04. lutego 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 4 lutego 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Dziś przy sto­le Eucha­ry­stii gro­ma­dzi nas pią­ta nie­dzie­la w cią­gu roku litur­gicz­ne­go. Pamię­taj­my, że nikt z nas oso­bi­ście, ani cała nasza wspól­no­ta para­fial­na nie jest w sta­nie pogłę­bić swo­jej wię­zi z Bogiem bez Eucha­ry­stii. Dopie­ro tu, kar­miąc się praw­dzi­wą Miło­ścią, każ­dy chrze­ści­ja­nin uczy się ofiar­ne­go życia i wsłu­chu­je się w to, co mówi Kościół, któ­re­go zada­niem jest cią­głe przy­bli­ża­nie nas do zbawienia. 

2. Za tydzień, w nie­dzie­lę 11 lute­go, przy­pa­da litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z Lour­des. Dokład­nie tego dnia w 1858 roku, w czte­ry lata po ogło­sze­niu dogma­tu o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu, Mat­ka Naj­święt­sza obja­wi­ła się ubo­giej paster­ce, Ber­na­de­cie Soubi­ro­us i wzy­wa­ła do modli­twy oraz poku­ty. Lour­des zasły­nę­ło z licz­nych nawró­ceń i uzdro­wień, sta­jąc się w krót­kim cza­sie cen­trum kul­tu maryj­ne­go we Fran­cji. Dziś do Lour­des przy­by­wa­ją cho­rzy i zdro­wi piel­grzy­mi z całe­go świata.

3. Świę­to Mat­ki Bożej z Lour­des łączy­my z obcho­da­mi Świa­to­we­go Dnia Cho­rych. Mamy więc szcze­gól­ną oka­zję do pogłę­bie­nia posta­wy wraż­li­wo­ści, reflek­sji i czyn­ne­go dzia­ła­nia wobec cier­pią­cych i cho­rych, osa­mot­nio­nych, dla tych, któ­rych mamy bar­dzo bli­sko sie­bie, i dla tych, któ­rych nie zna­my. Współ­cze­sny świat bar­dzo potrze­bu­je wie­lu dobrych Samarytan. 

4. Przy­po­mi­nam, że rów­nież w każ­dą śro­dę kie­ru­je­my nasze proś­by do Tej, któ­rą nazy­wa­my Cudow­ną Lekar­ką w cho­ro­bach. W trud­nych, peł­nych lęków i obaw, nie­pew­no­ści i real­nych zagro­żeń współ­cze­snych cza­sach nie­ustan­nie, z wia­rą i ufno­ścią zwra­caj­my się do Maryi, naszej naj­lep­szej Mat­ki i Orę­dow­nicz­ki pew­nej u Boga. W lutym roz­pocz­nie­my w naszej para­fii pere­gry­na­cję Jej iko­ny. Pro­szę, aby zna­la­zła miej­sce w każ­dym domu i rodzinie. 

5. Dziś o 23.30 przed naszą świą­ty­nią zbiór­ka dla uda­ją­cych się na para­fial­ną piel­grzym­kę na Mal­tę . O pół­no­cy Msza św. Tra­dy­cyj­nie pod­czas moje­go wyjaz­du nie będzie czyn­ne biu­ro para­fial­ne. Dziś po każ­dej Mszy św. moż­na zała­twić wszyst­kie pil­ne spra­wy. W cią­gu tygo­dnia pro­szę o zgła­sza­nie się do Pani Alek­san­dry Kowa­lew­skiej, mamy nasze­go kle­ry­ka Bar­to­sza. Ona zaś usta­li kon­takt z zastę­pu­ją­cy­mi mnie kapłanami.

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej.

7. Za ofia­ry zło­żo­ne oraz wpła­co­ne na rzecz naszej para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc, zwłasz­cza za uprząt­nię­cie deko­ra­cji świą­tecz­nej oraz za wszel­ką życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na bie­żą­ce potrze­by parafii.

Komentowanie zostało zamknięte.