09. czerwca 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 9.06.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. W spo­sób szcze­gól­ny do Maryi jako Mat­ki wszyst­kich wie­rzą­cych, Mat­ki Kościo­ła zwró­ci­my się jutro, w Jej świę­to poświę­co­ne wła­śnie temu tytu­ło­wi, nato­miast w naj­bliż­szy czwar­tek odda­my cześć Jezu­so­wi Chry­stu­so­wi, Naj­wyż­sze­mu i Wiecz­ne­mu Kapła­no­wi.

2. W kolej­ny czwar­tek 20 czerw­ca przy­pad­nie uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa. W celu przy­go­to­wa­nia jej obcho­dów, zwłasz­cza pro­ce­sji do czte­rech ołta­rzy, w pią­tek na godz.19.00 zapra­szam na spo­tka­nie do kawia­ren­ki para­fial­nej, przed­sta­wi­cie­li Rady Para­fial­nej i gospo­da­rzy poszcze­gól­nych ołta­rzy. Za każ­dy ołtarz odpo­wie­dzial­na jest część para­fii. Pro­szę, aby każ­dy czuł się ducho­wo i mate­rial­nie odpo­wie­dzial­ny oraz włą­czył się do dzia­łań zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła. I tak za ołtarz I odpo­wie­dzial­ni są miesz­kań­cy Mela­no­wa oraz ulic: Pocz­to­wej, Sta­ry Dwór i wybu­do­wa­nia pod Jerz­mion­ki. Za II ołtarz miesz­kań­cy Mela­nów­ka oraz ulic: Choj­nic­kej cz.I, Młyń­skiej, Ogro­do­wej, Sła­wę­ciń­skiej, Bocz­nej, Kwia­to­wej, Wybu­do­wa­nia pod Choj­ni­ce i Lich­no­wy oraz Dwo­rzec. Za ołtarz III miesz­kań­cy Os. Sło­necz­ne­go i ul. Choj­nic­ka cz.II oraz Wybu­do­wa­nia pod Dąbrów­kę i Sła­wę­cin. Za IV ołtarz miesz­kań­cy Nowe­go Dwo­ru, Coł­da­nek i ul. Obka­skiej. Pro­szę, aby sołec­two Nowy Dwór- Coł­dan­ki zaję­ło się od tego roku przy­go­to­wa­niem ostat­nie­go ołta­rza. Ofia­ry moż­na skła­dać na ręce poszcze­gól­nych rad­nych miesz­ka­ją­cych w waszych rejo­nach. Stra­ża­ków pro­szę o kie­ro­wa­nie ruchem.

Wię­cej »

09. czerwca 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 9.06–16.06.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + rodzi­ce Roza­lia i Józef oraz z rodzi­ny

NABOŻEŃSTO CZERWCOWE

9.30 + Alfons Brau­er- 8 r. śm.

11.00 dz-błag dla Macie­ja i Lidii, Paw­ła i Kata­rzy­ny oraz ich rodzin

Pon 18.30 + Wie­sław Rożek

Wt 18.30 + Euge­niusz Kost­kow­ski- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Wię­cej »

02. czerwca 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 2 czerwca 2019 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Czter­dzie­ści dni po zmar­twych­wsta­niu Chry­stus wstą­pił do nie­ba. Pamiąt­kę tego wyda­rze­nia Kościół cele­bru­je dzi­siaj. Chry­stus wstę­pu­je do chwa­ły Ojca, aby powró­cić na koń­cu cza­sów. Dzi­siej­sza uro­czy­stość wyraź­nie wska­zu­je nam na osta­tecz­ny kres wszyst­kich naszych dróg, któ­rym zgod­nie z Bożym zamy­słem miło­ści jest życie wiecz­ne w kró­le­stwie nie­bie­skim.

2. Trwa­my w ocze­ki­wa­niu na zesła­nie Ducha Świę­te­go. Nowen­na przy­go­to­wu­ją­ca nas do tej uro­czy­sto­ści odpra­wia­na jest codzien­nie wraz z nabo­żeń­stwem czerw­co­wym, któ­re roz­po­czy­na­my Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia o godz. 18.15. Gorą­co zapra­szam.

3. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją pierw­szy czwar­tek i pią­tek mie­sią­ca. Zachę­cam do czwart­ko­wej modli­twy o powo­ła­nia oraz do udzia­łu we Mszy św. wyna­gra­dza­ją­cej Boże­mu Ser­cu. Spo­wiedź w pią­tek od godz. 17.00, a na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję. Odwie­dzi­ny cho­rych w sobo­tę od 9.00.

Wię­cej »

02. czerwca 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 2.06 — 9.06.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Adam, Ana­sta­zja i Janusz Kost­kow­scy

9.30 dz-błag dla całej rodzi­ny

11.00 w int. ks. Pro­bosz­cza Pio­tra, w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu i Mat­ce Naj­święt­szej za sakra­ment kapłań­stwa, z proś­bą o łaskę zdro­wia oraz wspar­cie w dal­szej służ­bie Bogu i Kościo­ło­wi, w 17 rocz­ni­cę świę­ceń- int. od Rady Para­fial­nej

NABOŻEŃSTO CZERWCOWE

Wię­cej »

27. maja 2019 · Możliwość komentowania SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY 26 maja 2019 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. W kolej­ną nie­dzie­lę Wiel­ka­no­cy usły­sze­li­śmy obiet­ni­cę posła­nia uczniom Ducha Świę­te­go. Trze­cia Oso­ba Trój­cy Świę­tej pro­wa­dzi Kościół do peł­ne­go zjed­no­cze­nia z Chry­stu­sem i na spo­tka­nie z Bogiem Ojcem. Przy­go­tuj­my się na przy­ję­cie darów Ducha Świę­te­go poprzez odpra­wie­nie nowen­ny przed uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świę­te­go, któ­rą roz­pocz­nie­my w naj­bliż­szy pią­tek.

2. W dzi­siej­szej modli­twie szcze­gól­nie pamię­ta­my o naszych mat­kach z oka­zji ich świę­ta. Niech Naj­święt­sza Mary­ja Pan­na, wzór macie­rzyń­skie­go ser­ca, nie­ustan­nie wypra­sza potrzeb­ne dary, a wdzięcz­ność i miłość naj­bliż­szych zawsze radu­ją Wasze ser­ca.

Wię­cej »

27. maja 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 26.05–2.06.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Ndz 7.45 dz-błag dla Józe­fa i Elż­bie­ty oraz całej rodzi­ny

9.30 dzięk­czyn­na za ura­to­wa­nie życia małe­go Fran­ka z proś­bą o siły i zdro­wie dla nie­go oraz rodzi­ców

NABOŻEŃSTO MAJOWE

11.00 + Wła­dy­sław – 21 r. śm. oraz Wacła­wa i Wal­de­mar Witasz­czyk

Wię­cej »

19. maja 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY 19 maja 2019 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Przy­ka­za­nie miło­ści pozo­sta­wio­ne przez Chry­stu­sa swo­im uczniom po wszyst­kie wie­ki będzie oży­wia­ło wspól­no­tę Kościo­ła. Współ­cze­sne­mu świa­tu potrze­ba wyraź­ne­go świa­dec­twa i nowej inspi­ra­cji, jaką ludzie wia­ry odnaj­du­ją nie­ustan­nie w sło­wach Mistrza.

2. Trwa­ją nabo­żeń­stwa majo­we. Zapra­szam do tej for­my modli­twy zwłasz­cza tych, któ­rzy w tym roku z nie­go nie korzy­sta­li. Mamy prze­cież o co pro­sić Mat­kę nasze­go Boga. Wszyst­ko co nawet waż­ne w życiu odłóż­my na chwi­lę, by dotknąć tego co naj­waż­niej­sze.

Wię­cej »

19. maja 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 19.05–26.05.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Ndz 7.45 + brat Hen­ryk, jego syn Krzysz­tof oraz rodzi­ce

NABOŻEŃSTO MAJOWE

9.30 + Zofia Per­szew­ska- z ok. ziem­skich ur. i imie­nin- int. od kole­żeń­stwa z pra­cy

11.00 o łaskę powro­tu do zdro­wia

Pon 18.30 o zdro­wie i Boże błog. w rodzi­nie

Wt 18.30 o zdro­wie i Boże błog. i opie­kę NMP dla człon­kiń Róży Różań­co­wej pw. św. Cecy­lii

Wię­cej »

12. maja 2019 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY 12 maja 2019 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Nie­dzie­la Dobre­go Paste­rza uka­zu­je nam Chry­stu­sa zatro­ska­ne­go o zba­wie­nie wszyst­kich, któ­rych powie­rza Mu Bóg Ojciec. Szcze­gól­nym zna­kiem tej paster­skiej miło­ści są sakra­men­ty św., któ­rych spra­wo­wa­nie Chry­stus pozo­sta­wia swo­im uczniom i ich następ­com. Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest szcze­gól­ną oka­zją do modli­twy o dobrych paste­rzy – gor­li­wych i świę­tych kapła­nów oraz o powo­ła­nia do życia kon­se­kro­wa­ne­go. Dzi­siej­sze nabo­żeń­stwo majo­we ofia­ru­je­my w tej wła­śnie inten­cji.

2. Nie­dzie­la Dobre­go Paste­rza roz­po­czy­na kwar­tal­ne dni modlitw o powo­ła­nia do służ­by w Koście­le. Tro­skę o nowe powo­ła­nia wyraź­my w tym tygo­dniu poprzez uczest­nic­two w nabo­żeń­stwach majo­wych i oso­bi­stą modli­twę.

Wię­cej »

12. maja 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 12.05–19.05.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + rodzi­ce Fran­cisz­ka i Piotr Guen­ther, Mał­go­rza­ta i Jan Kamiń­scy oraz rodzeń­stwo

9.30 + ojciec Jan Wie­lo­rań­ski- 17 r. śm.

11.00 + Krzysz­tof Kowa­lew­ski oraz Jan i Ryszard Guzin­scy

NABOŻEŃSTO MAJOWE

Pon 18.30 + Ambro­ży Mey­er

Wt 18.30 + Hali­na Jurak

Wię­cej »