18. kwietnia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY 18 kwietnia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Jeste­śmy Kościo­łem piel­grzy­mu­ją­cym w dro­dze do nie­bie­skiej ojczy­zny. Chry­stus gro­ma­dzi nas na uczcie eucha­ry­stycz­nej, wyja­śnia nam pisma, w sakra­men­tal­nych zna­kach sam sta­je się pokar­mem, byśmy nie usta­li w dro­dze. W roz­po­czy­na­ją­cym się Tygo­dniu Biblij­nym pro­śmy Pana Jezu­sa szcze­gól­nie o to, aby pozwo­lił nam jesz­cze bar­dziej uko­chać i zro­zu­mieć Pismo Świę­te. Wygo­spo­da­ruj­my nie­co wię­cej cza­su, aby­śmy mogli się­gać po Biblię.

2. We wto­rek w naszej para­fii przy­pa­da dzień Ado­ra­cji w inten­cji powo­łań. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i modli­twy w int. z proś­bą o nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne oraz misyj­ne, zwłasz­cza z naszej para­fii i rodzin. Pole­cać też będzie­my nie­przy­ja­ciół i wro­gów Chry­stu­so­we­go Kościo­ła.

3. W pią­tek uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski. Głów­ne uro­czy­sto­ści odbę­dą się w Gnieź­nie. W tym dniu podzię­ku­je­my Bogu za dzie­ło ewan­ge­li­za­cji, któ­re­go doko­nał św. Woj­ciech.

4. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję naszej świą­ty­ni (1738 zł), za ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne na ten cel oraz na budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, zwłasz­cza upo­rząd­ko­wa­nie drzew owo­co­wych w ogro­dzie, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Gorą­co dzię­ku­ję naszym stra­ża­kom za zaan­ga­żo­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie zbiór­ki elek­tro­zło­mu na rzecz misji świę­tych. Wszyst­kich para­fian i ludzi dobrej woli pro­szę o modli­twę, a tych któ­rzy mogą o wspar­cie finan­so­we robót zwią­za­nych z nową ele­wa­cją naszej świą­ty­ni.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Na sto­li­ku wyło­żo­ne są modli­tew­ni­ki do św. Józe­fa. Pro­szę zabie­rać po 1 egzem­pla­rzu dla każ­dej rodzi­ny, a jeśli ktoś chce dodat­ko­wo zabrać wię­cej to pro­szę o samo­ob­słu­gę. Koszt 5 zł. Są rów­nież nowe albu­my o św. Józe­fie po 30 zł.

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej nie­dzie­li.

7. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 18.04–25.04.2021 r.

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła oraz rodzi­ce Nakiel­scy i Gru­chał­ło­wie

9.30 + Zyg­munt i Alfons Pepliń­scy

11.00 + Jan Wrycz Rekow­ski

Pon 17.30 + Edward Grze­bie­lu­cha i rodzi­ce z oboj­ga stron

18.30 + rodzi­ce Ana­sta­zja i Piotr oraz Anie­la i Wła­dy­sław

Wt 17.30 + ks. Kano­nik Sta­ni­sław Lament

18.30 dz-błag dla Kla­ry w dniu 3 r. uro­dzin

Śr 17.30 dz-błag dla człon­kiń Róży Różań­co­wej pw. św. Kata­rzy­ny

18.30 + Roman Trze­ciak- 26 r. śm. i rodzi­ce

Czw 17.30 + Euge­niusz Les­snau

18.30 + Hen­ryk Sig­man­ski

Pt 18.30 + Jadwi­ga i Edmund Pest­ka

Sob 17.30 dz-błag w 80 r. uro­dzin Albi­na

18.30 + Jerzy – w dniu ziem­skich uro­dzin i imie­nin

Ndz 7.45 + Wan­da i Zyg­munt Misz­ka- 5 r. śm.

9.30 + Wie­sła­wa- 10 r. śm., Maria, Euge­niusz i Kazi­mierz

11.00 dz-błag w 30 r. ślu­bu Marze­ny i Jana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentowanie zostało zamknięte.