10. września 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 10.09–17.09.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- w dniu ziem­skich urodzin

9.30 + Ste­fa­nia- r. śm. i Jan Kujawscy

11.00 + Kazi­mierz Lemań­czyk i Józef Stosik

+ Witold Paz­da i Edward Wirkus

Pon 18.30 dz-błag dla rodziny

Wt 18.30 przez wsta­wien­nic­two świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku z proś­bą o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

Śr 18.30 dz-błag w 30 r. ślu­bu Han­ny i Adama

Czw 18.30 + Zofia i Józef Pasiń­scy oraz z rodzi­ny Tri­du­um I (przez wsta­wien­nic­two św. Jana Paw­ła II

Pt 18.30 + Mar­cjan­na i Józef, bra­cia oraz z rodzi­ny Tri­du­um II (przez wsta­wien­nic­two św. Faustyny) 

Sob 17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- w dniu ziem­skich uro­dzin Tri­du­um III (przez wsta­wien­nic­two bł. Wła­dy­sła­wa Bukowińskiego)

18.30 + Jan Beger – r. śm. oraz rodzice

Ndz 7.45 + Fran­ci­szek i Anna Otto

9.30 dz-błag w 44 r. ślu­bu

12.00 suma odpu­sto­wa w int. para­fian i dobro­dzie­jów oraz o świa­tło Ducha Świę­te­go dla nasze­go kle­ry­ka Bartosza

 

Komentowanie zostało zamknięte.