09. czerwca 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DZIESIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 9 czerwca 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Eucha­ry­stia nie­dziel­na jest dla każ­de­go z nas źró­dłem i cen­trum życia ducho­we­go. Bóg powie­rza nam sie­bie w dro­dze do nie­ba, jest pokar­mem, któ­ry daje życie. Bądź­my wdzięcz­ni, że Bóg jest na wycią­gnię­cie ręki, że nigdy o nas nie zapo­mi­na i sta­le czu­wa nad nami.

2. Zapra­szam na codzien­ne nabo­żeń­stwa czerw­co­we, w któ­rych czci­my Naj­święt­sze Ser­ce Jezu­so­we. Odpra­wia­my je o godz. 18.15, w sobo­ty po pierw­szej Mszy św., a w poszcze­gól­ne nie­dzie­le co tydzień po innej Eucharystii.

3. We wto­rek przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Bar­na­by, apo­sto­ła, a w czwar­tek, 13 czerw­ca obcho­dzić będzie­my w litur­gii wspo­mnie­nie św. Anto­nie­go z Padwy, pre­zbi­te­ra i dok­to­ra Kościoła. 

4. W pią­tek o 20.00 w Orzeł­ku Msza św. i spo­tka­nie wolon­ta­riu­szy oraz ludzi dobrej woli, któ­rym na ser­cu leży ducho­we i mate­rial­ne wspie­ra­nie budo­wy Domu Reko­lek­cyj­ne­go. Poszu­ku­je­my osób chęt­nych na upie­cze­nie ciasta.

5. Wstęp­ny program para­fial­nej piel­grzym­ki do Wil­na wywie­szo­ny jest w gablo­cie. Piel­grzym­ka zapla­no­wa­na jest w dniach od 19 do 23 sierp­nia. Licz­ba miejsc ograniczona. 

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej.

7. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na bie­żą­ce potrze­by para­fii, za indy­wi­du­al­ne ofia­ry skła­da­ne oraz wpła­ca­ne na potrze­by naszej para­fii oraz Domu Rekolek­cyj­ne­go, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, a zwłasz­cza za te wczo­raj­sze, porząd­ko­we w Orzeł­ku, a tak­że za dary sto­łu i wszel­ką życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Inten­cje mszal­ne.

Komentowanie zostało zamknięte.