05. października 2018 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 30 września 2018 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Jutro roz­po­czy­na się paź­dzier­nik, mie­siąc różań­co­wy. Mary­ja w obja­wie­niach czę­sto zachę­ca­ła, aby­śmy odma­wia­li róża­niec. Idąc za Jej wezwa­niem, zachę­cam do codzien­ne­go wspól­ne­go roz­wa­ża­nia tajem­nic różań­co­wych pod­czas nabo­żeń­stwa, któ­re odpra­wiać będzie­my w dni powsze­dnie pół godz. przed Mszą św., w sobo­tę o 18.00, a w poszcze­gól­ne nie­dzie­le, co tydzień po innej Mszy św. Dzie­ci i mło­dzież będą przy­cho­dzić na dodat­ko­we nabo­żeń­stwa różań­co­we dwa razy w tygo­dniu, a mia­no­wi­cie w ponie­dział­ki i piąt­ki na godz. 16.30. Obo­wiąz­ko­wo kan­dy­da­ci do I Komu­nii św. i bierz­mo­wa­nia. Dla naj­młod­szych przy­go­to­wa­ne są obraz­ki, któ­re będą wkle­jać do spe­cjal­nych ksią­że­czek. Są tak­że przy­go­to­wa­ne obraz­ki na poszcze­gól­ne nie­dzie­le i inne waż­ne dla Kościo­ła dni roz­po­czę­te­go roku szkol­ne­go i kate­che­tycz­ne­go.

2. Jutro tak­że roz­po­czy­na się nowy rok aka­de­mic­ki. Pole­caj­my stu­den­tów i wykła­dow­ców szkół wyż­szych opie­ce Pana Jezu­sa, nasze­go jedy­ne­go boskie­go Nauczy­cie­la. Módl­my się, aby roz­wo­jo­wi inte­lek­tu­al­ne­mu mło­de­go czło­wie­ka zawsze towa­rzy­szył jego roz­wój ducho­wy.

3. W pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca przy­pa­da dzień imie­nin papie­ża Fran­cisz­ka. Będzie­my modlić się do Jezu­sa, Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapła­na, o obfi­te łaski dla nie­go oraz o nowe powo­ła­nia.

4. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca zachę­cam do przy­ję­cia Komu­nii św. wyna­gra­dza­ją­cej miło­sier­ne­mu Ser­cu Jezu­sa za grze­chy całe­go świa­ta. We wspo­mnie­nie św. Fau­sty­ny Kowal­skiej o godz. 15.00 pod­czas Godzi­ny Miło­sier­dzia, a potem na jej zakoń­cze­nie odmó­wi­my Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia. Odwie­dzi­ny cho­rych od 9.00, a od 17.00 oka­zja do spo­wie­dzi św.

5. Za tydzień, w nie­dzie­lę 7 paź­dzier­ni­ka, o godz. 12.00 suma odpu­sto­wa ku czci Mat­ki Bożej Różań­co­wej w Kamie­niu.

6. Opie­ce Kró­lo­wej różań­ca św. pole­cam wszyst­kich jubi­la­tów i sole­ni­zan­tów.

7. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a zwłasz­cza na remont orga­nów, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc w wie­lu pra­cach, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są tak­że kalen­da­rze na Nowy Rok. Duże i trój­dziel­ne w cenie 10 zł., a małe po 5 zł.

9. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.