16. czerwca 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE JEDENASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 16 czerwca 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Zapra­szam na codzien­ne nabo­żeń­stwa ku czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa. 

2. W pią­tek zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go. Pod­czas Mszy św. pro­sić będzie­my o mądry i bez­piecz­ny wypo­czy­nek dla wszyst­kich korzy­sta­ją­cych z urlo­pów i waka­cji. Niech na szla­kach naszych wędró­wek nie zabrak­nie świą­tyń i nie­dziel­nej Eucha­ry­stii. Gorą­co zachę­cam, by i w tygo­dniu zna­leźć na to czas. Bóg bło­go­sła­wi hoj­nie tym, któ­rzy przy­cho­dzą do Nie­go nie z obo­wiąz­ku lecz z miło­ści. Oka­zja do spo­wie­dzi św. w śro­dę od godz. 17.30.

3. W przy­szłą nie­dzie­lę prze­ży­wać będzie­my Dzień Ojca. Modlić się będzie­my za naszych ojców żywych i zmarłych.

4. W dniach od 19 do 23 sierp­nia nasza para­fia orga­ni­zu­je piel­grzym­kę do Wil­na. Pro­gra­my wyło­żo­ne są na sto­li­ku. Pozo­sta­ło jesz­cze kil­ka­na­ście wol­nych miejsc. Ser­decz­nie zapra­szam.

5. Wszyst­kim prze­ży­wa­ją­cym w tym tygo­dniu róż­ne jubi­le­usze oraz swo­je oso­bi­ste świę­ta, skła­dam naj­lep­sze życze­nia i zapew­niam o pamię­ci w modlitwie.

6. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na bie­żą­ce utrzy­ma­nie para­fii (2644,21 zł), za indy­wi­du­al­ne wspar­cie para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne prace, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­ję rów­nież za wspól­ną modli­twę, a tak­że za przy­go­to­wa­nie spo­tka­nia wolon­ta­riu­szy i Przy­ja­ciół w Orzełku.

 

7. Inten­cje mszalne.

09. czerwca 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DZIESIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 9 czerwca 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Eucha­ry­stia nie­dziel­na jest dla każ­de­go z nas źró­dłem i cen­trum życia ducho­we­go. Bóg powie­rza nam sie­bie w dro­dze do nie­ba, jest pokar­mem, któ­ry daje życie. Bądź­my wdzięcz­ni, że Bóg jest na wycią­gnię­cie ręki, że nigdy o nas nie zapo­mi­na i sta­le czu­wa nad nami.

2. Zapra­szam na codzien­ne nabo­żeń­stwa czerw­co­we, w któ­rych czci­my Naj­święt­sze Ser­ce Jezu­so­we. Odpra­wia­my je o godz. 18.15, w sobo­ty po pierw­szej Mszy św., a w poszcze­gól­ne nie­dzie­le co tydzień po innej Eucharystii.

3. We wto­rek przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Bar­na­by, apo­sto­ła, a w czwar­tek, 13 czerw­ca obcho­dzić będzie­my w litur­gii wspo­mnie­nie św. Anto­nie­go z Padwy, pre­zbi­te­ra i dok­to­ra Kościoła. 

4. W pią­tek o 20.00 w Orzeł­ku Msza św. i spo­tka­nie wolon­ta­riu­szy oraz ludzi dobrej woli, któ­rym na ser­cu leży ducho­we i mate­rial­ne wspie­ra­nie budo­wy Domu Reko­lek­cyj­ne­go. Poszu­ku­je­my osób chęt­nych na upie­cze­nie ciasta.

5. Wstęp­ny program para­fial­nej piel­grzym­ki do Wil­na wywie­szo­ny jest w gablo­cie. Piel­grzym­ka zapla­no­wa­na jest w dniach od 19 do 23 sierp­nia. Licz­ba miejsc ograniczona. 

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej.

7. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na bie­żą­ce potrze­by para­fii, za indy­wi­du­al­ne ofia­ry skła­da­ne oraz wpła­ca­ne na potrze­by naszej para­fii oraz Domu Rekolek­cyj­ne­go, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, a zwłasz­cza za te wczo­raj­sze, porząd­ko­we w Orzeł­ku, a tak­że za dary sto­łu i wszel­ką życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Inten­cje mszal­ne.

02. czerwca 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 2 czerwca 2024 r. została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:,

1. Pan Jezus zawsze doce­niał i chwa­lił wia­rę tych, któ­rych spo­ty­kał pod­czas swej publicz­nej dzia­łal­no­ści i któ­rym wyświad­czał dobro. To zachę­ta dla nas, aby­śmy umac­nia­li naszą wia­rę i ufność wobec Pana, wpa­tru­jąc się choć­by w przy­kład set­ni­ka z dzi­siej­szej Ewangelii.

2. Trwa­ją już nabo­żeń­stwa czerw­co­we ku czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Odpra­wiać je będzie­my po Mszy św.

3. Do czwart­ku włącz­nie trwa­my w tra­dy­cyj­nej okta­wie uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła. Po wie­czor­nej Mszy św. nabo­żeń­stwo i pro­ce­sja wokół kościo­ła, następ­nie obrzęd bło­go­sła­wień­stwa wianków.

4. W śro­dę na Mszę św. i spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na misje święte.

5. W I pią­tek mie­sią­ca odwie­dzi­ny cho­rych od 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję w ciszy. Oka­zja do spo­wie­dzi św. od 17.30. Tego dnia nabo­żeń­stwo czerw­co­we wyjąt­ko­wo na zakoń­cze­nie ado­ra­cji o godz. 18.15.

6. W pią­tek przy­pa­da też uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, któ­ra jest rów­nież Świa­to­wym Dniem Modlitw o Uświę­ce­nie Kapła­nów. Będzie­my wyna­gra­dzać Boże­mu Ser­cu za grze­chy i znie­wa­gi ludz­kie oraz będzie­my pro­si­li, by wszy­scy kapła­ni w Ser­cu Jezu­so­wym znaj­do­wa­li siłę i moc do codzien­nej posłu­gi i źró­dło wła­sne­go uświę­ce­nia. W tym dniu nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mięsnych.

7. Za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne i pomoc zwią­za­ną z przy­go­to­wa­niem uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła, całej asy­ście i wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­ję rów­nież za pamięć oraz życze­nia, a tak­że pre­zen­ty oraz wspar­cie mate­rial­ne Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, któ­re otrzy­ma­łem od para­fian i gości z oka­zji przy­pa­da­ją­cej dziś mojej 22 r. świę­ceń kapłań­skich. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na na bie­żą­ce potrze­by parafii.

8. Inten­cje mszalne.

26. maja 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 26 maja 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Tajem­ni­cę Trój­cy Prze­naj­święt­szej może­my poznać tyl­ko dzię­ki obja­wie­niu Boże­mu. Wia­rę wyzna­waj­my za każ­dym razem, gdy czy­ni­my znak krzy­ża świętego.

2. Dziś w naszej para­fii dzień I Komu­nii św. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli w przy­go­to­wa­niu tej pięk­nej uro­czy­sto­ści. W naszych modli­twach pamię­ta­my tak­że o Mat­kach, w dniu ich święta.

3. W czwar­tek 30 maja przy­pad­nie uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa. Pro­szę, aby każ­dy czuł się ducho­wo i mate­rial­nie odpo­wie­dzial­ny oraz włą­czył się do dzia­łań zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła. Zapra­szam całą asy­stę wraz z dziew­czyn­ka­mi sypią­cy­mi kwiat­ki. Pro­szę rów­nież o deko­ra­cję domów i pose­sji. Ofia­ry na kwia­ty moż­na skła­dać na ręce poszcze­gól­nych rad­nych miesz­ka­ją­cych w waszych rejo­nach lub w zakry­stii. Stra­ża­ków pro­szę o kie­ro­wa­nie ruchem i zabez­pie­cze­nie trasy.

4. Od uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła roz­po­czy­na­ją się dni eucha­ry­stycz­ne w naszej para­fii, daw­niej zna­ne jako okta­wa Boże­go Cia­ła. Codzien­nie będzie­my odda­wać chwa­łę i dzię­ko­wać Jezu­so­wi za Jego obec­ność wśród nas. 

5. Do piąt­ku zapra­szam na nabo­żeń­stwa majo­we, a od sobo­ty, roz­pocz­nie­my codzien­ne nabo­żeń­stwa czerw­co­we z Lita­nią do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa.

6. Pierw­sze­go czerw­ca na mszę św. o godz.17.30 i nabo­żeń­stwo połą­czo­ne z pro­ce­sją eucha­ry­stycz­ną zapra­szam zwłasz­cza dzie­ci. Będzie­my pro­sić Pana Jezu­sa o szcze­gól­ne bło­go­sła­wień­stwo dla nich z oka­zji Dnia Dziecka.

7. Za wszel­kie ofia­ry prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii i powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc i wszel­ką życz­li­wość, a tak­że za pamięć o moich uro­dzi­nach, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Gorą­co dzię­ku­ję rodzi­com dzie­ci komu­nij­nych za dar ołta­rza, któ­rym są nowy Mszał rzym­ski oraz zestaw lekcjonarzy.

8. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej. 

9. Inten­cje mszalne.

19. maja 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 19 maja 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:,

 

1. Prze­ży­wa­my dziś uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go. W histo­rii Kościo­ła dzień Pięć­dzie­siąt­ni­cy był punk­tem zwrot­nym: obda­rze­ni dara­mi Ducha Świę­te­go apo­sto­ło­wie wyru­szy­li z wiel­ką żar­li­wo­ścią gło­sić świa­tu zmar­twych­wsta­łe­go Jezu­sa. Uro­czy­stość jest dopeł­nie­niem Wiel­ka­no­cy. Niech w naszym życiu umoc­nie­nie dara­mi Ducha Świę­te­go przy­no­si widocz­ne owoce.

2. Za tydzień w naszej para­fii dzień pierw­szej Komu­nii św. Z racji ogra­ni­czo­nej ilo­ści miejsc w koście­le pro­szę, aby oso­by któ­re nie są bez­po­śred­nio zwią­za­ne z tą uro­czy­sto­ścią wybra­ły odpo­wied­nią dla sie­bie porę Mszy św. W śro­dę zapra­szam o 15.00 do grun­tow­ne­go sprzą­ta­nia kościo­ła i obej­ścia. W sobotę o godz. 11.00 spo­wiedź dla dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych oraz ich rodzin.

3. Gorą­co zapra­szam na codzien­ne nabo­żeń­stwa majo­we, a tak­że do zapi­sy­wa­nia się na pere­gry­na­cję iko­ny Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy.

4. W czwar­tek 30 maja przy­pa­da uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa. Pro­szę, aby każ­dy czuł się ducho­wo i mate­rial­nie odpo­wie­dzial­ny oraz włą­czył się do dzia­łań zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła. Ofia­ry moż­na skła­dać na ręce poszcze­gól­nych rad­nych miesz­ka­ją­cych w waszych rejo­nach lub w biu­rze para­fial­nym. Stra­ża­ków pro­szę o kie­ro­wa­nie ruchem. 

5. Zachę­cam do nabywania śpiew­ników na Boże Ciało.

6. Za kolek­tę gospo­dar­czo – inwe­sty­cyj­ną (2422,29 zł i 5 euro), za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by naszej para­fii oraz powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za wyko­na­ne pra­ce i za sta­łą tro­skę o naszą świą­ty­nię, kocha­nym para­fia­nom i gościom, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. 

7. Inten­cje mszal­ne.

12. maja 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 12 maja 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:,

1. Dziś przy­pa­da uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. Świę­ty Łukasz w Dzie­jach Apo­stol­skich zano­to­wał, że Jezus w obec­no­ści Apo­sto­łów uniósł się w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Modli­my się, aby Dobry Bóg „wzbu­dził w nas pra­gnie­nie nie­ba, gdzie Chry­stus, jako pierw­szy z ludzi, prze­by­wa z Bogiem”. 

2. Codzien­nie przy­go­to­wu­je­my się do uro­czy­sto­ści Zesła­nia Ducha Świę­te­go przez nowen­nę, któ­rą odma­wia­my w łącz­no­ści z nabo­żeń­stwem majowym. 

3. We wto­rek, 14 maja, przy­pa­da świę­to św. Macie­ja apo­sto­ła, a w czwar­tek, 16 maja, św. Andrze­ja Bobo­li, pre­zbi­te­ra i męczen­ni­ka, patro­na Polski. 

4. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 19 maja, przy­pa­da uro­czy­stość Zesła­nia Ducha, któ­ra koń­czy okres Wielkanocy. 

5. W czwar­tek, 30 maja, przy­pa­da uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa. Za każ­dy ołtarz odpo­wie­dzial­na jest część para­fii. Pro­szę, aby każ­dy czuł się ducho­wo i mate­rial­nie odpo­wie­dzial­ny oraz włą­czył się do dzia­łań zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła. Przy­po­mi­nam rów­nież, że włą­cze­nie się w te przy­go­to­wa­nia jest nie tyle obo­wiąz­kiem ludzi głę­bo­ko wie­rzą­cych, ale ich dumą i odpo­wie­dzią na miłość Boga. I tak za I ołtarz odpo­wie­dzial­ni są miesz­kań­cy Mela­no­wa oraz ulic: Pocz­to­wej, Sta­re­go Dwo­ru i wybu­do­wa­nia pod Jerz­mion­ki. Za II ołtarz miesz­kań­cy Mela­nów­ka oraz ulic: Choj­nic­kej cz.I, Młyń­skiej, Ogro­do­wej, Sła­wę­ciń­skiej, Bocz­nej, Kwia­to­wej, Wybu­do­wa­nia pod Choj­ni­ce i Lich­no­wy oraz Dwo­rzec. Za ołtarz III miesz­kań­cy Os. Sło­necz­ne­go i ul. Choj­nic­ka cz.II oraz Wybu­do­wa­nia pod Dąbrów­kę i Sła­wę­cin. Za IV ołtarz miesz­kań­cy Nowe­go Dwo­ru, Coł­da­nek i ul. Obka­skiej. Pro­szę, aby sołec­two Nowy Dwór- Coł­dan­ki zaję­ło się przy­go­to­wa­niem ostat­nie­go ołta­rza. Ofia­ry moż­na skła­dać na ręce poszcze­gól­nych rad­nych miesz­ka­ją­cych w waszych rejo­nach lub w biu­rze para­fial­nym. Stra­ża­ków pro­szę o kie­ro­wa­nie ruchem. 

6. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną, za wszel­ką pomoc i wspar­cie na rzecz para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, zwłasz­cza za przy­go­to­wa­nie tam Eucha­ry­stii i poczę­stun­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Śpiew­ni­ki na Boże Cia­ło wyło­żo­ne na stoliku.

8. Gorą­co pro­szę o utrzy­ma­nie porząd­ku na cmen­ta­rzu. Nigdy nie było pozwo­le­nia na wyrzu­ca­nie śmie­ci pod pło­tem poza czy­sty­mi liść­mi jesie­nią, o czym zawsze osob­no informuję.

9. Inten­cje mszalne.

05. maja 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY 6 maja 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Dziś szó­sta nie­dzie­la Wiel­ka­no­cy. Niech udział w tajem­ni­cy pas­chal­nej Jezu­sa Chry­stu­sa, cele­bro­wa­nej w Eucha­ry­stii, umac­nia naszą miłość do Zmar­twych­wsta­łe­go Pana i poma­ga zacho­wy­wać Jego sło­wa w codzien­nym życiu. 

2. Jutro roz­pocz­nie­my Dni modlitw o uro­dza­je i za kra­je gło­du­ją­ce. Przez trzy kolej­ne dni będzie­my pro­si­li o obfi­te plo­ny, bło­go­sła­wień­stwo Boże i sza­cu­nek dla pra­cu­ją­cych na roli, a tak­że o to, aby nigdzie na świe­cie nie bra­ko­wa­ło ludziom pod­sta­wo­wych środ­ków do życia.

3. W ponie­dzia­łek, 6 maja, obcho­dzić będzie­my świę­to Świę­tych Apo­sto­łów Fili­pa i Jaku­ba Młodszego.

4. W śro­dę, 8 maja, przy­pa­da uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa, bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Polski.

5. W pią­tek, 10 maja roz­pocz­nie­my nowen­nę przed uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świę­te­go. Tego dnia na godz. 20.00 zapra­szam do Orzeł­ka na Mszę św. i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne wolon­ta­riu­szy oraz Przy­ja­ciół powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go. O 19.30 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i krót­ka ado­ra­cja połą­czo­na z koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia i nabo­żeń­stwem majo­wym. Moż­na zgła­szać chęć dostar­cze­nia ciasta.

6. Za dzi­siej­szą zbiór­kę do puszek prze­zna­czo­ną na ubez­pie­cze­nie naszej zabyt­ko­wej świą­ty­ni i całe­go mie­nia para­fial­ne­go, za ofia­ry indy­wi­du­al­ne prze­zna­czo­ne na potrze­by naszej para­fii oraz na powsta­ją­cy Dom Reko­lek­cyj­ny w Orzeł­ku, za wszel­ką życz­li­wość i zro­zu­mie­nie, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na bie­żą­ce utrzy­ma­nie parafii.

7. Inten­cje mszalne.

21. kwietnia 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY 21 kwietnia 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Dziś czwar­ta nie­dzie­la Wiel­ka­no­cy, któ­rą nazy­wa­my popu­lar­nie Nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza. Prze­ży­wa­my Świa­to­wy Dzień Modlitw o Powo­ła­nia Kapłań­skie i Zakon­ne. Pro­si­my Jezu­sa Chry­stu­sa, Dobre­go Paste­rza, aby nie zabra­kło gło­si­cie­li Ewan­ge­lii i sza­fa­rzy sakra­men­tów świę­tych. Naszą modli­twą obej­mu­je­my kle­ry­ka Bar­to­sza oraz wszyst­kich, któ­rzy odpo­wie­dzie­li na głos Boże­go wezwa­nia i przy­go­to­wu­ją się do kapłań­stwa w naszym die­ce­zjal­nym semi­na­rium. Ta dzi­siej­sza nie­dzie­la roz­po­czy­na Kwar­tal­ne dni modlitw o powo­ła­nia do służ­by w Kościele.

2. We wto­rek przy­pa­da uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski, a w czwar­tek świę­to św. Mar­ka, ewangelisty.

3. W śro­dę o 17.30 zapra­szam na Ado­ra­cję i modli­twy w inten­cji nasze­go Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w Pel­pli­nie oraz nowych powołań. 

4. Już dziś zapra­szam na nabo­żeń­stwa majo­we, aby śpie­wem Lita­nii lore­tań­skiej wypra­szać wsta­wien­nic­two Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w naszych codzien­nych potrze­bach. Tych, któ­rzy nie będą mogli uczest­ni­czyć w tych spo­tka­niach tu w koście­le, zachę­cam do modli­twy przy przy­droż­nych kaplicz­kach oraz w domach rodzin­nych. Kan­dy­da­ci do I komu­nii św. i bierz­mo­wa­nia mają obo­wią­zek uczest­nic­twa w nabo­żeń­stwach przy­naj­mniej dwa razy w tygodniu. 

5. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na bie­żą­ce wydat­ki para­fii (2609,50 zł), za wszel­kie ofia­ry prze­ka­za­ne i wpła­co­ne na potrze­by powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­nego oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Wszyst­kim wolon­ta­riu­szom i dobro­dzie­jom dzię­ku­ję rów­nież gorą­co za pomoc w przy­go­to­wa­niu Mszy św. i poczę­stun­ku w Orzeł­ku. Fre­kwen­cja prze­kro­czy­ła nasze naj­śmiel­sze oczekiwania.

6. Inten­cje mszalne.

13. kwietnia 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY 14 kwietnia 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Dziś trze­cia nie­dzie­la Wiel­ka­no­cy. Trwa­my w rado­ści ze zmar­twych­wsta­nia Chry­stu­sa. Niech moc Chry­stu­sa, któ­rej doświad­czy­li­śmy w Eucha­ry­stii, uzdal­nia nas do podej­mo­wa­nia codzien­nych obo­wiąz­ków. Dzień 14 kwiet­nia to rów­nież wspo­mnie­nie Chrztu Polski.

2. Dziś w całej Pol­sce obcho­dzo­na jest po raz kolej­ny Nie­dzie­la Biblij­na, roz­po­czy­na­ją­ca Tydzień Biblij­ny. To zachę­ta do lek­tu­ry i roz­wa­ża­nia tek­stów Pisma Świętego.

3. W wie­lu miej­scach naszej Ojczy­zny dziś wyru­szą Mar­sze dla Życia. Wszyst­kich zachę­cam do gor­li­wej modli­twy w inten­cji dzie­ci poczę­tych, któ­rych życie jest zagrożone.

4. W naj­bliż­szy pią­tek 19 kwiet­nia o godz. 19.00 w Orzeł­ku zosta­nie odpra­wio­na Msza św. Zapra­szam wszyst­kich wolon­ta­riu­szy i ludzi dobrej woli do wspól­nej modli­twy w tym powsta­ją­cym Domu Reko­lek­cyj­nym. Spo­tka­nie roz­pocz­nie­my od poświę­ce­nia ufun­do­wa­nych naczyń i sprzę­tów litur­gicz­nych, za któ­re raz jesz­cze gorą­co dzię­ku­ję. Po Mszy św. wspól­na kawa i czas na bra­ter­skie roz­mo­wy oraz zwie­dza­nie obiek­tu. Moż­na zgła­szać chęć dostar­cze­nia cia­sta. O 20.00 zapla­no­wa­ny jest mini kon­cert w wyko­na­niu Pani Jadwi­gi Szu­fraj­dy, a po nim koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem. Na zakoń­cze­nie zaśpie­wa­my Apel Jasno­gór­ski. Kolek­ta będzie prze­zna­czo­na na dal­sze wypo­sa­że­nie kapli­cy. Dzię­ku­ję tym wszyst­kim, któ­rzy sys­te­ma­tycz­nie wspie­ra­ją to dzie­ło ducho­wo i materialnie.

5. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną, za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go, za przy­go­to­wa­nie i prze­ży­cie Godzi­ny Miło­sier­dzia, za oka­za­ną życz­li­wość oraz bez­in­te­re­sow­ną pomoc, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

6. Inten­cje mszalne.

07. kwietnia 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 7 kwietnia 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Dru­ga nie­dzie­la Wiel­ka­no­cy jest obcho­dzo­na jako Nie­dzie­la Miło­sier­dzia Boże­go. Pan Jezus dał grzesz­ni­kom świę­to Miło­sier­dzia jako ostat­nią deskę ratun­ku. Z dobrze odpra­wio­ną spo­wie­dzią i Komu­nią Świę­tą, przy­ję­tą w tym dniu, jest zwią­za­na obiet­ni­ca zupeł­ne­go odpusz­cze­nia win i kar. Doświad­cza­my nie­ustan­nie miło­sier­dzia Boże­go, dla­te­go może­my uczyć się być miło­sier­ny­mi dla bra­ci i sióstr. Ojciec Świę­ty Jan Paweł II zachę­cał nas tymi sło­wa­mi: „Trze­ba tę iskrę Bożej łaski roz­nie­cać. Trze­ba prze­ka­zy­wać świa­tu ogień miło­sier­dzia. W miło­sier­dziu Boga świat znaj­dzie pokój, a czło­wiek szczę­ście! To zada­nie powie­rzam wam, dro­dzy bra­cia i sio­stry, Kościo­ło­wi w Kra­ko­wie i w Pol­sce oraz wszyst­kim czci­cie­lom Boże­go miło­sier­dzia […]. Bądź­cie świad­ka­mi miłosierdzia!”

2. Na 15.00 zapra­szam do naszej para­fial­nej świą­ty­ni na Godzi­nę Miło­sier­dzia. Pro­szę o wypi­sa­nie i zło­że­nie do godz. 14.50, kar­tek z inten­cja­mi. Tak wie­le ich mamy. Bóg nie­ustan­nie nas zaska­ku­je swo­im miło­sier­dziem, oka­zy­wa­nym w prze­róż­ny spo­sób. Niech wspól­na modli­twa będzie wyra­zem naszej wdzięczności. 

3. W ponie­dzia­łek, 8 kwiet­nia obcho­dzić będzie­my prze­nie­sio­ną z 25 mar­ca- z racji Wiel­kie­go Tygo­dnia- Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, w któ­rą wpi­sa­ny został już na sta­łe Dzień Świę­to­ści Życia. Kościół zapra­sza wier­nych do udzia­łu we Mszy św. nie z obo­wiąz­ku lecz z potrze­by serca.

4. Zachę­cam gorą­co do zapi­sy­wa­nia się na pere­gry­na­cję iko­ny MBNP, a tak­że do zama­wia­nia Mszy św. przez Jej wsta­wien­nic­two. Na sto­li­ku wyło­żo­ne są listy na kolej­ne miesiące.

5. Za dzi­siej­szą zbiór­kę do puszek prze­zna­czo­ną na cele dobro­czyn­ne, za wszel­kie ofia­ry prze­ka­za­ne oraz wpła­co­ne na potrze­by wspól­no­ty para­fial­nej, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­ję rów­nież wszyst­kim para­fia­nom i gościom, któ­rzy poka­zu­ją jak na co dzień żyć wyobraź­nią miło­sier­dzia wspie­ra­jąc modli­twą oraz ofia­rą powsta­ją­cy Dom Reko­lek­cyj­ny w Orzeł­ku. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na bie­żą­ce potrze­by parafii.

6. Inten­cje mszalne.