04. listopada 2018 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 4 listopada 2018 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Pan Jezus wyja­śnia swo­im uczniom, że przy­ka­za­nie miło­ści Boga i bliź­nie­go sta­no­wi jed­no. Kto to rozu­mie i sta­ra się wypeł­niać w swo­im życiu, jest na dobrej dro­dze do kró­le­stwa Boże­go. Przy­ka­za­nie miło­ści jest o wie­le waż­niej­sze od wszel­kich prze­ja­wów reli­gij­no­ści, któ­re bez miło­ści sta­ją się tyl­ko pustym zna­kiem.

2. Za tydzień, w nie­dzie­lę, 11 listo­pa­da, przy­pa­da 100. rocz­ni­ca odzy­ska­nia przez naszą Ojczy­znę nie­pod­le­gło­ści po 123 latach nie­wo­li pod zabo­ra­mi. Obcho­dzi­my Dzień Nie­pod­le­gło­ści. Tego dnia zapra­szam do włą­cze­nia się w Dro­gę Krzy­żo­wą „ze Świad­ka­mi Miło­sier­dzia ku wol­no­ści”. Roz­pocz­nie­my ją od odmó­wie­nia Koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia o godz. 15.00 w powsta­ją­cym Cen­trum Reko­lek­cyj­nym w Orzeł­ku. Następ­nie wspól­nie ruszy­my w 15-sto kilo­me­tro­wą tra­sę do Ogo­rze­lin. Na koniec wszyst­kich uczest­ni­ków zapra­szam do naszej Kawia­ren­ki na słod­ki poczę­stu­nek. Para­fian pro­szę o upie­cze­nie kil­ku ciast. Tego dnia Kawia­ren­ka będzie otwar­ta od rana do 22.00. Sko­rzy­staj­cie z tego zapro­sze­nia, by wspól­nie cie­szyć się tą histo­rycz­ną rocz­ni­cą odzy­ska­nia wol­no­ści. Na uro­czy­stą Mszę św. w int. Ojczy­zny zapra­szam nato­miast w ponie­dzia­łek 12 listo­pa­da na godz. 11.00. Niech nie zabrak­nie naszych sztan­da­rów i cho­rą­gwi.

3. Przy­po­mi­nam, że jesz­cze do czwart­ku włącz­nie moż­na ofia­ro­wać odpust zupeł­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce pod warun­kiem nawie­dze­nia cmen­ta­rza i modli­twy za zmar­łych. Kart­ki na wypo­min­ki moż­na skła­dać do koń­ca mie­sią­ca. Bóg zapłać za ofia­ry wypo­min­ko­we, któ­re w cało­ści zosta­ną prze­zna­czo­ne na trwa­ją­ce pra­ce przy cmen­ta­rzu.

4. W śro­dę po Mszy św. spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca. Tego dnia kolek­ta na misje.

5. Jubi­la­tom i sole­ni­zan­tom tego tygo­dnia życzę, aby na co dzień doświad­cza­li Bożej miło­ści.

6. Za wszel­kie ofia­ry prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc w wie­lu pra­cach, a zwłasz­cza za upo­rząd­ko­wa­nie tere­nu przy pło­cie od stro­ny szko­ły i cmen­ta­rza, zało­że­nie odwod­nie­nia wokół ple­ba­nii oraz wywóz liści z cmen­ta­rza, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Po dokład­nej eks­per­ty­zie drzew na cmen­ta­rzu i po wie­lu sta­ra­niach, uda­ło się uzy­skać pozwo­le­nie na wycin­kę trzech klo­nów. Do prac tych przy­stą­pi­my w sto­sow­nej chwi­li. Za tydzień w naszej para­fii kolek­ta gospo­dar­czo – inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na kapi­tal­ny remont orga­nów. Pole­cam ją waszej szcze­gól­nej ofiar­no­ści.

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

8. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.