27. stycznia 2024 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 28 stycznia 2024 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Ostat­nia nie­dzie­la stycz­nia tra­dy­cyj­nie obcho­dzo­na jest jako Świa­to­wy Dzień Trę­do­wa­tych usta­no­wio­ny w 1954 roku. Módl­my się dzi­siaj za wszyst­kich dotknię­tych tą cho­ro­bą, aby zosta­li uzdro­wie­ni. Pro­śmy tak­że za tych, któ­rzy leczą i opie­ku­ją się cho­ry­mi, aby czy­ni­li to zawsze, sza­nu­jąc god­ność każ­de­go człowieka. 

2. Z racji zbli­ża­ją­cej się piel­grzym­ki na Mal­tę już w pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca na Mszę św. i spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na misje św.

3. W pią­tek, 2 lute­go, przy­pa­da świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go, popu­lar­nie zwa­ne świę­tem Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej. Będzie­my wspo­mi­nać dzień, kie­dy Mary­ja i Józef przy­nie­śli małe­go Jezu­sa do świą­ty­ni, aby ofia­ro­wać Go Panu. Pro­szę, by na litur­gię przy­nieść świe­ce, któ­re zosta­ną poświę­co­ne. Dzie­ci przy­go­to­wu­ją­ce się do I Komu­nii św. i kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia zapra­szam na wie­czor­ną Eucharystię. 

4. 2 lute­go obcho­dzi­my tak­że usta­no­wio­ny przez Świę­te­go Jana Paw­ła II Świa­to­wy Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Naszą modli­twą będzie­my wspie­rać wszyst­kich, któ­rzy odda­li się na służ­bę Bogu i ludziom w zgro­ma­dze­niach życia zakon­ne­go i insty­tu­tach świec­kich. Będzie­my pro­sić Boga o nowe powo­ła­nia do życia zakon­ne­go. Ofia­ry skła­da­ne na tacę prze­zna­czo­ne są na wpar­cie zako­nów klauzurowych. 

5. W pierw­szy pią­tek odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję w ciszy. Oka­zja do spo­wie­dzi św. od godz. 15.30.

6. W sobo­tę po Mszy św. o godz. 16.30 obrzęd bło­go­sła­wień­stwa przez wsta­wien­nic­two św. Bła­że­ja, chro­nią­ce­go od cho­rób gar­dła i głosu.

7. W nie­dzie­lę, 4 lute­go o 23.30 zbiór­ka przed naszym kościo­łem dla wszyst­kich uda­ją­cych się na Mal­tę. O pół­no­cy Msza św. z proś­bą o bez­piecz­ną podróż i bło­go­sła­wio­ne owo­ce naszej piel­grzym­ki oraz za para­fian i dobro­dzie­jów, a tak­że w inten­cjach wyzna­czo­nych przez piel­grzy­mów (moż­na zamó­wić intencje).

8. Za ofia­ry skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by parafii, za wszel­ką bez­in­te­re­sow­ną pomoc i życz­li­wość oraz za ofia­ry kolę­do­we na rzecz para­fii, mini­stran­tów i Pana orga­nisty, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Gorą­co dzię­ku­ję za ufun­do­wa­nie kie­li­cha, pusz­ki i mon­stran­cji, któ­re będą prze­zna­czo­ne do spra­wo­wa­nia kul­tu Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w powsta­ją­cym Domu Reko­lek­cyj­nym w Orzełku.

9. Wszyst­kim prze­ży­wa­ją­cym w naj­bliż­szym tygo­dniu dzień imie­nin, uro­dzin oraz inne jubi­le­usze życzę Boże­go świa­tła na dro­gach codzienności. 

10. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.