10. września 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 10 września 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Dziś dwu­dzie­sta trze­cia nie­dzie­la zwy­kła w cią­gu roku. Dobry Bóg w swo­jej łaska­wo­ści zgro­ma­dził nas w świą­ty­ni, aby­śmy po raz kolej­ny spra­wo­wa­li pamiąt­kę męki, śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia Chry­stu­sa. Niech moc Boga pły­ną­ca z tajem­ni­cy Eucha­ry­stii wspo­ma­ga nas w naśla­do­wa­niu Zba­wi­cie­la i dźwi­ga­niu codzien­ne­go krzyża. 

2. Jutro przy­pa­da kolej­na rocz­ni­ca ata­ku ter­ro­ry­stycz­ne­go na World Tra­de Cen­ter w Nowym Jor­ku. Niech dobry Bóg oka­że miło­sier­dzie wszyst­kim, któ­rzy zgi­nę­li w ter­ro­ry­stycz­nych zamachach. 

3. W czwar­tek, 14 wrze­śnia, będzie­my obcho­dzi­li świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go. Zosta­ło ono usta­no­wio­ne na pamiąt­kę poświę­ce­nia wybu­do­wa­nej w IV wie­ku w Jero­zo­li­mie bazy­li­ki Krzy­ża Świę­te­go i odna­le­zie­nia reli­kwii Krzy­ża Chry­stu­sa. To świę­to przy­po­mi­na nam, że „Zba­wie­nie przy­szło przez krzyż”. Dla­te­go dla nas, chrze­ści­jan, krzyż pozo­sta­je szcze­gól­nym zna­kiem. Odpust para­fial­ny będzie­my uro­czy­ście cele­bro­wać w nie­dzie­lę 17 wrze­śnia o godz. 12.00. Na sumę odpu­sto­wą, któ­rej będzie prze­wod­ni­czył ks. Grze­gorz Rin­gel, zapra­szam całą asy­stę wraz z dziew­czyn­ka­mi sypią­cy­mi kwiat­ki. Tego dnia o 15.00 zapra­szam wszyst­kich para­fian i gości do naszej świą­ty­ni na Godzi­nę Miło­sier­dzia, a po niej do odda­nia czci Świad­kom Miło­sier­dzia przez uca­ło­wa­nie ich reli­kwi, zaś o 16.00 w Orzeł­ku moż­li­wość obej­rze­nia prac doko­na­nych w ostat­nim cza­sie, a następ­nie kawa i lody. Pro­szę, by w cią­gu tygo­dnia skła­dać w Kapli­cy Miło­sierdzia inten­cje, w któ­rych modlić się będzie­my pod­czas nabo­żeń­stwa. Od czwart­ku zapra­szam na Tri­du­um, któ­re pomo­że nam lepiej przy­go­to­wać się do ducho­we­go prze­ży­cia dnia odpu­sto­we­go. Oka­zja do spo­wie­dzi św. sobo­tę od godz. 11.00 do 11.45.

4. W śro­dę na godz. 15.00 zapra­szam do sprzą­ta­nia kościo­ła i obejścia.

5. W pią­tek, 15 wrze­śnia, w litur­gii wspo­mi­na­my Naj­święt­szą Mary­ję Pan­nę Bolesną.

6. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Dziś moż­na nabyć Misyj­ne Dro­gi, a w nich doda­tek dla dzieci.

7. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową instruk­cję bez­pie­czeń­stwa poża­ro­we­go naszej świą­ty­ni, za wszel­ką pomoc, a zwłasz­cza za ofia­ry i dary sto­łu na odpust para­fialny, a tak­że za wspar­cie prze­ka­za­ne na wypo­sa­że­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Inten­cje mszalne.

03. września 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 3 września 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Dziś ostat­nia nie­dzie­la waka­cji. Eucha­ry­stia sta­no­wi cen­trum nie­dzie­li i życia chrze­ści­jań­skie­go. Niech spra­wo­wa­nie tajem­ni­cy pas­chal­nej Chry­stu­sa umac­nia nas na dro­dze podej­mo­wa­nia codzien­nych obo­wiąz­ków. Dziś pro­si­my Boga, aby wszyst­ko co dobre w nas, nie­ustan­nie umac­niał i strzegł.

2. Jutro, 4 wrze­śnia, począ­tek nowe­go roku szkol­ne­go i kate­che­tycz­ne­go. Zapra­szam dzie­ci i mło­dzież, rodzi­ców, wycho­waw­ców i nauczy­cie­li na Mszę św. o godz. 7.30. Będzie­my pro­si­li o Boże bło­go­sła­wień­stwo na trud pra­cy i nauki oraz o odpo­wie­dzial­ność za wymiar ducho­we­go życia mło­de­go poko­le­nia.

3. W śro­dę na godz. 18.30 zapra­szam na Eucha­ry­stię, a po niej na spo­tka­nie Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na misje święte.

4. W pią­tek, 8 wrze­śnia, przy­pa­da świę­to Naro­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. W Pol­sce ten litur­gicz­ny obchód nazy­wa­ny jest popu­lar­nie świę­tem Mat­ki Bożej Siew­nej. Przez wsta­wien­nic­two Maryi będzie­my modlić się za wszyst­kich pra­cu­ją­cych na roli, aby ich pra­ca i trud wyda­wa­ły bło­go­sła­wio­ne owo­ce. Bło­go­sła­wień­stwo ziar­na siew­ne­go po każ­dej Mszy św.

5. Za tydzień o godz. 12.00 w Zamar­tem odpust ku czci Naro­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. My zaś powo­li zbli­ża­my się do nasze­go para­fial­ne­go odpu­stu Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go któ­ry, prze­ży­wać będzie­my 17 wrze­śnia. Pro­szę o pomoc i włą­cza­nie się w przy­go­to­wa­nie tej uroczystości.

6. Wszyst­kim jubi­la­tom i sole­ni­zan­tom życzę obfi­to­ści Bożych darów oraz szcze­gól­nej opie­ki Mat­ki Bożej. 

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej.

8. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by naszej para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za wszel­ką pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Aktu­al­nie sta­ra­my się o mini­mal­ne wypo­sa­że­nie pokoi Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, by nie­ba­wem roz­po­cząć dzia­łal­ność, któ­ra pozwo­li gro­ma­dzić środ­ki na wykoń­cze­nie 2 pię­tra i pro­wa­dzić Ośro­dek w peł­ni. Gdy­by ktoś chciał i mógł wes­przeć zakup mate­ra­cy, koł­der, podu­szek, prze­ście­ra­deł i poście­li, to gorą­co zapra­szam i z góry dzię­ku­ję za pomoc. W dniu odpu­stu Dom będzie otwar­ty do zwie­dza­nia i przy­go­to­wa­na będzie kawa oraz coś słod­kie­go. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na wyma­ga­ną instruk­cję bez­pie­czeń­stwa poża­ro­we­go naszej świą­ty­ni.

9. Inten­cje mszalne.

27. sierpnia 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 27 sierpnia 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś dwu­dzie­sta pierw­sza nie­dzie­la zwy­kła w roku litur­gicz­nym. Modli­my się we wspól­no­cie Kościo­ła, aby­śmy wśród zmien­no­ści świa­ta tam wznie­śli nasze ser­ca, gdzie są praw­dzi­we rado­ści. Niech wśród naszych codzien­nych obo­wiąz­ków tego tygo­dnia nie zabrak­nie tro­ski o bli­skość Pana i war­to­ści nieprzemijające. 

2. Przed nami ostat­nie dni waka­cyj­ne­go odpo­czyn­ku. Dzię­ku­je­my Bogu za czas waka­cji i urlo­pów, za wszel­kie dobro, któ­re­go doświad­czy­li­śmy, i za ludzi, któ­rych Bóg posta­wił na naszej drodze. 

3. We wto­rek, 29 sierp­nia, w litur­gii będzie­my wspo­mi­na­li Męczeń­stwo Świę­te­go Jana Chrzci­cie­la. Za wier­ność Bogu i Jego pra­wu został zamor­do­wa­ny na roz­kaz kró­la Hero­da. Tym samym stał się kolej­nym pro­ro­kiem, któ­ry oddał życie, będąc gło­si­cie­lem Bożej prawdy. 

4. W pią­tek, 1 wrze­śnia przy­pa­da kolej­na rocz­ni­ca wybu­chu II woj­ny świa­to­wej. Naszą modli­tew­ną pamię­cią będzie­my ogar­nia­li wszyst­kich, któ­rzy zgi­nę­li w obro­nie naszej Ojczy­zny.

5. Odwie­dzi­ny cho­rych w I pią­tek od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i Ado­ra­cję w ciszy. Oka­zja do spo­wie­dzi św. od 16.30 do 17.15 i pół godzi­ny przed ostat­nią Mszą św. Zapra­szam zwłasz­cza dzie­ci i mło­dzież, któ­rzy w ponie­dzia­łek 4 wrze­śnia roz­pocz­ną nowy rok szkol­ny i katechetyczny.

6. Mobil­ne Cen­trum Badań orga­ni­zu­je bada­nia pod kątem: miaż­dży­cy tęt­nic, oste­opo­ro­zy kości, wydol­no­ści płuc i oskrze­li. Bada­nia odbę­dą się w Ambu­lan­sie Dia­gno­stycz­nym jutro, 28 sierp­nia o godz. 13.00 na par­kin­gu przed kościo­łem. Szcze­gó­ły na plakacie.

7. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za pomoc w wie­lu pra­cach, a tak­że za włą­cze­nie się w przy­go­to­wa­nie Doży­nek, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Cią­gle jesz­cze moż­na wes­przeć budo­wę szko­ły pro­wa­dzo­nej przez s. Idę w Koudan­deng w Kamerunie.

8. Wszyst­kim jubi­la­tom i sole­ni­zan­tom życzę obfi­to­ści Bożych darów oraz szcze­gól­nej opie­ki Jasno­gór­skiej Pani.

9. Inten­cje mszalne.

27. sierpnia 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 20 sierpnia 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś w kalen­da­rzu litur­gicz­nym dwu­dzie­sta nie­dzie­la zwy­kła w cią­gu roku. Zwra­ca­my się w modli­twie do Boga, aby­śmy miłu­jąc Go we wszyst­kim i ponad wszyst­ko, otrzy­ma­li obie­ca­ne dzie­dzic­two, któ­re prze­wyż­sza wszel­kie pra­gnie­nia. Niech moc od Pana pły­ną­ca z tajem­ni­cy Eucha­ry­stii umac­nia nas na dro­gach codzien­nych obowiązków.

2. W czwar­tek, 24 sierp­nia, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym przy­pa­da świę­to Świę­te­go Bar­tło­mie­ja, Apostoła. 

3. W sobo­tę, 26 sierp­nia, przy­pa­da w litur­gii uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Czę­sto­chow­skiej. Tego dnia będzie­my łączyć się z Jasną Górą, gdzie znaj­du­je się wize­ru­nek Czar­nej Madon­ny. Czę­sto­cho­wa dla nas Pola­ków jest wyjąt­ko­wym miej­scem, ducho­wym ser­cem nasze­go narodu.

4. W sobo­tę na godz. 15.00 zapra­szam wraz z naszy­mi Soł­ty­sa­mi na dorocz­ne dzięk­czy­nie­nie za tego­rocz­ne zbio­ry. Dożyn­ki roz­pocz­ną się uro­czy­stym prze­mar­szem o 14.50. Od jutra od godz. 17.00 zapra­sza­my do Wiej­skie­go Domu Kul­tu­ry do wspól­nych prac zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem wień­ca i dekoracji.

5. Mobil­ne Cen­trum Badań orga­ni­zu­je bada­nia pod kątem: miaż­dży­cy tęt­nic, oste­opo­ro­zy kości, wydol­no­ści płuc i oskrze­li. Bada­nia odbę­dą się w Ambu­lan­sie Dia­gno­stycz­nym w ponie­dzia­łek, 28 sierp­nia o godz. 13.00 na par­kin­gu przed kościo­łem. Szcze­gó­ły na pla­ka­cie i ulotkach. 

6. Za zbiór­kę do puszek prze­zna­czo­ną na pomoc dla poszko­do­wa­nych w powo­dzi na Sło­we­nii, za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyjną (2432,38 zł), za indy­wi­du­al­ne ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na wspar­cie para­fii i powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce oraz życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Jesz­cze do koń­ca mie­sią­ca moż­na wes­przeć budo­wę szko­ły w Koudan­deng w Kame­ru­nie, gdzie pra­cu­je zaprzy­jaź­nio­na z nami kar­me­li­tan­ka s. Ida Bujak. Do tej pory zebra­li­śmy już na ten cel 2 tys. zł.

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej.

8. Wszyst­kim jubi­la­tom i sole­ni­zan­tom życzę obfi­to­ści Bożych darów oraz szcze­gól­nej opie­ki Jasno­gór­skiej Pani, a naszym gościom oraz korzy­sta­ją­cym z waka­cji bez­piecz­nych wyjaz­dów i powrotów.

9. Inten­cje mszalne.

13. sierpnia 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 13 sierpnia 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:,

1. Dziś kolej­na waka­cyj­na nie­dzie­la, dzie­więt­na­sta w roku litur­gicz­nym. Modli­my się wspól­nie, aby Bóg umoc­nił w naszych ser­cach ducha przy­bra­nych dzie­ci, aby­śmy mogli osią­gnąć obie­ca­ne dzie­dzic­two. Niech nasze dobre pra­gnie­nia wspo­ma­ga tak­że orę­dow­nic­two Maryi, któ­ra w róż­nych sank­tu­ariach gro­ma­dzi rze­sze pielgrzymów

2. We wto­rek, 15 sierp­nia, uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Wia­ra w to, że Mary­ja po ziem­skim życiu zosta­ła z cia­łem i duszą wzię­ta do nie­ba, ist­nia­ła już w pier­wot­nym Koście­le. Ofi­cjal­nie sfor­mu­ło­wał ją papież Pius XII dogma­tem w 1950 roku. Msze św. w naszej świą­ty­ni tego dnia w porząd­ku nie­dziel­nym. W pol­skiej tra­dy­cji jutrzej­sza uro­czy­stość nosi nazwę świę­ta Mat­ki Bożej Ziel­nej. Mary­ja jest naj­pięk­niej­szym kwia­tem ludz­ko­ści. Tego dnia bło­go­sła­wio­ne są bukie­ty kwia­tów, ziół i warzyw. W ten spo­sób będzie­my dzię­ko­wa­li Bogu za pierw­sze tego­rocz­ne zbio­ry i owo­ce ziemi.

3. 15 sierp­nia przy­pa­da rów­nież kolej­na rocz­ni­ca Bitwy War­szaw­skiej z 1920 roku, tak zwa­ne­go Cudu nad Wisłą. Pola­cy odnie­śli wów­czas wiel­kie zwy­cię­stwo w wal­ce z woj­ska­mi bol­sze­wic­ki­mi. Ten dzień obcho­dzo­ny jest tak­że jako Świę­to Woj­ska Polskiego.

4. Wszyst­kich, któ­rzy zapi­sa­li się na para­fial­ną piel­grzym­kę do Zie­mi Świę­tej, pro­szę o wpła­ca­nie do koń­ca sierp­nia zalicz­ki w wyso­ko­ści 1850 zł., gdyż zaku­pio­ne już zosta­ły bile­ty lotnicze.

5. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę wzra­sta­nia w wie­rze, nadziei i miło­ści oraz trwa­nia przy Chry­stu­sie i nie­ustan­nej opie­ki Maryi Wniebowziętej.

 

6. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną, za indy­wi­du­al­ne ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc i wszel­ką życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Decy­zją Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Cari­tas Pol­ska pro­si, by we wtor­ko­wą uro­czy­stość prze­pro­wa­dzić w naszej Ojczyź­nie zbiór­kę do puszek dla poszko­do­wa­nych przez wiel­ką powódź na Sło­we­nii. Bądź­my wraż­li­wi i solidarni.

7. Inten­cje mszalne.

07. sierpnia 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 6 lipca 2023  została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:,

 1. Dobie­ga koń­ca pięk­ny festi­wal wia­ry i mło­do­ści, jaki przez ostat­nie dni prze­ży­wa­li­śmy w Lizbo­nie pod­czas 38. Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży. Dziś przy­pa­da kul­mi­na­cyj­ny moment ‑tzw. Msza posła­nia pod prze­wod­nic­twem papie­ża Franciszka. 

2. W czwar­tek obcho­dzi­my w litur­gii świę­to św. Waw­rzyń­ca, dia­ko­na i męczen­ni­ka, któ­ry jest pomoc­ni­czym patro­nem naszej die­ce­zji. Kil­ka dni temu ks. Bp Ryszard Kasy­na ogło­sił decy­zję Sto­li­cy Apo­stol­skiej, że w 780 rocz­ni­cę powsta­nia nie­ist­nie­ją­cej już die­ce­zji Cheł­miń­skiej, z któ­rej wywo­dzi się tak­że aktu­al­na die­ce­zja Pel­pliń­ska, Mat­ka Boża Nie­usta­ją­cej Pomo­cy, zosta­je ponow­nie głów­ną patron­ką naszej diecezji. 

3. Infor­ma­cja dla rodzi­ców dzie­ci, któ­re za 2 lata, a więc w roku 2025 będą przy­stę­po­wa­ły do I Komu­nii św., iż zmie­nio­ny zosta­je dotych­cza­so­wy ter­min uro­czy­sto­ści z nie­dzie­li przed Bożym Cia­łem, na ostat­nią nie­dzie­lę maja. Co kil­ka lat będą się one pokrywały.

4. Wszyst­kich, któ­rzy zapi­sa­li się na para­fial­ną piel­grzym­kę do Zie­mi Świę­tej, pro­szę o wpła­ca­nie do koń­ca sierp­nia zalicz­ki w wyso­ko­ści 1850 zł., gdyż zaku­pio­ne już zosta­ły bile­ty lot­ni­cze. Miejsc wol­nych brak.

5. Pozdra­wiam wszyst­kich urlo­po­wi­czów i życzę pięk­ne­go wypo­czyn­ku. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia prze­ka­zu­ję naj­lep­sze życzenia.

6. Za wszel­kie ofia­ry, skła­da­ne na potrze­by para­fii i powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za indy­wi­du­al­ne ofia­ry zło­żo­ne na budo­wę szko­ły w Koudan­deng w Kame­ru­nie, za dary sto­łu oraz za wyko­na­ne pra­ce i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na drob­ne, bie­żą­ce remon­ty oraz kon­ser­wa­cję kościo­ła i plebanii.

7. Zachę­cam do naby­wa­nia oraz czy­ta­nia pra­sy katolickiej. 

8. Inten­cje mszalne.

30. lipca 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SIEDEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 30 lipca 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Dziś w kalen­da­rzu litur­gicz­nym przy­pa­da sie­dem­na­sta nie­dzie­la w cią­gu roku. Modli­my się, aby­śmy dobrze uży­wa­li rze­czy prze­mi­ja­ją­cych i nie­ustan­nie ubie­ga­li się o dobra wiecz­ne. Niech na dro­gach waka­cyj­ne­go odpo­czyn­ku nie zabrak­nie tro­ski o życie ducho­we, o modli­twę oso­bi­stą, nawie­dza­nie świą­tyń i udział w Eucharystii. 

2. Dziś koń­czy się XXIV tydzień św. Krzysz­to­fa pod hasłem: Z KOŚCIOŁEM NA MISYJNYCH DROGACH. Po każ­dej Mszy św., poświę­ce­nie pojaz­dów i bło­go­sła­wień­stwo kierowców.

3. We wto­rek będzie­my prze­ży­wać kolej­ną rocz­ni­cę wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Tego dnia rozpo­czy­na się sier­pień, mie­siąc wie­lu waż­nych wyda­rzeń w histo­rii naszej Ojczy­zny, mie­siąc pie­szych piel­grzy­mek do tro­nu Jasno­gór­skiej Madon­ny oraz mie­siąc wytę­żo­nej pra­cy przy żni­wach. Wes­przyj­my modli­twą nasz kraj i podej­mu­ją­cych tru­dy piel­grzym­ki bądź pra­cy na polu oraz tych, któ­rzy podej­mu­ją dar cał­ko­wi­tej lub cza­so­wej abs­ty­nen­cji od alkoholu. 

4. Świę­ty Fran­ci­szek z Asy­żu żywił wyjąt­ko­wą miłość do Maryi. Opie­ką oto­czył kapli­cę pw. Mat­ki Bożej Aniel­skiej, zwa­nej Por­cjun­ku­lą, któ­rej rocz­ni­ca poświę­ce­nia przy­pa­da 2 sierp­nia. W tej kapli­cy Świę­ty Fran­ci­szek otrzy­mał słyn­ny odpust, któ­ry papie­że zatwier­dzi­li i któ­rym obję­li cały Kościół wła­śnie na dzień rocz­ni­cy jej poświę­ce­nia. Warun­kiem jego uzy­ska­nia jest nawie­dze­nie kościo­ła para­fial­ne­go i odmó­wie­nie w nim Ojcze nasz, Zdro­waś Mary­jo i Wie­rzę w Boga oraz wypeł­nie­nie zwy­kłych warun­ków odpu­stu, czy­li stan łaski uświę­ca­ją­cej, modli­twa w inten­cjach wyzna­czo­nych przez papie­ża oraz wyzby­cie się przy­wią­za­nia do grze­chu, nawet lekkiego. 

5. W śro­dę na wie­czor­ną Mszę św. i spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na misje św.

6. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i Ado­ra­cję. Oka­zja do spo­wie­dzi św. pół godzi­ny przed każ­dą Mszą św. Tego dnia wspo­mi­na­my w litur­gii św. Jana Marię Vian­neya, patro­na proboszczów.

7. Za dzi­siej­sze ofia­ry do puszek, za wspar­cie para­fii i powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za wszel­ką pomoc i życz­li­wość, kocha­nym para­fia­nom i gościom, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Do koń­ca waka­cji moż­na skła­dać ofia­ry na budo­wę, pro­wa­dzo­nej przez s. Idę, szko­ły w Koudan­deng w Kame­ru­nie. Do pusz­ki zebra­li­śmy na ten cel 1530 zł oraz 500 zł ofiar indywidualnych.

8. Inten­cje mszalne.

23. lipca 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 23 lipca 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś szes­na­sta nie­dzie­la zwy­kła w cią­gu roku. W litur­gii mszal­nej modli­my się, aby­śmy peł­ni wia­ry, nadziei i miło­ści zawsze wier­nie zacho­wy­wa­li Boże przy­ka­za­nia. Niech spo­tka­nie z Jezu­sem Chry­stu­sem w tajem­ni­cy Jego męki, śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia będzie umoc­nie­niem na tej drodze.

2. Dziś roz­po­czy­na się XXIV tydzień św. Krzysz­to­fa pod hasłem: Z KOŚCIOŁEM NA MISYJNYCH DROGACH. MIVA Pol­ska zachę­ca do włą­cze­nia się w akcję : Poda­ruj 1 gr za 1 km bez­piecz­nej jaz­dy na środ­ki trans­por­tu dla misjo­na­rzy. Two­je podzię­ko­wa­nie za szczę­śli­we podró­że. Za tydzień przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na ten cel. Po każ­dej Mszy św., tak­że w sobo­tę wie­czo­rem, poświę­ce­nie pojaz­dów i bło­go­sła­wień­stwo kierowców.

3.We wto­rek obcho­dzić będzie­my świę­to, św. Jaku­ba Apo­sto­ła, a w śro­dę wspo­mi­na­my w litur­gii św. Joachi­ma i Annę, rodzi­ców Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Nato­miast w sobo­tę świę­tych Mar­tę, Marię i Łazarza.

4. Inten­cja dz-błag. dla rodzi­ny zosta­ła prze­nie­sio­na ze śro­dy na czwartek.

5. Wszyst­kim jubi­la­tom i sole­ni­zan­tom życzę obfi­to­ści Bożych darów oraz szcze­gól­nej opie­ki Maryi Nie­po­ka­la­nej. Ks. pro­boszcz dołą­cza się do tych życzeń i zapew­nia Was o modli­tew­nej pamięci.

6. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne na potrze­by para­fii oraz powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za dary sto­łu i wszel­ką życz­li­wość oraz zro­zu­mie­nie, skła­damy ser­decz­ne Bóg zapłać.

7. Zapo­wie­dzi przedmałżeńskie:

*Mate­usz Pastwa, kawaler z Ogo­rzelin i Jagoda Soko­łow­ska, pan­na z Ogo­rze­lin- zap.II oraz

*Mate­usz Rink, kawa­ler z Kamie­nia Kraj. i Patry­cja Drąż­kow­ska, pan­na z Ogo­rze­lin- zap.II.

8. Inten­cje mszalne.

16. lipca 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 16 lipca 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. W okre­sie waka­cyj­nym gro­ma­dzi­my się na Eucha­ry­stii, by ze źró­dła, jakim jest Bóg, zaczerp­nąć siły i przy­jąć wszel­kie dary i łaski dla nas przy­go­to­wa­ne. Nie­za­leż­nie od róż­nych sytu­acji, któ­re poja­wia­ją się na dro­dze naszej wia­ry, odkry­wa­my, że Bóg zawsze prze­rzu­ca mosty mię­dzy sobą a naszym życiem.

2. W sobo­tę, 22 lip­ca, przy­pa­da świę­to św. Marii Mag­da­le­ny. Maria z Mag­da­li była uczen­ni­cą Jezusa. Pierw­sza spo­tka­ła Zmar­twych­wsta­łe­go Pana i prze­ka­za­ła tę rado­sną nowi­nę Apo­sto­łom. Otrzy­ma­ła mia­no Apo­stoł­ki Apo­sto­łów. Będzie­my modlić się przez jej wsta­wien­nic­two, aby Dobra Nowi­na o Zmar­twych­wsta­łym dotar­ła do wszyst­kich ludzi. 

3. Za tydzień roz­pocz­nie się XXIV tydzień św. Krzysz­to­fa pod hasłem: Z Kościo­łem na misyj­nych dro­gach. MIVA Pol­ska zachę­ca do włą­cze­nia się w akcję : Poda­ruj 1 gr za 1 km bez­piecz­nej jaz­dy na środ­ki trans­por­tu dla misjo­na­rzy. Two­je podzię­ko­wa­nie za szczę­śli­we podró­że. Za dwa tygo­dnie w nie­dzie­lę 30 lip­ca przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na ten cel. Po każ­dej Mszy św., tak­że w sobo­tę wie­czo­rem poświę­ce­nie pojaz­dów i bło­go­sła­wień­stwo kierowców.

4. W imie­niu naszych Soł­ty­sów pro­szę gospo­da­rzy, aby przed roz­po­czę­ciem żniw przy­go­to­wa­li kło­sy zbóż, któ­re będą potrzeb­ne do wyko­na­nia wień­ca dożynkowego.

5. Wszyst­kim jubi­la­tom i sole­ni­zan­tom życzę obfi­to­ści Bożych darów oraz szcze­gól­nej opie­ki Nie­po­ka­la­nej. A dla ks. Jana Nowa­ka, któ­ry będzie mnie zastę­po­wał pod­czas para­fial­nej piel­grzym­ki do Włoch, wypra­szaj­my świa­tło Ducha Świę­te­go i wszel­kie potrzeb­ne łaski.

6. Za dzi­siej­szą zbiór­kę do puszek na budo­wę szko­ły w Koudan­deng w Kame­ru­nie, za indy­wi­du­al­ne bar­dzo hoj­ne ofia­ry zło­żo­ne na ten cel, za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj(2305 zł.), za wspar­cie para­fii oraz powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, dary sto­łu i wszel­ką życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Do koń­ca waka­cji w biu­rze para­fial­nym lub zakry­stii moż­na wes­przeć budo­wę szko­ły pro­wa­dzo­nej przez s. Idę.

7. Zapo­wie­dzi przedmałżeńskie:

*Mate­usz Pastwa, kawaler z Ogo­rzelin i Jagoda Soko­łow­ska, pan­na z Ogo­rze­lin- zap.I oraz

*Mate­usz Rink, kawa­ler z Kamie­nia Kraj. i Patry­cja Drąż­kow­ska, pan­na z Ogo­rze­lin- zap. I.

8. Pro­szę, aby po Mszy św. zgłasza­ły się oso­by, któ­re w sobo­tę o godz. 11.00 posprzą­ta­ją świą­ty­nię i zadba­ją o świe­że kwiaty.

09. lipca 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 9 lipca 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś czter­na­sta nie­dzie­la zwy­kła w cią­gu roku kościel­ne­go. Po raz kolej­ny Bóg zapro­sił nas, aby­śmy cele­bro­wa­li tajem­ni­cę Jezu­sa Chry­stu­sa. On dla nas i nasze­go zba­wie­nia umarł i powstał z mar­twych. Niech ta praw­da wia­ry towa­rzy­szy nam na dro­gach nowe­go tygodnia. 

2. W śro­dę na godz. 18.30 zapra­szam na Mszę św., a po niej na spo­tka­nie Żywy Różaniec. Tego dnia kolek­ta na misje święte.

3. Odwie­dzi­ny cho­rych w pią­tek od godz.9.00.

4. Odpust para­fial­ny ku czci Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej odbę­dzie się w Zamar­tem w sobo­tę 15 lip­ca o godz. 12.00. Z nasze­go kościo­ła para­fial­ne­go o godz. 10.00 wyru­szy pie­sza piel­grzym­ka. Auto­kar powrot­ny będzie pod­sta­wio­ny przed Sank­tu­arium o godz. 14.00.

5. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom życzę obfi­to­ści Bożych darów i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej, a wyjeż­dża­ją­cym na urlo­py i waka­cje – dobre­go odpo­czyn­ku i szczę­śli­wych powro­tów do domu.

6. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo-inwe­sty­cyj­ną, za wszel­kie ofia­ry wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień zbiór­ka do puszek na budo­wę szko­ły, poło­żo­ne­go w Kame­ru­nie, Koudan­deng, gdzie dyrek­tor­ką jest zaprzy­jaź­nio­na z nami kar­me­li­tan­ka s. Ida Bujak.

Do koń­ca waka­cji w biu­rze para­fial­nym lub zakry­stii moż­na skła­dać ofia­ry na ten cel.

7. Moż­na rów­nież skła­dać inten­cje mszal­ne, któ­re odpra­wię pod­czas piel­grzym­ki do Włoch.

8. Inten­cje mszalne.