17. października 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZW. 17 października 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Nie­zwy­kła to sytu­acja, kie­dy Pan sta­je się słu­gą. Bóg odda­je się w ręce czło­wie­ka, by móc stać się pokar­mem, któ­ry może­my jeść. Tyl­ko Bóg, któ­ry jest miło­ścią, może to zre­ali­zo­wać. Tyl­ko Bóg, któ­ry usta­no­wił Eucha­ry­stię, gorą­co pra­gnie zasiąść z nami do sto­łu i z nami ją spo­ży­wać. Odkry­waj­my, w jak wiel­kiej tajem­ni­cy bie­rze­my udział.

2. Dziś po Mszy św. o 11.00 zapra­szam przed ołtarz wszyst­kie dzie­ci, któ­re jesz­cze nie przy­stą­pi­ły do Pierw­szej Komu­nii Świę­tej. Zosta­ną szcze­gól­nie pobło­go­sła­wio­ne, by wzra­sta­ły w łasce u Boga i u ludzi.

3. Paź­dzier­nik to mie­siąc różań­ca. Razem z Mat­ką Bożą pra­gnie­my roz­wa­żać tajem­ni­ce zba­wie­nia. Nabo­żeń­stwo codzien­nie o 17.00. Dzię­ku­ję gorą­co tym, któ­rzy sko­rzy­sta­li z zapro­sze­nia i ofia­ro­wa­li swój czas na wspól­ną modli­twę przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem. Do koń­ca mie­sią­ca pro­szę o zacho­wa­nie tego ryt­mu Maryj­nej pobożności.

4. Jutro przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Łuka­sza Ewan­ge­li­sty, któ­ry zanim roz­po­czął kro­cze­nie dro­gą Pań­ską, był leka­rzem. Tego dnia pamię­taj­my o pra­cow­ni­kach służ­by zdro­wia, o tych, któ­rzy słu­żą nam i opie­ku­ją się nami.

5. W pią­tek 22 paź­dzier­ni­ka wspo­mi­na­my w Koście­le św. Jana Paw­ła II oraz 73. rocz­ni­cę śmier­ci słu­gi Boże­go kard. Augu­sta Hlon­da, pry­ma­sa Pol­ski. Tego dnia zapra­szam na róża­niec i Mszę św. wszyst­kich kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia, któ­rzy roz­pocz­ną swo­je reko­lek­cje for­ma­cyj­ne. W sobo­tę od 9.00 ciąg dalszy.

6. Moż­na zabie­rać kart­ki wspo­min­ko­we. Za zmar­łych modlić się będzie­my w listo­pa­dzie oraz w poszcze­gól­ne nie­dzie­le roku liturgicznego.

7. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę nowej ele­wa­cji nasze­go kościo­ła (2250,52 zł), za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień prze­ży­wać będzie­my Nie­dzie­lę Misyj­ną. Kolek­ta prze­zna­czo­na na pomoc misjonarzom.

8. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej niedzieli.

9. Inten­cje mszalne.

BY ODNOWIĆ POBOŻNOŚĆ MARYJNĄ NASZEJ PARAFII, ZAPRASZAM D0 WSPÓLNEJ MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ W ŚWIĄTYNI O GODZ. 17.00:

Ponie­dzia­łek:

Róża Różań­co­wa pw. św. Jadwi­gi, dzie­ci klas 0 i 1 wraz z rodzi­ca­mi oraz kół­ko misyjne.

Wto­rek:

Róża Różań­co­wa pw. św. Kata­rzy­ny, dzie­ci klas 2 wraz z rodzi­ca­mi, człon­ko­wie Brac­twa Szka­ple­rza Świę­te­go i stu­den­ci zaoczni.

Śro­da:

Róża Różań­co­wa pw. św. Mał­go­rza­ty, dzie­ci klas 4 wraz rodzi­ca­mi, mło­dzież ze szkół ponadpodstawowych.

Czwar­tek:

Róża Różań­co­wa pw. św. Cecy­lii, dzie­ci klas 5 wraz z rodzi­ca­mi, Rada Parafialna.

Pią­tek:

Sto­wa­rzy­sze­nie Oca­le­nie, dzie­ci klas 6 wraz z rodzi­ca­mi, eme­ry­ci i renciści.

Sobo­ta:

Wszyst­kie Róże Różań­co­we, rodzi­ce z mały­mi dzieć­mi, wszy­scy, któ­rzy nie mogli być w inny dzień.

Kan­dy­da­ci do I Komu­nii św. i bierz­mo­wa­nia mają obo­wią­zek uczest­ni­czyć 2 razy w tygo­dniu w nabo­żeń­stwie różań­co­wym. Wybrać mogą dowol­ne dni.

 

Z Chry­stu­so­wym pozdro­wie­niem i modlitwą

Wasz ks. Piotr

 

Intencje mszalne 17.10–24.10.2021 r.

Ndz 7.45 dz-błag w 35 r. ślu­bu Józe­fa i Elżbiety

9.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 17 gr.

11.00 + Zofia i Józef Pasiń­scy oraz z rodziny

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

Pon 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 18 gr.

Wt 16.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 19 gr.

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Zenon Czer­niaw­ski- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Śr 16.30 + Hen­ryk Sig­man­ski-20 gr.

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Wła­dy­sła­wa Modrzejewska

Czw 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 21 gr.

Pt 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski-22 gr.

Sob 15.00 w int. kan­dy­da­tów do bierzmowania

16.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 23 gr.

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Józef Skór­czew­ski- r. śm., Ire­na- w dniu ziem­skich ur. i z rodziny

Ndz 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski-24 gr.

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

9.30 + Maria Zakrzew­ska i Tere­sa Kowal­ska- 1 r. śm. – int. od Tadeusza

11.00 + Jan Wrycz Rekowski

11. października 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 10 października 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Skar­bem Kościo­ła jest Eucha­ry­stia, w któ­rej Bóg jest dla nas pokar­mem i mądro­ścią w Naj­święt­szym Sakra­men­cie i swo­im sło­wie. W świe­cie, któ­ry nie­ustan­nie pro­po­nu­je nam wie­le róż­no­ra­kich dóbr, war­to roz­róż­nić, co tak napraw­dę jest dla nas dobrem, a co tyl­ko ułu­dą i ilu­zją dobra. Przy­cho­dzi­my jak mło­dzie­niec z Ewan­ge­lii, by zadać Bogu naj­istot­niej­sze pyta­nia. Nie bój­my się też przy­jąć Bożej odpowiedzi.

2. Obcho­dzi­my 21. Dzień Papie­ski pod hasłem: Nie lękaj­cie się. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne do puszek na Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”, któ­ra reali­zu­je pro­gram sty­pen­dial­ny skie­ro­wa­ny do ubo­giej, uzdol­nio­nej młodzieży.

3. Paź­dzier­nik to mie­siąc różań­ca. Zapra­szam codzien­nie na nabo­żeń­stwo połą­czo­ne z ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Niech z każ­dej rodzi­ny cho­ciaż 1 oso­ba wygo­spo­da­ru­je czas, aby powie­rzać Bogu przez ser­ce Maryi rado­ści i smut­ki nasze­go życia. Wróć­my do pięk­ne­go ryt­mu naszych dzie­cię­cych lat. Potrze­ba tyl­ko chę­ci i gor­li­wo­ści, żeby podo­łać temu zadaniu.

4. W czwar­tek będzie­my obcho­dzić Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej. Modlić się będzie­my za wszyst­kich, któ­rym leży na ser­cu dobre wycho­wa­nie mło­de­go pokolenia.

5. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 11.00 dzie­ci, któ­re nie przy­stą­pi­ły jesz­cze do I Komu­nii Świę­tej, otrzy­ma­ją szcze­gól­ne bło­go­sła­wień­stwo, by wzra­sta­ły w łasce u Boga i u ludzi. To uda­je się zwłasz­cza poprzez sys­te­ma­tycz­ne życie sakra­men­tal­ne. Ludzi głę­bo­kiej wia­ry pro­szę, by tego pil­no­wa­li i nie dali się zwieść pod­szep­tom złe­go ducha. Zapra­szam wszyst­kie dzie­ci, tak­że te wóz­kach, któ­re są zależ­ne od swo­ich bliskich.

6. Moż­na zabie­rać kart­ki wypo­min­ko­we za zmar­łych, za któ­rych modlić się będzie­my w listo­pa­dzie oraz w poszcze­gól­ne nie­dzie­le roku litur­gicz­ne­go. Kart­ki pro­szę skła­dać w zakry­stii lub biu­rze para­fial­nym do koń­ca listo­pa­da. Ofia­ry w cało­ści wraz z kolek­tą inwe­sty­cyj­ną będą prze­zna­czo­ne na spła­tę ele­wa­cji naszej świątyni.

7. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną, za wszel­kie indy­wi­du­al­ne ofia­ry skła­da­ne oraz wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Inten­cje mszalne.

BY ODNOWIĆ POBOŻNOŚĆ MARYJNĄ NASZEJ PARAFII, ZAPRASZAM D0 WSPÓLNEJ MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ W ŚWIĄTYNI O GODZ. 17.00:

Ponie­dzia­łek:

Róża Różań­co­wa pw. św. Jadwi­gi, dzie­ci klas 0 i 1 wraz z rodzi­ca­mi oraz kół­ko misyjne.

Wto­rek:

Róża Różań­co­wa pw. św. Kata­rzy­ny, dzie­ci klas 2 wraz z rodzi­ca­mi, człon­ko­wie Brac­twa Szka­ple­rza Świę­te­go i stu­den­ci zaoczni.

Śro­da:

Róża Różań­co­wa pw. św. Mał­go­rza­ty, dzie­ci klas 4 wraz rodzi­ca­mi, mło­dzież ze szkół ponadpodstawowych.

Czwar­tek:

Róża Różań­co­wa pw. św. Cecy­lii, dzie­ci klas 5 wraz z rodzi­ca­mi, Rada Parafialna.

Pią­tek:

Sto­wa­rzy­sze­nie Oca­le­nie, dzie­ci klas 6 wraz z rodzi­ca­mi, eme­ry­ci i renciści.

Sobo­ta:

Wszyst­kie Róże Różań­co­we, rodzi­ce z mały­mi dzieć­mi, wszy­scy, któ­rzy nie mogli być w inny dzień.

Kan­dy­da­ci do I Komu­nii św. i bierz­mo­wa­nia mają obo­wią­zek uczest­ni­czyć 2 razy w tygo­dniu w nabo­żeń­stwie różań­co­wym. Wybrać mogą dowol­ne dni.

 

Z Chry­stu­so­wym pozdro­wie­niem i modlitwą

Wasz ks. Piotr

Intencje mszalne 10.10–17.10.2021 r.

Ndz 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski- 10 gr.

9.30 + Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

11.00 + Piotr Drewek

Pon 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 1) + Hen­ryk Sig­man­ski- 11 gr.

2) dz-błag dla rodzi­ny Pestków

Wt 16.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 12 gr.

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Jadwi­ga- 5 r. śm. i Sta­ni­sław Jarmoch

Śr 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 1) + Hen­ryk Sig­man­ski-13 gr.

2) przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku z proś­bą o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

Czw 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 14 gr.

Pt 16.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 15 gr.

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Jadwi­ga Kaproń

Sob 16.00 + Tade­usz Kaim

16.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 16 gr.

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Tere­sa i Ber­nard Janu­szew­scy oraz rodzi­ce chrzestni

Ndz 7.45 dz-błag w 35 r. ślu­bu Józe­fa i Elżbiety

9.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 17 gr.

11.00 + Zofia i Józef Pasiń­scy oraz z rodziny

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

03. października 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 3 października 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Pierw­szym, fun­da­men­tal­nym powo­ła­niem, któ­rym obda­rza nas Bóg, jest powo­ła­nie do życia w rodzi­nie opar­tej na mał­żeń­stwie męż­czy­zny i kobie­ty. To jest prze­strzeń, w któ­rej reali­zu­je­my swo­ją świę­tość i z któ­rej wyru­sza­my w świat, żeby wypeł­niać róż­ne powo­ła­nia. O tę prze­strzeń trze­ba nie­ustan­nie dbać, umac­niać ją życiem sakra­men­tal­nym, budo­wać codzien­ną ducho­wość mał­żeń­ską i rodzin­ną. Wyma­ga­nia Ewan­ge­lii są jasne i kon­kret­ne. Niech nigdy nie zabrak­nie nam odwa­gi, by żyć nimi na co dzień.

2. Roz­po­czę­li­śmy paź­dzier­nik – mie­siąc modli­twy różań­co­wej. Będzie­my roz­wa­ża­li tajem­ni­ce Boże, wzy­wa­li wsta­wien­nic­twa Mat­ki Naj­święt­szej i przed­sta­wia­li Bogu codzien­ne spra­wy wła­sne, naj­bliż­szych i tych, któ­rzy powie­rza­ją się naszej pamięci.

3. We wto­rek 5 paź­dzier­ni­ka wspo­mnie­nie św. Fau­sty­ny Kowal­skiej, zakon­ni­cy ze Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia, mistycz­ki, nazy­wa­nej Sekre­tar­ką Boże­go miłosierdzia.

4. W czwar­tek we wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Różań­co­wej o 17.00 spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca. Tego dnia kolek­ta na misje św.

5. Otocz­my szcze­gól­ną modli­twą dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­ne, któ­rym w pią­tek wrę­czy­li­śmy ich pierw­sze pobło­go­sła­wio­ne różańce.

6. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca. O godz. 17.00 róża­niec z proś­bą o licz­ne i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne.

7. W przy­szłą nie­dzie­lę będzie­my obcho­dzić 21. Dzień Papie­ski. Przed kościo­ła­mi naszej Ojczy­zny zbiór­ka do puszek na Fun­da­cję Dzie­ło Nowe­go Tysiąclecia.

8. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz na budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce i wszel­ką życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na spła­tę nowej ele­wa­cji kościoła.

9. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Do naby­cia są rów­nież kalen­da­rze die­ce­zjal­ne na nowy 2022 rok. Małe po 5 zł. a duże i trój­dziel­ne po 10 zł.

10. Inten­cje mszalne

Intencje mszalne 3.10–10.10.2021 r.

Ndz 7.45 + Fran­ci­szek Lemań­czyk- 50 r. śm.

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

9.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 3 gr.

11.00 + Zofia i Józef Pasiń­scy, Feli­cja i Szcze­pan Przy­byl­scy oraz z rodziny

Pon 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 4 gr.

Wt 16.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 5 gr.

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Jan Siko­ra- w dniu ziem­skich urodzin

Śr 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 6 gr.

Czw 16.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 7 gr.

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Andrzej Staw­ski- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Pt 16.30 + Łucja Pru­sa­czyk- int. od rodzi­ny Prybów

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 8 gr.

Sob 16.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 9 gr.

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Tere­sa- w dniu ziem­skich uro­dzin, Wale­rian, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski- 10 gr.

9.30 + Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

11.00 + Piotr Drewek

 

26. września 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 26 września 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siaj w całym Koście­le prze­ży­wa­my Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy. W histo­rii nasze­go kra­ju są wyda­rze­nia, któ­re spra­wi­ły, że wie­lu roda­ków zna­la­zło ojczy­znę poza jego granicami.

2. Jutro Świa­to­wy Dzień Tury­sty­ki. Wie­lu z nas w cza­sie waka­cji i urlo­pów prze­mie­rza­ło róż­ne szla­ki, tak­że zagra­nicz­ne, odkry­wa­ło pięk­no stwo­rze­nia, miej­sca szcze­gól­nie nazna­czo­ne Bożą obec­no­ścią. Z oka­zji tego dnia war­to pro­mo­wać miej­sca zwią­za­ne z ducho­wo­ścią chrze­ści­jań­ską, któ­re mogą sta­no­wić uko­je­nie dla zabie­ga­nych ludzi.

3. W śro­dę świę­to Świę­tych Archa­nio­łów Micha­ła, Gabrie­la i Rafa­ła. Bóg posy­ła swo­ich anio­łów, by trosz­czy­li się o nas, strze­gli nas i chro­ni­li w waż­nych momen­tach życia. Oni są prze­ja­wem miło­ści i codzien­nej obec­no­ści Boga w naszym życiu. War­to pole­cać się ich opie­ce nie tyl­ko w latach dzie­cię­cych, ale i w doro­słym życiu. Tego dnia o godz.17.00 odpust w Dąbrówce.

4. W pią­tek roz­pocz­nie­my paź­dzier­nik, mie­siąc w szcze­gól­ny spo­sób poświę­co­ny Mat­ce Bożej Różań­co­wej. Róża­niec będzie­my odma­wiać codzien­nie pół godzi­ny przed ostat­nią Mszą św., a w nie­dzie­lę cząst­kę co tydzień po innej Mszy św. Kan­dy­da­ci do I Komu­nii św. i bierz­mo­wa­nia mają obo­wią­zek uczest­nic­twa w nabo­żeń­stwie przy­naj­mniej 2 razy w tygodniu.

5. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję, któ­rą zakoń­czy­my różań­cem połą­czo­nym z nabo­żeń­stwem pierw­szo­piąt­ko­wym o godz. 17.00. Oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej od 16.00.

6. W sobo­tę będzie­my wspo­mi­na­li Świę­tych Anio­łów Stró­żów. Bóg każ­de­mu z nas daje Anio­ła, by go strzegł i wspo­ma­gał na dro­gach życia.

7. Za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za dary sto­łu i przy­go­to­wa­nie odpu­stu oraz za wyko­na­nie wie­lu prac, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych, opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej oraz wsta­wien­nic­twa Świad­ków Miło­sier­dzia na każ­dy dzień, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej niedzieli.

9. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne 26.09–3.10.2021 r.

Ndz 7.45 + Anna- r. śm., Kle­mens, Cze­sław, Roman Żywic­cy i dziad­ko­wie z oboj­ga stron

9.30 + Mar­cjan­na i Józef oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

11.00 + Jan Wrycz Rekowski

Pon 17.30 w rocz­ni­cę uro­dzin o Boże błog. w całej rodzinie

Wt 17.30 + Boże­na Oszek

18.30 + mąż Jan Szupiński

Śr 18.30 + rodzi­ce Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jarmoch

Czw 8.00 w int. Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Ogo­rze­li­nach- w rocz­ni­cę nada­nia patro­na­tu im. Pol­skich Kawa­le­rów Maltańskich

17.30 dz-błag w 15 r. ślu­bu Lucy­ny i Marcina

18.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska- int. od męża z rodziną

Pt 12.00 pogrzeb: + Zenon Czerniawski

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 1 gr.

Sob 15.30 dz-błag w 18 r. uro­dzin Oskara

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 2 gr.

Ndz 7.45 + Fran­ci­szek Lemań­czyk- 50 r. śm.

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

9.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 3 gr.

11.00 + Zofia i Józef Pasiń­scy, Feli­cja i Szcze­pan Przy­byl­scy oraz z rodziny

12. września 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 12 września 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siaj roz­po­czy­na­my w Koście­le w Pol­sce Tydzień Wycho­wa­nia i kwar­tal­ne dni modlitw za dzie­ci, mło­dzież i wycho­waw­ców. Cho­dzi o wiel­kie dzie­ło kształ­to­wa­nia przy­szłych poko­leń, ich świa­ta war­to­ści oraz postaw życiowych.

2. We wto­rek 14 wrze­śnia przy­pa­da świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go upa­mięt­nia­ją­ce odna­le­zie­nie reli­kwii krzy­ża, na któ­rym umarł i doko­nał zba­wie­nia świa­ta nasz Pan Jezus Chry­stus. Dla nas jest to dzień wyjąt­ko­wy i dla­te­go 19 wrze­śnia prze­ży­wać będzie­my nasz dorocz­ny odpust pod prze­wod­nic­twem ks. Lesz­ka Przy­byl­skie­go, Inspek­to­ra do spraw szkol­nic­twa i wycho­wa­nia oraz Dyrek­to­ra Micha­lic­kie­go Zespo­łu Szkół w Miej­scu Pia­sto­wym. Na sumę zapra­szam do pomo­cy całą asy­stę wraz z dziew­czyn­ka­mi sypią­cy­mi kwiat­ki. Niech nie zabrak­nie niko­go. Zapro­ście rów­nież waszych krew­nych i gości. Od czwart­ku do sobo­ty włącz­nie zapra­szam na wie­czor­ne Msze św., a po nich na Tri­du­um przy­go­to­wu­ją­ce nas do uro­czy­sto­ści odpu­sto­wej. Modlić się będzie­my przez wsta­wien­nic­two „Świad­ków Miło­sier­dzia”. Spo­wiedź św. z udzia­łem zapro­szo­nych kapła­nów w sobo­tę od godz.10.00 do 10.45. W dniu odpu­stu o 15.00 Godzi­na Miło­sier­dzia, a o 16.00 spo­tka­nie przy Krzy­żu w Orzeł­ku. Zapra­szam zwłasz­cza tych, któ­rzy chcą zoba­czyć postę­py prac i pomo­dlić się tam cząst­ką różańca.

3.17 wrze­śnia będzie­my obcho­dzi­li rocz­ni­cę napa­ści Związ­ku Sowiec­kie­go na Pol­skę w 1939 r. Pamię­taj­my o tej tra­gicz­nej kar­cie histo­rii i módl­my się za wszyst­kich pole­głych na Wscho­dzie w obro­nie ojczyzny.

4. Ze wzglę­du na trud­ną i nie­bez­piecz­ną sytu­ację panu­ją­cą w Izra­elu odwo­ła­na zosta­je Piel­grzym­ka do Zie­mi Świę­tej, a przy­go­to­wa­ny został pro­gram Piel­grzym­ki do Medju­go­rie i Chor­wa­cji. Pro­gram wywie­szo­ny w gablo­cie, a w tygo­dniu będą wyło­żo­ne kart­ki na sto­li­ku. Licz­ba miejsc ograniczona.

5. Za dzi­siej­szą zbiór­kę do puszek na pomoc dla Afga­ni­sta­nu, za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę nowej ele­wa­cji naszej świą­ty­ni, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za dary sto­łu i ofia­ry na przy­go­to­wa­nie odpu­stu, a tak­że za wyko­na­nie ogro­mu prac, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Na dzień odpu­stu przy­go­to­wa­ne jest tak­że sto­isko para­fial­ne, na któ­rym sprze­da­wa­ne będą książ­ki oraz inne drob­ne pamiąt­ki. Zachę­cam do skorzystania.

7. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne 12.09–19.09.2021 r.

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- w dniu ziem­skich urodzin

9.30 + Kry­sty­na Żeszo­ta- 26 r. śm.

11.00 + Ste­fan i Adam Mrugalscy

Pon 17.30 + Danu­ta Kra­jew­ska- int. od miesz­kań­ców Domu Nauczyciela

18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

Wt 18.30 + Jadwi­ga Guzin­ska- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Śr 18.30 + Hele­na i Tade­usz Nowakowie

Czw 18.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- w dniu ziem­skich urodzin

NABOŻEŃSTWO PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚW. JANA PAWŁA II

Pt 18.30 + Jan Roz­wa­dow­ski- int. od rodziny

NABOŻEŃSTWO PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚW. FAUSTYNY

Sob 14.30 ślub: Mar­cin Soko­łow­ski i Domi­ni­ka Olejnik

16.00 ślub: Adam Pasiń­ski i Justy­na Wojtala

18.30 + mąż Jan Beger oraz rodzi­ce Roza­lia i Józef

NABOŻEŃSTWO PRZEZ WSTAWIENNICTWO BŁ. WŁADYSŁAWA

Ndz 7.45 dz-błag dla Mar­ka w dniu urodzin

9.30 + Fran­ci­szek Otto

12.00 SUMA ODPUSTOWA w int. para­fian i dobrodziejów

08. września 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 5.09.2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest obcho­dzo­na w Koście­le w Pol­sce jako  „Dzień Soli­dar­no­ści z Afgań­czy­ka­mi”. Za tydzień przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na ich rzecz. War­to pamię­tać rów­nież o wezwa­niu papie­ża Fran­cisz­ka do wzmo­żo­nej modli­twy i postu w inten­cji poko­ju w Afganistanie.

2. W śro­dę 8 wrze­śnia świę­to Naro­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Ducho­wość nasze­go naro­du jest prze­nik­nię­ta ducho­wo­ścią maryj­ną, któ­ra zawsze ukie­run­ko­wu­je nas na Boga. W naszej tra­dy­cji to świę­to jest nazy­wa­ne świę­tem Mat­ki Bożej Siew­nej, bo tego dnia pro­si­my o bło­go­sła­wień­stwo Boże dla przy­szłych plo­nów, żeby nasza zie­mia przy­nio­sła chleb. Po Mszach św. obrzęd poświę­ce­nia ziar­na na zasiew. Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy prze­nie­sio­na na wtorek.

3. Za tydzień o godz. 12.00 odpust w Zamar­tem. Tego dnia rów­nież beaty­fi­ka­cja wiel­kie­go Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go i Mat­ki Elż­bie­ty Czac­kiej. Pro­śmy, by nowi bło­go­sła­wie­ni wypra­sza­li łaski potrzeb­ne w naszym życiu oso­bi­stym, rodzin­nym, para­fial­nym i narodowym.

4. Wycho­wa­nie reli­gij­ne jest naszym wspól­nym obo­wiąz­kiem. Oczy­wi­ście pierw­szy­mi wycho­waw­ca­mi są zawsze rodzi­ce. Cho­dzi o roz­wój inte­lek­tu­al­ny dzie­ci i ich roz­wój ducho­wy ku świę­to­ści. Otwie­raj­my ich ser­ca na Boga i świat, któ­ry nas otacza.

5. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz na budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce i wszel­ką życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na spła­tę nowej ele­wa­cji kościo­ła. Kocha­nych para­fian i ludzi dobrej woli pro­szę o pomoc w przy­go­to­wa­niu nasze­go odpu­stu, któ­ry prze­ży­wać będzie­my w nie­dzie­lę 19 września.

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzy­my, wraz z prze­by­wa­ją­cym na urlo­pie ks. Grze­go­rzem, obfi­to­ści łask Bożych, opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej oraz wsta­wien­nic­twa Świad­ków Miło­sier­dzia na każ­dy dzień, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej niedzieli.

7. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne 5.09–12.09.2021 r.

Ndz 7.45 + Tere­sa i Ber­nard Januszewscy

9.30 + Tere­sa Bukała

11.00 + Gra­ży­na, Piotr i Michał- w dniu ziem­skich uro­dzin oraz Krzysz­tof Rożek

Pon 18.30 + Kata­rzy­na i Józef Leszczyńscy

Wt 18.30 za stra­pio­nych rodzi­ców i bli­skich po stra­cie dziec­ka Filipa

Śr 9.30 dz-błag dla cór­ki Pau­li­ny w dniu urodzin

18.30 + Ste­fan- r. śm., Anna, Hele­na i Leszek Wyrowińscy

Czw 17.30 dz-błag dla Marze­ny i Krzysz­to­fa z oka­zji rocz­ni­cy ślu­bu i 50 urodzin

18.30 + Jan Kowa­lew­ski oraz rodzi­ce i bracia

Pt 17.30 + Iwo­na Gier­szew­ska- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

18.30 + Ste­fa­nia- r. śm. i Jan Kujawscy

Sob 17.30 dz-błag w 25 r. ślu­bu Euge­niu­sza i Doro­ty Otto

18.30 + Zyg­munt Pro­kop- 3 r. śm.

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- w dniu ziem­skich urodzin

9.30 + Kry­sty­na Żeszo­ta- 26 r. śm.

11.00 + Ste­fan i Adam Mrugalscy

21. sierpnia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 22.08.2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Nie­trud­no odnieść wra­że­nie, że ilość infor­ma­cji jest tak duża, że trze­ba sto­so­wać róż­ne fil­try, by odróż­nić praw­dę od fał­szu i odna­leźć się w tym gąsz­czu. A mowa Pana Jezu­sa jest pro­sta, nie ma w niej obcych słów ani skom­pli­ko­wa­nych zdań. Jezus jest praw­dą i życiem. Zosta­li­śmy zapro­sze­ni na ucztę, na któ­rej On daje nam chleb żywy – swo­je cia­ło – aby­śmy żyli na wieki. 

2. Jutro przy­pad­nie smut­na rocz­ni­ca pod­pi­sa­nia pak­tu Rib­ben­trop – Moło­tow. Pamię­taj­my w modli­twie nie tyl­ko o tych, któ­rzy zgi­nę­li w sowiec­kich łagrach i nie­miec­kich nazi­stow­skich obo­zach kon­cen­tra­cyj­nych, lecz tak­że o tych, któ­rzy opo­wie­dzie­li się za Bogiem i dla­te­go odda­li zdro­wie i życie w obro­nie god­no­ści i praw czło­wie­ka. Ostat­nio czę­sto sły­szy­my o pró­bach pod­wa­ża­nia współ­cze­snej histo­rii, nagi­na­nia fak­tów w imię tzw. popraw­no­ści poli­tycz­nej. War­to znać fak­ty, war­to pamię­tać i pie­lę­gno­wać pamięć.

3. W czwar­tek 26 sierp­nia uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Czę­sto­chow­skiej. Św. Jan Paweł II na Jasnej Górze powta­rzał, że tu bije ser­ce naro­du. Na Jasną Górę swo­je kro­ki kie­ru­ją milio­ny piel­grzy­mów. Piel­grzy­mu­ją tam rów­nież nasi para­fia­nie. To świa­dec­two naszej miło­ści do Mat­ki, któ­ra w jasno­gór­skiej iko­nie prze­by­wa w naszym naro­dzie od wie­ków. Tego dnia w para­fiach odno­wie­nie Jasno­gór­skich Ślu­bów Narodu. 

4. W sobo­tę o godz. 15.00 zapra­szam na nasze dorocz­ne dzięk­czy­nie­nie za tego­rocz­ne zbio­ry. Dożyn­ki roz­pocz­ną się prze­mar­szem o 14.50. Wszyst­kich, któ­rzy mogą pomóc w przy­go­to­wa­niu wień­ca i deko­ra­cji zapra­sza­my od ponie­dział­ku od godz. 17.00 do Wiej­skie­go Domu Kul­tu­ry. Tego dnia moż­na rów­nież w tym miej­scu od godz. 13.00 do 17.00 sko­rzy­stać z mobil­ne­go punk­tu spi­so­we­go. Proś­ba skie­ro­wa­na jest do każ­de­go, kto ze wzglę­du na róż­ne oko­licz­no­ści nie dopeł­nił jesz­cze tego obowiązku. 

5. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień. Ducho­wo łączy się z nami i pozdra­wia ks. pro­boszcz Piotr, któ­ry prze­by­wa z mini­stran­ta­mi i kół­kiem misyj­nym na let­nim wypoczynku.

6. Za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz na budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, zwłasz­cza poma­lo­wa­nie pode­stów i klęcz­ni­ków ławek naszej świą­ty­ni, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

7. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszal­ne 22.08–29.08.2021 r.

Ndz 7.45 + Aloj­zy i Maria Garsteccy

9.30 + Hen­ryk Sigmanski

11.00 + Jan Wrycz Rekow­ski- w dniu ziem­skich urodzin

Pon 17.30 + Mar­ta, Sta­ni­sław, Mar­ta i Józef

Wt 18.30 + Maria Zakrzew­ska, Tere­sa Kowal­ska oraz rodzi­ce i rodzeń­stwo- int. od Pawła

Śr 18.30 + Wła­dy­sław, Jadwi­ga i Teresa

Czw 16.00 dzięk­czyn­na za dar mał­żeń­stwa Karo­li­ny i Grze­go­rza Jabłońskich

18.30 o nowe, licz­ne i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyj­ne- int. Róży Różań­co­wej pw. św. Cecylii

Pt 18.30 + Edward- r. śm. i Jani­na Kurzelewscy

Sob 15.00 Dożynki

18.30 + dzia­dek Tade­usz Kowalski

Ndz 7.45 + Maria i Ste­fan Skiba

9.30 + ojciec Edward, dziad­ko­wie Jan i Leoka­dia oraz Wacła­wa i Władysław

11.00 dz-błag w 60 r. uro­dzin mamy Bro­ni­sła­wy- int. od dzieci

21. sierpnia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE WNIEBOWZIĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY 15 sierpnia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Przez dogmat o wnie­bo­wzię­ciu Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kościół przy­po­mi­na nam, że powo­ła­niem każ­de­go z nas jest zjed­no­cze­nie z Bogiem. Dąży­my do nie­go w docze­snym, ziem­skim życiu, dla­te­go podej­mu­je­my róż­ne wyzwa­nia wyni­ka­ją­ce z nasze­go powo­ła­nia, reali­zo­wa­ne­go na róż­nych płasz­czy­znach, wspie­ra­ni łaską Boga w sakra­men­tach, któ­rych szczy­tem jest Eucha­ry­stia. Bóg wzy­wa nas do nie­ba, gdzie dla każ­de­go jest przy­go­to­wa­ne miejsce.

2. Prze­ży­wa­my uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Obrzęd bło­go­sła­wie­nia ziół, kwia­tów, warzyw, pier­wo­cin zbóż na zakoń­cze­nie każ­dej Mszy św.

3. Dziś 101. rocz­ni­ca zwy­cię­skiej bitwy war­szaw­skiej w 1920 r., zwa­nej Cudem nad Wisłą, któ­ra zmie­ni­ła bieg histo­rii naszej ojczy­zny i całej Euro­py. Za przy­czy­ną Maryi Kró­lo­wej Poko­ju pole­caj­my Bogu spra­wy naszej ojczy­zny i nasze­go narodu. 

4. W ponie­dzia­łek, wto­rek i czwar­tek w koście­le będą malo­wa­ne pode­sty ławek.

W tych dniach od godz. 9.00 do 18.00 moż­na korzy­stać z Kapli­cy Miłosierdzia.

5. W naj­bliż­szy pią­tek 20 sierp­nia nasza para­fia orga­ni­zu­je let­ni wypo­czy­nek dla mini­stran­tów i dzie­ci z kół­ka misyj­ne­go. Dziś moż­na się jesz­cze zapi­sać. Wyjazd po wie­czor­nej Mszy św.

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wam wszyst­kim miłej i bło­go­sła­wio­nej niedzieli.

7. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę nowej ele­wa­cji naszej świą­ty­ni ( 2591 zł), za ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz na budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, kocha­nym para­fia­nom, a tak­że naszym gościom, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszal­ne 15.08–22.08.2021 r.

Ndz 7.45 + Łucja, Alfons i Hen­ryk Pestka

9.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

11.00 + Piotr Drewek

Pon bez Mszy św.

Wt bez Mszy św.

Śr 18.30 + dziad­ko­wie Łuka­siuk i Jar­moch oraz z rodziny

Czw bez Mszy św.

Pt 16.30 + Józef i Elż­bie­ta Krauze

17.30 + Gabriel Świenc­ki- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Sob 18.30 +Tere­sa Arendt- 2 r. śm. oraz Zykfryd

Ndz 7.45 + Aloj­zy i Maria Garsteccy

9.30 + Hen­ryk Sigmanski

11.00 + Jan Wrycz Rekow­ski- w dniu ziem­skich urodzin

UWAGA!!!

W ponie­dzia­łek, wto­rek i czwar­tek w koście­le będą malo­wa­ne pode­sty ławek. W tych dniach od godz. 9.00 do 18.00 moż­na korzy­stać z Kapli­cy Miłosierdzia.

09. sierpnia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 8 sierpnia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Per­spek­ty­wa wiecz­no­ści jest nie­zwy­kła dla czło­wie­ka. „Jeśli ktoś spo­ży­wa ten chleb, będzie żył na wie­ki” (J 6,51) – usły­sze­li­śmy dzi­siaj. Tak więc, nakar­mie­ni przy ołta­rzu Eucha­ry­stii, umoc­nie­ni sło­wem Chry­stu­sa, odważ­nie krocz­my w codzien­no­ści, któ­ra jest dro­gą ku celo­wi, jaki wyzna­czył nam Bóg.

2. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. W pol­skiej tra­dy­cji z tą uro­czy­sto­ścią jest zwią­za­ny obrzęd bło­go­sła­wie­nia ziół, kwia­tów, warzyw, zbóż, dla­te­go przy­no­si­my je przed ołtarz. Chce­my w ten spo­sób uwiel­bić Boga i podzię­ko­wać Mu za to, że trosz­czy się o nas. Obrzęd bło­go­sła­wień­stwa odbę­dzie się na zakoń­cze­nie każ­dej Mszy św.

3. 15 sierp­nia przy­pad­nie 101. rocz­ni­ca zwy­cię­skiej bitwy war­szaw­skiej w 1920 r., zwa­nej Cudem nad Wisłą, któ­ra zmie­ni­ła bieg histo­rii naszej ojczy­zny. Skut­ki tego trium­fu Woj­ska Pol­skie­go wpły­nę­ły tak­że na histo­rię Euro­py, bowiem zatrzy­ma­no nawał­ni­cę bol­sze­wic­ką, któ­ra zagra­ża­ła nie tyl­ko nasze­mu narodowi.

4. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę nowej ele­wa­cji naszej świą­ty­ni, za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc w wie­lu pra­cach, a tak­że za życz­li­wość i zro­zu­mie­nie, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej.

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­tych darów i opie­ki Bożej Opatrzności.

7. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne 8.08–15.08.2021 r.

Ndz 7.45 + Jadwi­ga Pest­ka- 1 r. śm.

9.30 + Wero­ni­ka i Feliks Zyg­mań­scy oraz z rodziny

11.00 + dzia­dek Jan Wrycz Rekow­ski- int. od wnu­ków Syn­tii i Błażeja

Pon 17.30 + Ber­nard Lip­kow­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

18.30 za dusze w czyść­cu cierpiące

Wt 18.30 + Jerzy – 17 r. śm.

Śr 18.30 + rodzi­ce Gra­ży­na i Krzysz­tof Rożek- 11 r. śm.

Czw 17.30 + Maria Guen­ther- w dniu ziem­skich urodzin

18.30 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 4 r. śm. oraz Józef i Wiesław

Pt 17.30 + Andrzej Prondziński

18.30 + Józef- 6 r. śm. i Ger­tru­da- 3 r. śm.

Sob 15.00 ślub: Maciej Nowak i Julia Frydrychewicz

16.30 dz-błag w 50 r. ślu­bu Mał­go­rza­ty i Jana Nowaków

18.30 + Hen­ryk Sig­man­ski, Jan Wrycz Rekow­ski i Kry­sty­na Zakrzew­ska- int. od Przyjaciół

Ndz 7.45 + Łucja, Alfons i Hen­ryk Pestka

9.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

11.00 + Piotr Drewek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. lipca 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 18 lipca 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Ks. Kano­ni­ko­wi Andrze­jo­wi Szo­piń­skie­mu, któ­ry jest Głów­nym Eko­no­mem naszej Die­ce­zji, dzię­ku­ję za dzi­siej­szą obec­ność, wygło­szo­ne sło­wo Boże oraz za uro­czy­ste poświę­ce­nie nowe­go dachu, wie­ży i ele­wa­cji naszej zabyt­ko­wej świątyni.

2. Jak miło brzmią w naszych uszach sło­wa Jezu­sa z dzi­siej­szej Ewan­ge­lii: „Pójdź­cie wy sami osob­no na pust­ko­wie i wypocz­nij­cie nie­co” (Mk 6,31). Aby­śmy mogli podej­mo­wać wyzwa­nia zwią­za­ne z powo­ła­niem, potrze­bu­je­my cza­su na odpo­czy­nek, ale tak­że na zaak­cen­to­wa­nie spraw ducho­wych, dzię­ki któ­rym ota­cza­ją­cy nas świat – dzie­ło Boga – nabie­ra wyjąt­ko­we­go bla­sku. Uczyń­my wszyst­ko, by nie zagu­bić ducho­we­go wymia­ru swo­je­go życia. Bóg nam bło­go­sła­wi w cza­sie wypo­czyn­ku, lecz zadbaj­my tak­że o odpo­wied­nie miej­sce i czas dla Nie­go w swo­im życiu.

3. Dziś roz­po­czy­na się XXII tydzień św. Krzysz­to­fa pod hasłem: W dro­gę do Źró­dła Życia. MIVA Pol­ska zachę­ca do włą­cze­nia się w akcję : Poda­ruj 1 gr za 1 km bez­piecz­nej jaz­dy na środ­ki trans­por­tu dla misjo­na­rzy. Two­je podzię­ko­wa­nie za szczę­śli­we podró­że. Za tydzień przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na ten cel. Po każ­dej Mszy św., tak­że w sobo­tę poświę­ce­nie pojaz­dów i bło­go­sła­wień­stwo kierowców.

4. 20 sierp­nia nasza para­fia orga­ni­zu­je let­ni wypo­czy­nek dla mini­stran­tów i dzie­ci z kół­ka misyj­ne­go. Zapi­sy w tygo­dniu po Mszach św.

5. W imie­niu wła­snym oraz naszych Soł­ty­sów pro­szę gospo­da­rzy, aby przed roz­po­czę­ciem żniw przy­go­to­wa­li kło­sy zbóż, któ­re będą potrzeb­ne do wyko­na­nia wień­ca dożynkowego.

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia, wraz z ks. Andrze­jem, życzy­my obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wam wszyst­kim miłej i bło­go­sła­wio­nej niedzieli.

7. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę nowej ele­wa­cji naszej świą­ty­ni ( 2354,50 zł), za ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz na budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce oraz przy­go­to­wa­nie dzi­siej­szej uro­czy­sto­ści w każ­dym jej wymia­rze, kocha­nym para­fia­nom, rodzi­nie, a tak­że naszym gościom, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne 18.07–25.07.2021 r.

Ndz 7.45 + Ber­nard- r. śm. i Tere­sa Januszewscy

9.30 + Julian­na Żeszo­ta- 13 r. śm.

11.00 1) dz-błag dla Pau­li­ny i Bła­że­ja w rocz­ni­cę ślubu

2) za para­fian i doro­dzie­jów oraz o zdro­wie i Boże błog. dla mamy Marii Bekisch w dniu 70 r. urodzin

Pon 17.30 dz-błag w 35 r. ślu­bu Mie­czy­sła­wa i Gra­ży­ny Wardin

18.30 + Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jarmoch

Wt 18.30 + brat Stanisław

Śr 18.30 o zdro­wie, siły i Boże błog. oraz wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia dla człon­kiń Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwigi

Czw 12.00 pogrzeb: Gabriel Świencki

17.30 + Tade­usz Zdoń­czyk- 4 r. śm.

18.30 + Hen­ryk Sigmanski

Pt 16.00 ślub: Mate­usz Dudek i Mag­da­le­na Jakóbczak

17.30 dz-błag w 18 r. uro­dzin Moniki

18.30 + Ber­nard, Hele­na i Anna Ginter

Sob 16.30 dz-błag w 10 r. ślu­bu Moni­ki i Rado­sła­wa Hałasowskich

17.30 + Jan Wrycz Rekowski

18.30 dzięk­czyn­na z proś­bą o zdro­wie, Boże błog., dary Ducha Świę­te­go i opie­kę NMP w 10 r. ślu­bu San­dry i Toma­sza Witaszczyków

Ndz 7.45 + Marian­na Szu­bert i Adam Zych- w dniu ziem­skich urodzin

9.30 + Marian- 4 r. śm., Tere­sa, Wale­rian i Paweł Kak

11.00 o szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla Pauliny