16. marca 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 14 marca 2021 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Życie cią­gle sta­wia przed nami nowe wyzwa­nia. Są one oka­zją do głęb­szej reflek­sji nad war­to­ścia­mi i zasa­da­mi, któ­ry­mi się kie­ru­je­my. Wiel­ki Post wzy­wa każ­de­go z nas do zre­wi­do­wa­nia życia, posta­wie­nia sobie pyta­nia, czy napraw­dę idzie­my śla­dem Bożych dro­go­wska­zów. Żyć to sta­wać się czło­wie­kiem, a dla wie­rzą­cych – sta­wać się chrze­ści­ja­ni­nem. To pro­ces, któ­ry doko­nu­je się w nas nie­ustan­nie. Na tej dro­dze wpa­truj­my się w Jezu­sa, któ­ry pod­czas roz­mo­wy z Niko­de­mem mówi jasno i kon­kret­nie: trze­ba się na nowo naro­dzić, aby żyć.

2. W pią­tek 19 mar­ca będzie­my obcho­dzić uro­czy­stość św. Józe­fa, oblu­bień­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Ten dzień może­my nazwać dniem męż­czyzn. Otocz­my modli­twą wszyst­kich walecz­nych męż­czyzn: kawa­le­rów, mężów, ojców, dziad­ków. Tego dnia pro­śmy Boga o wszel­kie łaski dla nich, by codzien­nie wypeł­nia­li powo­ła­nie, do jakie­go zosta­li wezwani. 

3. W cza­sie tego­rocz­ne­go Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my chęt­nych do pod­ję­cia ducho­we­go i fizycz­ne­go wyzwa­nia pod­czas Eks­tre­mal­nej Dro­gi Krzy­żo­wej, któ­ra odbę­dzie się 19 mar­ca. Do wybo­ru dwie tra­sy: bł. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki (45 km) lub bł. ks. Wła­dy­sła­wa Buko­wiń­skie­go (15 km). W naszej para­fii łączy­my ten dzień z ini­cja­ty­wą Papie­ża Fran­cisz­ka 24 GODZINY DLA PANA. Po wie­czor­nej Mszy św. wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i ado­ra­cja przy udzia­le poszcze­gól­nych ulic i miej­sco­wo­ści. Bez­po­śred­nio po wysta­wie­niu akt zawie­rze­nia rodzin św. Józe­fo­wi w prze­ży­wa­nym Roku, któ­ry jest Mu poświę­co­ny. Plan ado­ra­cji i wszel­kie szcze­gó­ły umiesz­czo­ne są w gablo­cie ogło­szeń i stro­nie internetowej.

4. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję nasze­go kościo­ła, za ofia­ry zło­żo­ne tydzień temu do puszek na rzecz misji świę­tych, a tak­że za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne prze­ka­za­ne oraz wpła­co­ne na cele wspól­no­ty para­fial­nej i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. 

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej. 

6. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej oraz wsta­wien­nic­twa św. Józefa. 

7. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszal­ne 14.03–21.03.2021 r.

Ndz 7.45 + Józef Kotliń­ski i Tade­usz Drew­czyń­ski oraz z rodzin z oboj­ga stron

9.30 dz-błag w 70 r. uro­dzin

GORZKIE ŻALE

11.00 + rodzi­ce Ire­na i Sta­ni­sław- r. śm.

Pon 16.30 + Ryszard- 3 r. śm. i Edward Sini­ło oraz Kazi­mierz Bigos

17.30 + Ste­fa­nia i Jan Kujawscy

Wt 16.30 o zdro­wie i Boże błog.

17.30 + Robert Sko­row­ski- w dniu ziem­skich ur. oraz z rodzi­ny Adrich i Gzela

Śr 10.00 pogrzeb: + Tere­sa Januszewska

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od kole­gi Edka z rodziną

Czw 17.30 + Tere­sa Lepak oraz Ste­fa­nia i Bro­ni­sław Domian

Pt 16.30 + Józef i Józe­fa Kału­ża, rodzi­ce i z rodzi­ny Mikołajewskich

17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 dz-błag z oka­zji 50 r. uro­dzin i imie­nin Józefa

Sob 16.30 + Hele­na Gostom­ska- int. od pra­cow­ni­ków Polipolu

17.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Ndz 7.45 + Cze­sław – r. śm., Anna, Kle­mens i Roman Żywic­cy oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

9.30 + Geno­we­fa i Józef Trze­ciak ‑r. śm.

GORZKIE ŻALE

11.00 + Jan ‑13 r. śm. oraz Ste­fa­nia i Ber­nard Stoltmann

 

Komentowanie zostało zamknięte.