06. maja 2018 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY 6 maja 2018 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Pan Jezus przy­po­mi­na nam dzi­siaj o przy­ka­za­niu miło­ści: „aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li, tak jak Ja was umi­ło­wa­łem”. To przy­ka­za­nie jest wciąż aktu­al­ne i powin­no nas zachę­cać do odkry­wa­nia coraz więk­szych pokła­dów miło­ści w nas samych. A jeże­li trud­no je odna­leźć w ser­cu, to trze­ba modlić się i pro­sić Zba­wi­cie­la, aby nas nią napeł­nił.

2. Od jutra do śro­dy z całym Kościo­łem modli­my się o dobre uro­dza­je i za kra­je gło­du­ją­ce.

3. We wto­rek przy­pa­da uro­czy­stość patro­na Pol­ski, św. Sta­ni­sła­wa, bisku­pa i męczen­ni­ka. Trwaj­my na modli­twie za naszą Ojczy­znę.

4.W ponie­dzia­łek i śro­dę na Mszę św. i spo­tka­nie zapra­szam wszyst­kich kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia. Dodat­ko­wa spo­wiedź św. w ponie­dzia­łek. Od 16.00 do 16.45 dla gim­na­zja­li­stów, a od 17.00 pozo­sta­li kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia, ich rodzi­ny i świad­ko­wie.

5. W czwar­tek od godzin poran­nych w naszej para­fii prze­ży­wać będzie­my wizy­ta­cję kano­nicz­ną połą­czo­ną z bierz­mo­wa­niem. Wizy­ta­cję prze­pro­wa­dzi ks. Pra­łat Marian Szcze­piń­ski.

6. W następ­ną nie­dzie­lę obcho­dzi­my uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go.

7. Od piąt­ku będzie­my przy­zy­wać Ducha Świę­te­go jako przy­go­to­wa­nie do uro­czy­sto­ści Zie­lo­nych Świąt. Modli­twy nowen­ny odma­wia­my na zakoń­cze­nie nabo­żeń­stwa majo­we­go.

8. Sole­ni­zan­tów i jubi­la­tów niech Pan Jezus obda­rza łaską swo­jej miło­ści.

9. Za wszel­kie ofia­ry prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii, a tak­że za bez­in­te­re­sow­ną pomoc w pra­cach przy koście­le i ple­ba­nii oraz w przy­go­to­wa­niu wizy­ta­cji paster­skiej, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień w naszej para­fii kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na. Pole­cam ją waszej ofiar­no­ści.

10. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

11. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.