17. marca 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 17 marca 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:,

1. Dziś, w pią­tą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu roz­po­czy­na­my część tego okre­su litur­gicz­ne­go, któ­ra będzie mia­ła cha­rak­ter pasyj­ny. Modli­my się, aby­śmy gor­li­wie naśla­do­wa­li miłość Chry­stu­sa, któ­ry oddał wła­sne życie za zba­wie­nie świa­ta. Niech roz­wa­ża­nie męki Zba­wi­cie­la poma­ga nam podej­mo­wać codzien­ny trud i prze­ży­wać go w łącz­no­ści ze Zba­wi­cie­lem. Od dziś zgod­nie z tra­dy­cją w kościo­łach zasła­nia­ne są krzyże.

2. We wto­rek, 19 mar­ca, przy­pa­da uro­czy­stość św. Józe­fa, Oblu­bień­ca NMP. Jest to dzień modlitw za męż­czyzn oraz ich misję w Koście­le, rodzi­nach i świe­cie. Tego dnia o godz. 17.00 odpust w Płociczu.

3. Zapra­sza­my wszyst­kich para­fian i gości na Kon­cert Pie­śni Wiel­ko­post­nych, któ­ry odbę­dzie się w naszej świą­ty­ni dziś o godz. 12.00. Wystą­pi Patryk Szyn­wel­ski — arty­sta, woka­li­sta, uczest­nik pro­gra­mu tele­wi­zyj­ne­go „Szan­sa na suk­ces Opo­le 2022”, lau­re­at i fina­li­sta festi­wa­li muzycz­nych na szcze­blu mię­dzy­na­ro­do­wym i ogól­no­pol­skim, a tak­że absol­went Aka­de­mii Kato­lic­kiej w War­sza­wie.  Przy wyj­ściu z Kościo­ła zbiór­ka do puszek na pokry­cie kosz­tów koncertu.

4. Naj­bliż­sza nie­dzie­la, 24 mar­ca, będzie Nie­dzie­lą Męki Pań­skiej, czy­li Nie­dzie­lą Pal­mo­wą. Będzie­my wspo­mi­nać uro­czy­sty wjazd Chry­stu­sa Pana do Jero­zo­li­my. Bło­go­sła­wień­stwo palm na każ­dej Mszy św. Uro­czy­sta pro­ce­sja z pal­ma­mi pod­czas Mszy Świę­tej o godz. 11.00.

5. Spo­wiedź św. z udzia­łem zapro­szo­nych kapła­nów deka­na­tu we Wiel­ki Wto­rek, 26 mar­ca, od godz. 16.00 do 16.45.

6. Gorą­co zachę­cam do zapi­sy­wa­nia się na pere­gry­na­cję iko­ny oraz do zama­wia­nia Mszy św. przez wsta­wien­nic­two Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy.

7. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną wspie­ra­ją­cą bie­żą­ce potrze­by para­fii (2413,50), za wszel­kie ofia­ry i daro­wi­zny zło­żone na powsta­ją­cy Dom Reko­lek­cyjny w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Kolek­ta z Nie­dzie­li Pal­mo­wej i Wiel­kiego Czwartku będzie prze­zna­czo­na na kwia­ty i deko­ra­cję Gro­bu Pańskiego.

8. Ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia rów­nież dla wszyst­kich, któ­rzy bra­li udział w EDK oraz ado­ra­cji 24 Godzi­ny dla Pana, zarów­no w naszym koście­le jak i w Orzełku.

9. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej.

10. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.