24. października 2018 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXIX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 21 października 2018 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Pan Jezus przy­po­mi­na swo­im uczniom, jakie zasa­dy powin­ny obo­wią­zy­wać w ich wza­jem­nych rela­cjach. Na pierw­szym miej­scu powin­na być zasa­da słu­że­nia jeden dru­gie­mu, to zna­czy cią­głe zabie­ga­nie o dobro dru­gie­go. Taka posta­wa życio­wa pro­wa­dzi do cno­ty poko­ry, a poko­ra bar­dzo podo­ba się Panu Bogu.

2. Dzi­siej­sza nie­dzie­la roz­po­czy­na Tydzień Misyj­ny. Będzie­my modlić się w inten­cjach misji i misjo­na­rzy na całym świe­cie. Jesz­cze wie­lu ludzi nie sły­sza­ło o Ewan­ge­lii, czy­li o dobrej nowi­nie o Jezu­sie Chry­stu­sie – Zba­wi­cie­lu świa­ta.

3. Dziś w całej Pol­sce liczy­my wszyst­kich obec­nych w kościo­łach na Mszach św. i przy­stę­pu­ją­cych do komu­nii.

4. Jutro wspo­mi­na­my w litur­gii św. Jana Paw­ła II, jed­ne­go z naj­więk­szych papie­ży naszych cza­sów. Po Mszy św. uca­ło­wa­nie Jego reli­kwii. Zapra­szam .

5. Za tydzień, w ostat­nią nie­dzie­lę paź­dzier­ni­ka, w wie­lu para­fiach świę­tu­je­my rocz­ni­cę poświę­ce­nia wła­sne­go kościo­ła. Tego dnia w naszej Ojczyź­nie prze­ży­wać będzie­my tak­że X Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym. Przed kościo­ła­mi zbiór­ka do puszek na pomoc dla chrze­ści­jan w Paki­sta­nie.

6. Przy­po­mi­nam, że do koń­ca listo­pa­da moż­na przy­no­sić kart­ki na wypo­min­ki, któ­re pomo­gą nam w modli­twie za naszych bli­skich zmar­łych. Ofia­ry skła­da­ne przy tej oka­zji w cało­ści będą prze­zna­czo­ne na nowy płot cmen­tar­ny od stro­ny ple­ba­nii oraz upo­rząd­ko­wa­nie tego tere­nu wraz z nasa­dze­niem drzew i krze­wów.

Pro­szę rów­nież o uisz­cza­nie opłat za gro­by oraz sta­wia­ne nagrob­ki, według obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów praw­nych.

7. Dziś oraz za tydzień przed naszym kościo­łem wolon­ta­riu­sze będą sprze­da­wać zni­cze. Cał­ko­wi­ty dochód ze sprze­da­ży zosta­nie prze­zna­czo­ny na potrze­by domo­we­go Hospi­cjum w Choj­ni­cach.

8. Za dzi­siej­szą kolek­tę na misje, za ostat­nią kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na kapi­tal­ny remont orga­nów (2636,06 zł.), za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne na potrze­by para­fii, zwłasz­cza na orga­ny, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce porząd­ko­we przy pło­cie cmen­tar­nym i dre­na­żu ple­ba­nii oraz za wszel­ką życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

9. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są tak­że kalen­da­rze misyj­ne.

10. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.