02. czerwca 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 2 czerwca 2024 r. została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:,

1. Pan Jezus zawsze doce­niał i chwa­lił wia­rę tych, któ­rych spo­ty­kał pod­czas swej publicz­nej dzia­łal­no­ści i któ­rym wyświad­czał dobro. To zachę­ta dla nas, aby­śmy umac­nia­li naszą wia­rę i ufność wobec Pana, wpa­tru­jąc się choć­by w przy­kład set­ni­ka z dzi­siej­szej Ewangelii.

2. Trwa­ją już nabo­żeń­stwa czerw­co­we ku czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Odpra­wiać je będzie­my po Mszy św.

3. Do czwart­ku włącz­nie trwa­my w tra­dy­cyj­nej okta­wie uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła. Po wie­czor­nej Mszy św. nabo­żeń­stwo i pro­ce­sja wokół kościo­ła, następ­nie obrzęd bło­go­sła­wień­stwa wianków.

4. W śro­dę na Mszę św. i spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na misje święte.

5. W I pią­tek mie­sią­ca odwie­dzi­ny cho­rych od 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję w ciszy. Oka­zja do spo­wie­dzi św. od 17.30. Tego dnia nabo­żeń­stwo czerw­co­we wyjąt­ko­wo na zakoń­cze­nie ado­ra­cji o godz. 18.15.

6. W pią­tek przy­pa­da też uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, któ­ra jest rów­nież Świa­to­wym Dniem Modlitw o Uświę­ce­nie Kapła­nów. Będzie­my wyna­gra­dzać Boże­mu Ser­cu za grze­chy i znie­wa­gi ludz­kie oraz będzie­my pro­si­li, by wszy­scy kapła­ni w Ser­cu Jezu­so­wym znaj­do­wa­li siłę i moc do codzien­nej posłu­gi i źró­dło wła­sne­go uświę­ce­nia. W tym dniu nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mięsnych.

7. Za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne i pomoc zwią­za­ną z przy­go­to­wa­niem uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła, całej asy­ście i wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­ję rów­nież za pamięć oraz życze­nia, a tak­że pre­zen­ty oraz wspar­cie mate­rial­ne Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, któ­re otrzy­ma­łem od para­fian i gości z oka­zji przy­pa­da­ją­cej dziś mojej 22 r. świę­ceń kapłań­skich. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na na bie­żą­ce potrze­by parafii.

8. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.