śm.

07. lipca 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 7.07–14.07.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Maria i Ste­fan Ski­ba

9.30 dz-błag dla Paw­ła z ok. ur.

11.00 + Piotr Dre­wek

Pon 19.00 + Anna i Jan Cie­ślik oraz z rodzi­ny

Wię­cej »

07. lipca 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 7 lipca 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Radość spo­tka­nia z Chry­stu­sem pod­czas nie­dziel­nej Eucha­ry­stii roz­pa­la ser­ca wie­rzą­cych nową gor­li­wo­ścią w podą­ża­niu dro­ga­mi wia­ry. Niech wol­ny od wie­lu codzien­nych obo­wiąz­ków czas waka­cji i urlo­pów pozwo­li nam jesz­cze głę­biej prze­ży­wać spo­tka­nia z Panem.

2. Z racji waka­cji biu­ro para­fial­ne będzie nie­czyn­ne w dniach od 8 do 13 lip­ca. W naglą­cych przy­pad­kach pro­szę o kon­takt z oo. Kar­me­li­ta­mi z Zamar­te­go.

3. Odpust para­fial­ny ku czci Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej odbę­dzie się w Zamar­tem 16 lip­ca o godz. 12.00. Z nasze­go kościo­ła para­fial­ne­go tra­dy­cyj­nie wyru­szy pie­sza piel­grzym­ka o 10.00. Oso­by, któ­re chcia­ły­by wra­cać auto­ka­rem pro­szę by zgło­si­ły to za tydzień po nie­dziel­nych Mszach św.

Wię­cej »

01. lipca 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 30 czerwca 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Nowa jakość życia, do jakiej zapra­sza nas Chry­stus, jest nie tyl­ko wyzwa­niem, ale nade wszyst­ko obiet­ni­cą Mistrza. Udział w nie­dziel­nej Eucha­ry­stii pozwa­la nam z nowej per­spek­ty­wy spoj­rzeć na wła­sne życie i wyda­rze­nia wokół nas.

2. W śro­dę na Mszę św. i spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na misje św.

3. W pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca Msza św. dzięk­czyn­na za dar Eucha­ry­stii i kapłań­stwa o godz. 18.30.

Wię­cej »

01. lipca 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 30.06–7.07.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Bole­sław Zakrzew­ski- w dniu ziem­skich ur.

9.30 + Jan i Mar­ta Siko­ra oraz Jerzy Wil­czek

11.00 + Jadwi­ga i Ludwik Thiel, rodzi­ce z ob. stron oraz Maria i Bar­ba­ra Weber

Pon 18.30 + Hali­na, Marian, Cze­sław i Euge­niusz Kost­kow­scy

Wt 18.30 + Ryszard Guzin­ski- 3 r. śm., Krzysz­tof Kowa­lew­ski oraz Jan Guzin­ski

Śr 18.30 dz-błag dla Józe­fa z ok. ur.

Wię­cej »

25. czerwca 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 23 czerwca 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Jak każ­dej nie­dzie­li Pan Bóg obfi­cie zasta­wia dla nas stół sło­wa i Eucha­ry­stii. Pozo­sta­jąc w kli­ma­cie uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła, pra­gnie­my jesz­cze głę­biej wni­kać w tajem­ni­cę Boga, któ­ry pozo­stał z nami pod posta­cia­mi chle­ba i wina. Niech umoc­nie­niu naszej wia­ry posłu­ży udział w wie­czor­nych Eucha­ry­stiach połą­czo­nych z pro­ce­sją wokół świą­ty­ni. Zapra­szam całą asy­stę. W czwar­tek po Mszy św. obrzęd bło­go­sła­wień­stwa wian­ków.

2. Bie­żą­cy tydzień obfi­tu­je w uro­czy­sto­ści litur­gicz­ne. Jutro przy­pa­da uro­czy­stość Naro­dze­nia Świę­te­go Jana Chrzci­cie­la.

Wię­cej »

25. czerwca 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 23.06–30.06.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz. 7.45 dz-błag dla Micha­ła i Moni­ki w 4 r. ślu­bu

9.30 + Jani­na Sig­man­ska- z ok. ziem­skich imie­nin

11.00 + Ire­na Wir­kus- w dniu ziem­skich ur. oraz dz-błag. dla Jana z oka­zji imie­nin

Pon 18.30 + Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy oraz s. Bar­ba­ra

Wię­cej »

18. czerwca 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 16 czerwca 2019 r. została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Tajem­ni­cę Trój­cy Prze­naj­święt­szej może­my poznać tyl­ko dzię­ki obja­wie­niu Boże­mu. Naszą wia­rę wyzna­waj­my za każ­dym razem, gdy czy­ni­my znak krzy­ża.

2. W śro­dę zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go. Zapra­szam wszyst­kich na Mszę św. o godz. 7.30. Modlić się będzie­my w podzię­ko­wa­niu za zdo­by­tą wie­dzę i doświad­cze­nie oraz pro­sić będzie­my o bez­piecz­ne oraz prze­ży­wa­ne w bli­sko­ści Boga waka­cje.

3. W czwar­tek 20 czerw­ca przy­pa­da uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa. Pro­szę, aby każ­dy czuł się ducho­wo i mate­rial­nie odpo­wie­dzial­ny oraz włą­czył się do dzia­łań zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła. Ofia­ry moż­na skła­dać na ręce poszcze­gól­nych rad­nych miesz­ka­ją­cych w waszych rejo­nach. Stra­ża­ków pro­szę o zabez­pie­cze­nie tra­sy. Zapra­szam tak­że całą asy­stę wraz z dziew­czyn­ka­mi sypią­cy­mi kwiat­ki Wię­cej »

18. czerwca 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 16.06–23.06.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Ire­na Koź­lin­ka- r. śm.

9.30 + Krzysz­tof Kowa­lew­ski oraz Jan i Ryszard Guzin­scy

NABOŻEŃSTO CZERWCOWE

11.00 w int. dzie­ci I-o Komu­nij­nych i ich rodzin

Pon 18.30 + Grze­gorz Bana­sik- 2 r. śm.

Wt 18.30 + Zenon Szu­bert- w dniu ziem­skich ur.

Wię­cej »