S T A T U T

DIECEZJALNEGO CENTRUM

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

W ORZEŁKU

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Diecezjalne Centrum Integracji Społecznej i Edukacji Ekologicznej zwane dalej Centrum zostało erygowane Dekretem Biskupa Pelplińskiego z dnia 13 października 2015r. na mocy kan. 114 Kodeksu Prawa Kanonicznego i jest kościelną jednostką organizacyjną.

2. Siedzibą Centrum jest wieś Orzełek.

§ 2

1. Centrum posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy:

1) Kodeksu Prawa Kanonicznego;

2) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz.154 z późn. zm.);

3) Prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

4) Niniejszego Statutu.

 

Rozdział II. Zakres i cele działania

§ 3

Centrum w ramach integracji społecznej powołane jest do realizacji zadań mających na celu reintegrację społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Centrum w ramach edukacji ekologicznej powołane jest do realizacji szeroko pojętej troski o dobro człowieka i świata, natomiast podejmowane działania mają sprzyjać zwiększeniu świadomości i odpowiedzialności za środowisko naturalne.

§ 4

Centrum może prowadzić działalność, która nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o działalności gospodarczej i jest prowadzona jako statutowa działalność odpłatna pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 5

1. Centrum w ramach Integracji Społecznej:

zajmuje się profilaktyką i edukacją w celu promocji zdrowia i propagowania integralnego rozwoju osoby ludzkiej;

służy pomocą osobom niezależnie od ich religii czy wyznania; prowadzi działalność charytatywną i opiekuńczą;

działa na rzecz ochrony i promocji zdrowia;

działa na rzecz osób niepełnosprawnych;

działa na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zwłaszcza zagrożonych marginalizacją;

podejmuje działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój gospodarki społecznej;

wspiera rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

wspomaga rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

organizuje wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych;

prowadzi działania z zakresu kultury i sztuki;

upowszechnia rozwój kultury fizycznej, turystyki i sportu;

działa na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

podejmuje działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

prowadzi działania szkoleniowe, informacyjne w zakresie swoich celów statutowych.

2. Centrum w ramach edukacji ekologicznej:

prowadzi warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej;

zapewnienia dostęp do informacji o stanie środowiska przyrodniczego okolicy;

organizuje działania służące poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu;

wprowadza elementy edukacji ekologicznej do wszystkich sfer życia społecznego;

umożliwia każdemu zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla ochrony środowiska;

rozwija współpracę ze środowiskiem naukowym;

organizuje imprezy ekologiczne i targi ekologicznej żywności;

wspiera działania i inicjatywy społecznych w dziedzinie ochrony środowiska;

organizuje seminaria dotyczące ochrony środowiska;

popularyzuje wartości odnawialnych źródeł energii;

współpracuje z towarzyszeniami i organizacjami ekologicznymi.

3. Centrum realizuje swoje cele poprzez:

propagowanie pełnego rozwoju osoby ludzkiej, uwzględniającego dążenie do zintegrowania rozwoju psychicznego i duchowego;

udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom;

wspieranie rozwoju osobistego, nabywania i pogłębiania umiejętności radzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami życiowymi;

organizowanie działań edukacyjnych i profilaktycznych w formie szkoleń, kursów, warsztatów, rekolekcji i innych form dokształcania;

współdziałanie z odpowiednimi instytucjami kościelnymi oraz świeckimi, których cele są zbliżone do celów Centrum;

działania na rzecz osób wykluczonych społecznie;

organizowanie nabożeństw, dni skupienia, rekolekcji oraz innych praktyk religijnych;

organizowanie kursów, szkoleń oraz innych form podnoszenia kwalifikacji; organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

prowadzenie zbiórek i przekazywanie pomocy w zakresie wspierania rodzin w potrzebie;

4. Przy realizacji swoich celów statutowych Centrum kieruje się nauczaniem Kościoła katolickiego.

§ 6

1. Centrum prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze działań określonych art. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zgodnie z celami Centrum i Polską Klasyfikacją Działalności.

2. Działalność pożytku publicznego wykonywana przez Centrum może być prowadzona jako niezarobkowa działalność odpłatna lub działalność nieodpłatna.

3. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zakres prowadzonej niezarobkowej działalności odpłatnej lub działalności nieodpłatnej jest określony w drodze wewnętrznego aktu prawnego, jakim jest zarządzenie Dyrektora Centrum, wymagające do ważności zatwierdzenia przez Biskupa Pelplińskiego.

Rozdział IV. Finansowanie działalności Centrum.

§ 7

Centrum ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych i otwierania kont bankowych.

§ 8

Środki na realizację celów statutowych Centrum pochodzą w szczególności z:

spadków, darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych zarówno polskich jak i zagranicznych;

subwencji i dotacji pochodzących od krajowych i zagranicznych instytucji kościelnych, państwowych, samorządowych, społecznych i osób prywatnych;

odpisów podatkowych na cele statutowo – charytatywne pochodzących od osób fizycznych i prawnych, zasądzonych nawiązek; zbiórek publicznych;

ofiar pieniężnych i w naturze od osób prywatnych, społeczności wiernych i funduszów kościelnych;

własnej działalności gospodarczej usługowej lub szkoleniowej;

z niezarobkowej odpłatnej działalności statutowej.

§ 9

1. Funduszami Centrum zarządza Dyrektor Centrum pod nadzorem Ekonoma Diecezji Pelplińskiej.

2. Na koniec każdego roku kalendarzowego Dyrektor Centrum przedkłada Biskupowi Pelplińskiemu sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe, zgodnie z kan. 1287 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

§ 10

Prowadzenie ksiąg dochodów i wydatków należy do zadań księgowego, zgodnie z wytycznymi Ekonoma Diecezji Pelplińskiej zatwierdzonymi przez Biskupa Pelplińskiego.

 

Rozdział V. Dyrektor Centrum.

§ 11

1. Za Centrum odpowiada dyrektor, który jest powoływany i odwoływany przez Biskupa Peplińskiego.

2. Do zadań Dyrektora Centrum należy w szczególności:

organizowanie działań Centrum przewidzianych w Statucie;

kierowanie pracami Centrum zgodnie z ustalonym programem;

troska o właściwy poziom merytoryczny działalności Centrum;

reprezentowanie Centrum wobec władz kościelnych i państwowych;

podpisywanie dokumentów, zawieranie umów;

bieżący zarząd majątkiem Centrum;

samodzielne zaciąganie zobowiązań finansowych;

zatrudnianie pracowników do realizacji zadań statutowych Centrum;

informowanie Biskupa Pelplińskiego o działalności Centrum.

3. W wykonywaniu swoich obowiązków Dyrektor Centrum realizuje zalecenia Biskupa Pelplińskiego.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 12

1. Zmiany w statucie Centrum mogą być dokonane przez Biskupa Pelplińskiego w trybie właściwym dla jego nadania.

2. Centrum może zostać rozwiązane dekretem Biskupa Pelplińskiego.

3. W razie rozwiązania Centrum, o przeznaczeniu majątku pozostałego po jego likwidacji decyduje Biskup Pelpliński.

§ 13

Wszystkie akty wykonywania władzy Centrum, jak nominacje, odwołania ze stanowisk, zarządzenia itp., muszą być sporządzone i przedstawione zainteresowanym osobom na piśmie, zaopatrzone w datę wystawienia i pieczęć oraz podpisane przez Dyrektora Centrum.

§ 14

Centrum używa pieczęci podłużnej. Pieczęć zawiera: nazwę statutową, siedzibę i jej adres.