19. marca 2023 · Możliwość komentowania Adoracja „24 GODZINY DLA PANA” 31 marca/1 kwietnia 2023 r. została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

18.00–19.00 Mela­nó­wek

19.00–20.00 Mela­no­wo

20.00–21.00 Coł­dan­ki

21.00–22.00 Coł­dan­ki Wybudowanie

22.00–23.00 Wyb. pod Jerzmionki

23.00–0.00 Nowy Dwór- od Ogorzelin

0.00–1.00 Nowy Dwór- od Chojnic

1.00–2.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.III

2.00–3.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.II

3.00–4.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.I

4.00–5.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.II i Kwiatowa

5.00–6.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.I i Boczna

6.00–7.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Pocztowa

7.00–8.00 Wyb. pod Dąbrów­kę i Sławęcin

8.00–9.00 Sta­ry Dwór

9.00–10.00 Ogo­rze­li­ny- Dwo­rzec, ul.Młyńska, ul. Ogro­do­wa i ul. Choj­nic­ka cz.I

10.00–11.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Choj­nic­ka cz.II

11.00–12.00 Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne: 1,4,6,8 i 12

12.00–13.00 Wyb. Pod Lich­no­wy i oś. Sło­necz­ne: 3,5,7,9,11 i 13

13.00–14.00 Kół­ko misyj­ne i kan­dy­da­ci do I Komu­nii św.

14.00–15.00 „Oca­ale­nie” i młodzież

15.00–16.00 Żywy Różaniec

16.15- zakoń­cze­nie adoracji

(w pią­tek 31 mar­ca od 19.00 do 1.00 moż­li­wość ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Domu Reko­lek­cyj­nym w Orzełku)

 

zapra­szam i ser­ca błogosławię

Wasz ks. Piotr

 

 

 

 

19. marca 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 19 marca 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś czwar­ta nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu, nazy­wa­na nie­dzie­lą „Laeta­re”, czy­li wiel­ko­post­ną nie­dzie­lą rado­ści. Jej nazwa wywo­dzi się od pierw­szych słów anty­fo­ny na wej­ście w języ­ku łaciń­skim: „Laeta­re, Jeru­sa­lem (…)”, czy­li: „Raduj się, Jero­zo­li­mo (…)”. Zewnętrz­nym wyra­zem rado­ści jest różo­wy kolor szat litur­gicz­nych. To znak, że zbli­ża­my się w wiel­ko­post­nym przy­go­to­wa­niu do świę­to­wa­nia miste­rium pas­chal­ne­go Jezu­sa Chrystusa.

2. Jutro, 20 mar­ca obcho­dzić będzie­my prze­nie­sio­ną z dziś uro­czy­stość św. Józe­fa, Oblu­bień­ca NMP. Jest to dzień modlitw za męż­czyzn i ojców oraz ich misję w koście­le, rodzi­nach i świe­cie. O godz. 17.00 odpust w Płociczu. 

3. W sobo­tę, 25 mar­ca, przy­pa­da uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. Tego dnia obcho­dzi­my Dzień Świę­to­ści Życia. Życie czło­wie­ka jest naj­więk­szym darem Boga. Nikt nie ma pra­wa tego daru nisz­czyć. Tego dnia kolek­ta na fun­da­cję pro-life „Małych Stópek”.

4. W sobo­tę na wie­czor­nej Mszy św. o godz. 17.30 roz­pocz­nie­my w naszej para­fii reko­lek­cje wiel­ko­post­ne. Z racji wizy­ta­cji kano­nicz­nej potrwa­ją one do wtor­ku, a popro­wa­dzi je o. Syl­we­ster Mać­kie­wicz OMI z klasz­to­ru Misjo­na­rzy Obla­tów Maryi Nie­po­ka­la­nej w Łebie.

5. W tym roku po raz kolej­ny wie­le tysię­cy wier­nych podej­mie trud noc­nej wędrów­ki połą­czo­nej z roz­wa­ża­niem męki Chry­stu­sa. 31 mar­ca o 20.00 roz­po­czę­cie Mszą św. w Zamar­tem. Naj­krót­sza tra­sa z Orzeł­ka do Ogo­rze­lin (16 km) roz­pocz­nie się w Domu Reko­lek­cyj­nym o 19.30. Tam od godz. 19.00 moż­li­wość ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. A u nas w koście­le ado­ra­cja cało­do­bo­wa, któ­rą łączy­my z ini­cja­ty­wą papie­ża Fran­cisz­ka 24 H dla Pana. Plan wywie­szo­ny będzie w gablo­cie. Bliż­sze infor­ma­cje na temat tej for­my Dro­gi Krzy­żo­wej i zapi­sy na stro­nie inter­ne­to­wej (www.edk.org.pl).

5. Zapra­szam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej.

6. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną z zeszłe­go tygo­dnia (2327,50 zł), za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne na wspar­cie naszej para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­ję rów­nież za skła­da­nie jał­muż­ny wiel­ko­post­nej, a tak­że ofiar i darów sto­łu na przy­go­to­wa­nie reko­lek­cji oraz wizy­ta­cji kanonicznej.

7. Zapo­wie­dzi przed­mał­żeń­skie: Piotr Nawroc­ki, kawa­ler z Kru­szy­na Kraj. i Aga­ta Guen­ther, pan­na z Nowe­go Dwo­ru- zapo­wiedź II.

19. marca 2023 · Możliwość komentowania ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI

Sta­no­wi­sko Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski

W ostat­nich dniach mamy do czy­nie­nia z bez­pre­ce­den­so­wym ata­kiem na oso­bę i wize­ru­nek Świę­te­go Jana Paw­ła II. Dzie­je się to w Ojczyź­nie Papie­ża, któ­ry jak nikt inny roz­sła­wił imię Pol­ski na całym świe­cie. „Papież Jan Paweł II – pisał bur­mistrz Rzy­mu z oka­zji jego beaty­fi­ka­cji – zosta­wił nie­za­tar­ty znak na histo­rii chrze­ści­jań­stwa oraz na histo­rii naro­dów Euro­py i całe­go świa­ta. Ojciec Świę­ty Woj­ty­ła stał się sym­bo­lem, prze­wod­ni­kiem, zarów­no dla osób wie­rzą­cych, jak i nie­wie­rzą­cych. Był Papie­żem, któ­re­go wkład oka­zał się decy­du­ją­cy dla oba­le­nia komu­ni­zmu oraz tych wszyst­kich dok­tryn, któ­re zmie­rza­ły do prze­kre­śle­nia wszel­kiej god­no­ści i wol­no­ści isto­ty ludz­kiej. Licz­ne naro­dy odna­la­zły w nim pokła­dy ogrom­nej siły, zdol­nej do prze­ka­zy­wa­nia pięk­na wia­ry i war­to­ści z nią związanych.”

Papież Fran­ci­szek z oka­zji kano­ni­za­cji przy­po­mniał, że Karol Woj­ty­ła zanim wyru­szył, by prze­mie­rzać dro­gi świa­ta, dora­stał do służ­by Chry­stu­so­wi i Kościo­ło­wi w swo­jej Ojczyź­nie, w Pol­sce. „Dzię­ku­ję naro­do­wi pol­skie­mu i Kościo­ło­wi w Pol­sce za dar Jana Paw­ła II” – powie­dział Fran­ci­szek i pod­kre­ślił, że Papież Polak nadal inspi­ru­je nas poprzez sło­wa, pisma, gesty, styl posłu­gi, cier­pie­nie prze­ży­wa­ne z hero­icz­ną nadzie­ją. „Inspi­ru­je nas jego cał­ko­wi­te powie­rze­nie się Chry­stu­so­wi, Odku­pi­cie­lo­wi czło­wie­ka i Mat­ce Bożej.”

Świę­ty Jan Paweł II to jeden z naj­więk­szych roda­ków w naszych dzie­jach. Jest tak­że ojcem naszej wol­no­ści. Szedł przed nami jak Moj­żesz – wypro­wa­dził z domu nie­wo­li, prze­pro­wa­dził przez Morze Czer­wo­ne i przy­po­mniał nam tabli­ce Bożych przy­ka­zań. Sta­nął w sze­re­gu wiel­kich pro­ro­ków, potęż­nych w sło­wie i czy­nie. Wska­zy­wał dro­gę, chro­nił przed nie­bez­pie­czeń­stwem, prze­strze­gał przed uwi­kła­niem w cier­nie zła i grze­chu. Brał nas na swo­je ramio­na i z miło­ścią odno­sił do Chry­stu­so­wej owczarni

Poeta i myśli­ciel cenił i kochał pol­ską kul­tu­rę, histo­rię i tra­dy­cję. Wiel­ki i wyma­ga­ją­cy nauczy­ciel zatro­ska­ny był o dzie­dzic­two, któ­re­mu na imię Pol­ska. On z tego dzie­dzic­twa się wywo­dził, w nim się wycho­wy­wał i wzra­stał, ono go ukształ­to­wa­ło. Był z tego dzie­dzic­twa dum­ny i nie wsty­dził się tego wyznać przed świa­tem. A jed­no­cze­śnie był tego świa­ta pierw­szym oby­wa­te­lem, szedł do wszyst­kich naro­dów. Oka­zy­wał sza­cu­nek dla każ­dej kul­tu­ry, histo­rii i tra­dy­cji. Ape­lo­wał o ducho­wą jed­ność Euro­py, przy­po­mi­nał jej chrze­ści­jań­skie korze­nie, z któ­rych wyra­sta nasza kul­tu­ra i cywilizacja.

Jego piel­grzym­ki do Ojczy­zny były wiel­ki­mi reko­lek­cja­mi dla naro­du, milo­wy­mi kamie­nia­mi naszej histo­rii, tchnie­niem Ducha Świę­te­go w sumie­nia umę­czo­nych i zdez­o­rien­to­wa­nych roda­ków. Wypo­wia­dał sło­wa mają­ce spraw­czą moc, zdol­ne pchnąć histo­rię kra­ju i losy ludzi na nowe tory: „Niech zstą­pi Duch Twój”, „Pokój Tobie Pol­sko, Ojczy­zno moja!” „Każ­dy powi­nien mieć swo­je Wester­plat­te!” „Nie lękaj­cie się być świę­ty­mi!” „Miej­cie wyobraź­nię miłosierdzia!”.

Jego papie­skie prze­po­wia­da­nie, apo­stol­skie wizy­ty, a tak­że wysił­ki dyplo­ma­tycz­ne przy­czy­ni­ły się do wzro­stu ducho­we­go milio­nów ludzi na całym świe­cie. Dla nich Papież Polak był i pozo­sta­je moral­nym punk­tem odnie­sie­nia, nauczy­cie­lem wia­ry, a tak­że orę­dow­ni­kiem w niebie. 

Wobec podej­mo­wa­nych ostat­nio na sze­roką skalę prób zdys­kre­dy­to­wa­nia oso­by i dzieła św. Jana Pawła II, raz jesz­cze ape­lu­je­my do wszyst­kich o usza­no­wa­nie pamięci jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych naszych roda­ków. Prze­pro­wa­dzo­ny pro­ces kano­ni­za­cyj­ny, a w tym, dogłęb­na, nauko­wa ana­li­za histo­rycz­na, nie pozo­sta­wia wątpli­wości odnośnie do świętości Jana Pawła II.

Czy pozwo­li­my ode­brać sobie ten skarb na pod­sta­wie dzien­ni­kar­skie­go omó­wie­nia mate­riałów, wytwo­rzo­nych przez komu­ni­styczną Służbę Bez­pie­czeństwa? Zosta­ło ono doko­na­ne z pomi­nię­ciem warsz­ta­tu nauko­we­go, w spo­sób stron­ni­czy, często ahi­sto­rycz­ny, bez zna­jo­mości kon­tek­stu, innych ist­niejących doku­men­tów, rapor­tów czy opra­co­wań. Mate­ria­ły SB uka­zu­ją przede wszyst­kim skalę inwi­gi­la­cji oso­by kar­dy­nała Karo­la Woj­tyły. Nie możemy dopuścić do sytu­acji, w któ­rej wsty­dzić się i tłuma­czyć musie­li­by ci, któ­rzy sprze­ci­wia­li się komu­ni­stycz­nej dyk­ta­tu­rze, a nie ci, któ­rzy inwi­gi­lo­wa­li oby­wa­te­li, pisa­li dono­sy, współpra­co­wa­li z komu­ni­stycz­nym reżimem, prześlado­wa­li wierzących i łama­li ludz­kie sumienia.

Orze­cze­nie Kościo­ła o świę­to­ści czło­wie­ka nie jest wyda­wa­ne na pod­sta­wie jego poje­dyn­czych decy­zji lub ich bra­ku. Bie­rze się pod uwa­gę całość życia i dzia­łal­no­ści oraz zro­dzo­ne z nich owoce.

Jako papież, św. Jan Paweł II, zali­czył krzyw­dę wyrzą­dza­ną dziec­ku w sfe­rze sek­su­al­nej do naj­cięż­szych prze­stępstw. Zobo­wią­zał wszyst­kie epi­sko­pa­ty świa­ta do wpro­wa­dze­nia szcze­gó­ło­wych norm postę­po­wa­nia w takich przy­pad­kach. Wier­ni jego wska­za­niom, podej­mu­je­my dzi­siaj tro­skę o bez­pie­czeń­stwo mło­dych w struk­tu­rach kościel­nych. Czu­je­my się zobo­wią­za­ni, aby wszyst­kich zra­nio­nych poprzez ludzi Kościo­ła wysłu­chać i przyjść im z kon­kret­ną pomocą.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy z wiel­ką odwa­gą i sta­now­czo­ścią bro­nią dobre­go imie­nia Świę­te­go Jana Paw­ła II. Ape­lu­je­my, aby nie wyko­rzy­sty­wać oso­by Papie­ża Pola­ka do celów bie­żą­cej poli­ty­ki. Zachę­ca­my do modli­twy za wsta­wien­nic­twem Świę­te­go Jana Paw­ła II za naszą wspól­no­tę kościel­ną i naro­do­wą. Nie pozwól­my ode­brać sobie poczu­cia dumy i rado­ści z przy­na­leż­no­ści do Chry­stu­so­we­go Kościo­ła. Nie daj­my się podzie­lić, broń­my wspól­nie naszych naj­cen­niej­szych wartości.

Bisku­pi zebra­ni na 394. Zebra­niu Ple­nar­nym Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski

War­sza­wa, 14 mar­ca 2023 roku

Za zgod­ność:

Ks. Jaro­sław Mrówczyński 

Zastęp­ca Sekre­ta­rza Generalnego

Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski

12. marca 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 12 marca 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś przy­pa­da już trze­cia nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu, w któ­rym wciąż na nowo sły­szy­my sło­wa Zba­wi­cie­la: „Nawra­caj­cie się, bli­skie jest kró­le­stwo nie­bie­skie”. Bóg daje nam czas poku­ty i nawrócenia.

2. W śro­dę na Mszę św. i spo­tka­nie zapra­szam kan­dy­da­tów do bierzmowania. 

3. Za dwa tygo­dnie roz­pocz­nie­my w naszej para­fii reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pod hasłem: Sen­sem moje­go życia jest… Popro­wa­dzi je o. Syl­we­ster Mać­kie­wicz OMI z klasz­to­ru Misjo­na­rzy Obla­tów Maryi Nie­po­ka­la­nej w Łebie. Będzie to rów­nież nasze bez­po­śred­nie przy­go­to­wa­nie do wizy­ta­cji kano­nicz­nej, któ­rą wraz bierz­mo­wa­niem zapla­no­wa­no na dzień 30 mar­ca. Gorą­co zachę­cam do sko­rzy­sta­nia z tych ducho­wych ćwi­czeń. Już teraz zapla­nuj­my dobrze czas, by niko­go tu nie zabrakło. 

4. Zapra­szam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej.

5. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na aktu­al­ne rachun­ki za prąd zuży­ty w naszej świą­ty­ni, za ofia­ry zło­żo­ne do puszek na pomoc pol­skim misjo­na­rzom oraz za te wpła­co­ne na wspar­cie naszej para­fii i powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc, a tak­że za wszel­ką życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Niech Pan bło­go­sła­wi tym, któ­rzy mimo trud­nych cza­sów dzie­lą się i żyją wyobraź­nią miłosierdzia.

6. Zapo­wie­dzi przed­mał­żeń­skie: Piotr Nawroc­ki, kawa­ler z Kru­szy­na Kraj. i Aga­ta Guen­ther, pan­na z Nowe­go Dwo­ru- zapo­wiedź I.

7. Inten­cje mszalne.

05. marca 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 5 marca 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś przy­pa­da dru­ga nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu. Kościół na róż­ne spo­so­by pra­gnie nam pomóc, aby­śmy ten świę­ty czas prze­ży­wa­li z jak naj­więk­szym pożyt­kiem. Przy­po­mi­nam, że w naszym koście­le w piąt­ki o godz. 17.00 razem z Chry­stu­sem i Jego bole­ją­cą Mat­ką prze­mie­rza­my Dro­gę krzy­żo­wą, a w każ­dą nie­dzie­lę po sumie roz­pa­mię­tu­je­my mękę Pana Jezu­sa pod­czas Gorz­kich żali. Wszyst­kich zachę­cam do licz­ne­go udzia­łu w tych nabożeństwach.

2. W Koście­le powszech­nym prze­ży­wa­my dziś nie­dzie­lę ad Gen­tes – Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Naszym wspar­ciem ducho­wym, a tak­że mate­rial­nym- poprzez zbiór­kę do puszek- obej­mu­je­my Pola­ków, któ­rzy gło­szą Ewan­ge­lię na krań­cach zie­mi. Oni bar­dzo czę­sto na wzór Chry­stu­sa cier­pią prze­śla­do­wa­nia i pła­cą naj­wyż­szą cenę z wła­sne­go życia za swo­ją posługę.

3. W śro­dę, 8 mar­ca, obcho­dzi­my Dzień Kobiet. Choć to świec­ka tra­dy­cja, pamię­taj­my w modli­twach o wszyst­kich nie­wia­stach, zwłasz­cza o mat­kach wie­lo­dziet­nych rodzin, o samot­nych pan­nach i wdo­wach, o kobie­tach poni­ża­nych w wie­lu czę­ściach świa­ta. Tego dnia zapra­szam do modli­twy w inten­cji kobiet. Zaś po Mszy św. spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do bierzmowania.

4. W tym roku po raz kolej­ny wie­le tysię­cy wier­nych podej­mie trud noc­nej wędrów­ki połą­czo­nej z roz­wa­ża­niem męki Chry­stu­sa. Eks­tre­mal­na Dro­ga Krzy­żo­wa jest szcze­gól­ną ini­cja­ty­wą pozwa­la­ją­ca ode­rwać się od codzien­nych spraw, by w ciszy i samot­no­ści roz­ma­wiać z Bogiem. 31 mar­ca o 20.00 roz­po­czę­cie Mszą św. w Zamar­tem. Bliż­sze infor­ma­cje na temat tej for­my Dro­gi Krzy­żo­wej na stro­nie inter­ne­to­wej (www.edk.org.pl).

5. Za dzi­siej­sze wspar­cie misjo­na­rzy oraz za ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za dary sto­łu i wyko­na­ne pra­ce, a tak­że za wszel­ką życz­li­wość i zro­zu­mie­nie, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na. Cari­tas Pol­ska zapra­sza wszyst­kich do włą­cze­nia się w zbie­ra­nie jał­muż­ny wiel­ko­post­nej. Moż­na ją skła­dać do spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych skar­bo­nek lub do skrzyn­ki nowennowej.

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej.

7. Inten­cje mszalne.

28. lutego 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 26 lutego 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Prze­ży­wa­my pierw­szą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu, cza­su nawró­ce­nia, poku­ty, prze­mia­ny myśle­nia i życia. Uczyń­my wszyst­ko, co moż­li­we, by ten czas nie był dla nas tyl­ko kolej­nym Wiel­kim Postem, ale dopro­wa­dził nas do pogłę­bie­nia ducho­wej rela­cji z Bogiem, któ­ry wycho­dzi nam naprze­ciw, aby nas odnaleźć.

2. We wszyst­kie piąt­ki Wiel­kie­go Postu będzie­my roz­wa­żać mękę Pana Jezu­sa w cza­sie dro­gi krzy­żo­wej o godz. 17.00. W każ­dą nie­dzie­lę po sumie gorz­kie żale. Za udział w tych nabo­żeń­stwach może­my uzy­skać odpust zupeł­ny, czy­li daro­wa­nie przez Boga kary docze­snej za grze­chy odpusz­czo­ne już co do winy. Oprócz udzia­łu w nabo­żeń­stwie nale­ży wypeł­nić zwy­kłe warun­ki uzy­ska­nia odpu­stu: musi­my wyklu­czyć przy­wią­za­nie do jakie­go­kol­wiek grze­chu, nawet powsze­dnie­go, musi­my być w sta­nie łaski uświę­ca­ją­cej, przy­jąć Komu­nię Świę­tą i pomo­dlić się w inten­cjach wyzna­czo­nych przez Ojca Świętego.

3. W śro­dę na Mszę św. i spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na misje święte.

4. W I pią­tek mie­sią­ca odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję w ciszy. Spo­wiedź od godz. 16.00.

5. Za dzi­siej­sze ofia­ry zło­żo­ne do puszek na pomoc ofia­rom trzę­sie­nia zie­mi w Tur­cji i Syrii, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Cari­tas Pol­ska zapra­sza wszyst­kich, a więc dzie­ci, mło­dzież i doro­słych, by w okre­sie Wiel­kie­go Postu włą­czy­li się w pomoc ofia­rom woj­ny, a tak­że oso­bom ubo­gim i misjom świę­tym poprzez zbie­ra­nie jał­muż­ny. Skar­bon­ki zosta­ną dostar­czo­ne w naj­bliż­szym cza­sie. Jał­muż­nę wiel­ko­post­ną moż­na rów­nież skła­dać do skrzyn­ki nowen­no­wej, aż do Nie­dzie­li Miłosierdzia.

6. Za tydzień przy­pa­da nie­dzie­la Ad gen­tes – Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Przed kościo­ła­mi zbiór­ka do puszek na potrze­by misji.

7. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim spo­koj­nej i bło­go­sła­wio­nej niedzieli.

8. Inten­cje mszalne.

21. lutego 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 19 lutego 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. W pro­ce­sie budo­wa­nia naszej wspól­no­ty z Panem Bogiem powin­ni­śmy pamię­tać, że każ­da nie­dzie­la jest dniem Pań­skim. Wła­śnie nie­dzie­la jest dniem zgro­ma­dze­nia litur­gicz­ne­go, dniem rodzi­ny chrze­ści­jań­skiej, rado­ści i odpo­czyn­ku od pra­cy, jest pod­sta­wą i rdze­niem całe­go roku litur­gicz­ne­go, jest głów­nym dniem cele­bro­wa­nia Eucha­ry­stii, ponie­waż jest to dzień zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go. Bio­rąc żywy i świa­do­my udział we Mszy Świę­tej, wska­zu­je­my na żywot­ność naszej wia­ry, umac­nia­my nasze powo­ła­nie do gło­sze­nia Ewan­ge­lii Chry­stu­so­wej w świecie.

2. Dzi­siaj roz­po­czy­na­my 56. Tydzień Modlitw o Trzeź­wość Narodu. 

3. Koń­czy się już tego­rocz­ny kar­na­wał. W tym tygo­dniu, 22 lute­go, przy­pa­da Śro­da Popiel­co­wa. Otwie­ra ona świę­ty, szcze­gól­ny czas Wiel­kie­go Postu. Zewnętrz­nym zna­kiem nasze­go wej­ścia na dro­gę poku­ty i nawró­ce­nia jest posy­pa­nie gło­wy popio­łem. Wiel­ki Post – czas poku­ty, postu, wyrze­czeń i modli­twy – ma słu­żyć nasze­mu nawró­ce­niu, ma przy­go­to­wać nasze ser­ca na owoc­ne prze­ży­cie rado­snych świąt Zmar­twych­wsta­nia Pańskiego.

4. Pamię­taj­my, że w Popie­lec obo­wią­zu­je post ści­sły, pole­ga­ją­cy na wstrze­mięź­li­wo­ści od pokar­mów mię­snych i spo­ży­ciu jed­ne­go posił­ku do syta w cią­gu dnia. Pozo­sta­łe posił­ki muszą zostać ogra­ni­czo­ne co do ilo­ści. Ten post obo­wią­zu­je wszyst­kich pomię­dzy 18. a 60. rokiem życia. 

5. Od Śro­dy Popiel­co­wej do pierw­szej nie­dzie­li Wiel­kie­go Postu włącz­nie trwać będą Kwar­tal­ne dni modlitw o ducha pokuty. 

6. Nasze ducho­we wiel­ko­post­ne ćwi­cze­nia wzmoc­ni udział w nabo­żeń­stwach pasyj­nych: w Dro­dze krzy­żo­wej, któ­rą w naszym koście­le będzie­my cele­bro­wa­li w piąt­ki o godz.17.00 oraz w Gorz­kich żalach odpra­wia­nych w każ­dą nie­dzie­lę po sumie. Za udział w tych nabo­żeń­stwach może­my uzy­skać odpust zupeł­ny, czy­li daro­wa­nie przez Boga kary docze­snej za grze­chy, któ­re zosta­ły odpusz­czo­ne co do winy. Odpust ten może­my ofia­ro­wać za sie­bie lub za zmarłych.

7. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną (2287,50 zł i 200 euro), za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne na potrze­by para­fii oraz powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień zale­gła zbiór­ka do puszek na pomoc ofia­rom trzę­sie­nia zie­mi w Tur­cji i Syrii.

8. Inten­cje mszalne.

12. lutego 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 12 lutego 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Każ­da nie­dzie­la jest wyjąt­ko­wą oka­zją do doj­rze­wa­nia naszej wia­ry, do pogłę­bia­nia i zacie­śnia­nia naszej oso­bi­stej rela­cji z Bogiem. Powie­rzaj­my Panu Jezu­so­wi tru­dy minio­ne­go tygo­dnia i nadzie­je na dni, któ­re otwie­ra przed nami. Niech On dzia­ła w naszych ser­cach, wów­czas codzien­ność wypeł­ni się dobrem.

2. We wto­rek, 14 lute­go, będzie­my obcho­dzi­li świę­to Świę­tych Cyry­la i Meto­de­go. W 1980 r. papież Jan Paweł II ogło­sił Ich współ­pa­tro­na­mi Europy.

Tego dnia modli­my się za naro­dy sło­wiań­skie. Pamię­taj­my, że Kościół jest jeden, choć od wie­ków gro­ma­dzi roz­ma­ite naro­dy, tra­dy­cje i obrząd­ki. Jako chrze­ści­ja­nie jeste­śmy budow­ni­czy­mi jedności.

3. Tego same­go dnia tra­dy­cja wspo­mi­na Świę­te­go Walen­te­go, kapła­na rzym­skie­go, któ­ry w 269 roku poniósł śmierć męczeń­ską, gdyż pod­czas tor­tur nie chciał się wyrzec Chry­stu­sa. Na Zacho­dzie, zwłasz­cza w Anglii i Sta­nach Zjed­no­czo­nych, a od jakie­goś cza­su tak­że u nas przy­ję­ło się go czcić jako patro­na zako­cha­nych. Niech to będzie oka­zja do rado­ści i wspól­nej zaba­wy, wszak trwa jesz­cze Kar­na­wał, ale tak­że do modli­twy, podzię­ko­wa­nia Panu Bogu za miłość, któ­rą nas obda­rzył, i za bli­skich, któ­rzy nas kochają. 

4. W przy­szłą nie­dzie­lę, 19 lute­go, roz­pocz­nie się 56. Tydzień Modlitw o Trzeź­wość Naro­du. Szcze­gól­ną modli­twą ogar­nie­my wszyst­kich dotknię­tych tym nie­szczę­ściem oraz ich rodzi­ny, któ­re z powo­du pijań­stwa swo­ich bli­skich auten­tycz­nie cierpią.

5. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną, za wszel­kie ofia­ry na rzecz para­fii i powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za bez­in­te­re­sow­ną pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

6. Inten­cje mszalne.

04. lutego 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 5 lutego 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś przy sto­le Eucha­ry­stii gro­ma­dzi nas pią­ta nie­dzie­la w cią­gu roku litur­gicz­ne­go. Pamię­taj­my, że nikt z nas oso­bi­ście, ani cała nasza wspól­no­ta para­fial­na nie jest w sta­nie pogłę­bić swo­jej wię­zi z Bogiem bez Eucha­ry­stii. Dopie­ro tu, kar­miąc się praw­dzi­wą Miło­ścią, każ­dy chrze­ści­ja­nin uczy się ofiar­ne­go życia i wsłu­chu­je się w to, co mówi Kościół, któ­re­go zada­niem jest cią­głe przy­bli­ża­nie nas do zbawienia. 

 

2. W sobo­tę, 11 lute­go, przy­pa­da litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z Lour­des. Dokład­nie tego dnia w 1858 roku, w czte­ry lata po ogło­sze­niu dogma­tu o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu, Mat­ka Naj­święt­sza obja­wi­ła się ubo­giej paster­ce, Ber­na­de­cie Soubi­ro­us i wzy­wa­ła do modli­twy oraz poku­ty. Lour­des zasły­nę­ło z licz­nych nawró­ceń i uzdro­wień, sta­jąc się w krót­kim cza­sie cen­trum kul­tu maryj­ne­go we Fran­cji. Dziś do Lour­des przy­by­wa­ją cho­rzy i zdro­wi piel­grzy­mi z całe­go świata.

3. Świę­to Mat­ki Bożej z Lour­des łączy­my z obcho­da­mi Świa­to­we­go Dnia Cho­rych. Mamy więc szcze­gól­ną oka­zję do pogłę­bie­nia posta­wy wraż­li­wo­ści, reflek­sji i czyn­ne­go dzia­ła­nia wobec cier­pią­cych i cho­rych, osa­mot­nio­nych, dla tych, któ­rych mamy bar­dzo bli­sko sie­bie, i dla tych, któ­rych nie zna­my. Współ­cze­sny świat bar­dzo potrze­bu­je wie­lu dobrych Samarytan. 

4. Przy­po­mi­nam, że rów­nież w każ­dą śro­dę kie­ru­je­my nasze proś­by do Tej, któ­rą nazy­wa­my Cudow­ną Lekar­ką w cho­ro­bach. W trud­nych, peł­nych lęków i obaw, nie­pew­no­ści i real­nych zagro­żeń współ­cze­snych cza­sach nie­ustan­nie, z wia­rą i ufno­ścią zwra­caj­my się do Maryi, naszej naj­lep­szej Mat­ki i Orę­dow­nicz­ki pew­nej u Boga. 

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej.

6. Za ofia­ry zło­żo­ne oraz wpła­co­ne na potrze­by naszej para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc, zwłasz­cza za uprząt­nię­cie deko­ra­cji świą­tecz­nej i odśnie­że­nie oraz za wszel­ką życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na obu­do­wę gra­ni­to­wą fila­rów naszej świątyni.

7. Inten­cje mszalne.

28. stycznia 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 29 stycznia 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Ostat­nia nie­dzie­la stycz­nia tra­dy­cyj­nie obcho­dzo­na jest jako Świa­to­wy Dzień Trę­do­wa­tych usta­no­wio­ny w 1954 roku. Módl­my się dzi­siaj za wszyst­kich dotknię­tych tą cho­ro­bą, aby zosta­li uzdro­wie­ni. Pro­śmy tak­że za tych, któ­rzy leczą i opie­ku­ją się cho­ry­mi, aby czy­ni­li to zawsze, sza­nu­jąc god­ność każ­de­go człowieka. 

2.W śro­dę na Mszę św. i spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na misje św.

3. W czwar­tek, 2 lute­go, przy­pa­da świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go, popu­lar­nie zwa­ne świę­tem Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej. Będzie­my wspo­mi­nać dzień, kie­dy Mary­ja i Józef przy­nie­śli małe­go Jezu­sa do świą­ty­ni, aby ofia­ro­wać Go Panu. Pro­szę, by na litur­gię przy­nieść świe­ce, któ­re zosta­ną poświę­co­ne. Dzie­ci przy­go­to­wu­ją­ce się do I Komu­nii św. i kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia zapra­szam na wie­czor­ną Eucha­ry­stię. Na sto­li­ku wyło­żo­ne są pach­ną­ce świe­ce, któ­re są wyko­na­ne praw­dzi­we­go wosku psz­cze­le­go w cenie 12 zł, a tak­że okap­ni­ki ochron­ne po 3 zł. Do naby­cia są rów­nież nowe albu­my. Pro­szę o samoobsługę.

4. 2 lute­go obcho­dzi­my tak­że usta­no­wio­ny przez Świę­te­go Jana Paw­ła II Świa­to­wy Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Naszą modli­twą będzie­my wspie­rać wszyst­kich, któ­rzy odda­li się na służ­bę Bogu i ludziom w zgro­ma­dze­niach życia zakon­ne­go i insty­tu­tach świec­kich. Będzie­my pro­sić Boga o nowe powo­ła­nia do życia zakon­ne­go. Ofia­ry skła­da­ne na tacę prze­zna­czo­ne są na wpar­cie zako­nów klauzurowych. 

5. W pierw­szy pią­tek odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję w ciszy. Oka­zja do spo­wie­dzi św. pół godzi­ny przed każ­dą Eucha­ry­stią, a po nich obrzęd bło­go­sła­wień­stwa św. Bła­że­ja, chro­nią­ce­go od cho­rób gar­dła i głosu.

6. Za ofia­ry skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by naszej para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, w któ­rym roz­po­czę­li­śmy kolej­ne pra­ce remon­to­wo- budow­la­ne na 1 pię­trze, za wszel­ką bez­in­te­re­sow­ną pomoc i życz­li­wość oraz za ofia­ry kolę­do­we na rzecz para­fii, mini­stran­tów i orga­ni­stów, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. 

7. Wszyst­kim prze­ży­wa­ją­cym w naj­bliż­szym tygo­dniu dzień imie­nin, uro­dzin oraz inne jubi­le­usze życzę Boże­go świa­tła na dro­gach codzienności. 

8. Inten­cje mszalne.