11. lutego 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 11 lutego 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:,

1. Każ­da nie­dzie­la jest wyjąt­ko­wą oka­zją do doj­rze­wa­nia naszej wia­ry, do pogłę­bia­nia i zacie­śnia­nia naszej oso­bi­stej rela­cji z Bogiem. Powie­rzaj­my Panu Jezu­so­wi tru­dy minio­ne­go tygo­dnia i nadzie­je na dni, któ­re otwie­ra przed nami. Niech On dzia­ła w naszych ser­cach, wów­czas codzien­ność wypeł­ni się dobrem.

2. We wto­rek zapra­szam na godzi­nę 15.00 na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, któ­ra będzie naszym dzięk­czy­nie­niem za dar Eucha­ry­stii w Koście­le w cią­gu całe­go roku (daw­ne czter­dzie­sto­go­dzin­ne nabożeństwo).

3. W tym roku Śro­da Popiel­co­wa zasło­ni nam litur­gicz­ne świę­to św. Cyry­la i Meto­de­go. W 1980 r. papież Jan Paweł II ogło­sił Ich współ­pa­tro­na­mi Euro­py. Tego same­go dnia tra­dy­cja wspo­mi­na Świę­te­go Walen­te­go, kapła­na rzym­skie­go, któ­ry w 269 roku poniósł śmierć męczeń­ską, gdyż pod­czas tor­tur nie chciał się wyrzec Chry­stu­sa. Na Zacho­dzie, zwłasz­cza w Anglii i Sta­nach Zjed­no­czo­nych, a od jakie­goś cza­su tak­że u nas przy­ję­ło się go czcić rów­nież jako patro­na zako­cha­nych. Kościół przy­po­mi­na o zacho­wa­niu postu ści­słe­go i prze­nie­sie­nie świę­to­wa­nia na czas karnawału.

4. Pamię­taj­my, że w Popie­lec obo­wią­zu­je post ści­sły, pole­ga­ją­cy na wstrze­mięź­li­wo­ści od pokar­mów mię­snych i spo­ży­ciu jed­ne­go posił­ku do syta w cią­gu dnia. Pozo­sta­łe posił­ki muszą zostać ogra­ni­czo­ne co do ilo­ści. Ten post obo­wią­zu­je wszyst­kich pomię­dzy 18. a 60. rokiem życia. 

5. Od Śro­dy Popiel­co­wej do pierw­szej nie­dzie­li Wiel­kie­go Postu włącz­nie trwać będą Kwar­tal­ne dni modlitw o ducha pokuty. 

6. Nasze ducho­we wiel­ko­post­ne ćwi­cze­nia wzmoc­ni udział w nabo­żeń­stwach pasyj­nych: w Dro­dze krzy­żo­wej, któ­rą w naszym koście­le będzie­my cele­bro­wa­li w piąt­ki o godz.17.00 oraz w Gorz­kich żalach odpra­wia­nych w każ­dą nie­dzie­lę po sumie. Za udział w tych nabo­żeń­stwach może­my uzy­skać odpust zupeł­ny, czy­li daro­wa­nie przez Boga kary docze­snej za grze­chy, któ­re zosta­ły odpusz­czo­ne co do winy. Odpust ten może­my ofia­ro­wać za sie­bie lub za zmarłych.

7. Ks. Pro­boszcz Piotr, ks. Jerzy i kle­ryk Bar­tosz wraz z gru­pą piel­grzy­mów, z Mal­ty gorą­co pozdra­wia­ją wszyst­kich para­fian oraz naszych dzi­siej­szych gości, a tak­że zapew­nia­ją o modli­tew­nej pamięci.

8. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną, za wszel­kie ofia­ry na rzecz para­fii i powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za bez­in­te­re­sow­ną pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

9. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.