29. grudnia 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 29.12.2019 r. — 5.01.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + z rodzi­ny Pest­ków i Sza­mo­tul­skich

9.30 + Boże­na Kani­kow­ska- w dniu ziem­skich ur.

11.00 + Józef Pasiń­ski- z oka­zji 90 r. ziem­skich ur.

Pon 17.30 + Rajn­hard Socha­czew­ski- z ok. ziem­skich ur.

18.00 + Danu­ta- w dniu ziem­skich ur. i Bog­dan Laska

Wt 16.00 dzięk­czyn­na za 2019 r. – w int. para­fian i dobro­dzie­jów

Śr 9.30 + Zofia War­din- z ok. ziem­skich ur. i w 1 r. śm.

Wię­cej »

22. grudnia 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 22 grudnia 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Ostat­nia nie­dzie­la Adwen­tu kie­ru­je nasz wzrok w stro­nę Maryi Pan­ny, w któ­rej życiu wypeł­nia się obiet­ni­ca Pana Boga, zło­żo­na pra­oj­com w wie­rze. Prze­ży­waj­my nad­cho­dzą­ce świę­ta z głę­bo­ką nadzie­ją na nowe Boże naro­dze­nie w naszych ser­cach, rodzi­nach i w naszej para­fial­nej wspól­no­cie.

2. We wto­rek od 11.00 do 12.00 oka­zja do spo­wie­dzi św., dla tych któ­rzy nie mie­li wcze­śniej takiej moż­li­wo­ści. Zapra­szam.

3. Litur­gicz­ny obchód pamiąt­ki naro­dze­nia Chry­stu­sa roz­pocz­nie­my od Mszy św. spra­wo­wa­nej o 22.00. Wcze­śniej w naszych domach, wspól­no­tach rodzin­nych zadbaj­my o tra­dy­cyj­ną, chrze­ści­jań­ską opra­wę wie­cze­rzy. Niech to będzie oka­zja, może jedy­na w roku, do pojed­na­nia, zgo­dy, wycią­gnię­cia przy­ja­znej dło­ni do kogoś z bli­skich, zna­jo­mych, w sąsiedz­twie. Niech wigi­lij­nej wie­cze­rzy towa­rzy­szy wspól­na modli­twa, lek­tu­ra frag­men­tu Pisma Świę­te­go o naro­dze­niu Zba­wi­cie­la świa­ta, łama­nie się opłat­kiem, wspól­ny śpiew kolęd i pasto­ra­łek. Zacho­waj­my też tra­dy­cyj­ną wstrze­mięź­li­wość od potraw mię­snych. Pamię­cią obej­mij­my rów­nież tych, któ­rzy już od nas ode­szli do domu Ojca, a kie­dyś żyli z nami, kocha­li nas i dla nas się tru­dzi­li.

Wię­cej »

22. grudnia 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 22.12–29.12.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy

9.30 + Jerzy Husa­rek- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

11.00 + rodzi­ce z oboj­ga stron

Pon 17.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Wt 22.00 + Hali­na, Marian, Cze­sław i Euge­niusz Kost­kow­scy

Śr 0.00 za para­fian i dobro­dzie­jów

9.30 + Ste­fan i Adam Mru­gal­scy

11.00 + Jan Kubiak- w dniu ziem­skich ur.

Czw 7.45 + Anna i Jakub Jaż­dżew­scy, Edward, Fran­ci­szek i Mar­ta Wir­kus oraz rodzeń­stwo

9.30 + Ire­na i Sta­ni­sław Kost­kow­scy

11.00 + Krzysz­tof Kowa­lew­ski- int. od rodzeń­stwa

Pt 17.30 dz-błag w 23 r. ślu­bu Iwo­ny i Rafa­ła

Sob 16.30 + Jerzy Husa­rek- int. od dzie­ci z rodzi­na­mi

17.30 + dzia­dek Tade­usz Kowal­ski

Ndz 7.45 + z rodzi­ny Pest­ków i Sza­mo­tul­skich

9.30 + Boże­na Kani­kow­ska- w dniu ziem­skich ur.

11.00 + Józef Pasiń­ski- z oka­zji 90 r. ziem­skich ur.

13. grudnia 2019 · Możliwość komentowania DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 8 grudnia 2019 NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Mimo przy­pa­da­ją­cej dziś dru­giej nie­dzie­li Adwen­tu, zgod­nie z dekre­tem waty­kań­skiej Kon­gre­ga­cji Kul­tu Boże­go, w Koście­le w Pol­sce obcho­dzi­my uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP, któ­ra przy­pa­da 8 grud­nia. Wyra­ża ona wia­rę Kościo­ła w to, że Mary­ja, wybra­na na mat­kę Syna Boże­go, jako jedy­na z ludzi zosta­ła poczę­ta i uro­dzi­ła się bez zma­zy grze­chu pier­wo­rod­ne­go.

2. Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest jed­no­cze­śnie szcze­gól­nym – już dwu­dzie­stym z kolei – Dniem modli­twy i pomo­cy mate­rial­nej Kościo­ło­wi na Wscho­dzie. Do puszek przed kościo­ła­mi skła­da­my ofia­ry na pomoc Kościo­ło­wi w byłych kra­jach Związ­ku Sowiec­kie­go. Bóg zapłać za tę pomoc.

Wię­cej »

13. grudnia 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 8.12–15.12.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Sta­ni­sła­wa i Edmund Bre­za oraz Jan Stolt­mann

9.30 + rodzi­ce i rodzeń­stwo z ob. stron

11.00 + Piotr Dre­wek

12.00–13.00 GODZINA ŁASKI

Pon 17.30 dz-błag dla rodzi­ny Gem­bów

Wt 17.30 dz-błag dla całej rodzi­ny

Wię­cej »

02. grudnia 2019 · Możliwość komentowania PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 1 grudnia 2019 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEPIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 1 grudnia 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Pierw­sza Nie­dzie­la Adwen­tu roz­po­czy­na nowy rok litur­gicz­ny. Kościół zapra­sza nas do prze­ży­wa­nia na nowo histo­rii zba­wie­nia, któ­ra znaj­du­je swo­je odzwier­cie­dle­nie w litur­gii Ludu Boże­go. Roz­po­czę­ty Adwent przy­po­mi­na nam nie tyl­ko o zbli­ża­ją­cych się Świę­tach Boże­go Naro­dze­nia, ale nade wszyst­ko wzy­wa do goto­wo­ści na powtór­ne przyj­ście Zba­wi­cie­la na koń­cu cza­sów.

2. Nowy rok litur­gicz­ny i dusz­pa­ster­ski w Koście­le w Pol­sce będzie­my prze­ży­wać pod hasłem „Eucha­ry­stia daje życie”.

Wię­cej »

02. grudnia 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 1.12–8.12.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Maria Guen­her

9.30 + Jan Beger- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

11.00 + Jani­na i Syl­we­ster Niklarz

Pon 17.30 + Józef Sto­sik i z rodzi­ny Żychliń­skich

Wt 17.30 + Bar­ba­ra Dzie­rzyk- z ok. ziem­skich ur. i imie­nin

Śr 17.30 + Hali­na i Sta­ni­sław oraz Euge­niusz Jurak

Wię­cej »

25. listopada 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 24 listopada 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Pan Jezus wie­lo­krot­nie poucza nas o swo­im kró­le­stwie, a przez swo­je wcie­le­nie urze­czy­wist­nił sło­wa: „bli­skie jest kró­le­stwo Boże”. Odna­wia­jąc nasze zawie­rze­nie i uzna­jąc kró­lew­ską god­ność Chry­stu­sa, pra­gnie­my na co dzień budo­wać Jego kró­le­stwo praw­dy, poko­ju i zba­wie­nia. Pod­czas wszyst­kich Mszy św. odna­wia­my dziś akt przy­ję­cia Chry­stu­sa jako Pana naszych serc.

2. W sobo­tę, 30 listo­pa­da, przy­pa­da świę­to św. Andrze­ja Apo­sto­ła. Niech zgiełk andrzej­ko­wych zabaw, jakie się w tym cza­sie orga­ni­zu­je, nie zagłu­szy naszej modli­twy przez wsta­wien­nic­two tego szcze­gól­ne­go patro­na. Kościół zachę­ca, by tego dnia uczest­ni­czyć we Mszy św. nie z obo­wiąz­ku, ale z potrze­by ser­ca.

3. Czas przy­go­to­wać się do Adwen­tu – okre­su rado­sne­go i poboż­ne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana Jezu­sa. Wejdź­my w ten pięk­ny, choć krót­ki czas wyci­sze­ni i odpo­wied­nio ducho­wo nasta­wie­ni. Tra­dy­cyj­nie pro­szę o pomoc w orga­ni­za­cji codzien­nych nagród dla dzie­ci. Pierw­sze rora­ty w ponie­dzia­łek 2 grud­nia. Prze­ży­wać je będzie­my z Kar­dy­na­łem Ste­fa­nem Wyszyń­skim pod hasłem: „ Raduj­cie się, Pan jest bli­sko”.

Wię­cej »

25. listopada 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 24.11–1.12.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 dz-błag w 40 r. ślu­bu Tere­sy i Zdzi­sła­wa

9.30 + Zofia- 3 r. śm. i Ger­tru­da Per­szew­ska

11.00 dz-błag w 40 r. ślu­bu Marii i Cze­sła­wa

Pon 17.30 + Mał­go­rza­ta, Leon, Jan i Robert

Wt 17.30 + Marian­na i Zenon Szu­bert oraz z rodzi­ny

Wię­cej »

18. listopada 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZW. 17 listopada 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Przez udział w nie­dziel­nej Eucha­ry­stii Pan umoc­nił nas swo­im sło­wem i Naj­święt­szym Cia­łem. Pomna­żaj­my w ser­cach dary Bożej łaski, aby wytrwa­le kro­czyć dro­ga­mi wia­ry, wio­dą­cy­mi przez codzien­ne wyzwa­nia i tru­dy.

2. W śro­dę na godz. 16.30 zapra­szam na spo­tka­nie do Kawia­ren­ki Para­fial­nej kół­ko misyj­ne oraz wszyst­kie chęt­ne dzie­ci, któ­re chcą zasi­lić jego sze­re­gi.

3. W pią­tek wspo­mi­na­my św. Cecy­lię, patron­kę muzy­ki kościel­nej. Ser­decz­nie zapra­szam na Mszę św., by w spo­sób szcze­gól­ny modlić się za nasze­go Pana Orga­ni­stę oraz za tych, któ­rzy trosz­czą się o muzy­kę i śpiew w naszej świą­ty­ni.

Wię­cej »