13. kwietnia 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY 14 kwietnia 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Dziś trze­cia nie­dzie­la Wiel­ka­no­cy. Trwa­my w rado­ści ze zmar­twych­wsta­nia Chry­stu­sa. Niech moc Chry­stu­sa, któ­rej doświad­czy­li­śmy w Eucha­ry­stii, uzdal­nia nas do podej­mo­wa­nia codzien­nych obo­wiąz­ków. Dzień 14 kwiet­nia to rów­nież wspo­mnie­nie Chrztu Polski.

2. Dziś w całej Pol­sce obcho­dzo­na jest po raz kolej­ny Nie­dzie­la Biblij­na, roz­po­czy­na­ją­ca Tydzień Biblij­ny. To zachę­ta do lek­tu­ry i roz­wa­ża­nia tek­stów Pisma Świętego.

3. W wie­lu miej­scach naszej Ojczy­zny dziś wyru­szą Mar­sze dla Życia. Wszyst­kich zachę­cam do gor­li­wej modli­twy w inten­cji dzie­ci poczę­tych, któ­rych życie jest zagrożone.

4. W naj­bliż­szy pią­tek 19 kwiet­nia o godz. 19.00 w Orzeł­ku zosta­nie odpra­wio­na Msza św. Zapra­szam wszyst­kich wolon­ta­riu­szy i ludzi dobrej woli do wspól­nej modli­twy w tym powsta­ją­cym Domu Reko­lek­cyj­nym. Spo­tka­nie roz­pocz­nie­my od poświę­ce­nia ufun­do­wa­nych naczyń i sprzę­tów litur­gicz­nych, za któ­re raz jesz­cze gorą­co dzię­ku­ję. Po Mszy św. wspól­na kawa i czas na bra­ter­skie roz­mo­wy oraz zwie­dza­nie obiek­tu. Moż­na zgła­szać chęć dostar­cze­nia cia­sta. O 20.00 zapla­no­wa­ny jest mini kon­cert w wyko­na­niu Pani Jadwi­gi Szu­fraj­dy, a po nim koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem. Na zakoń­cze­nie zaśpie­wa­my Apel Jasno­gór­ski. Kolek­ta będzie prze­zna­czo­na na dal­sze wypo­sa­że­nie kapli­cy. Dzię­ku­ję tym wszyst­kim, któ­rzy sys­te­ma­tycz­nie wspie­ra­ją to dzie­ło ducho­wo i materialnie.

5. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną, za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go, za przy­go­to­wa­nie i prze­ży­cie Godzi­ny Miło­sier­dzia, za oka­za­ną życz­li­wość oraz bez­in­te­re­sow­ną pomoc, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

6. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.