S T A T U T

DIECEZJALNEGO CENTRUM

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

W ORZEŁKU

Roz­dział I. Posta­no­wie­nia ogólne

§ 1

1. Die­ce­zjal­ne Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej i Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej zwa­ne dalej Cen­trum zosta­ło ery­go­wa­ne Dekre­tem Bisku­pa Pel­pliń­skie­go z dnia 13 paź­dzier­ni­ka 2015r. na mocy kan. 114 Kodek­su Pra­wa Kano­nicz­ne­go i jest kościel­ną jed­nost­ką organizacyjną.

2. Sie­dzi­bą Cen­trum jest wieś Orzełek.

§ 2

1. Cen­trum posia­da oso­bo­wość praw­ną i dzia­ła w opar­ciu o przepisy:

1) Kodek­su Pra­wa Kanonicznego;

2) Usta­wy z dnia 17 maja 1989 r. o sto­sun­ku Pań­stwa do Kościo­ła Kato­lic­kie­go w Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz.154 z późn. zm.);

3) Pra­wa obo­wią­zu­ją­ce­go na tere­nie Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej;

4) Niniej­sze­go Statutu.

 

Roz­dział II. Zakres i cele działania

§ 3

Cen­trum w ramach inte­gra­cji spo­łecz­nej powo­ła­ne jest do reali­za­cji zadań mają­cych na celu rein­te­gra­cję spo­łecz­ną osób dotknię­tych wyklu­cze­niem spo­łecz­nym, któ­re ze wzglę­du na swo­ją sytu­ację życio­wą nie są w sta­nie wła­snym sta­ra­niem zaspo­ko­ić swo­ich pod­sta­wo­wych potrzeb życio­wych i znaj­du­ją się w sytu­acji powo­du­ją­cej ubó­stwo oraz unie­moż­li­wia­ją­cej lub ogra­ni­cza­ją­cej uczest­nic­two w życiu zawo­do­wym, spo­łecz­nym i rodzin­nym. Cen­trum w ramach edu­ka­cji eko­lo­gicz­nej powo­ła­ne jest do reali­za­cji sze­ro­ko poję­tej tro­ski o dobro czło­wie­ka i świa­ta, nato­miast podej­mo­wa­ne dzia­ła­nia mają sprzy­jać zwięk­sze­niu świa­do­mo­ści i odpo­wie­dzial­no­ści za śro­do­wi­sko naturalne.

§ 4

Cen­trum może pro­wa­dzić dzia­łal­ność, któ­ra nie sta­no­wi dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w rozu­mie­niu prze­pi­sów usta­wy o dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej i jest pro­wa­dzo­na jako sta­tu­to­wa dzia­łal­ność odpłat­na pożyt­ku publicz­ne­go w rozu­mie­niu prze­pi­sów o dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go i o wolontariacie.

§ 5

1. Cen­trum w ramach Inte­gra­cji Społecznej:

zaj­mu­je się pro­fi­lak­ty­ką i edu­ka­cją w celu pro­mo­cji zdro­wia i pro­pa­go­wa­nia inte­gral­ne­go roz­wo­ju oso­by ludzkiej;

słu­ży pomo­cą oso­bom nie­za­leż­nie od ich reli­gii czy wyzna­nia; pro­wa­dzi dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną i opiekuńczą;

dzia­ła na rzecz ochro­ny i pro­mo­cji zdrowia;

dzia­ła na rzecz osób niepełnosprawnych;

dzia­ła na rzecz pro­mo­cji zatrud­nie­nia i akty­wi­za­cji zawo­do­wej osób pozo­sta­ją­cych bez pra­cy, zwłasz­cza zagro­żo­nych marginalizacją;

podej­mu­je dzia­ła­nia wspo­ma­ga­ją­ce roz­wój gospo­dar­czy, w tym roz­wój gospo­dar­ki społecznej;

wspie­ra roz­wój wspól­not i spo­łecz­no­ści lokalnych;

wspo­ma­ga roz­wój nauki, edu­ka­cji, oświa­ty i wychowania;

orga­ni­zu­je wypo­czy­nek dzie­ci, mło­dzie­ży i dorosłych;

pro­wa­dzi dzia­ła­nia z zakre­su kul­tu­ry i sztuki;

upo­wszech­nia roz­wój kul­tu­ry fizycz­nej, tury­sty­ki i sportu;

dzia­ła na rzecz eko­lo­gii i ochro­ny dzie­dzic­twa przyrodniczego;

podej­mu­je dzia­ła­nia na rzecz inte­gra­cji euro­pej­skiej oraz roz­wi­ja­nia kon­tak­tów i współ­pra­cy mię­dzy społeczeństwami;

pro­wa­dzi dzia­ła­nia szko­le­nio­we, infor­ma­cyj­ne w zakre­sie swo­ich celów statutowych.

2. Cen­trum w ramach edu­ka­cji ekologicznej:

pro­wa­dzi warsz­ta­ty z zakre­su edu­ka­cji eko­lo­gicz­nej dla dzie­ci i mło­dzie­ży szkolnej;

zapew­nie­nia dostęp do infor­ma­cji o sta­nie śro­do­wi­ska przy­rod­ni­cze­go okolicy;

orga­ni­zu­je dzia­ła­nia słu­żą­ce popra­wie sta­nu śro­do­wi­ska w naj­bliż­szym otoczeniu;

wpro­wa­dza ele­men­ty edu­ka­cji eko­lo­gicz­nej do wszyst­kich sfer życia społecznego;

umoż­li­wia każ­de­mu zdo­by­wa­nia wie­dzy i umie­jęt­no­ści nie­zbęd­nych dla ochro­ny środowiska;

roz­wi­ja współ­pra­cę ze śro­do­wi­skiem naukowym;

orga­ni­zu­je impre­zy eko­lo­gicz­ne i tar­gi eko­lo­gicz­nej żywności;

wspie­ra dzia­ła­nia i ini­cja­ty­wy spo­łecz­nych w dzie­dzi­nie ochro­ny środowiska;

orga­ni­zu­je semi­na­ria doty­czą­ce ochro­ny środowiska;

popu­la­ry­zu­je war­to­ści odna­wial­nych źró­deł energii;

współ­pra­cu­je z towa­rzy­sze­nia­mi i orga­ni­za­cja­mi ekologicznymi.

3. Cen­trum reali­zu­je swo­je cele poprzez:

pro­pa­go­wa­nie peł­ne­go roz­wo­ju oso­by ludz­kiej, uwzględ­nia­ją­ce­go dąże­nie do zin­te­gro­wa­nia roz­wo­ju psy­chicz­ne­go i duchowego;

udzie­la­nie pomo­cy dzie­ciom, mło­dzie­ży, rodzi­com, nauczy­cie­lom i wychowawcom;

wspie­ra­nie roz­wo­ju oso­bi­ste­go, naby­wa­nia i pogłę­bia­nia umie­jęt­no­ści radze­nia sobie z trud­no­ścia­mi i wyzwa­nia­mi życiowymi;

orga­ni­zo­wa­nie dzia­łań edu­ka­cyj­nych i pro­fi­lak­tycz­nych w for­mie szko­leń, kur­sów, warsz­ta­tów, reko­lek­cji i innych form dokształcania;

współ­dzia­ła­nie z odpo­wied­ni­mi insty­tu­cja­mi kościel­ny­mi oraz świec­ki­mi, któ­rych cele są zbli­żo­ne do celów Centrum;

dzia­ła­nia na rzecz osób wyklu­czo­nych społecznie;

orga­ni­zo­wa­nie nabo­żeństw, dni sku­pie­nia, reko­lek­cji oraz innych prak­tyk religijnych;

orga­ni­zo­wa­nie kur­sów, szko­leń oraz innych form pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji; orga­ni­zo­wa­nie wypo­czyn­ku dla dzie­ci i młodzieży;

pro­wa­dze­nie zbió­rek i prze­ka­zy­wa­nie pomo­cy w zakre­sie wspie­ra­nia rodzin w potrzebie;

4. Przy reali­za­cji swo­ich celów sta­tu­to­wych Cen­trum kie­ru­je się naucza­niem Kościo­ła katolickiego.

§ 6

1. Cen­trum pro­wa­dzi dzia­łal­ność pożyt­ku publicz­ne­go w sfe­rze dzia­łań okre­ślo­nych art. 4 usta­wy z dnia 24 czerw­ca 2003 o dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go i wolon­ta­ria­cie (tekst jed­no­li­ty: Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zgod­nie z cela­mi Cen­trum i Pol­ską Kla­sy­fi­ka­cją Działalności.

2. Dzia­łal­ność pożyt­ku publicz­ne­go wyko­ny­wa­na przez Cen­trum może być pro­wa­dzo­na jako nie­za­rob­ko­wa dzia­łal­ność odpłat­na lub dzia­łal­ność nieodpłatna.

3. Zgod­nie z art. 10 ust. 3 usta­wy o dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go i o wolon­ta­ria­cie zakres pro­wa­dzo­nej nie­za­rob­ko­wej dzia­łal­no­ści odpłat­nej lub dzia­łal­no­ści nie­od­płat­nej jest okre­ślo­ny w dro­dze wewnętrz­ne­go aktu praw­ne­go, jakim jest zarzą­dze­nie Dyrek­to­ra Cen­trum, wyma­ga­ją­ce do waż­no­ści zatwier­dze­nia przez Bisku­pa Pelplińskiego.

Roz­dział IV. Finan­so­wa­nie dzia­łal­no­ści Centrum.

§ 7

Cen­trum ma pra­wo posia­da­nia, naby­wa­nia i zby­wa­nia mająt­ku rucho­me­go i nie­ru­cho­me­go, praw rze­czo­wych i otwie­ra­nia kont bankowych.

§ 8

Środ­ki na reali­za­cję celów sta­tu­to­wych Cen­trum pocho­dzą w szcze­gól­no­ści z:

spad­ków, daro­wizn i zapi­sów od osób fizycz­nych i praw­nych zarów­no pol­skich jak i zagranicznych;

sub­wen­cji i dota­cji pocho­dzą­cych od kra­jo­wych i zagra­nicz­nych insty­tu­cji kościel­nych, pań­stwo­wych, samo­rzą­do­wych, spo­łecz­nych i osób prywatnych;

odpi­sów podat­ko­wych na cele sta­tu­to­wo — cha­ry­ta­tyw­ne pocho­dzą­cych od osób fizycz­nych i praw­nych, zasą­dzo­nych nawią­zek; zbió­rek publicznych;

ofiar pie­nięż­nych i w natu­rze od osób pry­wat­nych, spo­łecz­no­ści wier­nych i fun­du­szów kościelnych;

wła­snej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej usłu­go­wej lub szkoleniowej;

z nie­za­rob­ko­wej odpłat­nej dzia­łal­no­ści statutowej.

§ 9

1. Fun­du­sza­mi Cen­trum zarzą­dza Dyrek­tor Cen­trum pod nad­zo­rem Eko­no­ma Die­ce­zji Pelplińskiej.

2. Na koniec każ­de­go roku kalen­da­rzo­we­go Dyrek­tor Cen­trum przed­kła­da Bisku­po­wi Pel­pliń­skie­mu spra­woz­da­nie mery­to­rycz­ne i spra­woz­da­nie finan­so­we, zgod­nie z kan. 1287 § 1 Kodek­su Pra­wa Kanonicznego.

§ 10

Pro­wa­dze­nie ksiąg docho­dów i wydat­ków nale­ży do zadań księ­go­we­go, zgod­nie z wytycz­ny­mi Eko­no­ma Die­ce­zji Pel­pliń­skiej zatwier­dzo­ny­mi przez Bisku­pa Pelplińskiego.

 

Roz­dział V. Dyrek­tor Centrum.

§ 11

1. Za Cen­trum odpo­wia­da dyrek­tor, któ­ry jest powo­ły­wa­ny i odwo­ły­wa­ny przez Bisku­pa Peplińskiego.

2. Do zadań Dyrek­to­ra Cen­trum nale­ży w szczególności:

orga­ni­zo­wa­nie dzia­łań Cen­trum prze­wi­dzia­nych w Statucie;

kie­ro­wa­nie pra­ca­mi Cen­trum zgod­nie z usta­lo­nym programem;

tro­ska o wła­ści­wy poziom mery­to­rycz­ny dzia­łal­no­ści Centrum;

repre­zen­to­wa­nie Cen­trum wobec władz kościel­nych i państwowych;

pod­pi­sy­wa­nie doku­men­tów, zawie­ra­nie umów;

bie­żą­cy zarząd mająt­kiem Centrum;

samo­dziel­ne zacią­ga­nie zobo­wią­zań finansowych;

zatrud­nia­nie pra­cow­ni­ków do reali­za­cji zadań sta­tu­to­wych Centrum;

infor­mo­wa­nie Bisku­pa Pel­pliń­skie­go o dzia­łal­no­ści Centrum.

3. W wyko­ny­wa­niu swo­ich obo­wiąz­ków Dyrek­tor Cen­trum reali­zu­je zale­ce­nia Bisku­pa Pelplińskiego.

 

Roz­dział VI. Posta­no­wie­nia końcowe

§ 12

1. Zmia­ny w sta­tu­cie Cen­trum mogą być doko­na­ne przez Bisku­pa Pel­pliń­skie­go w try­bie wła­ści­wym dla jego nadania.

2. Cen­trum może zostać roz­wią­za­ne dekre­tem Bisku­pa Pelplińskiego.

3. W razie roz­wią­za­nia Cen­trum, o prze­zna­cze­niu mająt­ku pozo­sta­łe­go po jego likwi­da­cji decy­du­je Biskup Pelpliński.

§ 13

Wszyst­kie akty wyko­ny­wa­nia wła­dzy Cen­trum, jak nomi­na­cje, odwo­ła­nia ze sta­no­wisk, zarzą­dze­nia itp., muszą być spo­rzą­dzo­ne i przed­sta­wio­ne zain­te­re­so­wa­nym oso­bom na piśmie, zaopa­trzo­ne w datę wysta­wie­nia i pie­częć oraz pod­pi­sa­ne przez Dyrek­to­ra Centrum.

§ 14

Cen­trum uży­wa pie­czę­ci podłuż­nej. Pie­częć zawie­ra: nazwę sta­tu­to­wą, sie­dzi­bę i jej adres.