16. kwietnia 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 14 kwietnia2019 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Nie­dzie­lą Pal­mo­wą roz­po­czy­na­my Wiel­ki Tydzień, dorocz­ny obchód miste­rium pas­chal­ne­go Chry­stu­sa.

2. W naszym koście­le spo­wiedź z udzia­łem zapro­szo­nych kapła­nów z deka­na­tu we Wiel­ki Wto­rek, 16 kwiet­nia. Rano od godz. 9.30 do 10.15 dla osób star­szych i dla tych wszyst­kich, któ­rzy potem pra­cu­ją, a dla pozo­sta­łych od 16.30 do 18.00.

3. W Wiel­ką Śro­dę na godz.15.00 zapra­szam do pomo­cy w gene­ral­nym sprzą­ta­niu kościo­ła oraz w przy­go­to­wa­niu deko­ra­cji Gro­bu Pań­skie­go i ołta­rza wysta­wie­nia. Roz­pocz­nie­my od kon­kur­su na naj­pięk­niej­szą pal­mę. Zapra­szam wszyst­kich, któ­rzy je wyko­na­li wraz z rodzi­na­mi oraz oso­by zain­te­re­so­wa­ne.

4. Świę­te Tri­du­um Pas­chal­ne roz­pocz­nie się w Wiel­ki Czwar­tek wie­czo­rem o godz. 18.30 Mszą Świę­tą Wie­cze­rzy Pań­skiej. Będzie­my dzię­ko­wać za dwa sakra­men­ty: Eucha­ry­stię i kapłań­stwo. Kolek­ta z tej Mszy św. jest naszym włą­cze­niem się w jał­muż­nę wiel­ko­post­ną, któ­rą wspie­ra­my oso­by naj­uboż­sze w naszej Ojczyź­nie. Po zakoń­czo­nej litur­gii prze­nie­sie­my pro­ce­syj­nie Naj­święt­szy Sakra­ment do przy­go­to­wa­ne­go ołta­rza ado­ra­cji (daw­niej nazy­wa­ne­go „ciem­ni­cą”). Ado­ra­cja potrwa do godz. 22.00

5. W Wiel­ki Pią­tek ado­ra­cja od godz. 9.00. Tego dnia Kościół nie spra­wu­je Mszy Świę­tej. Zapra­sza jed­nak wszyst­kich wier­nych do udzia­łu w litur­gii Męki Pań­skiej, któ­rej szczy­to­wym momen­tem jest ado­ra­cja krzy­ża świę­te­go. Za uczcze­nie krzy­ża w tym dniu może­my dostą­pić łaski odpu­stu zupeł­ne­go pod zwy­kły­mi warun­ka­mi. W naszym koście­le para­fial­nym litur­gię roz­pocz­nie­my o godz. 18.30. Na zakoń­cze­nie litur­gii Męki Pań­skiej prze­nie­sie­my Naj­święt­szy Sakra­ment do przy­go­to­wa­ne­go Gro­bu Boże­go, gdzie ado­ra­cja trwać będzie do godz. 22.00. Przy­po­mi­nam też, że w Wiel­ki Pią­tek wier­ni mię­dzy 18. a roz­po­czę­ciem 60. roku życia, oprócz wstrze­mięź­li­wo­ści od pokar­mów mię­snych, są zobo­wią­za­ni do zacho­wa­nia postu ści­słe­go, czy­li do spo­ży­cia jed­ne­go posił­ku do syta oraz dwóch skrom­nych posił­ków w cią­gu dnia. Ofia­ry zło­żo­ne przy ado­ra­cji krzy­ża, są prze­zna­czo­ne na rato­wa­nie Bazyl­ki Gro­bu Pań­skie­go w Jero­zo­li­mie oraz innych miejsc świę­tych. O godz. 20.00 pro­szę, aby Róże Różań­co­we popro­wa­dzi­ły śpiew trzech czę­ści Gorz­kich Żali.

6. Wiel­ka Sobo­ta jest rów­nież dniem, gdy nie spra­wu­je się Eucha­ry­stii. Wszy­scy wier­ni są zapro­sze­ni do modli­twy i sku­pie­nia, do ado­ra­cji Chry­stu­sa Eucha­ry­stycz­ne­go w przy­go­to­wa­nym Gro­bie Pań­skim. Zapra­szam od godz. 9.00. na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Posta­raj­my się zna­leźć czas
w przed­świą­tecz­nym zabie­ga­niu na indy­wi­du­al­ną modli­twę przed naszym Panem i Zba­wi­cie­lem. Do peł­nie­nia war­ty, tra­dy­cyj­nie zapra­szam naszych Stra­ża­ków.

7. Bło­go­sła­wień­stwo pokar­mów na stół wiel­ka­noc­ny o godz.10.00 i 17.00. Przy­cho­dzą­cych do świą­ty­ni, zwłasz­cza tych, któ­rzy robią to oka­zjo­nal­nie zapra­szam do choć­by krót­kiej ado­ra­cji. Pro­szę, by tego dnia skła­dać do kosza przed ołta­rzem pod­pi­sa­ne skar­bon­ki Cari­tas z jał­muż­ną wiel­ko­post­ną. Kupo­ny z tych skar­bo­nek wezmą udział w loso­wa­niu nagród.

8. Wie­czo­rem w sobo­tę po zacho­dzie słoń­ca, o godz. 20.00 roz­pocz­nie­my naj­waż­niej­szą litur­gię roku kościel­ne­go – litur­gię Wigi­lii Pas­chal­nej. Będzie­my cele­bro­wać noc Pas­chy Pana – noc Jego przej­ścia ze śmier­ci do życia. Będzie­my cele­bro­wać Jego zmar­twych­wsta­nie, Jego zwy­cię­stwo nad śmier­cią, grze­chem i sza­ta­nem. Litur­gię roz­pocz­nie­my od poświę­ce­nia ognia i zapa­le­nia pas­cha­łu, będzie­my słu­chać sło­wa Boże­go, znów po kil­ku tygo­dniach zaśpie­wa­my rado­sne Alle­lu­ja, a tak­że weź­mie­my udział w poświę­ce­niu wody i odno­wi­my chrzciel­ne przy­rze­cze­nia, za co może­my uzy­skać odpust zupeł­ny. Całość zwień­czy uro­czy­sta litur­gia eucha­ry­stycz­na. Na tę litur­gię pro­szę o przy­nie­sie­nie pas­cha­li­ków.

9. W wiel­ka­noc­ny pora­nek Nie­dzie­li Zmar­twych­wsta­nia o godz. 6.00 uro­czy­stą pro­ce­sją rezu­rek­cyj­ną, biciem dzwo­nów i rado­snym śpie­wem ogło­si­my wszyst­kim, że Pan zmar­twych­wstał i jest z nami. Po pro­ce­sji cele­bro­wać będzie­my Eucha­ry­stię. Zapra­szam do udzia­łu całą, roz­bu­do­wa­ną asy­stę wraz z dziew­czyn­ka­mi sypią­cy­mi kwiat­ki. W Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny Msze Świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Kolek­ta tego dnia prze­zna­czo­na będzie na Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski.

10. Za ofia­ry na kwia­ty i deko­ra­cję do Gro­bu Pań­skie­go, za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na remont naszych orga­nów, za wszel­kie indy­wi­du­al­nie ofia­ry skła­da­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, za dary sto­łu oraz za życz­li­wość i pomoc wie­lu para­fian i gości, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

11. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są tak­że pas­cha­li­ki wiel­ka­noc­ne.

12. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.