17. lipca 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 14.07–21.07.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Jan oraz Leon i Mał­go­rza­ta Sko­row­scy

9.30 + Józef i Urszu­la Bola

11.00 + Krzysz­tof- w dniu ziem­skich ur. i Gra­ży­na Rożek

Pon 18.30 + Zbi­gniew Zakrzew­ski- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

Wt 18.30 + Edwin Paw­lak- r. śm. oraz rodzi­ce z ob. stron

Śr 16.30 ślub: Jaro­sław Wie­se i Boże­na Micha­łow­ska

18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i Boże błog. dla Rena­ty

Czw 18.30 + Kazi­mierz Buchal­ski- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

Pt 18.30 + dziad­ków Łuka­siuk i Jar­moch oraz z rodzi­ny

Sob 17.30 + Wisła­wa, Bogu­sław i Justy­na Jurak oraz Edy­ta Igiel­ska

18.30 + Łukasz Gostom­ski, Ire­na, Józef i Krzysz­tof Skór­czew­scy oraz Bogu­mi­ła i Zdzi­sław Micha­łow­scy

Ndz 7.45 + Ber­nard Janu­szew­ski- r. śm.

9.30 dz-błag dla Mie­czy­sła­wa i Gra­ży­ny War­din w 33 r. ślu­bu

11.00 + Jan Cza­plew­ski- r. śm.

07. lipca 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 7.07–14.07.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Maria i Ste­fan Ski­ba

9.30 dz-błag dla Paw­ła z ok. ur.

11.00 + Piotr Dre­wek

Pon 19.00 + Anna i Jan Cie­ślik oraz z rodzi­ny

Wię­cej »

01. lipca 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 30.06–7.07.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Bole­sław Zakrzew­ski- w dniu ziem­skich ur.

9.30 + Jan i Mar­ta Siko­ra oraz Jerzy Wil­czek

11.00 + Jadwi­ga i Ludwik Thiel, rodzi­ce z ob. stron oraz Maria i Bar­ba­ra Weber

Pon 18.30 + Hali­na, Marian, Cze­sław i Euge­niusz Kost­kow­scy

Wt 18.30 + Ryszard Guzin­ski- 3 r. śm., Krzysz­tof Kowa­lew­ski oraz Jan Guzin­ski

Śr 18.30 dz-błag dla Józe­fa z ok. ur.

Wię­cej »

25. czerwca 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 23.06–30.06.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz. 7.45 dz-błag dla Micha­ła i Moni­ki w 4 r. ślu­bu

9.30 + Jani­na Sig­man­ska- z ok. ziem­skich imie­nin

11.00 + Ire­na Wir­kus- w dniu ziem­skich ur. oraz dz-błag. dla Jana z oka­zji imie­nin

Pon 18.30 + Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy oraz s. Bar­ba­ra

Wię­cej »

18. czerwca 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 16.06–23.06.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Ire­na Koź­lin­ka- r. śm.

9.30 + Krzysz­tof Kowa­lew­ski oraz Jan i Ryszard Guzin­scy

NABOŻEŃSTO CZERWCOWE

11.00 w int. dzie­ci I-o Komu­nij­nych i ich rodzin

Pon 18.30 + Grze­gorz Bana­sik- 2 r. śm.

Wt 18.30 + Zenon Szu­bert- w dniu ziem­skich ur.

Wię­cej »

09. czerwca 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 9.06–16.06.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + rodzi­ce Roza­lia i Józef oraz z rodzi­ny

NABOŻEŃSTO CZERWCOWE

9.30 + Alfons Brau­er- 8 r. śm.

11.00 dz-błag dla Macie­ja i Lidii, Paw­ła i Kata­rzy­ny oraz ich rodzin

Pon 18.30 + Wie­sław Rożek

Wt 18.30 + Euge­niusz Kost­kow­ski- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Wię­cej »

02. czerwca 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 2.06 — 9.06.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Adam, Ana­sta­zja i Janusz Kost­kow­scy

9.30 dz-błag dla całej rodzi­ny

11.00 w int. ks. Pro­bosz­cza Pio­tra, w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu i Mat­ce Naj­święt­szej za sakra­ment kapłań­stwa, z proś­bą o łaskę zdro­wia oraz wspar­cie w dal­szej służ­bie Bogu i Kościo­ło­wi, w 17 rocz­ni­cę świę­ceń- int. od Rady Para­fial­nej

NABOŻEŃSTO CZERWCOWE

Wię­cej »

12. maja 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 12.05–19.05.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + rodzi­ce Fran­cisz­ka i Piotr Guen­ther, Mał­go­rza­ta i Jan Kamiń­scy oraz rodzeń­stwo

9.30 + ojciec Jan Wie­lo­rań­ski- 17 r. śm.

11.00 + Krzysz­tof Kowa­lew­ski oraz Jan i Ryszard Guzin­scy

NABOŻEŃSTO MAJOWE

Pon 18.30 + Ambro­ży Mey­er

Wt 18.30 + Hali­na Jurak

Wię­cej »

06. maja 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 5.05–12.05.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Wacław oraz rodzi­ce Nakiel­scy i Gru­cha­ło­wie

9.30 + Zdzi­sław Micha­łow­ski- z ok. ziem­skich ur.

NABOŻEŃSTO MAJOWE

11.00 + Ire­na Wir­kus- 4 r. śm.

Pon 18.30 + Teo­fil i Petro­ne­la Zakrzew­scy

Wt 17.30 dz-błag dla całej rodzi­ny Abra­ham

Wię­cej »

29. kwietnia 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 28.04–5.05.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + z rodzi­ny Pest­ków i Sza­mo­tul­skich

9.30 + Zyg­munt Wie­se — z oka­zji ziem­skich ur. oraz dz-błag dla Ire­ny w dniu 65 r. ur.

11.00 + Zyg­munt- r. śm i Wan­da Misz­ka

Pon 14.00 ślub­na: Adrian Lipiń­ski i Mar­ty­na Zgrzeb­niak

18.30 + Anna, Ste­fan i Leszek Wyro­wiń­scy

Wt 18.30 dz-błag w 75 r. ur. Mar­ty Wię­cej »