12. maja 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 12 maja 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:,

1. Dziś przy­pa­da uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. Świę­ty Łukasz w Dzie­jach Apo­stol­skich zano­to­wał, że Jezus w obec­no­ści Apo­sto­łów uniósł się w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Modli­my się, aby Dobry Bóg „wzbu­dził w nas pra­gnie­nie nie­ba, gdzie Chry­stus, jako pierw­szy z ludzi, prze­by­wa z Bogiem”. 

2. Codzien­nie przy­go­to­wu­je­my się do uro­czy­sto­ści Zesła­nia Ducha Świę­te­go przez nowen­nę, któ­rą odma­wia­my w łącz­no­ści z nabo­żeń­stwem majowym. 

3. We wto­rek, 14 maja, przy­pa­da świę­to św. Macie­ja apo­sto­ła, a w czwar­tek, 16 maja, św. Andrze­ja Bobo­li, pre­zbi­te­ra i męczen­ni­ka, patro­na Polski. 

4. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 19 maja, przy­pa­da uro­czy­stość Zesła­nia Ducha, któ­ra koń­czy okres Wielkanocy. 

5. W czwar­tek, 30 maja, przy­pa­da uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa. Za każ­dy ołtarz odpo­wie­dzial­na jest część para­fii. Pro­szę, aby każ­dy czuł się ducho­wo i mate­rial­nie odpo­wie­dzial­ny oraz włą­czył się do dzia­łań zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła. Przy­po­mi­nam rów­nież, że włą­cze­nie się w te przy­go­to­wa­nia jest nie tyle obo­wiąz­kiem ludzi głę­bo­ko wie­rzą­cych, ale ich dumą i odpo­wie­dzią na miłość Boga. I tak za I ołtarz odpo­wie­dzial­ni są miesz­kań­cy Mela­no­wa oraz ulic: Pocz­to­wej, Sta­re­go Dwo­ru i wybu­do­wa­nia pod Jerz­mion­ki. Za II ołtarz miesz­kań­cy Mela­nów­ka oraz ulic: Choj­nic­kej cz.I, Młyń­skiej, Ogro­do­wej, Sła­wę­ciń­skiej, Bocz­nej, Kwia­to­wej, Wybu­do­wa­nia pod Choj­ni­ce i Lich­no­wy oraz Dwo­rzec. Za ołtarz III miesz­kań­cy Os. Sło­necz­ne­go i ul. Choj­nic­ka cz.II oraz Wybu­do­wa­nia pod Dąbrów­kę i Sła­wę­cin. Za IV ołtarz miesz­kań­cy Nowe­go Dwo­ru, Coł­da­nek i ul. Obka­skiej. Pro­szę, aby sołec­two Nowy Dwór- Coł­dan­ki zaję­ło się przy­go­to­wa­niem ostat­nie­go ołta­rza. Ofia­ry moż­na skła­dać na ręce poszcze­gól­nych rad­nych miesz­ka­ją­cych w waszych rejo­nach lub w biu­rze para­fial­nym. Stra­ża­ków pro­szę o kie­ro­wa­nie ruchem. 

6. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną, za wszel­ką pomoc i wspar­cie na rzecz para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, zwłasz­cza za przy­go­to­wa­nie tam Eucha­ry­stii i poczę­stun­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Śpiew­ni­ki na Boże Cia­ło wyło­żo­ne na stoliku.

8. Gorą­co pro­szę o utrzy­ma­nie porząd­ku na cmen­ta­rzu. Nigdy nie było pozwo­le­nia na wyrzu­ca­nie śmie­ci pod pło­tem poza czy­sty­mi liść­mi jesie­nią, o czym zawsze osob­no informuję.

9. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.