14. lipca 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 14.07–21.07.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Tade­usz Kowal­ski oraz Maria i Teresa

9.30 + Mario­la Łuka­szew­ska- 30 r. śm. i Fran­ci­szek oraz Kry­sty­na Żeszo­ta- 30 r. śm. i Julianna

11.00 + Józef i Józe­fa Kału­ża oraz z rodziny

Pon 18.30 w int. Panu Bogu wiadomej

Wt 12.00 w int. para­fian i piel­grzy­mów (Zamar­te)

18.30 + Tere­sa Kurc

Śr 9.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

11.00 pogrzeb: + Euge­niusz Otto

Czw dz-błag dla rodzi­ców Marii i Jerze­go w dniu 49 r. ślubu

 

Pt 17.30 dz-błag w 38 r. ślu­bu Gra­ży­ny i Mieczysława

18.00 Ado­ra­cja w ciszy

18.30 + Ambro­ży Meyer

Sob 16.30 + Jani­na Pie­kar­ska- 2 r. śm.

17.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i Boże błog. dla człon­kiń Róży Różań­co­wej pw. św. Kata­rzy­ny, a dla zmar­łych o życie wiecz­ne

18.30 + Marian- r. śm, Tere­sa, Wale­rian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Ber­nard i Tere­sa Janu­szew­scy

9.30 o zdro­wie i Boże błog. w rodzinie

11.00 + Edwin- r. śm. i Ire­na oraz Kazi­mierz i Anto­ni­na Paw­lak

07. lipca 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 7.07–14.07.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Jani­na i Hen­ryk Sigmanscy

9.30 + Kry­sty­na Zakrzewska

11.00 + Wacła­wa, Wła­dy­sław i Wal­de­mar Witaszczyk

Pon za para­fian

Wt 17.30 dz-błag z oka­zji urodzin

18.30 o nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyj­ne- int. od Róży Różań­co­wej pw. św. Cecylii 

Śr 18.30 + dziad­ko­wie Łuka­siuk i Jar­moch oraz z rodziny

Czw 18.30 + Geno­we­fa, Józef i Roman Trze­ciak oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

Pt 17.45 Ado­ra­cja w ciszy

18.30 + Józef Gwiź­dziel- z oka­zji ziem­skich urodzin

20.00 + Tere­sa Kurc, Robert Sta­sie­row­ski i Hen­ryk Sig­man­ski (Orze­łek)

Sob 16.30 dz-błag dla Nata­lii i Rado­sła­wa w 10 r. ślu­bu oraz dla całej rodziny

18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

Ndz 7.45 + Tade­usz Kowal­ski oraz Maria i Teresa

9.30 + Mario­la Łuka­szew­ska- 30 r. śm. i Fran­ci­szek oraz Kry­sty­na Żeszo­ta- 30 r. śm. i Julianna

11.00 + Józef i Józe­fa Kału­ża oraz z rodziny

30. czerwca 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 30.06–7.07.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Moni­ka, Fran­ci­szek i Paweł Gru­ber oraz Mar­ta i Michał Hałasowscy

nabo­żeń­stwo czerw­co­we

9.30 + Mar­ta i Jan Siko­ra oraz Jerzy Wilczek

11.00 +Jan i Zofia Leszczyńscy

Pon 18.30 + Hali­na, Marian, Cze­sław i Euge­niusz Kostkowscy

Wt 18.30 + Anna, Hele­na, Ste­fan, Hen­ryk i Leszek Wyrowińscy

Śr 18.30 + Anna i Woj­ciech Dobosz oraz Wan­da i Zby­sław Janowscy

Czw 18.30 + Robert Sta­sie­row­ski- int. od Przyjaciół

 

Pt 15.00 Godzi­na Miło­sier­dzia i ado­ra­cja w ciszy

18.30 w int. kle­ry­ka Bar­to­sza oraz o nowe powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyj­ne

Sob 17.30 dz-błag dla całej rodziny

18.30 + Adam , Ana­sta­zja i Janusz Kostkowscy

Ndz 7.45 + Jani­na i Hen­ryk Sigmanscy

9.30 + Kry­sty­na Zakrzewska

11.00 + Wacła­wa, Wła­dy­sław i Wal­de­mar Witaszczyk

16. czerwca 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 16.06–23.06.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:,

Ndz 7.45 + Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy, sio­stra Bar­ba­ra oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

9.30 + Anto­ni i Dominik

nabo­żeń­stwo czerw­cowe

11.00 + Ire­na Koź­lin­ka i z rodzi­ny

Pon za para­fian

Wt 17.30 o Boże błog. i łaskę zdro­wia dla Mar­ce­la- int. od rodziny

18.15 nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 + Zenon Szu­bert – w dniu ziem­skich uro­dzin oraz z rodziny

Śr 18.15 nabo­żeń­stwo czerw­cowe i nowen­na

18.30 + Jan- z ok. ziem­skich uro­dzin i imie­nin oraz Józe­fa i Ade­la Drewczyńscy

Czw 9.15 nabo­żeń­stwo czerw­co­we

9.30 w podzię­ko­wa­niu za odzy­ska­ne zdro­wie z proś­bą o potrzeb­ne łaski dla Igna­ce­go

 

Pt 7.30 msza św. na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go i katechetycznego

17.45 ado­ra­cja w ciszy

18.15 nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 + Cze­sław Lasz­kie­wicz- r. śm.

Sob 17.30 + cór­ka Klau­dia- 24 r. śm.

nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 + Robert Sta­sie­row­ski- z ok. Dnia Ojca- int. od córek

Ndz 7.45 + Jan i Antoni

9.30 + ojciec Jan i bab­cia Rozalia

11.00 + Zyk­fryd i Alfons- z oka­zji Dnia Ojca

nabo­żeń­stwo czerw­co­we

02. czerwca 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 2.06–9.06.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:,

Ndz 7.45 o szczę­śli­we rozwiązanie

9.30 + Zofia Perszewska

11.00 dz-błag w dniu 22 r. świę­ceń kapłań­skich i 47 r. uro­dzin ks. Pro­bosz­cza Pio­tra- int. od Rady Parafialnej

nabo­żeń­stwo czerw­co­we i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na

Pon 18.30 + Geno­we­fa, Józef i Roman Trze­ciak oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

nabo­żeń­stwo czerw­co­we i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na

Wt 18.30 + Robert Sta­sie­row­ski- int. od Przyjaciół

nabo­żeń­stwo czerw­co­we i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na

Śr 18.30 + Zofia i Jan Lan­dow­scy oraz z rodziny

nabo­żeń­stwo czerw­co­we i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na

Czw 18.30 w int. kle­ry­ka Bar­to­sza oraz o nowe powo­ła­nia kapłań­skie i zakonne

nabo­żeń­stwo czerw­co­we i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na

 

Pt 15.00 Godzi­na Miło­sier­dzia i ado­ra­cja w ciszy

18.15 nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 + Kry­sty­na Zakrzewska

Sob 17.30 + rodzi­ce Jan i Marian­na oraz sio­stra Janina

nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 + Alfons Brau­er- r. śm.

 

Ndz 7.45 dz-błag dla rodzi­ny Rolbieckich

nabo­żeń­stwo czerw­co­we

9.30 + Jadwi­ga Krau­śnik- int. od Zakła­du Pogrzebowego

11.00 dz-błag w 1 r. ślu­bu Kami­la i Karo­li­ny

26. maja 2024 · Możliwość komentowania BIAŁY TYDZIEŃ 2024 r. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ogorzelinach została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

 Inten­cje modlitw – każ­de­go dnia zapra­sza­my poszcze­gól­nych gości

 Ponie­dzia­łek- za cho­rych (modli­twa indy­wi­du­al­na w domu)

Wto­rek (18.00 )– za rodzi­ców, rodzeń­stwo, wycho­waw­ców i katechetów

Śro­da (18.00) – za misjo­na­rzy i o nowe powo­ła­nia (ofia­ry na misje święte)

Czwar­tek (9.30) – za Ojca Świę­te­go, Bisku­pów i kapłanów 

Pią­tek (18.30)-  dzięk­czyn­na za dar I Komu­nii Św. (roz­da­nie pamią­tek i słod­ka słod­ka nie­spo­dzian­ka w kawiarence)

Sobo­ta (17.30)- za bab­cie, dziad­ków i chrzestnych 

Nie­dzie­la (11.00)– dzięk­czyn­na za ks. Pro­bosz­cza Pio­tra w dniu 22 r. świę­ceń kapłańskich

26. maja 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 26.05–2.06.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Jadwi­ga- r. śm., Jan i Ryszard Guzinscy

9.30 + Włady­sław, Wacła­wa i Wal­de­mar Witaszczyk

nabo­żeń­stwo majowe 

11.00 w int. Dzie­ci Pierw­szo­ko­mu­nij­nych i ich rodzin

Pon w int. chrze­śnia­ka Anto­sia z oka­zji I Komu­nii św.

Wt 18.00 nabo­żeń­stwo majowe

18.30 w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu i Mat­ce Naj­święt­szej za łaskę zdro­wia  z proś­bą o Boże błog. w rodzinie

Śr 17.30 w podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski w 89 r. uro­dzin Jana z proś­bą o zdro­wie i Boże błog. dla całej rodziny 

18.00 nabo­żeń­stwo majo­we i nowenna 

18.30 + Adam, Ana­sta­zja i Janusz Kostkowscy

Czw 7.45 + Alfre­da Spir­ka- int. od Zakła­du Pogrzebowego

9.30 dz-błag w 30 r. ślu­bu Ane­ty i Andrzeja

nabo­żeń­stwo majo­we i pro­ce­sja Boże­go Ciała

Pt 18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

nabo­żeń­stwo majo­we i pro­ce­sja eucharystyczna

Sob 17.30 + Piotr Modrzyń­ski- 4 r. śm.

nabo­żeń­stwo czerw­co­we i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na

18.30 + Rafał Drąż­kow­ski- z oka­zji ziem­skich uro­dzin, rodzi­ce Jan i Hele­na oraz z rodziny

Ndz 7.45 o szczę­śli­we rozwiązanie

9.30 + Zofia Perszewska

11.00 dz-błag w dniu 22 r. świę­ceń kapłań­skich i 47 uro­dzin ks. Pro­bosz­cza Pio­tra- int. od Rady Parafialnej

nabo­żeń­stwo czerw­co­we i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na

19. maja 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 19.05–26.05.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther oraz Euge­nia i Małgorzata

nabo­żeń­stwo majowe 

9.30 + Wik­to­ria, bra­cia Żuraw i z rodziny

11.00 + Jani­na i Syl­we­ster Niklarz

Pon za para­fian

Wt 17.30 + Ber­nard Niem­czyk i rodzi­ce z oboj­ga stron

18.00 nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Wik­tor, Kla­ra i Józef Hinz

 

Śr 18.00 nabo­żeń­stwo majo­we i nowenna 

18.30 + Hele­na i Tade­usz Nowak

Czw 17.30 + ks. Jan Paw­łow­ski w 50 r. świę­ceń kapłań­skich oraz dziad­ko­wie Aloj­zy i Bro­ni­sła­wa Teszka

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Geno­we­fa Lesz­czyń­ska- z oka­zji Dnia Matki

 

Pt 17.30 o Boże błog. , zdro­wie i opie­kę NMP dla Andrze­ja Błaszczyka

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Zofia- r. śm. i Józef Pasińscy

 

Sob 17.30 + Boże­na Woj­ta­la- z oka­zji Dnia Matki

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 o Boże błog. i zdro­wie dla ks. Pio­tra w dniu uro­dzin i z oka­zji rocz­ni­cy świę­ceń kapłań­skich- int. od Przyjaciół

 

Ndz 7.45 + Jadwi­ga- r. śm., Jan i Ryszard Guzinscy

9.30 + Włady­sław, Wacła­wa i Wal­de­mar Witaszczyk

nabo­żeń­stwo majowe 

11.00 w int. Dzie­ci Pierw­szo­ko­mu­nij­nych i ich rodzin

12. maja 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 12.05–19.05.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Hele­na i Ber­nard Kołodziejczyk

9.30 + Fran­ci­szek Gem­ba- z oka­zji 1 r. śm.

11.00 + Jadwi­ga Kłosowska

nabo­żeń­stwo majo­we

Pon 18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 przez wsta­wien­nic­two MBNP dz-błag dla rodzi­ny Kowal­skich i Przy­by­la­ków oraz o nowe powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

Wt 18.00 nabo­żeń­stwo majowe

18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy 

Śr 18.00 nabo­żeń­stwo majo­we i nowenna 

18.30 + + z rodziny

Czw 18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Zofia i Jan oraz rodzeństwo

Pt 17.30 + rodzi­ce: Tere­sa i Józef, bra­cia: Jan i Andrzej Hope, Zofia Pasz­kie­wicz oraz z rodziny

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 +Andrzej Drąż­kow­ski- 10 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

Sob 16.30 dz-błag w 25 r. ślu­bu Andrze­ja i Anny Półczyńskich

17.30 + Tere­sa, Maria i Mirosława

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Fran­cisz­ka Rekow­ska- r. śm. i Benedykt

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther oraz Euge­nia i Małgorzata

nabo­żeń­stwo majowe 

9.30 + Wik­to­ria, bra­cia Żuraw i z rodziny

11.00 + Jani­na i Syl­we­ster Niklarz

05. maja 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 5.05–12.05.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:,

Ndz 7.45 w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu za ode­bra­ne łaski z proś­bą rodzi­ny o dalsze

9.30 + Jan – r. śm. i Ste­fa­nia Kujawscy

nabo­żeń­stwo majowe 

11.00 + Ire­na Wir­kus- 9 r. śm. i Józef

Pon 18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 dz-błag w 33 r. ślu­bu Jana i Marze­ny Leszczyńskich

Wt 17.30 + Ade­la, Hali­na- r. śm., Józe­fa i Jan Drewczyńscy

nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Kry­sty­na Zakrzewska

Śr 18.00 nabo­żeń­stwo majo­we i nowenna 

18.30 + Mał­go­rza­ta i Ber­nard Peplińscy

Czw 17.30 + Kazi­mierz Buchal­ski- 5 r. śm.

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Jadwi­ga Krau­śnik- w dniu ziem­skich ur.- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Pt 18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Euge­niusz- r. śm., Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

20.00 + Hen­ryk Sig­man­ski i Robert Sta­sie­row­ski (Orze­łek)

Sob 17.30 + Zofia i Sta­ni­sław Jączyńscy

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Tere­sa- r. śm., Wale­rian, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Hele­na i Ber­nard Kołodziejczyk

9.30 + Fran­ci­szek Gem­ba- z oka­zji 1 r. śm.

11.00 + Jadwi­ga Kłosowska

nabo­żeń­stwo majo­we