Ks. mgr Piotr Bekisch — proboszcz

Syn Jerze­go i Marii, uro­dzo­ny 25 maja 1977 roku w Wej­he­ro­wie. Sakra­ment chrztu świę­te­go otrzy­mał w koście­le p.w. św. Otto­na w Kost­ko­wie dnia 3 lip­ca 1977. W roku 1996 zdał egza­min matu­ral­ny w Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Wej­he­ro­wie i roz­po­czął stu­dia filo­zo­ficz­no-teo­lo­gicz­ne w Wyż­szym Semi­na­rium Duchow­nym w Pel­pli­nie. Świę­ce­nia dia­ko­na­tu otrzy­mał dnia 23 czerw­ca 2001 roku z rąk J. E. Księ­dza Bisku­pa Pio­tra Kru­py. Prak­ty­ki dusz­pa­ster­skie jako dia­kon odbył w para­fii kate­dral­nej p.w. Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w Pel­pli­nie oraz w para­fii p. w. św. Jana Chrzci­cie­la w Sierakowicach.

Pra­cę magi­ster­ską  pt. Naj­przed­niej­sze dobre uczyn­ki w “Enar­ra­tio­nes in Psal­mos” świę­te­go Augu­sty­na napi­sa­ną pod kie­run­kiem ks. prof. dr hab. Augu­sty­na Eck­man­na przed­sta­wił i obro­nił na Wydzia­le Teo­lo­gii Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubelskiego.

Świę­ce­nia kapłań­skie otrzy­mał z rąk J. E. księ­dza Bisku­pa Die­ce­zjal­ne­go Jana Ber­nar­da Szla­gi dnia 2 czerw­ca 2002 roku.

Jako neo­pre­zbi­ter pra­co­wał w para­fii p.w. Wszyst­kich Świę­tych w Bru­sach (2002–2006).

Następ­nie w para­fii p.w. Miło­sier­dzia Boże­go w Lębor­ku (2006–2010).

Kolej­ną pra­cę pod­jął w para­fii p.w. Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Mat­ki Kościo­ła w Sta­ro­gar­dzie Gdań­skim (2010–2012).

W 2012 roku wró­cił do para­fii w Lębor­ku gdzie słu­żył, aż do momen­tu obję­cia urzę­du pro­bosz­cza w Ogo­rze­li­nach w dniu 1 sierp­nia 2015 roku.