28. kwietnia 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY 28 kwietnia 2024 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii · Tagi:

1. Dziś pią­ta nie­dzie­la Wiel­ka­no­cy. Po raz kolej­ny gro­ma­dzi­my się na Świę­tej Wie­cze­rzy, aby pokrze­piać się sło­wem Bożym i Chle­bem eucha­ry­stycz­nym. Umoc­nie­ni Boży­mi dara­mi będzie­my wkra­czać w nowe wyzwa­nia kolej­ne­go tygo­dnia i dawać świa­dec­two wia­ry w Zmar­twych­wsta­łe­go Pana. 

2. Gorą­co zapra­szam na codzien­ne nabo­żeń­stwa majo­we. Tyle róż­nych inten­cji towa­rzy­szy nasze­mu życiu. Wyko­rzy­staj­my kolej­ną szan­sę, któ­rą daje nam Chry­stus oraz Jego i nasza Mat­ka, Mary­ja. Kan­dy­da­ci do I komu­nii św. i bierz­mo­wa­nia mają obo­wią­zek uczest­nic­twa w nabo­żeń­stwach przy­naj­mniej dwa razy w tygodniu.

3. W śro­dę we wspo­mnie­nie św. Józe­fa, rze­mieśl­ni­ka zapra­szam na nabo­żeń­stwo majo­we i Eucha­ry­stię, a potem na spo­tka­nie cały Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na misje święte.

4. W pią­tek obcho­dzić będzie­my uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Kró­lo­wej Pol­ski, głów­nej patron­ki naszej Ojczy­zny i Świę­to Kon­sty­tu­cji 3 maja. Msze św. w porząd­ku nie­dziel­nym. Z racji tej uro­czy­sto­ści odwie­dzi­ny cho­rych w czwar­tek od godz. 9.00, a oka­zja do spo­wie­dzi św. od godz. 17.00.

5. W sobo­tę przy­pa­da litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Flo­ria­na. O godz.16.30 zapra­szam do szcze­gól­nej modli­twy w inten­cji naszych Strażaków.

6. Gorą­co wciąż zachę­cam do zapi­sy­wa­nia się i przyj­mo­wa­nia do swo­ich domów iko­ny Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy. Dzię­ku­ję tym, któ­rzy już z tego daru skorzystali.

7. Zapra­szam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Do naby­cia rów­nież nowe albumy.

8. Za wszel­kie ofia­ry prze­ka­za­ne na potrze­by para­fii i powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za życz­li­wość i wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na ubez­pie­cze­nie naszej zabyt­ko­wej świą­ty­ni i całe­go mie­nia para­fial­ne­go, któ­re zbio­ro­wo wyce­nio­no na kwo­tę 2350 zł.

9. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści Bożych darów oraz opie­ki Naj­święt­szej Maryi Panny.

10. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.