16. listopada 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 15 listopada 2020 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la w Koście­le powszech­nym obcho­dzo­na jest jako Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Papież Fran­ci­szek usta­no­wił ten dzień w listo­pa­dzie 2016 roku spe­cjal­nym listem apo­stol­skim „Mise­ri­cor­dia et Mise­ra”, napi­sa­nym na zakoń­cze­nie Nad­zwy­czaj­ne­go Jubi­le­uszo­we­go Roku Miło­sier­dzia. Może i w naszym sąsiedz­twie, oko­li­cy są oso­by potrze­bu­ją­ce pomo­cy, cho­ciaż­by cho­rzy, albo oso­by star­sze lub samot­ne prze­by­wa­ją­ce w kwa­ran­tan­nie. Otwórz­my nasze ser­ca na każ­dą ludz­ką bie­dę i chęt­nie włącz­my się w dzia­łal­ność orga­ni­za­cji spo­łecz­nych i kościel­nych, aby poma­gać innym.

2. W sobo­tę, 21 listo­pa­da w litur­gii wspo­mi­na­my Ofia­ro­wa­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Gdy Mary­ja mia­ła 3 lata, rodzi­ce, Świę­ty Joachim i Świę­ta Anna, odda­li Ją kapła­no­wi Zacha­ria­szo­wi, ojcu Świę­te­go Jana Chrzci­cie­la, na wycho­wa­nie i naukę. Mary­ja pozo­sta­ła w świą­ty­ni oko­ło 12 lat. Dla uczcze­nia tej tajem­ni­cy z Jej życia od VIII wie­ku na Wscho­dzie, a od XIV wie­ku tak­że na Zacho­dzie obcho­dzo­ne jest spe­cjal­ne świę­to.

3. Wypo­min­ki rocz­ne moż­na skła­dać w zakry­stii lub biu­rze para­fial­nym.

4. Zbli­ża­my się do koń­ca roku litur­gicz­ne­go. Przy­szła nie­dzie­la, 22 listo­pa­da to uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa, Kró­la Wszech­świa­ta, ostat­nia nie­dzie­la przed Adwen­tem.

5. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach nasze­go kościo­ła (1850 zł), za dodat­ko­we ofia­ry w koper­tach na ten cel, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. W tym trud­nym dla nas wszyst­kich cza­sie trwa­ją­ce pra­ce oraz pod­sta­wo­we utrzy­ma­nie para­fii moż­na wes­przeć poprzez wpła­tę na kon­to. Bank Spół­dziel­czy w Choj­ni­cach: 93 8146 0003 0000 0967 2000 0001.

6. Za tydzień przed kościo­łem, prze­nie­sio­na z 8 listo­pa­da, zbiór­ka do puszek na Kościół Prze­śla­do­wa­ny. W tym roku wspie­ra­my modli­twą i ofia­rą Repu­bli­kę Środ­ko­wo­afry­kań­ską. Wpła­ca­ją­cych na kon­to para­fial­ne na ten cel pro­szę o dopi­sek „Kościół Prze­śla­do­wa­ny”.

7. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są do naby­cia świe­ce Cari­tas oraz opłat­ki wigi­lij­ne, a tak­że duże, małe i trój­dziel­ne kalen­da­rze die­ce­zjal­ne. Pro­szę, by pomóc tak­że w ich dostar­cze­niu do osób cho­rych i samot­nych.

8. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 15.11–22.11.2020 r.

Ndz 7.45 dz-błag z oka­zji 10 r. ślu­bu Seba­stia­na i Mag­da­le­ny

9.30 + Andrzej Lemań­czyk, Jani­na i Leonard oraz Roman Dzie­rzyk

11.00 dz-błag w dniu uro­dzin Bła­że­ja

Pon 17.30 za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

18.00 o zdro­wie i siły dla Hen­ry­ka

Wt 17.30 + Ber­na­de­ta Krau­se

18.00 + Ire­na Paw­lak- int. od syna Mariu­sza z rodzi­ną

Śr 17.30 o zdro­wie i siły dla Hen­ry­ka

18.00 dz-błag w dniu ur. Mar­ty

Czw 17.30 w podzię­ko­wa­niu za sakra­ment chrztu i za ++ rodzi­ców chrzest­nych

18.00 o zdro­wie i siły dla Tade­usza

Pt 17.30 + Anna i Józef oraz Jerzy Wil­czek

18.00 o zdro­wie i siły dla Hen­ry­ka

Sob 16.30 + Ryszard Loroch- 1 r. śm.

17.30 + Jani­na Sig­man­ska- w dniu ziem­skich uro­dzin.

Ndz 7.45 + Hen­ryk Gap­pa- 2 r. śm.

9.30 + Edmund Kieł­piń­ski- 1 r. śm. oraz Jaro­sław i Rado­sław

11.00 + Leon Pry­ba

 

 

10. listopada 2020 · Możliwość komentowania TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 8 listopada 2020 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siaj, w dru­gą nie­dzie­lę listo­pa­da, soli­da­ry­zu­je­my się z Kościo­łem prze­śla­do­wa­nym w róż­nych czę­ściach świa­ta. Nie może­my zapo­mi­nać, że są na świe­cie kra­je i naro­dy, gdzie chrze­ści­jań­stwo jest prze­śla­do­wa­ne. Wie­lu wyznaw­ców Chry­stu­sa pła­ci za wia­rę naj­wyż­szą cenę – odda­je swo­je życie. Ofia­ruj­my im dar modli­twy, a ofia­rą ­- ze wzglę­du na panu­ją­cą sytu­ację epidemiczną­­ ­- wes­prze­my w innym, sto­sow­nym ter­mi­nie. Aktu­al­nie w naszej świą­ty­ni może prze­by­wać jed­no­cze­śnie do 25 osób.

2. W śro­dę, 11 listo­pa­da będzie­my świę­to­wać Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. Pamię­taj­my o tych, któ­rzy prze­le­wa­li swo­ją krew i odda­wa­li życie w obro­nie Ojczy­zny. Niech w tych dniach nie zabrak­nie nas przy mogi­łach żoł­nie­rzy z lat 1918–1920 i modli­tew­nej o nich pamię­ci.

3. W tym tygo­dniu nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy wyjąt­ko­wo w czwar­tek. W ręce Maryi zło­ży­my nasze oso­bi­ste spra­wy, ale tak­że i te zwią­za­ne z naszą Ojczy­zną i para­fią.

4. Listo­pad tra­dy­cyj­nie jest cza­sem modli­tew­nej pamię­ci o zmar­łych. Pole­caj­my ich Boże­mu miło­sier­dziu. Wypo­min­ki moż­na skła­dać w zakry­stii lub w biu­rze para­fial­nym do koń­ca roku.

5. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach nasze­go kościo­ła, za ofia­ry zło­żo­ne do puszek na wywóz śmie­ci cmen­tar­nych, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii (bez nich nie­moż­li­we było­by aktu­al­nie funk­cjo­no­wa­nie wie­lu zwłasz­cza małych wspól­not) oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Oso­by star­sze oraz tych, któ­rzy z oba­wy o swo­je zdro­wie korzy­sta­ją z dys­pen­sy od udzia­łu w nie­dziel­nej Eucha­ry­stii, pro­szę by wspie­ra­ły nas swo­ją modli­twą i ofia­rą wpła­ca­ną na kon­to para­fial­ne: Bank Spół­dziel­czy w Choj­ni­cach: 93 8146 0003 0000 0967 2000 0001.

6. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są tak­że do naby­cia duże i małe świe­ce Cari­tas, a dochód z ich sprze­da­ży prze­zna­czo­ny jest na pomoc ludziom naj­uboż­szym. Pro­szę, by pomóc tak­że w ich dostar­cze­niu do osób cho­rych.

7. Inten­cje mszal­ne.

10. listopada 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 8.11–15.11.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + rodzi­ców i bra­ci z rodzi­ny Żuraw

9.30 + Jan Siko­ra-11 r. śm., Mar­cjan­na, Józef i Bene­dykt

11.00 + Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy, s. Bar­ba­ra oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

Pon nie będzie Mszy św.!!!

Wt 11.00 pogrzeb: + Ire­na Paw­lak

17.30 + Rajn­hard Socha­czew­ski- z oka­zji ziem­skich uro­dzin

18.00 + Sta­ni­sław Rożek- w dniu ziem­skich uro­dzin

Śr 9.30 + rodzi­ce Sta­ni­sła­wa i Edmund oraz Jan Stolt­mann

11.00 w int. Ojczy­zny

Czw 17.30 + Jan Drąż­kow­ski- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

18.00 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy tego dzie­ła

Pt 17.30 + Sta­ni­sław i Jadwi­ga Jar­moch

18.00 o zdro­wie i siły dla Hen­ry­ka

Sob 16.30 + Jani­na Bor­kow­ska- w dniu ziem­skich uro­dzin

17.30 + rodzi­ce Tere­sa i Cze­sław Czer­niaw­scy oraz z rodzi­ny

Ndz 7.45 dz-błag w 10 r. ślu­bu Seba­stia­na i Mag­da­le­ny

9.30 + Andrzej Lemań­czyk, Jani­na i Leonard oraz Roman Dzie­rzyk

11.00 dz-błag w dniu uro­dzin Bła­że­ja

 

31. października 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1 listopada 2020 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę Kościół wychwa­la Pana Boga za wszyst­kich świę­tych, ofi­cjal­nie kano­ni­zo­wa­nych, i tych, któ­rzy w cicho­ści wie­dli świę­te życie. Dzię­ki świę­tych obco­wa­niu są naszy­mi orę­dow­ni­ka­mi w nie­bie. Dzi­siej­sza uro­czy­stość uświa­da­mia nam też, że świę­tość jest dla wszyst­kich, dla każ­de­go z nas. To od nas samych zale­ży, czy do tej świę­to­ści dąży­my, czy jej pra­gnie­my. Dzi­siaj po Mszy św. o godz.14.30, nie będzie na cmen­ta­rzu pro­ce­sji. Odpra­wio­ny będzie w koście­le róża­niec za zmar­łych z lita­nią do Wszyst­kich Świę­tych. Włą­czo­ne będzie zewnętrz­ne nagło­śnie­nie. Zachę­cam, by w modli­twie tej uczest­ni­czyć nawet w swo­ich autach na pobli­skich par­kin­gach.

2. Jutro przy­pa­da wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych, tzw. Dzień Zadusz­ny. Tak­że zamknię­te cmen­ta­rze przy­po­mi­na­ją nam o prze­mi­ja­niu i kru­cho­ści ludz­kie­go życia, ale jako chrze­ści­ja­nie ufa­my, że nasi bli­scy zmar­li, i kie­dyś my sami, dołą­czy­my do gro­na świę­tych i bło­go­sła­wio­nych.

3. W tym roku przez cały listo­pad duszom w czyść­cu może­my ofia­ro­wać wiel­ki dar – odpust zupeł­ny za poboż­ne nawie­dze­nie cmen­ta­rza, kościo­ła lub kapli­cy i zmó­wie­nie modli­twy w ich inten­cji oraz speł­nie­nie pozo­sta­łych zwy­kłych warun­ków odpu­stu, tzn.: stan łaski uświę­ca­ją­cej, brak przy­wią­za­nia do jakie­go­kol­wiek grze­chu, przy­ję­cie Komu­nii św. oraz odmó­wie­nie modli­twy w inten­cjach wyzna­czo­nych przez Ojca Świę­te­go.

4. Z racji roz­po­czy­na­ją­cych się prac przy wymia­nie dachu nasze­go Kościo­ła w pią­tek wyjąt­ko­wo nie będzie Godzi­ny Miło­sier­dzia. Zachę­cam do indy­wi­du­al­ne­go nawie­dza­nia Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Odwie­dzi­ny cho­rych tyl­ko po indy­wi­du­al­nym zgło­sze­niu. Oka­zja do spo­wie­dzi św. każ­de­go dnia pół godzi­ny przed różań­cem wypo­min­ko­wym.

5. Za dzi­siej­szą zbiór­kę do puszek na wywóz śmie­ci cmen­tar­nych, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo-inwe­sty­cyj­na na nowy dach nasze­go kościo­ła. Pole­cam ją Waszej ofiar­no­ści. Wywóz śmie­ci oraz aktu­al­ne potrze­by para­fii moż­na też wes­przeć wpła­ca­jąc na kon­to. (Bank Spół­dziel­czy w Choj­ni­cach: 93 8146 0003 0000 0967 2000 0001).

6. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są tak­że do naby­cia świe­ce Cari­tas.

7. Inten­cje mszal­ne.

Inten­cje mszal­ne

1.11–8.11.2020 r.

 

Ndz 7.45 + Tade­usz Kowal­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

9.30 + Jan Beger, rodzi­ce Ger­tru­da i Leonard oraz rodzeń­stwo

14.30 + Maria Ski­ba – 10 r. śm.

Pon 9.30 ++ według inten­cji Ojca Świę­te­go

16.00 RÓŻANIEC WYPOMINKOWY

16.30 ++ wszyst­kich wier­nych

17.30 + Kazi­mierz i Maria

Wt 16.30 o zdro­wie i Boże błog. dla Bła­że­ja

17.00 RÓŻANIEC WYPOMINKOWY

17.30 + Jan Kowa­lew­ski oraz rodzi­ce Kowa­lew­scy i Lan­dow­scy

Śr 17.00 RÓŻANIEC WYPOMINKOWY

17.30 + Hele­na, Ste­fan i Leszek Wyro­wiń­scy oraz Beata Zemsta

Czw 17.00 RÓŻANIEC WYPOMINKOWY

17.30 + Mie­czy­sław i Marian­na Jurak, Jan i Maria Kurc oraz z rodzi­ny

Pt 17.00 RÓŻANIEC WYPOMINKOWY

17.30 + Moni­ka Gro­chal­ska

Sob 16.00 RÓŻANIEC WYPOMINKOWY

16.30 + Mał­go­rza­ta, Leon, Jan i Robert Sko­row­scy

17.30 + Paweł- r. śm., Tere­sa, Wale­rian i Marian Kak

Ndz 7.45 + rodzi­ców i bra­ci z rodzi­ny Żuraw

9.30 + Jan Siko­ra-11 r. śm., Mar­cjan­na, Józef i Bene­dykt

11.00 + Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy, s. Bar­ba­ra oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

24. października 2020 · Możliwość komentowania ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA 25.10.2020 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siej­sza, ostat­nia nie­dzie­la paź­dzier­ni­ka, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym obcho­dzo­na jest jako rocz­ni­ca poświę­ce­nia wła­sne­go kościo­ła, czy­li odda­nia świą­ty­ni na wyłącz­ną wła­sność Panu Bogu. Dzi­siaj dzię­ku­je­my za nasz para­fial­ny wie­czer­nik, w któ­rym gro­ma­dzi­my się na modli­twie, na litur­gii, w któ­rym spra­wu­je­my Naj­święt­szą Ofia­rę i inne sakra­men­ty. Tutaj umac­nia­my naszą wspól­no­tę z Panem Bogiem i brać­mi. Ale z tym dzi­siej­szym dzięk­czy­nie­niem wią­że się też zobo­wią­za­nie, aby­śmy jako wspól­no­ta odpo­wied­nio dba­li o to miej­sce szcze­gól­nej obec­no­ści Pana Boga.

2. Za tydzień w nie­dzie­lę 1 listo­pa­da przy­pa­da uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. W naszym koście­le tra­dy­cyj­nie nie będzie Mszy św. o godz. 11.00, ale o 14.30, a po niej na cmen­ta­rzu pro­ce­sja za zmar­łych, jed­nak z zacho­wa­niem obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów sani­tar­nych. Zarów­no w koście­le, jak i prze­strze­ni otwar­tej pro­szę o zakry­wa­nie ust i nosa oraz o zacho­wa­nie 1,5 m odle­gło­ści. W naszej świą­ty­ni może jed­no­cze­śnie prze­by­wać do 50 osób. W sobo­tę wszyst­kie Msze św. będą odpra­wio­ne już z Uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych, tak aby z powo­du ogra­ni­czeń, jak naj­wię­cej wier­nych mogło uczest­ni­czyć w Eucha­ry­stii. Tego dnia i w nie­dzie­lę zbiór­ka do puszek na wywóz śmie­ci cmen­tar­nych. Kart­ki z wypo­min­ka­mi moż­na skła­dać do koń­ca roku. Ofia­ry z wypo­min­ków w cało­ści są prze­zna­czo­ne na roz­po­czy­na­ją­cy się w tym tygo­dniu kapi­tal­ny remont dachu nasze­go kościo­ła. Pro­szę tak­że o utrzy­ma­nie porząd­ku na cmen­ta­rzu i o ure­gu­lo­wa­nie opłat za gro­by, według obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów praw­nych.

3. W tych zbli­ża­ją­cych się już listo­pa­do­wych dniach w spo­sób szcze­gól­ny pamię­taj­my o naszych zmar­łych. Z wdzięcz­no­ści za trud ich codzien­ne­go życia i poświę­ce­nie dla nas, za wszel­kie dobro kie­dyś od nich otrzy­ma­ne, zanie­śmy im dar modli­twy, a zwłasz­cza dar ofia­ry Mszy św. Dopie­ro wte­dy kwia­ty i zapa­lo­ne zni­cze sta­ną się wyra­zem cze­goś, co jest cen­ne w oczach Pana Boga. Zachę­cam tez wszyst­kich do sko­rzy­sta­nia z sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia. Oka­zja do spo­wie­dzi św. w cią­gu tygo­dnia pół godz. przed różań­cem.

4. Za pomoc dla misji, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­ję rów­nież za wygra­bie­nie liści na cmen­ta­rzu i pro­szę o pomoc w ich wywie­zie­niu. Oso­by star­sze oraz tych, któ­rzy z oba­wy o swo­je zdro­wie korzy­sta­ją z dys­pen­sy od udzia­łu w nie­dziel­nej Eucha­ry­stii, pro­szę by wspie­ra­ły para­fię swo­ją modli­twą i ofia­rą wpła­ca­ną na kon­to para­fial­ne: Bank Spół­dziel­czy w Choj­ni­cach 93 8146 0003 0000 0967 2000 0001.

5. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są już tak­że do naby­cia duże i małe świe­ce Cari­tas. Pro­szę, by pomóc tak­że w ich dostar­cze­niu do osób cho­rych.

6. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 25.10–1.11.2020 r.

Ndz 7.45 + Hele­na, Ste­fa­nia- 25 r. śm. i Bro­ni­sław oraz Roman Stolt­mann

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

9.30 + Edmund War­siń­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

11.00 + brat Kazi­mierz Lemań­czyk i Józef Sto­sik

Pon 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Maria i Leon Sto­pa

18.00 + Zofia i Jan Lesz­czyń­scy

Wt 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Śr 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Józef Sto­sik i brat Kazi­mierz

Czw 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Tade­usz Kowal­ski

18.00 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Pt 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 dz-błag dla Patry­cji z ok. 18 r. uro­dzin

18.00 dz-błag w 38 r. ślu­bu Zofii i Fran­cisz­ka

Sob 15.00 o Boże błog. i opie­kę Mat­ki Naj­święt­szej dla Blan­ki w dniu 1 uro­dzin

16.00 dz-błag w 40 r. ślu­bu Jerze­go i Anny

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Jadwi­ga i Domi­nik

Ndz 7.45 + Tade­usz Kowal­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

9.30 + Jan Beger, rodzi­ce Ger­tru­da i Leonard oraz rodzeń­stwo

14.30 + Maria Ski­ba – 10 r. śm.

Uwa­ga: w sobo­tę wszyst­kie Msze św. będą odpra­wio­ne z uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych!!!

19. października 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 18.10.2020 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la w całym Koście­le poświę­co­na jest spra­wie misji. Roz­po­czy­na się Tydzień Misyj­ny. Modli­my się w inten­cji misji i misjo­na­rzy zakon­nych i świec­kich. Pro­si­my Boga, aby mogli oni sku­tecz­nie wypeł­niać swo­je powo­ła­nie i nieść Ewan­ge­lię ludom i naro­dom, któ­re wia­rę zagu­bi­ły albo dotąd Boga nie pozna­ły. Każ­dy chrze­ści­ja­nin na mocy sakra­men­tu chrztu powo­ła­ny jest do bez­po­śred­nie­go zaan­ga­żo­wa­nia się na rzecz gło­sze­nia Ewan­ge­lii. Pamię­taj­my, że nie­ustan­nie mamy być świa­tłem dla całej ludz­ko­ści w piel­grzym­ce wia­ry.

2. W kalen­da­rzu litur­gicz­nym w dniu 18 paź­dzier­ni­ka przy­pa­da (wypar­te przez dzi­siej­szą nie­dzie­lę) świę­to Świę­te­go Łuka­sza Ewan­ge­li­sty. Jest to dzień modlitw za pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia. Pamię­taj­my o nich w naszej modli­twie.

3. Mat­ka Boża w swych obja­wie­niach wska­zu­je na róża­niec jako mistycz­ną broń i narzę­dzie Bożych zwy­cięstw. Jako chrze­ści­ja­nie nie wal­czy­my mie­czem. Naszym orę­żem jest róża­niec. Zachę­cam do codzien­nej modli­twy różań­co­wej w naszej świą­ty­ni, a tak­że w domach.

4. W czwar­tek, 22 paź­dzier­ni­ka przy­pa­da litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Świę­te­go Jana Paw­ła II, a tak­że 72. rocz­ni­ca śmier­ci słu­gi Boże­go kard. Augu­sta Hlon­da, Pry­ma­sa Pol­ski w latach 1926–1948. Jego wiel­ką tro­ską był naród i Kościół nie tyl­ko w Ojczyź­nie, ale tak­że roda­cy na emi­gra­cji.

5. Za dzi­siej­szą kolek­tę prze­zna­czo­ną na misje świę­te, za ofia­ry zło­żo­ne tydzień temu na nowy dach kościo­ła (2192,50 zł), za wszel­ką pomoc na rzecz para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce i pomoc w przy­go­to­wa­niu bierz­mo­wa­nia, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

6. Na sto­li­ku wyło­żo­ne są kart­ki na wypo­min­ki, któ­re odczy­ty­wa­ne będą w listo­pa­dzie oraz w poszcze­gól­ne nie­dzie­le roku. W gór­nym rogu pro­szę podać godzi­nę Mszy św., przed któ­rą mają być odczy­ta­ne. Ofia­ry z wypo­min­ków będą w cało­ści prze­zna­czo­ne na remont wie­ży nasze­go kościo­ła.

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są tak­że kalen­da­rze i kalen­da­rzy­ki misyj­ne

8. Od wczo­raj zosta­li­śmy włą­cze­ni do czer­wo­nej stre­fy. W naszej świą­ty­ni może jed­no­cze­śnie prze­by­wać do 50 osób (2 oso­by na ław­kę). Pro­szę tak­że o zakry­wa­nie ust i nosa.

9. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 18.10–25.10.2020 r.

Ndz 7.45 + rodzi­ce Piotr i Maria Guen­ther, Mał­go­rza­ta i Jan Kamiń­scy oraz Maria i rodzeń­stwo

9.30 + Jan Beger, Roza­lia i z rodzi­ny

11.00 + Jerzy Husa­rek- 1 r. śm.

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

Pon nie będzie Mszy św.

Wt 11.00 pogrzeb + Maria Zakrzew­ska

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Ber­na­de­ta Krau­se

Śr 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + rodzi­ce i rodzeń­stwo z oboj­ga stron oraz z rodzi­ny

Czw 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 w int. misji i misjo­na­rzy

18.00 o zdro­wie i siły dla wnu­ka Mak­sy­mi­lia­na

Pt 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Jani­na Sig­man­ska

18.00 + dziad­ko­wie Aga­ta i Bro­ni­sław Szo­piń­scy

Sob 16.30 + Wła­dy­sła­wa Modrze­jew­ska- r. śm.

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Józef Skór­czew­ski- 2 r. śm. , Ire­na- w dniu ziem­skich ur. i z rodzi­ny

Ndz 7.45 + Hele­na, Ste­fa­nia- 25 r. śm. i Bro­ni­sław oraz Roman Stolt­mann

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

9.30 + Edmund War­siń­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

11.00 + brat Kazi­mierz Lemań­czyk i Józef Sto­sik

 

10. października 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 11 października 2020 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę kolej­ny raz w naszym kra­ju obcho­dzi­my Dzień Papie­ski. Dziś, a tak­że w pią­tek, 16 paź­dzier­ni­ka (litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Świę­tej Jadwi­gi Ślą­skiej) – w dzień powo­ła­nia Świę­te­go Jana Paw­ła II na Sto­li­cę Pio­tro­wą – dzię­ku­je­my Bogu za wie­lo­let­nią posłu­gę papie­ża Pola­ka, a jed­no­cze­śnie pro­si­my o jego wsta­wien­nic­two, aby­śmy wytrwa­li na wyty­czo­nej przez nie­go dro­dze.

2. Dzi­siaj swo­imi ofia­ra­mi wspie­ra­my Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”, któ­ra zosta­ła powo­ła­na przez Epi­sko­pat Pol­ski dla upa­mięt­nie­nia pon­ty­fi­ka­tu Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II. Głów­nym celem fun­da­cji jest pro­mo­wa­nie naucza­nia papie­ża Pola­ka i wspie­ra­nie okre­ślo­nych przed­się­wzięć spo­łecz­nych, głów­nie w dzie­dzi­nie edu­ka­cji i kul­tu­ry. Z tych środ­ków m.in. fun­do­wa­ne są sty­pen­dia dla uzdol­nio­nej, a pocho­dzą­cej z ubo­gich rodzin mło­dzie­ży.

3. W śro­dę, 14 paź­dzier­ni­ka przy­pa­da Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej. Wspie­raj­my nauczy­cie­li i wycho­waw­ców naszą życz­li­wo­ścią, a przede gorą­cą modli­twą. Zapra­szam na róża­niec w inten­cji nauczy­cie­li, wycho­waw­ców, kate­che­tów i wszyst­kich pra­cow­ni­ków oświa­ty z naszej para­fii.

4. W nad­cho­dzą­cy czwar­tek, 15 paź­dzier­ni­ka, w litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Świę­tej Tere­sy od Jezu­sa, obcho­dzi­my Dzień Dziec­ka Utra­co­ne­go. Ma on nam przy­po­mi­nać, że czę­sto rodzi­ce, któ­rzy odpro­wa­dzi­li swo­je dziec­ko do bram wiecz­no­ści, nie zawsze ocze­ku­ją jakie­goś spe­cjal­ne­go pocie­sze­nia, ale potrze­bu­ją naszej modli­twy, któ­ra pomo­że im prze­trwać nie­zwy­kle trud­ny czas.

5. W sobo­tę o godz. 15.00 ks. Biskup Ryszard Kasy­na ma udzie­lić sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia naszej mło­dzie­ży. Ze wzglę­du na sytu­ację pro­szę, aby w koście­le znaj­do­wa­li się tyl­ko kan­dy­da­ci i ich świad­ko­wie, a pozo­sta­li uczest­ni­cy litur­gii poza świą­ty­nią. Będzie włą­czo­ne całe zewnętrz­ne nagło­śnie­nie. Gorą­co też pro­szę wszyst­kich, aby ze wzglę­du na bez­pie­czeń­stwo, do odwo­ła­nia zakła­dać masecz­ki ochron­ne bądź przy­łbi­ce. Pró­by do bierz­mo­wa­nia we wto­rek i czwar­tek po ostat­niej Mszy św. Spo­wiedź dla mło­dzie­ży i ich rodzin w pią­tek o 18.30.

6. W nie­dzie­lę po Mszy św. o godz.11.00 spo­tka­nie dla dzie­ci klas trze­cich.

7. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach nasze­go kościo­ła, za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Inten­cje mszal­ne.

Inten­cje mszal­ne 11.10–18.10.2020 r.

 

Ndz 7.45 + Maria, rodzi­ce Piotr i Maria Guen­ther, Mał­go­rza­ta i Jan Kamiń­scy oraz rodzeń­stwo

9.30 + Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

11.00 dz-błag w 18 r. uro­dzin Remi­giu­sza

Pon 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 +Jadwiga‑4 r. śm. i Sta­ni­sław Jar­moch

18.00 dz-błag dla Roma­na i Ire­ny w 45 r. ślu­bu

Wt 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Zofia i Anto­ni oraz Jan i Józef Łuko­wicz

18.00 dz-błag dla Roma­na i Agniesz­ki w r. ślu­bu

Śr 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 dz-błag w 34 r. ślu­bu Elż­bie­ty i Józe­fa

Czw 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Bene­dykt Siko­ra- r. śm.

18.00 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o siły i zdro­wie dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy tego dzie­ła

Pt 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 o z zdro­wie i Boże błog. dla całej rodzi­ny

18.00 + Sta­ni­sław Kidziun

Sob 15.00 BIERZMOWANIE

17.30 dz-błag w 40 r. ślu­bu Anto­nie­go i Bar­ba­ry

18.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

18.30 o zdro­wie i Boże błog. z oka­zji uro­dzin mamy Ire­ny oraz za całą rodzi­nę

.Ndz 7.45 + rodzi­ce Piotr i Maria Guen­ther, Mał­go­rza­ta i Jan Kamiń­scy oraz Maria i rodzeń­stwo

9.30 + Jan Beger, Roza­lia i z rodzi­ny

11.00 + Jerzy Husa­rek- 1 r. śm.

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

06. października 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 4 października 2020 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś przy­pa­da pierw­sza nie­dzie­la paź­dzier­ni­ka. W kościo­łach i we wspól­no­tach rodzin­nych roz­po­czę­li­śmy nabo­żeń­stwa różań­co­we. Bio­rąc do rąk róża­niec, przez wsta­wien­nic­two Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, pro­śmy Jej Syna o miło­sier­dzie dla nas i całe­go świa­ta. Zachę­cam was gorą­co do udzia­łu w codzien­nej Eucha­ry­stii i paź­dzier­ni­ko­wym nabo­żeń­stwie odpra­wia­nym w naszym koście­le pół godzi­ny przed Mszą św. W tym roku jeden wspól­ny róża­niec dla wszyst­kich.

2. Pamię­taj­my i przy­po­mi­naj­my innym, że za odmó­wie­nie jed­nej czę­ści różań­ca, czy­li pię­ciu tajem­nic w spo­sób cią­gły, moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny. Korzy­staj­my z tych ducho­wych dobro­dziejstw, jaki­mi Kościół nas obda­rza.

3. W tym duchu prze­ży­je­my też litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Różań­co­wej, któ­re przy­pa­da w śro­dę, 7 paź­dzier­ni­ka. Jest to rów­nież dzień naszej Nowen­ny do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy, tym bar­dziej zapra­szam na wspól­no­to­wą modli­twę do nasze­go kościo­ła. Tego dnia naszą modli­twą i ofia­rą wspie­ra­my misje. Po Mszy św. spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca.

4. Dzi­siej­sza nie­dzie­la wypie­ra litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu, ojca wiel­kiej rodzi­ny fran­cisz­kań­skiej, styg­ma­ty­ka, któ­re­go ducho­wość wywie­ra olbrzy­mi wpływ na życie wie­rzą­cych i Kościo­ła. To imię nosi rów­nież Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, wspo­mnij­my go w naszych modli­twach.

5. W ponie­dzia­łek 5 paź­dzier­ni­ka w litur­gii wspo­mi­na­my wyjąt­ko­wą pol­ską Świę­tą – Sio­strę Fau­sty­nę Kowal­ską (1905–1938) ze Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia.

6. W przy­szłą nie­dzie­lę, 11 paź­dzier­ni­ka będzie­my prze­ży­wa­li kolej­ny Dzień Papie­ski, któ­ry na trwa­łe wpi­sał się w kalen­darz nie tyl­ko Kościo­ła w Pol­sce, ale i w kalen­darz waż­nych rocz­nic i obcho­dów w naszej Ojczyź­nie. Tego dnia ofia­ra­mi do puszek wspie­ra­my Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”, któ­ra zosta­ła powo­ła­na przez Epi­sko­pat Pol­ski dla upa­mięt­nie­nia pon­ty­fi­ka­tu Świę­te­go Jana Paw­ła II.

7. Za wszel­kie ofia­ry prze­ka­zy­wa­ne oraz wpła­ca­ne na potrze­by naszej para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, pomoc i życz­li­wość oraz prze­ży­cie misji para­fial­nych, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na nowy dach naszej świą­ty­ni. Pole­cam ją waszej ofiar­no­ści.

Intencje mszalne 4.10–11.10.2020 r.

Ndz 7.45 + Wie­sła­wa i Euge­niusz Rekow­scy oraz Maria i Kazi­mierz Mar­czyk

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

9.30 + Jan Siko­ra- w dniu ziem­skich ur.

11.00 + Józef i Zofia Pasiń­scy oraz z rodzi­ny

Pon 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 +Tade­usz

Wt 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Hele­na Wyro­wiń­ska- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Śr 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + rodzi­ce Mar­ta i Fran­ci­szek Lemań­czyk

Czw 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Jadwi­ga Pest­ka- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Pt 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 dz-błag dla całej rodzi­ny

Sob 16.30 dz-błag dla rodzi­ny Pest­ków

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + rodzi­ce Pepliń­scy i Buła­wa oraz sio­stra Urszu­la

Ndz 7.45 + Maria, rodzi­ce Piotr i Maria Guen­ther, Mał­go­rza­ta i Jan Kamiń­scy oraz rodzeń­stwo

9.30 + Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

11.00 dz-błag w 18 r. uro­dzin Remi­giu­sza

27. września 2020 · Możliwość komentowania PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH W PARAFII PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W OGORZELINACH 27 WRZEŚNIA‑1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Nie­dzie­la — 27.09.2020 r.

7.45- Msza św. z nauką ogól­ną

9.30- Msza św. z nauką ogól­ną

11.00- Msza św. z nauką ogól­ną

Ponie­dzia­łek- 28.09.2020 r.

9.30- Msza św. z nauką ogól­ną

18.30- Msza św. z nauką ogól­ną

Spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia

Wto­rek- 29.09.2020 r.

9.30- Msza św. z nauką ogól­ną

18.30- Msza św. z nauką ogól­ną

Spo­tka­nie dla uczniów (kla­sy 3 i 4) i ich rodzi­ców

Śro­da- 30.09.2020 r.

9.30- Msza św. z nauką ogól­ną

18.00- Nabo­żeń­stwo na cmen­ta­rzu

18.30- Msza św. z nauką ogól­ną

Czwar­tek- 1.10.2020 r.

9.00 – Nabo­żeń­stwo różań­co­we (oka­zja do spo­wie­dzi św.)

9.30- Msza św. z nauką ogól­ną i z błog. na zakoń­cze­nie misji

18.00- Nabo­żeń­stwo różań­co­we (oka­zja do spo­wie­dzi św.)

18.30- Msza św. z nauką ogól­ną i z błog. na zakoń­cze­nie misji

27. września 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 27 września 2020 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la w Koście­le w szcze­gól­ny spo­sób jest poświę­co­na migran­tom i uchodź­com. Modli­twa­mi obej­mij­my ludzi, któ­rzy opu­ści­li swój dom rodzin­ny z powo­du toczą­cych się wojen, prze­śla­do­wań i ter­ro­ru. Pro­śmy Bożą Opatrz­ność, aby dzię­ki pomo­cy dobrych ludzi zna­leź­li dla sie­bie bez­piecz­ne miej­sce.

2. W naszej wspól­no­cie para­fial­nej roz­po­czy­na­my dziś misje. Współ­cze­sny świat potrze­bu­je uzdro­wie­nia i nawró­ce­nia. Wraz z ks. Woj­cie­chem Kar­dy­siem, zachę­ca­my was do licz­ne­go udzia­łu w tych ducho­wych ćwi­cze­niach. Zapro­ście na te świę­te dni swo­ich domow­ni­ków, sąsia­dów czy zna­jo­mych. W czwar­tek, na zakoń­cze­nie, kolek­ta na potrze­by para­fii nasze­go ks. Reko­lek­cjo­ni­sty.

3. We wto­rek, 29 wrze­śnia, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym obcho­dzo­ne jest świę­to Świę­tych Archa­nio­łów: Micha­ła, Gabrie­la i Rafa­ła. W pią­tek, 2 paź­dzier­ni­ka, wspo­mi­na­my Świę­tych Anio­łów Stró­żów. Może na co dzień nie zawsze pamię­ta­my, że to miło­sier­ny Bóg trosz­czy się o każ­de­go z nas, posy­ła­jąc nam swo­ich anio­łów, któ­rzy chro­nią nas i nam poma­ga­ją. Anio­ły są prze­ja­wem obec­no­ści Boga w świe­cie. Łączą nie­bo z zie­mią. Dla­te­go korzy­staj­my z ich pośred­nic­twa, pro­śmy o pomoc, zwłasz­cza w trud­nych spra­wach, kie­dy zaczy­na bra­ko­wać nadziei.

4. W naj­bliż­szy czwar­tek roz­po­czy­na się paź­dzier­nik – mie­siąc modli­twy różań­co­wej. Już dzi­siaj zachę­cam dzie­ci, mło­dzież i doro­słych do licz­ne­go udzia­łu w codzien­nej Mszy św. i w nabo­żeń­stwie różań­co­wym. Tych, któ­rym trud­niej dotrzeć do kościo­ła, pro­szę o wspól­ne odma­wia­nie różań­ca w domach. W naszych modli­twach pamię­taj­my też o stu­den­tach roz­po­czy­na­ją­cych rok aka­de­mic­ki.

5. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia. Spo­wiedź św. od 17.00.

6. Za wszel­kie ofia­ry prze­ka­zy­wa­ne oraz wpła­ca­ne na potrze­by naszej para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za nowy krzyż oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, pomoc i życz­li­wość, a tak­że hoj­ne ser­ca, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. W spo­sób szcze­gól­ny dzię­ku­ję za pomoc w przy­go­to­wa­niu i prze­ży­ciu odpu­stu para­fial­ne­go oraz poświę­ce­niu krzy­ża w Orzeł­ku.

7. Inten­cje mszal­ne.

Inten­cje mszal­ne

27.09–4.10.2020 r.

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- w dniu ziem­skich uro­dzin

9.30 + Mar­cjan­na, Józef i z rodzi­ny

11.00 + Łucja- r. śm, Julian i Jerzy Husa­rek

Pon 9.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

18.30 + rodzi­ce Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jar­moch

Wt 9.30 dz-błag dla całej rodzi­ny

18.30 1) + dzia­dek Tade­usz Kowal­ski

2) przez wsta­wien­nic­two bł. Wła­dy­sła­wa Buko­wiń­skie­go o uzdro­wie­nie Mak­sy­mi­lia­na oraz o ducho­we wspar­cie dla Jego rodzi­ców i bli­skich

Śr 9.30 o szczę­śli­wą ope­ra­cję i zdro­wie dla Danu­ty

18.30 + ks. Ste­fan, Fran­ci­szek i Wie­sław

Czw 9.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

9.30 przez wsta­wien­nic­two św. Jana Paw­ła II o łaskę zdro­wia i siły dla Mar­ka

18.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

18.30 + Piotr Modrzyń­ski- int. od bra­ta Ste­fa­na z rodzi­ną

Pt 18.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

18.30 + Mar­ta i Fran­ci­szek Lemań­czyk

Sob 16.00 dz-błag w 40 r. ur. Krzysz­to­fa

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Tere­sa- w dniu ziem­skich ur., Wale­rian, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Wie­sła­wa i Euge­niusz Rekow­scy oraz Maria i Kazi­mierz Mar­czyk

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

9.30 + Jan Siko­ra- w dniu ziem­skich ur.

11.00 + Józef i Zofia Pasiń­scy oraz z rodzi­ny