27. listopada 2022 · Możliwość komentowania Włochy została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii, Ogłoszenia duszpasterskie
Wło­chy (11 dni) z odpoczynkiem(1)
27. listopada 2022 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 27 listopada 2022 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Nowy rok litur­gicz­ny i dusz­pa­ster­ski w Koście­le w Pol­sce będzie­my prze­ży­wać pod hasłem: Wie­rzę w Kościół Chrystusowy.

2. W tym roku Rora­ty prze­ży­wać będzie­my pod hasłem: Z naro­dze­niem Jezu­sa było tak… Spo­tka­nia roz­po­czy­nać się będą Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia o godz. 17.15, a w sobo­ty o 16.15. Ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych niech tra­dy­cyj­nie przy­go­to­wu­ją kolo­ro­we ser­dusz­ka, a na nich wypi­szą dobre uczyn­ki i adwen­to­we posta­no­wie­nia. Dzie­ci będą zbie­ra­ły ele­men­ty ukła­dan­ki. Każ­de­go dnia loso­wa­nie nagród. Kan­dy­da­ci do I Komu­nii św. i bierz­mo­wa­nia będą uczest­ni­czyć w Rora­tach przy­naj­mniej trzy razy w tygo­dniu. Pro­szę wszyst­kich, rów­nież doro­słych, o przy­no­sze­nie lam­pio­nów, a tak­że by nimi roz­świe­tlać dro­gę do kościo­ła. Będzie to pięk­ne świa­dec­two zwłasz­cza dla tych, któ­rzy tę dro­gę zagu­bi­li oraz dla wszyst­kich, któ­rzy zapo­mi­na­ją o tym co w życiu najważniejsze.

3.W śro­dę, 30 listo­pa­da, przy­pa­da świę­to św. Andrze­ja Apo­sto­ła. Niech zgiełk andrzej­ko­wych zabaw, jakie się w tym cza­sie orga­ni­zu­je, nie zagłu­szy naszej modli­twy przez wsta­wien­nic­two tego szcze­gól­ne­go patro­na. Kościół zachę­ca, by tego dnia uczest­ni­czyć we Mszy św. nie z obo­wiąz­ku, ale z potrze­by serca.

4. W I pią­tek odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i Ado­ra­cję w ciszy. Oka­zja do spo­wie­dzi św. od g. 16.00.

5. Przy­szła nie­dzie­la to od wie­lu lat Dzień Modli­twy i Pomo­cy Kościo­ło­wi na Wscho­dzie. W naszej Ojczyź­nie do puszek będą zbie­ra­ne ofia­ry na ten cel. 

6. Zachę­cam do lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej. W zakry­stii i biu­rze para­fial­nym moż­na nabyć poświę­co­ne opłatki.

7. Za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za upo­min­ki i sło­dy­cze na rora­ty, za wyko­na­nie pięk­nej deko­ra­cji, a tak­że za ofia­ry na upięk­sze­nie szop­ki, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Kolek­ty z rorat będą prze­zna­czo­ne na codzien­ne ogrza­nie kościo­ła. Przez cały Adwent do pusz­ki nowen­no­wej moż­na skła­dać ofia­ry na przy­bo­ry szkol­ne dla Afry­kań­skich dzie­ci z miej­sco­wo­ści Koudan­deng, gdzie dyrek­tor­ką szko­ły jest s. Ida Bujak.

8.Nasza Para­fia orga­ni­zu­je piel­grzym­kę do Włoch. Szcze­gó­ły na pla­ka­cie.

9. Inten­cje mszalne.

20. listopada 2022 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 20 listopada 2022 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś ostat­nia nie­dzie­la roku litur­gicz­ne­go, w któ­rą obcho­dzi­my uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa, Kró­la Wszech­świa­ta. Na proś­bę papie­ża Fran­cisz­ka mło­dzież gro­ma­dzi się, aby obcho­dzić Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży. Ogar­nij­my ludzi mło­dych ser­decz­ną modli­twą, aby wzra­sta­li w wie­rze, nadziei i miło­ści oraz zawsze żyli w bli­sko­ści Chrystusa.

2. Dziś modli­twą i ofia­rą wspie­ra­my nasze Wyż­sze Semi­na­rium Duchow­ne w Pel­pli­nie. Dzię­ku­ję kle­ry­ko­wi Kac­pro­wi za obec­ność oraz za zło­żo­ne świa­dec­two. Po Mszy św. o godz. 11.00 zapra­sza­my mło­dzież na spotkanie.

3. Po sumie wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, Lita­nia do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa oraz Akt poświę­ce­nia rodza­ju ludz­kie­go Ser­cu Pana Jezu­sa. Za odmó­wie­nie tego aktu dzi­siaj moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny pod zwy­kły­mi warunkami. 

4. We wto­rek, 22 listo­pa­da, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym przy­pa­da wspo­mnie­nie Świę­tej Cecy­lii, dzie­wi­cy i męczen­ni­cy, patron­ki muzy­ki kościel­nej. Wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w tro­skę o muzy­kę kościel­ną w naszej para­fii, a więc panu orga­ni­ście Ada­mo­wi, Bart­ko­wi oraz tym, któ­rzy śpie­wem włą­cza­ją się czyn­nie w litur­gię, skła­dam ser­decz­ne podzię­ko­wa­nie za pięk­ną służ­bę i życzę obfi­to­ści Boże­go bło­go­sła­wień­stwa w dal­szej posłudze. 

5. W sobo­tę na godz. 13.00 zapra­szam do kawia­ren­ki para­fial­nej na spo­tka­nie wszyst­kich mini­stran­tów oraz tych chłop­ców, któ­rzy chcą zostać kan­dy­da­ta­mi na mini­stran­tów i lektorów.

6. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę przy­pa­da pierw­sza nie­dzie­la Adwen­tu. Roz­pocz­nie­my czas rado­sne­go ocze­ki­wa­nia i przy­go­to­wa­nia na spo­tka­nie z Panem. Naj­pierw na powtór­ne przyj­ście Chry­stu­sa na koń­cu cza­sów, a tak­że na świę­to­wa­nie pierw­sze­go przyj­ścia Pana na ziemię. 

7. Wszyst­kim jubi­la­tom i sole­ni­zan­tom życzę obfi­to­ści Bożych darów oraz szcze­gól­nej opie­ki Mat­ki Najświętszej. 

8. Za dzi­siej­sze ofia­ry na WSD w Pel­pli­nie, za ostat­nią kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę nowej posadz­ki w koście­le (2365 zł), za wszel­ką pomoc i wpar­cie para­fii oraz powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

9. Inten­cje mszalne.

12. listopada 2022 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 13.11. 2022 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś trzy­dzie­sta trze­cia nie­dzie­la zwy­kła w cią­gu roku litur­gicz­ne­go. W dru­gą nie­dzie­lę listo­pa­da od 2009 roku obcho­dzi­my Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym. Naszą modli­twą wspie­ra­my dzi­siaj chrze­ści­jan na całym świe­cie, któ­rzy nie mogą swo­bod­nie wyzna­wać swo­jej wia­ry. Z powo­du wia­ry cier­pią prze­śla­do­wa­nie, a nie­jed­no­krot­nie tak­że odda­ją życie. Niech nasza modli­twa wypra­sza im wol­ność w wyzna­wa­niu wia­ry i wypeł­nia­niu codzien­nych obowiązków. 

2. Dziś tak­że z ini­cja­ty­wy papie­ża Fran­cisz­ka obcho­dzo­ny jest Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. To szcze­gól­na oka­zja, aby zauwa­żyć cier­pią­cych z powo­du bra­ku pod­sta­wo­wych środ­ków do życia. Wszyst­kie te oso­by ogar­nia­my modlitwą. 

3. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 20 listo­pa­da, przy­pa­da uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa, Kró­la Wszech­świa­ta. Będzie to ostat­nia nie­dzie­la roku litur­gicz­ne­go. O godz. 12.00 odpust w Jeleń­czu. A w naszej para­fii gościć będzie­my kle­ry­ka Kac­pra z III roku Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w Pel­pli­nie, któ­ry podzie­li się z nami świa­dec­twem swo­je­go powo­ła­nia. Po Mszy św. o godz.11.00 spo­tka­nie dla mło­dzie­ży. Obo­wiąz­ko­wo niech przyj­dą na nie wszy­scy kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia. Tego dnia modli­twą i ofia­rą wes­prze­my naszą Die­ce­zjal­ną Uczelnię.

4. Kart­ki na wypo­min­ki rocz­ne moż­na skła­dać do koń­ca listopada.

5. Wszyst­kim jubi­la­tom i sole­ni­zan­tom życzę wraż­li­wo­ści na Boże natchnie­nia, odwa­gi w dawa­niu świa­dec­twa wia­ry oraz opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień. 

6. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną, prze­zna­czo­ną na spła­tę nowej posadz­ki naszej świą­ty­ni, za wszel­kie indy­wi­du­al­ne ofia­ry zło­żo­ne na potrze­by para­fii i powsta­ją­ce­go domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. 

7. W tym roku chce­my roz­bu­do­wać naszą pięk­ną szop­kę, zwłasz­cza wzbo­ga­cić ją o figur­ki rucho­me, aby w tych nie­spo­koj­nych cza­sach było nie tyl­ko w dzie­ciach, ale i doro­słych wię­cej rado­ści i nadziei. Gdy­by ktoś chciał pomóc w tym zakre­sie to pro­szę o kon­takt. Dzię­ku­ję tym, któ­rzy dali pomysł i już wspar­li tę inicjatywę. 

8. Inten­cje mszalne.

10. listopada 2022 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 6 listopada 2022 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś trzy­dzie­sta dru­ga nie­dzie­la zwy­kła w roku kościel­nym. Bła­ga­my Boga, aby odda­lił od nas łaska­wie wszel­kie prze­ciw­no­ści, aby­śmy wol­ni od nie­bez­pie­czeństw duszy i cia­ła, mogli swo­bod­nie Mu służyć. 

2. W śro­dę, 9 listo­pa­da, przy­pa­da świę­to Poświę­ce­nia Bazy­li­ki Late­rań­skiej. Bazy­li­ka na Late­ra­nie jest kościo­łem kate­dral­nym bisku­pa Rzy­mu, czy­li papie­ża. Nad wej­ściem wid­nie­je napis w języ­ku łaciń­skim: „Mat­ka i Gło­wa wszyst­kich kościo­łów Mia­sta i Świa­ta”. Do XIV wie­ku sta­no­wi­ła ona cen­trum życia Kościo­ła. To świę­to to tak­że wyraz naszej jed­no­ści z następ­cą Świę­te­go Pio­tra – papie­żem Franciszkiem.

3. W pią­tek, 11 listo­pa­da, przy­pa­da Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. Zapra­szam na wspól­ną modli­twę w inten­cji naszej ojczy­zny. Modli­tew­ną pamię­cią będzie­my ogar­niać wszyst­kich, któ­rzy zgi­nę­li w wal­ce o jej wol­ność. Niech zewnętrz­nym zna­kiem nasze­go świę­to­wa­nia będzie wywie­szo­na fla­ga narodowa. 

4. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 13 listo­pa­da, przy­pa­da obcho­dzo­ny od 2009 roku Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym (zawsze w dru­gą nie­dzie­lę listo­pa­da). Tak­że tego dnia będzie­my obcho­dzić już po raz pią­ty usta­no­wio­ny przez papie­ża Fran­cisz­ka Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Przed kościo­ła­mi zbiór­ka do puszek na cier­pią­cy Kościół prze­śla­do­wa­ny w Ukrainie.

5. Dzie­ci, któ­re uczest­ni­czy­ły we wszyst­kich wyzna­czo­nych nabo­żeń­stwach różań­co­wych pro­szę, aby zgło­si­ły się z wykle­jan­ka­mi w zakry­stii lub biu­rze parafialnym.

6. Wszyst­kim jubi­la­tom i sole­ni­zan­tom życzę otwar­to­ści na Boże sło­wo oraz odwa­gi w podej­mo­wa­niu codzien­nych obowiązków.

7. Za ofia­ry wspo­min­ko­we, za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na na spła­tę nowej posadz­ki w kościele.

8. Od ponie­dział­ku do śro­dy biu­ro para­fial­ne będzie nieczynne.

9. Inten­cje mszalne.

10. listopada 2022 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA 30.10.2022 r. została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siej­sza, ostat­nia nie­dzie­la paź­dzier­ni­ka, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym obcho­dzo­na jest jako rocz­ni­ca poświę­ce­nia wła­sne­go kościo­ła, czy­li odda­nia świą­ty­ni na wyłącz­ną wła­sność Panu Bogu. Dzię­ku­je­my za nasz para­fial­ny wie­czer­nik, w któ­rym gro­ma­dzi­my się na modli­twie, na litur­gii, w któ­rym spra­wu­je­my Naj­święt­szą Ofia­rę i inne sakra­men­ty. Tutaj umac­nia­my naszą wspól­no­tę z Panem Bogiem i brać­mi. Ale z tym dzi­siej­szym dzięk­czy­nie­niem wią­że się też zobo­wią­za­nie, aby­śmy jako wspól­no­ta odpo­wied­nio dba­li o to miej­sce szcze­gól­nej obec­no­ści Pana Boga. Po każ­dej Mszy św. moż­na u wolon­ta­riu­szy bądź w zakry­stii nabyć w cenie min. 5 zł zni­cze, z któ­rych dochód będzie wspar­ciem Choj­nic­kie­go hospi­cjum ANIOŁOWO.

2. We wto­rek 1 listo­pa­da przy­pa­da uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. W naszym koście­le tra­dy­cyj­nie nie będzie Mszy św. o godz. 11.00, ale o 14.30, a po niej na cmen­ta­rzu pro­ce­sja za zmar­łych. Tego dnia tra­dy­cyj­nie zbiór­ka do puszek na wywóz śmie­ci cmen­tar­nych. Kart­ki z wypo­min­ka­mi moż­na skła­dać do koń­ca listo­pa­da. Ofia­ry z wypo­min­ków w cało­ści będą prze­zna­czo­ne na spła­tę nowej posadz­ki w naszej świą­ty­ni. Pro­szę tak­że o utrzy­ma­nie porząd­ku na cmen­ta­rzu i o ure­gu­lo­wa­nie opłat za gro­by, według obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów prawnych. 

3. W tych zbli­ża­ją­cych się już listo­pa­do­wych dniach w spo­sób szcze­gól­ny pamię­taj­my o naszych zmar­łych. Z wdzięcz­no­ści za trud ich codzien­ne­go życia i poświę­ce­nie dla nas, za wszel­kie dobro kie­dyś od nich otrzy­ma­ne, zanie­śmy im dar modli­twy, a zwłasz­cza dar ofia­ry Mszy św. Dopie­ro wte­dy kwia­ty i zapa­lo­ne zni­cze sta­ną się wyra­zem cze­goś, co jest cen­ne w oczach Pana Boga. 

4. W czwar­tek na róża­niec, Mszę św., a po niej na prze­nie­sio­ną ze śro­dy nowen­nę i spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na misje św.

5. W I pią­tek odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję. Oka­zja do spo­wie­dzi św. od 16.00.

6. Za pomoc dla misji, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, a tak­że wraż­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­ję rów­nież za wygra­bie­nie liści na cmen­ta­rzu i ich wywie­zie­nie oraz za sta­łą tro­skę o czy­stość naszej świą­ty­ni i całe­go obejścia.

7. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy katolickiej. 

8. Inten­cje mszalne.

23. października 2022 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 23 października 2022 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś trzy­dzie­sta nie­dzie­la zwy­kła w roku litur­gicz­nym. We wspól­no­cie Kościo­ła obcho­dzo­na jest jako Nie­dzie­la Misyj­na, któ­ra roz­po­czy­na tydzień misyj­ny. Naszą modli­twą i ofia­rą wspie­ra­my wszyst­kich misjo­na­rzy duchow­nych i świec­kich. Wypra­szaj­my im Bożą pomoc w tru­dzie gło­sze­nia Ewan­ge­lii. Po każ­dej Mszy św. moż­na u wolon­ta­riu­szy zaku­pić zni­cze, wspie­ra­jąc tym samym Choj­nic­kie Hospicjum.

2. Jutro po wie­czor­nej Mszy św. zapra­szam Radę Para­fial­ną na spo­tka­nie w kawiarence.

3. Wszyst­kich, któ­rzy w tych dniach szcze­gól­nie dba­ją o porzą­dek na cmen­ta­rzach, pro­szę o zwró­ce­nie uwa­gi na gro­by sąsied­nie, może z róż­nych racji mniej zadba­ne. Przy­po­mi­nam rów­nież o tym, że pod pło­tem wyrzu­ca­my tyl­ko i wyłącz­nie czy­ste liście oraz kwia­ty bez doni­czek, a tak­że pro­szę o uisz­cza­nie opłat za gro­by i rezerwacje.

4. W sobo­tę na godz. 11.00 zapra­szam kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia na corocz­ną akcję sprzą­ta­nia cmen­ta­rza. Pro­szę was o zabra­nie sprzę­tu. Tego dnia od godz. 10.00 do 14.00 w bra­mie głów­nej będzie moż­li­wość zaku­pie­nia chry­zan­te­mów donicz­ko­wych i cię­tych. W ten spo­sób chce­my wspie­rać małych, lokal­nych ogrodników.

5. Trwa mie­siąc modli­twy różań­co­wej. Zapra­szam codzien­nie do świą­ty­ni na nabo­żeń­stwo różań­co­we oraz Eucha­ry­stię. Nie zmar­nuj­my tej szansy.

6. Moż­na zabie­rać kart­ki na wypo­min­ki, któ­re odczy­ty­wać będzie­my w listo­pa­dzie oraz w poszcze­gól­ne nie­dzie­le roku. Ofia­ry w cało­ści prze­zna­czo­ne są na spła­tę nowej posadz­ki naszej świątyni.

7. Wszyst­kim jubi­la­tom i sole­ni­zan­tom naj­bliż­sze­go tygo­dnia życzę obfi­to­ści Bożych darów oraz szcze­gól­nej opie­ki Mat­ki Zbawiciela. 

8. Za dzi­siej­szą kolek­tę prze­zna­czo­ną na misje świę­te, za ofia­ry zło­żo­ne oraz wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za wszel­ką pomoc i zro­zu­mie­nie, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

9. Inten­cje mszalne.

15. października 2022 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZW. 16 października 2022 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś przy­pa­da kolej­na rocz­ni­ca wybo­ru Kar­dy­na­ła Karo­la Woj­ty­ły na Sto­li­cę Pio­tro­wą. Przez wsta­wien­nic­two Świę­te­go Jana Paw­ła II módl­my się o Bożę opie­kę dla całej naszej ojczy­zny. Prze­ży­wa­jąc Dzień Papie­ski pod hasłem: Blask Praw­dy, modli­twą i ofia­ra­mi do puszek wspie­ra­my Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”. Głów­nym jej zada­niem jest pro­mo­cja naucza­nia Jana Paw­ła II oraz wspie­ra­nie edu­ka­cji dzie­ci i mło­dzie­ży z ubo­gich rodzin. Dzię­ku­ję za każ­dy gest życz­li­wo­ści i wspar­cie tej inicjatywy. 

2. We wto­rek, 18 paź­dzier­ni­ka, przy­pa­da w litur­gii świę­to Świę­te­go Łuka­sza Ewan­ge­li­sty. Tego dnia będzie­my wspie­rać modli­twą wszyst­kich pra­cow­ni­ków służ­by zdrowia. 

3. W sobo­tę, 22 paź­dzier­ni­ka, w litur­gii będzie­my wspo­mi­nać Świę­te­go Jana Paw­ła II. Tego dnia przy­pa­da rów­nież 74. rocz­ni­ca śmier­ci słu­gi Boże­go kard. Augu­sta Hlon­da. W latach 1926–1948 był Pry­ma­sem Pol­ski. Jemu zawdzię­cza­my powsta­nie Towa­rzy­stwa Chry­stu­so­we­go dla Polo­nii Zagra­nicz­nej. Zada­niem tego zgro­ma­dze­nia zakon­ne­go jest tro­ska o życie reli­gij­ne Pola­ków miesz­ka­ją­cych poza gra­ni­ca­mi ojczyzny. 

4. Trwa mie­siąc modli­twy różań­co­wej. Zapra­szam codzien­nie do świą­ty­ni na nabo­żeń­stwo różań­co­we. Posta­raj­my się połą­czyć je z Eucha­ry­stią, któ­ra jest naj­waż­niej­szą i naj­więk­szą modli­twą Kościo­ła. Trze­ba nam wciąż odkry­wać tę praw­dę. Ogrom­ną pomo­cą w tym są zapew­ne nasze nie­dziel­ne kate­che­zy eucha­ry­stycz­ne, na któ­re przy­chodź­my kil­ka minut wcze­śniej, tak aby same­mu z nich sko­rzy­stać oraz nie roz­pra­szać innych.

5. Naj­bliż­sza nie­dzie­la, 23 paź­dzier­ni­ka, w Koście­le będzie Nie­dzie­lą Misyj­ną. Naszą modli­twą i ofia­ra­mi na tacę będzie­my wspie­rać misjonarzy.

6. Moż­na już zabie­rać kart­ki na wypo­min­ki i Msze św. zbio­ro­we. Ofia­ry z nich w cało­ści będą prze­zna­czo­ne na spła­tę nowej posadz­ki w naszym kościele.

7. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną (2593zł) oraz za wszel­ką pomoc i wspar­cie, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Na sto­li­ku wyło­żo­ne są rów­nież nowe albu­my. Pro­szę o samoobsługę.

9. Inten­cje mszalne.

09. października 2022 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 9 października 2022 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś dwu­dzie­sta ósma nie­dzie­la w cią­gu roku kościel­ne­go. We wspól­no­cie ludu Boże­go modli­my się, aby dobry Bóg pobu­dzał nas swo­ją łaską do peł­nie­nia dobrych uczyn­ków (kolek­ta mszal­na). Niech udział w Eucha­ry­stii będzie dla nas pomo­cą w wypeł­nia­niu tego zadania. 

2. W pią­tek, 14 paź­dzier­ni­ka, będzie­my obcho­dzi­li Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej. Wyraź­my naszą wdzięcz­no­ści wobec nauczy­cie­li, wycho­waw­ców i kate­che­tów za trud ich pra­cy i wysi­łek wło­żo­ny w wycho­wa­nie mło­de­go poko­le­nia. W cza­sie Mszy św. oraz nabo­żeń­stwa różań­co­we­go będzie­my modlić się w ich intencji.

3. W sobo­tę, 15 paź­dzier­ni­ka, przy­pa­da w kalen­da­rzu litur­gicz­nym wspo­mnie­nie Świę­tej Tere­sy od Dzie­ciąt­ka Jezu­sa. Ten dzień obcho­dzo­ny jest tak­że jako Dzień Dziec­ka Utra­co­ne­go, któ­ry po raz pierw­szy obcho­dzo­no w USA w 1988 roku. Będzie­my wspie­rać naszą modli­twą wszyst­kich rodzi­ców, któ­rzy utra­ci­li dzie­ci jesz­cze przed naro­dze­niem, wypra­sza­jąc im Boże pocie­sze­nie w trud­nych chwilach. 

4. Trwa mie­siąc modli­twy różań­co­wej. Zapra­szam codzien­nie do świą­ty­ni na to nabo­żeń­stwo. Wyko­rzy­staj­my moc tej modli­twy. Niech choć jed­na oso­ba z rodzi­ny uczest­ni­czy we wspól­nym różań­cu przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem i Eucha­ry­stii. Na to zawsze moż­na zna­leźć czas. Niech w każ­dym z nas będzie takie pragnienie.

5. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 16 paź­dzier­ni­ka, przy­pa­da rocz­ni­ca wybo­ru Kar­dy­na­ła Karo­la Woj­ty­ły na Sto­li­cę Pio­tro­wą. Tego dnia będzie­my obcho­dzi­li kolej­ny Dzień Papie­ski pod hasłem BLASK PRAWDY. Modli­twą i ofia­ra­mi do puszek będzie­my mogli wes­przeć Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”, któ­ra poma­ga w edu­ka­cji dzie­ci i mło­dzie­ży z ubo­gich rodzin. 

6. Wszyst­kim jubi­la­tom i sole­ni­zan­tom tego tygo­dnia życzę wzra­sta­nia w wie­rze, świa­tła Ducha Świę­te­go w codzien­nych wybo­rach oraz opie­ki Mat­ki Najświętszej.

7. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę nowej posadz­ki w koście­le, za ofia­ry zło­żo­ne oraz wpła­co­ne na rzecz para­fii i powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wszel­ką pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Inten­cje mszalne.

25. września 2022 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 25 września 2022 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś po raz kolej­ny (108) obcho­dzo­ny jest Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy. Modli­twą wspie­ra­my wszyst­kich, któ­rzy real­nie z powo­du woj­ny, prze­śla­do­wań i innych trud­no­ści musie­li opu­ścić rodzin­ny kraj, aby doświad­cza­li życz­li­wo­ści i odpo­wied­niej pomo­cy w nowych środowiskach. 

2. We wto­rek przy­pa­da Świa­to­wy Dzień Tury­sty­ki. Będzie­my modlić się za wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w dzia­łal­ność tury­stycz­ną i pielgrzymkową. 

3. W czwar­tek, 29 wrze­śnia, przy­pa­da świę­to Świę­tych Archa­nio­łów: Micha­ła, Gabrie­la i Rafa­ła. Świę­ci Archa­nio­ło­wie to szcze­gól­ni Boży posłań­cy. Niech ich wsta­wien­nic­two wypra­sza nam Bożą opiekę. 

4. W pią­tek, 30 wrze­śnia, w litur­gii wspo­mi­na­my Świę­te­go Hie­ro­ni­ma, któ­ry całe życie poświę­cił pozna­wa­niu Pisma Świę­te­go. Prze­tłu­ma­czył Biblię z języ­ka grec­kie­go na język łaciń­ski (tzw. „Wul­ga­ta”). Pozo­sta­wił waż­ną myśl, że „Nie­zna­jo­mość Pisma Świę­te­go jest nie­zna­jo­mo­ścią Chrystusa”.

5. W naj­bliż­szą sobo­tę roz­pocz­nie­my paź­dzier­nik – mie­siąc modli­twy różań­co­wej. Zapra­szam wszyst­kich: dzie­ci, mło­dzież i doro­słych do udzia­łu w nabo­żeń­stwie różań­co­wym codzien­nie pół godzi­ny przed Mszą św., a w poszcze­gól­ne nie­dzie­le, co tydzień po innej Eucha­ry­stii. Kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia i I Komu­nii św. mają obo­wią­zek uczest­ni­cze­nia w nabo­żeń­stwie przy­naj­mniej 2 razy w tygo­dniu. Zapra­szam ich w każ­dy pią­tek, a dru­gi dzień wybie­ra­ją indy­wi­du­al­nie, dosto­so­wu­jąc czas do swo­ich zajęć. Każ­de­go dnia będą roz­da­wa­ne obraz­ki. Wśród tych, któ­rzy nie opusz­czą żad­ne­go różań­ca w dzień powsze­dni, na koniec mie­sią­ca roz­lo­su­je­my nagro­dy. Rodzi­ców i opie­ku­nów pro­szę, by pomo­gli swo­im dzie­ciom, a tak­że oso­bom star­szym w dotar­ciu do świą­ty­ni. Ratuj­my sie­bie i świat, tą prze­pięk­ną, pro­stą, ale jak­że sku­tecz­ną modlitwą. 

6. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę o godz. 12.00 w Kamie­niu Kra­jeń­skim odpust ku czci Mat­ki Bożej Różań­co­wej. Tego dnia decy­zją Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, w każ­dej para­fii roz­pocz­ną się nie­dziel­ne kate­che­zy o Eucha­ry­stii. Będą one gło­szo­ne 10 minut przed Mszą św., stąd też wypo­min­ki zaczy­nać będzie­my 5 min wcześniej.

7. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na rzecz para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za pomoc w przy­go­to­wa­niu odpu­stu, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Inten­cje mszalne.