16. czerwca 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE JEDENASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 16 czerwca 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Zapra­szam na codzien­ne nabo­żeń­stwa ku czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa. 

2. W pią­tek zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go. Pod­czas Mszy św. pro­sić będzie­my o mądry i bez­piecz­ny wypo­czy­nek dla wszyst­kich korzy­sta­ją­cych z urlo­pów i waka­cji. Niech na szla­kach naszych wędró­wek nie zabrak­nie świą­tyń i nie­dziel­nej Eucha­ry­stii. Gorą­co zachę­cam, by i w tygo­dniu zna­leźć na to czas. Bóg bło­go­sła­wi hoj­nie tym, któ­rzy przy­cho­dzą do Nie­go nie z obo­wiąz­ku lecz z miło­ści. Oka­zja do spo­wie­dzi św. w śro­dę od godz. 17.30.

3. W przy­szłą nie­dzie­lę prze­ży­wać będzie­my Dzień Ojca. Modlić się będzie­my za naszych ojców żywych i zmarłych.

4. W dniach od 19 do 23 sierp­nia nasza para­fia orga­ni­zu­je piel­grzym­kę do Wil­na. Pro­gra­my wyło­żo­ne są na sto­li­ku. Pozo­sta­ło jesz­cze kil­ka­na­ście wol­nych miejsc. Ser­decz­nie zapra­szam.

5. Wszyst­kim prze­ży­wa­ją­cym w tym tygo­dniu róż­ne jubi­le­usze oraz swo­je oso­bi­ste świę­ta, skła­dam naj­lep­sze życze­nia i zapew­niam o pamię­ci w modlitwie.

6. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na bie­żą­ce utrzy­ma­nie para­fii (2644,21 zł), za indy­wi­du­al­ne wspar­cie para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne prace, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­ję rów­nież za wspól­ną modli­twę, a tak­że za przy­go­to­wa­nie spo­tka­nia wolon­ta­riu­szy i Przy­ja­ciół w Orzełku.

 

7. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.