07. kwietnia 2021 · Możliwość komentowania NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 4 kwietnia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. W ten rado­sny dzień zmar­twych­wsta­nia Jezu­sa Chry­stu­sa przy­szli­śmy do nasze­go para­fial­ne­go kościo­ła, aby wyśpie­wać rado­sne Alle­lu­ja. Chce­my razem z całym stwo­rze­niem dzię­ko­wać za dzie­ło odku­pie­nia, za Chry­stu­so­we zwy­cię­stwo nad śmier­cią, grze­chem i sza­ta­nem. Od puste­go gro­bu, Dro­gim Para­fia­nom i Gościom, pra­gnę prze­ka­zać naj­ser­decz­niej­sze życze­nia, aby zmar­twych­wsta­ły Pan i Zba­wi­ciel opro­mie­niał swo­ją łaską i bło­go­sła­wień­stwem każ­dą chwi­lę życia i by udzie­lał zdro­wia oraz wszel­kich potrzeb­nych darów.

2. Jutro Ponie­dzia­łek w okta­wie Wiel­ka­no­cy. Msze św. jak w każ­dą nie­dzie­lę. Kolek­ta z dru­gie­go dnia świąt będzie prze­zna­czo­na na Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski. Cho­ciaż tyl­ko jutro jest dzień wol­ny od pra­cy, posta­raj­my się w naszych domach i rodzi­nach utrzy­mać świą­tecz­ny cha­rak­ter całej pas­chal­nej okta­wy – do przy­szłej nie­dzie­li włącz­nie. Przy­wróć­my w naszych rodzi­nach wiel­ka­noc­ne pozdro­wie­nie Chry­stus zmar­twych­wstał! Alle­lu­ja! Praw­dzi­wie zmar­twych­wstał! Alle­lu­ja! I w dniach okta­wy się nim pozdrawiajmy.

3. Pra­gnę podzię­ko­wać za przy­go­to­wa­nie nasze­go kościo­ła do prze­ży­wa­nia tych naj­waż­niej­szych świąt chrze­ści­jań­skich: za jego posprzą­ta­nie, przy­go­to­wa­nie deko­ra­cji oraz śpie­wów i całej litur­gii Tri­du­um Pas­chal­ne­go. Skła­dam rów­nież gorą­ce Bóg zapłać kocha­nym para­fia­nom i gościom za indy­wi­du­al­ne ofia­ry skła­da­ne na potrze­by naszej para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, a tak­że za dary sto­łu i wszel­ką życz­li­wość. Niech Wam wszyst­kim dobry Bóg wyna­gro­dzi obfi­to­ścią swo­jej łaski. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na nową ele­wa­cję naszej świą­ty­ni. Wszy­scy, któ­rzy z oba­wy o wła­sne zdro­wie i życie nie uczest­ni­czą aktu­al­nie w żywej litur­gii, mogą wes­przeć para­fię poprzez wpła­tę na kon­to: Bank Spół­dziel­czy w Choj­ni­cach: 93 8146 0003 0000 0967 2000 0001.

4. Już za tydzień będzie­my obcho­dzić nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go i roz­pocz­nie­my Tydzień Miło­sier­dzia. Przed kościo­ła­mi naszej ojczy­zny zbiór­ka do puszek na cele dobro­czyn­ne. Tego dnia o 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia. Tyle trud­nych i bole­snych spraw w naszych rodzi­nach, Ojczyź­nie i na świe­cie. Pro­szę o wypi­sy­wa­nie inten­cji, któ­re odczy­ta­my na począt­ku nabo­żeń­stwa. Litur­gicz­nie będzie to czwar­ta rocz­ni­ca poświę­ce­nia Kapli­cy Miło­sier­dzia, w któ­rej już na zawsze my i następ­ne poko­le­nia będzie­my wypra­szać potrzeb­ne nam i innym łaski.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej.

6. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne 4.04–11.04.2021 r.

Ndz 6.00 w int. para­fian i dobrodziejów

9.30 + Kazi­mie­ra i Jan Kartasińscy

11.00 + Łucja, Julian i Jerzy Husarek

Pon 7.45 + Bogu­sław, Jan, Edmund i Michał

9.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od Rady Parafialnej

11.00 + Adam i Ryszard Nowiccy

Wt 17.30 + Cze­sław oraz rodzi­ny Lel­la i Placzyńskich

18.30 + Jan, Mar­ta, Jerzy i Józef

Śr 18.30 + dziad­ków z oboj­ga stron

Czw 8.30 dz-błag w rodzinie

9.00 dz-błag w rodzi­nie Pestków

Pt 17.30 dz-błag dla Łucji z oka­zji urodzin

18.30 dz-błag dla taty Tade­usza z oka­zji urodzin

Sob 15.00 dz-błag w 70 r. ślu­bu Fran­cisz­ka i Marii Gembów

18.30 + Tade­usz Kowalski

Ndz 7.45 + Hen­ryk Sigmanski

9.30 dz-błag w 82r. uro­dzin Marii

11.00 + Jerzy Husa­rek- r. ziem­skich urodzin

27. marca 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 28 marca 2021 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Nie­dzie­lą Pal­mo­wą roz­po­czy­na­my Wiel­ki Tydzień, dorocz­ny obchód miste­rium pas­chal­ne­go Chrystusa.

2. W naszym koście­le spo­wiedź z udzia­łem jed­ne­go zapro­szo­ne­go kapła­na z deka­na­tu dziś od godz. 13.00 do14.00. Zachę­cam do sko­rzy­sta­nia z tego Boże­go daru miłosierdzia.

3. W Wiel­ką Śro­dę na godz.15.00 zapra­szam do pomo­cy w gene­ral­nym sprzą­ta­niu kościo­ła oraz w przy­go­to­wa­niu deko­ra­cji Gro­bu Pań­skie­go i ołta­rza wystawienia.

4. Świę­te Tri­du­um Pas­chal­ne roz­pocz­nie się w Wiel­ki Czwar­tek wie­czo­rem o godz. 18.30 Mszą św. Wie­cze­rzy Pań­skiej. Będzie­my dzię­ko­wać za dwa sakra­men­ty: Eucha­ry­stię i kapłań­stwo. Kolek­ta z tej Mszy św. jest naszym włą­cze­niem się w jał­muż­nę wiel­ko­post­ną, któ­rą wspie­ra­my oso­by naj­uboż­sze w naszej Ojczyź­nie oraz misje świę­te. Po zakoń­czo­nej litur­gii prze­nie­sie­my pro­ce­syj­nie Naj­święt­szy Sakra­ment do przy­go­to­wa­ne­go ołta­rza ado­ra­cji, daw­niej nazy­wa­ne­go „ciem­ni­cą”. Ado­ra­cja potrwa do godz. 22.00.

5. W Wiel­ki Pią­tek ado­ra­cja od godz. 9.30. Zaraz po wysta­wie­niu przez 45 min oka­zja do spo­wie­dzi św. Tego dnia Kościół nie spra­wu­je Mszy św. Zapra­sza jed­nak wier­nych do udzia­łu w litur­gii Męki Pań­skiej, któ­rej szczy­to­wym momen­tem jest ado­ra­cja krzy­ża świę­te­go. Za uczcze­nie krzy­ża w tym dniu może­my dostą­pić łaski odpu­stu zupeł­ne­go pod zwy­kły­mi warun­ka­mi. W tym roku odda­my cześć krzy­żo­wi przez przy­klęk­nię­cie lub głę­bo­ki ukłon. W naszym koście­le para­fial­nym litur­gię roz­pocz­nie­my o godz. 18.30. Na zakoń­cze­nie litur­gii Męki Pań­skiej prze­nie­sie­my Naj­święt­szy Sakra­ment do przy­go­to­wa­ne­go Gro­bu Boże­go, gdzie ado­ra­cja trwać będzie do godz. 22.00. Przy­po­mi­nam też, że w Wiel­ki Pią­tek wier­ni mię­dzy 18. a roz­po­czę­ciem 60. roku życia, oprócz wstrze­mięź­li­wo­ści od pokar­mów mię­snych, są zobo­wią­za­ni do zacho­wa­nia postu ści­słe­go, czy­li do spo­ży­cia jed­ne­go posił­ku do syta oraz dwóch skrom­nych posił­ków w cią­gu dnia. Ofia­ry zło­żo­ne przy ado­ra­cji krzy­ża, są prze­zna­czo­ne na rato­wa­nie Bazyl­ki Gro­bu Pań­skie­go w Jero­zo­li­mie oraz innych miejsc świę­tych. O godz. 20.00 pro­szę, aby Róże Różań­co­we popro­wa­dzi­ły śpiew trzech czę­ści Gorz­kich Żali.

6. Wiel­ka Sobo­ta jest rów­nież dniem, gdy nie spra­wu­je się Eucha­ry­stii. Wszy­scy wier­ni są zapro­sze­ni do modli­twy i sku­pie­nia, do ado­ra­cji Chry­stu­sa Eucha­ry­stycz­ne­go w przy­go­to­wa­nym Gro­bie Pań­skim. Zapra­szam od godz. 9.30. na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Posta­raj­my się zna­leźć czas
w przed­świą­tecz­nym zabie­ga­niu na indy­wi­du­al­ną modli­twę przed naszym Panem i Zba­wi­cie­lem. Do peł­nie­nia war­ty zapra­szam naszych Strażaków.

7. Bło­go­sła­wień­stwo pokar­mów na stół wiel­ka­noc­ny o godz.10.00, 12.00 i 17.00. Przy­cho­dzą­cych do świą­ty­ni, zwłasz­cza tych, któ­rzy robią to oka­zjo­nal­nie zapra­szam do choć­by krót­kiej ado­ra­cji. Pro­szę, by tego dnia skła­dać do kosza przed ołta­rzem pod­pi­sa­ne skar­bon­ki Cari­tas z jał­muż­ną wiel­ko­post­ną. Kupo­ny z tych skar­bo­nek wezmą udział w loso­wa­niu nagród. Spo­wiedź tego dnia o godz. 10.15 do 11.00.

8. Wie­czo­rem w sobo­tę po zacho­dzie słoń­ca, o godz. 20.00 roz­pocz­nie­my naj­waż­niej­szą litur­gię roku kościel­ne­go – litur­gię Wigi­lii Pas­chal­nej. Będzie­my cele­bro­wać noc Pas­chy Pana – noc Jego przej­ścia ze śmier­ci do życia. Będzie­my cele­bro­wać Jego zmar­twych­wsta­nie, Jego zwy­cię­stwo nad śmier­cią, grze­chem i sza­ta­nem. Litur­gię roz­pocz­nie­my od poświę­ce­nia ognia i zapa­le­nia pas­cha­łu, będzie­my słu­chać sło­wa Boże­go, znów po kil­ku tygo­dniach zaśpie­wa­my rado­sne Alle­lu­ja, a tak­że weź­mie­my udział w poświę­ce­niu wody i odno­wi­my chrzciel­ne przy­rze­cze­nia, za co może­my uzy­skać odpust zupeł­ny. Całość zwień­czy uro­czy­sta litur­gia eucha­ry­stycz­na. Na tę litur­gię pro­szę o przy­nie­sie­nie paschalików.

9. W wiel­ka­noc­ny pora­nek Nie­dzie­li Zmar­twych­wsta­nia o godz. 6.00 uro­czy­stą pro­ce­sją rezu­rek­cyj­ną, któ­ra jest dopeł­nie­niem noc­nej litur­gii, biciem dzwo­nów i rado­snym śpie­wem ogło­si­my wszyst­kim, że Pan zmar­twych­wstał i jest z nami. Po pro­ce­sji cele­bro­wać będzie­my Eucha­ry­stię. Zapra­szam do udzia­łu całą asy­stę wraz z dziew­czyn­ka­mi sypią­cy­mi kwiat­ki. W Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny Msze św. według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Kolek­ta tego dnia prze­zna­czo­na będzie na Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubelski.

10. Odwie­dzi­ny cho­rych z komu­nią św. wiel­ka­noc­ną na zgło­sze­nie w pią­tek 9 kwiet­nia. Pro­szę was, aby­ście zadba­li o tych, któ­rzy ze wzglę­du na wiek oraz stan zdro­wia nie mogą sami przy­być do świątyni.

11. Za ofia­ry na kwia­ty i deko­ra­cję do Gro­bu Pań­skie­go, za wszel­kie indy­wi­du­al­nie ofia­ry skła­da­ne oraz wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, za dary sto­łu oraz za życz­li­wość i pomoc para­fian i gości, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. 

12. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Na sto­li­ku wyło­żo­ne są książ­ki o św. Józe­fie oraz o Wiel­ka­no­cy w cenie 15 zł, a tak­że pas­cha­li­ki po 7 zł.

13. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszal­ne 28.03–4.04.2021 r.

Ndz 7.45 + Tere­sa i Ber­nard Janu­szew­scy oraz dziadkowie

9.30 + mąż Jan Beger, rodzi­ce Ger­tru­da i Leonard oraz rodzeństwo

GORZKIE ŻALE

11.00 + Jan Wrycz Rekowski

Pon 17.30 + dziad­ko­wie Anna i Jan Lemańczyk

18.30 dz-błag dla całej rodziny

Wt 17.30 + za dusze w czyść­cu cierpiące

18.30 + Edy­ta Jani­kow­ska- 1 r. śm.

Śr 18.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od Józe­fa i Elżbiety

Czw 18.30 dz-błag dla ks. Pro­bosz­cza Pio­tra- int. od Rady Parafialnej

Pt 18.30 LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

Sob 20.00 + Józef — 2 r. śm. i Zofia Pasińscy

Ndz 6.00 w int. para­fian i dobrodziejów

9.30 + Kazi­mie­ra i Jan Kartasińscy

11.00 + Łucja, Julian i Jerzy Husarek

 

 

 

27. marca 2021 · Możliwość komentowania WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO DOTYCZĄCE CELEBRACJI WIELKIEGO TYGODNIA AD 2021 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii
 1. W Wiel­ki Czwar­tek nale­ży opu­ścić obrzęd obmy­cia nóg.
 2. W Wiel­ki Pią­tek w modli­twie wier­nych nale­ży dodać jako przed­ostat­nie wezwa­nie o usta­nie epi­de­mii (tekst w załączniku). 
 3. Akt ado­ra­cji Krzy­ża przez poca­łu­nek nale­ży ogra­ni­czyć wyłącz­nie do cele­bran­sa litur­gii wiel­ko­piąt­ko­wej. Pozo­sta­li uczest­ni­cy wspól­nie odda­ją cześć Krzy­żo­wi przez podej­ście i ukłon lub przyklęknięcie. 
 4. Na zakoń­cze­nie litur­gii wiel­ko­piąt­ko­wej przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem śpie­wa się suplikacje. 
 5. Przy Gro­bie Pań­skim nale­ży umie­ścić infor­ma­cję, że cześć Krzy­żo­wi odda­wa­na jest wyłącz­nie przez ukłon lub przyklęknięcie. 
 6. W Wiel­ką Sobo­tę w para­fiach bło­go­sła­wień­stwo pokar­mów na stół wiel­ka­noc­ny powin­no odby­wać się ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem obostrzeń sanitarnych. 
 7. Pozo­sta­łe obrzę­dy nale­ży cele­bro­wać zgod­nie z prze­pi­sa­mi litur­gicz­ny­mi, prze­strze­ga­jąc zarzą­dzeń władz pań­stwo­wych doty­czą­cych licz­by uczest­ni­ków zgro­ma­dze­nia oraz innych ogra­ni­czeń sani­tar­nych. Na drzwiach wej­ścio­wych do kościo­ła nale­ży umie­ścić wyraź­ną infor­ma­cję doty­czą­cą ogra­ni­cze­nia licz­by osób. Taką infor­ma­cję nale­ży rów­nież umie­ścić na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.
  Nale­ży pamię­tać o zabez­pie­cze­niu wyjść ewa­ku­acyj­nych z kościo­ła, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi przepisami.
 8. Przed spra­wo­wa­niem litur­gii nale­ży dokład­nie umyć ręce oraz zdezynfekować
  je w zakry­stii. Zale­ca się uży­wa­nie wyłącz­nie ręcz­ni­ków jed­no­ra­zo­wych – papie­ro­wych. Kapła­ni dezyn­fe­ku­ją rów­nież ręce przed udzie­la­niem Komu­nii świę­tej oraz po. Wszy­scy posłu­gu­ją­cy — w tym kapła­ni z wyjąt­kiem głów­ne­go celebransa
  — w cza­sie litur­gii mają zasło­nię­te usta i nos.
 9. Pro­bosz­czo­wie są zachę­ca­ni do orga­ni­zo­wa­nia trans­mi­sji Mszy Świętych
  oraz nabo­żeństw z para­fii, aby wier­ni mogli trwać w łącz­no­ści ze swo­ją wspól­no­tą. Trans­mi­sja powin­na być na żywo bez jej archiwizowania.

Na czas owoc­ne­go prze­ży­wa­nia miste­riów Męki, Śmier­ci i Zmar­twych­wsta­nia nasze­go Pana z ser­ca bło­go­sła­wię.

 

+ Ryszard Kasyna 

 

 

24. marca 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21 marca 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Wezwa­nie do nawró­ce­nia jest zachę­tą do nie­ustan­ne­go odkry­wa­nia pięk­na i głę­bi Eucha­ry­stii. W Wiel­kim Poście ta dro­ga pro­wa­dzi do źró­dła, któ­rym jest Ewan­ge­lia Jezu­sa Chry­stu­sa. Zbli­ża­my się do świąt, wkra­cza­my w czas inten­syw­niej­sze­go roz­wa­ża­nia męki nasze­go Pana. Zasło­ni­li­śmy krzy­że w świą­ty­ni, by na nowo odsło­nić je przed naszy­mi oczy­ma w Wiel­ki Pią­tek. Nie­chaj ten czas będzie szcze­gól­nym cza­sem wyci­sze­nia i towa­rzy­sze­nia Jezu­so­wi w Jego cier­pie­niu i męce.

2. W czwar­tek 25 mar­ca uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go – dokład­nie dzie­więć mie­się­cy przed Bożym Naro­dze­niem. Jest to Dzień Świę­to­ści Życia i Dzień Ducho­wej Adop­cji Dziec­ka Poczę­te­go. Wspie­raj­my modli­twą tych, któ­rzy wal­czą w obro­nie życia od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci. Kolek­ta tego dnia na wspar­cie Fun­da­cji Małych Stópek.

 

3. Za tydzień prze­ży­wać będzie­my Nie­dzie­lę Pal­mo­wą. Na każ­dej Mszy św. obrzęd bło­go­sła­wień­stwa palm, a o godz. 11.00, jeśli warun­ki pogo­do­we pozwo­lą, rów­nież pro­ce­sja wokół naszej świą­ty­ni. Tego dnia od 13.00 do 14.00 oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej. Ze wzglę­du na wpro­wa­dzo­ne obostrze­nia sani­tar­ne do pomo­cy przy­bę­dzie dodat­ko­wo tyl­ko jeden kapłan z nasze­go deka­na­tu. Zapra­szam, by sko­rzy­stać oraz nie odkła­dać na póź­niej tego sakramentu.

4. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję naszej świą­ty­ni (2368 zł), za ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Gorą­co dzię­ku­ję orga­ni­za­to­rom oraz wszyst­kim, któ­rzy wzię­li udział w EDK, jak rów­nież czu­wa­ją­cym na noc­nej ado­ra­cji i łączą­cym się z nami ducho­wo. Cari­tas Pol­ska zapra­sza dzie­ci, mło­dzież i doro­słych, by w okre­sie Wiel­kie­go Postu włą­czy­li się w pomoc oso­bom ubo­gim i misjom świę­tym poprzez zbie­ra­nie jał­muż­ny wiel­ko­post­nej, któ­rą moż­na skła­dać do spe­cjal­nych papie­ro­wych skar­bo­nek lub do skrzyn­ki nowen­no­wej. Za tydzień kolek­ta na deko­ra­cję i kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Na sto­li­ku wyło­żo­ne są nowe, bar­dzo cie­ka­we książ­ki pt. Wszyst­ko o Wiel­ka­no­icy, Wszy­sko o św. Józe­fie oraz Modli­twy do św. Józe­fa. Cena 15 zł. Zapra­szam do samoobsługi.

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej niedzieli. 

7. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszalne

21.03–28.03.2021 r.

Ndz 7.45 + Cze­sław – r. śm., Anna, Kle­mens i Roman Żywic­cy oraz dziadkowie

z oboj­ga stron

9.30 + Geno­we­fa i Józef Trze­ciak ‑r. śm.

GORZKIE ŻALE

11.00 + Jan ‑13 r. śm. oraz Ste­fa­nia i Ber­nard Stoltmann

Pon

Wt 16.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

17.30 + dziad­ko­wie Jan i Wan­da Lisek

Śr 17.30 + Zofia ‑1 r. śm. i Jan Leszczyńscy

Czw 16.30 + Hen­ryk Sigmanski

17.30 + Józef War­din- r. śm. i ziem­skich urodzin

Pt 17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 + Fran­ci­szek Przy­bysz- 3 r. śm.

Sob 16.30 ++ z rodzi­ny Lipiń­skich i Czaplewskich

17.30 + Hele­na Gostom­ska- int. od Zakła­du Pogrzebowego

.

Ndz 7.45 + Tere­sa i Ber­nard Janu­szew­scy oraz dziadkowie

9.30 + mąż Jan Beger, rodzi­ce Ger­tru­da i Leonard oraz rodzeństwo

GORZKIE ŻALE

11.00 + Jan Wrycz Rekowski

 

 

 

16. marca 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 14 marca 2021 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Życie cią­gle sta­wia przed nami nowe wyzwa­nia. Są one oka­zją do głęb­szej reflek­sji nad war­to­ścia­mi i zasa­da­mi, któ­ry­mi się kie­ru­je­my. Wiel­ki Post wzy­wa każ­de­go z nas do zre­wi­do­wa­nia życia, posta­wie­nia sobie pyta­nia, czy napraw­dę idzie­my śla­dem Bożych dro­go­wska­zów. Żyć to sta­wać się czło­wie­kiem, a dla wie­rzą­cych – sta­wać się chrze­ści­ja­ni­nem. To pro­ces, któ­ry doko­nu­je się w nas nie­ustan­nie. Na tej dro­dze wpa­truj­my się w Jezu­sa, któ­ry pod­czas roz­mo­wy z Niko­de­mem mówi jasno i kon­kret­nie: trze­ba się na nowo naro­dzić, aby żyć.

2. W pią­tek 19 mar­ca będzie­my obcho­dzić uro­czy­stość św. Józe­fa, oblu­bień­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Ten dzień może­my nazwać dniem męż­czyzn. Otocz­my modli­twą wszyst­kich walecz­nych męż­czyzn: kawa­le­rów, mężów, ojców, dziad­ków. Tego dnia pro­śmy Boga o wszel­kie łaski dla nich, by codzien­nie wypeł­nia­li powo­ła­nie, do jakie­go zosta­li wezwani. 

3. W cza­sie tego­rocz­ne­go Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my chęt­nych do pod­ję­cia ducho­we­go i fizycz­ne­go wyzwa­nia pod­czas Eks­tre­mal­nej Dro­gi Krzy­żo­wej, któ­ra odbę­dzie się 19 mar­ca. Do wybo­ru dwie tra­sy: bł. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki (45 km) lub bł. ks. Wła­dy­sła­wa Buko­wiń­skie­go (15 km). W naszej para­fii łączy­my ten dzień z ini­cja­ty­wą Papie­ża Fran­cisz­ka 24 GODZINY DLA PANA. Po wie­czor­nej Mszy św. wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i ado­ra­cja przy udzia­le poszcze­gól­nych ulic i miej­sco­wo­ści. Bez­po­śred­nio po wysta­wie­niu akt zawie­rze­nia rodzin św. Józe­fo­wi w prze­ży­wa­nym Roku, któ­ry jest Mu poświę­co­ny. Plan ado­ra­cji i wszel­kie szcze­gó­ły umiesz­czo­ne są w gablo­cie ogło­szeń i stro­nie internetowej.

4. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję nasze­go kościo­ła, za ofia­ry zło­żo­ne tydzień temu do puszek na rzecz misji świę­tych, a tak­że za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne prze­ka­za­ne oraz wpła­co­ne na cele wspól­no­ty para­fial­nej i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. 

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej. 

6. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej oraz wsta­wien­nic­twa św. Józefa. 

7. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszal­ne 14.03–21.03.2021 r.

Ndz 7.45 + Józef Kotliń­ski i Tade­usz Drew­czyń­ski oraz z rodzin z oboj­ga stron

9.30 dz-błag w 70 r. uro­dzin

GORZKIE ŻALE

11.00 + rodzi­ce Ire­na i Sta­ni­sław- r. śm.

Pon 16.30 + Ryszard- 3 r. śm. i Edward Sini­ło oraz Kazi­mierz Bigos

17.30 + Ste­fa­nia i Jan Kujawscy

Wt 16.30 o zdro­wie i Boże błog.

17.30 + Robert Sko­row­ski- w dniu ziem­skich ur. oraz z rodzi­ny Adrich i Gzela

Śr 10.00 pogrzeb: + Tere­sa Januszewska

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od kole­gi Edka z rodziną

Czw 17.30 + Tere­sa Lepak oraz Ste­fa­nia i Bro­ni­sław Domian

Pt 16.30 + Józef i Józe­fa Kału­ża, rodzi­ce i z rodzi­ny Mikołajewskich

17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 dz-błag z oka­zji 50 r. uro­dzin i imie­nin Józefa

Sob 16.30 + Hele­na Gostom­ska- int. od pra­cow­ni­ków Polipolu

17.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Ndz 7.45 + Cze­sław – r. śm., Anna, Kle­mens i Roman Żywic­cy oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

9.30 + Geno­we­fa i Józef Trze­ciak ‑r. śm.

GORZKIE ŻALE

11.00 + Jan ‑13 r. śm. oraz Ste­fa­nia i Ber­nard Stoltmann

 

07. marca 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7 marca 2021 została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

1. Czas Wiel­kie­go Postu to czas naszej meta­noi, któ­ra ozna­cza prze­mia­nę życia, pod­ję­cie nowych wyzwań, pra­cę nad swo­ją ducho­wo­ścią, a przede wszyst­kim zmia­nę myśle­nia pod wpły­wem sło­wa, któ­re kie­ru­je do nas Bóg. 

2. Jutro 8 mar­ca pod­czas Mszy św. modlić się będzie­my w inten­cji kobiet oraz ich misji w rodzi­nach, Koście­le i świecie.

3. W śro­dę na Mszę św. a po niej na spo­tka­nie zapra­szam uczniów klas 6 i 7, czy­li kan­dy­da­tów do bierzmowania. 

4. W sobo­tę przy­pad­nie 8. rocz­ni­ca wybo­ru papie­ża Fran­cisz­ka na Sto­li­cę Pio­tro­wą. Niech nasza modli­twa będzie wyra­zem miło­ści do Gło­wy Kościo­ła powszechnego.

5. W cza­sie tego­rocz­ne­go Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my chęt­nych do pod­ję­cia ducho­we­go i fizycz­ne­go wyzwa­nia pod­czas Eks­tre­mal­nej Dro­gi Krzy­żo­wej, któ­ra odbę­dzie się 19 mar­ca. Do wybo­ru dwie tra­sy: bł. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki (45 km) lub bł. ks. Wła­dy­sła­wa Buko­wiń­skie­go (15 km). W naszej para­fii łączy­my ten dzień z ini­cja­ty­wą Papie­ża Fran­cisz­ka 24 GODZINY DLA PANA. Po wie­czor­nej Mszy św. wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i ado­ra­cja przy udzia­le poszcze­gól­nych ulic i miej­sco­wo­ści. Bez­po­śred­nio po wysta­wie­niu akt zawie­rze­nia rodzin św. Józe­fo­wi w prze­ży­wa­nym Roku, któ­ry jest Mu poświę­co­ny. Jeśli komuś zdro­wie nie pozwa­la ruszyć na tra­sę EDK, to zapra­szam do świą­ty­ni. Niech niko­go nie zabrak­nie, bo to nasza szan­sa. Plan ado­ra­cji i wszel­kie szcze­gó­ły zosta­ną umiesz­czo­ne w gablo­cie ogłoszeń.

6. Pra­gnę ser­decz­nie podzię­ko­wać za dzi­siej­sze ofia­ry do puszek na rzecz misji świę­tych, a tak­że za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne oraz wpła­co­ne na kon­to na cele wspól­no­ty para­fial­nej i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku. Bóg zapłać rów­nież za posprzą­ta­nie tere­nu po zakoń­czo­nych pra­cach przy wymia­nie dachów kościo­ła, kapli­cy przed­po­grze­bo­wej oraz toa­le­ty i stu­dzien­ki na cmen­ta­rzu. Dzię­ki tym pra­com wra­ca­my do codzien­nej moż­li­wo­ści nawie­dza­nia Kapli­cy Miło­sier­dzia i nasze­go kościo­ła. Zachę­cam wszyst­kich do pomo­cy Cari­tas Pol­ska poprzez zbie­ra­nie jał­muż­ny wiel­ko­post­nej. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na na nową ele­wa­cję nasze­go kościoła.

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i lek­tu­ry pra­sy katolickiej.

8. Inten­cje mszalne.

Ado­ra­cja „24 GODZINY DLA PANA” 19/20 mar­ca 2021 r.

18.00–19.00 Mela­nó­wek

19.00–20.00 Mela­no­wo

20.00–21.00 Coł­dan­ki

21.00–22.00 Coł­dan­ki Wybudowanie 

22.00–23.00 Wyb. pod Jerzmionki

23.00–0.00 Nowy Dwór- od Ogorzelin

0.00–1.00 Nowy Dwór- od Chojnic

1.00–2.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.III

2.00–3.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.II

3.00–4.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.I

4.00–5.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.II i Kwiatowa

5.00–6.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.I i Boczna

6.00–7.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Pocztowa

7.00–8.00 Wyb. pod Dąbrów­kę i Sławęcin

8.00–9.00 Sta­ry Dwór

9.00–10.00 Ogo­rze­li­ny- Dwo­rzec, ul.Młyńska, ul. Ogro­do­wa i ul. Choj­nic­ka cz.I

10.00–11.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Choj­nic­ka cz.II

11.00–12.00 Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne: 1,4,6,8 i 12

12.00–13.00 Wyb. Pod Lich­no­wy i oś. Sło­necz­ne: 3,5,7,9,11 i 13

13.00–14.00 Kół­ko misyj­ne i kan­dy­da­ci do I Komu­nii św.

14.00–15.00 „Oca­ale­nie” i kan­dy­da­ci do bierzmowania 

15.00–16.00 Żywy Różaniec

16.15- zakoń­cze­nie adoracji

 

W CZASIE TEGOROCZNEGO WIELKIEGO POSTU ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO PODJĘCIA DUCHOWEGO I FIZYCZNEGO WYZWANIA PODCZAS

EKSTREMALNEJ DROGI KRZYŻOWEJ, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ – 19 MARCA i ROZPOCZNIE W ZAMARTEM 

ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ I OBOWIĄZUJĄCE OBOSTRZENIA, W TYM ROKU EDK ZACZYNAMY ADORACJĄ KTÓRA BĘDZIE TRWAŁA OD 19.30 DO 20.30. KAŻDY Z UCZESTNIKÓW PO MODLITWIE OSOBISTEJ BĘDZIE MÓGŁ W DOWOLNYM MOMENCIE WYRUSZYĆ NA EDK 

DO WYBORUDWIE TRASY

TRASA 45km bł .ks. Jerze­go Popie­łusz­ki: SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ W ZAMARTEM + NIWY + GRONOWSKI MŁYN + WITKOWSKI MŁYN + ORZEŁEK + OBKASKI MŁYN + OBKAS + CZARNA GÓRA + DĄBRÓWKA + OGORZELINY + COŁDANKI + MOSZCZENICA + DORĘGOWICE + ZAMARTE (ADORACJA)

TRASA 15 km bł. ks.Władysława Buko­wiń­skie­go: krót­szy wariant tra­sy, któ­ry zaczy­na się w Orzeł­ku i koń­czy się w koście­le w Ogo­rze­li­nach (ADORACJA, wysta­wio­ne relikwie). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

WAŻNE INFORMACJE

 • EDK TO INDYWIDUALNA FORMA MEDYTACJI W DRODZE
 • JEST PRZEZNACZONA DLA OSÓB DOROSŁYCH, KTÓRE BIORĄ NA SIEBIE SAME ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POKONYWANIE TRASY EDK
 • OSOBY NIEPEŁNOLETNIE MOGĄ IŚĆ Z PEŁNOLETNIM OPIEKUNEM
 • NA TRASIE OBOWIĄZUJE REGUŁA MILCZENIA, IDZIEMY W ODSTĘPACH ZAPEWNIAJĄCYCH INDYWIDUALNE POKONYWANIE TRASY Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO
 • PODEJMUJĄC DECYZJĘ WYRUSZENIA NA EDK TRZEBA SIĘ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWAĆ I ZABRAĆ ZE SOBĄ: ROZWAŻANIA, LATARKĘ (NAJLEPIEJ CZOŁOWĄ), MAPĘ TRASY, CEPŁE UBRANIE (Z ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI), WYGODNE BUTY, PROWIANT, TERMOS Z GORĄCYM PICIEM, NAŁADOWANY TELEFON KOMÓRKOWY, PODSTAWOWE OPATRUNKI
 • NALEŻY POWIADOMIĆ BLISKICH O SWOIM WYJŚCIU I ZAPEWNIĆ SOBIE TRANSPORT POWROTNY TAKŻE W PRZYPADKU PRZERWANIA TRASY 
 • NA DROGĘ MOŻNA ZROBIĆ SWÓJ SYMBOLICZNY KRZYŻ

JEŚLI CHCESZ UCZESTNICZYĆ W EDK ZAMARTE MUSISZ SIĘ ZAPISAĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ www.edk.org.pl. PO ZAPISANIU ODPOWIEDNIO SIĘ PRZYGOTUJ !!! ROZWAŻANIA ORAZ MAPĘ BĘDZIESZ MÓGŁ POBRAĆ ZE STRONY. MOŻESZ TEŻ ZAKUPIĆ PAKIET EDK (15zł) I ODEBRAĆ GO PRZED ADORACJĄ W KRUCHCIE KOŚCIOŁA W ZAMARTEM (ROZWAŻANIA, OPASKA ODBLASKOWA, PAMIĄTKOWA ZAPINKA). SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O EDK ZAMARTE MOŻESZ TEŻ OBSERWOWAĆ NA FACEBOOKU EDK­Za­mar­te.

 

Intencje mszalne 7.03–14.03.2021 r.

Ndz 7.45 + Marian­na i Zenon Szu­bert oraz z rodziny

9.30 + Adam i Geno­we­fa Kra­mek oraz Bro­ni­sław Kucharski

GORZKIE ŻALE

11.00 + Boże­na Kani­kow­ska- r. śm.

Pon 17.30 + Zofia i Anto­ni oraz Jan i Józef

Wt 16.30 + Jan Olter oraz rodzi­ce Fran­cisz­ka i Ber­nard- int. od kuzyn­ki Elż­bie­ty z rodziną

17.30 + Jadwi­ga i Edmund Pestka

Śr 17.30 + Beata Zemsta, Hele­na i Ste­fan oraz Leszek Wyrowińscy

Czw 16.30 w podzię­ko­wa­niu Mat­ce Naj­święt­szej i Świad­kom Miło­sier­dzia za ode­bra­ne łaski z proś­bą o zdro­wie, siły i pomyśl­ny prze­szczep dla Marka

17.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska- int. od męża z rodziną

Pt 17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 + Jadwi­ga Lemań­czyk- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Sob 16.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla Ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku z proś­bą o szczę­śli­we zakoń­cze­nie dzieła

17.30 + Wale­rian- r. śm., Tere­sa, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Józef Kotliń­ski i Tade­usz Drew­czyń­ski oraz z rodzin z oboj­ga stron

9.30 dz-błag w 70 r. uro­dzin

GORZKIE ŻALE

11.00 + rodzi­ce Ire­na i Sta­ni­sław- r. śm.

 

 

 

 

28. lutego 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 28 lutego 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. W cen­trum litur­gii dru­giej nie­dzie­li Wiel­kie­go Postu Kościół sta­wia Jezu­sa, któ­ry na górze Tabor ujaw­nia trzem wybra­nym uczniom praw­dę, że jest umi­ło­wa­nym Synem Boga Ojca. Oni pozna­li praw­dę o Jezu­sie, któ­ry ich wezwał i za któ­rym podą­ży­li. Niech czas postu będzie dla nas oka­zją nie­ustan­ne­go odkry­wa­nia praw­dy o Tym, któ­ry na ołta­rzach naszych świą­tyń ofia­ro­wu­je się Bogu za nas, sta­je się pokar­mem na życie wieczne.

2. Jak co roku dru­ga nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu to nie­dzie­la Ad Gen­tes – Dzień Modlitw, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Pra­gnie­my pamię­tać, że obec­nie na misjach w 99 kra­jach pra­cu­je 1883 pol­skich misjo­na­rzy i misjo­na­rek. Są świad­ka­mi praw­dy, że Bóg jest miło­ścią i kocha każ­de­go bez wyjąt­ku. Za tydzień będzie moż­na wes­przeć ich dzie­ło ofia­rą do puszek.

3. 1 mar­ca to Naro­do­wy Dzień Pamię­ci „Żoł­nie­rzy Wyklę­tych”, któ­rzy są nazy­wa­ni tak­że żoł­nie­rza­mi nie­złom­ny­mi. Przez lata sta­ra­no się wyma­zać pamięć o nich z histo­rii nasze­go naro­du. Ich miłość do ojczy­zny, nie­złom­na wal­ka o nie­pod­le­głość i suwe­ren­ność Pol­ski po zakoń­cze­niu II woj­ny świa­to­wej, ofia­ra życia zasłu­gu­ją na naszą pamięć, a przede wszyst­kim na peł­ną miło­ści modlitwę. 

4. W pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca, 4 mar­ca, prze­ży­wać będzie­my świę­to św. Kazi­mie­rza (1458–1484), kró­le­wi­cza, poboż­ne­go czci­cie­la Nie­po­ka­la­nej i Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu oraz głów­ne­go patro­na Litwy.

5. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej od godz.15.30 do 16.30. Odwie­dzi­ny cho­rych na zgło­sze­nie. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, któ­rą zakoń­czy­my nabo­żeń­stwem do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa..

6. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za bez­in­te­re­sow­ną pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Cari­tas Pol­ska zachę­ca wszyst­kie rodzi­ny do włą­cze­nia się dzie­ło jał­muż­ny wiel­ko­post­nej. Skar­bon­ki wyło­żo­ne są na stoliku.

7. Dziś do naby­cia nowy dwu­mie­sięcz­nik Misyj­ne Dro­gi.

8. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej niedzieli. 

9. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne 28.02–7.03.2021 r.

Ndz 7.45 + Jan Wrycz Rekow­ski- int. od Zakła­du Pogrzebowego

9.30 + Ire­na Paw­lak- 28 gr.

GORZKIE ŻALE

11.00 + Piotr, Ste­fa­nia i Sta­ni­sław Soko­łow­scy oraz Zofia, Józef i Jan Tyda

Pon 16.30 + Ire­na Paw­lak- 29 gr.

17.30 + Hele­na i Tade­usz Nowakowie

Wt 17.30 + Ire­na Paw­lak- 30 gr.

18.30 + Jadwi­ga Kaproń- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Śr 17.30 + Kry­sty­na, Edmund i Jolan­ta Pilarek

Czw 17.30 + Maria i Bole­sław Guziń­scy oraz Maria Schwemin

Pt 16.30 + Aldo­na – 1 r. śm. i Józef Pokrywka

17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 + Jan Skwie­raw­ski- 9 r. śm. i Zdzi­sła­wa Jaros- 3 r. śm.

Sob 16.30 + rodzi­ce Sta­ni­sław i Jadwi­ga Jarmochowie

17.30 + Bogu­mi­ła Micha­łow­ska- w dniu ziem­skich uro­dzin i z rodziny

Ndz 7.45 + Marian­na i Zenon Szu­bert oraz z rodziny

9.30 + Adam, Geno­we­fa Kra­mek oraz Bro­ni­sław Kucharski

GORZKIE ŻALE

11.00 + Boże­na Kani­kow­ska- r. śm.

 

 

 

21. lutego 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I Niedziela Wielkiego Postu – 21 lutego 2021 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Prze­ży­wa­my pierw­szą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu, cza­su nawró­ce­nia, poku­ty, prze­mia­ny myśle­nia i życia. Od pierw­szych wie­ków Kościo­ła wyko­rzy­sty­wa­no ten czas szcze­gól­nie na przy­go­to­wa­nie kan­dy­da­tów do chrztu i odno­wie­nia skut­ków tego sakra­men­tu. Uczyń­my wszyst­ko, co moż­li­we, by ten czas nie był dla nas tyl­ko kolej­nym Wiel­kim Postem, ale dopro­wa­dził nas do pogłę­bie­nia ducho­wej rela­cji z Bogiem, któ­ry wycho­dzi nam naprze­ciw, aby nas odnaleźć.

2. We wszyst­kie piąt­ki Wiel­kie­go Postu będzie­my roz­wa­żać mękę Pana Jezu­sa w cza­sie dro­gi krzy­żo­wej o godz. 17.00. W każ­dą nie­dzie­lę po sumie o godz. 9.30 gorz­kie żale. Za udział w gorz­kich żalach, a tak­że w dro­dze krzy­żo­wej może­my uzy­skać odpust zupeł­ny, czy­li daro­wa­nie przez Boga kary docze­snej za grze­chy odpusz­czo­ne już co do winy. Oprócz udzia­łu w nabo­żeń­stwie nale­ży wypeł­nić zwy­kłe warun­ki uzy­ska­nia odpu­stu: musi­my wyklu­czyć przy­wią­za­nie do jakie­go­kol­wiek grze­chu, nawet powsze­dnie­go, musi­my być w sta­nie łaski uświę­ca­ją­cej, przy­jąć Komu­nię Świę­tą i pomo­dlić się w inten­cjach wyzna­czo­nych przez Ojca Świętego.

3. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję naszej świą­ty­ni (2147 zł), za ofia­ry indy­wi­du­al­nie zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Cari­tas Pol­ska zapra­sza wszyst­kich, a więc dzie­ci, mło­dzież i doro­słych, by w okre­sie Wiel­kie­go Postu włą­czy­li się w pomoc oso­bom ubo­gim i misjom świę­tym poprzez zbie­ra­nie jał­muż­ny. Skar­bon­ki moż­na zabie­rać ze sto­li­ka. Jał­muż­nę wiel­ko­post­ną moż­na rów­nież skła­dać do skrzyn­ki nowen­no­wej, aż do Nie­dzie­li Miłosierdzia.

4. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej.

5. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim spo­koj­nej i bło­go­sła­wio­nej niedzieli.

6. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne 21.02–28.02.2021 r.

Ndz 7.45 + Ire­na Paw­lak- 21 gr.

9.30 + mąż Jan Beger

GORZKIE ŻALE

11.00 + cór­ka Klau­dia- w dniu ziem­skich uro­dzin oraz ojco­wie Sta­ni­sław i Franciszek

Pon 16.30 + Ire­na Paw­lak- 22 gr.

17.30 + Hen­ryk Sigmanski

Wt 16.30 + Ire­na Paw­lak- 23 gr.

17.30 + Danu­ta Wensier­ska- r. śm.

Śr 16.30 + Jan Wrycz Rekow­ski- int. od rodziny

17.30 + Ire­na Paw­lak- 24 gr.

Czw 16.30 + Ire­na Paw­lak- 25 gr.

17.30 +Zofia i Jan Leszczyńscy

Pt 17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 + Ire­na Paw­lak- 26 gr.

Sob 16.30 + Ire­na Paw­lak- 27 gr.

17.30 +Maria Beh­rendt- r.śm., Wan­da i Zby­sław Janow­scy oraz Anna i Wojciech

Ndz 7.45 + Jan Wrycz Rekow­ski- int. od Zakła­du Pogrzebowego

9.30 + Ire­na Paw­lak- 28 gr.

GORZKIE ŻALE

11.00 + Piotr, Ste­fa­nia i Sta­ni­sław Soko­łow­scy oraz Zofia, Józef i Jan Tyda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. lutego 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 14 lutego 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. W Chry­stu­sie ist­nie­je jed­ność – jest Bogiem-czło­wie­kiem. Wie­lo­krot­nie w Ewan­ge­lii widzi­my Jezu­sa, któ­ry prze­ja­wia czy­sto ludz­kie emo­cje i zacho­wa­nia, pochy­la się nad każ­dym czło­wie­kiem, z wiel­ką miło­ścią litu­je się nad ludź­mi. Taki rów­nież jest Bóg: pochy­la się nad każ­dą ludz­ką bie­dą, dosko­na­le rozu­mie naszą sytu­ację. Każ­da Eucha­ry­stia jest dzięk­czy­nie­niem za to, że Bóg jest wśród ludu. Teraz i zawsze.

2. Roz­po­czy­na­my dzi­siaj 54. Tydzień Modlitw o Trzeź­wość Naro­du. Niech modli­twa i pochy­le­nie się nad tym pro­ble­mem obu­dzą wraż­li­wość naszych serc.

3. Wspo­mi­na­my św. Walen­te­go, patro­na ludzi zako­cha­nych, ale tak­że cho­rych i cier­pią­cych na róż­ne dole­gli­wo­ści psy­chicz­ne. Za jego wsta­wien­nic­twem pro­śmy w inten­cji zako­cha­nych, by nie myli­li zako­cha­nia z pożą­da­niem, oraz o zdro­wie dla tych, któ­rzy bory­ka­ją się z pro­ble­ma­mi natu­ry psychicznej.

4. W śro­dę Popie­lec, któ­rym roz­pocz­nie­my Wiel­ki Post, czas szcze­gól­ne­go zgłę­bia­nia tajem­ni­cy cier­pie­nia i zbaw­czej śmier­ci na krzy­żu nasze­go Pana, Jezu­sa Chry­stu­sa. To rów­nież czas wyci­sze­nia i głęb­szej reflek­sji nad swo­im życiem, jego celem i codzien­no­ścią. Tego dnia obo­wią­zu­je post ścisły.

5. We wszyst­kie piąt­ki Wiel­kie­go Postu będzie­my roz­wa­żać mękę Pana Jezu­sa w cza­sie dro­gi krzy­żo­wej o godz. 17.00. W każ­dą nie­dzie­lę po sumie gorz­kie żale. Wra­ca­my do ryt­mu, że w sobo­ty jed­na, ostat­nia Msza św. odpra­wia­na jest z litur­gią niedzielną.

6. Zachę­cam do lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej. Prze­ży­wa­my, ogło­szo­ny przez papie­ża Fran­cisz­ka, Rok Świę­te­go Józe­fa. Dla każ­dej rodzi­ny przy­go­to­wa­ny jest obra­zek z modli­twą. Moż­na je zabie­rać ze sto­li­ka. Zachę­cam do wspól­no­to­we­go odma­wia­nia tej modli­twy w waszych domach.

7. Za ofia­ry zebra­ne tydzień temu do puszek jako pomoc na odbu­do­wę spa­lo­nej świą­ty­ni w Kaspa­ru­sie, za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję nasze­go kościo­ła oraz za wszel­ką pomoc, życz­li­wość i wspar­cie, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej oraz wsta­wien­nic­twa Świad­ków Miłosierdzia.

9. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne 14.02–21.02.2021 r.

Ndz 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od Przyjaciół

9.30 + Domi­nik, Cecy­lia, Zofia Rudt­ka i Andrzej Ignor

11.00 + Ire­na Paw­lak- 14 gr.

Pon 16.30 + Ire­na Paw­lak- 15 gr.

17.30 + Marian Kak- z ok. ziem­skich uro­dzin oraz Tere­sa, Wale­rian i Paweł

Wt 16.30 + Ire­na Paw­lak- 16 gr.

17.30 + Mela­nia Mruk- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Śr 11.00 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

16.30 + Ire­na Paw­lak- 17 gr.

17.30 + Łucja, Alfons i Hen­ryk Pestka

Czw 16.30 + Ire­na Paw­lak- 18 gr.

17.30 + ks. Kano­nik Krzysz­tof Stachowski

Pt 16.30 + Ire­na Paw­lak- 19 gr.

17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 + wszyst­kich zmar­łych z rodziny

Sob 15.00 dz-błag. w 1 r. uro­dzin Antoniego

16.30 + Ire­na Paw­lak- 20 gr.

17.30 dz-błag. w dniu uro­dzin syna Dawi­da, z proś­bą o dar wiary

Ndz 7.45 + Ire­na Paw­lak- 21 gr.

9.30 + mąż Jan Beger

GORZKIE ŻALE

11.00 + cór­ka Klau­dia- w dniu ziem­skich uro­dzin oraz ojco­wie Sta­ni­sław i Franciszek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08. lutego 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 7 lutego 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Chry­stus w cza­sie Eucha­ry­stii uczy nas modli­twy. Wie­lo­krot­nie wska­zy­wał, że trze­ba na nią zna­leźć nie tyl­ko miej­sce, lecz tak­że czas. Uczy­my się w tym koście­le, jak w ser­cu i w codzien­no­ści budo­wać świą­ty­nię, w któ­rej będzie­my spo­ty­kać Boga twa­rzą w twarz na modli­twie i wsłu­chi­wać się w Jego słowa.

2. W czwar­tek wspo­mnie­nie Mat­ki Bożej z Lour­des – Świa­to­wy Dzień Cho­re­go. W 1858 r., czte­ry lata po ogło­sze­niu dogma­tu o nie­po­ka­la­nym poczę­ciu Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, w gro­cie Mas­sa­biel­le Ber­na­det­cie Soubi­ro­us obja­wi­ła się Mat­ka Boża, któ­ra przed­sta­wi­ła się jako Nie­po­ka­la­ne Poczę­cie oraz wezwa­ła do nawró­ce­nia i pro­si­ła o modli­twę. Pod­czas Mszy św. w szcze­gól­ny spo­sób będzie­my się modlić za cho­rych z naszej para­fii i rodzin.

3. Zachę­cam do lek­tu­ry pra­sy katolickiej.

4. Za dzi­siej­sze ofia­ry do puszek zło­żo­ne na odbu­do­wę spa­lo­nej świą­ty­ni w Kaspa­ru­sie, za wszel­kie ofia­ry prze­ka­za­ne, a tak­że wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za wyko­na­ne pra­ce, a zwłasz­cza za sprząt­nie­cie deko­ra­cji świą­tecz­nej, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na nową ele­wa­cję nasze­go kościoła.

5. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień.

6. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne 7.02–14.02.2021 r.

Ndz 7.45 + Ire­na Paw­lak- 7 gr.

9.30 + ks. Pra­łat Alek­san­der Kłos- r. śm.- int. od rodzi­ny Kujawskich

11.00 + Maria Gemba

Pon 16.30 + Ire­na Paw­lak- 8 gr.

17.30 + rodzi­ce Sta­ni­sław ‑15 r. śm i Jadwi­ga Jarmoch

Wt 16.30 + Ire­na Paw­lak- 9 gr.

17.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska oraz rodzi­ce Cze­sław i Maria

Śr 16.30 + Ire­na Paw­lak- 10 gr.

17.30 + Hali­na Wyro­wiń­ska- int. od cór­ki z rodziną

Czw 16.30 + Ire­na Paw­lak- 11 gr.

17.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

Pt 16.30 + Ire­na Paw­lak- 12 gr.

17.30 + Jan Guzin­ski- 25 r. śm.

Sob 16.30 + Ire­na Paw­lak- 13 gr.

17.30 + Jan Wrycz Rekowski

Ndz 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od Przyjaciół

9.30 + Domi­nik, Cecy­lia, Zofia Rudt­ka i Andrzej Ignor

11.00 + Ire­na Paw­lak- 14 gr.