27. marca 2021 · Możliwość komentowania WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO DOTYCZĄCE CELEBRACJI WIELKIEGO TYGODNIA AD 2021 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii
 1. W Wiel­ki Czwar­tek nale­ży opu­ścić obrzęd obmy­cia nóg.
 2. W Wiel­ki Pią­tek w modli­twie wier­nych nale­ży dodać jako przed­ostat­nie wezwa­nie o usta­nie epi­de­mii (tekst w załączniku). 
 3. Akt ado­ra­cji Krzy­ża przez poca­łu­nek nale­ży ogra­ni­czyć wyłącz­nie do cele­bran­sa litur­gii wiel­ko­piąt­ko­wej. Pozo­sta­li uczest­ni­cy wspól­nie odda­ją cześć Krzy­żo­wi przez podej­ście i ukłon lub przyklęknięcie. 
 4. Na zakoń­cze­nie litur­gii wiel­ko­piąt­ko­wej przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem śpie­wa się suplikacje. 
 5. Przy Gro­bie Pań­skim nale­ży umie­ścić infor­ma­cję, że cześć Krzy­żo­wi odda­wa­na jest wyłącz­nie przez ukłon lub przyklęknięcie. 
 6. W Wiel­ką Sobo­tę w para­fiach bło­go­sła­wień­stwo pokar­mów na stół wiel­ka­noc­ny powin­no odby­wać się ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem obostrzeń sanitarnych. 
 7. Pozo­sta­łe obrzę­dy nale­ży cele­bro­wać zgod­nie z prze­pi­sa­mi litur­gicz­ny­mi, prze­strze­ga­jąc zarzą­dzeń władz pań­stwo­wych doty­czą­cych licz­by uczest­ni­ków zgro­ma­dze­nia oraz innych ogra­ni­czeń sani­tar­nych. Na drzwiach wej­ścio­wych do kościo­ła nale­ży umie­ścić wyraź­ną infor­ma­cję doty­czą­cą ogra­ni­cze­nia licz­by osób. Taką infor­ma­cję nale­ży rów­nież umie­ścić na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.
  Nale­ży pamię­tać o zabez­pie­cze­niu wyjść ewa­ku­acyj­nych z kościo­ła, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi przepisami.
 8. Przed spra­wo­wa­niem litur­gii nale­ży dokład­nie umyć ręce oraz zdezynfekować
  je w zakry­stii. Zale­ca się uży­wa­nie wyłącz­nie ręcz­ni­ków jed­no­ra­zo­wych – papie­ro­wych. Kapła­ni dezyn­fe­ku­ją rów­nież ręce przed udzie­la­niem Komu­nii świę­tej oraz po. Wszy­scy posłu­gu­ją­cy — w tym kapła­ni z wyjąt­kiem głów­ne­go celebransa
  — w cza­sie litur­gii mają zasło­nię­te usta i nos.
 9. Pro­bosz­czo­wie są zachę­ca­ni do orga­ni­zo­wa­nia trans­mi­sji Mszy Świętych
  oraz nabo­żeństw z para­fii, aby wier­ni mogli trwać w łącz­no­ści ze swo­ją wspól­no­tą. Trans­mi­sja powin­na być na żywo bez jej archiwizowania.

Na czas owoc­ne­go prze­ży­wa­nia miste­riów Męki, Śmier­ci i Zmar­twych­wsta­nia nasze­go Pana z ser­ca bło­go­sła­wię.

 

+ Ryszard Kasyna 

 

 

Komentowanie zostało zamknięte.