12. maja 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 10.05–17.05.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 10 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

9.30 + Euge­niusz- r. śm., Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

11.00 dz-błag w 70 r. uro­dzin Ber­na­de­ty

Pon 17.30 + Maria Guen­ther- 11 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Ire­na Wir­kus- 5 r. śm.

Wt 17.30 + Maria Guen­ther- 12 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o łaskę zdro­wia i siły dla ks. Pio­tra oraz o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku

Śr 17.30 + Maria Guen­ther- 13 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE I NOWENNA

18.30 + Jan Wie­lo­rań­ski- r. śm.

Czw 8.30 + Maria Guen­ther- 14 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

9.30 + Kazi­mierz i dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Pt 17.30 + Maria Guen­ther- 15 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Leon i Maria Sto­pa

Sob 17.30 + Maria Guen­ther- 16 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 +Tere­sa- r. śm., Wale­rian, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 17 gr.

9.30 + Zofia i Jan Lesz­czyń­scy

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

11.00 dz-błag w 8 r. ślu­bu Ilo­ny i Rober­ta

Visits: 22
06. maja 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 3.05–10.05.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 3 gr.

9.30 + Ger­tru­da, Fran­ci­szek i Euge­niusz Wiel­gosz

11.00 za naszą Ojczy­znę oraz w int. OSP Ogo­rze­li­ny

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Pon 17.30 + Maria Guen­ther- 4 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Jan- r. śm. i Ste­fa­nia Kujaw­scy

Wt 17.30 + Maria Guen­ther- 5 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Sta­ni­sław, Maria i Cze­sław Lel­la

Śr 17.30 + Maria Guen­ther- 6 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE I NOWENNA

18.30 + Ade­la, Hali­na- r. śm. oraz Józe­fa i Jan Drew­czyń­scy

Czw 17.30 + Maria Guen­ther- 7 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Zofia Jączyń­ska

Pt 17.30 + Maria Guen­ther- 8 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Sta­ni­sław Jurak i z rodzi­ny

Sob 17.30 + Maria Guen­ther- 9 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Zdzi­sław Micha­łow­ski- w dniu ziem­skich ur. oraz Ire­na Skór­czew­ska- 4 r. śm.

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 10 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

9.30 + Euge­niusz- r. śm., Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

11.00 dz-błag w 70 r. uro­dzin Ber­na­de­ty

Visits: 31
27. kwietnia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 26.04–3.05.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła oraz rodzi­ców Nakiel­skich i Gru­chał­łów

9.30 + Roman Trze­ciak- 25 r. śm

11.00 dz-błag w 29 r. ślu­bu Marze­ny i Jana Lesz­czyń­skich

Pon NIE BĘDZIE MSZY ŚW.

Wt 17.30 + Kry­sty­na i Edmund Pila­rek

18.30 + Alfons- r. śm. i Zyg­munt Pepliń­scy

Śr 17.30 dz-błag dla Elż­bie­ty z ok. uro­dzin

18.00 NOWENNA

18.30 + Marian­na Szu­bert- 6 r. śm.

Czw 17.30 + Kazi­mierz Buchal­ski- 1 r. śm. oraz Krzysz­tof

18.30 o zdro­wie i Boże błog. dla Mar­ty i całej rodzi­ny

Pt 17.30 + Maria Guen­ther- 1 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Cze­sła­wa- 1 r. śm.

Sob 16.30 + Edy­ta Jani­kow­ska- int. pogrze­bo­wa

17.30 + Maria Guen­ther- 2 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Zyg­munt Pro­kop- w dniu ziem­skich ur.

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 3 gr.

9.30 + Ger­tru­da, Fran­ci­szek i Euge­niusz Wiel­gosz

11.00 za naszą Ojczy­znę oraz w int. OSP Ogo­rze­li­ny

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Visits: 76
18. kwietnia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 19.04–26.04.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 dz-błag dla całej rodzi­ny

9.30 ++ z rodzi­ny Bła­chów

11.00 + Cze­sław, Maria i Sta­ni­sław Lel­la

Pon 17.30 + bab­cia i dzia­dek, tata oraz z rodzi­ny Kotłow­skich i Gier­wa­tow­skich

18.30 + Ber­na­de­ta Krau­se

Wt 18.30 + Edward Grze­bie­lu­cha oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

Śr 18.30 + Andrzej, Hele­na, Fran­ci­szek oraz Józef Bet­t­cher

Czw 18.30 dz-błag dla całej rodzi­ny

Pt 18.30 dz-błag dla Kla­ry z oka­zji ur.

Sob 11.00 z proś­bą o łaskę desz­czu i by niko­mu na świe­cie nie zabra­kło chle­ba, a tak­że o odda­le­nie epi­de­mii.

17.30 + Ana­sta­zja i Piotr oraz Anie­la i Wła­dy­sław

18.30 + Jerzy Wil­czek- z ok. ziem­skich ur. i imie­nin

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła oraz rodzi­ców Nakiel­skich i Gru­chał­łów

9.30 + Roman Trze­ciak- 25 r. śm

11.00 dz-błag w 29 r. ślu­bu Marze­ny i Jana Lesz­czyń­skich

Visits: 6
11. kwietnia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 12.04–19.04.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 w int. para­fian i dobro­dzie­jów oraz o odda­le­nie epi­de­mii

9.30 + Marian­na i Igna­cy Sto­pa oraz z rodzi­ny

11.00 + Jerzy Husa­rek- z ok. ziem­skich ur.

Pon 7.45 + Ber­nard Janu­szew­ski

9.30 + rodzi­ce Julian i Łucja Husa­rek, Adam i Ryszard Nowic­cy oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

11.00 + rodzi­ce Gra­ży­na i Krzysz­tof Rożek, bra­cia oraz z rodzi­ny

Wt 17.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o łaskę zdro­wia i siły dla ks. Pio­tra i wpie­ra­ją­cych Go oraz o pomyśl­ne zakoń­cze­nie budo­wy Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku

18.30 + Ade­la Rin­gel- 2 r. śm.

Śr 18.30 + Euge­niusz Kost­kow­ski- 1 r. śm.

Czw 17.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia z proś­bą o zatrzy­ma­nie epi­de­mii oraz o siłę i wytrwa­łość dla służ­by zdro­wia i wolon­ta­riu­szy- int. Róży Różań­co­wej św. Kata­rzy­ny

18.30 + Wie­sław Kie­dro­wicz i rodzi­ce

Pt 17.30 + Wan­da i Zyg­munt- 4 r. śm

18.30 +Jerzy Husa­rek- int. od sąsia­dów

Sob 17.30 dz-błag dla Jadwi­gi w 80 r. ur.

18.30 + Wale­rian- w dniu ziem­skich ur. oraz Tere­sa, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 dz-błag dla całej rodzi­ny

9.30 ++ z rodzi­ny Bła­chów

11.00 + Cze­sław, Maria i Sta­ni­sław Lel­la

Visits: 3
05. kwietnia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 5.04–12.04.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Maria, rodzi­ce Fran­cisz­ka i Piotr Guen­ther, Mał­go­rza­ta i Jan Kamiń­scy oraz rodzeń­stwo

9.30 + Adam i Geno­we­fa Kra­mek oraz Bro­ni­sław Kuchar­ski GORZKIE ŻALE

11.00 + Maria i Mał­go­rza­ta- r. śm. oraz Fran­ci­szek Lej­kow­scy

Pon 17.30 + Tade­usz Mruk- z ok. ziem­skich ur.

18.30 + Jan, Mar­ta Siko­ra oraz Józef i Jerzy Wil­czek

Wt 18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Śr 18.30 + Tere­sa i Leon Buka­ła oraz z rodzi­ny

Czw 18.30 dz-błag dla ks. Pro­bosz­cza Pio­tra- int. od Rady Para­fial­nej

Pt 18.30 LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

Sob 20.00 dz-błag dla Mara­ii w 81 r. uro­dzin

Ndz 7.45 w int. para­fian i dobro­dzie­jów oraz o odda­le­nie epi­de­mii

9.30 + Marian­na i Igna­cy Sto­pa oraz z rodzi­ny

11.00 + Jerzy Husa­rek- z ok. ziem­skich ur.

Visits: 19
27. marca 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństw 29.03–5.04.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Wie­sław Kubat- 3 r. śm.

9.30 + rodzi­ce Ger­tru­da i Leonard, rodzeń­stwo oraz Jan

GORZKIE ŻALE

11.00 + Józef War­din

Pon 18.30 + Zofia Lesz­czyń­ska

Wt 18.30 + Bru­non Jani­kow­ski oraz z rodzi­ny Jani­kow­skich i Dro­biń­skich

Śr 18.30 + Jerzy Krau­śnik- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Czw 18.30 + Bogu­sław, Edward, Jan i Michał Gostom­scy

Pt 18.00 DROGA KRZYŻOWA

18.30 + Józef – 1 r. śm. i Zofia Pasiń­scy

Sob 17.30 dz-błag dla Lesz­ka, Ange­li­ki i Tymo­na oraz całej rodzi­ny

18.30 + Józef- 30 r. śm. i Tekla Kołat­ka

Ndz 7.45 + Maria, rodzi­ce Fran­cisz­ka i Pio­tr­Gu­en­ther, Mał­go­rza­ta i Jan Kamiń­scy oraz rodzeń­stwo

9.30 + Adam i Geno­we­fa Kra­mek oraz Bro­ni­sław Kuchar­ski

GORZKIE ŻALE

11.00 + Maria i Mał­go­rza­ta- r. śm. oraz Fran­ci­szek Lej­kow­scy

Visits: 1
21. marca 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 22.03–29.03.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Cze­sław- r. śm. oraz Anna, Kle­mens, Hele­na i Roman

9.30 + Geno­we­fa- r. śm. i Józef Trze­ciak- 25 r. śm.

GORZKIE ŻALE

11.00 + Jan Stolt­mann- 12 r. śm. oraz Ste­fa­nia i Ber­nard

Pon 17.30 + Józef Beh­rendt- 16 r. śm.

Wt 17.30 o zdro­wie i Boże błog. dla rodzi­ny

Śr 17.30 + Józef i Anna Beh­rendt oraz Teo­fi­la i Jan Jeżew­scy

Czw 17.30 dz-błag dla rodzi­ny

Pt 17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Sob 16.30 + Fran­ci­szek Otto i Mie­czy­sła­wa Pagiel

17.30 + Jadwi­ga, Wła­dy­sław, Roman i Tade­usz Cheł­mow­scy

Ndz 7.45 + Wie­sław Kubat- 3 r. śm.

9.30 + rodzi­ce Ger­tru­da i Leonard, rodzeń­stwo oraz Jan

GORZKIE ŻALE

11.00 + Józef War­din

Visits: 8
17. marca 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 15.03–22.03.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Józef Kotliń­ski, Tade­usz Drew­czyń­ski i z rodzin z ob. stron

9.30 + rodzi­ce i rodzeń­stwo

GORZKIE ŻALE

11.00 + Ste­fa­nia i Jan Kujaw­scy

Pon 17.30 + Józef Neu­bau­er- z ok. ziem­skich ur. oraz Tere­sa i Zyk­fryd

Wt 17.30 + Ber­na­de­ta Krau­se

Śr 17.30 o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę NMP dla Paw­ła i Hele­ny

Czw 17.30 + Józef Cza­piew­ski- w dniu ziem­skich imie­nin

Pt 17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 + Jerzy Husa­rek

Sob 16.30 + Edmund Lan­dow­ski oraz Zofia i Zyg­munt Bzow­scy

17.30 + Wale­rian- r. śm., Tere­sa, Marian i Paweł Kak oraz dziad­ko­wie

Ndz 7.45 + Cze­sław- r. śm. oraz Anna, Kle­mens, Hele­na i Roman

9.30 + Geno­we­fa- r. śm. i Józef Trze­ciak- 25 r. śm.

GORZKIE ŻALE

11.00 + Jan Stolt­mann- 12 r. śm. oraz Ste­fa­nia i Ber­nard

Visits: 0
11. marca 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 8.03–15.03.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Jadwi­ga i Józef oraz Wie­sław Kie­dro­wicz

9.30 + Cecy­lia i Domi­nik Rudt­ka oraz Andrzej Ignor

GORZKIE ŻALE

11.00 + Ryszard Sini­ło- 2 r. śm., Edward oraz Kazi­mierz Bigos

Pon 16.30 w int. Kobiet oraz ich misji w rodzi­nie, Koście­le i świe­cie

17.30 + Beata Zemsta- r. ziem­skich ur., Ste­fan i Leszek Wyro­wiń­scy

Wt 8.30 + z rodzi­ny Synak i Kie­dro­wicz

Śr 17.30 + Maria Beh­rendt- 20 r. śm.

Czw 17.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o łaskę zdro­wia i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych oraz o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku

Pt 17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 + Miro­sław Drew­czyń­ski

Sob 16.30 + Zdzi­sław Wie­se- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

17.30 + Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jar­moch

Ndz 7.45 + Józef Kotliń­ski, Tade­usz Drew­czyń­ski i z rodzin z ob. stron

9.30 + rodzi­ce i rodzeń­stwo

GORZKIE ŻALE

11.00 + Ste­fa­nia i Jan Kujaw­scy

Visits: 0