26. maja 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 26.05–2.06.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Jadwi­ga- r. śm., Jan i Ryszard Guzinscy

9.30 + Włady­sław, Wacła­wa i Wal­de­mar Witaszczyk

nabo­żeń­stwo majowe 

11.00 w int. Dzie­ci Pierw­szo­ko­mu­nij­nych i ich rodzin

Pon w int. chrze­śnia­ka Anto­sia z oka­zji I Komu­nii św.

Wt 18.00 nabo­żeń­stwo majowe

18.30 w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu i Mat­ce Naj­święt­szej za łaskę zdro­wia  z proś­bą o Boże błog. w rodzinie

Śr 17.30 w podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski w 89 r. uro­dzin Jana z proś­bą o zdro­wie i Boże błog. dla całej rodziny 

18.00 nabo­żeń­stwo majo­we i nowenna 

18.30 + Adam, Ana­sta­zja i Janusz Kostkowscy

Czw 7.45 + Alfre­da Spir­ka- int. od Zakła­du Pogrzebowego

9.30 dz-błag w 30 r. ślu­bu Ane­ty i Andrzeja

nabo­żeń­stwo majo­we i pro­ce­sja Boże­go Ciała

Pt 18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

nabo­żeń­stwo majo­we i pro­ce­sja eucharystyczna

Sob 17.30 + Piotr Modrzyń­ski- 4 r. śm.

nabo­żeń­stwo czerw­co­we i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na

18.30 + Rafał Drąż­kow­ski- z oka­zji ziem­skich uro­dzin, rodzi­ce Jan i Hele­na oraz z rodziny

Ndz 7.45 o szczę­śli­we rozwiązanie

9.30 + Zofia Perszewska

11.00 dz-błag w dniu 22 r. świę­ceń kapłań­skich i 47 uro­dzin ks. Pro­bosz­cza Pio­tra- int. od Rady Parafialnej

nabo­żeń­stwo czerw­co­we i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na

Komentowanie zostało zamknięte.