07. lipca 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 7.07–14.07.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Jani­na i Hen­ryk Sigmanscy

9.30 + Kry­sty­na Zakrzewska

11.00 + Wacła­wa, Wła­dy­sław i Wal­de­mar Witaszczyk

Pon za para­fian

Wt 17.30 dz-błag z oka­zji urodzin

18.30 o nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyj­ne- int. od Róży Różań­co­wej pw. św. Cecylii 

Śr 18.30 + dziad­ko­wie Łuka­siuk i Jar­moch oraz z rodziny

Czw 18.30 + Geno­we­fa, Józef i Roman Trze­ciak oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

Pt 17.45 Ado­ra­cja w ciszy

18.30 + Józef Gwiź­dziel- z oka­zji ziem­skich urodzin

20.00 + Tere­sa Kurc, Robert Sta­sie­row­ski i Hen­ryk Sig­man­ski (Orze­łek)

Sob 16.30 dz-błag dla Nata­lii i Rado­sła­wa w 10 r. ślu­bu oraz dla całej rodziny

18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

Ndz 7.45 + Tade­usz Kowal­ski oraz Maria i Teresa

9.30 + Mario­la Łuka­szew­ska- 30 r. śm. i Fran­ci­szek oraz Kry­sty­na Żeszo­ta- 30 r. śm. i Julianna

11.00 + Józef i Józe­fa Kału­ża oraz z rodziny

Komentowanie zostało zamknięte.