07. kwietnia 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa pasyjne7.04–14.04.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 dz-błag w 1 r. ślu­bu Mar­ty i Józe­fa

9.30 + Adam i Geno­we­fa Kra­mek oraz Bro­ni­sław Kuchar­ski

GORZKIE ŻALE

11.00 dz-błag dla całej rodzi­ny

Pon 18.30 + Tade­usz Mruk- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Wt 18.30 + Józef Lewiń­ski- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

Śr 18.30 + Tade­usz Kowal­ski- 14 . śm.

Wię­cej »

02. kwietnia 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa pasyjne31.03–7.04.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + o. Leonard- 30 r. śm. i z rodzi­ny

9.30 + Józef Kotliń­ski, Tade­usz Drew­czyń­ski oraz z rodzin ob. stron

GORZKIE ŻALE

11.00 + Mar­ta i Sta­ni­sław Pila­rek

Wię­cej »

24. marca 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa pasyjne24.03–31.03.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 +Edward, Fran­ci­szek i Mar­ta Wir­kus oraz Jakub i Anna Jaż­dżew­scy

9.30 + Jan Stolt­mann — 11 r. śm. oraz rodzi­ce Ste­fa­nia i Ber­nard

GORZKIE ŻALE

11.00 + Cze­sław- 20 r. śm, Anna, Kle­mens, Roman i Hele­na Żywic­cy

Pon 8.30 ++ człon­ki­nie Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwi­gi

Wię­cej »

17. lutego 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 17.02–24.02.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Edward Wir­kus- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

9.30 + Ste­fa­nia, Zyg­munt, Sta­ni­sław, Fran­cisz­ka i Lidia Wie­se

11.00 + Krzysz­tof Kowa­lew­ski oraz Jan i Ryszard Guzin­scy

Pon 17.30 o łaskę zdro­wia dla małe­go Fran­cisz­ka oraz o siły dla Jego rodzi­ców i bli­skich

Wię­cej »

13. stycznia 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 13.01–20.01.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Tere­sa Lepak – 12 gr.

11.00 + Krzysz­tof Kowa­lew­ski oraz Jan i Ryszard Guzin­scy

9.30 + Kle­mens-1 r. śm. Anna, Cze­sław, Roman i Hele­na Żywic­cy

Pon 8.30 + Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

9.00 + Tere­sa Lepak – 13 gr.

Wt 8.30 + Tere­sa Lepak –14 gr.

Śr 16.00 + Tere­sa Lepak – 15 gr.

Czw 8.30 + Tere­sa Lepak – 16 gr.

Pt 8.30 + Tere­sa Lepak – 17 gr.

Sob 16.30 + Miro­sław Daniels- 9 r. śm.

17.30 + Ryszard Woj­ta­la- 9 r. śm., Józef i Fran­cisz­ka Stolt­mann

+ Tere­sa Lepak – 18 gr. ( poza para­fią)

Ndz 7.45 + dziad­ko­wie Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jar­moch

9.30 + Piotr Dre­wek i Sta­ni­sław Zdro­jew­ski- 1 r. śm.

11.00 + Hali­na i Mak­sy­mi­lian Świenc­cy

+ Tere­sa Lepak – 19 gr. (poza para­fią)

10. stycznia 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 6.01–13.01.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- 7 r. śm.

9.30 + Tere­sa Lepak – 5 gr.

11.00 dz-błag dla całej rodzi­ny

Pon 8.30 + Tere­sa Lepak – 6 gr.

12.00 pogrzeb: + Zofia War­din

Wię­cej »

31. grudnia 2018 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 30.12.2018 r. — 6.01.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Ire­na i Sta­ni­sław Kost­kow­scy

9.30 + Paweł Gru­ber- w dniu ziem­skich ur.

11.00 dz-błag dla przy­ja­ciół i dobro­dzie­jów

Pon 16.00 dz-błag za mija­ją­cy 2018 r.

Wt 9.30 + Rajn­chard Socha­czew­ski- 3 r. śm.

11.00 + Sta­ni­sław Rożek- 2 r. śm.

16.00 + Mie­czy­sław Jurak

Śr 17.30 + Tere­sa Lepak – 1 gr.

Czw 8.30 + Euge­niusz Jurak – w dniu ziem­skich ur.

9.00 + Tere­sa Lepak – 2 gr.

Pt 17.30 + Tere­sa Lepak – 3 gr.

Sob 16.30 + Tere­sa Lepak – 4 gr.

17.30 + Dariusz Zagra­biń­ski

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- 7 r. śm.

9.30 + Tere­sa Lepak – 5 gr.

11.00 dz-błag dla całej rodzi­ny

18. listopada 2018 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 18.11–25.11.2018 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 dz-błag dla całej rodzi­ny

9.30 + Jan Siko­ra- 9 r. śm oraz Mar­cjan­na, Józef i Bene­dykt

11.00 + Andrzej- r. śm. oraz Jani­na i Leonard Lemań­czyk

Pon 17.30 dz-błag w 40 r. ślu­bu Gra­ży­ny i Edwi­na

Wt 16.30 + Ade­la i Feliks Rin­gel

Śr 17.30 + Jani­na- w dniu ziem­skich ur.

Czw 8.30 + Anna, Józef i Jerzy

Pt 17.30 + Kle­mens — w dniu ziem­skich ur., Anna, Roman, Cze­sław i Hele­na Żywic­cy

Sob 9.30 + Leon Pry­ba- w dniu ziem­skich ur.

17.30 + Jan Lesz­czyń­ski i rodzi­ce

Ndz 7.45 + Elż­bie­ta i Igna­cy Modrze­jew­scy- r. śm.

9.30 + Zofia Per­szew­ski- 2 r. śm.

11.00 + Piotr i Hen­ryk Dre­wek

04. listopada 2018 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 4.11–11.11.2018 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Marian­na i Zenon Szu­bert oraz z rodzi­ny

9.30 + rodzi­ce i rodzeń­stwo z ob. stron

11.00 + Geno­we­fa Kamiń­ska, Anto­ni, Roman i Dago­bert

Pon 17.00 Róża­niec wypo­min­ko­wy

17.30 + Józef i Anna Beh­rendt oraz z rodzi­ny

Wię­cej »

30. października 2018 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 28.10–4.11.2018 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + rodzi­ce Fran­cisz­ka i Piotr Guen­ther, Mał­go­rza­ta i Jan Kamiń­scy oraz rodzeń­stwo

Nabo­żeń­stwo Różań­co­we

9.30 + Zofia Per­szew­ska

11.00 + rodzi­ce Mar­ta i Jan Gin­ter

Pon 18.00 Nabo­żeń­stwo Różań­co­we

18.30 + Hele­na Synak- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Wt 11.00 pogrzeb: + Józef Skór­czew­ski

16.30 Spo­wiedź

Wię­cej »