21. listopada 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 22 listopada 2020 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Dzi­siaj przy­pa­da uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa, Kró­la Wszech­świa­ta. Do kalen­da­rza litur­gicz­ne­go zosta­ła wpro­wa­dzo­na przez papie­ża Piu­sa XI w 1925 roku, na zakoń­cze­nie przy­pa­da­ją­ce­go wów­czas Roku Jubi­le­uszo­we­go. W odno­wio­nej litur­gii Kościół obcho­dzi tę uro­czy­stość w ostat­nią nie­dzie­lę roku kościel­ne­go dla pod­kre­śle­nia, że wszyst­ko ma swój począ­tek i będzie mia­ło swo­je uko­ro­no­wa­nie w Chry­stu­sie.

2. Dziś po sumie wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Odmó­wi­my Lita­nię do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa oraz Akt poświę­ce­nia rodza­ju ludz­kie­go Ser­cu Pana Jezu­sa. Za udział w tym nabo­żeń­stwie może­my uzy­skać odpust zupeł­ny pod zwy­kły­mi warun­ka­mi.

3. Czas przy­go­to­wać się do Adwen­tu – okre­su rado­sne­go i poboż­ne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana Jezu­sa. W przy­szłą nie­dzie­lę, 29 listo­pa­da, roz­pocz­nie­my ten pięk­ny czas. Już dziś zapra­szam na codzien­ne Rora­ty, któ­re w naszej para­fii tra­dy­cyj­nie prze­ży­wać będzie­my z Małym Gościem Nie­dziel­nym. Tego­rocz­ne spo­tka­nia adwen­to­we przy­bli­żą nam tajem­ni­cę Mszy św. Pod­czas Rorat będzie­my mogli nauczyć się jesz­cze poboż­niej w niej uczest­ni­czyć oraz przy­po­mni­my sobie, że każ­da Eucha­ry­stia jest ofia­rą Jezu­sa Chry­stu­sa, praw­dzi­wie obec­ne­go pod posta­cią Naj­święt­szej Hostii. Pozna­my też ludzi, dla któ­rych Msza św. była naj­waż­niej­szą chwi­lą każ­de­go dnia i naj­więk­szą świę­to­ścią.

4. Za dzi­siej­sze ofia­ry zło­żo­ne do pusz­ki na pomoc Kościo­ło­wi Prze­śla­do­wa­ne­mu w Repu­bli­ce Środ­ko­wo­afry­kań­skiej, za dodat­ko­we ofia­ry prze­zna­czo­ne na remont dachu naszej świą­ty­ni, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Trwa­ją­ce pra­ce oraz pod­sta­wo­we utrzy­ma­nie para­fii moż­na wspie­rać poprzez wpła­tę na kon­to. Bank Spół­dziel­czy w Choj­ni­cach: 93 8146 0003 0000 0967 2000 0001.

5. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są do naby­cia świe­ce Cari­tas oraz opłat­ki wigi­lij­ne, a tak­że kalen­da­rze die­ce­zjal­ne.

6. Inten­cje mszal­ne.

 

Intencje mszalne 22.11–29.11.2020 r.

Ndz 7.45 + Hen­ryk Gap­pa- 2 r. śm.

9.30 + Edmund Kieł­piń­ski- 1 r. śm. oraz Jaro­sław i Rado­sław

11.00 + Leon Pry­ba

Pon 17.30 dz-błag w dniu uro­dzin Toma­sza

18.00 + Ire­na i Edwin Paw­lak- int. od syna Sła­wo­mi­ra z rodzi­ną

Wt 17.30 + Zofia i Jan Lesz­czyń­scy oraz o zdro­wie i siły dla Hen­ry­ka

18.00 dz-błag w dniu 87 r. uro­dzin Jani­ny Pie­kar­skiej

Śr 17.30 + Elż­bie­ta i Igna­cy Modrze­jew­scy

Czw 17.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

18.00 w pew­nej inten­cji

Pt 17.30 dz-błag dla rodzi­ny, z proś­bą o łaskę nawró­ce­nia grzesz­ni­ków oraz o zdro­wie i szczę­śli­wą ope­ra­cję dla Bro­ni­sła­wa

18.00 + Ire­na i Edwin Paw­lak- int. od syna Krzysz­to­fa z rodzi­ną

Sob 16.30 + Maria Zakrzew­ska- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

17.30 + Jan Drąż­kow­ski- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther, rodzi­ce z oboj­ga stron i rodzeń­stwo

9.30 dz-błag z oka­zji uro­dzin Wan­dy

11.00 + Wal­de­mar Witasz­czyk- z oka­zji ziem­skich uro­dzin

Komentowanie zostało zamknięte.