09. czerwca 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 9.06–16.06.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 dz-błag dla rodzi­ny Rolbieckich

nabo­żeń­stwo czerw­co­we

9.30 + Jadwi­ga Krau­śnik- int. od Zakła­du Pogrzebowego

11.00 dz-błag w 1 r. ślu­bu Kami­la i Karo­li­ny

Pon za para­fian

Wt 17.30 o Boże błog. i zdro­wie, a tak­że o dary Ducha Świę­te­go i opie­kę NMP dla Andrze­ja

18.15 nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, z proś­bą o zakoń­cze­nie budo­wy tego dzieła

Śr 18.15 nabo­żeń­stwo czerw­cowe

18.30 o Boże błog., opie­kę NMP i wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia dla człon­kiń Róży Różań­co­wej pw. św Jadwi­gi oraz za zmar­łe członkinie

Czw 17.30 + Maria i Fran­ci­szek Gem­ba- z oka­zji ziem­skich urodzin

18.15 nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 + Euge­niusz Kost­kow­ski oraz z rodziny

Pt 17.45 ado­ra­cja w ciszy

18.15 nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 + Hali­na- r. śm. i Sta­ni­sław Jurak

20.00 + Robert Sta­sie­row­ski i Hen­ryk Sig­man­ski (Orze­łek)

Sob 17.30 + Wale­ria, Jan, Jadwiga,Antoni i Euge­niusz Cie­pli­ko­wie oraz Maria i Roman Stramoll

nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 + Jan Wrycz Rekowski

Ndz 7.45 + Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy, sio­stra Bar­ba­ra oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

9.30 + Anto­ni i Dominik

nabo­żeń­stwo czerw­cowe

11.00 + Ire­na Koź­lin­ka i z rodzi­ny