14. września 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZW. 13 września 2020 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś w naszej para­fii dzień I Komu­nii św. Dzie­ciom, ich rodzi­nom oraz wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli w przy­go­to­wa­niu tej uro­czy­sto­ści gorą­co dzię­ku­ję.

2. Jutro, 14 wrze­śnia przy­pa­da świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go upa­mięt­nia­ją­ce odna­le­zie­nie reli­kwii krzy­ża, na któ­rym umarł i doko­nał zba­wie­nia świa­ta nasz Pan Jezus Chry­stus. Dla nas jest to dzień wyjąt­ko­wy i dla­te­go 20 wrze­śnia prze­ży­wać będzie­my dorocz­ny odpust pod prze­wod­nic­twem ks. Pra­ła­ta Maria­na Szcze­piń­skie­go z Koście­rzy­ny. Na sumę zapra­szam do pomo­cy całą asy­stę wraz z dziew­czyn­ka­mi sypią­cy­mi kwiat­ki. Niech nie zabrak­nie niko­go. Zapro­ście rów­nież waszych krew­nych i gości. Od czwart­ku do sobo­ty włącz­nie zapra­szam na wie­czor­ne Msze św., a po nich na Tri­du­um przy­go­to­wu­ją­ce nas do uro­czy­sto­ści odpu­sto­wej. Modlić się będzie­my przez wsta­wien­nic­two naszych „Świad­ków Miło­sier­dzia”. Spo­wiedź św. z udzia­łem zapro­szo­nych kapła­nów w sobo­tę od godz.16.00 do 16.45. W dniu odpu­stu o godz.15.00 odbę­dzie się poświę­ce­nie nowe­go krzy­ża na pla­cu budo­wy Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku. Niech krzyż Chry­stu­sa, któ­ry dziś tak czę­sto bywa oplu­wa­ny i nisz­czo­ny, będzie dla nas oraz przy­szłych poko­leń, świa­dec­twem głę­bo­kiej wia­ry i ufno­ści w bez­gra­nicz­ne Boże Miło­sier­dzie. Zapra­szam Was wszyst­kich rów­nież na to poświę­ce­nie, będą­ce nie­ja­ko dopeł­nie­niem nasze­go para­fial­ne­go świę­ta.

3. Prze­ka­zu­ję naj­lep­sze życze­nia obcho­dzą­cym w tym tygo­dniu imie­ni­ny, uro­dzi­ny i wszel­kie jubi­le­usze.

4. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach nasze­go kościo­ła, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go, za dary sto­łu i ofia­ry na przy­go­to­wa­nie odpu­stu, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Zwy­cza­jo­wa zbiór­ka ofiar na Zie­mię Świę­tą, zwią­za­na z ado­ra­cją Krzy­ża w Wiel­ki Pią­tek i Wiel­ką Sobo­tę, ze wzglę­du na stan pan­de­mii nie mogła się odbyć w tra­dy­cyj­nym wymia­rze. Z tego wzglę­du, Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek pod­jął decy­zję, aby prze­pro­wa­dzić ją we wrze­śniu, gdy obcho­dzo­ne jest świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go. Za tydzień przed kościo­łem zbiór­ka na ten cel.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Od zeszłe­go roku na dzień odpu­stu przy­go­to­wa­ne będzie tak­że sto­isko para­fial­ne, na któ­rym sprze­da­wa­ne będą książ­ki oraz inne drob­ne pamiąt­ki. Zachę­cam do sko­rzy­sta­nia.

Inten­cje mszal­ne

13.09–20.09.2020 r.

Ndz 7.45 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o siły i zdro­wie dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy tego dzie­ła

9.30 + Jan Beger – 1 r. śm.

11.00 w int. dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych i ich rodzin

Pon 18.30 + Bar­ba­ra Dzie­rzyk- 13 r. śm.

Wt 18.30 + Hele­na i Tade­usz Nowak

Śr 18.30 dz-błag w 41 r. ślu­bu

Czw 18.30 + Zyg­munt Pro­kop- 2 r. śm.

Pt 18.30 dz-błag z ok. uro­dzin Mar­ka

Sob 17.30 + Ber­na­de­ta Krau­se

18.30 dz-błag z ok.urodzin San­dry

Ndz 7.45 + Regi­na Zakrzew­ska

9.30 + Fran­ci­szek Otto

12.00 SUMA ODPUSTOWA w int. para­fian i dobro­dzie­jów

07. września 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 6.09–13.09.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Piotr Modrzyń­ski- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

9.30 + Ste­fan i Adam Mru­gal­scy

11.00 + Gra­ży­na, Piotr i Michał- w dniu ziem­skich ur. oraz Krzysz­tof Rożek

Pon 17.30 + Jadwi­ga Pest­ka- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

18.30 + rodzi­ce i rodzeń­stwo

Wt 9.30 + Józe­fa- r. śm. oraz Jan i Ade­la Drew­czyń­scy

18.30 dz-błag w dniu uro­dzin Pau­li­ny

Śr 18.30 + Andrzej, Józef i Leoka­dia oraz z rodzi­ny Drąż­kow­skich

Czw 17.30 o zdro­wie i siły dla Pio­tra z ok. uro­dzin

18.30 + Ste­fa­nia- r. śm. i Jan Kujaw­scy

Pt 17.30 dz-błag z ok. 40 r. uro­dzin Mie­czy­sła­wa Wir­ku­sa

18.30 + Ste­fan- r. śm. ‚Hele­na, Anna, Leszek Wyro­wiń­scy

Sob 16.00 ślub: Rado­sław Wen­der­ski i Domi­ni­ka Saj­kow­ska

18.30 + Anna- r. śm., Kle­mens, Hele­na, Roman i Cze­sław Żywic­cy

Ndz 7.45 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o siły i zdro­wie dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy tego dzie­ła

9.30 + Jan Beger – 1 r. śm.

11.00 w int. dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­nych i ich rodzin

31. sierpnia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 30.08–6.09.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Euge­niusz, Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

9.30 + Miro­sła­wa i Anto­ni Jeżew­scy

11.00 + Józef i Jadwi­ga oraz Wie­sław Kie­dro­wicz

Pon 18.30 + Zenon Szu­bert- r. śm.,dziadkowie Julian­na i Józef oraz Marian­na i Fran­ci­szek

Wt 7.30 w int. dzie­ci, mło­dzie­ży oraz pra­cow­ni­ków szko­ły na roz­po­czę­cie nowe­go roku szkol­ne­go i kate­che­tycz­ne­go

18.30 + Jan Szu­piń­ski- int. od wnu­ków Syn­tii i Remi­giu­sza

Śr 18.30 w int. Bar­to­sza z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski oraz świa­tło Ducha Świę­te­go na nowy rok szkol­ny i kate­che­tycz­ny

Czw 17.30 + Jan i Hen­ryk oraz dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Pt 17.30 + Hele­na Wyro­wiń­ska- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

18.30 o licz­ne powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyj­ne- int. Róży Różań­co­wej  pw. św. Cecy­lii

Sob 16.00 dz-błag w 50 r. ślu­bu Tere­sy i Wła­dy­sła­wa

18.30 + Jani­na Sig­man­ska, Hali­na i Jan Miszew­scy oraz Mał­go­rza­ta i Bła­żej

Ndz 7.45 + Piotr Modrzyń­ski- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

9.30 + Ste­fan i Adam Mru­gal­scy

11.00 + Gra­ży­na, Piotr i Michał- w dniu ziem­skich ur. oraz Krzysz­tof Rożek

22. sierpnia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 23.08–30.08.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Józef Jaros- 5 r. śm. i Ger­tru­da Skwie­raw­ska- 2 r. śm.

9.30 + Sta­ni­sław Woj­ta­la- 20 r. śm.

11.00 + rodzi­ce Jani­na i Syl­we­ster Niklarz

Pon 17.30 o zdro­wie i siły dla Mar­ka

18.30 o zdro­wie i Boże błog. dla człon­kiń Róży Różań­co­wej pw. św. Cecy­lii

Wt 17.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

18.30 + Edy­ta Jani­kow­ska- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Śr 17.30 + rodzi­ce Marian­na i Mie­czy­sław Jurak, Maria i Jan Kurc

18.00 Koron­ka i Nowen­na

18.30 dz-błag w 3 r. ślu­bu Doro­ty i Łuka­sza oraz dla Fran­ka

Czw 17.30 o zdro­wie i siły dla Mar­ka

18.30 + Mar­ta i Sta­ni­sław Pila­rek oraz Zofia i Jan Lesz­czyń­scy

Pt 17.30 + Edwin i rodzi­ce z oboj­ga stron

18.30 + Bru­non- r. śm. i Tere­sa Lewan­dow­scy oraz Hele­na i Józef Dzia­mec­cy

Sob 15.00 dzięk­czyn­na za tego­rocz­ne zbio­ry

16.30 dz-błag w 50 r. ślu­bu Marii i Bru­no­na Narlo­chów

18.30 + Edward Kurze­lew­ski

Ndz 7.45 + Euge­niusz, Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

9.30 + Miro­sła­wa i Anto­ni Jeżew­scy

11.00 + Józef i Jadwi­ga oraz Wie­sław Kie­dro­wicz

17. sierpnia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 16.08–23.08.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 dz-błag dla ks. Pro­bosz­cza Pio­tra w 5 r. posłu­gi w naszej para­fii- int. od rodzi­ny Łuka­szew­skich

9.30 + Józef Grab­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

11.00 + Tere­sa Arendt- 1 r. śm.

Pon 17.30 + Andrzej Pron­dziń­ski

18.30 + Teo­fil i Petro­ne­la Zakrzew­scy

Wt 17.30 o zdro­wie i siły dla Mar­ka

18.30 + Ber­na­de­ta Krau­se

Śr 18.30 ++ z rodzin z oboj­ga stron

Czw 17.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o Boże błog., zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku z proś­bą o szczę­śli­we zakoń­cze­nie tego dzie­ła

18.30 + Ber­nard Lip­kow­ski

Pt 18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia za ++ człon­ki­nie Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwi­gi

Sob 16.30 dz-błag w 50 r. ślu­bu Zeno­na i Zofii

18.30 dz-błag w 3 r. ślu­bu Patry­cji i Dawi­da z proś­bą o szczę­śli­we roz­wią­za­nie

Ndz 7.45 + Józef Jaros- 5 r. śm. i Ger­tru­da Skwie­raw­ska- 2 r. śm.

9.30 + Sta­ni­sław Woj­ta­la- 20 r. śm.

11.00 + rodzi­ce Jani­na i Syl­we­ster Niklarz

09. sierpnia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 9.08–16.08.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 dz-błag w 22 r. ślu­bu Alek­san­dry i Pio­tra oraz dla całej rodzi­ny

9.30 o nowe powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyj­ne

11.00 dz-błag dla Geno­we­fy i Bro­ni­sła­wa w 75 r. ur.

Pon 18.30 + Jerzy Wil­czek- 16 r. śm.

Wt 11.00 pogrzeb: + Jadwi­ga Pest­ka

18.30 + rodzi­ce Gra­ży­na i Krzysz­tof Rożek- 10 r. śm.

Śr 17.30 + Maria Guen­ther- w dniu ziem­skich ur.

18.00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia i Nowen­na

18.30 + dziad­ków Łuka­siuk i Jar­moch oraz z rodzi­ny

Czw 17.30 + Ste­fan i Józe­fa Klo­skow­scy oraz Jan i Ste­fa­nia Kujaw­scy

18.30 dz-błag w 1 r. ślu­bu Alek­san­dry i Prze­my­sła­wa

Pt 16.00 ślub: Ceza­ry Woj­ta­la i Aga­ta Har­ka­ła

17.30 dz-błag dla Mak­sy­mi­lia­na w dniu imie­nin

18.30 + Maria Guen­ther- int. od sąsia­dów

Sob 9.30 + rodzi­ce Pepliń­scy i Buła­wa

11.00 + Alfons- 25 r. śm i Łucja Pest­ka

15.00 ślub: Filip Gru­nau i Aga­ta Kowal­ska

Ndz 7.45 dz-błag dla ks. Pro­bosz­cza Pio­tra w 5 r. posłu­gi w naszej para­fii- int. od rodzi­ny Łuka­szew­skich

9.30 + Józef Grab­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

11.00 + Tere­sa Arendt- 1 r. śm.

27. lipca 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 26.07–2.08.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Józef Beh­rendt i rodzi­ce z ob. stron

9.30 + Anna i Józef Beh­rendt, Teo­fi­la i Jan Jeżew­scy

11.00 + Mał­go­rza­ta , Leon, Jan i Robert

Pon 18.30 o łaskę zdro­wia, Boże błog. i opie­kę NMP oaz wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia z oka­zji uro­dzin

Wt 18.30 + Łucja, Alfons i Hen­ryk Pest­ka oraz Ste­fan Kule­sza

Śr 18.30 o zdro­wie i Boże błog. dla Jani­ny

Czw 18.30 + Mar­ta i Józef oraz Zofia i Jan Lesz­czyń­scy

Pt 17.30 o zdro­wie i siły dla Sta­ni­sła­wa

18.30 dz-błag dla rodzi­ny

Sob 15.00 ślub: Damian Racław­ski i Agniesz­ka Cheł­mow­ska

18.30 + Ewa Cier­niak

Ndz 7.45 dz-błag dla Tere­sy z ok. 70 r. ur. oraz ++ Mario­la, Fran­ci­szek, Kry­sty­na i Julian­na

9.30 + Adam, Ana­sta­zja i Janusz Kost­kow­scy oraz dziad­ko­wie Feliks i Zofia

11.00 z ok. zbi­ża­ją­ce­go się Dnia Pro­bosz­cza, dzię­ku­jąc za 5 lat posłu­gi ks. Pio­tra w naszej para­fii, z proś­bą o Boże błog., opie­kę NMP oraz wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia- int. Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwi­gi

20. lipca 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 19.07–26.07.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Ber­nard Janu­szew­ski

9.30 dz-błag w 75 r. ur. Ire­ny

11.00 + Krzysz­tof- z ok. ziem­skich ur. i Gra­ży­na Rożek

Pon (poza para­fią) dz-błag dla Marii i Jerze­go Beki­schów z ok. 45 r. ślu­bu- int. od Rady Para­fial­nej

Wt 17.30 dz-błag dla Paw­ła i Kata­rzy­ny, Macie­ja i Lidii oraz ich rodzin

Śr 17.30 + Roza­lia i Edmund Borow­scy

18.00 Koron­ka i Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy

18.30 + Ali­cja z ok. ziem­skich ur.

Czw 18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie, siły oraz Boże błog. dla człon­kiń Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwi­gi

Pt 17.30 + Jadwi­ga, Józef i Wie­sław Kie­dro­wicz

18.30 + Marian­na Szu­bert i Adam Zych- z ok. ziem­skich ur.

Sob 17.30 + Marian Kak- 3 r. śm., Tere­sa, Wale­rian i Paweł

18.30 + Ber­nard, Hele­na i Anna Gin­ter

Ndz 7.45 + Józef Beh­rendt i rodzi­ce z ob. stron

9.30 + Anna i Józef Beh­rendt, Teo­fi­la i Jan Jeżew­scy

11.00 + Mał­go­rza­ta , Leon, Jan i Robert

12. lipca 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 12.07–19.07.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 dz-błag dla całej rodzi­ny

9.30 dz-błag w dniu ur. Iwo­ny

11.00 + Wacła­wa i Wła­dy­sław oraz Wal­de­mar Witasz­czyk

Pon 18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Wt 18.30 + Ber­na­de­ta Krau­se

Śr 18.30 o zdro­wie i szczę­śli­wą ope­ra­cje dla cór­ki Ali­ny

Czw 12.00 ( Zamar­te) w int. para­fian i dobro­dzie­jów

Pt 15.00 ślub­na: Miko­łaj Sig­man­ski i Mał­go­rza­ta Jeżew­ska

18.30 + dzia­dek Edward oraz Mar­ta, Fran­ci­szek, Anna i Jakub

Sob 17.30 + Maria Beh­rendt

18.30 + rodzi­ce Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jar­moch

Ndz 7.45 + Ber­nard Janu­szew­ski

9.30 dz-błag w 75 r. ur. Ire­ny

11.00 + Krzysz­tof- z ok. ziem­skich ur. i Gra­ży­na Rożek

05. lipca 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 5.07–12.07.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + rodzi­ce Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy oraz Robert Sko­row­ski

9.30 + Hele­na i Ber­nard Koło­dziej­czyk

11.00 + Zofia i Józef Pasiń­scy oraz z rodzi­ny

Pon 19.00 + Anna i Jan Cie­ślik oraz z rodzi­ny

Wt bez Mszy św.

Śr 19.00 dz-błag dla rodzi­ny

Czw bez Mszy św.

Pt 19.00 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o łaskę zdro­wia i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy Tego dzie­ła

Sob 17.30 + Ambro­ży Mey­er

18.30 + Julian — r. śm., Łucja i Jerzy Husa­rek

Ndz 7.45 dz-błag dla całej rodzi­ny

9.30 dz-błag w dniu ur. Iwo­ny

11.00 + Wacła­wa i Wła­dy­sław oraz Wal­de­mar Witasz­czyk