16. stycznia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 17 stycznia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. W ponie­dzia­łek roz­po­czął się okres zwy­kły w litur­gii Kościo­ła. Chry­stus wzy­wa nas, aby­śmy przez reali­za­cję powo­ła­nia, wypeł­nia­nie codzien­nych obo­wiąz­ków dawa­li o Nim świa­dec­two, żeby inni tak­że mogli Go odna­leźć. Prze­ży­wa­my dziś Dzień Juda­izmu, dla­te­go modli­my się szcze­gól­nie za jego wyznaw­ców. Jan Paweł powie­dział do Żydów w rzym­skiej syna­go­dze: „Jeste­ście naszy­mi umi­ło­wa­ny­mi brać­mi i w pewien spo­sób, moż­na by powie­dzieć, naszy­mi star­szy­mi brać­mi”. Pamię­taj­my, że w naro­dzie żydow­skim naro­dził się nasz Mesjasz Pan.

2. Jutro roz­pocz­nie się Tydzień Powszech­nej Modli­twy o Jed­ność Chrze­ści­jan pod hasłem „Trwaj­cie w mojej miło­ści, a przy­nie­sie­cie obfi­ty owoc”. Pan Jezus dał nam przy­kład modli­twy, aby­śmy byli jed­no. Niech ten czas będzie dla nas oka­zją do modli­twy i reflek­sji nad tym, czy wyko­rzy­stu­je­my wszyst­kie dary i umie­jęt­no­ści, żeby­śmy byli zna­kiem jed­no­ści w dzi­siej­szym świe­cie.

3. W czwar­tek 21 stycz­nia będzie­my obcho­dzi­li Dzień Bab­ci, a następ­ne­go dnia Dzień Dziad­ka. Pamię­taj­my o kocha­nych bab­ciach i dziad­kach. Oni zawsze mają dla nas czas i oka­zu­ją nam miłość. Niech pamięć, dobre sło­wa, modli­twa, będą wyra­zem naszej szcze­gól­nej miło­ści.

4. Miesz­kań­cy, któ­rzy nie mogli uczest­ni­czyć we Mszy św. kolę­do­wej swo­jej uli­cy, mogą się dołą­czyć inne­go dnia.

5. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Maryi oraz wsta­wien­nic­twa Świad­ków Miło­sier­dzia na każ­dy dzień.

6. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję wie­ży naszej świą­ty­ni (2141 zł), za ofia­ry kolę­do­we oraz te indy­wi­du­al­nie skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za cia­sta dla pra­cow­ni­ków, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Cari­tas Pol­ska pro­si o wspar­cie poszko­do­wa­nych w trzę­sie­niu zie­mi w Chor­wa­cji. Za tydzień w naszej Ojczyź­nie zbiór­ka do puszek na ten cel.

7. Inten­cje mszal­ne.

ROZKŁAD MSZY ŚW. KOLĘDCOWYCH O GODZ. 17.30 W 2021 R.

04.01.2021 (ponie­dzia­łek)- Wyb. pod Lich­no­wy i Oś. Sło­necz­ne: 3,5,7,9,11 i 13

05.01.2021 ( wto­rek)- Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne 1,4,6,8 i 12

07.01.2021 (czwar­tek)- Coł­dan­ki i Coł­dan­ki Wyb.

08.01.2021 (pią­tek)- ul. Pocz­to­wa i ul. Choj­nic­ka cz.II (do nr 21)

11.01.2021 (ponie­dzia­łek)- Nowy Dwór (całość)

12.01.2021 (wto­rek)- Mela­nó­wek

13.01.2021 (śro­da)- Mela­no­wo

14.01.2021 (czwar­tek)- Dwo­rzec, ul.Młyńska, ul. Ogro­do­wa, ul. Zie­lo­na i ul. Choj­nic­ka cz.I

15.01.2021 (pią­tek)- Wyb. pod Jerz­mion­ki i Sta­ry Dwór

19.01.2021 (wto­rek)- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.I i Bocz­na

20.01.2021 (śro­da)- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.II i Kwia­to­wa

21.01.2021 (czwar­tek)- ul. Oka­ska cz.I i cz.II i Dom Nauczy­cie­la

22.01.2021 (pią­tek)- ul. Obka­ska cz.III oraz Wyb. Pod Dąbrów­kę i Sła­wę­cin

Poświę­ce­nia nowych domów oraz miesz­kań, a tak­że odwie­dzi­ny nowo zamiesz­ka­łych para­fian odbę­dą się po indy­wi­du­al­nym zgło­sze­niu!!!

 

Intencje mszalne 17.01–24.01.2021 r.

 

Ndz 7.45 + Kle­mens Żywic­ki- 3 r. śm., Anna, Cze­sław i Roman

9.30 + Sta­ni­sław i Hali­na Jurak

11.00 + rodzi­ce Jan i Hele­na, bra­cia Adam i Łukasz oraz z rodzi­ny

Pon 17.30 nie będzie Mszy św.

Wt 11.00 pogrzeb: + Mela­nia Mruk

17.30 w int. miesz­kań­ców ul. Sła­wę­ciń­skiej cz. I i Bocz­nej

Śr 17.30 w int. miesz­kań­ców ul. Sła­wę­ciń­skiej cz.II i Kwia­to­wej

Czw 17.30 w int. miesz­kań­ców ul. Obka­skiej cz.I i II oraz Domu Nauczy­cie­la

Pt 17.30 w int. miesz­kań­ców ul. Obka­skiej cz.III oraz Wyb. pod Dąbrów­kę i Sła­wę­cin

Sob 16.30 dz-błag w 50 r. ślu­bu Urszu­li i Paw­ła Modrze­jew­skich

17.30 + dziad­ko­wie Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jar­moch

Ndz 7.45 + Jan Wrycz Rekow­ski- int. od rodzi­ny

9.30 + Ire­na Paw­lak-int. od Wspól­no­ty Domo­we­go Kościo­ła

11.00 + Wal­de­mar oraz Wacła­wa i Wła­dy­sław Witasz­czyk

 

 

 

 

 

 

 

 

11. stycznia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 10 stycznia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Chrzest Chry­stu­sa tak­że jest obja­wie­niem – epi­fa­nią. Jezus, któ­ry sta­je w sze­re­gu ludzi grzesz­nych i pra­gnie przy­jąć chrzest nawró­ce­nia z rąk Jana Chrzci­cie­la, obja­wia się świa­tu jako umi­ło­wa­ny Syn Boga, nazna­czo­ny mocą Ducha Świę­te­go, któ­ry przy­cho­dzi, by obja­wić Boga świa­tu. Ta nie­dzie­la koń­czy okres Naro­dze­nia Pań­skie­go.

2. W ramach tego­rocz­nej wizy­ty dusz­pa­ster­skiej zapra­szam na Msze św. kolę­do­we, któ­rych cały plan dostęp­ny jest w gablo­cie ogło­szeń oraz na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii i naszym FB. Zebra­ne ofia­ry w cało­ści prze­zna­cza­my na nową ele­wa­cję kościo­ła. Pra­ce te roz­pocz­nie­my po uzy­ska­niu pozwo­le­nia Pomor­skie­go Woje­wódz­kie­go Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków. Dzię­ku­ję Wam gorą­co za zro­zu­mie­nie oraz hoj­ne i życz­li­we ser­ca.

3. Zachę­cam do naby­wa­nia i lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej.

4. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę mate­ria­łów budow­la­nych wyko­rzy­sta­nych na nową ele­wa­cję wie­ży nasze­go kościo­ła, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by naszej para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za ofia­ry kolę­do­we oraz za wyko­na­ne pra­ce, a tak­że za słod­ko­ści dla pra­cow­ni­ków, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Niech Bóg sto­kroć wam wyna­gro­dzi tu na zie­mi, a kie­dyś przyj­mie do nie­ba.

5. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień. Bło­go­sła­wio­nej i pięk­nej nie­dzie­li.

6. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 10.01–17.01.2021 r.

Ndz 7.45 + Fran­ci­szek Łuka­szew­ski- r. śm.

9.30 + Fran­cisz­ka, Sta­ni­sław, Zdzi­sław i Roza­lia Wie­se

11.00 + Zofia Orłow­ska- int. od sąsia­dów z Domu Nauczy­cie­la

Pon 17.30 w int. miesz­kań­ców Nowe­go Dwo­ru

Wt 17.30 w int. miesz­kań­ców Mela­nów­ka

Śr 17.30 w int. miesz­kań­ców Mela­no­wa

Czw 17.30 w int. miesz­kań­ców ul. Choj­nic­kiej cz.I, Dwor­ca, Młyń­skiej, Ogro­do­wej i Zie­lo­nej

Pt 17.30 w int. miesz­kań­ców Wyb. pod Jerz­mion­ki i Sta­re­go Dwo­ru

Sob 16.30 + Ire­na Paw­lak- int. od pra­cow­ni­ków Medycz­nej Szko­ły Poli­ce­al­nej w Choj­ni­cach

17.30 + Wacław Gru­chał­ła- r. śm.

Ndz 7.45 + Kle­mens Żywic­ki- 3 r. śm., Anna, Cze­sław i Roman

9.30 + Sta­ni­sław i Hali­na Jurak

11.00 + rodzi­ce Jan i Hele­na, bra­cia Adam i Łukasz oraz z rodzi­ny

02. stycznia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 3 stycznia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. W pierw­szą nie­dzie­lę nowe­go roku pra­gnie­my powie­rzyć Chry­stu­so­wi ten nowy czas. Jesz­cze w kli­ma­cie Boże­go Naro­dze­nia dostrze­ga­my Jezu­sa, któ­ry przy­cho­dzi aby nas odku­pić, by nadać sens naszym dniom, by uka­zać per­spek­ty­wę wiecz­no­ści, do któ­rej jeste­śmy zapro­sze­ni.

2. W śro­dę, 6 stycz­nia, przy­pa­da uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, w naszej tra­dy­cji zwa­na świę­tem Trzech Kró­li. Przy­po­mi­na nam ona, że Syn Boży przy­szedł do ludzi wszyst­kich naro­dów, ras i języ­ków. Tego dnia w koście­le pobło­go­sła­wi­my kadzi­dło i kre­dę. Są przy­go­to­wa­ne spe­cjal­ne zesta­wy, zawie­ra­ją­ce samo­za­pal­ny węgie­lek. Kadzi­dło pro­szę roz­pa­lić na żaro­od­por­nym naczy­niu w dzień Mszy św. kolę­do­wej, a kre­dą ozna­czyć drzwi naszych domów i miesz­kań. Kolek­ta tego dnia oraz wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne do „Anioł­ka” przy żłób­ku są prze­zna­czo­ne na misje św.

3. Odwie­dzi­ny cho­rych na zgło­sze­nie w pią­tek 8 stycz­nia. Oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej w dni powsze­dnie pół godz. przed Mszą św.

4. Wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­ną kolę­dą, będzie mia­ła tym razem inny cha­rak­ter. W poszcze­gól­ne dni będzie spra­wo­wa­na Msza św. za miesz­kań­ców dane­go rejo­nu lub uli­cy. Pro­szę, aby­ście przy­no­si­li w bute­lecz­kach lub innych naczy­niach wodę, któ­rą poświę­ci­my w koście­le, a Wy dopeł­nia­jąc obrzę­dy w obec­no­ści całej rodzi­ny, po wspól­nej modli­twie, pokro­pi­cie nią wasze domy i miesz­ka­nia. Cały plan Mszy św. kolę­do­wych dostęp­ny w gablo­cie ogło­szeń oraz na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii i naszym FB. Zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem ks. Bisku­pa Die­ce­zjal­ne­go w tym roku ofia­ry kolę­do­we w cało­ści zosta­ją prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii, co w naszej wspól­no­cie prak­ty­ko­wa­li­śmy od począt­ku. Zebra­ne ofia­ry prze­zna­czy­my na nową ele­wa­cję kościo­ła. Dzię­ku­ję za zro­zu­mie­nie oraz wasze hoj­ne i życz­li­we ser­ca.

5. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne, a ostat­nio czę­sto wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za cia­sta dla pra­cow­ni­ków oraz za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na spła­tę mate­ria­łów wyko­rzy­sta­nych do odno­wie­nia tyn­ków i ele­wa­cji wie­ży nasze­go kościo­ła. Pra­ce te oraz kil­ka innych dodat­ko­wych robót wyko­na­no wyko­rzy­stu­jąc rusz­to­wa­nia, tak aby unik­nąć w przy­szło­ści zbęd­nych kosz­tów oraz ochro­nić i zabez­pie­czyć wyko­na­ne dotąd remon­ty.

6. Inten­cje mszal­ne.

Inten­cje mszal­ne 3.01.–10.01.2021 r.

Ndz 7.45 + Sta­ni­sław Rożek- 4 r. śm.

9.30 + Zofia War­din- 2 r. śm. i z oka­zji ziem­skich uro­dzin

11.00 + Hali­na i Mak­sy­mi­lian Święc­cy

Pon 16.30 o łaskę zdro­wia dla Danu­ty

17.30 w int. miesz­kań­ców Wyb. pod Lich­no­wy i Oś. Sło­necz­ne­go: 3,5,7,9,11,13

Wt 17.30 w int. miesz­kań­ców Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne­go: 1,4,6,8 i 12

Śr 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od syna Mar­ka z rodzi­ną

9.30 + Hele­na, Ste­fan i Leszek Wyro­wiń­scy oraz Beata Zemsta

11.00 w int. misji i misjo­na­rzy oraz o nowe powo­ła­nia

Czw 16.30 dz-błag dla całej rodzi­ny oraz o szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla cór­ki

17.30 w int. miesz­kań­ców Coł­da­nek

Pt 17.30 w int. miesz­kań­ców ul. Pocz­to­wej i Choj­nic­kiej cz.II

Sob 16.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Ndz 7.45 + Fran­ci­szek Łuka­szew­ski- r. śm.

9.30 + Fran­cisz­ka, Sta­ni­sław, Zdzi­sław i Roza­lia Wie­se

11.00 + Zofia Orłow­ska- int. od sąsia­dów z Domu Nauczy­cie­la

26. grudnia 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 27 grudnia 2020 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś Nie­dzie­la Świę­tej Rodzi­ny: Jezu­sa, Maryi i Józe­fa. Módl­my się w inten­cji wszyst­kich rodzin naszej para­fii, szcze­gól­nie tych, któ­re prze­ży­wa­ją trud­ny czas.

2. Zbli­ża się koniec roku. 31 grud­nia zapra­szam o godz. 16.00 na dzięk­czyn­ne nabo­żeń­stwo eucha­ry­stycz­ne, w cza­sie któ­re­go podzię­ku­je­my za dary i łaski otrzy­ma­ne w minio­nym roku, będzie­my bła­gać Boga o prze­ba­cze­nie wszyst­kich naszych grze­chów popeł­nio­nych indy­wi­du­al­nie i spo­łecz­nie, a tak­że pro­sić o bło­go­sła­wień­stwo Boże na roz­po­czy­na­ją­cy się nowy rok. Po nabo­żeń­stwie będę spra­wo­wał Eucha­ry­stię w tej inten­cji.

3. W pią­tek 1 stycz­nia uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki. Tra­dy­cyj­nie nie będzie Mszy św. ran­nej, a popo­łu­dniu dodat­ko­wa o godz. 16.00. Jest to rów­nież Świa­to­wy Dzień Modlitw o Pokój. Cią­gle sły­szy­my o nowych kon­flik­tach, któ­re wybu­cha­ją w róż­nych miej­scach świa­ta. W cza­sie modli­twy o pokój módl­my się tak­że o opa­mię­ta­nie dla tych, któ­rzy dla wła­snych inte­re­sów sie­ją nie­po­kój i wywo­łu­ją kon­flik­ty.

4. Odwie­dzi­ny cho­rych na zgło­sze­nie w pią­tek 8 stycz­nia. Oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej w dni powsze­dnie pół godz. przed Mszą św.

5. Wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­ną kolę­dą, będzie mia­ła tym razem inny cha­rak­ter. W poszcze­gól­ne dni będzie spra­wo­wa­na Msza św. za miesz­kań­ców dane­go rejo­nu lub uli­cy. Będzie wspól­ne kolę­do­wa­nie i udzie­lo­ne zosta­nie bło­go­sła­wień­stwo reli­kwia­mi św. Jana Paw­ła II dla rodzin, któ­re przy zacho­wa­niu prze­pi­sów sani­tar­nych pod­cho­dzić będą do ołta­rza. Pro­szę, by na to spo­tka­nie przy­cho­dzi­li gospo­da­rze lub wyzna­cze­ni przez nich przed­sta­wi­cie­le. Cały plan Mszy św. kolę­do­wych dostęp­ny w gablo­cie ogło­szeń oraz na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii i naszym FB.

6. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne, a ostat­nio czę­sto wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za cia­sta dla pra­cow­ni­ków oraz sło­dy­cze do paczek na zakoń­cze­nie Rorat, za wyko­na­ne pra­ce i świą­tecz­ne deko­ra­cje, za cho­in­ki, a tak­że za przy­go­to­wa­nie świą­ty­ni, obej­ścia i ple­ba­nii na świę­ta Boże­go Naro­dze­nia, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

7. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej nie­dzie­li.

8. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 27.12.2020 r.- 3.01.2021 r.

Ndz 7.45 + Ire­na i Sta­ni­sław Kost­kow­scy

9.30 + z rodzi­ny Pest­ków i Sza­mo­tul­skich

11.00 + Jerzy Husa­rek

Pon 17.30 + Józef Beh­rendt oraz Jan i Anie­la Cie­siel­scy

18.00 + Jan Wrycz Rekow­ski- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

Wt 17.30 + Boże­na Kani­kow­ska- w dniu ziem­skich uro­dzin

18.00 + Ire­na Paw­lak- int. od wspól­no­ty Domo­we­go Kościo­ła z Choj­nic

Śr 17.30 + Zofia i Józef Pasiń­scy

18.00 + Hele­na Gostom­ska- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

Czw 16.00 dzięk­czyn­na za 2020 r. – w int. para­fian i dobro­dzie­jów

Pt 9.30 + Raj­hard Socha­czew­ski

11.00 + Hen­ryk Sig­man­ski

16.00 + Mie­czy­sław Jurak

Sob 16.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

17.30 + Euge­niusz Jurak

Ndz 7.45 + Sta­ni­sław Rożek- 4 r. śm.

9.30 + Zofia War­din- 2 r. śm. i z oka­zji ziem­skich uro­dzin

11.00 + Hali­na i Mak­sy­mi­lian Święc­cy

20. grudnia 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 20 grudnia 2020 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Powo­li koń­czy się Adwent. Ufam, że więk­szość para­fian mimo aktu­al­nej sytu­acji sko­rzy­sta z cza­su łaski i dzię­ki sakra­men­to­wi pojed­na­nia przy­go­tu­je ser­ce na spo­tka­nie z nad­cho­dzą­cym Panem. Oka­zja do spo­wie­dzi św. dziś od godz.13.00 do 14.00 z udzia­łem jed­ne­go zapro­szo­ne­go kapła­na, a w dni powsze­dnie pół godzi­ny przed Rora­ta­mi lub po indy­wi­du­al­nym umó­wie­niu się.

2. W czwar­tek Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia. Zanim zasią­dzie­my do wie­cze­rzy, zadbaj­my nie tyl­ko o zacho­wa­nie tra­dy­cji post­ne­go posił­ku, lecz przede wszyst­kim, przez wspól­ną modli­twę, czy­ta­nie opi­su naro­dze­nia z Ewan­ge­lii św. Łuka­sza oraz łama­nie się opłat­kiem, stwórz­my w swo­ich domach prze­strzeń, by Bóg mógł zago­ścić w naszym życiu. O pół­no­cy zapra­szam para­fian i gości na paster­kę. Tra­dy­cyj­nie tego dnia Msza św. z Wigi­lii Boże­go Naro­dze­nia o godz.22.00, a ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nia ilo­ści wier­nych dodat­ko­wa Eucha­ry­stia o godz. 20.00. Zgod­nie z tra­dy­cją naszych ojców będzie­my się dzie­lić rado­ścią z Boże­go Naro­dze­nia.

3. W sobo­tę 26 grud­nia wspo­mi­na­my św. Szcze­pa­na – pierw­sze­go męczen­ni­ka. W tym dniu Msze św. według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Przed kościo­ła­mi naszej Ojczy­zny zbiór­ka do puszek na KUL.

4. Już dziś infor­mu­ję, że wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­ną kolę­dą, będzie mia­ła tym razem inny cha­rak­ter. W poszcze­gól­ne dni będzie spra­wo­wa­na Msza św. za miesz­kań­ców dane­go rejo­nu lub uli­cy. Będzie wspól­ne kolę­do­wa­nie i udzie­lo­ne zosta­nie bło­go­sła­wień­stwo reli­kwia­mi św. Jana Paw­ła II dla rodzin, któ­re przy zacho­wa­niu prze­pi­sów sani­tar­nych pod­cho­dzić będą do ołta­rza. Pro­szę, by na to spo­tka­nie przy­cho­dzi­li gospo­da­rze lub wyzna­cze­ni przez nich przed­sta­wi­cie­le, jed­nak­że nie wię­cej niż po 2 oso­by z rodzi­ny.

5. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach naszej świą­ty­ni (2266,77 zł), za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­nie skła­da­ne, a czę­sto wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za cia­sta dla pra­cow­ni­ków oraz sło­dy­cze i upo­min­ki na Rora­ty, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, zwłasz­cza za usu­nię­cie cho­rych i zagra­ża­ją­cych bez­pie­czeń­stwu drzew, skła­dam ser­decz­ne Bóg.

6. Poświę­co­ne sian­ko i opła­tek moż­na naby­wać w zakry­stii lub u mini­stran­tów.

7. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 20.12–27.12.2020 r.

Ndz 7.45 + Ire­na Paw­lak- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

9.30 + Jan i Hele­na Drąż­kow­scy, bra­cia Adam i Łukasz oraz z rodzi­ny

11.00 dz-błag w 18 r. uro­dzin Mag­da­le­ny

Pon 17.30 + Jan- 4 r. śm. oraz Józe­fa i Ade­la Drew­czyń­scy

Wt 11.00 pogrzeb + Jadwi­ga Lemań­czyk

17.30 + dzia­dek Tade­usz Kowal­ski

Śr 17.30 + Zofia i Jan Lesz­czyń­scy

Czw 20.00 o szczę­śli­wą ope­ra­cję i zdro­wie dla Roma­na

22.00 + Ire­na Paw­lak- int. od pra­cow­ni­ków SP nr 1 w Choj­ni­cach

Pt 0.00 w int. para­fian i dobro­dzie­jów

9.30 + Ste­fan i Adam Mru­gal­scy

11.00 + Jan Kubiak- w dniu ziem­skich ur.

Sob 7.45 + bab­cia Maria, dzia­dek Edward oraz rodzi­ce Mał­go­rza­ta i Wik­tor

9.30 + Jani­na Koź­lin­ka-15 r. śm. oraz Kon­rad i Ire­na

11.00 + Anto­ni- 5 r. śm.

Ndz 7.45 + Ire­na i Sta­ni­sław Kost­kow­scy

9.30 + z rodzi­ny Pest­ków i Sza­mo­tul­skich

11.00 + Jerzy Husa­rek

07. grudnia 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 6 grudnia 2020 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Tę nie­dzie­lę Adwen­tu prze­ży­wa­my jako Dzień Modli­twy i Pomo­cy Mate­rial­nej Kościo­ło­wi na Wscho­dzie. Wspie­raj­my modli­twą i ofia­ra­mi bra­ci i sio­stry w byłych kra­jach Związ­ku Radziec­kie­go. Dzi­siaj wspo­mi­na­my św. Miko­ła­ja, bisku­pa Myry żyją­ce­go w III i IV w., któ­ry zasły­nął gor­li­wo­ścią dusz­pa­ster­ską i szcze­gól­ną tro­skli­wo­ścią o potrze­by mate­rial­ne bliź­nich. Za jego przy­kła­dem obda­ro­wu­je­my się drob­ny­mi upo­min­ka­mi, któ­re są wyra­zem naszej miło­ści i przy­jaź­ni. W tym miej­scu dzię­ku­ję za upo­min­ki i sło­dy­cze, któ­re roz­da­je­my pod­czas naszych rorat­nich spo­tkań.

2. We wto­rek 8 grud­nia uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Pod­czas Mszy św. o godz.17.30 poświę­ce­nie meda­li­ków i różań­ców dla dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Komu­nii św. Choć w uro­czy­sto­ści, nie odpra­wia się typo­wych rorat, to jed­nak pro­szę, by i tego dnia przy­nieść na Eucha­ry­stię lam­pio­ny, a dzie­ci nich tra­dy­cyj­nie przy­go­tu­ją ser­dusz­ka z wypi­sa­ny­mi dobry­mi uczyn­ka­mi i posta­no­wie­nia­mi. Od godz.12.00 do 13.00 Godzi­na Łaski. Zapra­szam do ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.

3. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzy­my obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień. Miłej i bło­go­sła­wio­nej nie­dzie­li.

4. Wypo­min­ki rocz­ne moż­na skła­dać w zakry­stii lub w biu­rze para­fial­nym do koń­ca grud­nia.

5. Za dzi­siej­szą zbiór­kę do puszek na pomoc Kościo­ło­wi Wscho­du, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo-inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na nowy dach nasze­go kościo­ła. Pole­cam ją Waszej ofiar­no­ści. Aktu­al­ne potrze­by para­fii moż­na też wes­przeć wpła­ca­jąc na kon­to. Bank Spół­dziel­czy w Choj­ni­cach: 93 8146 0003 0000 0967 2000 0001.

6. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są tak­że do naby­cia poświę­co­ne opłat­ki oraz świe­ce Cari­tas. Pro­szę, by tak­że pomóc w ich dostar­cze­niu do osób samot­nych i cho­rych.

7. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 6.12–13.12.2020 r.

Ndz 7.45 + Maria, rodzi­ce Maria i Piotr Guen­ther, Mał­go­rza­ta i Jan Kamiń­scy oraz rodzeń­stwo

9.30 + Zdzi­sław Wie­se- 1 r. śm. oraz ++ z rodzi­ny

11.00 + Sta­ni­sław, Hali­na i Euge­niusz

Pon 16.30 o zdro­wie i siły dla Elż­bie­ty

17.30 + Tere­sa Kowal­ska- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

Wt 16.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- int. od Mar­ty

17.30 + rodzi­ce i rodzeń­stwo z oboj­ga stron oraz z rodzi­ny

Śr 17.30 + Jan i Zofia Lan­dow­scy oraz z rodzi­ny Gar­stec­kich i Lan­dow­skich

Czw 16.30 o zdro­wie i siły dla Elż­bie­ty

17.30 + Ber­nard Lip­kow­ski- 6 r. śm.

Pt 17.30 + Cze­sła­wa i Kon­stan­ty Dzie­rzyk, Roman, Kon­rad oraz Ire­na i Józef Skór­czew­scy

Sob 16.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

17.30 + z rodzi­ny Chró­stow­skich i Połom

Ndz 7.45 + Roman- r. śm., Anna, Kle­mens, Hele­na i Cze­sław Żywic­cy

9.30 + Tere­sa i Bru­non Lewan­dow­scy

11.00 + Jani­na i Syl­we­ster Niklarz

 

30. listopada 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 29 listopada 2020 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Pierw­sza Nie­dzie­la Adwen­tu roz­po­czy­na nowy rok litur­gicz­ny. Kościół zapra­sza nas do prze­ży­wa­nia na nowo histo­rii zba­wie­nia, któ­ra znaj­du­je swo­je odzwier­cie­dle­nie w litur­gii Ludu Boże­go. Roz­po­czę­ty Adwent przy­po­mi­na nam nie tyl­ko o zbli­ża­ją­cych się Świę­tach Boże­go Naro­dze­nia, ale nade wszyst­ko wzy­wa do goto­wo­ści na powtór­ne przyj­ście Zba­wi­cie­la na koń­cu cza­sów.

2. Nowy rok litur­gicz­ny i dusz­pa­ster­ski w Koście­le w Pol­sce będzie­my prze­ży­wać pod hasłem „Zgro­ma­dze­ni na Świę­tej Wie­cze­rzy”.

3. Udział we Mszach Świę­tych rorat­nych niech będzie naszą odpo­wie­dzią na zachę­tę do cią­głe­go czu­wa­nia. W tym roku Rora­ty prze­ży­wać będzie­my pod hasłem: „Cud na Cuda­mi”. Spo­tka­nia roz­po­czy­nać się będą Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia o godz. 17.15, a w sobo­ty o 16.15. Ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych niech tra­dy­cyj­nie przy­go­to­wu­ją kolo­ro­we ser­dusz­ka, a na nich wypi­szą dobre uczyn­ki i adwen­to­we posta­no­wie­nia. Dzie­ci będą zbie­ra­ły ele­men­ty ukła­dan­ki. Każ­de­go dnia loso­wa­nie nagród. Kan­dy­da­ci do I Komu­nii św. będą uczest­ni­czyć w Rora­tach przy­naj­mniej trzy razy w tygo­dniu. Pro­szę wszyst­kich, tak­że doro­słych, o przy­no­sze­nie lam­pio­nów, a tak­że by nimi roz­świe­tlać dro­gę do kościo­ła. Będzie to pięk­ne świa­dec­two zwłasz­cza dla tych, któ­rzy tę dro­gę zgu­bi­li oraz dla wszyst­kich, któ­rzy zapo­mi­na­ją o tym co w życiu naj­waż­niej­sze.

4. W ponie­dzia­łek, 30 listo­pa­da, przy­pa­da świę­to św. Andrze­ja Apo­sto­ła. Niech zgiełk andrzej­ko­wych zabaw, jakie się w tym cza­sie orga­ni­zu­je, nie zagłu­szy naszej modli­twy przez wsta­wien­nic­two tego szcze­gól­ne­go patro­na. Kościół zachę­ca, by tego dnia uczest­ni­czyć we Mszy św. nie z obo­wiąz­ku, ale z potrze­by ser­ca.

5. W pią­tek 4 grud­nia prze­ży­wa­my w Koście­le Dzień modli­twy w inten­cji bez­ro­bot­nych. Zapra­szam do udzia­łu we Mszy św. oraz do oso­bi­stej modli­twy za przy­czy­ną św. Bar­ba­ry. Tego dnia odwie­dzi­ny cho­rych na zgło­sze­nie. Oka­zja do spo­wie­dzi św. od godz. 16.30. Z racji trwa­ją­cych prac na dachu naszej świą­ty­ni nie będzie Godzi­ny Miło­sier­dzia. Zachę­cam do indy­wi­du­al­ne­go nawie­dza­nia oraz ado­ro­wa­nia Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, zwłasz­cza przed Rora­ta­mi i w każ­dą nie­dzie­lę, gdyż w ten dzień kościół otwar­ty jest do godz. 18.00.

7. Przy­szła nie­dzie­la to od wie­lu lat Dzień Modli­twy i Pomo­cy Kościo­ło­wi na Wscho­dzie, w kra­jach byłe­go Związ­ku Sowiec­kie­go. W naszej Ojczyź­nie do puszek będą zbie­ra­ne ofia­ry na ten cel.

8. Zachę­cam do lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej. Są jesz­cze do naby­cia wigi­lij­ne świe­ce Cari­tas. Dochód z ich sprze­da­ży jest mate­rial­nym wspar­ciem osób ubo­gich. W zakry­stii i biu­rze para­fial­nym moż­na nabyć poświę­co­ne opłat­ki.

9. Za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, zwłasz­cza za te prze­zna­czo­ne na nowy dach kościo­ła, a tak­że za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Ofia­ry skła­da­ne pod­czas Mszy św. rorat­nich, tak jak co roku będą prze­zna­czo­ne na utrzy­ma­nie ogrze­wa­nia, któ­re włą­czać będzie­my w grud­niu każ­de­go dnia. Trwa­ją­ce pra­ce oraz pod­sta­wo­we utrzy­ma­nie para­fii moż­na wspie­rać poprzez wpła­tę na kon­to. Bank Spół­dziel­czy w Choj­ni­cach: 93 8146 0003 0000 0967 2000 0001.

10. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom nad­cho­dzą­cych dni życzę obfi­to­ści Bożych darów.

11. Inten­cje mszal­ne.

 

Intencje mszalne 29.11–6.12.2020 r.

 

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther, rodzi­ce z oboj­ga stron i rodzeń­stwo

9.30 dz-błag z oka­zji uro­dzin Wan­dy

11.00 + Wal­de­mar Witasz­czyk- z oka­zji ziem­skich uro­dzin

Pon 17.30 + Tere­sa Zakrzew­ska- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Wt 13.00 pogrzeb: + Hele­na Gostom­ska

17.30 + Roman Krau­se

Śr 17.30 + Hele­na, Ste­fan i Leszek Wyro­wiń­scy oraz Beata Zemsta

Czw 17.30 + Edward Wir­kus- 2 r. śm.

Pt 17.30 dz-błag w dniu imie­nin Bar­ba­ry

Sob 16.30 + Mario­la Łuka­szew­ska- z oka­zji ziem­skich uro­dzin i r. śm.

17.30 + Józef- w dniu ziem­skich uro­dzin oraz ++ z rodzi­ny

Ndz 7.45 + Maria, rodzi­ce Maria i Piotr Guen­ther, Mał­go­rza­ta i Jan Kamiń­scy oraz rodzeń­stwo

9.30 + Zdzi­sław Wie­se- 1 r. śm. oraz ++ z rodzi­ny

11.00 + Sta­ni­sław, Hali­na i Euge­niusz

 

 

16. listopada 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 15 listopada 2020 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la w Koście­le powszech­nym obcho­dzo­na jest jako Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Papież Fran­ci­szek usta­no­wił ten dzień w listo­pa­dzie 2016 roku spe­cjal­nym listem apo­stol­skim „Mise­ri­cor­dia et Mise­ra”, napi­sa­nym na zakoń­cze­nie Nad­zwy­czaj­ne­go Jubi­le­uszo­we­go Roku Miło­sier­dzia. Może i w naszym sąsiedz­twie, oko­li­cy są oso­by potrze­bu­ją­ce pomo­cy, cho­ciaż­by cho­rzy, albo oso­by star­sze lub samot­ne prze­by­wa­ją­ce w kwa­ran­tan­nie. Otwórz­my nasze ser­ca na każ­dą ludz­ką bie­dę i chęt­nie włącz­my się w dzia­łal­ność orga­ni­za­cji spo­łecz­nych i kościel­nych, aby poma­gać innym.

2. W sobo­tę, 21 listo­pa­da w litur­gii wspo­mi­na­my Ofia­ro­wa­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Gdy Mary­ja mia­ła 3 lata, rodzi­ce, Świę­ty Joachim i Świę­ta Anna, odda­li Ją kapła­no­wi Zacha­ria­szo­wi, ojcu Świę­te­go Jana Chrzci­cie­la, na wycho­wa­nie i naukę. Mary­ja pozo­sta­ła w świą­ty­ni oko­ło 12 lat. Dla uczcze­nia tej tajem­ni­cy z Jej życia od VIII wie­ku na Wscho­dzie, a od XIV wie­ku tak­że na Zacho­dzie obcho­dzo­ne jest spe­cjal­ne świę­to.

3. Wypo­min­ki rocz­ne moż­na skła­dać w zakry­stii lub biu­rze para­fial­nym.

4. Zbli­ża­my się do koń­ca roku litur­gicz­ne­go. Przy­szła nie­dzie­la, 22 listo­pa­da to uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa, Kró­la Wszech­świa­ta, ostat­nia nie­dzie­la przed Adwen­tem.

5. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach nasze­go kościo­ła (1850 zł), za dodat­ko­we ofia­ry w koper­tach na ten cel, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. W tym trud­nym dla nas wszyst­kich cza­sie trwa­ją­ce pra­ce oraz pod­sta­wo­we utrzy­ma­nie para­fii moż­na wes­przeć poprzez wpła­tę na kon­to. Bank Spół­dziel­czy w Choj­ni­cach: 93 8146 0003 0000 0967 2000 0001.

6. Za tydzień przed kościo­łem, prze­nie­sio­na z 8 listo­pa­da, zbiór­ka do puszek na Kościół Prze­śla­do­wa­ny. W tym roku wspie­ra­my modli­twą i ofia­rą Repu­bli­kę Środ­ko­wo­afry­kań­ską. Wpła­ca­ją­cych na kon­to para­fial­ne na ten cel pro­szę o dopi­sek „Kościół Prze­śla­do­wa­ny”.

7. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są do naby­cia świe­ce Cari­tas oraz opłat­ki wigi­lij­ne, a tak­że duże, małe i trój­dziel­ne kalen­da­rze die­ce­zjal­ne. Pro­szę, by pomóc tak­że w ich dostar­cze­niu do osób cho­rych i samot­nych.

8. Inten­cje mszal­ne.

Intencje mszalne 15.11–22.11.2020 r.

Ndz 7.45 dz-błag z oka­zji 10 r. ślu­bu Seba­stia­na i Mag­da­le­ny

9.30 + Andrzej Lemań­czyk, Jani­na i Leonard oraz Roman Dzie­rzyk

11.00 dz-błag w dniu uro­dzin Bła­że­ja

Pon 17.30 za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

18.00 o zdro­wie i siły dla Hen­ry­ka

Wt 17.30 + Ber­na­de­ta Krau­se

18.00 + Ire­na Paw­lak- int. od syna Mariu­sza z rodzi­ną

Śr 17.30 o zdro­wie i siły dla Hen­ry­ka

18.00 dz-błag w dniu ur. Mar­ty

Czw 17.30 w podzię­ko­wa­niu za sakra­ment chrztu i za ++ rodzi­ców chrzest­nych

18.00 o zdro­wie i siły dla Tade­usza

Pt 17.30 + Anna i Józef oraz Jerzy Wil­czek

18.00 o zdro­wie i siły dla Hen­ry­ka

Sob 16.30 + Ryszard Loroch- 1 r. śm.

17.30 + Jani­na Sig­man­ska- w dniu ziem­skich uro­dzin.

Ndz 7.45 + Hen­ryk Gap­pa- 2 r. śm.

9.30 + Edmund Kieł­piń­ski- 1 r. śm. oraz Jaro­sław i Rado­sław

11.00 + Leon Pry­ba

 

 

10. listopada 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 8.11–15.11.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + rodzi­ców i bra­ci z rodzi­ny Żuraw

9.30 + Jan Siko­ra-11 r. śm., Mar­cjan­na, Józef i Bene­dykt

11.00 + Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy, s. Bar­ba­ra oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

Pon nie będzie Mszy św.!!!

Wt 11.00 pogrzeb: + Ire­na Paw­lak

17.30 + Rajn­hard Socha­czew­ski- z oka­zji ziem­skich uro­dzin

18.00 + Sta­ni­sław Rożek- w dniu ziem­skich uro­dzin

Śr 9.30 + rodzi­ce Sta­ni­sła­wa i Edmund oraz Jan Stolt­mann

11.00 w int. Ojczy­zny

Czw 17.30 + Jan Drąż­kow­ski- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

18.00 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy tego dzie­ła

Pt 17.30 + Sta­ni­sław i Jadwi­ga Jar­moch

18.00 o zdro­wie i siły dla Hen­ry­ka

Sob 16.30 + Jani­na Bor­kow­ska- w dniu ziem­skich uro­dzin

17.30 + rodzi­ce Tere­sa i Cze­sław Czer­niaw­scy oraz z rodzi­ny

Ndz 7.45 dz-błag w 10 r. ślu­bu Seba­stia­na i Mag­da­le­ny

9.30 + Andrzej Lemań­czyk, Jani­na i Leonard oraz Roman Dzie­rzyk

11.00 dz-błag w dniu uro­dzin Bła­że­ja

 

31. października 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1 listopada 2020 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę Kościół wychwa­la Pana Boga za wszyst­kich świę­tych, ofi­cjal­nie kano­ni­zo­wa­nych, i tych, któ­rzy w cicho­ści wie­dli świę­te życie. Dzię­ki świę­tych obco­wa­niu są naszy­mi orę­dow­ni­ka­mi w nie­bie. Dzi­siej­sza uro­czy­stość uświa­da­mia nam też, że świę­tość jest dla wszyst­kich, dla każ­de­go z nas. To od nas samych zale­ży, czy do tej świę­to­ści dąży­my, czy jej pra­gnie­my. Dzi­siaj po Mszy św. o godz.14.30, nie będzie na cmen­ta­rzu pro­ce­sji. Odpra­wio­ny będzie w koście­le róża­niec za zmar­łych z lita­nią do Wszyst­kich Świę­tych. Włą­czo­ne będzie zewnętrz­ne nagło­śnie­nie. Zachę­cam, by w modli­twie tej uczest­ni­czyć nawet w swo­ich autach na pobli­skich par­kin­gach.

2. Jutro przy­pa­da wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych, tzw. Dzień Zadusz­ny. Tak­że zamknię­te cmen­ta­rze przy­po­mi­na­ją nam o prze­mi­ja­niu i kru­cho­ści ludz­kie­go życia, ale jako chrze­ści­ja­nie ufa­my, że nasi bli­scy zmar­li, i kie­dyś my sami, dołą­czy­my do gro­na świę­tych i bło­go­sła­wio­nych.

3. W tym roku przez cały listo­pad duszom w czyść­cu może­my ofia­ro­wać wiel­ki dar – odpust zupeł­ny za poboż­ne nawie­dze­nie cmen­ta­rza, kościo­ła lub kapli­cy i zmó­wie­nie modli­twy w ich inten­cji oraz speł­nie­nie pozo­sta­łych zwy­kłych warun­ków odpu­stu, tzn.: stan łaski uświę­ca­ją­cej, brak przy­wią­za­nia do jakie­go­kol­wiek grze­chu, przy­ję­cie Komu­nii św. oraz odmó­wie­nie modli­twy w inten­cjach wyzna­czo­nych przez Ojca Świę­te­go.

4. Z racji roz­po­czy­na­ją­cych się prac przy wymia­nie dachu nasze­go Kościo­ła w pią­tek wyjąt­ko­wo nie będzie Godzi­ny Miło­sier­dzia. Zachę­cam do indy­wi­du­al­ne­go nawie­dza­nia Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Odwie­dzi­ny cho­rych tyl­ko po indy­wi­du­al­nym zgło­sze­niu. Oka­zja do spo­wie­dzi św. każ­de­go dnia pół godzi­ny przed różań­cem wypo­min­ko­wym.

5. Za dzi­siej­szą zbiór­kę do puszek na wywóz śmie­ci cmen­tar­nych, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo-inwe­sty­cyj­na na nowy dach nasze­go kościo­ła. Pole­cam ją Waszej ofiar­no­ści. Wywóz śmie­ci oraz aktu­al­ne potrze­by para­fii moż­na też wes­przeć wpła­ca­jąc na kon­to. (Bank Spół­dziel­czy w Choj­ni­cach: 93 8146 0003 0000 0967 2000 0001).

6. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są tak­że do naby­cia świe­ce Cari­tas.

7. Inten­cje mszal­ne.

Inten­cje mszal­ne

1.11–8.11.2020 r.

 

Ndz 7.45 + Tade­usz Kowal­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

9.30 + Jan Beger, rodzi­ce Ger­tru­da i Leonard oraz rodzeń­stwo

14.30 + Maria Ski­ba – 10 r. śm.

Pon 9.30 ++ według inten­cji Ojca Świę­te­go

16.00 RÓŻANIEC WYPOMINKOWY

16.30 ++ wszyst­kich wier­nych

17.30 + Kazi­mierz i Maria

Wt 16.30 o zdro­wie i Boże błog. dla Bła­że­ja

17.00 RÓŻANIEC WYPOMINKOWY

17.30 + Jan Kowa­lew­ski oraz rodzi­ce Kowa­lew­scy i Lan­dow­scy

Śr 17.00 RÓŻANIEC WYPOMINKOWY

17.30 + Hele­na, Ste­fan i Leszek Wyro­wiń­scy oraz Beata Zemsta

Czw 17.00 RÓŻANIEC WYPOMINKOWY

17.30 + Mie­czy­sław i Marian­na Jurak, Jan i Maria Kurc oraz z rodzi­ny

Pt 17.00 RÓŻANIEC WYPOMINKOWY

17.30 + Moni­ka Gro­chal­ska

Sob 16.00 RÓŻANIEC WYPOMINKOWY

16.30 + Mał­go­rza­ta, Leon, Jan i Robert Sko­row­scy

17.30 + Paweł- r. śm., Tere­sa, Wale­rian i Marian Kak

Ndz 7.45 + rodzi­ców i bra­ci z rodzi­ny Żuraw

9.30 + Jan Siko­ra-11 r. śm., Mar­cjan­na, Józef i Bene­dykt

11.00 + Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy, s. Bar­ba­ra oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron