09. czerwca 2024 · Możliwość komentowania Pielgrzymka Parafialna śladami św. Faustyny i św. Jana Pawła II Gietrzwałd — Święta Lipka-Szawle-Szydłów-Kowno — Troki WILNO została wyłączona · Kategorie:Pielgrzymki · Tagi:

DZIEŃ 1

Wyjazd z Ogo­rze­lin o godz. 5.00, prze­jazd do Gie­trz­wał­du – zwie­dza­nie Sank­tu­arium. Następ­nie prze­jazd do Świę­tej Lip­ki - zwie­dza­nie Sank­tu­arium i w mia­rę moż­li­wo­ści posłu­cha­nie kon­cer­tu orga­no­we­go, obia­do­ko­la­cja i noc­leg w Wilnie. 

DZIEŃ 2

Śnia­da­nie, zwie­dza­nie Wil­na: Kościół św. św. Pio­tra i Paw­ła – zwa­ny „per­łą wileń­skie­go baro­ku”, domek św. Fau­sty­ny, cmen­tarz na Rossie.

 

DZIEŃ 3

Śnia­da­nie, wyjazd na Żmudź. Góra Krzy­ży pod Szaw­la­mi, Szy­dłów i Kow­no. Powrót do Wil­na na obia­do­ko­la­cję i nocleg.

DZIEŃ 4

Śnia­da­nie, ciąg dal­szy zwie­dza­nia Wil­na – w pro­gra­mie: sank­tu­arium Ostro­bram­skie, cer­kiew św. Trój­cy, cer­kiew św. Ducha, ratusz, kate­dra św. Sta­ni­sła­wa; wie­ża TV. Czas wol­ny na oso­bi­ste odkry­wa­nie mia­sta lub na degu­sta­cję spe­cja­łów litew­skich; obia­do­ko­la­cja połą­czo­na z muzy­ką na żywo.

DZIEŃ 5

Śnia­da­nie, prze­jazd do Trok Troc­ki Park Naro­do­wy nad jezio­rem Gaw­le – zamek XIV-XV w., rejs stat­kiem i degu­sta­cja kibi­nów – lokal­ne­go spe­cja­łu. Wyjazd w dro­gę powrot­ną do Ogo­rze­lin. Pla­no­wa­ny przy­jazd w póź­nych godzi­nach wieczornych.

Ter­min: 19.08.–23.08.2024

Cena: 1600 zł przy zapisie 

i 100 euro (płat­ne w autokarze) 

Zapi­sy: ks. Piotr Bekisch 

Świad­cze­nia:

- prze­jazd auto­ka­rem z wc

- 4 noc­le­gi w hote­lu w Wil­nie – poko­je 2,3 oso­bo­we z łazienkami; 

- wyży­wie­nie typu HB – 4 śnia­da­nia, 4 obiadokolacje, 

- ubez­pie­cze­nie

- prze­wod­nik lokal­ny na Litwie (4 dni),

-wszyst­kie bile­ty wstępu

- muzy­ka na żywo

21. października 2023 · Możliwość komentowania Pielgrzymka do Ziemi Świętej. została wyłączona · Kategorie:Pielgrzymki
Zie­mia Święta