12. maja 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 12.05–19.05.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Hele­na i Ber­nard Kołodziejczyk

9.30 + Fran­ci­szek Gem­ba- z oka­zji 1 r. śm.

11.00 + Jadwi­ga Kłosowska

nabo­żeń­stwo majo­we

Pon 18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 przez wsta­wien­nic­two MBNP dz-błag dla rodzi­ny Kowal­skich i Przy­by­la­ków oraz o nowe powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

Wt 18.00 nabo­żeń­stwo majowe

18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy 

Śr 18.00 nabo­żeń­stwo majo­we i nowenna 

18.30 + + z rodziny

Czw 18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Zofia i Jan oraz rodzeństwo

Pt 17.30 + rodzi­ce: Tere­sa i Józef, bra­cia: Jan i Andrzej Hope, Zofia Pasz­kie­wicz oraz z rodziny

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 +Andrzej Drąż­kow­ski- 10 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

Sob 16.30 dz-błag w 25 r. ślu­bu Andrze­ja i Anny Półczyńskich

17.30 + Tere­sa, Maria i Mirosława

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Fran­cisz­ka Rekow­ska- r. śm. i Benedykt

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther oraz Euge­nia i Małgorzata

nabo­żeń­stwo majowe 

9.30 + Wik­to­ria, bra­cia Żuraw i z rodziny

11.00 + Jani­na i Syl­we­ster Niklarz

Komentowanie zostało zamknięte.