07. kwietnia 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 7 kwietnia 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Dru­ga nie­dzie­la Wiel­ka­no­cy jest obcho­dzo­na jako Nie­dzie­la Miło­sier­dzia Boże­go. Pan Jezus dał grzesz­ni­kom świę­to Miło­sier­dzia jako ostat­nią deskę ratun­ku. Z dobrze odpra­wio­ną spo­wie­dzią i Komu­nią Świę­tą, przy­ję­tą w tym dniu, jest zwią­za­na obiet­ni­ca zupeł­ne­go odpusz­cze­nia win i kar. Doświad­cza­my nie­ustan­nie miło­sier­dzia Boże­go, dla­te­go może­my uczyć się być miło­sier­ny­mi dla bra­ci i sióstr. Ojciec Świę­ty Jan Paweł II zachę­cał nas tymi sło­wa­mi: „Trze­ba tę iskrę Bożej łaski roz­nie­cać. Trze­ba prze­ka­zy­wać świa­tu ogień miło­sier­dzia. W miło­sier­dziu Boga świat znaj­dzie pokój, a czło­wiek szczę­ście! To zada­nie powie­rzam wam, dro­dzy bra­cia i sio­stry, Kościo­ło­wi w Kra­ko­wie i w Pol­sce oraz wszyst­kim czci­cie­lom Boże­go miło­sier­dzia […]. Bądź­cie świad­ka­mi miłosierdzia!”

2. Na 15.00 zapra­szam do naszej para­fial­nej świą­ty­ni na Godzi­nę Miło­sier­dzia. Pro­szę o wypi­sa­nie i zło­że­nie do godz. 14.50, kar­tek z inten­cja­mi. Tak wie­le ich mamy. Bóg nie­ustan­nie nas zaska­ku­je swo­im miło­sier­dziem, oka­zy­wa­nym w prze­róż­ny spo­sób. Niech wspól­na modli­twa będzie wyra­zem naszej wdzięczności. 

3. W ponie­dzia­łek, 8 kwiet­nia obcho­dzić będzie­my prze­nie­sio­ną z 25 mar­ca- z racji Wiel­kie­go Tygo­dnia- Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, w któ­rą wpi­sa­ny został już na sta­łe Dzień Świę­to­ści Życia. Kościół zapra­sza wier­nych do udzia­łu we Mszy św. nie z obo­wiąz­ku lecz z potrze­by serca.

4. Zachę­cam gorą­co do zapi­sy­wa­nia się na pere­gry­na­cję iko­ny MBNP, a tak­że do zama­wia­nia Mszy św. przez Jej wsta­wien­nic­two. Na sto­li­ku wyło­żo­ne są listy na kolej­ne miesiące.

5. Za dzi­siej­szą zbiór­kę do puszek prze­zna­czo­ną na cele dobro­czyn­ne, za wszel­kie ofia­ry prze­ka­za­ne oraz wpła­co­ne na potrze­by wspól­no­ty para­fial­nej, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­ję rów­nież wszyst­kim para­fia­nom i gościom, któ­rzy poka­zu­ją jak na co dzień żyć wyobraź­nią miło­sier­dzia wspie­ra­jąc modli­twą oraz ofia­rą powsta­ją­cy Dom Reko­lek­cyj­ny w Orzeł­ku. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na bie­żą­ce potrze­by parafii.

6. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.