21. kwietnia 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY 21 kwietnia 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Dziś czwar­ta nie­dzie­la Wiel­ka­no­cy, któ­rą nazy­wa­my popu­lar­nie Nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza. Prze­ży­wa­my Świa­to­wy Dzień Modlitw o Powo­ła­nia Kapłań­skie i Zakon­ne. Pro­si­my Jezu­sa Chry­stu­sa, Dobre­go Paste­rza, aby nie zabra­kło gło­si­cie­li Ewan­ge­lii i sza­fa­rzy sakra­men­tów świę­tych. Naszą modli­twą obej­mu­je­my kle­ry­ka Bar­to­sza oraz wszyst­kich, któ­rzy odpo­wie­dzie­li na głos Boże­go wezwa­nia i przy­go­to­wu­ją się do kapłań­stwa w naszym die­ce­zjal­nym semi­na­rium. Ta dzi­siej­sza nie­dzie­la roz­po­czy­na Kwar­tal­ne dni modlitw o powo­ła­nia do służ­by w Kościele.

2. We wto­rek przy­pa­da uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski, a w czwar­tek świę­to św. Mar­ka, ewangelisty.

3. W śro­dę o 17.30 zapra­szam na Ado­ra­cję i modli­twy w inten­cji nasze­go Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w Pel­pli­nie oraz nowych powołań. 

4. Już dziś zapra­szam na nabo­żeń­stwa majo­we, aby śpie­wem Lita­nii lore­tań­skiej wypra­szać wsta­wien­nic­two Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w naszych codzien­nych potrze­bach. Tych, któ­rzy nie będą mogli uczest­ni­czyć w tych spo­tka­niach tu w koście­le, zachę­cam do modli­twy przy przy­droż­nych kaplicz­kach oraz w domach rodzin­nych. Kan­dy­da­ci do I komu­nii św. i bierz­mo­wa­nia mają obo­wią­zek uczest­nic­twa w nabo­żeń­stwach przy­naj­mniej dwa razy w tygodniu. 

5. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na bie­żą­ce wydat­ki para­fii (2609,50 zł), za wszel­kie ofia­ry prze­ka­za­ne i wpła­co­ne na potrze­by powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­nego oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Wszyst­kim wolon­ta­riu­szom i dobro­dzie­jom dzię­ku­ję rów­nież gorą­co za pomoc w przy­go­to­wa­niu Mszy św. i poczę­stun­ku w Orzeł­ku. Fre­kwen­cja prze­kro­czy­ła nasze naj­śmiel­sze oczekiwania.

6. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.