11. lutego 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 11.02–18.02.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 ++ Przy­ja­cie­le: Moni­ka, Marian i Bożena

9.30 + Marian- w dniu ziem­skich uro­dzin, Tere­sa, Wale­rian i Paweł Kak

11.00 + Hali­na, Marian, Cze­sław i Euge­niusz Kostkowscy

Pon za para­fian (poza para­fią)

Wt 17.30 + Boże­na Woj­ta­la – 1 r. śm.

Śr 9.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

17.30 + Elż­bie­ta i Igna­cy Modrzejewscy

Czw 17.30 + Maria Beh­rendt- r. śm.

Pt 17.00 Dro­ga Krzyżowa

17.30 + cór­ka Klau­dia- w dniu ziem­skich uro­dzin oraz ojco­wie Sta­ni­sław i Fran­ci­szek

Sob 17.30 + Adam Jaś­kie­wicz

Ndz 7.45 + Miro­sła­wa Pastwa

9.30 + Jan Beger

Gorz­kie Żale

11.00 + Jan Kubiak i cór­ka Alicja

 

Komentowanie zostało zamknięte.