05. maja 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY 6 maja 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Dziś szó­sta nie­dzie­la Wiel­ka­no­cy. Niech udział w tajem­ni­cy pas­chal­nej Jezu­sa Chry­stu­sa, cele­bro­wa­nej w Eucha­ry­stii, umac­nia naszą miłość do Zmar­twych­wsta­łe­go Pana i poma­ga zacho­wy­wać Jego sło­wa w codzien­nym życiu. 

2. Jutro roz­pocz­nie­my Dni modlitw o uro­dza­je i za kra­je gło­du­ją­ce. Przez trzy kolej­ne dni będzie­my pro­si­li o obfi­te plo­ny, bło­go­sła­wień­stwo Boże i sza­cu­nek dla pra­cu­ją­cych na roli, a tak­że o to, aby nigdzie na świe­cie nie bra­ko­wa­ło ludziom pod­sta­wo­wych środ­ków do życia.

3. W ponie­dzia­łek, 6 maja, obcho­dzić będzie­my świę­to Świę­tych Apo­sto­łów Fili­pa i Jaku­ba Młodszego.

4. W śro­dę, 8 maja, przy­pa­da uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa, bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Polski.

5. W pią­tek, 10 maja roz­pocz­nie­my nowen­nę przed uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świę­te­go. Tego dnia na godz. 20.00 zapra­szam do Orzeł­ka na Mszę św. i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne wolon­ta­riu­szy oraz Przy­ja­ciół powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go. O 19.30 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i krót­ka ado­ra­cja połą­czo­na z koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia i nabo­żeń­stwem majo­wym. Moż­na zgła­szać chęć dostar­cze­nia ciasta.

6. Za dzi­siej­szą zbiór­kę do puszek prze­zna­czo­ną na ubez­pie­cze­nie naszej zabyt­ko­wej świą­ty­ni i całe­go mie­nia para­fial­ne­go, za ofia­ry indy­wi­du­al­ne prze­zna­czo­ne na potrze­by naszej para­fii oraz na powsta­ją­cy Dom Reko­lek­cyj­ny w Orzeł­ku, za wszel­ką życz­li­wość i zro­zu­mie­nie, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na bie­żą­ce utrzy­ma­nie parafii.

7. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.