12. maja 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 12.05–19.05.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Hele­na i Ber­nard Kołodziejczyk

9.30 + Fran­ci­szek Gem­ba- z oka­zji 1 r. śm.

11.00 + Jadwi­ga Kłosowska

nabo­żeń­stwo majo­we

Pon 18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 przez wsta­wien­nic­two MBNP dz-błag dla rodzi­ny Kowal­skich i Przy­by­la­ków oraz o nowe powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

Wt 18.00 nabo­żeń­stwo majowe

18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy 

Śr 18.00 nabo­żeń­stwo majo­we i nowenna 

18.30 + + z rodziny

Czw 18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Zofia i Jan oraz rodzeństwo

Pt 17.30 + rodzi­ce: Tere­sa i Józef, bra­cia: Jan i Andrzej Hope, Zofia Pasz­kie­wicz oraz z rodziny

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 +Andrzej Drąż­kow­ski- 10 r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

Sob 16.30 dz-błag w 25 r. ślu­bu Andrze­ja i Anny Półczyńskich

17.30 + Tere­sa, Maria i Mirosława

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Fran­cisz­ka Rekow­ska- r. śm. i Benedykt

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther oraz Euge­nia i Małgorzata

nabo­żeń­stwo majowe 

9.30 + Wik­to­ria, bra­cia Żuraw i z rodziny

11.00 + Jani­na i Syl­we­ster Niklarz

05. maja 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 5.05–12.05.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:,

Ndz 7.45 w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu za ode­bra­ne łaski z proś­bą rodzi­ny o dalsze

9.30 + Jan – r. śm. i Ste­fa­nia Kujawscy

nabo­żeń­stwo majowe 

11.00 + Ire­na Wir­kus- 9 r. śm. i Józef

Pon 18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 dz-błag w 33 r. ślu­bu Jana i Marze­ny Leszczyńskich

Wt 17.30 + Ade­la, Hali­na- r. śm., Józe­fa i Jan Drewczyńscy

nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Kry­sty­na Zakrzewska

Śr 18.00 nabo­żeń­stwo majo­we i nowenna 

18.30 + Mał­go­rza­ta i Ber­nard Peplińscy

Czw 17.30 + Kazi­mierz Buchal­ski- 5 r. śm.

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Jadwi­ga Krau­śnik- w dniu ziem­skich ur.- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Pt 18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Euge­niusz- r. śm., Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

20.00 + Hen­ryk Sig­man­ski i Robert Sta­sie­row­ski (Orze­łek)

Sob 17.30 + Zofia i Sta­ni­sław Jączyńscy

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Tere­sa- r. śm., Wale­rian, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Hele­na i Ber­nard Kołodziejczyk

9.30 + Fran­ci­szek Gem­ba- z oka­zji 1 r. śm.

11.00 + Jadwi­ga Kłosowska

nabo­żeń­stwo majo­we

28. kwietnia 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 28.04–5.05.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Fran­cisz­ka i Piotr Guen­ther oraz Mał­go­rza­ta i Jan Kamińscy

9.30 + Wanda i Zyg­munt- 8 r. śm.

11.00 dz-błag dla Kry­sty­ny i Jerze­go z oka­zji 43 r. ślubu

Pon 18.30 w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu i Mat­ce Naj­święt­szej za zdro­wie z proś­bą o potrzeb­ne łaski dla całej rodziny

Wt 16.00 dz-błag w 80 r. uro­dzin Marty

18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

Śr 18.00 nabo­żeń­stwo majo­we i nowenna 

18.30 + Zyg­munt Pro­kop- z oka­zji ziem­skich uro­dzin, Jani­na i Bole­sław Pro­kop oraz Anna i Wła­dy­sław Serowik

Czw 17.30 w int. kle­ry­ka Bar­to­sza, WSD w Pel­pli­nie oraz o nowe powo­ła­nia

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Marian­na Szu­bert oraz Miro­sław- r. śm.

Pt 7.45 w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu i Mat­ce Naj­święt­szej za wszel­kie ode­bra­ne łaski z proś­bą o zdro­wie dla Bronisława

nabo­żeń­stwo majowe 

9.30 + Ade­la, Feliks i Ewa Rin­gel oraz z rodziny

11.00 + Fran­ci­szek- 1 r. śm. i Maria Gem­ba- w dniu ziem­skich urodzin

Sob 16.30 w int. OSP Ogorzeliny

17.30 + Robert Sta­sie­row­ski- int. od Przyjaciół

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Zdzi­sław Micha­łow­ski- w dniu ziem­skich ur. i Ire­na Skór­czew­ska- r. śm.

Ndz 7.45 w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu za ode­bra­ne łaski z proś­bą rodzi­ny o dalsze

9.30 + Jan – r. śm. i Ste­fa­nia Kujawscy

nabo­żeń­stwo majowe 

11.00 + Ire­na Wir­kus- 9 r. śm. i Józef

21. kwietnia 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 21.04–28.04.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:,

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła oraz rodzi­ce Nakiel­scy i Gruchałłowie

9.30 + Wie­sła­wa i Euge­niusz Rekow­scy oraz z rodziny

11.00 + Jerzy Husa­rek- z oka­zji ziem­skich uro­dzin i imienin

Pon za para­fian

Wt 18.30 + Edward Grze­bie­lu­cha i rodzi­ce z oboj­ga stron

Śr 18.30 + Jerzy Wil­czek- w dniu ziem­skich uro­dzin i imienin

Czw 9.30 + Marian Zakrzew­ski- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Pt 18.30 + Ana­sta­zja i Piotr Brau­er oraz Anie­la i Wła­dy­sław Mich

Sob 17.30 dz-błag dla dziad­ków Ire­ny i Kazi­mie­rza- int. od wnuków

18.30 w int. kle­ry­ka Bar­to­sza, za WSD w Pel­pli­nie oraz o nowe powołania

Ndz 7.45 + Fran­cisz­ka i Piotr Guen­ther oraz Mał­go­rza­ta i Jan Kamińscy

9.30 + Wanda i Zyg­munt- 8 r. śm.

11.00 dz-błag dla Kry­sty­ny i Jerze­go z oka­zji 43 r. ślubu

13. kwietnia 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 14.04–21.04.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Marian Zakrzew­ski-int. od uczest­ni­ków pogrzebu

9.30 + Adam i Geno­we­fa Kra­mek oraz Bro­ni­sław Kucharski

11.00 + Mał­go­rza­ta, Leon, Jan i Robert Skorowscy

Pon za para­fian

Wt 18.30 + Alfre­da Spir­ka- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Śr 18.30 + Zyg­munt i Alfons Peplińscy

Czw 9.30 + Zyg­munt Wen­der­ski- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Pt 17.30 + Roman Trze­ciak- r. śm. i z rodziny

19.00 + Robert Sta­sie­row­ski w dniu ziem­skich uro­dzin- int. od Przy­ja­ciół (Orze­łek)

Sob 16.30 dz-błag w 50 r. ślu­bu Marii i Aleksandra

18.30 +Agniesz­ka Rud­nik oraz Kla­ra i Alfons Stanke

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła oraz rodzi­ce Nakiel­scy i Gruchałłowie

9.30 + Wie­sła­wa i Euge­niusz Rekow­scy oraz z rodziny

11.00 + Jerzy Husa­rek- z oka­zji ziem­skich uro­dzin i imienin

07. kwietnia 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 7.04–14.04.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Miro­sła­wa Pastwa- z oka­zji ziem­skich urodzin

9.30 + Kry­sty­na Zakrzewska

11.00 + Bogu­sław Gostom­ski i z rodziny

Pon 18.30 + Tade­usz Kowal­ski – r. śm.

 

Wt 18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, z proś­bą o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

Śr 18.30 dz-błag w 85 r. uro­dzin Marii

Czw 18.30 + Zyg­munt Wen­der­ski- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

 

Pt 18.30 + Euge­niusz Kost­kow­ski- 5 r. śm.

 

Sob 17.30 przez wsta­wien­nic­two MBNP dz-błag dla całej rodzi­ny Mey­erów oraz o nowe powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

18.30 +Wale­rian- w dniu ziem­skich uro­dzin, Tere­sa, Marian i Paweł Kak

 

Ndz 7.45 + Marian Zakrzew­ski-int. od uczest­ni­ków pogrzebu

9.30 + Adam i Geno­we­fa Kra­mek oraz Bro­ni­sław Kucharski

11.00 + Mał­go­rza­ta, Leon, Jan i Robert Skorowscy

30. marca 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 31.03–7.04.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 6.00 za para­fian i dobrodziejów

9.30 + Jan Beger, rodzi­ce Ger­tru­da i Leonard oraz z rodziny

11.00 + Hali­na i Leon Kujaw­scy oraz Jan Wrycz Rekowski

Pon 7.45 w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu i Mat­ce Naj­święt­szej za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla całej rodziny

9.30 +Tere­sa i Fran­ci­szek Wicianowscy

11.00 + Jerzy Husa­rek

Wt 18.30 + Trau­da Necel- w dniu ziem­skich urodzin

Śr 18.30 + Józef – r. śm. i Zofia Pasiń­scy oraz z rodziny

Czw 18.30 + Robert Sta­sie­row­ski- int. od Przyjaciół

Pt 18.30 przez wsta­wien­nic­two MBNP dz-błag dla rodzi­ny Kur­ców i Szu­piń­skich oraz o nowe powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

Sob 16.30 dz-błag w 6 r. ślu­bu Mar­ty i Józe­fa oraz dla całej rodzi­ny

17.30 + Cze­sław, z rodzi­ny Lel­la i Pla­czyń­skich oraz Władysław

18.30 + Mar­ta i Jan Siko­ra oraz Jerzy i Józef Wilczek

Ndz 7.45 + Miro­sła­wa Pastwa- z oka­zji ziem­skich urodzin

9.30 + Kry­sty­na Zakrzewska

11.00 + Bogu­sław Gostom­ski i z rodziny

23. marca 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 24.03–31.03.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:,

Ndz 7.45 + Cze­sław- r. śm., Anna, Kle­mens i Roman Żywiccy

9.30 + Józef War­din- r. śm.

Gorz­kie Żale

11.00 + Jan Stolt­mann- 16 r. śm. i rodzice 

Pon 17.30 + Fran­ci­szek- 6. r. śm.

Wt 17.30 + Zofia i Jan

Śr 11.00 pogrzeb: + Alfre­da Spirka

17.30 przez wsta­wien­nic­two MBNP dz-błag dla rodzi­ny oraz o nowe powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

Czw 18.30 dz-błag dla ks. Pro­bosz­cza Pio­tra w dniu usta­no­wie­nia kapłań­stwa- int. od Rady Para­fial­nej

Pt 18.30 Litur­gia Wiel­kie­go Piątku

Sob 19.00 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny ++ za dusze w czyść­cu cierpiące

Ndz 6.00 za para­fian i dobrodziejów

9.30 + Jan Beger, rodzi­ce Ger­tru­da i Leonard oraz z rodziny

11.00 + Hali­na i Leon Kujaw­scy oraz Jan Wrycz Rekowski

17. marca 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 17.03–24.03.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:,

Ndz 7.45 + Józef Sto­sik i brat Kazimierz 

9.30 + Domi­nik, Cecy­lia, Zofia i Edmund Rudt­ka oraz Andrzej Ignor

Gorz­kie Żale

11.00 + Adam i Ryszard Nowic­cy, Jerzy, Julian i Łucja Husa­rek oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

Pon za para­fian (poza parafią)

Wt 16.30 + ojco­wie: Józef Kie­drow­ski i Wie­sław Kubat

Śr 17.30 + Zofia i Anto­ni oraz Józef Łukowicz

Czw 17.30 + Józef Beh­rendt- 20 r. śm. , rodzi­ce oraz brat Mariusz

18.00 + Fran­ci­szek Drewek- 11 r. śm.

Pt 17.00 Dro­ga Krzyżowa

17.30 dzięk­czyn­na za łaskę zdro­wia, z proś­bą o Boże błog. dla całej rodziny

Sob 15.30 + Geno­we­fa Trze­ciak- 15 r. śm., Józef oraz Roman

17.45 + Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jarmoch

Ndz 7.45 + Cze­sław- r. śm., Anna, Kle­mens i Roman Żywiccy

9.30 + Józef War­din- r. śm.

Gorz­kie Żale

11.00 + Jan Stolt­mann- 16 r. śm. i rodzice 

10. marca 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 10.03–17.03.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Tere­sa – r. śm. i Ber­nard Januszewscy

9.30 + Anna i Fran­ci­szek Otto

Gorz­kie Żale

11.00 + Ryszard- 6 r. śm., Edward Sini­ło i Kazi­mierz Bigos

Pon Inten­cja za para­fian (poza parafią)

Wt 17.30 + Maria i Bole­sław Guziń­scy oraz Maria Schwemin

Śr 17.30 o zdro­wie, siły i opie­kę NMP dla wnu­ka oraz w int. Panu Bogu wiadomej

Czw 17.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

Pt 17.00 Dro­ga Krzyżowa

17.30 + Ste­fa­nia i Jan Kujawscy

Sob 16.30 + Ewa Janik- int. od Zakła­du Pogrzebowego

17.30 + Wale­rian- r. śm., Tere­sa, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Józef Sto­sik i brat Kazimierz 

9.30 + Domi­nik, Cecy­lia, Zofia i Edmund Rudt­ka oraz Andrzej Ignor

Gorz­kie Żale

11.00 + Adam i Ryszard Nowic­cy, Jerzy, Julian i Łucja Husa­rek oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron