07. lipca 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 7 lipca 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Dziś czter­na­sta nie­dzie­la zwy­kła w cią­gu roku kościel­ne­go. Po raz kolej­ny Bóg zapro­sił nas, aby­śmy cele­bro­wa­li tajem­ni­cę Jezu­sa Chry­stu­sa. On dla nas i nasze­go zba­wie­nia umarł i powstał z mar­twych. Niech ta praw­da wia­ry towa­rzy­szy nam na dro­gach nowe­go tygodnia. 

2. Odpust para­fial­ny ku czci Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej odbę­dzie się w Zamar­tem we wto­rek 16 lip­ca o godz. 12.00. Z nasze­go kościo­ła para­fial­ne­go o godz. 10.00 wyru­szy pie­sza pielgrzymka.

3. Są jesz­cze 3 wol­ne miej­sca na naszą para­fial­ną piel­grzym­kę na Litwę, któ­rą zapla­no­wa­li­śmy w dniach od 19 do 23 sierp­nia. Gorą­co zachę­cam do udzia­łu. Moż­na też skła­dać inten­cje mszal­ne, któ­re odpra­wię pod­czas pielgrzymi.

4. W pią­tek na godz. 20.00 zapra­szam do Orzeł­ka wolon­ta­riu­szy i ludzi dobrej woli na Mszę św. i spo­tka­nie przy kawie. Tych, któ­rzy mogą pro­szę o upie­cze­nie ciast.

5. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go oraz za bez­in­te­re­sow­ną pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Do koń­ca waka­cji do skrzyn­ki nowen­no­wej, a tak­że w biu­rze para­fial­nym lub zakry­stii moż­na skła­dać ofia­ry na budo­wę nowej szko­ły w Koudan­deng w Kame­ru­nie, gdzie dyrek­tor­ką jest zaprzy­jaź­nio­na z nami kar­me­li­tan­ka s. Ida Bujak, prze­by­wa­ją­ca aktu­al­nie na urlo­pie w Pol­sce. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na bie­żą­ce utrzy­ma­nie parafii.

6. Zapra­szam do lek­tu­ry pra­sy katolickiej.

7. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom życzę obfi­to­ści Bożych darów i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej, a wyjeż­dża­ją­cym na urlo­py i waka­cje – dobre­go odpo­czyn­ku i szczę­śli­wych powro­tów do domu.

8. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.