20. października 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 20.10–27.10.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 dzięk­czyn­na za ura­to­wa­ne życie Iwo­ny

9.30 + rodzi­ce i rodzeń­stwo z ob. stron

11.00 w int. misji i misjo­na­rzy

Nabo­żeń­stwo różań­co­we

Pon 16.30 Nabo­żeń­stwo różań­co­we dla dzie­ci i mło­dzie­ży

18.00 Nabo­żeń­stwo różań­co­we

18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Wt 18.00 Nabo­żeń­stwo różań­co­we

18.30 + Grze­gorz Buka­ła- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

Śr 18.00 Nabo­żeń­stwo różań­co­we

18.30 + Jani­na Sig­man­ska- 4 r. śm.

Czw 18.00 Nabo­żeń­stwo różań­co­we

18.30 dz-błag w 60 r. ślu­bu Jadwi­gi i Jerze­go

Pt 16.30 Nabo­żeń­stwo różań­co­we dla dzie­ci i mło­dzie­ży

18.00 Nabo­żeń­stwo różań­co­we

18.30 + Ste­fan Rożek

Sob 15.00 dz-błag w 50 r. ślu­bu Leoka­dii i Edwar­da Narlo­chów

16.00 dz-błag w 60 r. ślu­bu Hali­ny i Jana Zakrzew­skich

18.00 Nabo­żeń­stwo różań­co­we

18.30 + Józef- 1 r. śm. i Ire­na Skór­czew­ska ‑w dniu ziem­skich ur.

Ndz 7.45 + Ber­nard Janu­szew­ski i dziad­ko­wie

Nabo­żeń­stwo różań­co­we

9.30 + Maria i Leon Sto­pa

11.00 + Tade­usz Kowal­ski- z ok. ziem­skich imie­nin

18. października 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 13.10–20.10.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Ste­fan Daniels- r. śm., Miro­sław, Kla­ra i Wan­da

9.30 + Jan Beger, Roza­lia i z rodzi­ny

Nabo­żeń­stwo różań­co­we

11.00 + Krzysz­tof Kowa­lew­ski-10 r. śm.

Pon 16.30 Nabo­żeń­stwo różań­co­we dla dzie­ci i mło­dzie­ży

18.00 Nabo­żeń­stwo różań­co­we

18.30 + Grze­gorz Bana­sik- w dniu ziem­skich ur.

Wt 8.00 Nabo­żeń­stwo różań­co­we Wię­cej »

06. października 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 06.10–13.06.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- w dniu ziem­skich ur.

Nabo­żeń­stwo różań­co­we

9.30 + Jan Siko­ra- w dniu ziem­skich ur.

11.00 + rodzi­ce Bry­gi­da i Łucjan oraz brat Mariusz- w 1 r. śm.

Pon 16.30 Nabo­żeń­stwo różań­co­we dla dzie­ci i mło­dzie­ży

18.00 Nabo­żeń­stwo różań­co­we Wię­cej »

01. października 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 29.09–06.10.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + + z rodzin Lel­la i Tusz­kie­wicz

9.30 + Jan Szu­piń­ski- rocz­ni­ca ziem­skich ur.

11.00 + Łucja- r. śm. i Julian Husa­rek

Pon 18.30 dz-błag w 18 r. ur. Remi­giu­sza

Wt 18.30 + rodzi­ce Mar­ta i Józef Lemań­czyk oraz brat Kazi­mierz

Śr 18.30 + Grze­gorz i Paweł Kar­piń­scy

Wię­cej »

22. września 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 22.09–29.09.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther

9.30 dz-błag w 80 r. ur. Ger­tru­dy

11.00 + Krzysz­tof Kowa­lew­ski oraz Jan i Ryszard Guzin­scy

Pon 18.30 + ks. Fran­ci­szek Husa­rek- r. śm.

Wt 8.30 + Jan Lesz­czyń­ski i rodzi­ce z ob. stron Wię­cej »

17. września 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 15.09–22.09.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Edward Wir­kus

9.30 + Fran­ci­szek Otto

2) dz-błag w 40 r. ślu­bu

12.00 w int. para­fian i dobro­dzie­jów

Pon 18.30 w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu i NMP za szczę­śli­wie prze­ży­te 75 lat z proś­bą za wsta­wien­nic­twem Świad­ków Miło­sier­dzia o łaskę zdro­wia na dal­sze lata życia dla Hen­ry­ka

Wt 8.30 dz-błag dla rodzi­ny Pest­ków

Śr 11.00 + Jan Beger ‑pogrze­bo­wa Wię­cej »

09. września 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 8.09–15.09.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 w int. stra­pio­nych rodzi­ców po stra­cie dziec­ka

9.30 dz-błag w 20 r. ślu­bu Han­ny i Rafa­ła

11.00 dz-błag dla rodzi­ny Niklarz

Pon 18.30 dz-błag w 1 r. ur. Igna­ce­go

Wt 18.30 + Ste­fa­nia i Jan Kujaw­scy

Wię­cej »

06. września 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 1.09–8.09.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Wan­da Sto­pa- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

9.30 + Ste­fan i Adam Mru­gal­scy

2) w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu i Mat­ce Naj­święt­szej za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o zdro­wie i opie­kę oraz wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia w 40 r. ślu­bu Wie­sła­wy i Tade­usza

11.00 + Gra­ży­na- z ok. ziem­skich ur. i Krzysz­tof Rożek

Pon 7.30 dz-błag na roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go i kate­che­tycz­ne­go

Wię­cej »

26. sierpnia 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 25.08–1.09.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

9.30 + Jan Szu­piń­ski- 4 r. śm.

11.00 + Piotr Dre­wek

Pon 18.30 + Grze­gorz Kar­piń­ski- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Wię­cej »

19. sierpnia 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 18.08–25.08.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Kry­sty­na Wen­der­ska- 4 r. śm.

9.30 dz-błag w 18 r. ur. Patry­cji

11.00 dz-błag dla całej rodzi­ny, ze szcze­gól­ną proś­bą o łaskę zdro­wia dla syna

Pon 18.30 + Anna i Jan oraz Dago­bert

Wt 18.30 + Hali­na, Marian, Cze­sław i Euge­niusz Kost­kow­scy

Wię­cej »