26. maja 2024 · Możliwość komentowania BIAŁY TYDZIEŃ 2024 r. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ogorzelinach została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

 Inten­cje modlitw – każ­de­go dnia zapra­sza­my poszcze­gól­nych gości

 Ponie­dzia­łek- za cho­rych (modli­twa indy­wi­du­al­na w domu)

Wto­rek (18.00 )– za rodzi­ców, rodzeń­stwo, wycho­waw­ców i katechetów

Śro­da (18.00) – za misjo­na­rzy i o nowe powo­ła­nia (ofia­ry na misje święte)

Czwar­tek (9.30) – za Ojca Świę­te­go, Bisku­pów i kapłanów 

Pią­tek (18.30)-  dzięk­czyn­na za dar I Komu­nii Św. (roz­da­nie pamią­tek i słod­ka słod­ka nie­spo­dzian­ka w kawiarence)

Sobo­ta (17.30)- za bab­cie, dziad­ków i chrzestnych 

Nie­dzie­la (11.00)– dzięk­czyn­na za ks. Pro­bosz­cza Pio­tra w dniu 22 r. świę­ceń kapłańskich

Komentowanie zostało zamknięte.