Kapli­ca Miło­sier­dzia poświę­co­na dnia 23 kwiet­nia 2017 w nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go  jest cią­gle dostęp­na w cza­sie dnia. Powsta­ła jako wotum wdzięcz­no­ści ks. Pro­bosz­cza i para­fian za Jubi­le­uszo­wy Rok Miło­sier­dzia. Umiesz­czo­no w niej reli­kwie św. Fau­sty­ny Kowal­skiej — Apo­stoł­ki Boże­go Miło­sier­dzia oraz nowe­go bło­go­sła­wio­ne­go ks. Wła­dy­sła­wa Bukowińskiego.

Nato­miast w Koście­le pod obra­zem św. Jana Paw­ła II umiesz­czo­no Jego relikwie.

Wszyst­kie reli­kwie są reli­kwia­mi I stop­nia i posia­da­ją odpo­wied­nie cer­ty­fi­ka­ty autentyczności.