23. września 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 19 WRZEŚNIA 2021 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Dziś w naszej para­fii prze­ży­wa­my dorocz­ny odpust Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go. Sumę odpu­sto­wą w naszej inten­cji odpra­wi ks. Leszek Przy­byl­ski Inspek­tor do spraw szkol­nic­twa i wycho­wa­nia oraz Dyrek­tor Micha­lic­kie­go Zespo­łu Szkół w Miej­scu Pia­sto­wym. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób pomo­gli w przy­go­to­wa­niu tej uro­czy­sto­ści. Po Mszy św. zapra­szam gości na poczę­stu­nek do naszej Para­fial­nej Kawia­ren­ki, znaj­du­ją­cej się pod ple­ba­nią. O 15.00 w koście­le Godzi­na Miło­sier­dzia, a o 16.00 spo­tka­nie przy Krzy­żu w Orzeł­ku. Zapra­szam wszyst­kich tych, któ­rzy chcą zoba­czyć postę­py prac i pomo­dlić się tam cząst­ką różańca.

2. W śro­dę zapra­szam na Mszę św., a po niej na spo­tka­nie wszyst­kich kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia, a w przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 11.00 spo­tka­nie dla dzie­ci kla­sy trze­ciej i ich rodziców.

3. Nasza para­fia orga­ni­zu­je w przy­szłym roku Piel­grzym­kę do Medju­go­rie i Chor­wa­cji. Pro­gram wywie­szo­ny w gablo­cie oraz wyło­żo­ne są kart­ki na sto­li­ku. Zosta­ło kil­ka ostat­nich miejsc.

4. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę nowej ele­wa­cji nasze­go kościo­ła (2304,50 zł), za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za dary sto­łu i ofia­ry na przy­go­to­wa­nie odpu­stu, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Na dzień odpu­stu przy­go­to­wa­ne jest tak­że sto­isko para­fial­ne, na któ­rym sprze­da­wa­ne są albu­my, kub­ki oraz inne drob­ne pamiąt­ki. Zachę­cam do skorzystania.

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia oraz naszym dzi­siej­szym gościom życzę obfi­to­ści łask Bożych, opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej oraz wsta­wien­nic­twa Świad­ków Miło­sier­dzia na każ­dy dzień, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej nie­dzie­li oraz rado­sne­go prze­ży­wa­nia dzi­siej­sze­go odpustu.

7. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne 19.09–26.09.2021 r.

Ndz 7.45 dz-błag dla Mar­ka w dniu urodzin

9.30 + Fran­ci­szek Otto

12.00 SUMA ODPUSTOWA w int. para­fian i dobrodziejów

Pon 18.30 + Hali­na Socha­czew­ska- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Wt 18.30 + Hen­ryk Sigmanski

Śr 18.30 + ks. Fran­ci­szek Husarek

Czw 17.30 + Tere­sa Guber­nat- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

Pt 17.30 + Ber­nard Niem­czyk i rodzi­ce z oboj­ga stron

18.30 + Łucja – r. śm., Julian i Jerzy Husarek

Sob 15.00 dz-błag w 25 r. ślu­bu Grze­go­rza i Bar­ba­ry Drewczyńskich

18.30 + Łukasz Gostom­ski w dniu ziem­skich uro­dzin i z rodziny

Ndz 7.45 + Anna- r. śm., Kle­mens, Cze­sław, Roman Żywic­cy i dziad­ko­wie z oboj­ga stron

9.30 + Mar­cjan­na i Józef oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

11.00 + Jan Wrycz Rekowski

 

 

 

Komentowanie zostało zamknięte.