07. czerwca 2020 · Możliwość komentowania NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 7 czerwca 2020 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siaj, w uro­czy­stość Trój­cy Prze­naj­święt­szej, ze szcze­gól­ną czcią Kościół wypo­wia­da modli­twę: „Chwa­ła Ojcu i Syno­wi, i Ducho­wi Świę­te­mu…”. War­to też zdać sobie spra­wę, że ile razy świa­do­mie i poboż­nie wyko­nu­je­my znak krzy­ża, modli­tew­nie wiel­bi­my Trój­cę Prze­naj­święt­szą – jed­ne­go Boga w trzech Oso­bach.

2. Od 2008 roku pierw­sza nie­dzie­la czerw­ca obcho­dzo­na jest jako Dzień Dzięk­czy­nie­nia. Przede wszyst­kim dzię­ku­je­my nasze­mu Ojcu w nie­bie za dar odku­pie­nia. Jed­no­cze­śnie dzię­ku­je­my sobie wza­jem­nie za wszel­kie gesty dobro­ci i bra­ter­skiej soli­dar­no­ści.

3. W naj­bliż­szy czwar­tek, 11 czerw­ca, w litur­gii będzie­my cele­bro­wa­li uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa – Boże Cia­ło. Będzie­my dzię­ko­wać Bogu za dar Eucha­ry­stii oraz będzie­my pro­sić Chry­stu­sa o bło­go­sła­wień­stwo i pokój dla Kościo­ła powszech­ne­go i naszej Ojczy­zny. Decy­zją ks. Bisku­pa Ryszar­da Kasy­ny w Die­ce­zji Pepliń­skiej nie będą w tym roku orga­ni­zo­wa­ne tra­dy­cyj­ne pro­ce­sje Eucha­ry­stycz­ne do 4 ołta­rzy, ale po każ­dej Mszy św. odręb­na pro­ce­sja wokół kościo­ła. Całą asy­stę zapra­szam na 9.30. Tego dnia po ostat­niej Mszy św. wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i ado­ra­cja zakoń­czo­na Godzi­ną Miło­sier­dzia o 15.00. I tak w spo­sób szcze­gól­ny zapra­szam na ado­ra­cję: o 12.00 miesz­kań­ców Nowe­go Dwo­ru i Coł­da­nek oraz kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia, na godz. 13.00 miesz­kań­ców Mela­no­wa i Mela­nów­ka, a tak­że dzie­ci przy­go­to­wu­ją­ce się do I Komu­nii św., a na 14.00 miesz­kań­ców Ogo­rze­lin. Oka­zja do spo­wie­dzi św. rów­nież od. godz. 14.00. Pró­ba sypa­nia kwiat­ków jutro o godz. 16.30. Zapra­szam zwłasz­cza te dziew­czyn­ki, któ­re w zeszłym roku były u I Komu­nii św. i te przy­go­to­wu­ją­ce się do niej oraz wszyst­kie chęt­ne dziew­czyn­ki. Zaś we wto­rek po Mszy św. zapra­szam na krót­kie spo­tka­nie Radę Para­fial­ną. Naszą wdzięcz­ność chce­my wyra­zić jak, co roku przez pięk­ne kwia­ty. Sko­ro nie będzie 4 ołta­rzy, to kwia­ty zaku­pi­my do naszej świą­ty­ni i Kapli­cy Miło­sier­dzia. Ofia­ry na nie moż­na skła­dać u Rad­nych para­fial­nych lub wrzu­cać do skrzyn­ki nowen­no­wej. Pro­ce­sje eucha­ry­stycz­ne wokół nasze­go kościo­ła będą odby­wa­ły się codzien­nie przez całą tzw. okta­wę Boże­go Cia­ła.

4. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne i wpła­ca­ne na Potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za wyko­na­ne pra­ce i życz­li­wość oraz za zaan­ga­żo­wa­nie w życie naszej wspól­no­ty, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na nowy dach nasze­go kościo­ła, któ­ry już nie­ba­wem ma zostać wymie­nio­ny.

5. Inten­cje mszal­ne.

Visits: 294
07. czerwca 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 7.06–14.06.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Maria i Ste­fan Ski­ba

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

9.30 dz-błag dla Aga­ty i Mar­ci­na w 1 r. ślu­bu

11.00 + Wan­da, Jan i Miro­sław Kapel­scy oraz Edward Żywic­ki

Pon 17.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia z proś­bą o zdro­wie i Boże błog. dla Hali­ny z ok. 70 r. ur.

18.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 + mama Mał­go­rza­ta Dyła, bab­cia Maria i dzia­dek Edward

Wt 18.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 + Marian Kost­kow­ski- r. śm., Hali­na, Cze­sław i Euge­niusz

Śr 17.30 dz-błag dla całej rodzi­ny

18.00 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE I NOWENNA

18.30 + Maria Gem­ba

Czw 7.45 + Sta­ni­sła­wa i Sta­ni­sław Bor­kow­scy

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE I PROCESJA

9.30 dz-błag dla rodzi­ny

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE I PROCESJA

11.00 dz-błag w 4 r. ślu­bu Doro­ty i Mar­ci­na oraz za całą rodzi­nę

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE I PROCESJA

Pt 14.00 dz-błag w 100 r. ur. Tere­sy Guber­nat

16.00 dz-błag dla Jana i Ger­tru­dy w 60 r. ślu­bu

18.30 dz-błag dla rodzi­ny Abra­ham

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE I PROCESJA

Sob 17.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o łaskę zdro­wia i siły dla ks. Pio­tra oraz zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie tego dzie­ła

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE I PROCESJA

18.30 + mąż Jan, rodzi­ce Roza­lia, Józef oraz z rodzi­ny.

Ndz 7.45 dz-błag w 18 r. ur. Domi­ni­ki

9.30 + Hali­na- r. śm. i Sta­ni­sław Jurak

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE I PROCESJA

11.00 + rodzi­ce Zofia i Anto­ni oraz Jan i Józef

 

 

Visits: 70
01. czerwca 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 31.05.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

1. W spo­sób szcze­gól­ny do Maryi jako Mat­ki wszyst­kich wie­rzą­cych, Mat­ki Kościo­ła zwró­ci­my się jutro, w Jej świę­to poświę­co­ne wła­śnie temu tytu­ło­wi, nato­miast w naj­bliż­szy czwar­tek odda­my cześć Jezu­so­wi Chry­stu­so­wi, Naj­wyż­sze­mu i Wiecz­ne­mu Kapła­no­wi.

2. W czwar­tek 11 czerw­ca przy­pa­da uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa. Za każ­dy ołtarz odpo­wie­dzial­na jest część para­fii. Pro­szę, aby każ­dy czuł się ducho­wo i mate­rial­nie odpo­wie­dzial­ny oraz włą­czył się do dzia­łań zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła. W tym roku niech to będzie nasze szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nie za prze­ży­ty czas pan­de­mii, zwłasz­cza za te dni, w któ­rych wier­ni nie mogli uczest­ni­czyć w żywej litur­gii, z proś­bą o cał­ko­wi­te odda­le­nie tej cho­ro­by. I tak za ołtarz I odpo­wie­dzial­ni są miesz­kań­cy Mela­no­wa oraz ulic: Pocz­to­wej, Sta­ry Dwór i wybu­do­wa­nia pod Jerz­mion­ki. Za II ołtarz miesz­kań­cy Mela­nów­ka oraz ulic: Choj­nic­kej cz.I, Młyń­skiej, Ogro­do­wej, Sła­wę­ciń­skiej, Bocz­nej, Kwia­to­wej, Wybu­do­wa­nia pod Choj­ni­ce i Lich­no­wy oraz Dwo­rzec. Za ołtarz III miesz­kań­cy Os. Sło­necz­ne­go i ul. Choj­nic­ka cz.II oraz Wybu­do­wa­nia pod Dąbrów­kę i Sła­wę­cin. Za IV ołtarz miesz­kań­cy Nowe­go Dwo­ru, Coł­da­nek i ul. Obka­skiej. Pro­szę, aby sołec­two Nowy Dwór- Coł­dan­ki zaję­ło się tak jak rok temu przy­go­to­wa­niem ostat­nie­go ołta­rza. Ofia­ry moż­na skła­dać na ręce poszcze­gól­nych rad­nych miesz­ka­ją­cych w waszych rejo­nach. Stra­ża­ków pro­szę o kie­ro­wa­nie ruchem.

3. W śro­dę na Mszę św. i nabo­żeń­stwo czerw­co­we zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na Misje św.

4. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam gorą­co na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję. Oka­zja do spo­wie­dzi św. od 16.15 do 17.15 oraz od. 18.00 do 18.30.

5. Za dzi­siej­szą zbiór­kę do puszek prze­zna­czo­ną na ubez­pie­cze­nie nasze­go kościo­ła i mie­nia para­fial­ne­go, za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, a tak­że za życze­nia prze­ka­za­ne w róż­nej for­mie oraz za zestaw muzycz­ny wspo­ma­ga­ją­cy śpiew litur­gicz­ny, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są rów­nież róż­ne albu­my o świę­tych i bre­locz­ki ze św. Krzysz­to­fem. Zapra­szam do samo­ob­słu­gi.

7. Inten­cje mszal­ne.

Visits: 202
01. czerwca 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 31.05–7.06.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Zofia Per­szew­ska- z ok. imie­nin (od kole­żeń­stwa z pra­cy)

9.30 + Andrzej Drąz­kow­ski- r. śm.

11.00 o Boże błog. i opie­kę NMP oraz wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia dla ks. Pro­bosz­cza Pio­tra z ok. ur. i 18. rocz. świę­ceń

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Pon 17.30 dz-błag dla Bar­ba­ry i Tade­usza

18.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Wt 9.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

9.30 + Ire­na i Euge­niusz

Śr 18.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 + Hen­ryk Kol­ter, Edward, Mar­ta i Fran­ci­szek

Czw 17.30 + Anna, Ste­fan i Leszek Wyro­wiń­ski

18.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 +Grze­gorz Kar­piń­ski — r. śm.

Pt 17.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

17.30 + Robert Sko­row­ski, rodzi­ce i z rodzi­ny Adrich

18.30 + Adam, Ana­sta­zja i Janusz Kost­kow­scy

Sob 17.30 dz-błag w 50 r. ślu­bu Ste­fa­na i Kry­sty­ny

18.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 + Alfons Brau­er- 20 r. śm.

Ndz 7.45 + Maria i Ste­fan Ski­ba

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

9.30 dz-błag dla Aga­ty i Mar­ci­na w 1 r. ślu­bu

11.00 + Wan­da, Jan i Miro­sław Kapel­scy oraz Edward Żywic­ki

Visits: 44
24. maja 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 24 maja 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś obcho­dzi­my uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. Chry­stus Pan, zanim opu­ścił zie­mię, powie­dział do Apo­sto­łów: „A Ja, gdy zosta­nę nad zie­mię wywyż­szo­ny, przy­cią­gnę wszyst­kich do sie­bie” (J 12,32). Tłu­ma­czył im, że Jego odej­ście jest potrzeb­ne, aby mógł zesłać Ducha Pocie­szy­cie­la. Po zło­żo­nej z same­go sie­bie Ofie­rze Nowe­go i Wiecz­ne­go Przy­mie­rza wszedł do chwa­ły Ojca, aby wsta­wiać się za nami i przy­go­to­wać nam miej­sce.

2. Dnia 24 maja obcho­dzi­my litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Wspo­mo­ży­ciel­ki Wier­nych. Mary­ja po wnie­bo­wstą­pie­niu Chry­stu­sa trwa­ła z Apo­sto­ła­mi na modli­twie w ocze­ki­wa­niu na Ducha Pocie­szy­cie­la. Dla­te­go wła­śnie do Niej Kościół ucie­kał się od począt­ku we wszyst­kich potrze­bach i tro­skach. Wie­rzy­my, że Mary­ja jest Sza­far­ką Bożych łask i dba o swo­je dzie­ci.

3. Z ini­cja­ty­wy papie­ża Bene­dyk­ta XVI dzi­siaj modli­my się też za Kościół w Chi­nach. W 2007 roku Bene­dykt XVI wydał list apo­stol­ski, w któ­rym napi­sał, że 24 maja ma być poświę­co­ny pamię­ci i modli­twom za Kościół w tym kra­ju. Czę­sto zapo­mi­na­my, że w wie­lu miej­scach na świe­cie Kościół jest prze­śla­do­wa­ny, że za wia­rę w Chry­stu­sa wie­lu chrze­ści­jan cier­pi, a nawet odda­je życie.

4. We wto­rek, 26 maja, obcho­dzi­my Dzień Mat­ki. Niech nie zabrak­nie wdzięcz­nej pamię­ci o naszych mamach, tych żyją­cych i tych, któ­re Pan Bóg powo­łał już do sie­bie. Zapra­szam na wspól­ną Eucha­ry­stię i modli­twę o godz. 17.30, pod­czas któ­rej przez wsta­wien­nic­two Naj­święt­szej z wszyst­kich matek, Maryi, będzie­my dzię­ko­wać Bogu za nasze mamy, za ich dobre ser­ca i ręce oraz będzie­my pro­sić o potrzeb­ne łaski w ich codzien­nym życiu.

5. W przy­szłą nie­dzie­lę, 31 maja, przy­pa­da uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go, tzw. Zie­lo­ne Świąt­ki. War­to też pamię­tać, że nie­dzie­la ta koń­czy okres Wiel­ka­no­cy i że to ostat­ni moment, aby wypeł­nić przy­ka­za­nie kościel­ne naka­zu­ją­ce spo­wiedź i Komu­nię św. wiel­ka­noc­ną.

6. Za wszel­ką pomoc i wspar­cie dla para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za ofia­ry prze­ka­zy­wa­ne i wpła­ca­ne na nowy dach naszej świą­ty­ni, za wyko­na­ne pra­ce, a zwłasz­cza za część posta­wio­ne­go na cmen­ta­rzu pło­tu, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na ubez­pie­cze­nie naszej świą­ty­ni i całe­go para­fial­ne­go mie­nia, któ­re wyce­nio­no na 1550 zł. Pro­szę o zro­zu­mie­nie i pomoc, dzię­ku­jąc za wszel­ką wraż­li­wość i odpo­wie­dzial­ność.

7. Inten­cje mszal­ne.

Visits: 838
24. maja 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 24.05–31.05.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 24 gr.

9.30 +Wła­dy­sław- r. śm. i Wacła­wa oraz Wal­de­mar Witasz­czyk

11.00 + Zofia- r. śm. i Józef Pasiń­scy

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Pon 17.30 + Maria Guen­ther- 25 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Wt 17.30 + Maria Guen­ther- 26 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Jadwi­ga, Józef i Wie­sław Kie­dro­wicz

Śr 17.30 + Maria Guen­ther- 1 r. śm., 27 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE I NOWENNA

18.30 ++ przy­ja­cie­le: Moni­ka, Marian i Boże­na

Czw 17.30 + Maria Guen­ther- 28 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Ste­fan Paty­na- r. śm.

Pt 17.30 + Maria Guen­ther- 29 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Andrzej Lemań­czyk- w dniu ziem­skich ur.

Sob 16.30 dz-błag w 85 r. ur. Jana

17.30 + Maria Guen­ther- 30 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Tade­usz Kowal­ski

Ndz 7.45 + Zofia Per­szew­ska- z ok. imie­nin (od kole­żeń­stwa z pra­cy)

9.30 + Andrzej Drąz­kow­ski- r. śm.

11.00 o Boże błog. i opie­kę NMP oraz wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia dla ks. Pro­bosz­cza Pio­tra z ok. ur. i 18. rocz. świę­ceń

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Visits: 55
16. maja 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY 17 maja 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś, w szó­stą nie­dzie­lę Wiel­ka­no­cy, gro­ma­dzi­my się wokół ołta­rza, aby miste­rium pas­chal­ne mogło prze­mie­nić nasze życie. Przyj­mo­wa­nie sakra­men­tów świę­tych, zwłasz­cza peł­ny udział w Eucha­ry­stii, wsłu­chi­wa­nie się w sło­wo Boże – to wszyst­ko otwie­ra nas na Naj­wyż­sze­go, któ­ry zadzi­wia swo­ją mocą, dobro­cią i bez­in­te­re­sow­no­ścią. Tak rodzą się wia­ra, nadzie­ja i miłość – dobro, któ­rym moż­na i trze­ba się dzie­lić z inny­mi. Wła­śnie w ten spo­sób sta­je­my się solą zie­mi, nada­je­my wła­ści­wy sens naszej docze­sno­ści.

2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę radu­je­my się już przy­pa­da­ją­cą jutro 100. rocz­ni­cą uro­dzin Świę­te­go Jana Paw­ła II. Dzię­kuj­my Bożej Opatrz­no­ści za wiel­ki dar jego dłu­gie­go pon­ty­fi­ka­tu, za przy­kład moc­nej wia­ry i hero­icz­nej miło­ści, jaki nam pozo­sta­wił. I jak on cał­ko­wi­cie zawierz­my Maryi nasze rodzi­ny i nasze oso­bi­ste codzien­ne spra­wy. Do skrzyn­ki nowen­no­wej moż­na skła­dać inten­cje do św. Jana Paw­ła II, któ­re będą odczy­ta­ne pod­czas jutrzej­sze­go nabo­żeń­stwa majo­we­go. O godz. 17.15 roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su pla­stycz­ne­go o naszym św. Patro­nie. Wysta­wę będzie moż­na oglą­dać w naszej świą­ty­ni przez naj­bliż­szy tydzień. Zapra­szam każ­de­go dnia od godz. 9.00. Do naby­cia są pamiąt­ko­we albu­my o św. Papie­żu Pola­ku w cenie 30 zł.

3. W ponie­dzia­łek roz­pocz­nie­my dorocz­ne Dni modlitw o uro­dza­je i za kra­je gło­du­ją­ce. Do śro­dy włącz­nie przez wsta­wien­nic­two Maryi będzie­my pro­si­li o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla cięż­ko pra­cu­ją­cych na roli, o sprzy­ja­ją­cą pogo­dę dla wzro­stu zasie­wów i obfi­tych plo­nów, aby niko­mu w naszej Ojczyź­nie i na całym świe­cie nie bra­ko­wa­ło chle­ba powsze­dnie­go.

4. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na kapi­tal­ny remont dachu nasze­go kościo­ła, jak rów­nież za ofia­ry spe­cjal­ne w koper­tach prze­zna­czo­ne na ten cel, za wszel­kie indy­wi­du­al­ne wspar­cie potrzeb naszej para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za wpła­ty na kon­to, a tak­że za bez­in­te­re­sow­ną pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

5. Od dziś w naszym koście­le może prze­by­wać jed­no­cze­śnie na modli­twie do 38 osób. Zachę­cam, by powra­cać już do świą­ty­ni, nawet ryzy­ku­jąc, że przyj­dzie nam stać na zewnątrz. Z miło­ści do Boga war­to zary­zy­ko­wać wszyst­ko. Trans­mi­sje tele­wi­zyj­ne pozo­staw­my, tym któ­rzy z racji na wiek i zdro­wie nie mogą dotrzeć do świą­tyń. Nadal obie Msze św. sobot­nie z litur­gią nie­dziel­ną.

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej.

7. Inten­cje mszal­ne.

Visits: 193
16. maja 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 17.05–24.05.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 17 gr.

9.30 + Zofia i Jan Lesz­czyń­scy

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

11.00 dz-błag w 8 r. ślu­bu Ilo­ny i Rober­ta

Pon 17.30 + Maria Guen­ther- 18 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Ber­na­de­ta Krau­se

Wt 17.30 + Maria Guen­ther- 19 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Ber­nard Niem­czyk i rodzi­ce

Śr 17.30 + Maria Guen­ther- 20 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE I NOWENNA

18.30 + Mał­go­rza­ta i Ber­nard Pepliń­scy

Czw 17.30 + Maria Guen­ther- 21 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Tere­sa i Leon Buka­ła

Pt 17.30 + Maria Guen­ther- 22 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Wik­tor Hinz- r. śm.

Sob 17.30 + Maria Guen­ther- 23 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + rodzi­ce Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jar­moch

.

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 24 gr.

9.30 +Wła­dy­sław- r. śm. i Wacła­wa oraz Wal­de­mar Witasz­czyk

11.00 + Zofia- r. śm. i Józef Pasiń­scy

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Visits: 31
12. maja 2020 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY 10 maja 2020 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś przy­pa­da pią­ta nie­dzie­la Wiel­ka­no­cy. Gro­ma­dzi­my się na Eucha­ry­stii, któ­ra jest darem nie­skoń­czo­nej miło­ści Boga. Wszy­scy jeste­śmy zapro­sze­ni, aby już tutaj, na zie­mi, zacząć wcho­dzić w świę­tą rze­czy­wi­stość nie­ba.

2. W śro­dę, 13 maja, w litur­gii wspo­mi­na­my Mat­kę Bożą Fatim­ską oraz 39. rocz­ni­cę zama­chu na Świę­te­go Jana Paw­ła II. Na począt­ku przy­szłe­go tygo­dnia, w ponie­dzia­łek, 18 maja, przy­pa­da­ją 100. uro­dzi­ny nasze­go wiel­kie­go roda­ka. Mając przed ocza­mi wyda­rze­nia z 13 maja 1981 roku, wpa­truj­my się w jego świę­te życie, na jego wzór sta­raj­my się żyć w peł­nej komu­nii z Panem Bogiem i cał­ko­wi­cie zawierz­my Maryi nasze rodzi­ny i nasze oso­bi­ste codzien­ne spra­wy. Od śro­dy wie­le osób pra­gnie włą­czyć się w akcję Wiel­kiej Nowen­ny Pom­pe­jań­skiej pod hasłem: „ o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków, z któ­rych naj­więk­szym jestem Ja”. Zachę­cam i zapra­szam Was do tej pięk­nej modli­twy.

3. W czwar­tek, 14 maja, w litur­gii czci­my Świę­te­go Macie­ja Apo­sto­ła, wybra­ne­go do gro­na Dwu­na­stu w miej­sce Juda­sza. Hebraj­skie imię „Maciej” ozna­cza „dar Boga”. Zwróć­my się do tego Świę­te­go, aby wspo­ma­gał nasze wysił­ki codzien­ne­go sta­wa­nia się darem Boga dla bra­ci.

4. W sobo­tę, 16 maja, przy­pa­da świę­to kolej­ne­go patro­na Pol­ski, Świę­te­go Andrze­ja Bobo­li, kapła­na i męczen­ni­ka.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są rów­nież pięk­ne albu­my o św. Janie Paw­le II w cenie 30 zł. Może to być wspa­nia­ły upo­mi­nek zwią­za­ny ze 100. rocz­ni­cą ziem­skich uro­dzin wiel­kie­go Papie­ża Pola­ka.

6. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo-inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nowy dach nasze­go kościo­ła, za wszel­kie indy­wi­du­al­ne ofia­ry prze­ka­zy­wa­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc w wie­lu pra­cach oraz za wszel­ką życz­li­wość i zro­zu­mie­nie, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

7. Przy­po­mi­nam, że do cza­su cał­ko­wi­te­go znie­sie­nia wszel­kich ogra­ni­czeń i zaka­zów zwią­za­nych z epi­de­mią, obie Msze św. w poszcze­gól­ne sobo­ty są spra­wo­wa­ne z litur­gią nie­dziel­ną.

8. Zapo­wie­dzi przed­mał­żeń­skie (załącz­nik).

9. Inten­cje mszal­ne.

Visits: 61
12. maja 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 10.05–17.05.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 10 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

9.30 + Euge­niusz- r. śm., Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

11.00 dz-błag w 70 r. uro­dzin Ber­na­de­ty

Pon 17.30 + Maria Guen­ther- 11 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Ire­na Wir­kus- 5 r. śm.

Wt 17.30 + Maria Guen­ther- 12 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o łaskę zdro­wia i siły dla ks. Pio­tra oraz o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku

Śr 17.30 + Maria Guen­ther- 13 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE I NOWENNA

18.30 + Jan Wie­lo­rań­ski- r. śm.

Czw 8.30 + Maria Guen­ther- 14 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

9.30 + Kazi­mierz i dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Pt 17.30 + Maria Guen­ther- 15 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Leon i Maria Sto­pa

Sob 17.30 + Maria Guen­ther- 16 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 +Tere­sa- r. śm., Wale­rian, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 17 gr.

9.30 + Zofia i Jan Lesz­czyń­scy

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

11.00 dz-błag w 8 r. ślu­bu Ilo­ny i Rober­ta

Visits: 22