01. czerwca 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 31.05.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

1. W spo­sób szcze­gól­ny do Maryi jako Mat­ki wszyst­kich wie­rzą­cych, Mat­ki Kościo­ła zwró­ci­my się jutro, w Jej świę­to poświę­co­ne wła­śnie temu tytu­ło­wi, nato­miast w naj­bliż­szy czwar­tek odda­my cześć Jezu­so­wi Chry­stu­so­wi, Naj­wyż­sze­mu i Wiecz­ne­mu Kapła­no­wi.

2. W czwar­tek 11 czerw­ca przy­pa­da uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa. Za każ­dy ołtarz odpo­wie­dzial­na jest część para­fii. Pro­szę, aby każ­dy czuł się ducho­wo i mate­rial­nie odpo­wie­dzial­ny oraz włą­czył się do dzia­łań zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła. W tym roku niech to będzie nasze szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nie za prze­ży­ty czas pan­de­mii, zwłasz­cza za te dni, w któ­rych wier­ni nie mogli uczest­ni­czyć w żywej litur­gii, z proś­bą o cał­ko­wi­te odda­le­nie tej cho­ro­by. I tak za ołtarz I odpo­wie­dzial­ni są miesz­kań­cy Mela­no­wa oraz ulic: Pocz­to­wej, Sta­ry Dwór i wybu­do­wa­nia pod Jerz­mion­ki. Za II ołtarz miesz­kań­cy Mela­nów­ka oraz ulic: Choj­nic­kej cz.I, Młyń­skiej, Ogro­do­wej, Sła­wę­ciń­skiej, Bocz­nej, Kwia­to­wej, Wybu­do­wa­nia pod Choj­ni­ce i Lich­no­wy oraz Dwo­rzec. Za ołtarz III miesz­kań­cy Os. Sło­necz­ne­go i ul. Choj­nic­ka cz.II oraz Wybu­do­wa­nia pod Dąbrów­kę i Sła­wę­cin. Za IV ołtarz miesz­kań­cy Nowe­go Dwo­ru, Coł­da­nek i ul. Obka­skiej. Pro­szę, aby sołec­two Nowy Dwór- Coł­dan­ki zaję­ło się tak jak rok temu przy­go­to­wa­niem ostat­nie­go ołta­rza. Ofia­ry moż­na skła­dać na ręce poszcze­gól­nych rad­nych miesz­ka­ją­cych w waszych rejo­nach. Stra­ża­ków pro­szę o kie­ro­wa­nie ruchem.

3. W śro­dę na Mszę św. i nabo­żeń­stwo czerw­co­we zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na Misje św.

4. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam gorą­co na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję. Oka­zja do spo­wie­dzi św. od 16.15 do 17.15 oraz od. 18.00 do 18.30.

5. Za dzi­siej­szą zbiór­kę do puszek prze­zna­czo­ną na ubez­pie­cze­nie nasze­go kościo­ła i mie­nia para­fial­ne­go, za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, a tak­że za życze­nia prze­ka­za­ne w róż­nej for­mie oraz za zestaw muzycz­ny wspo­ma­ga­ją­cy śpiew litur­gicz­ny, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są rów­nież róż­ne albu­my o świę­tych i bre­locz­ki ze św. Krzysz­to­fem. Zapra­szam do samo­ob­słu­gi.

7. Inten­cje mszal­ne.

Visits: 34
01. czerwca 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 31.05–7.06.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Zofia Per­szew­ska- z ok. imie­nin (od kole­żeń­stwa z pra­cy)

9.30 + Andrzej Drąz­kow­ski- r. śm.

11.00 o Boże błog. i opie­kę NMP oraz wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia dla ks. Pro­bosz­cza Pio­tra z ok. ur. i 18. rocz. świę­ceń

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Pon 17.30 dz-błag dla Bar­ba­ry i Tade­usza

18.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Wt 9.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

9.30 + Ire­na i Euge­niusz

Śr 18.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 + Hen­ryk Kol­ter, Edward, Mar­ta i Fran­ci­szek

Czw 17.30 + Anna, Ste­fan i Leszek Wyro­wiń­ski

18.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 +Grze­gorz Kar­piń­ski — r. śm.

Pt 17.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

17.30 + Robert Sko­row­ski, rodzi­ce i z rodzi­ny Adrich

18.30 + Adam, Ana­sta­zja i Janusz Kost­kow­scy

Sob 17.30 dz-błag w 50 r. ślu­bu Ste­fa­na i Kry­sty­ny

18.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 + Alfons Brau­er- 20 r. śm.

Ndz 7.45 + Maria i Ste­fan Ski­ba

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

9.30 dz-błag dla Aga­ty i Mar­ci­na w 1 r. ślu­bu

11.00 + Wan­da, Jan i Miro­sław Kapel­scy oraz Edward Żywic­ki

Visits: 11
24. maja 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 24.05–31.05.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 24 gr.

9.30 +Wła­dy­sław- r. śm. i Wacła­wa oraz Wal­de­mar Witasz­czyk

11.00 + Zofia- r. śm. i Józef Pasiń­scy

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Pon 17.30 + Maria Guen­ther- 25 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Wt 17.30 + Maria Guen­ther- 26 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Jadwi­ga, Józef i Wie­sław Kie­dro­wicz

Śr 17.30 + Maria Guen­ther- 1 r. śm., 27 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE I NOWENNA

18.30 ++ przy­ja­cie­le: Moni­ka, Marian i Boże­na

Czw 17.30 + Maria Guen­ther- 28 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Ste­fan Paty­na- r. śm.

Pt 17.30 + Maria Guen­ther- 29 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Andrzej Lemań­czyk- w dniu ziem­skich ur.

Sob 16.30 dz-błag w 85 r. ur. Jana

17.30 + Maria Guen­ther- 30 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Tade­usz Kowal­ski

Ndz 7.45 + Zofia Per­szew­ska- z ok. imie­nin (od kole­żeń­stwa z pra­cy)

9.30 + Andrzej Drąz­kow­ski- r. śm.

11.00 o Boże błog. i opie­kę NMP oraz wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia dla ks. Pro­bosz­cza Pio­tra z ok. ur. i 18. rocz. świę­ceń

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Visits: 48
16. maja 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 17.05–24.05.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 17 gr.

9.30 + Zofia i Jan Lesz­czyń­scy

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

11.00 dz-błag w 8 r. ślu­bu Ilo­ny i Rober­ta

Pon 17.30 + Maria Guen­ther- 18 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Ber­na­de­ta Krau­se

Wt 17.30 + Maria Guen­ther- 19 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Ber­nard Niem­czyk i rodzi­ce

Śr 17.30 + Maria Guen­ther- 20 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE I NOWENNA

18.30 + Mał­go­rza­ta i Ber­nard Pepliń­scy

Czw 17.30 + Maria Guen­ther- 21 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Tere­sa i Leon Buka­ła

Pt 17.30 + Maria Guen­ther- 22 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Wik­tor Hinz- r. śm.

Sob 17.30 + Maria Guen­ther- 23 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + rodzi­ce Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jar­moch

.

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 24 gr.

9.30 +Wła­dy­sław- r. śm. i Wacła­wa oraz Wal­de­mar Witasz­czyk

11.00 + Zofia- r. śm. i Józef Pasiń­scy

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Visits: 25
12. maja 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 10.05–17.05.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 10 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

9.30 + Euge­niusz- r. śm., Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

11.00 dz-błag w 70 r. uro­dzin Ber­na­de­ty

Pon 17.30 + Maria Guen­ther- 11 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Ire­na Wir­kus- 5 r. śm.

Wt 17.30 + Maria Guen­ther- 12 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o łaskę zdro­wia i siły dla ks. Pio­tra oraz o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku

Śr 17.30 + Maria Guen­ther- 13 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE I NOWENNA

18.30 + Jan Wie­lo­rań­ski- r. śm.

Czw 8.30 + Maria Guen­ther- 14 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

9.30 + Kazi­mierz i dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Pt 17.30 + Maria Guen­ther- 15 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Leon i Maria Sto­pa

Sob 17.30 + Maria Guen­ther- 16 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 +Tere­sa- r. śm., Wale­rian, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 17 gr.

9.30 + Zofia i Jan Lesz­czyń­scy

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

11.00 dz-błag w 8 r. ślu­bu Ilo­ny i Rober­ta

Visits: 20
06. maja 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 3.05–10.05.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 3 gr.

9.30 + Ger­tru­da, Fran­ci­szek i Euge­niusz Wiel­gosz

11.00 za naszą Ojczy­znę oraz w int. OSP Ogo­rze­li­ny

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Pon 17.30 + Maria Guen­ther- 4 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Jan- r. śm. i Ste­fa­nia Kujaw­scy

Wt 17.30 + Maria Guen­ther- 5 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Sta­ni­sław, Maria i Cze­sław Lel­la

Śr 17.30 + Maria Guen­ther- 6 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE I NOWENNA

18.30 + Ade­la, Hali­na- r. śm. oraz Józe­fa i Jan Drew­czyń­scy

Czw 17.30 + Maria Guen­ther- 7 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Zofia Jączyń­ska

Pt 17.30 + Maria Guen­ther- 8 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Sta­ni­sław Jurak i z rodzi­ny

Sob 17.30 + Maria Guen­ther- 9 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Zdzi­sław Micha­łow­ski- w dniu ziem­skich ur. oraz Ire­na Skór­czew­ska- 4 r. śm.

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 10 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

9.30 + Euge­niusz- r. śm., Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

11.00 dz-błag w 70 r. uro­dzin Ber­na­de­ty

Visits: 31
27. kwietnia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 26.04–3.05.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła oraz rodzi­ców Nakiel­skich i Gru­chał­łów

9.30 + Roman Trze­ciak- 25 r. śm

11.00 dz-błag w 29 r. ślu­bu Marze­ny i Jana Lesz­czyń­skich

Pon NIE BĘDZIE MSZY ŚW.

Wt 17.30 + Kry­sty­na i Edmund Pila­rek

18.30 + Alfons- r. śm. i Zyg­munt Pepliń­scy

Śr 17.30 dz-błag dla Elż­bie­ty z ok. uro­dzin

18.00 NOWENNA

18.30 + Marian­na Szu­bert- 6 r. śm.

Czw 17.30 + Kazi­mierz Buchal­ski- 1 r. śm. oraz Krzysz­tof

18.30 o zdro­wie i Boże błog. dla Mar­ty i całej rodzi­ny

Pt 17.30 + Maria Guen­ther- 1 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Cze­sła­wa- 1 r. śm.

Sob 16.30 + Edy­ta Jani­kow­ska- int. pogrze­bo­wa

17.30 + Maria Guen­ther- 2 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Zyg­munt Pro­kop- w dniu ziem­skich ur.

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 3 gr.

9.30 + Ger­tru­da, Fran­ci­szek i Euge­niusz Wiel­gosz

11.00 za naszą Ojczy­znę oraz w int. OSP Ogo­rze­li­ny

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Visits: 76
18. kwietnia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 19.04–26.04.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 dz-błag dla całej rodzi­ny

9.30 ++ z rodzi­ny Bła­chów

11.00 + Cze­sław, Maria i Sta­ni­sław Lel­la

Pon 17.30 + bab­cia i dzia­dek, tata oraz z rodzi­ny Kotłow­skich i Gier­wa­tow­skich

18.30 + Ber­na­de­ta Krau­se

Wt 18.30 + Edward Grze­bie­lu­cha oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

Śr 18.30 + Andrzej, Hele­na, Fran­ci­szek oraz Józef Bet­t­cher

Czw 18.30 dz-błag dla całej rodzi­ny

Pt 18.30 dz-błag dla Kla­ry z oka­zji ur.

Sob 11.00 z proś­bą o łaskę desz­czu i by niko­mu na świe­cie nie zabra­kło chle­ba, a tak­że o odda­le­nie epi­de­mii.

17.30 + Ana­sta­zja i Piotr oraz Anie­la i Wła­dy­sław

18.30 + Jerzy Wil­czek- z ok. ziem­skich ur. i imie­nin

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła oraz rodzi­ców Nakiel­skich i Gru­chał­łów

9.30 + Roman Trze­ciak- 25 r. śm

11.00 dz-błag w 29 r. ślu­bu Marze­ny i Jana Lesz­czyń­skich

Visits: 6
11. kwietnia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 12.04–19.04.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 w int. para­fian i dobro­dzie­jów oraz o odda­le­nie epi­de­mii

9.30 + Marian­na i Igna­cy Sto­pa oraz z rodzi­ny

11.00 + Jerzy Husa­rek- z ok. ziem­skich ur.

Pon 7.45 + Ber­nard Janu­szew­ski

9.30 + rodzi­ce Julian i Łucja Husa­rek, Adam i Ryszard Nowic­cy oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

11.00 + rodzi­ce Gra­ży­na i Krzysz­tof Rożek, bra­cia oraz z rodzi­ny

Wt 17.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o łaskę zdro­wia i siły dla ks. Pio­tra i wpie­ra­ją­cych Go oraz o pomyśl­ne zakoń­cze­nie budo­wy Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku

18.30 + Ade­la Rin­gel- 2 r. śm.

Śr 18.30 + Euge­niusz Kost­kow­ski- 1 r. śm.

Czw 17.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia z proś­bą o zatrzy­ma­nie epi­de­mii oraz o siłę i wytrwa­łość dla służ­by zdro­wia i wolon­ta­riu­szy- int. Róży Różań­co­wej św. Kata­rzy­ny

18.30 + Wie­sław Kie­dro­wicz i rodzi­ce

Pt 17.30 + Wan­da i Zyg­munt- 4 r. śm

18.30 +Jerzy Husa­rek- int. od sąsia­dów

Sob 17.30 dz-błag dla Jadwi­gi w 80 r. ur.

18.30 + Wale­rian- w dniu ziem­skich ur. oraz Tere­sa, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 dz-błag dla całej rodzi­ny

9.30 ++ z rodzi­ny Bła­chów

11.00 + Cze­sław, Maria i Sta­ni­sław Lel­la

Visits: 1
05. kwietnia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 5.04–12.04.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Maria, rodzi­ce Fran­cisz­ka i Piotr Guen­ther, Mał­go­rza­ta i Jan Kamiń­scy oraz rodzeń­stwo

9.30 + Adam i Geno­we­fa Kra­mek oraz Bro­ni­sław Kuchar­ski GORZKIE ŻALE

11.00 + Maria i Mał­go­rza­ta- r. śm. oraz Fran­ci­szek Lej­kow­scy

Pon 17.30 + Tade­usz Mruk- z ok. ziem­skich ur.

18.30 + Jan, Mar­ta Siko­ra oraz Józef i Jerzy Wil­czek

Wt 18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Śr 18.30 + Tere­sa i Leon Buka­ła oraz z rodzi­ny

Czw 18.30 dz-błag dla ks. Pro­bosz­cza Pio­tra- int. od Rady Para­fial­nej

Pt 18.30 LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

Sob 20.00 dz-błag dla Mara­ii w 81 r. uro­dzin

Ndz 7.45 w int. para­fian i dobro­dzie­jów oraz o odda­le­nie epi­de­mii

9.30 + Marian­na i Igna­cy Sto­pa oraz z rodzi­ny

11.00 + Jerzy Husa­rek- z ok. ziem­skich ur.

Visits: 0