12. kwietnia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 11 kwietnia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dru­ga nie­dzie­la Wiel­ka­no­cy jest obcho­dzo­na jako Nie­dzie­la Miło­sier­dzia Boże­go. Pan Jezus dał grzesz­ni­kom świę­to Miło­sier­dzia jako ostat­nią deskę ratun­ku. Z dobrze odpra­wio­ną spo­wie­dzią i Komu­nią Świę­tą, przy­ję­tą w tym dniu, jest zwią­za­na obiet­ni­ca zupeł­ne­go odpusz­cze­nia win i kar. Doświad­cza­my nie­ustan­nie miło­sier­dzia Boże­go, dla­te­go może­my uczyć się być miło­sier­ny­mi dla bra­ci i sióstr. Ojciec Świę­ty Jan Paweł II zachę­cał nas tymi sło­wa­mi: „Trze­ba tę iskrę Bożej łaski roz­nie­cać. Trze­ba prze­ka­zy­wać świa­tu ogień miło­sier­dzia. W miło­sier­dziu Boga świat znaj­dzie pokój, a czło­wiek szczę­ście! To zada­nie powie­rzam wam, dro­dzy bra­cia i sio­stry, Kościo­ło­wi w Kra­ko­wie i w Pol­sce oraz wszyst­kim czci­cie­lom Boże­go miło­sier­dzia […]. Bądź­cie świad­ka­mi miło­sier­dzia!” (Kra­ków-Łagiew­ni­ki, 17.08.2002)

2. O 15.00 zapra­szam do wspól­nej modli­twy pod­czas Godzi­ny Miło­sier­dzia. Pro­szę o wypi­sa­nie kar­tek z inten­cja­mi. Bóg nie­ustan­nie nas zaska­ku­je swo­im miło­sier­dziem, oka­zy­wa­nym nam w prze­róż­ny spo­sób. Niech nasza modli­twa będzie wyra­zem naszej wdzięcz­no­ści.

3. Gorą­co zachę­cam do wspar­cia misji poprzez zbiór­kę zuży­te­go sprzę­tu elek­trycz­ne­go i elek­tro­nicz­ne­go. Sprzęt moż­na dostar­czyć na par­king przed naszą OSP w czwar­tek od 18.00 do 20.00 i w pią­tek od 8.00 do 10.00. Szcze­gó­ły na ulot­kach i pla­ka­tach.

4. Wydział Eko­no­micz­ny Kurii Die­ce­zjal­nej w Pel­pli­nie ogła­sza prze­targ na dzier­ża­wę zie­mi rol­nej w Ogo­rze­li­nach. Ofer­ty w zamknię­tych koper­tach nale­ży zło­żyć w kurii do koń­ca kwiet­nia. Ogól­ne infor­ma­cje moż­na uzy­skać w naszym biu­rze para­fial­nym, a szcze­gó­ły u głów­ne­go Eko­no­ma w Pel­pli­nie.

5. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję nasze­go kościo­ła, za ofia­ry zło­żo­ne do puszek na cele dobro­czyn­ne, a tak­że za wszel­kie ofia­ry prze­ka­za­ne oraz wpła­co­ne na cele wspól­no­ty para­fial­nej i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Zło­ży­łem już kom­plet doku­men­tów w Gdań­sku i w naj­bliż­szych tygo­dniach powin­ni­śmy uzy­skać decy­zję oraz pozwo­le­nie Woje­wódz­kie­go Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków na prze­pro­wa­dze­nie w/w prac. Wszyst­kich pro­szę o modli­twę, a tych któ­rzy mogą o indy­wi­du­al­ne wspar­cie finan­so­we tego dzie­ła.

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

7. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 11.04–18.04.2021 r.

Ndz 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski

9.30 dz-błag w 82 r. uro­dzin Marii

11.00 + Jerzy Husa­rek- r. ziem­skich uro­dzin

Pon 17.30 + Euge­niusz Kost­kow­ski- 2 r. śm.

18.30 + Mela­nia Mruk- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Wt 17.30 + Mał­go­rza­ta, Leon, Jan i Robert Sko­row­scy

18.30 + Tere­sa Janu­szew­ska- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

Śr 17.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Cen­trum Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy

18.30 dz-błag w 18 r. uro­dzin Jaku­ba

Czw 17.30 o zdro­wie i Boże błog. dla cio­ci Elż­bie­ty

18.30 ++ za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Pt 17.30 dzięk­czyn­na za zdro­wie i otrzy­ma­ne łaski

18.30 dz-błag w 18 r. uro­dzin Pio­tra

Sob 17.30 dzięk­czyn­na za dzie­ci i wnu­ki Szy­mo­na i Anto­nie­go z proś­bą o Boże błog. oraz opie­kę NMP

18.30 + Wale­rian- w dniu ziem­skich uro­dzin, Tere­sa, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła oraz rodzi­ce Nakiel­scy i Gru­chał­ło­wie

9.30 + Zyg­munt i Alfons Pepliń­scy

11.00 + Jan Wrycz Rekow­ski

07. kwietnia 2021 · Możliwość komentowania NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 4 kwietnia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. W ten rado­sny dzień zmar­twych­wsta­nia Jezu­sa Chry­stu­sa przy­szli­śmy do nasze­go para­fial­ne­go kościo­ła, aby wyśpie­wać rado­sne Alle­lu­ja. Chce­my razem z całym stwo­rze­niem dzię­ko­wać za dzie­ło odku­pie­nia, za Chry­stu­so­we zwy­cię­stwo nad śmier­cią, grze­chem i sza­ta­nem. Od puste­go gro­bu, Dro­gim Para­fia­nom i Gościom, pra­gnę prze­ka­zać naj­ser­decz­niej­sze życze­nia, aby zmar­twych­wsta­ły Pan i Zba­wi­ciel opro­mie­niał swo­ją łaską i bło­go­sła­wień­stwem każ­dą chwi­lę życia i by udzie­lał zdro­wia oraz wszel­kich potrzeb­nych darów.

2. Jutro Ponie­dzia­łek w okta­wie Wiel­ka­no­cy. Msze św. jak w każ­dą nie­dzie­lę. Kolek­ta z dru­gie­go dnia świąt będzie prze­zna­czo­na na Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski. Cho­ciaż tyl­ko jutro jest dzień wol­ny od pra­cy, posta­raj­my się w naszych domach i rodzi­nach utrzy­mać świą­tecz­ny cha­rak­ter całej pas­chal­nej okta­wy – do przy­szłej nie­dzie­li włącz­nie. Przy­wróć­my w naszych rodzi­nach wiel­ka­noc­ne pozdro­wie­nie Chry­stus zmar­twych­wstał! Alle­lu­ja! Praw­dzi­wie zmar­twych­wstał! Alle­lu­ja! I w dniach okta­wy się nim pozdra­wiaj­my.

3. Pra­gnę podzię­ko­wać za przy­go­to­wa­nie nasze­go kościo­ła do prze­ży­wa­nia tych naj­waż­niej­szych świąt chrze­ści­jań­skich: za jego posprzą­ta­nie, przy­go­to­wa­nie deko­ra­cji oraz śpie­wów i całej litur­gii Tri­du­um Pas­chal­ne­go. Skła­dam rów­nież gorą­ce Bóg zapłać kocha­nym para­fia­nom i gościom za indy­wi­du­al­ne ofia­ry skła­da­ne na potrze­by naszej para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, a tak­że za dary sto­łu i wszel­ką życz­li­wość. Niech Wam wszyst­kim dobry Bóg wyna­gro­dzi obfi­to­ścią swo­jej łaski. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na nową ele­wa­cję naszej świą­ty­ni. Wszy­scy, któ­rzy z oba­wy o wła­sne zdro­wie i życie nie uczest­ni­czą aktu­al­nie w żywej litur­gii, mogą wes­przeć para­fię poprzez wpła­tę na kon­to: Bank Spół­dziel­czy w Choj­ni­cach: 93 8146 0003 0000 0967 2000 0001.

4. Już za tydzień będzie­my obcho­dzić nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go i roz­pocz­nie­my Tydzień Miło­sier­dzia. Przed kościo­ła­mi naszej ojczy­zny zbiór­ka do puszek na cele dobro­czyn­ne. Tego dnia o 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia. Tyle trud­nych i bole­snych spraw w naszych rodzi­nach, Ojczyź­nie i na świe­cie. Pro­szę o wypi­sy­wa­nie inten­cji, któ­re odczy­ta­my na począt­ku nabo­żeń­stwa. Litur­gicz­nie będzie to czwar­ta rocz­ni­ca poświę­ce­nia Kapli­cy Miło­sier­dzia, w któ­rej już na zawsze my i następ­ne poko­le­nia będzie­my wypra­szać potrzeb­ne nam i innym łaski.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

6. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 4.04–11.04.2021 r.

Ndz 6.00 w int. para­fian i dobro­dzie­jów

9.30 + Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy

11.00 + Łucja, Julian i Jerzy Husa­rek

Pon 7.45 + Bogu­sław, Jan, Edmund i Michał

9.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od Rady Para­fial­nej

11.00 + Adam i Ryszard Nowic­cy

Wt 17.30 + Cze­sław oraz rodzi­ny Lel­la i Pla­czyń­skich

18.30 + Jan, Mar­ta, Jerzy i Józef

Śr 18.30 + dziad­ków z oboj­ga stron

Czw 8.30 dz-błag w rodzi­nie

9.00 dz-błag w rodzi­nie Pest­ków

Pt 17.30 dz-błag dla Łucji z oka­zji uro­dzin

18.30 dz-błag dla taty Tade­usza z oka­zji uro­dzin

Sob 15.00 dz-błag w 70 r. ślu­bu Fran­cisz­ka i Marii Gem­bów

18.30 + Tade­usz Kowal­ski

Ndz 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski

9.30 dz-błag w 82r. uro­dzin Marii

11.00 + Jerzy Husa­rek- r. ziem­skich uro­dzin

27. marca 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 28 marca 2021 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Nie­dzie­lą Pal­mo­wą roz­po­czy­na­my Wiel­ki Tydzień, dorocz­ny obchód miste­rium pas­chal­ne­go Chry­stu­sa.

2. W naszym koście­le spo­wiedź z udzia­łem jed­ne­go zapro­szo­ne­go kapła­na z deka­na­tu dziś od godz. 13.00 do14.00. Zachę­cam do sko­rzy­sta­nia z tego Boże­go daru miło­sier­dzia.

3. W Wiel­ką Śro­dę na godz.15.00 zapra­szam do pomo­cy w gene­ral­nym sprzą­ta­niu kościo­ła oraz w przy­go­to­wa­niu deko­ra­cji Gro­bu Pań­skie­go i ołta­rza wysta­wie­nia.

4. Świę­te Tri­du­um Pas­chal­ne roz­pocz­nie się w Wiel­ki Czwar­tek wie­czo­rem o godz. 18.30 Mszą św. Wie­cze­rzy Pań­skiej. Będzie­my dzię­ko­wać za dwa sakra­men­ty: Eucha­ry­stię i kapłań­stwo. Kolek­ta z tej Mszy św. jest naszym włą­cze­niem się w jał­muż­nę wiel­ko­post­ną, któ­rą wspie­ra­my oso­by naj­uboż­sze w naszej Ojczyź­nie oraz misje świę­te. Po zakoń­czo­nej litur­gii prze­nie­sie­my pro­ce­syj­nie Naj­święt­szy Sakra­ment do przy­go­to­wa­ne­go ołta­rza ado­ra­cji, daw­niej nazy­wa­ne­go „ciem­ni­cą”. Ado­ra­cja potrwa do godz. 22.00.

5. W Wiel­ki Pią­tek ado­ra­cja od godz. 9.30. Zaraz po wysta­wie­niu przez 45 min oka­zja do spo­wie­dzi św. Tego dnia Kościół nie spra­wu­je Mszy św. Zapra­sza jed­nak wier­nych do udzia­łu w litur­gii Męki Pań­skiej, któ­rej szczy­to­wym momen­tem jest ado­ra­cja krzy­ża świę­te­go. Za uczcze­nie krzy­ża w tym dniu może­my dostą­pić łaski odpu­stu zupeł­ne­go pod zwy­kły­mi warun­ka­mi. W tym roku odda­my cześć krzy­żo­wi przez przy­klęk­nię­cie lub głę­bo­ki ukłon. W naszym koście­le para­fial­nym litur­gię roz­pocz­nie­my o godz. 18.30. Na zakoń­cze­nie litur­gii Męki Pań­skiej prze­nie­sie­my Naj­święt­szy Sakra­ment do przy­go­to­wa­ne­go Gro­bu Boże­go, gdzie ado­ra­cja trwać będzie do godz. 22.00. Przy­po­mi­nam też, że w Wiel­ki Pią­tek wier­ni mię­dzy 18. a roz­po­czę­ciem 60. roku życia, oprócz wstrze­mięź­li­wo­ści od pokar­mów mię­snych, są zobo­wią­za­ni do zacho­wa­nia postu ści­słe­go, czy­li do spo­ży­cia jed­ne­go posił­ku do syta oraz dwóch skrom­nych posił­ków w cią­gu dnia. Ofia­ry zło­żo­ne przy ado­ra­cji krzy­ża, są prze­zna­czo­ne na rato­wa­nie Bazyl­ki Gro­bu Pań­skie­go w Jero­zo­li­mie oraz innych miejsc świę­tych. O godz. 20.00 pro­szę, aby Róże Różań­co­we popro­wa­dzi­ły śpiew trzech czę­ści Gorz­kich Żali.

6. Wiel­ka Sobo­ta jest rów­nież dniem, gdy nie spra­wu­je się Eucha­ry­stii. Wszy­scy wier­ni są zapro­sze­ni do modli­twy i sku­pie­nia, do ado­ra­cji Chry­stu­sa Eucha­ry­stycz­ne­go w przy­go­to­wa­nym Gro­bie Pań­skim. Zapra­szam od godz. 9.30. na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Posta­raj­my się zna­leźć czas
w przed­świą­tecz­nym zabie­ga­niu na indy­wi­du­al­ną modli­twę przed naszym Panem i Zba­wi­cie­lem. Do peł­nie­nia war­ty zapra­szam naszych Stra­ża­ków.

7. Bło­go­sła­wień­stwo pokar­mów na stół wiel­ka­noc­ny o godz.10.00, 12.00 i 17.00. Przy­cho­dzą­cych do świą­ty­ni, zwłasz­cza tych, któ­rzy robią to oka­zjo­nal­nie zapra­szam do choć­by krót­kiej ado­ra­cji. Pro­szę, by tego dnia skła­dać do kosza przed ołta­rzem pod­pi­sa­ne skar­bon­ki Cari­tas z jał­muż­ną wiel­ko­post­ną. Kupo­ny z tych skar­bo­nek wezmą udział w loso­wa­niu nagród. Spo­wiedź tego dnia o godz. 10.15 do 11.00.

8. Wie­czo­rem w sobo­tę po zacho­dzie słoń­ca, o godz. 20.00 roz­pocz­nie­my naj­waż­niej­szą litur­gię roku kościel­ne­go – litur­gię Wigi­lii Pas­chal­nej. Będzie­my cele­bro­wać noc Pas­chy Pana – noc Jego przej­ścia ze śmier­ci do życia. Będzie­my cele­bro­wać Jego zmar­twych­wsta­nie, Jego zwy­cię­stwo nad śmier­cią, grze­chem i sza­ta­nem. Litur­gię roz­pocz­nie­my od poświę­ce­nia ognia i zapa­le­nia pas­cha­łu, będzie­my słu­chać sło­wa Boże­go, znów po kil­ku tygo­dniach zaśpie­wa­my rado­sne Alle­lu­ja, a tak­że weź­mie­my udział w poświę­ce­niu wody i odno­wi­my chrzciel­ne przy­rze­cze­nia, za co może­my uzy­skać odpust zupeł­ny. Całość zwień­czy uro­czy­sta litur­gia eucha­ry­stycz­na. Na tę litur­gię pro­szę o przy­nie­sie­nie pas­cha­li­ków.

9. W wiel­ka­noc­ny pora­nek Nie­dzie­li Zmar­twych­wsta­nia o godz. 6.00 uro­czy­stą pro­ce­sją rezu­rek­cyj­ną, któ­ra jest dopeł­nie­niem noc­nej litur­gii, biciem dzwo­nów i rado­snym śpie­wem ogło­si­my wszyst­kim, że Pan zmar­twych­wstał i jest z nami. Po pro­ce­sji cele­bro­wać będzie­my Eucha­ry­stię. Zapra­szam do udzia­łu całą asy­stę wraz z dziew­czyn­ka­mi sypią­cy­mi kwiat­ki. W Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny Msze św. według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Kolek­ta tego dnia prze­zna­czo­na będzie na Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski.

10. Odwie­dzi­ny cho­rych z komu­nią św. wiel­ka­noc­ną na zgło­sze­nie w pią­tek 9 kwiet­nia. Pro­szę was, aby­ście zadba­li o tych, któ­rzy ze wzglę­du na wiek oraz stan zdro­wia nie mogą sami przy­być do świą­ty­ni.

11. Za ofia­ry na kwia­ty i deko­ra­cję do Gro­bu Pań­skie­go, za wszel­kie indy­wi­du­al­nie ofia­ry skła­da­ne oraz wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, za dary sto­łu oraz za życz­li­wość i pomoc para­fian i gości, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

12. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Na sto­li­ku wyło­żo­ne są książ­ki o św. Józe­fie oraz o Wiel­ka­no­cy w cenie 15 zł, a tak­że pas­cha­li­ki po 7 zł.

13. Inten­cje mszal­ne.

Inten­cje mszal­ne 28.03–4.04.2021 r.

Ndz 7.45 + Tere­sa i Ber­nard Janu­szew­scy oraz dziad­ko­wie

9.30 + mąż Jan Beger, rodzi­ce Ger­tru­da i Leonard oraz rodzeń­stwo

GORZKIE ŻALE

11.00 + Jan Wrycz Rekow­ski

Pon 17.30 + dziad­ko­wie Anna i Jan Lemań­czyk

18.30 dz-błag dla całej rodzi­ny

Wt 17.30 + za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

18.30 + Edy­ta Jani­kow­ska- 1 r. śm.

Śr 18.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od Józe­fa i Elż­bie­ty

Czw 18.30 dz-błag dla ks. Pro­bosz­cza Pio­tra- int. od Rady Para­fial­nej

Pt 18.30 LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

Sob 20.00 + Józef — 2 r. śm. i Zofia Pasiń­scy

Ndz 6.00 w int. para­fian i dobro­dzie­jów

9.30 + Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy

11.00 + Łucja, Julian i Jerzy Husa­rek

 

 

 

24. marca 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21 marca 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Wezwa­nie do nawró­ce­nia jest zachę­tą do nie­ustan­ne­go odkry­wa­nia pięk­na i głę­bi Eucha­ry­stii. W Wiel­kim Poście ta dro­ga pro­wa­dzi do źró­dła, któ­rym jest Ewan­ge­lia Jezu­sa Chry­stu­sa. Zbli­ża­my się do świąt, wkra­cza­my w czas inten­syw­niej­sze­go roz­wa­ża­nia męki nasze­go Pana. Zasło­ni­li­śmy krzy­że w świą­ty­ni, by na nowo odsło­nić je przed naszy­mi oczy­ma w Wiel­ki Pią­tek. Nie­chaj ten czas będzie szcze­gól­nym cza­sem wyci­sze­nia i towa­rzy­sze­nia Jezu­so­wi w Jego cier­pie­niu i męce.

2. W czwar­tek 25 mar­ca uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go – dokład­nie dzie­więć mie­się­cy przed Bożym Naro­dze­niem. Jest to Dzień Świę­to­ści Życia i Dzień Ducho­wej Adop­cji Dziec­ka Poczę­te­go. Wspie­raj­my modli­twą tych, któ­rzy wal­czą w obro­nie życia od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci. Kolek­ta tego dnia na wspar­cie Fun­da­cji Małych Stó­pek.

 

3. Za tydzień prze­ży­wać będzie­my Nie­dzie­lę Pal­mo­wą. Na każ­dej Mszy św. obrzęd bło­go­sła­wień­stwa palm, a o godz. 11.00, jeśli warun­ki pogo­do­we pozwo­lą, rów­nież pro­ce­sja wokół naszej świą­ty­ni. Tego dnia od 13.00 do 14.00 oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej. Ze wzglę­du na wpro­wa­dzo­ne obostrze­nia sani­tar­ne do pomo­cy przy­bę­dzie dodat­ko­wo tyl­ko jeden kapłan z nasze­go deka­na­tu. Zapra­szam, by sko­rzy­stać oraz nie odkła­dać na póź­niej tego sakra­men­tu.

4. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję naszej świą­ty­ni (2368 zł), za ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Gorą­co dzię­ku­ję orga­ni­za­to­rom oraz wszyst­kim, któ­rzy wzię­li udział w EDK, jak rów­nież czu­wa­ją­cym na noc­nej ado­ra­cji i łączą­cym się z nami ducho­wo. Cari­tas Pol­ska zapra­sza dzie­ci, mło­dzież i doro­słych, by w okre­sie Wiel­kie­go Postu włą­czy­li się w pomoc oso­bom ubo­gim i misjom świę­tym poprzez zbie­ra­nie jał­muż­ny wiel­ko­post­nej, któ­rą moż­na skła­dać do spe­cjal­nych papie­ro­wych skar­bo­nek lub do skrzyn­ki nowen­no­wej. Za tydzień kolek­ta na deko­ra­cję i kwia­ty do Gro­bu Pań­skie­go.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Na sto­li­ku wyło­żo­ne są nowe, bar­dzo cie­ka­we książ­ki pt. Wszyst­ko o Wiel­ka­no­icy, Wszy­sko o św. Józe­fie oraz Modli­twy do św. Józe­fa. Cena 15 zł. Zapra­szam do samo­ob­słu­gi.

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej nie­dzie­li.

7. Inten­cje mszal­ne.

Inten­cje mszal­ne

21.03–28.03.2021 r.

Ndz 7.45 + Cze­sław – r. śm., Anna, Kle­mens i Roman Żywic­cy oraz dziad­ko­wie

z oboj­ga stron

9.30 + Geno­we­fa i Józef Trze­ciak ‑r. śm.

GORZKIE ŻALE

11.00 + Jan ‑13 r. śm. oraz Ste­fa­nia i Ber­nard Stolt­mann

Pon

Wt 16.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

17.30 + dziad­ko­wie Jan i Wan­da Lisek

Śr 17.30 + Zofia ‑1 r. śm. i Jan Lesz­czyń­scy

Czw 16.30 + Hen­ryk Sig­man­ski

17.30 + Józef War­din- r. śm. i ziem­skich uro­dzin

Pt 17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 + Fran­ci­szek Przy­bysz- 3 r. śm.

Sob 16.30 ++ z rodzi­ny Lipiń­skich i Cza­plew­skich

17.30 + Hele­na Gostom­ska- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

.

Ndz 7.45 + Tere­sa i Ber­nard Janu­szew­scy oraz dziad­ko­wie

9.30 + mąż Jan Beger, rodzi­ce Ger­tru­da i Leonard oraz rodzeń­stwo

GORZKIE ŻALE

11.00 + Jan Wrycz Rekow­ski

 

 

 

28. lutego 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 28 lutego 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. W cen­trum litur­gii dru­giej nie­dzie­li Wiel­kie­go Postu Kościół sta­wia Jezu­sa, któ­ry na górze Tabor ujaw­nia trzem wybra­nym uczniom praw­dę, że jest umi­ło­wa­nym Synem Boga Ojca. Oni pozna­li praw­dę o Jezu­sie, któ­ry ich wezwał i za któ­rym podą­ży­li. Niech czas postu będzie dla nas oka­zją nie­ustan­ne­go odkry­wa­nia praw­dy o Tym, któ­ry na ołta­rzach naszych świą­tyń ofia­ro­wu­je się Bogu za nas, sta­je się pokar­mem na życie wiecz­ne.

2. Jak co roku dru­ga nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu to nie­dzie­la Ad Gen­tes – Dzień Modlitw, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Pra­gnie­my pamię­tać, że obec­nie na misjach w 99 kra­jach pra­cu­je 1883 pol­skich misjo­na­rzy i misjo­na­rek. Są świad­ka­mi praw­dy, że Bóg jest miło­ścią i kocha każ­de­go bez wyjąt­ku. Za tydzień będzie moż­na wes­przeć ich dzie­ło ofia­rą do puszek.

3. 1 mar­ca to Naro­do­wy Dzień Pamię­ci „Żoł­nie­rzy Wyklę­tych”, któ­rzy są nazy­wa­ni tak­że żoł­nie­rza­mi nie­złom­ny­mi. Przez lata sta­ra­no się wyma­zać pamięć o nich z histo­rii nasze­go naro­du. Ich miłość do ojczy­zny, nie­złom­na wal­ka o nie­pod­le­głość i suwe­ren­ność Pol­ski po zakoń­cze­niu II woj­ny świa­to­wej, ofia­ra życia zasłu­gu­ją na naszą pamięć, a przede wszyst­kim na peł­ną miło­ści modli­twę.

4. W pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca, 4 mar­ca, prze­ży­wać będzie­my świę­to św. Kazi­mie­rza (1458–1484), kró­le­wi­cza, poboż­ne­go czci­cie­la Nie­po­ka­la­nej i Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu oraz głów­ne­go patro­na Litwy.

5. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej od godz.15.30 do 16.30. Odwie­dzi­ny cho­rych na zgło­sze­nie. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, któ­rą zakoń­czy­my nabo­żeń­stwem do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa..

6. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za bez­in­te­re­sow­ną pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Cari­tas Pol­ska zachę­ca wszyst­kie rodzi­ny do włą­cze­nia się dzie­ło jał­muż­ny wiel­ko­post­nej. Skar­bon­ki wyło­żo­ne są na sto­li­ku.

7. Dziś do naby­cia nowy dwu­mie­sięcz­nik Misyj­ne Dro­gi.

8. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej nie­dzie­li.

9. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 28.02–7.03.2021 r.

Ndz 7.45 + Jan Wrycz Rekow­ski- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

9.30 + Ire­na Paw­lak- 28 gr.

GORZKIE ŻALE

11.00 + Piotr, Ste­fa­nia i Sta­ni­sław Soko­łow­scy oraz Zofia, Józef i Jan Tyda

Pon 16.30 + Ire­na Paw­lak- 29 gr.

17.30 + Hele­na i Tade­usz Nowa­ko­wie

Wt 17.30 + Ire­na Paw­lak- 30 gr.

18.30 + Jadwi­ga Kaproń- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

Śr 17.30 + Kry­sty­na, Edmund i Jolan­ta Pila­rek

Czw 17.30 + Maria i Bole­sław Guziń­scy oraz Maria Schwe­min

Pt 16.30 + Aldo­na – 1 r. śm. i Józef Pokryw­ka

17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 + Jan Skwie­raw­ski- 9 r. śm. i Zdzi­sła­wa Jaros- 3 r. śm.

Sob 16.30 + rodzi­ce Sta­ni­sław i Jadwi­ga Jar­mo­cho­wie

17.30 + Bogu­mi­ła Micha­łow­ska- w dniu ziem­skich uro­dzin i z rodzi­ny

Ndz 7.45 + Marian­na i Zenon Szu­bert oraz z rodzi­ny

9.30 + Adam, Geno­we­fa Kra­mek oraz Bro­ni­sław Kuchar­ski

GORZKIE ŻALE

11.00 + Boże­na Kani­kow­ska- r. śm.

 

 

 

21. lutego 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I Niedziela Wielkiego Postu – 21 lutego 2021 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Prze­ży­wa­my pierw­szą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu, cza­su nawró­ce­nia, poku­ty, prze­mia­ny myśle­nia i życia. Od pierw­szych wie­ków Kościo­ła wyko­rzy­sty­wa­no ten czas szcze­gól­nie na przy­go­to­wa­nie kan­dy­da­tów do chrztu i odno­wie­nia skut­ków tego sakra­men­tu. Uczyń­my wszyst­ko, co moż­li­we, by ten czas nie był dla nas tyl­ko kolej­nym Wiel­kim Postem, ale dopro­wa­dził nas do pogłę­bie­nia ducho­wej rela­cji z Bogiem, któ­ry wycho­dzi nam naprze­ciw, aby nas odna­leźć.

2. We wszyst­kie piąt­ki Wiel­kie­go Postu będzie­my roz­wa­żać mękę Pana Jezu­sa w cza­sie dro­gi krzy­żo­wej o godz. 17.00. W każ­dą nie­dzie­lę po sumie o godz. 9.30 gorz­kie żale. Za udział w gorz­kich żalach, a tak­że w dro­dze krzy­żo­wej może­my uzy­skać odpust zupeł­ny, czy­li daro­wa­nie przez Boga kary docze­snej za grze­chy odpusz­czo­ne już co do winy. Oprócz udzia­łu w nabo­żeń­stwie nale­ży wypeł­nić zwy­kłe warun­ki uzy­ska­nia odpu­stu: musi­my wyklu­czyć przy­wią­za­nie do jakie­go­kol­wiek grze­chu, nawet powsze­dnie­go, musi­my być w sta­nie łaski uświę­ca­ją­cej, przy­jąć Komu­nię Świę­tą i pomo­dlić się w inten­cjach wyzna­czo­nych przez Ojca Świę­te­go.

3. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję naszej świą­ty­ni (2147 zł), za ofia­ry indy­wi­du­al­nie zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Cari­tas Pol­ska zapra­sza wszyst­kich, a więc dzie­ci, mło­dzież i doro­słych, by w okre­sie Wiel­kie­go Postu włą­czy­li się w pomoc oso­bom ubo­gim i misjom świę­tym poprzez zbie­ra­nie jał­muż­ny. Skar­bon­ki moż­na zabie­rać ze sto­li­ka. Jał­muż­nę wiel­ko­post­ną moż­na rów­nież skła­dać do skrzyn­ki nowen­no­wej, aż do Nie­dzie­li Miło­sier­dzia.

4. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

5. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim spo­koj­nej i bło­go­sła­wio­nej nie­dzie­li.

6. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 21.02–28.02.2021 r.

Ndz 7.45 + Ire­na Paw­lak- 21 gr.

9.30 + mąż Jan Beger

GORZKIE ŻALE

11.00 + cór­ka Klau­dia- w dniu ziem­skich uro­dzin oraz ojco­wie Sta­ni­sław i Fran­ci­szek

Pon 16.30 + Ire­na Paw­lak- 22 gr.

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski

Wt 16.30 + Ire­na Paw­lak- 23 gr.

17.30 + Danu­ta Wensier­ska- r. śm.

Śr 16.30 + Jan Wrycz Rekow­ski- int. od rodzi­ny

17.30 + Ire­na Paw­lak- 24 gr.

Czw 16.30 + Ire­na Paw­lak- 25 gr.

17.30 +Zofia i Jan Lesz­czyń­scy

Pt 17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 + Ire­na Paw­lak- 26 gr.

Sob 16.30 + Ire­na Paw­lak- 27 gr.

17.30 +Maria Beh­rendt- r.śm., Wan­da i Zby­sław Janow­scy oraz Anna i Woj­ciech

Ndz 7.45 + Jan Wrycz Rekow­ski- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

9.30 + Ire­na Paw­lak- 28 gr.

GORZKIE ŻALE

11.00 + Piotr, Ste­fa­nia i Sta­ni­sław Soko­łow­scy oraz Zofia, Józef i Jan Tyda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. lutego 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 14 lutego 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. W Chry­stu­sie ist­nie­je jed­ność – jest Bogiem-czło­wie­kiem. Wie­lo­krot­nie w Ewan­ge­lii widzi­my Jezu­sa, któ­ry prze­ja­wia czy­sto ludz­kie emo­cje i zacho­wa­nia, pochy­la się nad każ­dym czło­wie­kiem, z wiel­ką miło­ścią litu­je się nad ludź­mi. Taki rów­nież jest Bóg: pochy­la się nad każ­dą ludz­ką bie­dą, dosko­na­le rozu­mie naszą sytu­ację. Każ­da Eucha­ry­stia jest dzięk­czy­nie­niem za to, że Bóg jest wśród ludu. Teraz i zawsze.

2. Roz­po­czy­na­my dzi­siaj 54. Tydzień Modlitw o Trzeź­wość Naro­du. Niech modli­twa i pochy­le­nie się nad tym pro­ble­mem obu­dzą wraż­li­wość naszych serc.

3. Wspo­mi­na­my św. Walen­te­go, patro­na ludzi zako­cha­nych, ale tak­że cho­rych i cier­pią­cych na róż­ne dole­gli­wo­ści psy­chicz­ne. Za jego wsta­wien­nic­twem pro­śmy w inten­cji zako­cha­nych, by nie myli­li zako­cha­nia z pożą­da­niem, oraz o zdro­wie dla tych, któ­rzy bory­ka­ją się z pro­ble­ma­mi natu­ry psy­chicz­nej.

4. W śro­dę Popie­lec, któ­rym roz­pocz­nie­my Wiel­ki Post, czas szcze­gól­ne­go zgłę­bia­nia tajem­ni­cy cier­pie­nia i zbaw­czej śmier­ci na krzy­żu nasze­go Pana, Jezu­sa Chry­stu­sa. To rów­nież czas wyci­sze­nia i głęb­szej reflek­sji nad swo­im życiem, jego celem i codzien­no­ścią. Tego dnia obo­wią­zu­je post ści­sły.

5. We wszyst­kie piąt­ki Wiel­kie­go Postu będzie­my roz­wa­żać mękę Pana Jezu­sa w cza­sie dro­gi krzy­żo­wej o godz. 17.00. W każ­dą nie­dzie­lę po sumie gorz­kie żale. Wra­ca­my do ryt­mu, że w sobo­ty jed­na, ostat­nia Msza św. odpra­wia­na jest z litur­gią nie­dziel­ną.

6. Zachę­cam do lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej. Prze­ży­wa­my, ogło­szo­ny przez papie­ża Fran­cisz­ka, Rok Świę­te­go Józe­fa. Dla każ­dej rodzi­ny przy­go­to­wa­ny jest obra­zek z modli­twą. Moż­na je zabie­rać ze sto­li­ka. Zachę­cam do wspól­no­to­we­go odma­wia­nia tej modli­twy w waszych domach.

7. Za ofia­ry zebra­ne tydzień temu do puszek jako pomoc na odbu­do­wę spa­lo­nej świą­ty­ni w Kaspa­ru­sie, za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję nasze­go kościo­ła oraz za wszel­ką pomoc, życz­li­wość i wspar­cie, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej oraz wsta­wien­nic­twa Świad­ków Miło­sier­dzia.

9. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 14.02–21.02.2021 r.

Ndz 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od Przy­ja­ciół

9.30 + Domi­nik, Cecy­lia, Zofia Rudt­ka i Andrzej Ignor

11.00 + Ire­na Paw­lak- 14 gr.

Pon 16.30 + Ire­na Paw­lak- 15 gr.

17.30 + Marian Kak- z ok. ziem­skich uro­dzin oraz Tere­sa, Wale­rian i Paweł

Wt 16.30 + Ire­na Paw­lak- 16 gr.

17.30 + Mela­nia Mruk- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

Śr 11.00 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

16.30 + Ire­na Paw­lak- 17 gr.

17.30 + Łucja, Alfons i Hen­ryk Pest­ka

Czw 16.30 + Ire­na Paw­lak- 18 gr.

17.30 + ks. Kano­nik Krzysz­tof Sta­chow­ski

Pt 16.30 + Ire­na Paw­lak- 19 gr.

17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 + wszyst­kich zmar­łych z rodzi­ny

Sob 15.00 dz-błag. w 1 r. uro­dzin Anto­nie­go

16.30 + Ire­na Paw­lak- 20 gr.

17.30 dz-błag. w dniu uro­dzin syna Dawi­da, z proś­bą o dar wia­ry

Ndz 7.45 + Ire­na Paw­lak- 21 gr.

9.30 + mąż Jan Beger

GORZKIE ŻALE

11.00 + cór­ka Klau­dia- w dniu ziem­skich uro­dzin oraz ojco­wie Sta­ni­sław i Fran­ci­szek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08. lutego 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 7 lutego 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Chry­stus w cza­sie Eucha­ry­stii uczy nas modli­twy. Wie­lo­krot­nie wska­zy­wał, że trze­ba na nią zna­leźć nie tyl­ko miej­sce, lecz tak­że czas. Uczy­my się w tym koście­le, jak w ser­cu i w codzien­no­ści budo­wać świą­ty­nię, w któ­rej będzie­my spo­ty­kać Boga twa­rzą w twarz na modli­twie i wsłu­chi­wać się w Jego sło­wa.

2. W czwar­tek wspo­mnie­nie Mat­ki Bożej z Lour­des – Świa­to­wy Dzień Cho­re­go. W 1858 r., czte­ry lata po ogło­sze­niu dogma­tu o nie­po­ka­la­nym poczę­ciu Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, w gro­cie Mas­sa­biel­le Ber­na­det­cie Soubi­ro­us obja­wi­ła się Mat­ka Boża, któ­ra przed­sta­wi­ła się jako Nie­po­ka­la­ne Poczę­cie oraz wezwa­ła do nawró­ce­nia i pro­si­ła o modli­twę. Pod­czas Mszy św. w szcze­gól­ny spo­sób będzie­my się modlić za cho­rych z naszej para­fii i rodzin.

3. Zachę­cam do lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej.

4. Za dzi­siej­sze ofia­ry do puszek zło­żo­ne na odbu­do­wę spa­lo­nej świą­ty­ni w Kaspa­ru­sie, za wszel­kie ofia­ry prze­ka­za­ne, a tak­że wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za wyko­na­ne pra­ce, a zwłasz­cza za sprząt­nie­cie deko­ra­cji świą­tecz­nej, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na nową ele­wa­cję nasze­go kościo­ła.

5. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień.

6. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 7.02–14.02.2021 r.

Ndz 7.45 + Ire­na Paw­lak- 7 gr.

9.30 + ks. Pra­łat Alek­san­der Kłos- r. śm.- int. od rodzi­ny Kujaw­skich

11.00 + Maria Gem­ba

Pon 16.30 + Ire­na Paw­lak- 8 gr.

17.30 + rodzi­ce Sta­ni­sław ‑15 r. śm i Jadwi­ga Jar­moch

Wt 16.30 + Ire­na Paw­lak- 9 gr.

17.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska oraz rodzi­ce Cze­sław i Maria

Śr 16.30 + Ire­na Paw­lak- 10 gr.

17.30 + Hali­na Wyro­wiń­ska- int. od cór­ki z rodzi­ną

Czw 16.30 + Ire­na Paw­lak- 11 gr.

17.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy

Pt 16.30 + Ire­na Paw­lak- 12 gr.

17.30 + Jan Guzin­ski- 25 r. śm.

Sob 16.30 + Ire­na Paw­lak- 13 gr.

17.30 + Jan Wrycz Rekow­ski

Ndz 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od Przy­ja­ciół

9.30 + Domi­nik, Cecy­lia, Zofia Rudt­ka i Andrzej Ignor

11.00 + Ire­na Paw­lak- 14 gr.

31. stycznia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 31 stycznia 2021 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Ostat­nia nie­dzie­la stycz­nia to Świa­to­wy Dzień Trę­do­wa­tych. Na trąd cho­ru­ją tysią­ce ludzi, któ­rzy czę­sto z powo­du tej cho­ro­by są wyklu­cza­ni ze spo­łe­czeń­stwa, spy­cha­ni na mar­gi­nes życia. Pomó­dl­my się dzi­siaj w inten­cji trę­do­wa­tych, a tak­że ich opie­ku­nów, któ­rzy z wiel­ką miło­ścią codzien­nie się nimi opie­ku­ją.

2. We wto­rek 2 lute­go świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go i Świa­to­wy Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Pamię­taj­my o oso­bach kon­se­kro­wa­nych, któ­re odda­ły życie w służ­bie Bogu i Kościo­ło­wi. War­to wspo­mnieć o set­kach domów pomo­cy, domów dziec­ka, przed­szko­li, szkół, ośrod­ków wycho­waw­czych, szpi­ta­li i hospi­cjów, w któ­rych codzien­nie słu­żą oso­by kon­se­kro­wa­ne będą­ce dzię­ki temu świad­ka­mi Boga peł­ne­go miło­ści i miło­sier­dzia. Pod­czas Mszy św. bło­go­sła­wień­stwo świec. Dzie­ci przy­go­to­wu­ją­ce się do I Komu­nii św. przyj­dą na godz. 17.30.

3. W śro­dę 3 lute­go wspo­mnie­nie św. Bła­że­ja, bisku­pa i męczen­ni­ka, patro­na cho­rych na gar­dło.

4. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej pół godzi­ny przed każ­dą Mszą św. Odwie­dzi­ny cho­rych na zgło­sze­nie. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.

5. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za oka­za­ną pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień w naszej die­ce­zji przed kościo­ła­mi odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na odbu­do­wę spa­lo­nej świą­ty­ni w Kaspa­ru­sie.

6. Wszyst­kich, któ­rzy 1% podat­ku mogą wes­przeć nasze­go cho­re­go, małe­go para­fia­ni­na Mak­sy­mi­lian­ka, pro­si­my o pomoc. Szcze­gó­ły na pla­ka­cie i na ulot­kach wyło­żo­nych na sto­li­ku.

7. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej nie­dzie­li.

8. Zapo­wie­dzi przed­mał­żeń­skie.

9. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 31.01–7.02.2021 r.

Ndz 7.45 dz-błag z oka­zji 84 r. uro­dzin Igna­ce­go

9.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od rodzi­ny Beki­schów

11.00 + Zofia i Jan Lesz­czyń­scy

Pon 16.30 + Ire­na Paw­lak- 1 gr.

17.30 dz-błag w 90 r. uro­dzin Jani­ny

Wt 16.30 + Ire­na Paw­lak- 2 gr.

17.30 + Elż­bie­ta i Igna­cy Modrze­jew­scy

Śr 11.00 pogrzeb: + Jadwi­ga Kaproń

16.30 + Ire­na Paw­lak- 3 gr.

17.30 + Hali­na Kost­kow­ska- r. śm. i z rodzi­ny

Czw 16.30 + Ire­na Paw­lak- 4 gr.

17.30 + Jerzy Krau­śnik

Pt 16.30 + mąż Jan- 8. r. śm. i cór­ka Ali­cja- 9 r. śm.

17.30 + Ire­na Paw­lak- 5 gr.

Sob 16.30 + Ire­na Paw­lak- 6 gr.

17.30 + Bogu­mi­ła i Zdzi­sław Micha­łow­scy- 2 r. śm., Łukasz Gostom­ski i z rodzi­ny

Ndz 7.45 + Ire­na Paw­lak- 7 gr.

9.30 + ks. Pra­łat Alek­san­der Kłos- r. śm.- int. od rodzi­ny Kujaw­skich

11.00 + Maria Gem­ba

25. stycznia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 24 stycznia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:,

1. Dziś, decy­zją papie­ża Fran­cisz­ka, po raz dru­gi obcho­dzi­my w Koście­le Nie­dzie­lę Sło­wa Boże­go. Prze­ży­wa­my ją, aby zro­zu­mieć nie­wy­czer­pal­ne bogac­two pocho­dzą­ce z nie­ustan­ne­go dia­lo­gu mię­dzy Bogiem a Jego ludem.

2. Trwa Tydzień Powszech­nej Modli­twy o Jed­ność Chrze­ści­jan. Nie może­my się ogra­ni­czać do modli­twy, lecz pod jej wpły­wem mamy zmie­niać swo­je postę­po­wa­nie. Pamię­taj­my o sło­wach Pana Jezu­sa: „ …chwa­łę, któ­rą Mi dałeś, prze­ka­za­łem im, aby sta­no­wi­li jed­no, tak jak My jed­no sta­no­wi­my. Ja w nich, a Ty we Mnie!”.

3. Jutro świę­to Nawró­ce­nia św. Paw­ła, apo­sto­ła Jezu­sa. Gor­li­wy fary­ze­usz i prze­śla­dow­ca pierw­sze­go Kościo­ła, po tym, jak uka­zał mu się zmar­twych­wsta­ły Chry­stus, został Jego uczniem i poświę­cił resz­tę życia sze­rze­niu Ewan­ge­lii. Dzię­ki temu stał się apo­sto­łem naro­dów.

4. Zakoń­czy­li­śmy czas Mszy św. kolę­do­wych. Dzię­ku­ję ser­decz­nie wszyst­kim za wspól­no­tę modli­twy i ofia­ry, któ­re w cało­ści zosta­ną prze­zna­czo­ne na nową ele­wa­cję nasze­go kościo­ła.

5. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim pięk­nej i bło­go­sła­wio­nej nie­dzie­li.

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej.

7. Za dzi­siej­sze ofia­ry do puszek prze­zna­czo­ne dla poszko­do­wa­nych w trzę­sie­niu zie­mi w Chor­wa­cji, za wszel­kie indy­wi­du­al­ne ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za oka­za­ną pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 24.01–31.01.2021 r.

Ndz 7.45 + Jan Wrycz Rekow­ski- int. od rodzi­ny

9.30 + Ire­na Paw­lak-int. od Wspól­no­ty Domo­we­go Kościo­ła

11.00 + Wal­de­mar oraz Wacła­wa i Wła­dy­sław Witasz­czyk

Pon 17.30 + Jadwi­ga Lemań­czyk- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

18.30 + Ryszard Woj­ta­la-11 r. śm. oraz Józef i Fran­cisz­ka Stolt­mann

Wt 16.30 o szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla Mał­go­si i zdro­wie dla dziec­ka

17.30 + Józef i Mar­cjan­na

Śr 16.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

17.30 + Jan Wrycz Rekow­ski

Czw 16.30 o Boże błog. dla mamy Jadwi­gi w dniu uro­dzin

17.30 + Jani­na – r. śm. i Edward Kurze­lew­scy

Pt 17.30 dzięk­czyn­na za ura­to­wa­ne życie z proś­bą o Boże błog. i zdro­wie dla Macie­ja i Joan­ny

18.00 + Miro­sław- 11 r. śm., Ste­fan, Wan­da i Kla­ra Daniels

Sob 16.30 + Ire­na – w dniu ziem­skich uro­dzin

17.30 + Beata- r. śm. i Wła­dy­sław Zemsta oraz z rodzi­ny Wyro­wiń­skich

Ndz 7.45 dz-błag z oka­zji 84 r. uro­dzin Igna­ce­go

9.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od rodzi­ny Beki­schów

11.00 + Zofia i Jan Lesz­czyń­scy